Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1999 AĞUSTOS Cilt 42 Sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Orbitoides Gruenbachensis Papp`ın Morfolojik Özellikleri ve Maastrihtiyen (Geç Kretase) Tetis Okyanusundaki Paleocoğrafîk Yayılımı
İbrahim Engin Meriç Muhittin Görmüş
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Bu çalışmada Orbitoides gruenbachensis Papp`in morfolojik özellikleri ile Maastrihtiyen (Geç Kretase) Tesis Okyanusu`ndaki yayılımı değerlendirilmiştir. İlk kez Avusturya`da bulunmuş olan türün, Türkiye`de Orta ve Batı Pontid`ler ile Helenid-Torid platformunun kuzey kenarlarında gözlenmiş olması mekanda sınırlı bir dağılıma sahip olduğunu ve çok sıcak olmayan, az tuzlu sığ suları tercih ettiğini göstermektedir. Yine, gerek Avusturya ve gerekse Türkiye`de Maastrihtiyen çökellerinde yaygınlığı da Orbitoides gmenbachensis Papp`in sınırlı bir zaman aralığında yaşadığını işaret etmektedir. 

 • Maastrihtiyen

 • Orbitoides gruenbachensis Papp

 • Paleocoğrafya

 • Tetis Okyanusu

 • Biju-Duval, Dercort, J. ve le Pichon, X., 1977. From the Tethlys Ocean to the Mediterranean seas: a plate tectonic model of the evolution of the Western Alpine System. Technip, 143-164.

 • Caus, E., Bernaus, J.M. ve Gomez-Garrido, A., 1996. Biostratigraphic utility of species of the genus Orbitoides. Journal of Foraminiferal Research, 26 (2), 124-136, Lawrence, Kansas.

 • Drooger, C. W. ve de Klerk, J.C., 1985. The punctuation in the evolution of Orbitoides in the Campaiiian of South-west France. Utrecht Micropaleontological Bulletins, 33, 143p. 5pl. 62 text-figs, Netherlands.

 • Ersoy, Ş., 1989. Fethiye (Muğla)-Gölhisar (Burdur) arasında Güney Dağı ile Kelebek Dağ ve dolaylarının jeolojisi. Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 246s.

 • Görsel, J. T. van, 1978. Late Cretaceous orbitoidal foraminifera. In : Foraminifera (eds, Hedley, R. H. and Adams, C. G.) Academic press, 1-120, London.

 • Görmüş, M., 1992. Quantitative Data on the Relationship between the Orbitoides genus and its Environment. Revista Espanola de Micropaleontologia, XXIV (3), 13-26, Madrid.

 • Görmüş, M. 1996-1997. Osmaneli (Bilecik) yöresindeki Orbitoides`lerde fosilleşme ve mikroiz aktivite. İstanbul Üniversitesi Yerbilimleri, 10. Sayı, 47-58, İstanbul.

 • Görmüş, M. 1997a. Osmaneli (Bilecik) yöresindeki Orbitoides`lerin biyometrik incelemesinin ön bulguları. Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. Yılı Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi, Geosound-Yerbilimleri, Cilt 1, 30, 151- 174, Adana

 • Görmüş, M., 1997b. Türkiye`den örneklerle Orbitoides parametreleri ve bunlarm zaman-mekan içerisindeki değişimi üzerine bir tartışma. Türkiye Jeoloji Bülteni, 41(1), 85-98, Ankara.

 • Görmüş, M. ve Sagular, E. K., 1998. Microboring activity in Orbitoides accumulations from Turkey, Journal of Isreal Earth Science, 47, 61-67, Isreal.

 • Hinte, J.E. van, 1976. Cretaceous time scale. Bulletin of American Association Petroleum Geology, 60(4), 498-516, Chicago.

 • Meriç, E., 1967. Sur quelques Loftusiidae et Orbitoididae de la Turquie. Publication of the University of Istanbul, Faculty of Sciences, B, 32(1-2), 1-58, İstanbul.

 • Meriç, E., 1974. Sur la presence du genre Loflusia aux environs de Gönyük (Bolu, Nord-Quest d ela Turquie). Publication of the Universitiy of İstanbul, Faculty of Sciences, B, 39(3-4), 227-232, İstanbul.

 • Meriç, E., Ersoy, Ş. ve Görmüş, M., 1999. Loftusia (foramınifer) türlerinin Maastrihtiyen (Geç Kretase) Tetis Okyanusu `ndaki paleocoğrafik yayılımı üzerine yeni görüşler, Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, 22 (basımda), Ankara.

 • Neumann, M. 1978. Le genre Orbitoides Reflexion sur les especes primitives attribuees a ce genre. Revue de Micropaleontologie, 29(4), 220-261, Paris.

 • Papp, A., 1955. Orbitoides aus der oberkreide der Ostalpen (Gosausbhichten). Sitzber. Osterr. Akad, wissensc, Math.-Naturw., K1(I), 164, 303-315.

 • Robertson, A. H. F., 1990. Microplate tectonics and evolution of the Mesozoic-Tertiary İsparta Angle, SW Turkey, IESCA, 1990, International Earth Science Congress on Eagean Regions, l-6#th Oct. 1990, İzmir, Turkey.

 • Robertson, A. H. F., 1993. Mesozoic-Tertiary sediments and tectonic evolution of Neotetyan carbonate platforms, margins and small oceon basins in the Antalya Complex, Southwest Turkey. Spec. Publs. Int. Ass. Sediment., 20, 415-465.

 • Salaj, J. ve Samuel, O., 1966. Foraminifera der Westkarpaten-Kreide (Slowakei), 390s., Bratislava.

 • Şengör, A. M. C. ve Yılmaz, Y., 1981. Tethyan evolution of Turkey: a plate tectonic approach. Tectonophysics, 75, 181-241.

 • Şereflikoçhisar Maastrihtiyen`nde Yeni Bir Orbitoidal Foraminifer Cinsi
  İbrahim Engin Meriç Nurdan İnan Turan
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Şereflikoçhisar güneydoğusunda, Orta Maastrihtiyen yaşlı Asmaboğazı Formasyonu`nda; konik flabelli form şekilli, kavkısının dışbükey yüzünde aynen Sivasella cinsinde olduğu gibi bir hiyalin kalker çeper taşıyan, bunun altında ise Ilgazina cinsinin ekvatoral localarına benzer localar içeren ve yeni bir bentik orbitoidal foraminifer olduğu düşünülen birkaç birey gözlenmiştir.

 • now. Gen

 • Orta Maastrihtiyen

 • Şereflikoçhisar

 • Türkiye

 • Erdoğan, K., 1995. Yeni bir orbitoidal foraminifer cins ve türü: llgazina unilateralis n.gen., n. sp. Türkiye Jeoloji Bülteni, 38(1) 11-23,.

 • Loebh, A. R. Jr. ve Tappan, H., 1988. Foraminiferal genera and their classification: Van Nostrand Reinhold Company, New York, 2 volumes, 970p. Plus 222p. 847pl.

 • Özer, S., 1983. Les formations a rudistes du Senomanien superieur d`Anatolie Centrale (Turquie). Trav. Lab. Stra. Paleoecologie, Univ. Provence, Nouvelle Serie, 1, 32p., Marseille.

 • Özer, S. 1985. İç Anadolu Bölgesi rudist paleontolojisi ve paleobiyocoğrafyası. Doktora tezi, DEÜ, 183p. İzmir

 • Özer, S., 1988. Orta-Doğu-Güneydoğu Anadolu ve Kocaeli Yanmadası`nda bulunan Pironea (rudist) türlerinin paleontolojisi ve biyocoğrafyası. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 31 (1), 47-58.

 • Sirel, E. ve Gündüz, H., 1978. Description of Sivasella n.gen. (Foraminifera) from the Maastrichtian of Sivas (Central Turkey). Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 21 (1), 67-7.

 • Çolaklı (Harput-Elazığ) Damar Tipi Pb-Zn Cevherleşmelerinin Jeolojisi
  Ahmet Şaşmaz Ahmet Sağiroğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Çolaklı (Elazığ) cevherleşmeleri Koniasiyen-Kampaniyen yaşlı Elazığ Magmatitlerine ait diyoritik kayaçlar içerisinde, kırık zonlarına yerleşmiş damarlar halinde bulunmaktadır. Bu damarlar genelde K 10-60° B doğrultuya ve düşeye yakın eğimlere sahip olup, kalınlıkları 0.5-3.5 m., uzunlukları ise 250 m ile 800 m arasında değişmektedir. Damarlar ve çevresinde silisleşme, karbonatlaşma ve kaolenleşme gibi yaygın alterasyonlar izlenmektedir. Damarların cevher mineralleri galen, sfalerit, frayberjit, pirit, kalkopirit, kübanit, tetraedrit, barit ve bunlardan türemiş sekonder minerallerdir. Bu cevher mineralleri damar içerisinde masif veya saçınımlı olarak bulunmaktadır. Cevherli örneklerin kimyasal analiz sonuçları buradaki cevherleşmelerin Pb, Ag, Zn ve Sb açısından önemli olabileceğini göstermiştir. Ag galen içerisinde kapanımlar halinde bulunan frayberjitin yapısındadır ve bu durum Pb-Ag, Cu-Sb, Ag-Sb korelasyon katsayılarının oldukça yüksek (sırasıyla r=0.82, r=0.73, r=0.86)olmasıyla da açıkça gözlenmektedir. Çolaklı cevherleşmelerinin, diyoritik kayaçların tektonizmaya uğrayıp kırılmasından daha sonra gelişen bölgedeki magmatizmanın son evreleri olarak kabul edilen granitik sokulumlardan kaynaklanan hidrotermal çözeltilerle oluştuğu düşünülmektedir. Cevherli damarların doldurduğu kırık sisteminin bazı kırıkların aplitik damar kayaçları ve kuvarsla doldurulmuş olması bu görüşü desteklemektedir. 

 • Elazığ magmatitleri

 • Frayberjit

 • Pb-Ag cevherleşmesi

 • Akgül, B., 1993, Piran Köyü çevresindeki mağmatik kayaçlarm petrografik ve petrolojik özellikleri, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 128s. Elazığ (yayınlanmamış).

 • Akgül, B. ve Saymaz, A., 1996, Elazığ kuzeyinde pirometasomatik oluşuklar ve ilişkili Fe-Ti cevherleşmeleri, Türkiye Jeoloji Bülteni, C. 39, S.2, 39- 49.

 • Aksoy, E., 1994, Pertek çevresinin jeolojik özellikleri ve Bindirme fayı. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Sayı, 6/2, 1-18 Elazığ.

 • Aktaş G. ve Robertson, A. H. F., 1984, The Maden Complex, S. E. Turkey: Evolution of a Neo Tethyan active margin, Geology Society of London Special Publication, 17, 372-402.

 • Altunbey, M., 1996, Tuzbaşı-Kanatburun-Ayazpmarı (Pertek-Tunceli) yöresindeki demir cevherleşmelerinin jeolojisi ve kökeni, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 186 s. Elazığ (Yayınlanmamış).

 • Asutay, H. J., 1985. Baskil (Elazığ) çevresinin jeolojik ve petrografik incelenmesi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 176 s., Ankara, (Yayımlanmamış).

 • Avşar. N., 1983, Elazığ yakın kuzeybatısında stratigrafîk ve mikropaleontolojik araştırmalar, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 84 s, Elazığ (Yayınlanmamış).

 • Bingöl, A.F., 1984, Geology of the Elazığ area in the Eastern Taurus region, Int. Symp. the Geology of the Taurus Belt, Proceedings, 209-216.

 • İnceöz, M., 1995, Harput (Elazığ) yakın kuzeyi ve doğusunun tektonik özellikleri, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 112 s., Elazığ (Yayımlanmamış).

 • Naz, H., 1979, Elazığ-Palu dolayının jeolojisi, TPAO rapor no: 1360, (Yayınlanmamış).

 • Sağıroğlu, A., 1986, Kızıldağ (Elazığ) cevherleşmelerinin özellikleri ve kökeni, Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 29, 5-13.

 • Sağıroğlu, A. ve Preston, R. M. F., 1987, Ore Mineralogy of Kızıldağ Pb-Zn veins-with a special emphasis on the composition of the tetrahedrites, Journal of Fırat University, V. 2, 83-94.

 • Diyarbakır Akiferlerinin Hidrojeokimyasal Özellikleri ve Kirlenebilirliği
  Gültekin Tarcan Şevki Filiz Ünsal Gemici Ubeyd Sezer
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışma Diyarbakır çevresinde yapılan hidrolojik ve hidrojeokimyasal araştırmaları kapsamaktadır. Alanda en altta bulunan Mardin formasyonu petrol ile birlikte çıkarılan üretim sularının haznesini oluşturmaktadır. Üzerine gelen Gercüş formasyonu akiklüd; Midyat, Germik, Şelmo formasyonları ve bazalt birimi akifer özelliğindedir. Alanda yüzey ve yeraltı suları için bir çok kirletici kaynak bulunmaktadır. Özellikle Mardin formasyonundan çıkarılan petrol artığı zararlı maddeler içeren üretim sularının alındıkları hazne yerine karstik kireçtaşlarından oluşan Midyat akiferine geri basılması Diyarbakır şehri içme suları için oldukça önemli bir tehlike oluşturmaktadır. Yapılan bu çalışmada akiferlerin hidrojeokimyasal özellikleri ve kirlenebildikleri irdelenmiştir.

 • Diyarbakır

 • Hidrojeokimya

 • Hidrojeoloji

 • Kirlenebilirlik

 • APHA-AWWA-WPCF, 1975, Standart methods for examination of water and waste water. Fourteenth edition, copyright by American Public Health Association, Washington D.C., 1993s.

 • Başkan, H. E. ve Canik, B., 1983, IAH Map of mineral and thermal waters of Turkey Aegean Region. MTA no. 189, Ankara, 80 s.

 • Çamur, M. Z., 1996, Doğal salamura sularda mineral çökelim ve çözünümünün termodinamik değerlendirimi için bilgisayar programı. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, Sayı :48, 40-56.

 • DSİ, 1979, Yukarı Dicle Havzası hidrojeolojik etüt raporu. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Jeoteknik ve Yeraltı suları Dairesi Başkanlığı, Ankara, 113 s.

 • DSİ, 1994 Devlet Su İşleri, X. Bölge Müdürlüğü, 1994 Yılı Programı takdim raporu. 3, 47-48.

 • DSİ, 1996, Devlet Su İşleri X. Bölge Müdürlüğü sondaj kuyu verileri ve kimyasal analizler Diyarbakır (Yayınlanmamış).

 • Fetter, C. W., 1994, Applied Hydrogeology. Third Edition University of Wisconsin-Oshkosh. Macmillian College Publishing Company, NewYork, 691 s.

 • Ford, D. C. ve Williams, P. W., 1989, Greenpeace Mediterranean basın duyurusu, 26 Mart 1996, Istanbul.

 • Resmi Gazete, 1988, Su kalitesine ilişkin planlama esasları ve yasaklar. 4 Eylül 1988, Sayı : 19, Bölüm . 4 Madde : 16-20, 22-24.

 • Sulin, 1946, Suların jenetik sınıflaması ve petrol yataklarından gelen suların kimyasal özellikleri, in.

 • Şahinci, A., 1991, Doğal Suların Jeokimyası. Reform Matbaası, Beyler-İzmir, 548 s.

 • Tarcan, G., 1989, Urla-İçmeler ve çevresinin jeolojikhidrojeolojik incelenmesi, sıcak-soğuk suların jeokimyasal yorumlanması. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

 • TS-266, 1970, İçme Suları Türk Standartları, UDK 663.7.543, 32 s.

 • İzmir Yöresinde Andezitlerin Bozunma Ürünü Killerin Oluşum Şekilleri ve Mühendislik Özellikleri
  Mehmet Yalçin Koca
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: İzmir yöresinde andezit türü volkanik kayaçlar ve bunların ayrışma ürünü killer oldukça yaygın olarak bulunurlar. Andezitlerin malzeme özellikleri, bozunmanın derecesiyle değişmekte ve tamamen bozunmuş veya ayrışmış andezitlerden simektit grubu kil mineralleri oluşmaktadır. Andezitlerin bozunma ürünü olan killerin genelde iki şekilde oluştukları arazi çalışmalarında belirlenmiştir. Birincisi, bir andezit lavı, kendisinden önce akan ve kısmen soğumuş olan (katılaşmış) lavı alterasyona uğratarak onu rezidüel zemin haline dönüştürmektedir. İkincisi, andezit içerisindeki süreksizlikler boyunca yeraltı suyunun ve atmosferik faktörlerin etkisiyle fiziksel ve kimyasal bozunma sonucunda andezit lavı, kil ve süt tane boyundan oluşan bir zemin haline gelmektedir. Süreksizlik zonları boyunca andezitin bozunma ürünü olarak gelişmiş simektit türü killerin yapılarına su alarak şişmeleri, süreksizlik denetimli duraysızlıklara neden olmaktadır. Bunun sonucunda, soğuma çatlaklarının yüzeyleri boyunca çok düşük eğimlerde de (20±2°) kil dolgulu süreksizliklerden itibaren kütle hareketleri gelişebilmektedir. Bu makalede, Susuzdede Parkı, Osmangazi, Asansör taş ocağı şevlerinden ve İzmir metrosu derin tünel kazısının başlangıç noktasını oluşturan Yeşilyurt Nene hatun kuyusundan alman andezitin bozunma ürünü dolgu zemin örneklerinin mühendislik özelliklerine ait deney sonuçları verilmiş ve bu tür zeminlerin eski taş ocaklarında ve yol yarmalarında yaratabileceği şev duraylılığı sorunları üzerinde durulmuştur. 

 • andezit

 • bozunma

 • kil

 • makaslama dayanımı

 • stereografik izdüşüm tekniği

 • Akartuna, M., 1962, On the geology öf İzmir, Torbalı, Seferihisar, Urla districts. MTA Bull. No. 5, 1-19.

 • ASTM, 1971, Standard Test Method for Plastic Limit and Plasticity Index of Soil. D. 424-59, 127-128.

 • ASTM, 1972a, Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils. D. 422-63, 112-114.

 • ASTM, 1972b, Standart Test Method for Liquid Limit of Soils. D. 423-66, 123-126.

 • ASTM, 1979, Standard Test Method for Direct Shear Test of Soils Under Consolidated Drained Conditions. D. 3080-72,487-497.

 • ASTM, 1979, Standard Test Method for Unconfined Compressive Strength of Cohesive Soils. D. 2166- 66, 332-335.

 • Brown, G., 1961, The X-Ray Identification and Crystal Structures of Clay Minerals. Mineralogy Society, London, 544.

 • Kmcal, C, 1996, Yeşilyurt (İzmir) Tünel Şaftının Mühendislik Jeolojisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Bitirme Projesi, İzmir, 64s.

 • Koca, M. Y, 1995, Slope Stability Assesment of the Abandoned Andesite Quarries in and Around the İzmir City Centre. PhD. Thesis. Dokuz Eylül University Graduate School of Natural and Applied Sciences. 430 p (unpublished).

 • Koca, M. Y., ve Aydan, Ö., 1996, Andezitlerdeki süreksizliklerin pürüzlülük ölçümleri. 3. Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyumu. Ankara, 101-112.

 • Landanyi, H. K., ve Archambault, G., 1977, Shear strength and deformability of filled indented joints. Proc. 1st International Symposium Geotechnically Structural Complex Formations, Capri, Italy, vol. 2, 317-236.

 • Means, R. E., ve Parcher, J. W., 1963. Physical Properties of Soils. Charles E. Merril Publ. Compt., Columbia, Ohio, 467 pp.

 • Philllippson, A., 1911, Reisen und Forschungen Westlichen Kleinasien. Peterm. Mitt. Ergaenz. 172. Gotha.

 • TS 1901, 1975, İnşaat Mühendisliğinde Sondaj Yolları ile Örselenmiş ve Örselenmemiş Numune Alma Yöntemleri. UDK 622.233: 624.131.36.

 • Velde, B., 1994, Origin and Mineralogy of Clays. Oxford University Press, Inc. New York. 103-105

 • Isparta Güneyinde Yer Alan Miyosen Yaşlı Yazır Kireçtaşlarının Organik Jeokimyasal Özellikleri
  Mehmet Altunsoy
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışma, İsparta güneyinde yer alan Alt Miyosen yaşlı Yazır kireçtaşlarının organik petrografik özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yazır formasyonu, değişik lito ve biyofasiyes özelliklerinde gelişmiş kaba klastikler, laminar konumlu algli ve miliolidli killi kireçtaşları, kalın katmanlı algli-mercanlı kireçtaşları ve bentik foraminiferli killi-kumlu kireçtaşları şeklindedir. Yazır formasyonunun organik madde içeriği zayıftır. Ancak, formasyon içerisinde organik madde içeriği yüksek düzeylerde bulunmaktadır. Bu bölümlerde hidrokarbon sızıntıları görülür. Örnekler genellikle denizel organik maddelerden oluşmuştur. Vitrinit yansıması değerleri % 0.12-0.44 arasındadır. Buna göre formasyon diyajenez aşamasındadır. Verilerin tümü birlikte değerlendirildiği zaman Yazır formasyonunun bazı düzeylerinde petrol oluşabileceği ortaya çıkar. Organik jeokimyasal ve mikroskobik veriler ise Jones (1987) ve Baskin (1997) sınıflamalarında B organik fasiyesini gösterir.

 • Batı Toroslar

 • Isparta güneyi

 • organik petrografi

 • Yazır formasyonu

 • Akay, E., Uysal S., Poisson, A., Cravatte, J., ve Muller, C, 1985, Antalya Neojen Havzasının stratigrafisi: TJKBült.,28, 105-119.

 • Akbulut, A., 1980, Eğirdir gölü güneyinde Çandır (Sütçü ler-Isparta) yöresindeki Batı Torosların jeolojisi: TJKBült., 23,1,1-9.

 • Baskin, D. K., 1997, Atomic H/C ratio of kerogen as an estimate of thermal maturity and organic matter conversion: AAPG Bull, 81,9,1437-1450.

 • Espitalie, J.M., Madec, M., ve Tissot, B.,1980, Role of mineral matrix in kerogen pyrolysis: influence on petroleum generation and migration: AAPG Bull., 64, 59-66.

 • Görmüş, M., ve Özkul, M., 1995, Gönen-Atabey (Isparta)-Ağlasun (Burdur) arasındaki bölgenin stratigrafisi: SDÜ, Fen Bilimleri Ens. Derg., 1, 43-64.

 • Görmüş, ve Hançer, M., 1997, Dereboğazı (İsparta Güneyi) dolaylarındaki Alt Miyosen çökellerinin fasiyes özellikleri: SDÜ Fen Bilimleri Ens. Derg., 2, 39-50.

 • Gutnic, M., Monod, O., Poisson, A., ve Dumont, J.F., 1979, Geologie des Taurides occidentales (Turquie): Mem. Soc. Geol. France, 137, 1-112.

 • İlleez, H.İ., Harput, A., ve Gül, M. A., 1992, Üç Yıldız (İsparta) petrol sızıntısının organik jeokimyası: Türkiye 9. Petrol Kongresi ve Sergisi, Bildiriler, 1- 7.

 • Jones, R.W., 1987, Organic Facies. In: Advances in Petroleum Geochemistry: v.2, p. 1-91. Karaman, M.E., 1988, Ege-Anadolu levha sınırı hakkında bazı yeni görüşler: H.Ü., Yerbiliminin 20. Yılı Sempozyumu, Bildiri özleri, s. 15.

 • Kazancı, N., ve Karaman, M. E., 1988, Gölcük (İsparta) Pliyosen volkaniklastiklerinin sedimanter özellikleri ve depolanma mekanizmaları: Akdeniz Üniv. İsparta Müh. Fak. Derg., 4, 16-35.

 • Karaman, M.E., 1990, İsparta güneyinin temel jeolojik özellikleri: Türkiye Jeoloji Bülteni, 33, 51-61.

 • Monod, O., 1977, Recherces geologiques dans le Taurus occidental am sud de Beyşehir (Turquie): These d`etat, FUniv, de Paris Sud, Orsay, 442p.

 • Özgül, N., 1984, Stratigraphy and Tectonic evolution of the Central Taurides: In Geology of the Taurus Belt, Int. Symp. (Tekeli, O., ve Göncüoğlu, M.C., Eds.,) p. 77-99.

 • Peters, K.E., 1986, Guidelines for evaluating petroleum source rock using programmed pyrolysis: AAPG Bull., 70, 318-329.

 • Poisson, A., ve Poignant, A.F., 1974, Korkuteli Bölgesindeki Miyosen transgresyonunun tabanı olan Karabayır formasyonu, Karabayır formasyonunun yeni bir kırmızı alg türü: Lithothamnium pseadoramossissimum: MTA Derg., 82,65-69.

 • Poisson, A., 1977, Recherches geologuqe dans les Taurides occidentales (Turque): These Doc. Sci., Üniv. Paris-Sud, Orsay, 1-795.

 • Poisson, A., Akay, E., Dumont, J. F., ve Uysal, S., 1984, The İsparta angle In: Geology of the Taurus Belt Int. Symp (Tekeli, O., ve Göncüoğlu, M.C., Eds.) 11-16.

 • Powell, T.G., Creaney, S., ve Snowon, L. R., 1982, Limitations of use of organic petrographic techniques for identification of petroleum source rocks: AAPG Bull., 66, 4, 430-435.

 • Sonel, N., Sarı, A., Doğan, A. O., ve Bozüyük, 1., 1995, Üzümlü (Beyşehir) civarının petrol kaynak kaya fasiyesleri ve petrol oluşumunun organik jeokimyasal yöntemlerle incelenmesi: TJK Bült., 10, 34-40.

 • Staplin, F.L., 1975, Interpretation of thermal history from colour of particulate organic matter: Palynology, 1, 9-18.

 • Şenel, M., 1997, 1/250.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları, İsparta Paftası: MTA Ens., Ankara, No: 4

 • Tissot, B., ve Welte, D., 1978, Petroleum Formation and Occurrence: Springer-Verlag, Berlin, 535p.

 • Tissot, B., ve Welte, D., 1984, Petroleum Formation and Occurrence: Revised edition, Springer Verlag, New York, 699p.

 • Yağmurlu, F., Tutaş, M., ve Keçeli, A., 1990, Eğirdir (İsparta) güneyinde yer alan asfaltit ve sıvı petrol emarelerinin jeolojik konumu: Türkiye 8. Petrol Kongresi, Bildiriler, 24-34.

 • Yağmurlu, F., 1994, İsparta güneyinde yer alan Tersiyer yaşlı türbiditik birimlerin fasiyes özellikleri: Geosound, 24, 17-28.

 • Yalçınkaya, S., Ergin, A., Afşar, Ö.P., ve Taner, K., 1985, İsparta büklümünün yapısal evrimi: 3. Mühendislik Haftası Bildiri özleri, 30-31.

 • Yalçınkaya S., 1989, İsparta-Ağlasun (Burdur) dolaylarının jeolojisi: İ.Ü. Fen Bilimleri Ens. Doktora Tezi, 176 s (Yayınlanmamış).

 • Doğu Pontidler`de Uyumlu Bentik K/T Geçişi: Tonya Formasyonunun (GB Trabzon) Şahinkaya Üyesi
  Nurdan İnan Turan Selim İnan İskender Kurt
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Tonya Formasyonunun resifal kireçtaşlarıyla temsil edilen Şahinkaya Üyesi, ilk kez Korkmaz (1993) tarafından tanımlanmış, dokanak ilişkilerine göre birime Maastrihtiyen-Daniyen yaşı verilmiştir. Bu çalışmada Korkmaz (1993)`in belirttiği tip kesitin standartlara uymadığı tespit edilerek, Çalköy kesiti, birimin tip kesit yeri olarak gösterilmiştir. Şahinkaya üyesinin resifal kireçtaşları, tabanda Orbiotoides apiculatus Schlumberger ve Siderolites calcitrapoides Lamarck`in baskın olduğurudistli biyosparitlerle temsil edilir. Aynı litoloji devamla, miliolidea, alg, ve bryozoa`lan içeren intraklastlı sparitlere, dahasonra Caskinolina sp., Gyroidina sp., Anomalina sp., alg ve bryozoa içeren algli biyosparitlere geçer. Algli biyosparitler, üstseviyelerde İdalina sinjarica Grimsdale, Miscellanea sp., alg, bryozoa, annelid tüpleri, echinid dikenleri ve crinoidler içerir. Bu fasiyes içinde yer, yer demirleşmenin bulunduğu kumlu kireçtaşı seviyeleri de gözlenir. Birimin üst seviyeleri, Discoyclina seunesi Douville içerir. Bu fosil faunaya göre Şahinkaya Üyesinin yaşı, Maastrihtiyen-Tanesiyen`dir ve Doğu Pontid`lerde K/T sınırının bentik-bentik faunayla uyumlu geçişi ilk kez bu çalışmayla gösterilmiştir. 

 • Bentik foraminiferler

 • Doğu Pontidler

 • GB Trabzon

 • K/T geçişi

 • Bulgurluoğlu, N., 1991. Düzköy-Çayırbağ (Trabzon) yöresinin jeolojik incelemesi; Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 80s, (Yayınlanmamış)

 • Gattinger, T.E., 1962. 1/500.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası Trabzon Paftası ve izahnamesi, MTA yayını, Ankara, 75s.

 • İnan, N., 1992. The importance of Laffiteina (Foramı nifera) genus at Cretaceous/Tertiary transition in Pontides; ISGB, International Symposium on the Geology of the Black Sea region, September 7-11, Ankara, 109-118.

 • İnan, N., ve Temiz, H., 1992. Niksar (Tokat) yöresinde Kretase/Tersiyer geçişinin litostratigrafik ve biyostratigrafik özellikleri; Türkiye Jeoloji Bült., 35, 39-47.

 • Korkmaz, S., 1993. Tonya-Düzköy (GB Trabzon) yöresinin stratigrafisi; Türkiye Jeoloji Bült., 36, 151- 158.

 • Seymen, İ., 1975. Kelkit Vadisi kesiminde Kuzey Anadolu Fay Zonu`nun Tektonik Özellikleri; Doktora Tezi. İ.T.Ü. yayınları, İstanbul, 192s., (Yayınlanmamış).

 • Takashi. H., Öner, O., 1975. Trabzon bölgesinin 1/500.000 ölçekli jeoloji haritası; MTA Rap. No. 30670, Ankara.

 • Terlemez, İ., Yılmaz, A., 1980. Ünye-Ordu-KoyulhisarReşadiye arasında kalan yörenin stratigrafisi; Türkiye Jeoloji Kurumu Bült, 23/2, 179-192.

 • Türkiye Stratigrafi Komitesi, 1986. Stratigrafi Sınıflama ve Adlama Kuralları; MTA Genel Md. Yayınları, Ankara.

 • Bolkar Dağları (Orta Toroslar, Türkiye): Neojen Ekstansiyonel Termal Bir Yükselme Mi?
  Damien Dhont Jean Chorowicz Tekin Yürür
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu makale Güney Orta Anadolu`da, Orta Toroslara ait Bolkar Dağlarının neotektoniği ile ilgilidir. Çalışmanın temelini, Avrupa Uzaktan Algılama (ERS) uydusunun Sentetik Apertür Radar (SAR) resimleri ve Sayısal Arazi Modelleri (SAM) gözlemleri oluşturmakta, yapısal arazi analizleri de bunları tamamlamaktadır. Neojen süresince çalışma alanının ekstansiyonel bir tektoniğin etkisi altında kaldığı anlaşılmaktadır. Kuzeyde, hareketler batı yönlüdür ve Anadolu`nun Ege havzasına doğru batıya kaçışma atfedilmektedir. Daha güneyde, hareketler gitgide GB ve G`ye doğru dönmektedir ve Adana-Kilikya havzasının olasılıkla en erken geç Oligosen-erken Miyosen`de açılmasına bağlıdır. Daha da önemlisi, Bolkar Dağları buckstansiyonkı eşzamanlı olarak Neojen`de yükselmiştir. Bu kuşak, Neojende litosferik çekilme (streetehing) ve incelmenin termal sonucu olarak, Adana-Kilikya havzasının yükselmiş kuzey omuzu şeklinde yorumlanmıştır. Bu. geç Oligosen-erken Miyosen`de Kıbrıs’ın altına dalan Afrika slabının geriye ve aşağı doğru çekilmesinin bir sonucudur ve üstte kalan plakada önemli bir ekstansiyon oluşturmuştur. Orta Torosların önemli yükseltilerinden Kilikya havzasının derin batimetrisine geçiş, Neojen-Kuvatenıer ekstansiyonunun oluşmasında yer çekimi kuvvetlerinin de rol oynadığını öngörmektedir. 

 • Orta Toroslar

 • Neotektonik

 • Stres

 • Altherr, R., Kreuzer, H., Wendt, I., Lenz, H., Wagner, G. A, . Keller, J., Harre, W., and Hohndorf, A., 1982. A late Oligocene/Early Miocene high temperature belt in the anti-Cycladic crystalline complex (SE Pelagonian, Greece). Geol. Jb., 23, 97-164.

 • Angelier, ., 1984. Tectonic analysis of fault slip data sets. Journal of Geophysical Research, 89, 5835-5848.

 • Angelier, J., 1990. Inversion of field data in fault tectonies to obtain the original stress. A new rapid direct inversion method by analytical means. Geophysical Journal International, 1003, 363-376.

 • Arikan, Y., 1975, The geology and petroleum prospects of the Tuz Gölü Basin, mineral Research and Exploration Insitute Turkish Bulletin. (Foreign Ed), Ankara, 85, 17-37.

 • Aydar, E., M. N. Gündoğdu, H. Bayhan. and A. Gourgaud, 1993. Kapadokya bölgesinin Kuvatcrner yaşlı volkanizmasimn volkanik-yapisal ve pctrolojik incelemesi. Turkish Journal of Earth Sciences, 3, 25- 42.

 • Barka, A. A and Hancock, P. L., 1984. Ncotectonic deformation pattern in the convex northwards arc of the North Anatolian Fault zone, In J. F. Dixon and A. H. F. Robertson (Editors), The Geological Evolution of the Eastern Mediterranean. Geological Society of London Special Publication, 17, 763-774.

 • Barka A. A. and Kadinsky - Cade, K., 1988. Strike-slip fault geometry in Turkey and its influence on earthquake activity. Tectonics, 7, 663-684.

 • Barka. A. A., and Rcilinger, R., 1997. Active tectonics of the Eastern Mediterranean region: deduced from GPS. neotectonic and seismicity data. Annali di Geofisica, XL, 3, 587-610.

 • Biju-Duval, B., Dercourt J., and Lc Pichon, X., 1997. From the Tethys Ocean to the Mediterranean seas: A plate tectonic model of the evolution of western Alpine System, In B. Biju-Duval and L. Montadcrt (Editors), Structural History of the Mediterranean Basins. Technip, Paris, 143-164.

 • Brunn, J. H., Dumont, J.F., De Graciansky, P.C., Gutnic, M., Jutcau, T., Marcoux, J., and Poisson, A`., 1971. Outline of the Geology of the Western Taurides, In A. S. Campwell (Editor), Geology and History of Turkey. Petroleum Exploration Society of Lybia, Tripoli, 225-257.

 • Blumenthal, I960. Lc systeme structural du Taurus sudanatolien, In: “Livre â la memoirc du Profcsscur P. Fallot”. Mcmoire hors-scric de la Socicte Geologique de France, 2, Paris, 611-662.

 • Chorowicz, J., Luxey, P., Lybcris, N., Carvalho, J., Parrot, J.-F., Yürür, T. arid Gündoğdu, N., 1994. The Maraş Triple Junction (Southern Turkey) based on Digital Elevation Model and satellite imagery interpretation. Journal of Geophysical Research, 99, 20225-20242.

 • Chorowicz, J., Koffi, B., Chalah, C., Chotin, P., Collet, B., Poli, J. - T., Rudant, J. - P., Sykioti, O. cl Vargas G., 1995. Possibilities et limites de 1’interpretation geologique des images (SAR) ERS-1. Bulletin de la Sociötö Française de Photogrammetric cl Telcdeleclion, 138 (2), 82-95.

 • Dewey, J. F., and Şengör, A. M. C., 1979. Aegean and surrounding regions: complex multiplale and continuum tectonics in a convergent zone. Geological Society of Amcrikca Bulletin, 90, 84-92.

 • Dewey, J. F., Pitman, W.C., Ryan, W.B.F., and Bonin, J., 1973. Plate tectonics and the evolution of the Alpine system. Geological Society of Amerikca Bulletin, 84. 3137-3180.

 • Dewey, J. F., Hempton, M. R., Kidd, W. S. F., Şaroğlu, F. and Şengör, A. M. C., 1986. Shortening of continental lithosphere; the neotectonics of eastern Anatolia, a young collision zone, In: M. P. And Coward A. C. Ries (Editors), Collision Tectonics. Geological Society Special Publications, 19, 3-36.

 • Dhont, D., Chorowicz, J., Yürür, T., and Köse, O., 1998. Polyphased block tectonics along the North Anatolian Fault in the Tosya area (Turkey), Tectonophysics, in press.

 • Eaton, S., and Robertson, A. H. F., 1993. The Miocene Pakhna Formation, southern Cyprus, and its relationship to the Neogene tectonic evolution of the Eastern Mediterranean. Sedimentary Geology, 86, 273-296.

 • Evans, G., Morgan, P., Evans, W. E., Evans, T. R., and Woodside, J. M., 1978. Faulting and halokinetics in the northeastern Mediterranean between Cyprus and Turkey. Geology, 6, 392-396.

 • Flecker, R., Robertson, A. H. F., Poisson, A., and Müller, C, 1995. Facies and tectonic significance of two contrasting Miocene basins in south coastal Turkey. Terra Nova, 7, 221-232.

 • Frizon de Lamotte, D., Poisson, A., Aubourg, C., and Temiz, H., 1995. Post-Torlonian westward and southward thrusting in the core of the İsparta reentrant (Taurus, Turkey), Geodynamic implications. Bulletin de la Societe Gcologique de France, 166, 59- 67.

 • Gautier, P., and Brun, J-P., 1994. Ductile crust exhumation and extensional detachments in the central Aegean (Cyclades and Evvia Islands). Geodinamica acta, 7, 57-85.

 • Görür, N., 1985. Depositional history of Miocene sediments on the NW flank of the Adana basin, Proc. Sixth Colloquium on Geology of the Aegean region, Izmir, pp. 185-208.

 • Görür, N., Oktay, F. Y., Seymen, I., and Şengör, A. M. C., 1984. Paleotectonic evolution of the Tuz Gölü basin complex, Central Turkey: Sedimentary record of a Neo-Tcthyan closure, In J. F. Dixon and A. H. F. Robertson (Editors), The Geological Evolution of the Eastern Mediterranean. Geological Society of London Special Publication, 17, 467-482.

 • Görür, N., Şengör, A. M. C., Sakinç, M. Tüysüz, O., Akkök, R., Yiğitbaş, E., Oktay, F. Y., Sarica, N., Ecevitoğlu, B., Demirbağ, E., Ersoy, S., Algan, O., Güney, C., and Aykol, A., 1995. Rift formation in the Gökova region, southwest Anatolia: implications for the opening of the Aegean Sea. Geological Magazine, 132: 637-650.

 • Gürbüz, K., 1993. Identification and evolution of Miocene submarine fans in the Adana basin, Turkey. Ph. D. Thesis, Keele University.

 • Gutnic, M., 1968. Sur la Geologic du Taurus danS la courbure d’Isparta. Rapport C. N. R. S., Inedit.

 • Gutnic, M., Monod, O., Poisson, A., and Dumont, J. F., 1979. Geologic des Taurides occidentales (Turquic). Mcmoires de la Societe Gcologique de France, Paris, 896, pp. 762.

 • Hayward, A. B., 1984. Miocene clastic sedimentation related to the emplacement of the Lycian nappes and the Antalya complex, SW Turkey, In J. F. Dixon and A. H. F. Robertson (Editors), The Geological Evolution of the Eastern Mediterranean. 17, 287-300.

 • Innocenti, F., Mazzuoli, R., Pasquarc, G., Radicati-di Brozolo, F., and Villari, L., 1975. The Neogene calkalkaline volcanism of central Anatolia: geochronological data on Kayseri-Niğde area. Geological Magazine, 112 (4), 349-360..

 • Innocenti, F., P. Manctti, R. Mazzuoli, G. Pasquare and L. Villari, 1982. Anatolia and North-Western Iran, In R. S. Thorpe (Editor), Andesites: orogenic andesites and related rocks. The Open University., Department of Earth Sciences, Milton Keynes, U. K., 327-349.

 • Jakson, J. A., and McKenzie, D., 1984. Active tectonics of the Alpine-Himalayan belt between western Turkey and Pakistan. Rolay Astronomical Society Geophysical Jounal, 77, 185-264.

 • Joffe, S., and Garfunkel, Z., 1987. Plate kinematics of the Circum Red Sea, a reevaluation. Tectonophysics, 141,5-22.

 • Jolivct, L., Brun, J. P., Gautier, P., Lallemant, S., and Patriait, M., 1994a. 3-D kinematics of extension in thE Aegean from the Early Miocene to the Present, insight from the ductile crust. Bull. Soc. Geol. Fr., 195-209.

 • Jolivet, L. Daniel, J. M., Truffcrt, C., and Goffe, B., 1994b. Exhumation of deep crustal metamorphic rocks and crustal extension in the back-arc regions, Lithos, 33, 3-30.

 • Kempler, D., and Ben-Avraham, Z., 1987. The tectonic evolution of the Cyprean Arc. Annales Tectonicae, 1, 1,58-71.

 • Koçyiğit, A., and Beyhan, A., 1998. A new intracontinental transcurrent structure: the Central Anatolian Fault Zone, Turkey. Tectonophysics, 284, 317-336.

 • Koçyiğit, A., 1989. Suşehri basin: an active fault wedge basin on the North Anatolian Fault Zone, Turkey. Tectonophysics. 167, 13-29.

 • Lee, J., and Lister, G. S., 1992. Late Miocene ductile extension and detachment faulting, Mykonos, Greece. Geology, 20, 121-124.

 • Le Pcnnec, J. -L., Bourdicr, J. -L., Frogcr, J. -L., Temel, A., Camus, G., and Gourgaud, A., 1994. Neogene ignimbrites of the Nevşehir Plateau (Central Turkey): stratigraphy, distribution and source constraints. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 63, 59-87.

 • Le Pichon, X., and Angclicr, J., 1979. The Hellenic arc and trench system: a key to the ncotcclonic evolution of the Eastern Mediterranean area. Tectonophysics, 60, 1-42.

 • Le Pichon, X., and Angclier, J., 1981. The Aegean sea. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 300: 357-371.

 • Le Pichon, X., and Gaulier, J. M., 1988. The rotation of Arabia and the Levant fault system. Tectonophysics, 153,271-294.

 • Lc Pichon, X., Chamot-Rooke, N., Lallcmcnt, S., Noomen, R., and Vcis, G., 1995. Geodetic determination of the kinematics of central Greece with respect to Europe: Implications for eastern Mcditcrranaean tectonics. Journal of Geophysical Research, 100, 12675-12690.

 • Livermore, R. A., and Smith, R. G., 1984. Relative motions of Africa and Europe in vicinity of Turkey In Geology of the Taurus Bell, In O. Tekeli and M. C. Göncüoğlu (Editors), Proceedings of an International Symposium on the Geology of the Taurus Belt. Maden Teknik Arama, Ankara, 1-10.

 • Marcoux, J., 1987. Histoirc ct topologie de la Neotethys. These de Doctoral d’Etat, Univ. Pierre et Marie Curie, Paris. Pp. 569.

 • McKenzie, D., 1972. Active tectonics of the Mediterranean region. Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, 30 (2), 109-185.

 • Meijer, P. T., and Wortel, M. J. R., 1997. Present-day dynamics of the Aegean region: A model analysis of the horiznotal pattern of stress and deformation. Tectonics, 16, 879-895.

 • Mculcnkamp, J. E. World. M. J. R., Van Wamel, W. A., Spakman, W.. and Hoogerduyn Slrating E., 1988. On the Hellenic subduction zone and the geodynamic evolution of Crete since the Middle Miocene. Tectonophysics, 146, 203-215.

 • Monod, O., 1997. Rechcrches geologiqucs dans le Taurus occidental au sud de Beyşehir (Turquie). These, Univ. Paris Sud Orsay, pp. 442.

 • MTA, 1989. Geological maps 1/100.000 scale, Aksaray Sheet H 17 and Explanatory Note. Institute of Mineral and Research Exploration, 14 pp.

 • Özgül, N., 1976. Torosların bazı temel jeoloji özellikleri, Bulletin of the Geological Society of Turkey, 19, 65- 78.

 • Özgül, N., 1983. Stratigraphy and tectonic evolution of the Central Tauridcs, In: International symposium on the geology of the Taurus belt, In O. Tekeli and C. Güncüoğlu (Editors), Special Publication of Maden Teknik ve Arama, Ankara.

 • Pasquare, G., Poli, s., Vezzoli, L., and Zanchi, A., 1988. Continental arc volcanism and tectonic setting in Central Anatolia, Turkey. Tectonophysics, 146, 217- 230.

 • Payne, A. S., and Robertson, A. H. F., 1995. Neogene supra-subduction zone extension in the Polis graben system, West Cyprus, J. Gcol. Soc. Lond.

 • Pearce, J. A., Bender, J. F., Del Long, S. E., Kidd, W. S. F., Low, P. J., Güner, Y., Şaroğlu, F., Yılmaz, Y., Moorbath, S., and Mitchell, J. G., 1990. Genesis of collision volcanism in Eastern Anatolia, Turkey, In P. Lc Fort, J. A. Pearce, and A. Pcchcr (Editors), Collision magmatism. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 44, 189-229.

 • Robertson, A. H. F., and Woodcock, N. H., 1986. The geological evolution of the Kyrenia Range: a critical lineament in the eastern Meditcrancan, In H. G. Reading, J. Watterson and S. H. White (Editors), Major Crustal Lineament and their influence on the Geological History of the Continental Lithosphere. Proceedings of the Royal Society, Discussion meeting, 141-178.

 • Şaroğlu, F., Boray, A., Özer, S., and Kuşçu, I., 1983. Orta Toroslar-Orta Anadolu’nun güneyinin neotektoniği ile ilgili görüşler, Jeomorfoloji Dergisi, 11, 35- 44.

 • Scott, B., 1981. The Eurasian-Arabian and African continental margin from Iran to Greece. Journal of the Geological Society of London, 136, 269-282.

 • Şengör, A. M. C., and Yılmaz, Y., 1981. Tethyan evolution of Turkey; a plate tectonic approach. Tectonophysics, 75 (3-4), 181-241.

 • Şengör, A. M. C., 1979. The North Anatolian transform fault: its age, offset and tectonic significance. Journal of the Geological Society of America, 136 (3), 269- 282.

 • Şengör, A. M. C., 1987. Cross-faults and differential streching of hanging walls in regions of angle normal faulting: Example from Western Turkey, In M. P. Coward, J. F. Dewey and P. L. Hancock (Editors), Continental extensional tectonics. Geological Society of London Special Publication, 28: 575-589.

 • Şengör, A. M. C., Görür, N., and Şaroğlu, F., 1985. Strike-slip faulting and related basin formation in zones of tectonic escape: Turkey as a case study, In K. T. Biddle and N. Christic-Blick (Editors), StrikeSlip Deformation, Bassin Formation and Sedimentation. Society of Economy and Paleontol Mineral Special Publication. 37, 227-264.

 • Seyitoğlu, G., and Scott, B., 1995. Age of the Alaşehir graben (.west Turkey) and its tectonic implications. Geological Journal, 31: 1-11.

 • Tatar, Y., 1975. Tectonic structures on the North Anatolian fault zone northeast of Refahiyc-Erzincan. Tectonophysics, 25, 401-409.

 • Taymaz, T., Jackson, J. A., and McKenzie, D., 1991. Active tectonics of the north and central Aegean Sea. Geophysical Journal International, 106, 433-490.

 • Tekeli, O., Aksaray, A., Ürgün, B. M., and Isik, A., 1983. Geology of the Aladağ Mountains, In O. Tekeli and M. C. Göncüoğlu (Editors), Proceedings of an International Symposium on the Geology of the Taurus Belt. Maden Teknik ve Arama, Ankara, Turkey, 143-158.

 • Temel, A., 1992, Kapadokya eksplosif volkanizmasmm petrolojik ve jeokimyasal özellikleri, Ph. D. Thesis, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bil. Enst., 208 pp.

 • Toprak, V., and Göncüoğlu, M. C., 1993. Tectonic control on the development of the Neogene-Quaternary Central Anatolian volcanic province, Turkey. Geological Journal, 28, 357-369.

 • Westaway. R., 1994. Present-day kinematics of the Middle East and the eastern Mediterranean, Journal of Geophysical Research, 99, 12071-12090.

 • Whitney, D. L., and Dilek, Y., 1997. Core complex development in Central Anatolia, Turkey, Geology, 25, 1023-1026.

 • Wiliams, G. D., and Ünlügenç, Ü. C., 1992. structural controls on stratigraphic evolution of the Çukurova basin complex, southern Turkey, In: Abstract of an International Workshop on the work in progress on the Geology of Turkey, Keele University.

 • Williams, G. D., Ünlügenç, U. C., Kciling, G., and Demirkol, C., 1995. Tectonic controls on the Strati graphic evolution of the Adana basin, Turkey. Journal of the Geological Society of London, 152, 873-882.

 • Yazgan, E. And R. Chessex, 1991, The Malatya Geotraverse and its bearing on tectonics of Eastern Taurus Belt. Turkish Association of Petroleum and Geological Bulletin, 3, 1-42.

 • Yetiş, C., Kelling, C., Gökçen, S. L., and Baroz, F., 1995. A revised stratigraphic framework for Later Cenozoic sequences in the northeastern Mediterranean region. Geol. Rundsch., 84, 794-812.

 • Yılmaz, Y., 1990. Comparison of young volcanic associations of western and eastern Anatolia formed under a compressional regime: a review. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 44, 69-87.

 • Yılmaz, ., 1993. New evidence and model of the evolution of the southeast Anatolian orogen. Geological Society of America Bulletin, 105, 252-271.

 • Yürür, M. T. and Chorowicz, J., 1998. Recent volcanism, tectonics and plate kinematics near the junction of the African, Arabian and Anatolian plates in the Eastern Mediterranean. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 85/1-44 (1998) 1-5.

 • Konya`nın (Türkiye) Batı-Güneybatısmda Volkanik Emanasyonlarm Etkisi ile Minomit ve Alunit Oluşumları
  Muazzez Çelik Karakaya
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Konya`nın (Türkiye) Batı-Güneybatısında Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı, yüksek Kylu andesitik-dasitik volkanik kay açlar ve gölsel çökeller içerisinde alüminyum sülfat mineralleri, kaolin, bentonitik kil yatakları ve zeolitler oluşmuştur. Bölgede volkanizma sonrası işlevler, örneğin s olfatar evreye özgü faaliyetler, halen devam etmektedir. İnceleme alanından alman örnekler üzerinde XRD, SEM-EDS, XRF, AAS, DTA-TG ve mikroprobe analizleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda alterasyon minerallerinin yüksek asidik karakterli çözeltilerin volkanik malzeme ile reaksiyonları sonucu oluştuğu belirlenmiştir. Alunit ve natroalunit çoğunlukla dasitik, minamit ise andezitik volkanik kayaçlardan türemiştir. Bunun yanında asidik veya zayıf asidik çözeltiler kaolinit ve/veya halloysit ve ilitin oluşumunda rol oynamıştır. Çalışma alanında hidrotermal olarak oluşan alunit grubu mineraller genelde K, Na ve Ca`lu olup, (Ca, Na, K) Al3 (SO2)(OH)6 şeklinde formüle edilmiştir. Hemen hemen saf minamit ve alunit birkaç örnekte tespit edilmiştir. İnceleme alanınınçeşitli kesimlerinde bu mineraller çoğunlukla silika polimorfları, kaolinit ve halloysitîe birlikte gözlenmiştir. İlli t ve paragonit bazen alunit grubu minerallerle birlikte gözlenmesi yanında zeolit nadiren bulunmuştur.

 • Alunit

 • halloysit

 • kaolinit

 • Konya

 • minamiit

 • Türkiye

 • Alpers, C.N. and Brimhall, G.H. (1988). Middle Miocene climatic change in the Atacama Desert, northern Chile: Evidence from supergene mineralization et La Escondida. Geol. Soc. Amer. Bull, 100, 1640- 1656.

 • Bird, M.I., Andrew, S.A., Chivas, A.R. and Lock, D.E., (1989). An isotopic study of surfical alunite in Australia: 1. Hydrogen and sulphur isotopes. Geochimia et Cosmochia Acta, 53, 3223-3237.

 • Brown, G.C., Hughes, DJ. and Esson, J. (1973). New XRF data retrieval techniques and their application to U.S.G.S. standard rocks. Chemical Geology, 11, 223-229.

 • Cho, H.G., Kim, S.J. and Choi, H. (1994). Thermal investigation of alunite from the Sungasan mine, Korea. Neuses Jahruch Mineralogie Monatshefte, 2, 67-75.

 • Çelik, M. Temel, A. Tunoğlu, C. and Orhan, H. (1994). Konya-Doğanbey- Seydişehir- Akviran arasındaki bölgelerde yer alan kil yataklarının özellikleri ve ekonomik öneminin araştırılması. TÜBİTAK YDABÇAG 0040/DPT, 86p, (unpublished) (in Turkish).

 • Çelik, M. Temel, A., Orhan, H. and Tunoğlu, C, 1997. Economic importance of clay and aluminum sulfate occurrences in west-southwest of Konya. Turkish Journal of Earth Science, 6:2, 85-94.

 • Ewart, A., 1979. A review of the mineralogy and chemistry of Tertiary-Recent dacitic, latitic, and related salic volcanic rocks, In F. Barker, ed., Trondhjemites, Dacites and Related Rocks, Amsterdam: Elsevier, 13-211.

 • Hemley, JJ. Hostetler, P.B. Gude, AJ. and Mountjoy, W.T. 1969. Some stability relations of alunite, Economic Geology, 64, 599-612.

 • Henley, R.W. and Ellis, A.J., 1983. Geothermal systems ancient and modern: a geological review. Earth Science Review, 19, 1-50.

 • Henley, R.W., 1985. The geothermal framework of epithermal deposits. Review, Economi Geology, 2, 1- 24.

 • Holler, H. 1967. Exsperimentelle Bil dug von AlunitJarosit. Contribution Mineralogy and Petrology, 15, 309-329.

 • JCPDS, 1993. Mineral Powder Diffraction File Databook. Joint Comittee on Powder Diffraction Standards, Swarhmore, Pa., 781 pp.

 • Keller, J. Jung, D. Burgalh, K. and Welf, R, 1977. Konya`nın Neojen devri kalkalkali volkanizmasmm jeolojisi ve petrolojisi (Erenler Dağı-Alaca Dağ Orta Anadolu). M.T.A. Genel Müdürlüğü Arşiv No: R. 129,(unpublished) (in Turkish).

 • Keller, W.D. and Matlack, M., 1990. The pH of clay suspensions in the field and laboratory and methods of measurement of their pH. Applied Clay Science, 5, 123-133.

 • Okada, K. Soga, H. Ossaka, J. and Ot suka, N., 1987. Synthesis of minemiite type conmpounds. Mo.5Al3 (S04 )2(OH)6 with M=Sr2+ , Pb2+ and Ba2+ +. N.Jb. Miner. Mh, 64-70.

 • Ossaka. J. Hirabayashi, J. Okada, K. Koboyashi, R. and Hayashi, T., 1982. Crystal structure of minamiite, a minamiite, a new mineral of the alunite group. Amer. Miner., 67, 114-119.

 • Ossaka, J., Otsuka, N., Hirabayashi, J.I, Okada, K., and Soga, H., 1987. Synthesis of minamiite, Cao.5Aİ3(S04 )2(OH)6 . Neues Jahruch Mineralogie Monatshefte, 2, 49-63.

 • Özgünere, A.M., 1987. Konya-Kızılören-Sağlık Şeylik Tepe ve Tekneninkafa Tepe bentonit, kaolen ve karofayans hammaddesi silisifiye tüfit yatakları. M.T.A. Genel Müdürlüğü Arşiv No: 8171, (unpublished) (in Turkish).

 • Paterson, E. Swaffield R., 1987. Thermal analysis. In: A handbook of determinative methods in clay mineralogy, 99-133. Wilson, M.J. (ed), Blackie, London.

 • Pirajno, F., 1992. Hydrothermal mineral deposits: Principles and fundamental concepts for Exploration geologist. Springer-Verlag, Berlin. 709s.

 • Rye, R.O., Bethke, P.M. and Wasserman, M.D., 1992. The stable isotope geochemistry of acid sulfate alteration. Economic Geology, 87, 225-262.

 • Russell, J.D. and Fraser, A.R., 1994. Infrared methods. In: Clay mineralogy: Spectroscopic and chemical determinative methods, 11-64. Wilson, M.J. (ed), Blackie, London.

 • Schoen, R., White, D.E. and Hemley, J.J., 1974. Argillation by descending acid at Steamboat Spring, Nevada. Clays and Clay Minerals, 22, 1-22.

 • Sevgil, B., 1979. Konya ilçesi Sille ilçesi Tekkeli Dağ Bentonit Raporu, M.T.A. 6530, (unpublished) (in Turkish).

 • Sevgil, B., 1981. Konya ili merkez ilçesi-Sağlık köyü bentonit raporu. M.T.A. Rap. 6586, (unpublished) (in Turkish).

 • Slansky, E., 1975. Natroalunite and alunite from White Island volcano, Bay of Plenty, New Zealand. N.Z.J. GeolGeophys. 18,285-293.

 • Suludere, Y. Aydoğan, N. Özgüner, A.M. and Atilla, A., 1986. Tocak yaylası (Konya-Beyşehir-Damlapmar) kaolen sahası, Dülger kışlağı (Konya-SeydişehirÇavuş) ve Helaloğlu yaylası (Konya-BeyşehirDoğanbey) bentonit sahaları maden jeolojisi raporu. M.T.A. 2057, 58, (unpublished) (in Turkish).

 • Temel, A. Gündoğdu, N.M. and Gourgaund, A., 1998. Petrological and geochemical characteristics of Cenozoit high-K calc-alkaline volcanism in Konya, Central Anatolia, Turkey, journal of Volcanology and Geothermal Research, 85, 327-354.

 • Weaver, C.E., 1989. Clays, Muds, and Shales. Elsevier, Developments in Sedimentology 44, 819s.

 • Söke Çevresi (Aydın) Geç Erken Miyosen ve Kuvaterner Yaşlı Küçük Memelileri: Ön Sonuçlar
  Engin Ünay Fikret Göktaş
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Söke çevresinde Geç Senozoyik çökelleri Söke, Dededağ ve Savulca formasyonlarından elde edilen küçük memelilere dayalı olarak Geç Erken Miyosen ve Kuvaterner olarak yaşlandırılmıştır. Söke Formasyonu`na ait Söke faunası ve Dededağ Formasyonu`na ait Dededağ faunası Orleaniyen (Geç Erken Miyosen) yaşlıdır ve MN4 memeli zonuyla korele edilebilir. Savulca Formasyonu`ndan elde edilen Kemalpaşa Mahallesi-I faunası Erken Bihariyen (Erken Pleyistosen), Kemalpaşa Mahallesi-II faunası Toringiyen (Orta-Geç Pleyistosen) ve Burçaktepe faunası ise Geç Erken Bihariyen-Güncel olarak yaşlandınlmışlardır. Söke faunasında yeni bir tür -A Ibertona aegeensis - tanımlanmıştır. 

 • Biyokronoloji

 • Geç Erken Miyosen

 • Kuvaterner

 • Küçük memeliler

 • Söke (Aydın)

 • Becker-Platen ve Löhnert, E., 1972. Über Cardium Funde aus dem Kaenozoikum der Umgebung von söke (West Türkei): Geol. Jb., B2, 55-63.

 • De Bruijn, H., Fahlbusch, V., Saraç, G. ve Ünay, E., 1993. Eearly Miocene rodent faunas from the eastern Mediterranean area. Part III. The genera Deperetomys and Cricetodon with a discussion of the evolutionary history of the Cricetodontini. Proc. Kon. Ned. Akad. v. Wetensch. 96 (2), 151-216

 • Ercan, T., Akat, U., Günay, E. ve Savaşçın, Y., 1986. Söke - Selçuk - Kuşadası dolaylarının jeolojisi ve volkanik kayaçların petrokimyasal özellikleri : MTADerg., 105-106, 15-38.

 • Freudenthal, M. 1963. Entwicklungengstufen der Miozaen Crecetodontinae (Mammalia, Rodentia) Mittelspaniens und ihre Stratigraphische bedeutung. Beaufortia, 10, 119, 51-157.

 • Göktaş. F., 1998. Söke havzasının Neojen ve Kuvaterner stratigrafisi: MTA Rap. (Yayımlanmamış).

 • Keskin, B., 1972. Kuşadası - Germencik - Aydın arası Büyük Menderes grabeninin jeotermal değerlendirilmesi hakkında detay jeolojik rapor: MTA Rap. No. 5734, (Yayımlanmamış).

 • Klein Hofmeijer, G. ve De Bruijn. EL, 1988. The mammals from the Lower Miocene of Ali veri (Island of Evia, Greece). Part 8: The Cricetidae. Kon. Ned. Akad. Wetensch. Proc. B, 91 (2), 185- 204.

 • Lopez-Martinez, N., 1986. The mammals from the Lower Miocene of Aliveri (Island of Evia, Greece) Part 6: The ochotonid lagomorph Albertona balcanica n.gen.n.sp. and its relationships. Kon. Ned. Akad. wetensch. Proc. B, 89 (2) 177-194.

 • Nebert, K., 1955. Söke-Kuşadası linyit havzası: MTA Rap. No. 3021 (Yayımlanmamış).

 • Temek, Z., 1959. Söke`de tabii gaz hakkında jeolojik not: TJK Bült, VII, 1,58-74.

 • Ünay, E., Göktaş. F., Hakyemez, H., Y., Avşar, M., ve Şan, Ö., 1995. Büyük Menderes Grabeni`nin kuzey kenarındaki çökellerin Arvicolidae (Rodentia, Mammalia) faunasına dayalı olarak yaşlandırılması: TJK Bült., 38 (2) 75-80.

 • Ünay, E., 1996. On fossil Spalacidae (Rodentia). in: Bernor, R.L., Fahlbusch, V. ve Mittmann, W., (ed.), The evolution of Western Eurasian Neogene Mammal Faunas. Columbia Univ. Press., 246-252.

 • Ünay, E. ve De Bruijn, H., 1998. Plio-Pleistocene rodents and lagomorphs from Anatolia: Mededelingen Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO, 60, 431-465.

 • Yüksel, V., 1971. Söke-Germencik bölgesinin jeolojisi ve jeotermik enerji olanakları: MTA Rap. No. 4677 (Yayımlanmamış).

 • Başnayayla (Yozgat) Molibden-Bakır Cevherleşmesi
  Ercan Kuşcu Yurdal Genç
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Başnayayla molibden-bakır cevherleşmesi, Orta Anadolu Kristalin Karmaşığı ve/veya Kırşehir Masifı`nin kuzey kesiminde, Yozgat ilinin yaklaşık 15 km güneybatısındaki Paleosen (?) yaşlı granitik kayaçlarla ilişkilidir. Cevherleşme çevresindeki kayaç birimleri kamışcıdere gabrosu, Başnayayla granitoyiti, Beşiktepe volkano-sedimanter serisi ve alüvyonlardır. Başnayayla granitoyiti biyotit granit, mikroklin granit, iki mikalı granit ve andalüsit-sillimanit granit ile felsik dayklardan oluşmaktadır. Kamışcıdere gabrosu ve Başnayayla granitoyiti mafîk ve felsik karakterli dayklar tarafından kesilmektedir. Molibden cevherleşmesi Kamışcıdere gabrosu ve Beşiktepe volkano-sedimanter serisi ile çevrelenen Başnayayla granitoyitinin biyotit granit, andalüsit-sillimanit granit ve iki mikalı granit birimleri ile kordiyerit granit, aplit granit ve kuvars damarlarında gözlenmektedir. Bu kayaçlar içinde cevherleşme kuvars-molibden damar/damarcıkları, çatlak-kırıklarda sıvama ve saçınım şeklindedir. Ana cevher mineralleri; molibdenit, kalkopirit, pirit ve manyetittir. Ayrıca, tali olarak kübanit, pirotin, sfalerit, galenit, ilmenit, bornit ve bizmutinit saptanmıştır. İkincil mineraller limonit, hematit, markazit, kalkozin ve kovellindir. Cevherleşme ile ilişkili olarak üç tip alterasyon tespit edilmiştir. Bu alterasyonlar kuvars+feldispat+biyotit, kuvars+feldispat+biyotit+serisit/muskovit ve kuvars+serisit+pirit, mineral birliklerinden oluşmaktadır. Cevherleşme, genellikle kuvars+serisit+pirit zonu ile kuvars+feldispat+biyotit zonu arasında ve kuvars+feldispat+biyotit zonu içerisinde gözlenmektedir. Cevherleşme cevher tipleri, mineralojisi ve alterasyon Özellikleri açısından düşük tenörlü porfiri ve/veya ştokvörk (ağsı)molibden-bakır cevherleşmesi olarak tanımlanabilir. Başnayayla porfiri ve/veya ştokvörk (ağsı) molibden-bakır cevherleşmesinin bağlı olduğu Başnayayla granitoyiti, kökenve jeotektonik ortam açısından, literatürdeki benzer cevherleşmelerin yan kayaçlarından farklılıklar göstermektedir. Başnayayla granitoyiti mineralojik-petrografık ve jeokimyasal veriler dikkate alındığında, hem I hem de S-tipi granitlerin özelliklerine sahip olmasına rağmen, S-tipi özellikler daha baskındır. Jeotektonik ortam açısından ise Başnayayla granitoyiti, çarpışmayla eş zamanlı granitlerin özelliklerini yansıtmaktadır.

 • Başnayayla Granitoyiti

 • Kırşehir Masifi

 • Molibden-Bakır

 • Orta Anadolu Kristalin Karmaşığı

 • Ağrah, B., 1967 Yozgat-Sorgun Havzasının 1/10.000 ölçekli jeolojik etüdü ve 1965-1996 yıllarında yapılan arama sondajları verilerine göre bölgenin kömür imkanları: M.T.A. Enst. Derleme Rap. No: 3895, 18 s., Ankara (Yayınlanmamış).

 • Ağrah, B., 1970a Yozgat ili Sarayköy-Salmanfakılı yöresinin linyit olanakları yönünden incelenmesi ve 1:25.00 ölçekli jeolojik etüdü hakkında rapor: M.T.A. Enst. Derleme Rap. No: 4426, 15 s., Ankara (Yayınlanmamış).

 • Ağrah, B., 1970b Yozgat ili Divanlı-Güdülelmahacılı yöresinin linyit olanakları yönünden incelenmesi ve 1:25.000 ölçekli jeolojik etüdü hakkında rapor: M.T.A. Enst. Derleme Rap. No: 4428, 19 s., Ankara (Yayınlanmamış).

 • Batchelor, R. A. ve Bowden, P., 1985 Petrogenetic interpretation of granitoid rock series using multicationic parameters: Chemical Geology, 48, pp. 43-55

 • Bingöl, E., 1989 Türkiye Jeoloji Haritası, 1:2.000.000, M.T.A. Enst. Yayını, Ankara

 • Chappel, B.W ve White, A.J.R., 1974 Two contrasting granite types: expanded abstract, Pacific Geology, 8, pp. 173-174.

 • Clarke, D.B., 1992 Granitoid Rocks: Chapman & Hall Pub., 238 p.

 • Dalkılıç, B., 1985 Geology of Sarihacih-Divanh-Azizli region. (Yozgat-Turkey): M.S. thesis in Geological Engineering, Middle East Technical University, Ankara

 • Debon, F. ve Le Fort, P., 1983 A Chemical-minemlogical classification of common plutonic rocks and associations: Transactions of the Royal Soc. Of Edinburhg: Earth Sci., 73, pp. 135-149

 • Erkan, Y. Ve Ataman, G., 1981 Orta Anadolu Masifinin (Kırşehir Yöresi) metamorfîzma yaşı üzerinde K/Ar yöntemi ile bir inceleme: Hacetepe Univ., Yerbilimleri Bült., 8, 27-30.

 • Erler, A., Akıman, O., Unan, Ç., Dalkılıç, F., Dalkılıç, B., Geven, A. ve Önen, P., 1991 Kaman (Kırşehir) ve Yozgat yörelerinde Kırşehir Masifi magmatik kayaçlarının petrolojisi ve jeokimyası: Doğa Tr. J. Of Engineering and Environmental Sciences, 15, 76-100.

 • Erler, A., ve Göncüoğlu, C.M., 1996 Geologic and tectonic setting of the Yozgat batholith, northern Central Anatolian Crystalline Complex, Turkey: International Geology Review, Vol. 38, p. 714-726.

 • Gez, S. 1959 Kırşehir-Yozgat stratigrafık profili hakkında rapor: M.T.A. Enst. Derleme Rap. No: 2747, 30 s., Ankara (Yayınlanmamış).

 • Göncüoğlu, CM., Toprak, V., Kuşçu, L, Erler, A., ve Olgun, E., 1991 Orta Anadolu Masifinin batı bölümünün jeolojisi Bölüm 1: Güney kesim: Türkiye Petrolleri Anonim Şerketi Rapor No: 2909, 140 s.

 • Göncüoğlu, C.M., Erler, A., Toprak, V., Yalınız, K, Olgun, E., ve Rojay, B., 1992, Orta Anadolu Masifinin batı bölümünün jeolojisi, Bölüm 2: Orta kesim: Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi Rapor No: 3155,76 s.

 • Göncüoğlu, CM., Erler, A., Toprak, V., Olgun E., Yalnız, K, Kuşçu, İ., Koksal, S., ve Dirik, K, 1993 Orta Anadolu Masifinin orta bölümünün jeolojisi, Bölüm 3: Orta Kızılırmak Tersiyer baseninin jeolojik evrimi: Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi Rapor No: 3313, 104 s.

 • Göncüoğlu, CM., Dirik, K, Erler, A. ve Yalınız, K, 1994 Orta Anadolu Masifinin doğu bölümünün jeolojisi, Bölüm 4: Orta Anadolu masifinin Sivas baseni ile ilişkisi: Türkiye Petrolleri Anonim Şerketi Rapor No: 3535, 135 s.

 • Görür, N., Oktay, F.Y., Seymen, İ. Ve Şöngör, A.M.C, 1984, Paleotectonic evolution of the Tuz Gölü basin complex, Central Turkey: Sedimantary record of a Neo-Tethys closure. In: J.E. Dixon and A.H.F. Robertsen (eds) The geological evolution of the eastern Mediterranean. Spec. Publ. Geol. Soc. London. 17, pp. 455-466

 • Irvine, T.N. ve Baragar, W.R.A., 1971, A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks: Can. J. Earth ScL, Vol. 8, pp. 523-548

 • Kadıoğlu, Y.K. ve Güleç, N., 1996 Mafic microgranuler enclaves and interaction between felsic and mafic magmas in the Ağaçören Intrusive Suite: Evidence from petrographic features and mineral chemistry: International Geology Review, Vol. 38, p. 854-867.

 • Ketin, L, 1955 Yozgat bölgesinin jeolojisi ve Orta Anadolu Masifinin tektonik durumu: T.J.K. Bült, 6, 1- 40, Ankara.

 • Ketin, İ., 1963 1:500.000 ölçekli Türkiye jeoloji haritası, Kayseri paftası ve izahnamesi: M.T.A. Enst. Yayını, 83 s., Ankara.

 • Kuşçu, E., 1997 Başnayayla (Yozgat) molibden cevherleşmesinin jeolojik ve mmeralojik-petrografîk incelenmesi: Yüksek Lisans Tezi, 78 s., Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enst. (Yayınlanmamış).

 • Lowell, J.D. ve Guilbert, J.M., 1970 Lateral and vertical alteration-mineralization zoning in porphyry ore deposits. Econ. Geol. 65: 373-408.

 • Maniar, P.D. ve Piccoli, P.M., 1989 Tectonic Discrimination of Granitoids: Geol. Soc. of America Bulletin, V. 101, pp. 635-643

 • Mutschler, F.E., Wright, E.G., Ludington, S. Ve Abbott, J.T., 1981 Granite Molybdenite Systems. Econ. Geol., V. 76, pp. 874-897.

 • Pearce, J.A., Harris, N.B.W. ve Tindle, A.G., 1984 Trace Element Discrimination Diagrams for the Tectonic Interpratation of Granitic Rocks: J. Petrology, V. 25, pp. 965-983

 • Pirajno, F., 1992 Hydrothermal Mineral Deposits: Principles and Fundamental Concepts for the Exploration Geologist. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Germany, 695 p.

 • Seymen, 1., 1982 Kaman dolayında Kırşehir Masifinin jeolojisi t.T.Ü. Maden Fakültesi, Doçentlik Tezi, 164 s. (Yayınlanmamış).

 • Sillitoe, R. H., 1980 Types of porphyry molybdenum deposits. Mining Magazine, 142: p. 550-553.

 • Streckeisen, A., 1967 Classification and nomenclature of igneous rocks: N. Jb. Miner. Abts., 107, pp. 144- 240.

 • Wallace, R.S., Mckenzie, W.B., Blair, R.G. ve Muncaster, N.K., 1978 Geology of the Urad and Henderson molybdenite deposits, Clear Creek County, Colorado, with a section on a comparison of these deposits with those at Climax, Colorado. Econ. Geol., 73: pp. 325-367.

 • White, W.H., Bookstrom, A.A., Kamilli, R.J., Ganster, M.W., Smith, R.P., Ranta, D.A. ve Steinninger, R.C., 1981 Character and Origin of Climax-type molybdenum deposits. Econ. Geol. 75 th. Anniv. V., pp. 270-316.

 • Westra, G., ve Keith, S. B., 1981 Classification and genesis of Stockwork Molybdenum deposits. Econ. Geol., V. 76, pp. 844-873.

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle