Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1995 AĞUSTOS Cilt 38 Sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Gondvana Kuzeyi Anadolu Mikrokıtası Erken Paleozoyik Evrim Modeli
Arif Ümit Tolluoğlu Engin Öncü Sümer
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Türkiye`nin jeolojik evriminde Gondvana Karası (Süperkıta) kuzeyindeki adayayı oluşumu (800-625 my.) başlangıç evresi olarak kabul edilmiştir. Süperkıta`nın riftleşmesi, riftleşme sonucu parçalanması (625-555 my.) Gondvana Karası kuzeyinden, Anadolu Mikrokıtası`nın çekirdeği olarak kabul edilen, Pan-Afrikan Temel`e ait fragmentin ayrılması ile sonuçlanmıştır. Kenar Havza(yay-ardı havza) birimlerinde sin-orojenik çökelme (550-500 my.), Orojenik Metamorfizma (-500 my.), Anadolu Mikrokıtası`nın yükselimi (500-470 my.) ve çarpışma granitoyidlerinin sokulumu (470-450 my.) jeolojik evrimin en önemli süreçleridir. Gondvana Karası`nda buzullanma (450 my.), Toridya yükselimi (440 my.), buzul konglomeralarının oluşum ve buzul sonrası transgresyon(440-420 my.) ve Anadolu Karbonat Platformuna geçiş (400 my.) Erken Paleozoyik sonundaki diğer önemli jeolojik olaylardır.

 • Gondwana Karası

 • Anadolu Mikrokıtası

 • Erken Paleozoyik

 • Abdüsselamoğlu, I., 1963, İstanbul Boğazı doğusunda mostra veren Paleozoyik arazide stratigrafik ve paleontolojik müşadeler: M.T.A. Ens. Derg., 60. s. 1-7.

 • Adamia, S.H.A., Chkhotua, T., Kckcfia, M., Lordkipa nidze, S. I. ve Zakariadzc, G., 1981. Tectonics of the Caucasus and adjoining regions; Implications for the evolution of the Tethys Ocean: J. Struc. GeoL, 3/4, 437-477.

 • Akdeniz, N. ve Konak, N., 1979, Menderes Masifinin Simav dolayındaki kaya birimleri ve metabazik, metaultramafik kayaların konumu: T. J. K. Bült., 22, 175-178.

 • Akkök, R., 1981, Menderes Masifinin gnayslarında ve şistlerinde metamorfizma koşulları, Alaşehir- Manisa: T. J. K. Bült., 24 / 1, 1 i-20.

 • Alpaslan, M ., Guezon, J. C, Bonhomme, M. ve Boztuğ. D., 1994, Yıldızeli Metasedimanter Grubu içindeki Fındıcak Metamorfitlerinin metamorfizması ve yaşı: 47. T. J. Kurul. Bildiri Özleri, 152.

 • Arpat, E., Tütüncü, K., ve Uysal, î., 1978, Safranbolu yöresinde Kambriyen - Devoniyen istifi: T. J. K., 32.Bilimsel Teknik Kurultayı, Bildin Özetleri Kitabı, 67.

 • Aydın, M., Şahintürk, Ö., Serdar, H.S., Özçelik, Y., Akarsu, Ş., Üngör, A., Çokuğraş, R., Kaçar, S., 1986, Ballıdağ-Çangaldağı (Kastamonu) arasındaki bölgenin jeolojisi: T.J.K. Bült., 29, 1-16.

 • Aydın, M., Serdar, H.S., Şahintürk, Ö., Yazman, M., Çokuğraş, R., Demir, O. ve Özçelik, Y., 1987, Çanı dağ (Sakarya) - Sünniccdağ (Bolu) yöresinin jeolojisi: T.J.K. Bült., 30, 1-14.

 • Başarır, E., 1970, Bafa Gölü doğusunda kalan Menderes Masifi güney kanadının jeolojisi ve pelrolojisi: Ege Üniv. Fen Fak. Jeoloji Kürsüsü İlmi Rapor Servisi, No. 102 (yayınlanmamış).

 • Batchelor, R.A. ve Bowden, P., 1985, Petrogenetic interpretation of granitoid rock series using multicationic parameters: Chemical Geology, 48, 43-55.

 • Beîov, A. A., Gatinsky, Yu. G. ve Mossakovsky, A. A., 1986, A precis on pre-Alpine tectonic history of Tethyan paleoceans: Tectonophysics, 127, 197-211.

 • Berberian, M. ve King, G.C.P., 1981, Towards a paleogeography and tectonic evolution of Iran: Can. J. Earth Sci., 18,210-265,

 • Bingöl, E., 1978, Explanatory notes to metamorphic map of Turkey, in Zwart, H. J.. Sobolev, V. S. and Niggli, E., (Eds), Metamorphic Map of Europe; Leiden, Subcommission for the Cartography of the metamorphic belts of the world, scale 1:2.500.000.

 • Bond, G.C., Nickeson, P.A. ve Kominz, M.A., 1984, Breakup of a supcrcontincnt between 625 Ma and 55 Ma; new evidence and implications for continental histories: Earth and Planetary Sci: Letters, 70, 325- 345.

 • Boray, A., 1975, Bitlis dolayının yapısı ve metamorfiz ması: TJ.K. Bült., 18/1,81-84.

 • Bozdoğan, N., 1982, Güneydoğu Anadolu Mardin ve Adıyaman bölgeleri Kambriyen ve öncesi tortul istifinin stratigrafik ve sedimantolojik deneştirilmesi: H.Ü. MESEF., Yüksek Müh. Tezi, 167 s. (yayınlanmamış).

 • Bozhko, N.A., 1986, The evolution of the mobile zones of Gondvana and Laurasia in the Late Precambrian: Tectonophysics, 126, 125-135.

 • Boztuğ, Ü., 1988, Daday-Devrekani Masifi güneybatı kesiminin mineralojik-petrografik ve jeokimyasal incelenmesi: H.Ü. Fen Bilimleri Enst., Doktora Tezi, 232 s. (yayılanmamış).

 • Burke, K., Dewey, J.F., ve Kidd, W.S.F., 1977, World distribution of sutures-The sites of former ocean: Tectonophysics, 40, 69-99.

 • Cater, J.M.L. ve Tunbridge, I. P., 1992, Paleaozoic tectonics history of SE Turkey: J. Petrol. Geol, 15/1, 35-50.

 • Cerit, O., 1990, Bolu Masifinin jeolojik ve tektonik incelemesi: H.Ü. Fen Bilimleri Enst., Doktora Tezi, 217 s.

 • Cerit, O., 1992, Bolu Masifi ve yakın yöresinin stratigra fisi: 45. T.J.K. Bildiri Özetleri, 20.

 • Cocks, L.R.M. ve Fortey, R.A., 1988, Lower Paleozoic fades and faunas around Gondwana: In AudleyCharles, M.G. ve Hallam, A. (eds), Gondwana and Tethys, Geol. Soc. Spe. Publ., 37, 183 - 200.

 • Condie, K.C., 1989, Plate tectonics and Crustal evolution: Pergamon press, Oxford, 3 th Edi., 476 s.

 • Çağlayan, M.A., Öztürk, E.M., Öztürk, Z., Sav, H. ve Akat, U., 1980, Menderes Masifi güneyinde ait bulgular ve yapısal yorum: Jeoloji Mühendisiliği, 10, 9- 17.

 • Dean, W.T., 1975, Cambrian and Ordovician correlation and trilobite distribution in Turkey: Fossils and strata, 5, 353-373.

 • Dean, W.T., 1980, The Ordovician System in the Near and Middle East: International Union Geol. Sci., 2, 22.

 • Dean, W.T., Monod, O., ve Günay, Y., 1986, Lower Paleozoic stratigraphy in the Southern and Central Amanous Mountains, South Central Turkey: Geol. Mag., 123/3, 215-226.

 • Dean, W.T., Martin, F., Monod, O., Bozdoğan, N., Gül, M.A. ve Özgül, N., 1991a, Early Palaezoic evolution of the Gondwana Land Margin in the western and Central Taurids, Turkey: Ozan Sungurlu Sempozyumu Bildirileri, 262-273.

 • Dean, W.T., Martin, F., Monod, O., 1991b, Reports on Cambrian and Ordovician Macro fossils from the Central and Western Taurus Mountains: TPAO raporu (yayınlanmamış).

 • Delaperriere, E. ve Autran, A., 1991, Lower Palaeozoic magmatism in the eastern Pyrennes, France: Terra Abstacts, 3/1, 211.

 • Demirtaşlı, E., 1984, Stratigraphy and tectonics of the area between Şililice and Anamur, Central Taurus Mountains: Geology of the Taurus Belt, I. International Symp., Ankara, 101-118.

 • Dora, O.Ö., 1975, Menderes Masifindeki alkali feldispatların yapısal durumu ve bunların petrojenetik yorumlarda kullanılması: T.J.K. Bült., 18, 111-126.

 • Dora, O.Ö., 1981, Menderes Masifinde petroloji ve feldispat incelemeleri: H.Ü. Yerbilimleri, 7, 54-63.

 • Dora, O.Ö., ve Candan, O., 1989, Schreinmakers yönteminin Menderes Masifinin kuzey kanadında, Demirci-Borlu arasında kalan bir alana uygulanması: H.Ü. Yerbilimleri, 15, 105-114.

 • Dora, O.Ö., Kıın, N. ve Candan, O., 1992, Menderes Masifinin metamorfik tarihçesi ve jeotektonik konumu: TJ . Bült., 35, 1-14.

 • Dora, O.Ö., Candan, O., Kun, N., Koralay, E. ve Akal, C, 1994, Ödemiş-Kiraz As Masifinde (Menderes Masifi) yeni jeolojik bulgular ve sorunlar: 47. TJ. Kurultayı Bildin Özetlen, 32-33.

 • Downes, H. ve Wilson, M., 1991, A review of age and origin of oceanic crustal fragments in the Variscan Belt: Terra Abstracts, 3/1, 202

 • Erdoğan, B., 1982, Bitlis Masifinin Avnik (Bingöl) yö resinin jeolojisi ve yapısal özellikleri: Doçentlik Tezi Ege Üni. Yerbilimleri Fak., izmir, 106 s. (yayınlanmamış).

 • Eren, R.H., 1979, Kastamonu-Taşköprü bölgesi meta morfitlerin jeolojik ve petrografik etüdü: l.T.Ü. Müh. Mim. Fak., Doktora Tezi, 143 s. (yayınlanmamış).

 • Eren, Y., 1990, Engili (Akşehir) ve Bağkonak (Yalvaç) köyleri arasında Sultandağları Masifinin tektonik özellikleri: TJ. Bült., 33, 39-50.

 • Eren, Y., 1990, Engili (Akşehir) ve Bağkonak (Yalvaç) arasında Sultandağları Masifi`nin stratigrafisi: Ahmet Acar Jeoloji Semp., 83-92.

 • Frisch, W., Neubauer, F. ve Satır, M., 1984, Concepts of the evolution of the Austroalpine basement complex (Eastern Alps) during the Caledonian-Variscan cycle: Geol. Runds., 73/1, 47-68.

 • Göncüoğlu, M.C., 1981, Niğde Masifinin Jeolojisi: TJ.K. İç Anadolu`nun jeolojisi Sempozyumu, 16-19.

 • Göncüoğlu, M.C. ve Turhan, N., 1983, New results on the age of Bitlis Metamorphics: Bull. Min. Research and Expl. last. Turkey, 95/96, 1-5.

 • Göncüoğlu, M.C. Yalınız, K. ve Tekeli, O., 1993, Orta Anadolu Ofiyolitlerinin petrolojik özellikleri ve yapısal konumu: H.Ü. Yerbilimlerinin 25. Yılı Semp. Bildiri Özetlen, 17-18.

 • Güvenç, T., Demire!, l.H. ve- Tekinli,U.K., 1994, Lav rasya ve Gondvana arasında kalan Orta Doğunun Üst Paleozoyik paleocoğrafyası ve Paieozoyik stratigrafisi: Türkiye 10. Petrol. Kong. ve Sergisi, Bildiriler, 94-111.

 • Haas, W., 1968, Das Alt-Palaozoikum von Bithnien: N. Jb., Geol., Palaont. Abh., 131, 178-242.

 • Havlicek, V., 1981, Some problems of the Ordovician in the Mediterranean region: Peter Sonnenfcld (Ed), Tethys the ancestral Mediterranian Benchmark Papers in Geology, 71-76.

 • Helvacı, C, 1983, Bitlis Masifi Avnik (Bingöl) belgesi metamorfik kayalarının petrojenezi: TJ.K. Bült., 26, 117-132

 • Husseini, M.I., 1989, Tectonic and deposition model of Late Precambrian-Cambrian Arabian and adjoining Plates: AAPG Bull., 73/9, 1117-1131.

 • Husseini, M.I., 1990, The Cambro-Ordavician Arabian and adjoining plates; A Glacio-Eustatic Model: J. Petrol. Geol., 13/3, 267-288.

 • Husseini, M.I., 1991, Tectonic and deposition model of the Arabian and adjoining plates during the SilurianDevonian: AAPG Bull., 75/1, 108-120.

 • Husseini, M.I., 1992, Upper Palaeozoic tectonosedimantary evolution of the Arabian and adjoining platesJour. Geol. Soc, London, 149, 419-429.

 • Irvine, T.N. ve Baragar, W.R.A., 1971, A guide to chemical classification of the common volcanic rocks: Canadian Journal of Earth Sci., 8, 523-548.

 • Izdar, E., 1971, Introduction to geology and metamorphism of the Menderes Massif of Western Turkey: Petroleum Expl. Soc. Libya, Tripoli, 495-500.

 • Kaya, O., 1973, Paleozoic of Istanbul: Ege Üniv. Fen Fak. Kitaplar serisi No. 49, 34 p.

 • Kaya, O., 1978, Istanbul Ordovisiyen ve Silüriyen`i: Yerbilimleri, 4/1-2, 1-22.

 • Kaya, O., 1991, İstanbul boğazı çevresinin jeolojik ana çizgileri: 44. TJ. Kurultayı Bilidiri Özleri, 1.

 • Kanasewich, E.R., Havskov, J. ve Evans, M.E., 1978, Plate tectonics in the Phanerozoic: Can. J. Earth Sci., 15,919-955.

 • Ketin, I., 1966, Güneydoğu Anadolu`nun Kambriyen teşekkülleri ve bunların Doğu Iran Kambriyeni ile mukayesesi: MTA Der., 66.

 • Ketin, I., 1983, Türkiye jeolojisine genel bir bakış: İTÜ. Kütüphanesi, 1259, 595 s.

 • Kroner, A., 1979, Pan African Plate tectonics and its repercussions on the crust of northeast Africa: Geol. Rundschau, 68, 2, 565-583.

 • Kroner, A., 1985, Ophiolitcs and the evolution of tectonic boundaries in the Late Proterozoic ArabianNubian Shield of northeast Africa and Arabia: Precambrian Research, 27, 277-300.

 • Konak, N., 1982, Simav dolayının jeolojisi. Istanbul Univ., Doktora Tezi, 178 s. (yayınlanmamış).

 • Kun, N., Candan, O. ve Dora, O. Ö., 1988, Kiraz-Birgi yöresinde (Ödemiş-Menderes Masifi) metavolkanitlerin (leptitlerin) varlığı: TJ. Bült, 31/2, 21-28.

 • Kun, N., Candan, O. ve Dora, O. Ö., ve Koralay, O.E.,1993, Menderes Masifi çekirdek serinin litostratigrafisine ilişkin yeni veriler: H.Ü. Yerbilimlerinin 25. Yılı Semp. Bildin özetleri, 107-108.

 • Maggetti, M. ve Flisch, M., 1991, Palaeozoic evolution of the Siluretta, Upper Austro-Alpine, Switzerland: Terra Abstracts, 3/1,210.

 • Maniar, P.D. ve Piccoli, P.M., 1989, Tectonic discrimination of granitoids. Geological Society of America Bulletin, 101,635-643.

 • McKerrow, W.S., Dewey, J.F. ve Scotese, C.F., 1991, The Ordovician and Silurian development of the lapetus Ocean: Special Paper in palaeontology, 44, 165-178.

 • McKerrow, W.S., Scotese, C.R. ve Brasier, M.D., 1992, Early Cambrian Continental reconstructions: J. Geol. Soc, London., 149, 599-606.

 • Morel, P. ve Irving, E., 1978, Tentative paleocontinental maps for the early Phanerozoic and Proterozoic: J.GeoL, 86, 535-561.

 • Murphy, J.B. ve Nance, R.D., 1991, Supcrcontinent model for the contrasting character of the Late Proterozoic orogenic belt: Geology, 19, 469-472.

 • Okay, A.I., Arman, M.B. ve Göhcüoğlu, M.C., 1985, Petrology and phase relations of the kyanite eclogites from eastern Turkey: Contrib. Mineral Petrol., 91, 196-204.

 • Okay, A.I., 1989, Tectonic units and sutures in the Pontides, Northern Turkey: Ed. A.M.C. Şenğör, Tectonic Evolution of the Tethyan Region, 109-116.

 • Oliver, G.J.H., Corfu, F. ve Krogh. T.E., 1993, U-Pb ages from SW Poland: evidence for a Caledonian suture zone between Baltica and Gondwana: J. Geol. Soc, London, 150, 355-369.

 • Özgül, N., 1976, Toroslarm bazı temel jeoloji özellikle ri: TJ.K. Bült., 19/1,65-78.

 • Özgül, N., Metin, S., Göger, E., Bingöl. 1., Baydar, O. ve Erdoğan, B., 1973, Tufanbeyli dolayının Kambriyen-Tersiyer kayaları: TJ.K. Bült., 20/2, 82-100.

 • Öztürk, A. ve Koçyiğit, A., 1982, Selimiye-Bcşparmak yöresindeki (Muğla) Menderes Masifi kayalarının stratigrafisi: TJ.K. Bült., 25, 67-72.

 • Öztürk, A. ve Koçyiğit, A., 1983, Menderes Grubu kayalarının temel-örtü ilişkisine yapısal bir yaklaşım (Selimiye-Muğla): TJ.K. Bült., 26, 99-106.

 • Öztürk, A., İnan, S. ve Tutkun, S.Z., 1984, AbantYeniçağ (Bolu) yöresinin stratigrafisi: C.Ü. Müh. Fak. Yerbilimleri Derg., 1/1, 1-18.

 • Paris, F. ve Robardet, M., 1990, Early Palaeozoic palae obiography of the Variscan region: Tectonophymsics, 177,193-213.

 • Peccerillo, A., Poli, G., Sassi, F.P., Zirpoli, G. ve Mezzacasa, G., 1979, New data on the Upper Ordovician acid plutonism in the Eastern Alps: NJb. Miner. Abh., 137, 162-183.

 • Perinçek, O., Duran, O., Bozdoğan, N. ve Çoruh, T., 1991, Güneydoğu Türkiye`de Otokton Sedimanter kayaların stratigrafisi ve paleocoğrafik evrimi: Ozan Sungurlu Semp. Bildirileri Kitabı, 274-305.

 • Piper, J.D.A. 1982, The Precambrian palaeomagnetic record: case for the Precambrian supercontinent: Earth and Planetary Sci. Letters, 59, 61-69.

 • Satır, M., 1979, Evolution of the Hercynian and Prehercynian events of the eastern Alps: 1st. Üni.. Fen Fak.Mec. Seri B, 44, 169-178.

 • Satır, M. ve Friedrichsen, H., 1986, The origin and evolution of the Menderes Massif, W-Turkey; A rubidium/ strontium and oxygen isotope study: Geol. Rund., 75/3,703-714.

 • Sayar, C, 1979, Istanbul Boğazı ve çevresinde Ordovisiycn-Silüriyen sınırı: T. J. K. Bült., 22/2, 161-167.

 • Sayar, C, 1984, Istanbul çevresinde Ordovisiyen Brakiyapodlan: T. J. K. Bült, 27, 99-109.

 • Sayar, C, 1994, Ordovisiyen sonunda buzullaşma, fauna topluluğu ve lapetus Okyanusunda Türkiye`nin yeri: 47. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, 38.

 • Scotes, C.R., Bambach, R.K., Barton, C, Van der Voo, R. ve Zeigler, A.M., 1979, Paleozoic base maps: J. Geol., 87,217-277.

 • Sheehan, P., 1973, The relation of late Ordovician glaciation to the Ordovician-Sillurian changeover in North American brachiopod faunas. Lethaia 6: 147- 154.

 • Stern, R.J., Gottfried, D.G. ve Hedge, C.E., 1984, Late Precambrian rifting and crustal evolution in the Northeastern Desert of Egypt: Geology, 12, 168- 172.

 • Streckeisen, A. ve Le Maitre R.W., 1979, A chemical approximation to the modal QAPF classification of the igneous rocks: N. Jb. Miner. Abh., 136, 169-206.

 • Şahin, M.B., 1991, Başçatak köyü (AkdağnıadcniYozgat) doğusunun jeolojik ve petrografik özelliklerinin incelenmesi: H.Ü. Fen Bilimleri Enst., Yüksek Müh. Tezi, 68 s. (yayınlanmamış).

 • Şengör, A.M.C., 1984, The Cimmeride orogenic system and the tectonics öf Eurasia: Geol. Soc. Amer., Special paper, 195, 1-82.

 • Şcngör, A.M.C., Yılmaz, Y. ve Ketin, 1., 1980, Remnants of Pre-Late Jurassic Ocean in Northern Turkey: Fragments of Permian-Triassic Paleo-Tethys?: Geol. Soc. Amc. Bull., 1/91, 599-609.

 • Şengör, A.M.C., Satır, M., ve Akkök, R., 1984, Timing of tectonic events in the Menderes Massif, Western Turkey: Implications for tectonic evolution and evidence for Pan-African Basement in Turkey: Tectonics, 3/7, 693-707.

 • Şengün, M., 1984, Tatvan güneyinin (Bitlis Masifi) jeo lojik/pctrografik incelenmesi: H.Ü. Fen Bilimleri Enst., Doktora Tezi, 157 s. (yayınlanmamış).

 • Şengün, M., Keskin, H., Akçören, F., Altım, 1., Sevin, M., Akat, U., Armağan, F. ve Acar, 1., 1990, Kastamonu yöresinin jeolojisi ve Paleotetis`in evrimine ilişkin jeolojik sınırlamalar: T.J. Bült., 33, 1-16.

 • Tolluoğlu, A.Ü., 1981, Mutki (Bitlis) yöresi ınetamorfitlerinin petrografisi/petrolojisi: Yüksek Müh. Tezi, H.Ü. MESEF, 163 s. (yayınlanmamış).

 • Tolluoğlu, A.Ü., 1986, Orta Anadolu Masifinin güney batısında (Kırşehir yöresinde) petrografik ve pctrotektonik incelemeler: Doktora Tezi, H.Ü. Fen Bilimleri Enst., 237 s. (yayınlanmamış).

 • Tolluoğlu, A.Ü., 1987, Orta Anadolu Masifi Kırşehir metamorfitlerinin (Kırşehir kuzeybatısı) petrografik özelliklen: Doğa, Müh. ve Çevre, 11/3, 344-361.

 • Tolluoğlu, A.Ü., 1988, A geochemical approach to the origin of quartzo-feldispathic-gneiss in the Mutki Area, Bitlis Massif, SE Turkey: METU Journal of Pure and Applied Sci., 21/1-3, 447-460.

 • Tolluoğlu, A.Ü., 1992, Kırşehir Masifinde üsteleyen kıvrımlanmanın yapısal karakteri: Doğa-Türk Yerbilimleri, Derg., 1, 11-25.

 • Tolluoğlu, A.Ü., 1994, Kırşehir Masif inde Kalkanlıdağ formasyonunun petrokimyasal özellikleri: C.Ü. Müh. Fak. Derg., Seri A-Yerbilmleri, 10/1. (Baskıda).

 • Tolluoğlu, A.Ü., 1995, Alp-Himalayan Orojenez Kuşağında çarpışına kökenli Ordovisiyen asit magmatitlerin ortak jeokimyasal karakteri: Türkiye Jeol. Kur. Bült, sayı 10, 55-61.

 • Tolluoğlu, A.Ü. ve Erkan, Y., 1982, Mutki (Bitlis) yöresindeki bölgesel metamorfik kayaçların petrografik incelenmesi: Yerbilimleri, 9, 73-89.

 • Tolluoğlu, A.Ü. ve Erkan, Y., 1993, Kırşehir Metasedimanter Grubunda progresif metamorfizm anın petrolojik karakteri: A.Ü. Suat Erk Jeoloji Scmp. Bildirileri, 329-334.

 • Yalçın, H. ve Cerit, O., 1991. Bolu Masifi Örtü kayaçlarında diyajenetik ve çok düşük dereceli metamorfik kil minerallerinin mineralojisi ve jeokimyası: C.Ü. Müh. Fak. Derg., Seri A-Yerbilimleri, 8/1, 19-30.

 • Yılmaz, O., 1971, Etude pclrographique et geochronologique de la Region de Cacas (partie meridionale de massif de Bitlis, Turquie): These de Doct. 3e cycle, Üniversite de Grcnoble-France, 230 s.

 • Yılmaz, O., 1975, Cacas bölgesi (Bitlis Masifi) kayaçlarının petrografik ve slratigrafik incelenmesi: TJ.K. Bült., 18/1,33-40.

 • Yılmaz, O., 1979, Daday-Devrakani Masifi kuzeydoğu kesim ınetamorfitleri: H.Ü. Yerbilimleri Enst., Doçentlik Tezi, 234 s. (yayınlanmamış).

 • Yılmaz, O., 1983, Çangal metaofiyolitinin mineralojikpetrografik incelenmesi ve metamorfizma koşulları: Yerbilimleri, 10, 45-58.

 • Yılmaz, O. ve Boztuğ, D., 1986, Kastamonu granitoid belt of northern Turkey: First arc plutonism product related to the subduction of the Palco-Tethys: Geology, 14, 179-183.

 • Vail, P. R., Mitchum, R.M.Jr. ve Thompson, S. III., 1877, Global cycles of relative changes of sealevel. In: C. E. P. Payton (Ed), seismic stratigraphyapplications to hydrocarbon exploration. AAPG mem., 26, 83-98.

 • Von Raumer, J.V., Neubauer, F., Menot, R.P. ve Frisch, W., 1991, Paleozoic evolution of Alpine Basement: Terra Abstracts, 3/1, 208.

 • Von Quadt, A., 1991, U-Pb Zircon and Sm-Nd analyses on basic rocks from the saxothuringian zone of the European Hercynides (EH): Terra Abstracts, 3/1, 207.

 • Zeigler, A.M., Hansen, `K.S., Johnson, M.E., Kelly, M.A., Scotese, C.R. and Von Der Voo, R., 1977, Silurian Continental distributions, paleogeography,- climatology and biogeography, Tectonophysics, 40, 13-51.

 • Gümüşler (Niğde) Yöresi Sb±Hg±W Cevherleşmelerinin Jeolojik, Mineralojik ve Altın Potansiyeli Yönünden İncelenmesi
  Miğraç Akçay
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Gümüşler yöresinde iki tip cevherleşme ayırdedilir: 1) Sb±Hg±W damarları ve onlara eşlik eden ornatma şeklindeki Ba-Sb cevherleşmeleri, 2) breşik zonlarda saçınım ve damarcıklar halinde görülen Hg±Sb oluşukları. Damar tipi cevherleşmeler genellikle D-B doğrultulu ve kuzeye eğimli faylar boyunca mermerler ve gnayslar içinde ve nadiren de mermer-gnays dokanaklarında bulunurlar. Damarlara eşlik eden ornatma zonları, kırık zonları ve KD ya eğimli faylar boyunca mermerler içinde ve mermer-gnays dokanaklarında gelişirler. Bu zonlar yapısal olarak Sb±Hg±W damarlarının üzerinde bulunur. Gümüşler yöresi cevherleşmeleri, şelit, barit, antimonu, zinober, Sb-sülfotuzlar ve altından oluşan kompleks bir mineralojik bileşime sahiptir. Mehmetler Yurdu Sivrisi Tepe cevherleşmesinde 37.3 ppm e kadar ulaşan altın, zinober oluşum safhasına eşlik eder ve yerel olarak yüzeye yakın zonlarda oluşur. Altınca zengin zonlar, bu zonların boyutlarının küçüklüğü nedeniyle ekonomik değildirler. Gümüşler yöresi cevherleşmelerinde en yaygın alterasyon tipi silisleşme olup, dolomitleşme, kaolinleşme, serizitleşme, kloritleşme, turmalinleşıne ve epidotlaşma buna eşlik eder. Rasih-lhsan zuhuru, bazıları altere olmuş ve Sb±Hg±W damarlarınca kesilmiş olan Senomaniyen yaşlı aplit-mikropegmatit dayklarıyla yakın bir ilişki gösterir. Buna göre cevherleşmenin yaşı Senomaniyen sonrasıdır. Bu yakın ilişki Mehmetler Yurdu Sivrisi Tepe zuhurunda da görülür. Bu zuhurda yüksek altın değerleri, breşleşmiş felsik daykların bulunduğu zonlardan elde edilmiştir, iki zuhurda da izlenen cevherleşmeyle dayklar arasındaki bu yakın ilişki, Gümüşler yöresindeki cevherleşmelerin jenetik olarak mağmatizma sonrası sıvılara bağlı olduğunu gösterebilir.

 • Gümüşler (Niğde)

 • Sb ± Hg ± W cevherleşmeleri

 • jeoloji

 • mineraloji

 • altın potansiyeli

 • Akçay, M., 1994a, Genesis of the Stibnite-Cinnabar-Scheelite Deposits of the Gümüşler Area, Niğde, Central Turkey and Implications on Their Gold Potential: Doktora tezi (yayımlanmamış), Leicester Üniversitesi, ingiltere.

 • Akçay, M., 1994b, Mineral Chemistry of Tourmalines from the Gümüşler Sb-Hg-W Deposits (Niğde Massif, Central Turkey): Geosound, 24, 151-161.

 • Akçay, M., 1995, Mineral Chemistry of a Newly Discovered Ti-Silicate: Turkish Journal of Earth Sciences, incelemede.

 • Akçay , M., Moon, C.J., ve Scott, B.C., 1955, Fluid Inclusions and Chemistry of Tourmalines from the Gümüşler Sb-Hg±W Deposits Of The Niğde Massif (Central Turkey): Chemie Der Erde. Baskıda.

 • Boyle, R.W., 1979, The Geochemistry of Gold and Its Depo sits: Geological Survey of Canada Bulletin 280, Ottawa, Canada.

 • Butt, C.R.M., Zeegers, H., 1992, Regolith Exploration Geochemistry in Tropical and Subtropical Terrains: Handbook of Exploration Geochemistry, 4, Elsevier, Amsterdam.

 • Dennis, R.A., 1970, The Mineralization at the Hg-Sb-W Mine near Niğde, South-Central Turkey: Master tezi, Swansea University.

 • Ercan, T., 1986, Orta Anadoludaki Senozoyik volkanizması: MTA Dergisi, 105-106, 119-136.

 • Gizaw, A.T., 1992, Geology and Mineralisation of Gümüşler Area (Niğde, Turkey): Master tezi, ODTÜ, Ankara, Turkey

 • Göncüoğlu, M.C., 1986, Geochronological data from the southern part (Niğde area) of the Central Anatolian Massif: Bulletin of the Mineral Research and Explorati on Institute of Turkey, 105-106, 83-96.

 • Göncüoğlu, M.C., 1981, Niğde masifinin jeolojisi: iç Anadolu`nun Sempozyumu, 16-19, Ankara.

 • Kleyn, V.D., 1970, Recommendation of Exploration for Mineralization in the Southwestern Part of NiğdeÇamardı Massif: MTA Raporu, Ankara (yayınlanmamış).

 • Kuşçu, L, Erler, A., 1992, Geology and Mineralogy of the Madsan Antimony Deposit (Çamardı-Niğde). Gcosound,21, 163-177.

 • Liu, Y. and Ma, D., 1993, Vein-type tungsten deposits of China and adjoining regions: Ore Geology Reviews, 8, 233-246.

 • Moore, J.M., 1975, A mechanical interpretation of the vein and dyke systems of the soulwest England orefield: Mineralinin Deposita, 10, 374-388.

 • Oygiir, V., Erkale, H.E., Erkan, N., Karabalık, N., 1984, Niğde Masifi Demir Cevherleşmeleri Maden Jeolojisi Raporu: MTA Raporu, 7521, Ankara.

 • Özgüneyli, A., 1978, Niğde-Çamardı kristalin masifi genel prospeksiyon çalışması ve demiı -baz metal wolfram ve altın cevherleşmeleri hakkında çalışma raporu: MTA Raporu, 6851.

 • Rose, A.W., Burt, D.M., 1979, Hydrothermai alteration: Geochemistry of Hydrothermai Ore Deposits (Ed.: H.L. Barnes), 2nd cd., 173-227, John Wiley & Sons, NewYork

 • Scratch, R.B., Watson, G.R, Kerrich, R., Hutchinson, R.W., 1984, Fracture-controlled antimony-quartz mineralization, Lake George deposit. New Brunswick: mineralogy, geochemistry, alteration, and hydrothermai regimes: Economic Geology, 79, 1159-1186.

 • Seal, R.R., Clark, A.H., and Morrissy, C.J., 1988, Lake George, southwestern New Brunswick: a Silurian, multistage, polymetallic (Sb-W-Mo-Au-base metal) hydrothermai centre: Recent Advances in the Geology of Granite-Related Mineral Deposits (Ed.: R.P. Taylor, D.F. Strong), Special volume 39, CIMM, 252-264.

 • Thornber, M.R., Taylor, GJF., 1992, The mechanism of sulphide oxidation and gossan formation: Regolith Exploration Geochemistry in Tropical and Subtropical Terrains (Ed.: C.R. Butt, H. Zeegers), Handbook of Exploration Geochemistry, 4, 155-138, Elsevier, Amsterdam.

 • Vasconcelos, P., Kyle, R., 1991, Supergene geochemistry and crystal morphology of gold in a semiarid weathering environment: application to gold exploration: J. Geochem. Explor., 40, 115-132.

 • Wu, J. 1993, Antimony vein deposits of China: Ore Geology Reviews, 8, 213-232.

 • Yıldız, M., 1978, Türkiye`de Bazı Civa Yataklarının Oluşum ve Mukayesesi: MTA Yayın No: 173, Ankara.

 • Marmara Denizi Dip Sedimanlarındaki Kararsız Demir Formlarının Dağılımı
  Hüseyin Öztürk Kazimeras Shimkus
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Marmara Denizi dip sedimanlarında demirin kararsız formları %50 civarında olup baskın tür Fe+2 dir. Sığ ortamlarda Fe+2 , derin ortamlarda ise Fe + 3 baskın tür olarak izlenilir. Marmara Denizi`nde 480 metreye kadar genellikle oksik sedimanlar derinde, anoksik sedimanlar sığ alanlarda bulunmaktadır. Bu durum; Marmara Denizi dip sedimanlarındaki oksidasyon koşullarının Karadeniz`in tersine olduğunu göstermektedir. Sığ deniz sedimanlarındaki indirgen özellik, esas olarak ortamdaki yüksek sedimantasyon nedeniyle sedimanla deniz suyunun oksitlenmeye yetecek etkileşim zamanını bulamamasından kaynaklanmaktadır. Sığ su sedimanlarındaki indirgenme işlemleri hem antropojenik yüklerle hem de kıyısal alandaki farklı kökene sahip yüksek orandaki organik madde dekompozisyonu ile ilişkili olmalıdır. Derinlere doğru Fe değerinin azalmayışı tersine artışının nedeni ortamdaki düşük sedimantasyon oranı ve Ege Denizi`den gelen dip su akıntısıdır. Düşük sedimantasyon oranına sahip görece derin ortam sedimanları, devam eden dip akıntılarıyla uzun süreli sediman deniz suyu etkileşimine maruz kalmakta ve oksitlenebilmektedir. Genellikle derine doğru (110-380 m.) izlenilen Fe+3 den oluşma oksidik düzey ağır metallerin dip sedimanlarında tutulmasına, sığa doğru (25-110 m.) baskın olan indirgen koşullar ise sedimandan ağır metallerin çözünmesine ve deniz suyuna boşalmasına olanak vermektedir. Demirin kararsız formlarının organik maddeyle zayıf pozitif korelasyon göstermesi, dip sedimanlarmdaki demirin önemli ölçüde teknojenik kökenli olduğunu gösterir. Demir ile birlikte pozitif korelasyona sahip Pb, Zn, Ni, Cu değerlerinin sediman üst düzeylerindeki artışları kısmen diyajenetik göçler, kısmen de teknojenik antropojenik kirlenmeyle ilişkilidir. Dip sedimanlarının Fe + 2 / Fe+3 değerleri güneye göre kuzey sahili boyunca daha yüksektir. Bunun muhtemel nedeni ise, Ege suyu dip akıntısının ve ilişkili oksidasyon işlemlerinin güney sahili dip sedimanlarında etkili olmasıdır. 

 • Marmara denizi

 • dip sedimanler

 • kararsız demir formları

 • Alavi, N., 1986, Geology of Turkish Straits, Institute of Mari ne Sciences, Middle East Tecnical University, Erdemli, İçel.

 • Art üz, î. ve Baykut, F. 1986, Marmara Denizi`nin hidrografisi ve su kirlenmesi açısından bilimsel etüdü, I.Ü. Çevre sorunları uygulama ve araştırma merkezi yayınları 47 s.

 • Bodur, M.N., 1991, Sedimentology and geochemistry of the late Holocene sediments from Sea of Marmara and its straits. Doktora, tezi, ODTÜ, Deniz Bilimler Enstitüsü, içel.

 • Ergin, M., Bodur. M.N., Edigcr V. ve Okyar. M., 1991. Mar marn Denizi`nin Kuzeydoğu ve Güneybatı kıta sahanlıkları ile Çanakkale ve İstanbul boğazlarındaki dip çökellerinin dağılımı, Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, 6, 26-32.

 • Ergin, M., 1995, Marmara Denizi genç (Holosen) çökellerinde manganez ve organik karbon çoğalmaları: Karadeniz sularının muhtemel etkileri, Türkiye Jeoloji Ku rullayı Bülteni, 10, 224-229.

 • Glasby, G.P., 1986, Hiatuses in manganese nodule growth: Relation to bottom current activity?, Geo-Marine Letters, 5, 247-252.

 • Healt, G.R., 1981, Ferromanganese nodules of deep sea. Eco nomic Geology, 75 , 736-765.

 • Hein, C.R. Marjorie, S.S. ve Gcin L.M., 1992, Central Pasific cobal rich l`enoinanganese crusts. Historical perspective and regional variability, Keating, B.H. ve Bolton, B.R. (Eds), Geology and mineral resources of the central Pasific Council for energy and mineral resources. Earl Science series. 14, New York. Springer Verlag.

 • Krouskoph, • K., 1967, Introduction to Geochemistry, Me. Graw Hill company and Kögakuska company Ltd, 721p.

 • Kurumbein, W.C. ve Garrels, R.M., 1952. Origin and classifi cation of chemical sediments in terms of pH and oxidation reduction potentials, J. Geol. 60, 1-30.

 • Lovley, D.R. ve Klug, M.J., 1986, Model for the distribution of sulfatc reduction and methanogenesis in fresh water sediments, Geochemica et Cosmochimica Acta, 50, 195-225.

 • Me Mahon, P.B., Chapeile. F.H., Falls, W.F. and Bradley, P.M., 1992, Role of microbial processes in linking sandstone diagenesis with organic-rich clays. Journal of Sedimentary Petrology, 62, 1-10.

 • Morozov, A.A., Demidova, T.T., Sevastyanova, E.S. and Osadchaya, N.V., 1987, Distribution peculiarities of forms of sulfur and iron in Late Quaternary sediments of the Black Sea. Lithology and geochemistry of sedimentation in near mouth areas of the Western Black Sea, Nauka, 57-81, Moskow.

 • Öztürk, B. ve Bourquel, J.P., 1990, Marmara Denizi`nde bulu nan siyah mercan Gcrardia savaglia (Bertolini 1819) üzerine preliminer bir araştırma, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 4,2, 45-49.

 • Roy, S., Dasgupta, S., Mukhopadhyay, S. and Fukuoka, M., 1990, Atypical ferromanganese nodules from pelagic areas of the Central Indian Basin, Equatorial Ocean, Marine Geology, 92, 269-283.

 • Shimkus, K., Öztürk, B. ve Yesin. N.V., 1993, Oil products, heavy metals and radionuciides in the recent bottom sediments of the Marmara Sea shallow water area (Ö/han, E. Ed.). Proceeding of the first international conferance on the Mediterranean coastal environment, METU, 1, 695-710. Antalya, Turkey.

 • Sokolov, V.S., 1980, Determination of labile forms of iron and manganese in marine sediments. Nauka, 28-41, Moskow.

 • Yamamato, S., 1992, Diagcnctic enrichment of manganese and other heavy metals in hemipelagic brown clay of Palu Trench floor, Journal of Sedimentary Petrology, 62, 706-711.

 • Gölbaşı (Isparta) Epitermal Arsenik Mineralizasyonunun Jeolojik Özellikleri
  Mustafa Kuşcu
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Gölbaşı arsenik mineralizasyonu; Eosen yaşlı ve İliş karakterli Isparta formasyonu içerisinde, yaklaşık K-G doğrultulu bir fay boyunca, 1-2 m kalınlığında ve 38 m uzunluğunda bir ana damar ve onun çevresinde gelişmiş ağsal damarlar (1-50 cm kalınlığında) şeklinde bulunur. Damarlar başlıca iri taneli kalsit, realgar, barit, orpiment ve piritten oluşan bir mineral parajenezine sahiptir. Arsenik damarları, trakiandezit-latit bileşimli ve Pliyosen yaşlı Gölcük volkanizmasını da oluşturan mağmatik faaliyete bağlı epitermal (5O-12O°C) bir cevherleşmedir.

 • Arsenik

 • mineralizasyon

 • volkanizma

 • epitermal

 • köken

 • Bilgin, A., Köseoğlu, M. ve Özkan, G., 1990, İsparta Gölcük volkanitlerinin mineralojisi, petrografisi ve jeokim yası: Doğa Türk Mühendislik ve Çevre Bült. Dergisi, 14-2, 342-361..

 • Ercan, T., Dinçel, A. ve Günay, E., 1979, Uşak volkanitleri nin petrolojisi ve plaka tektoniği açısından Ege bölgesindeki yeri: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 22, 185- 198.

 • Gedikoğlu, A., Kuşçu, M. ve Türker F., 1988, Gölcük yöresi pomza yataklarının ekonomik özellikleri: Akdeniz Üniv. İsparta Müh. Fak. dergisi, Jeo. Müh. seksiyonu, 4, 432-449.

 • Guerbay, S. 1903, Gölbaşı arsenik raporu: MTA Genel Müd., Derleme no: 528, 7s. (Yayınlanmamış).

 • Guilbert, J. M. ve Park, C. F., 1986, The Geology of Ore Deposits: W.H. Freeman Company, New York, 985 s.

 • Gutnic, M., Monod, O., Poisson, A. ve Dumont, J. F., 1979, Geologie des Taurides occidentales (Turquie): Memories da la Societe Geologique de France, 137-1, 112 s.

 • Karaman, E., 1986, Burdur dolayının genel stratigrafisi: Akdeniz Üniv. İsparta Müh. Fak. Dergisi, 2, 23-36.

 • Koçyiğit, A., 1984, Güneybatı Türkiye ve yakın dolayında levha içi yeni tektonik gelişim: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 27, 1-15.

 • Kuşçu, M., 1994, Gölcük (İSPARTA) volkanizmasına bağlı olarak gelişmiş endüstriyel hammadde ve metalik maden yatakları: Çukurova Üniv. Müh. Mim. Fak. Dergisi özel sayı, 169-185.

 • Kuşçu, M. ve Gedikoğlu., 1990, Isparta-Gölcük yöresi pomza yataklarının jeolojik konumu: Jeoloji Müh. Dergisi, 37, 69-78.

 • Kuşçu, M. ve Selçuk, G., 1993, İsparta yöresi ignimbiritleri nin tras olarak kullanabilirliğinin araştırılması: Jeoloji Müh. Dergisi, 43, 25-23.

 • Özgüner, A. M., Fişekçi, A., Kılıç, L, Özgüner, E., Ölmez, M., Akıncı, A. ve Taş, N., 1989, Isparta-Keçiborlu kükürt yatakları maden jeolojisi raporu: MTA Genel Müd., Maden Etüd Dairesi Başkanlığı.

 • Roedder, E., 1983, Origin of fluid inclusion and changes that occur after trapping: mineralog. Assoc, Canada., short course Handbook., 2 nd ed., V. 6., 101-137.

 • Roedder, E., 1984, Fluid inclusions: Reniews in mineralogy; Paul H. Ribbe; Mineralogical society of America, volume 12, 643 s., Book crafters, Inc. Michigan.

 • Sarıiz, K., 1985, Keçiborlu kükürt yataklarının oluşumu ve yörenin jeolojisi: Anadolu Üniv., Müh. Mim. Fak. Yayınları, No: 22.

 • Tuncay, A., 1989, İsparta Kuzeybatısının Jeolojisi ve Maden Yatakları: Akdeniz Üniv. Fen Bilim. Enst. Yüksek Lisans Tezi, 41 s. (Yayınlanmamış).

 • Yalçınkaya, S., Ergin, A., Afşar, Ö. P. ve Taner, K., 1986, Batı Torosların Jeolojisi: MTA Genel Müd. Jeoloji Etüd Dairesi Raporu.

 • Orhaniye-Güvenç (KB Ankara) Karasal Çökellerinin Paleosen-Erken Eosen Sedimanter Evrimi
  Faruk Ocakoğlu Tahsin Attila Çiner
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Orhaniye-Güvenç yöresinin (KB Ankara) Paleosen-Erken Eosen`deki sedimanter evriminin ortaya konulmasının amaçlandığı bu çalışmada, ayrıntılı stratigrafik kesitler aracılığı ile havza dolum geometrileri incelenmiştir. Üst kesimleri Geç Mestriştiyen`e kadar çıkan Dikmendede formasyonu ve bununla yanal/düşey geçişli Kuşkonan formasyonu çalışma alanının her kesiminde küçük bir açısal uyumsuzlukla azoyik (fosil içermeyen) Uzun çarşı grubu tarafından üzerlenir. İçinde alttan üste sırasıyla Lülük, Gökdere ve Sarıbeyler formasyonlarının ayırtlandığı bu grup, bölgenin Paleosen-Erken Eosen tektoniğinin ve paleocoğrafyasının aydınlatılmasında büyük bir öneme sahiptir. Çalışılan alanın ancak orta kesimlerinde çökelebilmiş Lülük formasyonu yakınsak-ortaç alüviyal yelpaze çökellerinden oluşmuştur. Daha yaygın olan Gökdere formasyonu genellikle örgülü akarsu çökeli nitelikleri sunar. Bu birimin, alanın KD ve G`inde çökelmediği saptanmıştır. Sarıbeyler formasyonu Uzunçarşı grubunun en yaygın birimi olup alanın KD kesiminde tümüyle gölsel çökellerden, GB kesiminde ise gölsel çökellerle ardalanan akarsu çökellerinden oluşur. Sarıbeyler formasyonu tüm çalışma alanında önce ince, ancak bölgesel yayılımlı, çoğunlukla volkanik çakıllı bir düzeyle, ardından Orta Eosen sığ denizel karbonatlanyla üzerlenir. Paleo akıntı yönü ölçümleri, litofasiyeslerin nitelikleri ve dağılımı Paleosen-Erken Eosen evresinde Uzunçarşı grubu kırıntılarının G-GD`daki pek uzak olmayan kaynak alanlardan türediğini göstermektedir. Bu nitelikleriyle Orhaniye-Güvenç yöresi Paleosen-Erken Eosen tortulları, daha güneydeki Tuz gölü havzasının kuzeye doğru doğal bir devamı değil, olasılıkla tektonik kontrollü olarak gelişmiş daha küçük boyutlu bir havzanın karasal dolgularıdır.

 • Orhaniye-Güvenç (KB Ankara)

 • Paleosen-Erken Eosen

 • alüvyal yelpaze

 • örgülü akarsu

 • gölsel çökeller

 • paleocoğrafya

 • sedimanter evrim

 • Erk, A., 1957, Ankara civarı petrol ihtimalleri: MTA Enstitü sü, Rapor No: 2608.

 • Erol, O., 1954, Ankara ve civarının jeolojisi hakkında rapor: MTA Enstitüsü, Rapor No: 2491.

 • Gökten, E., Kazancı, N. ve Acar, Ş., 1988, Ankara Kuzeybatı sında (Bağlum-Kazan arası) Geç Kretase-Pliyosen Serilerinin Stratirafisi ve Tektoniği: MTA Dergisi, 108,69-81.

 • Kazancı, N. ve Gökten, E., 1986, Sedimentary characteristics of terrestrial Paleocene deposits in northern Ankara region, Turkey: Commun. Fac. Sci. Univ. Ank., SerieC,4, 153-163.

 • Kazancı, N. ve Gökten, E., 1988a, Ankara kuzeyi Paleosen örgülü akarsu tortullarında çevrimscl depolanma ve litofasiyes değişimleri: TJK Bülteni, 31, 81-86.

 • Kazancı, N. ve Gökten, E., 1988b, Liıhofacies features and tectonic environment of the continental Paleocene volcanoclastics in Ankara region: METU Journal of Pure and applied Sciences, 21,1-3, 271-282.

 • Koçyiğit, A., Özkan, S. and Rojay, B., 1988, Examples From Fore-arc Basin Remnants of the Active margin of Northern Neo-Tethys: Development and emplacement ages of the Anatolian Nappes, Turkey: METU Journal of Pure and Applied Sciences, 21, 1-3, 183- 210.

 • Koçyiğit, A., 1991, An example of an accrelionary forearc basin from Northern central Anatolia and its implications for the history of subduct ion of Neo-Tethys in Turkey: Geol. Soc. of Amer. Bull, 103, 22-36.

 • Miall, A., 1977, A review of the braided river deposilional environment: Earth-Sci. Rew., 13, 1-62.

 • Miall, A., 1978, Lithofacies types and vertical profile models in braided river deposits: A summary. In Miall A. (ed) Fluvial Sedimentology: Canadian Society of Petroleum Geologists, Memoir 5. 597-606.

 • Miall, A., 1985, Architectural-Element Analysis: A new method of facies analysis applied to iluvial deposits: Earth Science Reviews. 22. 261-308.

 • Nemec, W and Steel, R. J., 1984, Alluvial and coastal conglomerates: Their significant features and some comments on gravelly mass-flow deposits, In Koster, E.H. and Steel, R J. (eds.) Sedimentology of gravels and conglomerates: Canadian Society of Petroleum Geologists, Memoir 10, 1-31.

 • Oçakoğlu, F., 1991, Stratigraphie et sedimentologie des de pots continentaux d`age Paleocene-Eocene inferieure de la region d`Orhaniye-Güvenç (NNO d`Ankara). These de Master, Üniversite Hacettepe, Institııe de Science Fondamentales, 149p. (Fransızca tez).

 • Shultz, A.W., 1984, Subaerial debris-flow deposition in the Upper Paleozoic Cutler Formation, Western Colorado: J. Sedimentary Petrology, 54, 749-772.

 • Ünalan, G., 1981, Ankara Güneybatısındaki Ankara Melanjı`nın stratigrafisi: îç Anadolu`nun Jeolojisi Sempozyumu,`TJK yayını, 46-52.

 • Ünalan, G., Yüksel, V., Tekeli, T., Gönenç, O., Seyirt, Z. ve Hüseyin, S., 1976, Haymana-Polath yöresinin (GB Ankara) Üst Kretase-Alt Tersiyer stratigrafisi ve paleocoğrafîk evrimi: TJK Bülteni, 19, 159-176. • Tuz Gölü`ndeki Mineral Çökeliminin Termodinamik Değerlendirimi
  Mehmet Zeki Çamur Halim Mutlu
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Tuz Gölü`nün suyu, derin bölgede daha seyreltik olmak üzere Na-Cl tipi salamura sınıfına girmektedir. İyon konsantrasyonları çökelmekte olan halit, jips, aragonit ve kalsit minerallerinin değişikliğe uğrattığı evaporasyona bağlı evrim eğilimleri sergilemektedirler. Ana göl bölgesinde çökeller esas olarak jips, hantit, manyezit ve polihalit minerallerinden oluşmaktadır. Derin bölgede ise, çökel mineralleri Mg-kalsit ve dolomittir. Gölden elde edilen veriler ile yapılan termodinamik doygunluk hesaplan; iyonlar-arası etkileşim ve iyon-birlikteliği formülasyonlarının esas alan modellerin doğada gözlemlenen evaporit "minerallerinin çökelimini veya çözünümünü tespitte kullanılabileceğini göstermiştir. İyonik gücü molal ölçekte 1.35 den 8.5 a kadar değişen Tuz Gölü`nün sularında her iki modelin doygunluk hesaplama kapasiteleri benzer bulunmuştur. Bunlara ek olarak, söz konusu modellerin güncel çökeller ışığında daha önce çökelmiş minerallerin kökenlerini incelemede yararlı olabilecekleri gösterilmiştir. 

 • Tuz Gölü

 • salamura sularda doygunluk

 • Pitzer denklemleri

 • mineral kökeni

 • Aharon, P., Kolodny, Y. A., ve Sass, E., 1977, Recent hot brine dolomitization in the Solar lake, isotopic, chemical, and mineralogical study: J. GeoL, 85, 27-48.

 • Çamur, M. Z. ve Mutlu, H., 1995, Major ion geochemistry and mineralogy of the Salt Lake (Tuz Gölü) Basin, Turkey: Chemical Geology (in press).

 • Drever, J. I., 1982, The Geochemistry of Natural Waters, Prentice Hall, N. I, 388 s.

 • Ergun, O. N., 1988, Şereflikoçhisar yöresi Tuz Gölü güncel evaporit çökellerinin sedimantolojik incelenmesi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, 33, 1-73.

 • Erol, O., 1969, Tuz Gölü havzasının jeolojisi ve jeomorfoloji si: MTA Rap. No. 4220 (yayınlanmamış).

 • Garrels, R. M. ve Mackenzie, F. T., 1967, Origin of the chemical composition of some springs and lakes: In. W. Stumm (ed)., Equilibrium Concepts in Natural Water Systems. Am. Chem. Soc, Advances in Chemistry Series, 67,222-242.

 • Gueddari, M., Monnin, C, Perret, D., Fritz, B., ve Tardy, Y., 1983, Geochemistry of brines of the Chott el Jerid in southern Tunesia-Application of Pitzer`s equations: Chemical Geology, 39, 165-178.

 • Guggenheim, E. A ve Turgeon, J., 1955, Specific interaction of ions: Trans. Faraday Soc., 51, 747-761.

 • Hardie, L. A. ve Eugster, H. P., 1970, The evolution of closed-basin brines: Mineral, Soc. Am. Spec. Publ.., 3, 273-290.

 • Harvie, C. E., Moller, N,, ve Weare, J. H., 1984, The prediction of mineral solubilities in natural waters: The NaK- Mg- Ca- H- Cl- SO4 - OH- HCO3 - CO3 - CO2 H2O system to high ionic strengths at 25C: Geochim. Cosmochim. Acta, 48, 723-751

 • Irion, G., 1970, Mineralogisch- sedimentpetrographische und geochemische untersuchungen am Tuz Gölü (Salzsee), Türkel. Ph. D. dissertation, Ruprecht KarlUniversitaet (Heidelberg).

 • Irion, G., 1973, Die anatoiischen salzseen, ihr chemismus und die entstchung ihrer chemischen sedimcnte: Arch. HydrobioL, 71, 517-557.

 • Irion, G. ve Müller, G., 1968, Huntite, magnesite, and polyhalite of recent age from Tuz Gölü, Turkey: Nature, 220, 1309-1310.

 • Kinsmann, D. J. J., 1966, Gypsum and anhydrite of recent age, Trucial Coast, Persian Gulf: Proc. Znd Int. Salt Symp., Cleveland, Northern Ohio Geol. Soc, 1, 302-326.

 • M.T.A., 1982, Tuz Gölü havzası projesi jeoloji raporu: MTA Rap. No. 1200 (yayınlanmamış).

 • Nordstorm, D. K. ve Munoz, J. L., 1986, Giochemical Ther modynamics, Blackweli Sci. Pub., 477 s.

 • Pasztor, A. J. ve Snove, J. S., 1983, How to treat metal contamination from heavy clear brines: Oil Gas J., 81,141-146.

 • Pitzer, K. S., 1973, Thermodynamics of Electrolytes: I. Theoretical basis and general equations: Jour. Phys. Chem., 77, 268-277.

 • Pitzer, K. S., 1979, Theory: ion interaction approach: In. R. D. Pytkowitcz (ed)., Activity coefficients in electrolyte solutions, CRC Press, Vol. 1, Chap. 2, 157-208.

 • Pitzer, K. S., 1987, Thermodynamic model for aqueous soluti ons of liquid-like density: In. I.S.E. Carmichael and H.P. Eugster (eds)., Thermodynamic modelling of geological materials: Minerals, fluids and melts, Reviews in Mineralogy, Vol. 17, Chap. 4, 97-142.

 • Sayles, F.L. and Fyfe, W. S., 1973, The crytallization of magnesite from aqueous solution: Geochim. Cosmochim. Acta, 37, 78-87.

 • Shearman, D.J., 1963, Recent andhdrite, gypsum, dolomite, and halite from the coastal flats of the Arabian Shore of the Persian Gulf: Proc. Geol. Soc. London, 1607, 63-65.

 • Truesdell, A. H. and Jones, B. R, 1974, WATEQ: A computer program for calculating chemical equilibria of natural waters: Journal of Research U.S.G.S. 2, 233- 248.

 • Uygun, A. ve Şen; E., 1978, Tuz Gölü havzası ve doğal kaynakları: I. Tuz Gölü suyunun jeokimyası: Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 21, 113-120.

 • Weare, J. H., 1987, Models of mineral solubility in concentrated brines with application to field observations: In. I.S.E. Carmichael and H.P. Eugster (eds)., Thermodynamic modelling of geological materials: Minerals, fluids and melts, Reviews in Mineralogy, Vol. 17, Chap. 5, 97-42.

 • Whitfield, M., 1979, Activity coefficients in natural waters: In. R. D. Pytkowitcz (ed)., Activity coefficients in electrolyte solutions, Vol. 2, Chap. 3, 154-299.

 • Wigiey, T.M.L., 1977, WATSPEC: A computer program for determining the equilibrium speciation of aqueous solutions: Brit. Geomorph. Res. Group Tech. Bull, 20, 3-39.

 • Büyük Menderes Grabeni’nin Kuzey Kenarındaki Çökellerin Arvicolidae (Rodentia, Mammalia) Faunasına Dayalı Olarak Yaşlandırılması
  Engin Ünay Fikret Göktaş Hüseyin Yavuz Hakyemez Mehmet Avşar Ömür Şan
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Büyük Menderes Grabeni`nin kuzey kenarında yüzeyleyen genç fluvial çökeller Arvicolidae faunasına dayanılarak En Geç Pliyosen ve Pleyistosen olarak yaşlandırılmıştır. Bu fosiller Büyük Menderes Grabeni`nin kuzey kenarındaki çökelimin ve bunu denetleyen tektonizmanın yaşını açıklayan ilk memeli fosil verileridir. Arvicolidae türlerinin evrim aşamaları Geç Villaniyen`den (GeçPliyosen) Toringiyen`e (Orta - Geç Pleyistosen) kadar dört biyokronolojik birimin var olabileceğini göstermektedir.

 • Arvicolidae

 • Geç Pliyosen-Pleyistosen

 • Büyük Menderes Grabeni

 • Akgün, F. ve Akyol, E., 1992, Palynostratigraphy of coal bearing Neogene deposits in Büyük Menderes Graben, Western Anatolia. 1 st International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Procedings and Abstract, 309.

 • Becker - Platen, J. D. ve Löhnert, E., 1972, Über Cardium - Funde aus dem Kanozoikum der Umgebung von Söke (West Türkei). Geol. Jb., B2. 55-63.

 • Benda, L., 1971, Grundzüge einer pollenanalytischen Gliede rung des türkisehen Jungtertiars (Kanozoikum und Braunkohlen der Türkei. 4). Beih. Geol. Jb., 113,46 s.

 • Fejfar, O. ve Heinrich, W. D., 1990, Proposed biochronologi cal division of the European continental Neogene and Quaternary based on muroid rodents (Rodentia, Mammalia) (Fejfar & Heinrich`in editörlüğünü yaptığı

 • Fejfar, O. ve Horacek, I., 1990, Review of fossil arvicolids (Mammalia, Rodentia) of the Pliocene and Quaternary in Czechoslovakia (Fejfar & Heinrich`in editörlüğünü yaptığı

 • Janossy, D. ve van der Meulen, A. J., 1975, On Mimomys (Rodentia) from Ostramos - 3, North Hungary. Kon. Nederl. Akad. Wetensch., Proa, B, 78, 5, 381-391.

 • Koenigswald W. von ve Tobien, H., 1990, Important Arvicolid faunas from the Late Pliocene to Early Holocene in Western Germany (FRG) (Fejfar & Heinrich tarafından editörlüğü yapılan

 • Koenigswald W. von, Fejfar, O. & Tchernov, E., 1992, Revi sion einiger alt - und mittelpleistozaner Arvieoliden (Rodentia, Mammalia) aus dem östlichen Mettelme-- ergebiet (Ubeidiya, Jerusalem and Kalymnos - Xi). N. Jb. Geol. Palaont. Abh. 184, 1, 1 - 23.

 • Kowalski, K. ve Nadachowski, A., 1990, Review of fossil arvi colid faunas of Poland (Fejfar ve Heinrich`in editörlüğünü yaptığı

 • Kuss, S. E. ve Stroch, G., 1978, Eine Saugetierfauna (Mammalia: Artiodactyla, Rodentia) des alteren Pleistozans von der Insel Kalymnos (Dodekanes, Griechenland). N. Jb. Geol.-Palaont, Mh. 206-227.

 • Markova, A. K., 1990, Pleistocene microtheriofauna of the European part of the USSR (Fejfar & Heinrich`in editörlüğünü yaptığı

 • Meulen, A. van der, 1973, Middle Pleistocene Smaller Mam mals from the Monte Peglia (Orvietto, Italy), with special reference to the Phylogeny of Microtus (Arvicolidae, Rodentia). Quaternaria, 17, 1, 144 p.

 • Meulen, A. van der, 1974, On Microtus (Allophaiomys) deucalion (Kretzoi, 1969), (Arvicolidae, Rodentia), from the Upper Villanian (Lower Pleistocene) of Villany - 5, S. Hungary. Kon. Nederl. Akad. Wetensch. Proc. B, 77, 3, 260-266.

 • Nadachowski, A., 1985, Biharian voles (Arvicolidae, Rodentia, Mammalia) from Kozi Grzbiet (Central Poland). Acta Zool. Cracov, 29, 2, 14-27.

 • Nebert, K., 1955, Söke - Kuşadası Linyit Havzası hakkında Rapor. MTA Rap. No: 3021, Ankara (Yayınlanmamış).

 • Seyitoğlu, G. ve Scott, B. C, 1992, The age of the Büyük Menderes Graben (west Turkey) and its tectonic implications. Geol. Mag,, 129 (2), 239-242.

 • Tchernov, E., 1986, The rodents and lagomorphs from Ubeidi ya Formation. 235 - 350 - In Tchernov, E. (ed): Les Mammiferes du Pleistocene inferieur de la valle e du Jourdain a Oubeidiyeh. Mem. Trav. Centre Rech. Franc. Jerusalem 5.

 • Ternek, Z., 1959, Söke`de tabii gaz hakkında jeolojik not. Türkiye Jeol. Kur. Bült, VII, 1, 58-74.

 • Tersiyer Yaşlı Sivas Evaporit Havzasındaki Sölestine Eşlikçi Elementer Kükürt Oluşumu (Örnek Yatak: Ulaş- Bahçeciktepe Sölestin Yatağı)
  Erdoğan Tekin Baki Erdoğan Varol
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışma; iç doğu Toros kenet kuşağında yeralan Sivas Havzası`nın, Eosen yaşlı Bozbel formasyonunun en üst bölümlerindeki sölestin mineralleşmeleri içerisinde saçılma tarzında gelişmiş olan, elementer kükürt oluşumlarına yöneliktir, inceleme alanında bunlar ekonomik ölçekli değildirler. Söz konusu bu elementer kükürtler üzerinde yapılan mikrodokuya yönelik taramalı elektron mikroskobu çalışmalarında; bunların bulutumsu, küresel, loblu, dantelimsi ve böbreğimsi gibi kristal morfolojilerine sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca kükürt kristallerinin üzerinde yer yer yoğunlaşan organik madde sıvamalarının da geliştiği izlenmiştir. Bununla beraber bu tip kristailerdeki organik maddenin, ort. % 1 oranında bulunduğu ve biyojenik kökenli olduğu yapılan elementel analiz çalışmalarında belirlenmiştir. Bahçeciktepe sölestin mostrasmdaki elementer kükürtlerin, literatürdeki sülfat indirgeyici (olası "Desuifovihrio sp.") kükürt bakterilerinin metabolik faaliyeti sonucu sölestinin indirgenmesiyle oluştuğu ortaya çıkmıştır. 

 • Elementer kükürt

 • sölestin

 • sülfat bakterisi

 • Sivas-Ulaş

 • evaporitik havza

 • taramalı elektron mikroskobu

 • elementel analiz

 • sülfat redüksiyonu

 • Abd-el-Malek, Y. and Rizk, S.G., 1958, Counting of sulphate reducing bacteria in mixed bacterial population. Nature, 182,285.

 • Al-Sawaf, F.D. S., 1977, Sulfatereductionand sulfur deposition in the Lower Fars Formation, Northern Iraq. Econ. Gcol., 72, 608-618.

 • Butlin, K.R., 1953, The bacterial sulphur cycle: Research, 6, 184.

 • Cross, A.D., 1967, An introduction to practical infrared spectroscopy. Second edition, London, 83 p.

 • Folk, R.L., 1993, SEM imaging of bacteria and nannobacteria in carbonate sediments and rocks. Jour, of Sediment. Petro., 63/5, 990-999.

 • Ghiorse, W.C., and Hirsch, P., 1979, An ullrastructural study of iron and manganese deposition associated with extracellular polymers of Pedomicrobium-like budding bacteria: Archives of Microbiology, 123, 213- 226.

 • Ghiorse, W.C., 1980, Electron microscopic analysis of metaldepositing microorganisms in surface layers of Baltic Sea ferromanganase concretions. In Trudinger, P.A., et al., Biogeochemistry of ancient and modern environments: New York, Springer-Verlag, 345- 354.

 • Gittingcr, L.B., 1975, Sulphur. Industrial Minerals and Rocks, 4th edition, 235 England

 • Goldhaber, M.B., Aller, R.C., Cochran, J.K., Rosenfeld, J.K., Martens, C.S. and Berner, R. A., 1977, Sulfatc reduction, diffusion, and bioturbation in Long Island Sound Sediments: report of the FOAM Group. Amer. Jour. Sci., 277, 192-237.

 • Hendry, J.P., 1993, Calcite cementation during bacterial man ganes, iron and sulphate reduction in Jurassic shallow marine carbonates. Sedimentology, 40, 87-106.

 • Jorgensen, B.B. and Revsbech, N.P., 1993, Colorless sulfur bacteria. Beggiatoa sp. and Thiovulum sp. in O2 and H2S microgradients. Appl. Environ. MicrobioL, 45, 1261-1270.

 • Kern, A.L.W. and Thode, H.G., 1968, The mechanism of the bacterial reduction of sulphate and of sulphite from isotope fractionation studies. Geochim. et CosmochimActa., 32, 71-91.

 • Mukaiyama, H., 1974, Volcanic sulphur deposits in Japan., Ph. D. Thesis, Kyushu Univ. 117p.

 • Nedwell, D.B.. and Abram J. W., 1978, Bacterial sulfate reduction in relation to sulfur geochemistry in two contrasting areas of salt-marsh sediments. Est. Coast. Mar. Sci., 6, 341-351.

 • Pawlowski, S., Pawlowska, K, and Kubica, B., 1979, Geology and genesis of the Polish sulfur deposits. Econ. Geol., 74, 475-483.

 • Postgate, J.R., 1951, The reduction of sulfur compounds by Desulphovibrio desulphnricans. Jour. Gen. MicrobioL, 5, 725-738.

 • Saniz, K, 1986, Kükürt yataklarının oluşumlarını ve sınıflandırılması. Yeryuvarı ve İnsan, 11/2, 20-24.

 • Schwoerbel, J., 1980, Eeinführung in die Limnologie. 4. auflage, 196p. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, Germany.

 • Sweeney, R. E., and Kaplan, I.R., 1973, Pyrite framboid formation: laboratory synthesis and marine sediment. Econ. Geoi., 68, 618-634.

 • Tekin, E. ve Varol, B., 1993, Sivas (İç Doğu Anadolu) havzasındaki sölestin yataklarının petrografik incelemesi. A. Suat Erk Jeo. Simp. Bildiriler Bült. 319-327, Ankara.

 • Tekin, E., Ayan, Z. ve Varol, B., 1994, Sivas-Ulaş sölestin oluşumlarının (Tersiyer) mikrodokusal özellikleri ve sıvı kapanım çalışmaları. Türkiye Jeo. Bült., 37/ 1,61-76.

 • Üşenmez, Ş., Varol, B., Friedman, M., and Tekin, E., 1993, Modern ooids of Cleopatra Beach, Gökova (South Aegean Sea) Turkey: Results from petrography and scanning electron microscopy. Carbonates and Evaporites, 8/1, 1-8, U.S.A.

 • Watterson, J. R., 1991, Preliminary evidence for the involve ment of budding bacteria in the origin of Alaskan placer sold. Geology, 20, 315-318.

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle