Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1971 EYLÜL Cilt 14 Sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Çinkoblend - Pirotin Karışım Kristallerinin Jeolojik Termometre Olarak Kullanılma Olanakları
Osman Özcan Dora
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Bu incelemede, kontakt-metasomatik ve hidrotermal safhada oluşan doğal çinkoblend karışım kristalinden (pirotin ile karışım göstermektedir) çeşitli metodlarla elde edilen veriler, sentez diyagramlarına uygulanarak kıyaslamalar yapılmıştır. Önce, kısaca inceleme metodlarına değinilmiş ve petrolojik verilerin ışığında, seçilen doğal yatakların fiziko - kimyasal oluşumkoşulları kesinlikle ortaya çıkarılmıştır. Kontakt - metamosatik çinkoblend yataklarına örnek olarak seçilen Bağırkaç (Eybek Granodiorit Masifi) zuhurlarının, Diopsid - Vollastonit - Andradit eşliğinde, 400 - 500°C sıcaklık ve 500 - 1000 bar basınç altında oluştuğu bulunmuştur. Hidrotermal yataklara örnek verilen Karakoca (Eğrigöz - Karakoca Granit Masifi) zuhurları ise, spektroskopik analizlere göre, 200-300°C sıcaklıkta ve alçak basınçlarda (100-200 b) meydana gelmiştir. Sonra, incelenen yatakların çinkoblendi içinde kantitatif tespit edilen pirotin mol yüzdesi ile, çinkoblend kristalinin Elementer Hücre Parametresi apsis ve ordinata taşınarak aralarındaki bağıntı incelenmiştir. VEGARD kanununun çinkoblend karışım kristallerinde belirli bir pirotin karışımına kadar (% 10 mol FeS) geçerliliği görülmüştür. Son bölümde de, bulunan analitik değerler literatürden alınan sentez diyağramlarına taşınarak kıyaslamalar yapılmıştır. Sadece, çinkoblend bünyesinde pirotin mol yüzdesinden gidilerek oluşum sıcaklığı tayin etmenin imkânsızlığı gösterilmiş ve analitik değerlerin sentez diyagramlarıyla uyuştuğu hallerin yol gösterici veriler olarak kabulü gerektiğine değinilmiştir. Elde edilen analitik verilerle en yeni sentez diyagramları arasında ortak bir husus; eski görüşlerin aksine, doğal çinkoblendlerde de artan sıcaklıklarda piritin mol yüzdesinin azaldığıdır.

 • Çinkoblend - Pirotin Karışım Kristalleri

 • Hidrotermal yatak

 • Eğrigöz - Karakoca Granit Masif

 • Arnold, R. G. (1962) : Equilibrium relations between pyrrhotite and pyrite from 325° to 743°C. — Econ. Geol. 75, 72 - 90.

 • Aslaner, M. (1965) : Etüde géologique et pétrographique de la region d’Edremit - Havran (Turquie). — Pub. d. L’Ins. d’Etud. et d. Rech. Min. d. Turc., No. 119, 1 - 98, Ankara.

 • Barton, B. P. Jr. & Toulmin, P. III (1964 a) : The electrum - tarnish method for the determination of the fugacity of sulfur in laboratory sulfide systems. Geochim. et Cosmochim. Acta., V. 28, 619 - 640.

 • Barton, B. P. Jr. & Toulmin, P. III (1964 b) : Experimental determination of the reaction chalcopyrite + sulfur = pyrite + bornite from 350 to 500°C. - Econ. Geol. , V. 59, 747 - 752.

 • Barton, B. P. Jr. & Toulmin, P. III (1966) : Phase relations involving sphalerite in the Fe - Zn - S System. Econ Geol., V. 61, 815 - 848.

 • Brinkmann, R. (1971) : Die Südflanke des Menderes - Massivs bei Milas, Bodrum und Ören. Scien Rep. of the Fac. of Scien. Ege Uni. No..43, İzmir

 • Chernyshev, L. V. & Anfilogov, V. N. (1967) : Experimental data on the composition of sphalerite in association with pyrrhotite and pyrite at temperatures of 350° to 500°C. - Doklady, V. 176, 209 - 211.

 • Dora, O. Ö. (1969 a) : Karakoca Granit Masifinde Petrolojik ve Metallojenik etüdler. MTA, Mecmuası, Nr. 73, 10-26. Ankara.

 • Dora, O. Ö. (1969 b) : Kontakt metasomatik Pb - Zn yataklarında Çinkoblend - Pirotit ve Granat karışım kristallerinin jeolojik termometre olarak kullanılması. TÜBİTAK II Bilim Kongresi, Yer Bilimleri Seksiyonu, (Özet, 68-69), Ankara.

 • Dora, O. Ö. 1971) : The mineralogical investigation of the Fe - Zn - S system inconnexion with kontakt - metasomatic and hydrohermal sphalerite deposits. - Scien. Rep. of the Fac. of Scien. Ege Uni., s. 1 -67, No.: 122.

 • Gümüş, A. (1964) : Contribution à l’étude Geologique du secteur septentrional de Kalabak Köy - Eymir Köy (région d’Edremit), Turquie. - Pub. d. L`lns. d`Etud. et d. Rech. Min. d. Turq. ,No. 117. 1 -109, Ankara.

 • Krause, H. (1961) : Analytische und röntgenographische Untersuchungen natürlicher Zinkbienden. - N. Jb. Miner. Abh., 97, 143 - 164.

 • Kullerud, G. (1953) : The FeS - ZnS System. A geological thermometer. - Norsk. Geol. Tidskr., 32, 61 - 147.

 • Kullerud, G.(1964) : Review and evaluation of recent research on geologically significant, sulfide - type systems. - Fortschr. Min., 41, 221 -270.

 • Metz, P. & Winkler, H. G. F. (1964) : Experimentelle Untersuchung der Diopsıdbildung aus Tremolit, Calcit und Quarz. - Naturw. 51, 19.

 • Skinner, B. J. & Barton, B. P. Jr. & Kullerud, G. (1959) : Effect of FeS on the Unit Cell Edge of Sphalerite a Revision. Econ. Geol. 54, 1040- 1046.

 • Toulmın, P. III & Barton, B. P. Jr. (1964) : A thermodynamic study of pyrite and pyrrhotite. - Geochim. et Cosmochim. Acta., V 28, 641 - 671.

 • Winkler, H. G. F. (1966) : Der Prozess Anatexis : Seine Bedeutung für die Gonese der Migmatie. - Tschermaks Min. u. Petr. Mitt. Bd. XI, H. 3-4.

 • Winkler, H. G. F(1967) : Die Genese der metamorphen Gesteine. 2. Aufl. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 228.


 • Dora, O. Ö. (1971). (German) Über Verwendungsmöglichkeiten des Zinkblende Pyrrhotinmischkristalls als Geologisches Thermometer . Türkiye Jeoloji Bülteni , 14 (2) , 103-134 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/54955/753482

 • Hatay - Samandağı Kooperatif Sahasında Jeofizik Metotlarla Tatlı ve Tuzlu Su Girişimi Probleminin Çözümlenmesi
  Adnan Ertürk
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Hatay Samandağı kooperatif sahasının bazı kesimlerinde su kalitesi bozuk (tuzlu) olup, tuzluluğun anılan sahadaki vertikal ve horizontal yayılımı problemi jeokimyasal metodlar ve açılan sondaj kuyuları yardımı ile çözümlenememiştir. Jeoelektrik metodların bu tip problemlerin çözümünde kullanılan en yaygın metodların biri olduğu bilinmektedir. Elektriksel parametreler satıh rezistivite metodları uygulanmak suretiyle hesaplanabilmektedir. Kayaçlardaki elektronik ve elektrolitik özelliklere ait olan bu parametreleri, tespit etmekle çimentolanmamış % 100 suile doygun ortamlarda su kalitesi ile ilgili problemler gayet kolay bir şekilde çözümlenebilir. Biz burada Samandağı Kooperatif sahasında tatlı ve tuzlu su girişimini nasıl çözdüğümüzü, bulduğumuz neticeleri, bu neticelere göre verilen sondaj kuyuları ile ne ölçüde bir başarı sağladığımızı anlatmağa çalışacağız.

 • Hatay Samandağı kooperatif sahası

 • tatlı ve tuzlu su girişimi

 • Jeofizik Metodlar

 • Bertrand, Y. La prospection Electrique appliqueée aux problèmes des Ponts et Chaussées.

 • Doğan, O. (Petrolojik Münasebetler ve Petrofizik).

 • Ertürk, A. Hatay-Samandağı, Yenimahalle Toprak ve Su Kooperatifi Jeofizik Rezistivite Etüt Raporu, 1970.


 • Ertürk, A. (1971). Hatay - Samandağı Kooperatif Sahasında Jeofizik Metodlarla Tatlı ve Tuzlu Su Girişimi Probleminin Çözümlenmesi . Türkiye Jeoloji Bülteni , 14 (2) , 135-141 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/54955/753487

 • İstanbul`un Karbonifer Stratigrafisi
  Orhan Kaya
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışmada, özellikle Boğaz`ın batı yakasındaki (Trakya alanı) gözlemlere dayanarak İstanbul`un Karbonifer stratigrafisine ait ana çizgiler çıkarılmaya çalışılmıştır. Özgül stratigrafi istiflerine ve yapısal özelliklerine göre Trakya alanı, İstinye, Kağıthane, Cebeciköy ve Zekeriyaköy asalanlarına bölünmüştür. Büyük kısmıyla Devoniene ait olan yumrulu kireçtaşı birimi (Büyükada fm.) en üst iki üyesi ile Alt Karbonifere derecelenir. Bunlardan alta gelen Ayine burnu üyesi, başlıca ince tabakalı yumrulu kireçtaşından ve laminalı kalkerli şeylden yapılıdır; Devonien Sonundan Turnesien içine kadar uzanır. Üye, Devonienin yaşlı seviyelerini Ordovisien temele doğru transgressif olarak aşar. Yumrulu kireçtaşı birimi Küçükyalı üyesi olarak ayırt edilen ka nal dolgusu türbidit grovak ve şeyl ile biter. Baltalimanı formasyonu lidit ve silisli şeylleri temsil eder. Radiolaria mikrofavnası Turnusien Başı ve/veya Ortası olarak değerlendirilebilir. Trakya formasyonu yanal ve düşey yönlerde değişim gösteren kalın şeyl, grovak ve litik - konglomera ardışıklı istifinden yapılıdır; hakim olarak fliş fasiesindedir. Karadan türeme materyelin ve karbonatların dağılımına göre Trakya formasyonu üç üyeye bölünür, alttan üste: Acıbadem, Küçükköy ve Çamurluhan. Birim bütünüyle Turnesien Sonundan Vizeen Ortası Sonuna kadar olan zaman aralığını örter. Acıbadem üyesi, başlıca kireçtaşı ara katkılı kiltaşı; Küçükköy üyesi, şeyl, grovak, litik-konglomera ve az olarak kireçtaşı; Çamurluhan üyesi, başlıca şeyl az miktarda grovak, litik- konglomera, kuvars - konglomera ve yersel kireçtaşı kapsar. Çamurluhan şeylleri kuzeye doğru kumlu ve çakıllı olarak gelişir. Kalınlık ve biofasies aynı yönde paralel olarak değişir. Cebeciköy kireçtaşı, bioklastik kireçtaşı, az miktarda şeyl, ikincil dolomit ve çörtten yapılıdır. Birim, şelf kenarı karbonat oluşuğu tipindedir; Vizeen Ortası Sonu ile Vizeen Sonu Ortası arasında çökelmiştir. Gümüşdere formasyonu grovak, şeyl, lidit, feldispatlı grovakve konglomera kapsar. Bazal lidit ve silisli şeyl Kartaltepe üyesi olarak ayırt edilmiştir. Güneyde, Kızıltepe üyesi Cebeciköy kireçtaşını geniş bir aralık içinde dereceli olarak üstler. Kuzeyde, liditler uyumsuz olarak Çamurluhan şeyllerini örter. Kartaltepe üyesi Vizeen Sonu -Namurien lehinde değerlendirilebilecek bir flora kapsar. Gümüşdere formasyonunun kalın üst kumtaşı kesiti fliş fasiesindedir; kesitin en üst kısmında kömürleşmiş bitki yığışımlarına rastlanır. Çift alan formasyonu, başlıca subgrovaklardanyapılıdır. Birim alta gelen Gümüşdere formasyonuna feldispat kapsamı yönünden benzerlik taşır. Değirmendere formasyonu afanitik kireçtaşı, killi kireçtaşı ve oluşuk arası kireçtaşı breşi ile belirlenir. Dolomitleşme yaygındır. Fakir mikro faunada Karbonifer ve Permien için ortak elementler bulunur. Uskumruköy formasyonu, tabanda kırmızımsı şeyl, üst büyük kısımda çakıllı grovaklardan yapılıdır. Alta gelen karbonat kesitle stratigrafi ilgisi açık değildir. Grovaklar yersel kömürleşmiş bitki parçaları kapsar. Trakya alanında, son Laramid fazı geniş ölçüde etkin olmuştur. Bağıl yaşa göre üç Alpin deformasyon devresi ayırt edilebilir, yaşlıdan gence: (a) WNW gidişde yoğunlaşan ters dönmüş kıvrımlar,dik itki fayları. Bu çizgiler, güneyden itilmeye bağlı Zekeriyaköy şarriyajına paralel oluşmuşlardır, (b) İtilme sonrası serbestleşme tektoniği ile ilgili mozaik fay sistemi, (c) NE gidişli, sol doğrultu atımlı faylar. N gidişli çizgiler, Alpin yapılarla sınırlandıklarında, Varistik fazlara yorulabilir.

 • Karbonifer stratigrafisi

 • konglomera

 • Yumrulu kireçtaşı

 • İstanbul

 • Abdüsselâmoğlu, Ş., 1963. Nouvelles observations stratigraphiques et Paléontologiques sur les terrains paleozoiques affleurant a l’est du Bosphore. M.T.A. Bull., 60, 1 - 6.

 • A.C.S.N., 1961. Code of stratigraphic nomenclature. Am. Assoc. Petroleum Geologists Bull., 45, 645 - 665.

 • Ager, D. V., 1963. Principles of Paleoecology. McGraw-Hill Co., New York.

 • Akartuna, M., 1963. Şile şarriyajının İstanbul Boğazı kuzey yakalarında devamı. M.T.A. Derg., 61, 14-21.

 • Altınlı, İ. E., 1951. Kayışdağ bölgesinin jeolojisi. İst. Üniv. Fen Fak., S.B., 16, 189-205.

 • Arıç, C., 1950. İstanbul Küçükçekmece arasındaki arazide jeolojik bazı müşahedeler. İT.Ü.D., 8, 214-216.

 • Baykal, F., 1943. Şile bölgesinin jeolojisi. İst. Üniv. Fen Fak., Monografileri, 3.

 • Baykal, F. ve Kaya, O., 1963. İstanbul bölgesinde bulunan Karboniferin genel stratigrafisi. M.T.A. Derg., 61, 1-9.

 • Baykal, F. ve Kaya O., 1965. İstanbul Silürieni hakkında. M.T.A. Derg., 64, 1-7.

 • Baykal, F. ve Kaya, O., 1966. İstanbul Boğazı kuzey kesiminin jeolojisi. Türk. Jeol. Kur. Bült., 10, 31 -44.

 • Boureau, E., 1967. Traité de Paléobotanique, T. II. Paris.

 • Bromley, R. G., 1967. Marine phosphorites as depth indicators : A. Hallam (Ed.), Depth indicators in marine sedimentary environments. Marine geology, 5, 503-509.

 • Bushinski, G. I., 1964. On shallow - water origin of phosphorite sediments: L. M.J.U. v. Straaten (Ed.), Deltaic and shallovv marine deposits. Developments in Sedimentology, 1-Elsevier, Amsterdam.

 • Chaput, E. ve Yalçınlar, İ., 1951. Un lambeau de calcaires Carboniféres au Nord Ouest d’lstanbul. C.R. Acad. Sci., 232, 994-995.

 • Cogney, G. ve Danze - Corsin, R., 1960. Les conglomérats du bas Oued Bou-Regreg et la flore du Carbonifére inférieur du jebel Bakach (Maroc). Travaux de l’lnst. sc. Chérifien. Srié geol. et geogr. 8.

 • Dacı, A., 1951. Küçükçekmece ile Çatalca arasındaki Nummulitiğin paleontolojik etüdü. Rev. Fac. Sci. Univ. İstanbul XVI, 2-3, 89-113, 207-247.

 • Deflandre, G., 1960. A propos du developpment des recherches sur les Radiolaires fosilles. Rev. Micropal., 2, 212-218.

 • Dzulynski, S. ve Smith, A. J., 1964. Flysch facies. Ann. Soc. GéoI. Pologne. 34, 245 - 304.

 • Dzulynski, S. ve Walton, E. K., 1965. Sedimentary features of flysch and greywackes. Developments İn Sedimentology 7. Elsevier, Amsterdam.

 • Erguvanlı, K. 1949. Hereke pudingleriyle Gebze taşlarının inşaat bakımından etüdü. İ.T.Ü.D., İstanbul.

 • Friese, H. ve Gothan, W., 1952. Neue Betrachtungen über die Kohlenflora von Dobrilugks Kirchain. Geologie, 1-2.

 • Folk, R. L., 1954. The distinction between grain size and mineral composition in sedimentary rock nomenclature. Jour. Geol., 62, 344-359.

 • Folk, R. L., 1965. Some aspects of recrystallization in ancient limestones : L. C. Pray ve R. C. Murray (Ed.), Dolomitization and Limestone Diagnesis. Society of Economic Paleontologists and Mineralogists Sp. Publ. 13, Tulsa.

 • Foreman, H. P., 1963. Upper Devonian Radiolaria from the Huron Member of the Ohio Shale. Micropaleontology, 9, 267-304.

 • Gandl, J., 1972. Trilobites from the Devonian of İstanbul: O. Kaya (Ed.) Paleozoic of İstanbul. Baskıda.

 • Gothan, W. et al., 1959. Die Steinkohlenflora der westlichen paralischen Steinkohlenreviere Deutschlands. Beihefte zum geologischen jahrbuch H. 36.

 • Gürich, G., 1923. Leitfossilien, III. V. von Gebrüder Borntraeger, Berlin.

 • Häntzschel, W., 1962. Trace fossils and problematica: R. C. Moore (Ed.), Treatise on invertebrate paleontology, part W, W177-W245.

 • Hirmer, M., 1927. Handbuch der Paläobotanik. Druck und Verlag von R. Olden buorg, München.

 • Hutchinson, G. E., 1957. A treatise on Limnology. John Wiley and Sons, New York.

 • Johnson, R. G., 1962. Interspecific Associations in Pennsylvanian Fossil Assemblages. Jour. Geol., 70, 32-55.

 • Jongmans, W. J. ve v.d. Heide, S., 1955. Flore et Faune du Carbonifere inferieur de l’Egypte. Medelingen Nieuve Serie, No. 8.

 • Kaya, O., 1969. Karbon bei İstanbul. N. Jb. Geol. Paläont. Mh., 3, 16-173.

 • Kaya, O. (Ed.), 1972. Paleozoic of İstanbul. Baskıda.

 • Kaya, O. ve Mamet, B., 1971. Biostratigraphy of the Visean Cebeciköy limestone near İstanbul, Turkey. Jour. Foram. Res., 1, 77-81.

 • Kazakov, A. V., 1937. The phosphorite facies and the genesis of phosphorites. 17 th. Intern. Geol. Corgn. (U.S.S.R.), 95-113.

 • Ketin, İ., 1953. Tektonische Untersuchungen auf den Prinzeninseln nahe İstanbul. Geol. Rundsch., 41, 161-172.

 • Ketin, İ., 1959. Çamlıca bölgesinin tektoniği hakkında. Türk. Jeol. Kur. Bült., 7, 1 -18.

 • Ksiazkiewicz, M., 1954. Graded and laminated bedding in the Carpathian flysch. Ann. Soc. Géol. Pologne, 1952, 22, 399-449.

 • Kuenen, Ph. H. ve Sanders, J. E. 1956. Sedimentation phenomena in Kulm. and flozleeres graywackes, Sauerland and Oberharz, Germany. Am. Jour. Sc. 254, 649-671.

 • Kühne, F. ve Paeckelmann, W., 1928. Die stratigraphische und fazielle Entwicklung des Karbons im nordöstlichen Sauerlande und ein Vergleich mit Nachbargebieten. Jb. preuss. geol. L.-A., 49/2, 1229-1254.

 • Mamet, B., 1972. Foraminiferal biostratigraphy of the Lower Carboniferous Trakya and Heybeliada formations. İstanbul region, Turkey : O. Kaya (Ed.), Paleozoic of İstanbul. Baskıda.

 • McCallien, W. J., 1947. A note on the Devonian Kieselschiefer the Bosphorus. Rev. Fac. Sc. Univ. d’İstanbul. S. B., 12, 173-182.

 • McGugan, A., 1965. Occurence and persistence of thin shelf deposits of uniform lithology. Geol. Soc. America Bull., 76, 125-130.

 • McKee, E. D. ve Weir, W. G., 1953. Terminology for stratification and crossstratification in sedimentary rocks. Geol. Soc. America. Bull., 64, 381 -390.

 • Okay, A. C., 1947. Geologische und petrographische Untersuchung des Gebiets zwischen Alemdağ, Karlıdağ und Kayışdağ in Kocaeli (Bithynien, Türkei). Rev. Fac. Sc. Univ. İstanbul, S. B., T. XII, 269-289.

 • Okay, A. C., 1948. Geologische Untersuchung des Gebiets zwischen Şile, MudarIı, Kartal und Riva in Kocaeli (Bithynien, Türkei) Rev. Fac Sc. Univ. d’İstanbul. S. B., T. 13, 311 -336.

 • Paeckelmann, W., 1925. Beitrage zur Kenntnis des Devons am Bosphorus, insbesondere in Bithynien. Abh. Preuss. Geol. L.A.N.F., 98.

 • Paeckelmann, W., 1938. Neue Beitrage zur Kenntnis der Geologie, Paläontologie und Petrographie der Umgegend von Konstantinopel. Abh. Preuss Geol. L.-A., N. F. 186

 • Penck, W., 1919. Grundzüge der Geologie Bosphorus. Veröff. Inst. f. Meeresk., N. F. A., 4.

 • Prentice, J. E., 1958. The radiolarian cherts of North Devonshire, Eng land. Ecl. Geol. Helv., 51, 706.

 • Ralli, G., 1933. Le Basin Houiller d`Heraclée. La Flore du Culm et du Houiller Moyen, İstanbul.

 • R. C. C. C., 1951. Rock color chart. Natl. Research Council.

 • Sarycheva, T. G. et al., 1964. Facies zoning of brachiopods in the Carboniferous seas of the Kuznets basin. Internat. Geol. Review, 6, 1630-1642.

 • Schwarz, A. 1928. Die Natur des culmischen Kieselschiefers. Tez, Main.

 • Seilacher, A., 1964. Biogenic sedimentary structures : J. Imbrie ve D. Newell (Ed.), Approaches to Paleoecology, 296-317. John Wiley and Sons, New York.

 • Tokay, M., 1952. Karadeniz Ereğlisi - Alaplı - Kızıltepe - Alacaağzı bölgesi jeolojisi. M. T. A. Derg., 42-43, 35-79.

 • Tchihatcheff, P. De., 1864. Le Bosphore et Constantinople, avec carte géologique. Paris.

 • Tchihatcheff. P. De., 1966- 1869. Asie Mineure. Bd. 1-3 Géologie, Bd. 4 Paléontologie. Paris.

 • Van Vloten, R., 1954. Geology of the border region betvveen Coahuila and Zacatecas. Mexico : Leidse Geol. Mededelingen, 19.

 • Yalçınlar, İ., 1944. İstanbul Boğazı batısında jeomorfolojik araştırmalar. Türk. Coğr. Derg., 2, 131-136.

 • Yalçınlar, İ., 1951. Nouvelles observations sur les terrains paléozoiques des environs İstanbul. Türk. Jeol. Kur. Bült., 3, 125- 130.

 • Yalçınlar, İ., 1954. Sur la presence de schistes Carbonifères et plantes fossiles à l’W İstanbul. Ex. C. R. S. Soc. Geol. France No. 2. (Seance du 18 Janvier).

 • Yalçınlar, i., 1962. Note sur les terrains fossilifères observés dans certains massifs ancien de la Turquie. C. R. Somm. S. G. F., p. 212.

 • Wilcox, N. R., 1953. The origin of beds of phosphatic chalk with special reference to those at Taplow, England. Congr. Geol. Intern. C. R., 19e, 1952, 11, 11 9-133.

 • Wolf, K. H., 1963. Limestones. Australian National Univ. Canberra. Basılmamış.


 • Kaya, O. (1971). İstanbul’un Karbonifer Stratigrafisi . Türkiye Jeoloji Bülteni , 14 (2) , 143-199 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/54955/753491

 • Vanadinit ve Desklozit Üzerine Bir Çalışma
  Tuncay Kineş
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Sekonder kurşun minerallerinden olan vanadinit ve desklozit birbirinden farklı mineralojik özelliklere sahiptir. Her iki mineralde görülen zonlanma, oluşum esnasında kimyasal bileşimde değişimler meydana geldiğini ortaya koyar. Minerallerin kimyasal formülüne giren vanadyumun fillitlerden; kurşun, çinko ve bakırın ise ana sülfid yatağından geldiği anlaşılmıştır. Sekonder yatak yanal salgı neticesinde meydana gelmiş litojen bir oluşumdur. Sahada var olan yatay zonlanmada vanadinit + desklozit zonu en dış halkayı meydana getirdiğinden bunun dışında yeni kurşun-çinko yataklarının bulunabileceği düşünülmektedir.  

 • vanadinit

 • desklozit

 • kurşun-çinko yatakları

 • Goldschmidth, V. M. 1954 Geochemistry: Oxform Press.

 • Kineş, T. 1969 The geology and ore minelalization of the Keban area east Turkey: Doktora tezi Univ. of Durham.

 • Loveringr T. S. 1963 Epigenetic, diplogenetic, syrigenetic and litogene deposits: Econ. Geol. Cilt 58, s. 315.

 • Maucher, A; 1937 Keban madeni zuhuratı hakkında rapor: MTA Enstitüsü Ankara.

 • Notestein, F. B. 1918 Some chemical experiments bearing on the origin of certain U - V ores: Econ. Geol. cilt 13, s. 50.

 • Watsserstein, B. 1945 Discussion on paper by CM . Schwellnus: Proc. Geol. Soc. South Africa, cilt, XC, s. 48


 • Kineş, T. (1971). Vanadinit ve Desklozit Üzerine Bir Çalışma . Türkiye Jeoloji Bülteni , 14 (2) , 201-204 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/54955/753494

 • Çayraz (Haymana) Civarının Harhor (Eosen) Formasyonunda Alttan Üste Doğru Doku Parametrelerinde ve Ağır Mineral Bolluk Derecelerinde Değişmeler
  Teoman Nuriddin Norman Madjid Rasi Rad
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Genç Orta Eosen yaşlı Harhor formasyonu, Haymana antiklinalinin kuzey kanadında yer almıştır. Bol nümmilitli ve assilinli Çayraz formasyonu üzerine ince bir konglomera seviyesi ile gelir; 50-200 cm. kalınlığındaki kumtaşı bankları ile mil (mud) ara katkılarından oluşur. Kalınlığı 255 m. olup, üst kısmı aşınmıştır. Kumtaşları, volkanik kayaç parçacıkları (% 50 den fazla), köşeli kuvars, ortoklaz, plajioklaz taneleri ile metamorfik şist, granit, kalker, çört gibi diğer kayaç parçacıklarından oluşmuştur. Kalker çimentolu olan kayacın içinde % 20 civarında mil hamur (muddy matrix) bulunur. Volkanik arenit cinsinden bir litarenit olan bu kumtaşlarının belli başlı ağır mineralleri glokofan, granat, apatit, turmalin ve zirkondur. Bunların ilk üçü kendi aralarında bir korelasyon gösterirler. Harhor formasyonu kumlarının muhtelif bazik volkanik, metamorfik, sedimenter ve asit intruzif kayaç çevrelerinden gelerek önce neritik (sığ deniz) bir ortamda çökeldikleri, ancak çok sık oluşan tektonik hareketler sonucunda su altı heyelanları meydana getirerek zaman zaman türbid akıntılar halinde daha derin basenlere yerleştikleri anlaşılmaktadır. Ağır mineral gruplarının muhtelif seviyelerde azalıp çoğalmalarını, bölge bölge yükselmeler ve erozyon hızını etkileyen genel iklim değişmelerine bağlamak mümkün görülmektedir. 

 • Harhor formasyonu

 • Ağır mineral grupları

 • volkanik kayaç

 • Haymana

 • Erol, O., 1954. Ankara ve civarının jeolojisi hakkında Rapor. MTA Enstitüsü Derleme Raporu No. 2491 (neşredilmemiş).

 • Folk, R. L. ve Ward, W.C., 1957. Brazos river bar: a study in significance of grain size parameters, J. Sediment. Petrol., 27: 3-26.

 • Folk, R.L., 1968. Petrology of sedimentary rocks. Hemphill’s Austin Texas. 170s.

 • Friedman, G. M., 1961. Distinction between dune, beach and river sands from their textural characteristics. J. Sediment. Petrol., 31 : 514-529.

 • Henningsen, D., 1967. Crushing of sedimentary rock samples and its effect on shape and number of heavy minerals. Sedimentology. 8: 253 - 255.

 • Hunter, E. R., 1967. A rapid method for determining weight percentages of unsieved heavy minerals. J. Sediment. Petrol., 37: 521-529.

 • Hutton, C. D., 1950. Studies of heavy detrial minerals. Bull. Geol. Soc. Am., 61 : 635-716.

 • Koldijk, W. S., 1968. On environment-sensetive grain-size parameters. Sedimentology, 10: 57-69 .

 • Kurmbein, W. C. 1962. Open and closed number systems in stratigraphie mapping. Amer. Assoc. Pet. Geol. Bull. 46: 2229-2245.

 • Krumbein, W. C. ve Graybill, F.A., 1965. An introduction to statistical models in geology. McGraw Hill Inc. N.Y.

 • Lahn, E. ve Lokman, K., 1945. Polatlı-Haymana sahasının petrol imkânları. MTA Enstitüsü, Derleme Raporu No. 1646 (neşredilmemiş).

 • Moiola, R. J. ve Weiser, D., 1968. Textural parameters : An evaluation. J: Sediment Petrol., 38: 45-53.

 • Norman, T. N., 1969. A method to study the distribution of heavy minerals grain abundance in a turbidite. Sedimentology. 13 : 263-280.

 • Passega, R., 1964. Grain-size representation by CM patterns as a geological tool. J. Sediment. Petrol., 34: 830-847.

 • Passega, R., ve Byramjee, R., 1969. Grain-size image of clastic deposits. Sedimentology. 13: 232-252.

 • Rad, M.R., 1971. Vertical variations in textural parameters and heavy mineral abundance of Harhor formation (Eocene) in the Çayraz (Haymana) area. MS tezi. ODTÜ, Jeoloji Mühendisliği Bölümü.

 • Rigo, M. ve Cortesini, A., 1960a. Regional Studies - Central Anatolia Basin Progress Report No. 1, (Stratigraphy). State Petroleum Archive, Ankara.

 • Rigo, M. ve Cortesini, A., 1960b. Regional Studies - Central Anatolia Basin Progress Report No. 2, (Structure). State Petroleum Archive, Ankara.

 • Rittenhouse, G., 1943.Transportation and deposition of heavy minerals. Geol. Sbc. Am. Bull., 54: 1725-1780.

 • Schmidt, G.C., 1980a. Geological evaluation of the Licenses MEM/360-363 and MEM/365-367 District II. State Petroleum Archive, Ankara.

 • Schmidt, G.C., 1960b. Surrender report of Licenses 360-363 District II. State Petroleum Archive, Ankara.

 • Yüksel, S., 1970. Etudie géologique de la région d Haymana (Turque Centrale). Thèse présentée à la Faculté des Sciences de l`université Nancy pour l`obtention da grade de Docteur ès-sciehes Naturelles, (neşredilmemiş).


 • Norman, T. & Rad, M. R. (1971). Çayraz (Haymana) Civarındaki Harhor (Eosen) Formasyonunda Alttan Üste Doğru Doku Parametrelerinde ve Ağır Mineral Bolluk Derecelerinde Değişmeler . Türkiye Jeoloji Bülteni , 14 (2) , 205-225 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/54955/753499

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle