Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1986 AĞUSTOS Cilt 29 Sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Ballıdağ-Çangaldağı (Kastamonu) Arasındaki Bölgenin Jeolojisi
Mustafa Aydin Ömer Şahintürk Hüseyin Sebat Serdar Yakup Özçelik İbrahim Akarsu Ayhan Üngör Ahmet Reha Çokuğraş Sancar Kasar
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Sunu alanında iki ayrı tip temel vardır. Daday-İnebolu hattının doğusunda, fillit, sleyt ve meta-ofiyolitlerden kurulu temel Triyas-Alt Jura yaşındadır. Bunlar, derinlik ve yüzey kayaçları tarafından, erken Dogger`de kesilmiş, Paleotetis birimleridir. Prekambriyen ve Paleozoyik yaşlı birimler, Daday-İnebolu hattının batısındaki Karaderede yüzeylerler. Karaderede, Üst Kambriyen-Alt Ordovisiyen birimleri Prekamibriyen birimlerini, birincil stratigrafik dokanakla üstlerler. Kambriyen`den, Üst Karbonifer`e kadar olan Paleozoyik birimler iki regresif istif gösterirler. Karasal ortamda çökelmiş olan Permo-Triyas birimleri, kendinden yaşlı tüm birimleri açısal uyumsuzlukla üstlerler. Gondwana ve Lavrasya kıtalarının çarpışması bindirmelere neden olduğundan dolayı Gondwana kıtasına ait Paleozoyik birlikler, az metamorfik fliş fasiyesi ve ofiyolit-meta ofiyolitler den kurulu Paleotetis birlikleri üzerine, erken Dogger zamanında, G-GB`dan, K-KD`ya doğru bindirmişlerdir. Bu çarpışmanın neden olduğu tektonizma,çalışma alanında ayırt edilebilir. Üst Liyastan genç birimler,.bu tektoniği ve yaşlı birimleri transgresifolarak örtmüşlerdir. Transgresyon, Paleosen`e kadar devam etmiştir. Kuzeye eğimli Neotetis dalma-batma zonunun, Pontidler altına dalmasıyle ilgili adayayı volkanizması, Albiyen öncesinde başlamıştır. Kendinden yaşlı sedimanlar üzerine açısal uyumsuzluklarla gelen Eosen birimleri, sahada, değişik fasiyesler sunar. Neojen döneminde karasal birimler oluşmuştur. Bunları genç alüvyonlar izler. 

 • fliş

 • adayayı

 • sleyt

 • Kastamonu

 • Akarsu, î., Aydın, M., 1977, Durağan, Boyabat Taşköprü ve Çatalzeytin İlçeleri civarının ön jeoloji Raporu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Arama Grubu, rap. no : 1183, yayınlanmamış.

 • Akyol, Z., Arpat, E., Erdoğan, B., Göğer, E., Güner, Y., Şaroğlu, F., Şentürk, I., Tütüncü, K., ve Uysal, Ş., 1974, Cide Kurucaşile dolaylarının jeoloji haritası. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü. Türkiye Büyük Ölçekli Jeoloji Haritaları Servisi.

 • Arıç-Sayar, C, 1969, Boğaziçi arazisinde Ordovisiyen conulariaları. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 12: 140-159

 • Arpat, E., Tütüncü, K. ve Uysal, Ş., 1978, Safranbolu yöresinde Kambriyen-Devoniyen istifi. Türkiye Jeoloji Kurumu, 32. Bilimsel Teknik Kurultayı, Bildiri Özetleri Kitabı, 67 s.

 • Ataman, G., Yılmaz, O., ve Ertürk, O., 1977, Diyajenez-ankimetamorfizma geçişinin illi t kristallik derecesi ile araştırılması (Batı Pontidlerde bir deneme). Yerbilimleri, 3. (1-2): 145-160

 • Aydın, M., ve Serdar, H. S., 1979, Gerze, Alaçam, Bafra, Vezirköprü, Durağın sınırlı sahanın jeolojisi ve petrol olanakları. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Arama Grubu, rap. no: 1448, yayınlanmamış.

 • Aydın, M., Üngör, A., ve Kasar, S., 1980, Azdavay, Ağlı, Küre, İnebolu, Cide yöreleri çalışmaları hakkında ön jeoloji rapor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Arama Grubu, rap. no: 1538 yayınlanmamış.

 • Aydın, M., Şahintürk, Ö., Özçelik, Y., ve Çokuğraş, R., 1982, Cide Ulus, Azdavay, Araç, Daday İlçeleri ile sınırlı sahanın jeolojisi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Arama Grubu, rap., no: 1644, yayınlanmamış.

 • Aydın, M., Şahintürk, Ö., ve Özçelik, Y., 1984, Araç, Daday, Karadere dolaylarının jeolojisi ve hidrokarbon olanakları. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Arama Grubu, rap., no: 1948, yayınlanmamış.

 • Blumenthal, M., 1940, Geologie des Chaines Pontiques Entre la Vallee du Gökırmak et la Mer Noire. Maden Tetkik Arama Enstitüsü., rap., no: 1067

 • Charles, F., 1930, Observations sur le Devonien et le Carbonifere du Nord de l`Anatolie. C.R.A.S., Paris.

 • Charles, F., 1931, Note sur le Houiller d`Amasra (Asie Mineure). Ann. Soc. Geol. de Belgique, 54: 151-178, Liege.

 • Ergun, O.N., 1980, Sinop, Samsun Havzası, Gerze, Dikmen dolayları tortul istifinin sedimantolojik incelemesi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Arama Grubu, rap., no: 1496, yayınlanmamış.

 • Fratschner, W., 1953, Erster Bericht über eine Feldreise im Raum Kurucaşile-Eflâni-Cide. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, rap., no : 2061, yayınlanmamış.

 • Fratschner, W., 1955, Voirschlag für ein Schüfbohrprogramm im Karbon-Aufbruch Kırmacı-Maksut. Maden Tetkik ve Araştırma Enstitüsü, rap., no: 2605, yayınlanmamış.

 • Geis, H.P., 1954, Karadeniz taşkömürü prospeksiyon bölgesi dahilinde İnebolu, Küre, Abana sahasında yapılan jeolojik löve neticeleri. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, rap., no: 2973.

 • Graney, W.S., 1939, Ueberlick über die bisherigen Aufschlussarbeiten und Ergebnisse in östlichen anatolischen Steinkohlbecken. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Dergisi, rap., no: 4, 64-68

 • Haas, W., 1968, Das Alt-Palaozoikum von Bithynien : N., Jb., GeoL, Palâont., Abh., 131 : 178-242

 • Kaya, O., 1973, The Devonian and Lower Carboniferous stratigraphy of the Istinye, Bostancı and Büyükada Sübareas. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Kitaplar Serisi, sa., 40-143 sa.

 • Ketin, I., ve Gümüş, Ö., 1962, Sinop, Ayancık ve güneyinde, III. bölgeye dahil sahaların jeolojisi hakkında rapor. I, II. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Arama Grubu, rap., no: 213-218 yayınlanmamış.

 • Kipman, E., 1974, Sakarya, Çamdağ alanının jeolojisi. İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, doktora tezi, yayınlanmamış.

 • Kovenko, V., 1939, Karadeniz Sahil mıntıkasının İnebolu kısmında kâin bazı madenlere (mangenez, civa) yapılan ziyaret hakkında rapor. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, rap. no: 860, yayınlanmamış.

 • Kovenko, V., 1944, La metallogenie de Fancien gite de pyritte cuivreuse de Küre, du gite nouvellement trouve d`Aşıköy et de la zone cotiere de la Mer Noire. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Mecmuası, 2.

 • Kubler, B., 1980, Les premiers slades de la diagenese organique et de la diagenese minerale. Bull Ver., Schweiz Petroleum GeoL, Vol., 46, no: 110, sa: 1-22

 • Kutluk, H., ve Bozdoğan, N., 1981, IV. Bölge Üst Paleozoyik-Alt Mesozoyik çökelîeri palinoloji ön raporu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Araştırma Grubu, rap., no: 1545, yayınlanmamış.

 • Saner, S., Taner. İ., Aksoy, Z., Siyako, M., ve Burkan, K.A., 1979 Karabük, Safranbolu yöresinin jeolojisi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Arama Grubu, rap., no: 1322, yayınlanmamış.

 • Serdar, H., ve Demir, O., 1983, Bolu, Mengen, Devrek dolayının jeolojisi ve petrol olanakları. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Arama Grubu, rap., no: 1781, yayınlanmamış.

 • Sungurlu, O., 1975, Sinop Sahalarının petrol imkânları. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Arama Grubu, rap., no: 908, yayınlanmamış.

 • Şengör, A.M.C., Yılmaz, Y., ve Ketin, İ., 1980, Remnants of Pre-Late Jurassic Ocean in Northern Turkey. Geological Society of America Bulletin, Part I, v. 91, p. 599-609, 8 figs.

 • Taugourdeau, P., ve Abdüsselâmoğlu, S., 1962, Presence de Chitinosoaries dans le Siluro-Devonien turc des environs d`İstanbul. Extrait du C.R. S.S. de la Soc. GeoL de France du Novembre, 238.

 • Tokay, M., 1952, Karadeniz Ereğlisi, Alaplı, Kızıltepe, Alacaağzı Bölgesi jeolojisi. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Dergisi, sa., 42-43, 1-35 s.

 • Yalçınlar, İ., 1956, İstanbul`da bulunan graptolitli Silür şistleri hakkında not. İstanbul Üniversitesi, Coğrafya Enstitüsü Dergisi, 4: 157-160.

 • Yılmaz, O., 1980, Daday, Devrekani Masifi kuzeydoğu kesimi litostratigrafi birimleri ve tektoniği. Hacettepe Üniversitesi, Yerbilimleri Enstitüsü, Yerbilimleri Dergisi, cilt 5-6, s., 101-135

 • Yılmaz, O., ve Boztuğ, D., 1984, İllitin kristallik derecesi yöntemiyle Büyükçay-Elmalıçay granitik sokulumundaki dokanak (Kontakt) metamorfizmasmm incelenmesi. Doğa Bilimleri Dergisi, seri B, cilt 8, sayı: 3

 • Zıjlstra, G., 1952, Report on the Azdavay Carboniferous inlier. Maden Tetkik ve Arama Ensti- ` tüsü, rap., no: 2033, yayınlanmamış.

 • Deniz Dibi Termal Kaynakların İnsan Yaşamı Üzerine Etkisi Hakkında Güncel Bir Örnek (Ilıca-Çeşme-İzmir)
  İbrahim Engin Meriç
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Ilıca körfezi (Çeşme-İzmir) batısında, Yıldızburnu`ndaki dalgakıran içinde kalan denizel alanda, yaklaşık 2.50 m derinlikte ve 55°-58°C sıcaklıkta bir termal kaynak bulunmaktadır. Bu kaynağın yakın çevresinde yaşayan foraminiferler, etki alanı dışındaki normal denizel koşullarda yaşayanlardan sayısal ve çeşitlilik yönlerinden önemli farklılıklar göstermektedir. Bu durum, kaynağın yakın çevresine yaydığı ısının canlı yaşamı üzerindeki doğrudan etkisini açıkça ortaya koymaktadır.

 • dalgakıran

 • foraminifer

 • Çeşme

 • İzmir

 • Ballard, R. D., 1976, Window on earth`s interior National Geographic, 150, 2, 228-249.

 • Ballard, R. D. ve Grasse, J. F., 1979, Feturn to cases of the deep : National Geographic, 156, 5, 689-707.

 • Başkan, E. ve Canik, B., 1983, Türkiye sıcak ve mineralli sular haritası Ege Bölgesi : M.T.Â. Enst. Yayınları, No : 189.

 • Corliss, J. B. ve Ballard, R. D., 1977. Oases of life in 440-453.

 • Çağlar, K.Ö., 1947, Türkiye maden suları ve kaplıcaları.:M. T. A. Enst. Yayınları, seri B, No : 11.

 • Enright, J. T., Newman, W. A., Hessler, R. R. ve McGo- . comunities : Nature, 289, 218-220.

 • Meriç, E., 1983, Okyanus dibi vahaları : Yeryuvarı ve însan, 8, 1, 3-6.

 • Sözeri, B., 1966, İzmir, Çeşme Ilıcası plaj kumlarm Türkiye Jeol. Kur. Bült, 10, 1-2, 143-154, 1-6.

 • Haymana (SW Ankara) Doğusu ve Batısındaki Üst Kretase-Alt Tersiyer İstifinin Sedimantolojik ve Sedimanter Petrolojik İncelenmesi
  Haluk Çetin İsmail Hakki Demirel Sungu L. Gökçen
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Haymana antiklinalinin kuzey kanadında, önceki araştırıcılarca incelenmemiş paleoakıntı ölçümleri, incekesit petrografisi, ağır mineral ve kil mineralleri gibi sedimantolojik ve sedimanter petrolojik çalışmaların tamamlanarak bölgenin paleocoğrafik evriminin ortaya konulmasına çalışılmıştır. Haymana`nın doğu ve batısında yüzeylenen Üst Kretase-Alt Tersiyer istifi derin deniz sedimanları, rösedimanter konglomeralar ile biyoklastik ve ekiplastik kumlu türbiditlerden oluşmaktadır. İstif konglomera birimleri içeren türbiditlerle başlar (Haymana Formasyo nu-Maestrihtiyen) ve biyoklastik Çaldağ Formasyonuve bu formasyonun yanal ve düşey yöndeki devamı olan kumlu karbonatlı ve olistolitler içeren Yeşilyurt Formasyonu ile devam eder. Bu birimlerin üzerine uyumlu olarak kaba taneli kumtaşları ile konglomeralardan oluşmuş Ilgmlıkdere Formasyonu ince ta bakalı kumtaşı, marnlardan ibaret Eskipolatlı Formasyonu (İlerdiyen-Küviziyen) gelir. Bölgenin batısında, amalgamasyonlu kumtaşı-marn ve konglomera ardalanmasından oluşmuş Yamek Formasyonu, doğu Haymana`da bol nummulit içeren kırıntılı kireçtaşı ve marnlardan oluşmuş Çayraz Formasyonuna (Kü viziyen-Lütesiyen) dönüşür. Bölge kumtaşlarında yaygın görülen birincil sedimanter yapılardan ölçülmüş paleoakıntı yönleri, bu arenitlerin NW`dan gelen paleokantılarla taşınmış kırıntılardan oluştuğunu ve kaynak bölgenin de aynı yönde bulunduğunu göstermiştir. İnceleme alanı istifinin alt ve orta seviyelerini oluşturan formasyonların özellikle magmatik ve kısmen metamorfik kaynak kayaçlardan türediği, buna karşılık üst seviyelerinin (Eskipolatlı ve Yamak/Çayraz Formasyonları) ise birinci derecede metamorfik ve tali derecede magmatik kökenli kayaçlardan beslendiği saptanmıştır. İnceleme alanının kötü boylanmış grovak türü kumtaşlarında yapılmış petrografik çalışmaların Dickinson (1982) nin kompozisyon üçgenlerine uygulanması sonucu, bölge sedimanlarının bir yitilme zonu karmaşığı olduğu, fakat kısmen adayayi önündeki bölgelerde de geliştiği ortaya konulmuştur.

 • kil

 • kumtaşı

 • konglomera

 • Haymana

 • Andel, Van Tj. H., 1958, Origin and classification of Cretaceous, Paleocene and Eocene sandstones of western Venezuela : A.A.P.G. Bull. 42, 734- 763.

 • Ataman, G. ve Gökçen, S. L., 1975, Determination of source and paleoclimate from the comparison of grain and clay fractions in sandstones : A case study : Sediment. GeoL, 13, 81407.

 • Ataman, G. ve Gökçen, S. L., 1976, Erzincan-Refahiye bölgesi sedimanter jeolojisi III : Oolistostrom ve türbidit fasiyesleri kil mineralojisi. Yerbilimleri., 2 (2), 242-253.

 • Balagopal, A. T. ve Srivastava, V.K., 1973, Petrography and clas silici taion of the arenites of the Chari Serices in the Jurassic rocks Kutch, Gujarat (India) : Sediment. GeoL, 10, 215-224.

 • Batman, B., 1978 a, Haymana kuzeyinin jeolojik evrimi ve yöredeki melanjm incelenmesi I: Stratigrafi birimleri: Yerbilimleri., 4 (1-2), 95-124.

 • Batman, B., 1978 b, Haymana kuzeyinin jeolojik evrimi ve yöredeki melanjm incelenmesi II : Tektonik ve jeolojik evrim, Yerbilimleri., 4 (1-2), 125-134.

 • Buller, A. T., ve McManus, J., 1972, Simple metric sedimentary statistick used to recognise different environtments : Sedimentology., 18, 1-21.

 • Buller, A. T. ve McManus, J., 1973 a, Modes of turbidite deposition deduced from grain-size analyses. GeoL Mag., 109, 491-500.

 • Buller, A. T. ve McManus, J., 1973 b, Distinction among pyroclastic deposite from their grain-size frequency distributions : J. GeoL, 81, 97-106.

 • Çetin, H., 1983, Haymana (SW Ankara) doğusundaki Üst Kretase-Alt Tersiyer istifinin sedimantolojik ve sedimanter petrolojik incelenmesi. H. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Master Tezi. 106 s., 2 Ek, Beytepe-Ankara

 • Chilingar, V. G., Bissel, M. J. Fairbridge, R.W. 1967, Carbonate rocks. Elsevier Publishing Company. Amsterdam. London, New York.

 • Demirel, Î. H., 1983, Haymana (SW Ankara) batısındaki Üst Kretase-Alt Tersiyer istifinin sedimantolojik ve sedimanter petrolojik incelenmesi : H. Ü. Fen Bilimleri Ens. Master Tezi, 147 s., 2 Ek, Beytepe-Ankara.

 • Dickinson, W. R., 1982 Compositions of sandstones in Circum-Pasific Subduction Complexes and fore-are basins : A. A. P. G. Bull., 66 (2), 121- 137.

 • Folk, R. L., 1959, Stages of textural maturity in sedimentary rocks: J. Sediment. Petrol., 21, 127- 130.

 • Folk, R. L., 1968, Petrology of sedimentary rocks. Hamphill`s, Austin, Texas, 170 s.

 • Folk, R. L. ve Ward, W. C, 1957, Brazos rivers bar; a study in the significance of grain-size parameters : J. Sedim. Petrol., 27, 3-26.

 • Folk, R. L., Andrews, P. B. ve Lewis, D.W., 1970, Detrital sedimenüary rock classification and nomenclature for use New Zealand. N. Z. J. Geol. Geophs., 13, 937-968.

 • Gökçen, S. L., 1976 a, Haymana güneyinin sedimantolojik incelenmesi (SW Ankara). H. Ü. Doçentlik Tezi, 192 s,, 5 Ek. Beytepe-Ankara.

 • Gökçen, S. L., 1976 b, Ankara-Haymana güneyinin sedimantolojik incelenmesi I : Stratigrafik birimler ve tektonik : Yerbilimleri., 2 (2), 161-199.

 • Gökçen, S. L., 1976 c, Ankara-Haymana güneyinin sedimantolojik incelenmesi II : Sedimantoloji ve paleoakmtılar : Yerbilimleri., 2 (2), 201-235.

 • Gökçen, S. L., 1977 a, Ankara-Haymana güneyinin sedimantolojik incelenmesi III : Bölge tortullaşma modeli ve paleocoğrafya : Yerbilimle^ ri., 3 (1-2), 13-23.

 • Gökçen, S. L., 1977 b, Haymana (SW Ankara) güneyindeki tortul istifinin sedimanter petrolojik incelenmesi : M. T. A. Derg., 89, 99417.

 • Gökçen, S.L., 1980, Petrology of Paleogene flysch sandtones of the Haymana basin, Central Anatolia -Turkey : Internat. Assoc. Sedimentologists, 1st. Eur. Mtg., Abs. 2, 127-130, Bochum-Germany.

 • Gökçen, S? L., 1981, Zara-Hafik güneyindeki Paleojen istifinin sedimantolojisi ve paleocoğrafik evrimi : Yerbilimleri., 8, 1-26.

 • Gökçen, S. L., ve Özkaya, İ., 1981, Olistostrom ve türbidit fasiyeslerinin Diskriminant Analizi ile ayrımı : Yerbilimleri., 8, 41-52.

 • Gökçen, S. L. ve Kelling, G., 1983, The Paleogene sand rich submarine-fan complex, Haymana Basin, Turkey : Sediment. GeoL, 34, 219-243.

 • Gündoğdu, M.N., 1982, Neojen yaşlı Bigadiç sedimanter beseninin jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal incelenmesi : H. Ü. Yerbilimleri Ens. Doktora Tezi, 386 s. Beytepe-Ankara.

 • Gündoğdu, M. N. ve Yılmaz, O., 1983. Kil mineralojisi yöntemleri : I. Ulusal Kil Simpozyumu Bildirileri. Ç. Ü. Toprak Böl. Adana-Türkiye, 319- 330.

 • Kazancı, N., 1975, Çaldağ antiklinalinin stratigrafik ve sedimantolojik etüdü : T. B. T. A. K. V. Bilim Koııg., Tebliğ Öz., 49-56.

 • Meriç, E. ve Görür, N., 1980, Haymana- Polatlı havzasındaki Çaldağ kireçtaşmm yaş konağı : M. T. A. Derg., 93/94, 137-141.

 • Millot, G., 1964, Geoloqie des Argiles. Masson, Paris, 439 s.

 • Norman, T. ve Rad, M.R., 1971, Çayraz (Haymana) civarının Harhor (Eosen) formasyonundan alttan üste doğru doku parametrelerinden ve ağır mineral bolluk derecelerinde değişmeler: T. J. K., Bült, 14, 205-225.

 • Norman, T. N., Gökçen, S. L. and Şenalp, M., 1980, Sedimentation pattern in central Anatolia at the Cretaceous- Tertiary Boundary; Cretaceous Research, 1 : 61-84.

 • Passega, R., 1957, Texture as sharacteristic of clastic deposition : A. A. P. G. Bull., 41, 1952-1984.

 • Passega, R., 1977, Significance of CM diagrams of sediment deposited by suspension : Sedimentology., 24, 723-733.

 • Passega, R. ve Byramjee, R.; 1969 Grain-size image of clastic deposits : Sedimentology., 13, 232- 252.

 • Petti John, F. J., 1954, Classification of sandstones : J. Geol, 62, 360-365.

 • Pettijohn, F. J., Potter, P. E. ve Siever, R., 1972, sand and sandstones: Springer Verlag., Heidelberg, 618 s.

 • Sirel, E. ve Gündüz, H., 1976, Haymana (G Ankara) yöresi ilerdiyen, Küviziyen ve Lütesiyen`deki Nümmülites Alveolina cinslerinin bazı türlerinin tanımlamaları ve stratigrafik dağılımları : T. J. K. Bült., 19 (1), 31-44.

 • Şenalp, M. ve Gökçen, S. L., 1978, Haymana (GB Ankara) yöresindeki petrollü kumtaşlarmm se dimantolojik incelenmesi : T. J. K. Bült., 21 (1), s. 121-134.

 • Toker, V., 1979, Haymana (GB Ankara) Üst Kretase planktonik foraminiferaları ve biyostratigrafik incelenmesi: T. J. K. Bült., 22 (1), 121-134.

 • Toker, V., 1980, Haymana (GB Ankara) nannoplanktonlarla biyostratigrafik incelenmesi : 34. Türkiye Jeoloji Bilimsel Teknik Kurultayı, Bildiri Özetleri, 61-63.

 • Travis, R. B., 1970, Nomenclature for sedimentary rocks : A. A. P. G. Bull., 54, 1095-1107.

 • Ünalan, G., Yüksel, V., Tekeli, T., Gönenç, D., Seyirt, Z. ve Hüseyin, S., 1976, Haymana-Polatlı yöresinin Üst Kretase-Alt Tersiyer stratigrafisi ve paleocoğrafik evrimi : T. J. K. Bült., 19 (2), 159-176.

 • Yüksel, S., 1970, Etude geoloqie dela region D`Haymana (Turquie Centrale). Fac. Des. Sci. De. FUniv. de Nancy, These., 179 s.

 • Yüksel, S., 1973, Haymana yöresi tortul dizisinin düşey yönde gelişimi ve yanal fasiyes dağılışı; M. T. A. Derg., 80, s. 50-53

 • Akkaya (Feke-Adana) Fluorit-Barit Mineralleşmesi ve Köken Sorunları
  Ali Serdar Özüş Süleyman Servet Yaman
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Fluorit-barit mineralieşmesi Doğu Toroslar Bölgesinde, Akkaya köyünün yaklaşık 1,5 km. doğusunda Katlar sırtı mevkiinde, Kambriyen yaşlı kireçtaşları içerisinde damarlar şeklinde görülür. KB-GD doğrultulu flüoritli damarlarda kuvars, barit, beyaz-mor fluorit, kalsit; barit damarlarında ise kuvars, barit ve kalsitten oluşan fakir bir parajenez gözlenir. Fluorit kristalleri üzerinde yapılan sıvı kapanım çalışmalarında homojen dağılımlı, tek fazlı birincil ve ikincil kapanımlar gözlenmiş ve mineralleşmenin hidrotermal kökenli olamıyacağına işaret eden veriler elde edilmiştir. Ayrıca fluoritlerin lantanid (Nadir Toprak Elementleri) spektrumları da bunların hidrotermal bir mineralleşme sürecinden değil, paylaşma katsayısı yüksek karbonatlı bir ortamdan türeyebileceğini vurgulamaktadır. Saha gözlemleri ve laboratuvar çalışmaları ile Fluorit-Barit mineralleşmesinin, formasyon sularında veya sedimanter kayaçlar içerisinde dağılmış bulunan elementlerin, yeraltı sularıyla yeniden hareketlenmesi ile uygun kırık sistemlerine epijenetik olarak yerleştigi düşünülmektedir.

 • Fluorit

 • Barit

 • Doğu Toroslar

 • Adana

 • Abdüsselamoğlu, Ş., 1959. Yukarı Seyhan Bölgesinde Doğu Torosların Jeolojik Etüdü; M.T.A. Enst. Derleme Rap., 2668, Yayımlanmamış.

 • Ayhan, A., 1982. Burhan mahallesi - Yuları köyü arasında bulunan galenitli barit yatakları (Gazipaşa-Antalya): Türkiye Jeol. Kur. Bült., 25-2, 105-117.

 • Blumenthal, M.N., 1941. Niğde ve Adana Vilâyetleri Dahilindeki Torosların Jeolojisine Umumi Bir Bakış; M.T.A. Seri B, No. 6, 48 s.

 • Braetter, P., Heint, J.K., Joahim, L., Moeller, P., Roesick, U. ve Szacki, W., 1972. Fractionation of the rare earth elements in fluorites : Erz.

 • Dağhoğlu, C, Öztürk, E., 1978. Adana-Saimbeyli-Beypınarı ve civarı fosfatlı oolitik demir zuhurları jeoloji raporu: M.T.A. Enst. Derleme Rap., 1564, Yayımlanmamış.

 • Deicha, G., 1955. Les lacunes des cristaux et leurs inclusions fludes : Masson et Cie, 126 p., Paris.

 • Demirtaşlı, E., 1967. Pınarbaşı-Sarız-Mağara ilçeleri arasındaki sahanın litostratigrafi birimleri ve petrol imkânları: M.T.A. Enst. Derleme Rap., 4389, Yayımlanmamış.

 • Grappin, C, Treuil, M., Yaman, S., Touray, J.C., 1979, Le spectre des terres rares de la fluorine en tant C[ue marqueur des proprietes du milieu de depot et des interactions entre solution mineralisantes et roehes sources: Mineralium Deposita, 14, 297-309.

 • Henden, î., Önder, E., 1980, Attepe (Mansurlu) demir madeninin jeolojisi : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 23-2, 153-163.

 • İplikçi, E., Ayhan, A., 1978. Adana iline bağlı Kozan, Feke, Saimbeyli civarının jeolojik etüdü: M.T.A. Enst. Derleme Rap., 7673, Yayımlanmamış.

 • Jebrak, M., Touray, J.C., Walsh, N., 1983. Les terres rares dans les mineraux calciques (Carbonates, fluorine, scheelite), outil de la prospection miniere : Principaux Resultats scientifiques et Techniques du B.R.G.M., 95-96

 • Kuşçu, M., 1984. Göktepe (Ermenek-Konya) kuzey kesimi Pb-Zn zuhurlarmdaki fluoritlerin yitrium içerikleri: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 27-1, 57-59.

 • Marchand, L., 1976. Contribution a Fetude de la distribution des lanthanides dans la fluorine: These Üniversite d`Orleans, 92 s.

 • Metin, S., Demirtaşlı, E., ve Ayhan, A., 1983. Autochthons, paratochthons and ophiolites of the eastern Taurus and Amanos mountains: International symposium on the geology of the Taurus Belt, field quide book, pp. 7-12.

 • Özgül, N., Metin, S., Göğer, E., Bingöl, î. ve Baydar, O., 1973. Tufanbeyli dolayının Kambriyen ve Tersiyer kayaları: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 16-1, 65-78

 • Özgül, N., 1976. Torosların bazı temel jeoloji özellikleri: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 19-1, 65-78.

 • Özüş, A.S., 1985. Akkaya köyü (Feke-Adana) Fluorit - Barit Mineralleşmesinin Metalojenik İncelenmesi : Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enst., Master Tezi, 70 s., Adana.

 • Previtali, F., 1966. Ksenit Köyü (Feke-Adana) ve Karsantı (Karaisalı-Adana) civarındaki demir yatakları: M.T.A. Enst. Derleme Rap. 4033, Yayımlanmamış.

 • Roedder, E., 1979 Fluid Inclusions as Samples of Ore Fluides : Barnes, H.L., Ed., geochemistry of Hydrothermal Ore Deposits de : John Wiley and Sons Inc., New York, 798 s.

 • Ronov, A., Balashov, Y., Miodisov, A., 1967. Geohemistry of the rare earths in the sedimentary cycle. Geochemistry International, 4, 1-17.

 • Routhier, P., 1963. Gisements Metallife`res. Masson e t Cie. Paris, 1450 s.

 • Schneider, H.J., Möller, P., Parekh, P.P., 1975. Rare earth elements distrubution in fluorites and carbonate sediments of the Esast-Alpine in the Nordlich Kalkalpen Mineral. Deposita, 10, 330-344.

 • Tutkun, S.Z., 1984. Saimbeyli (Adana) yöresinin stratigrafisi : Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri. A Yerbilimleri, 1-1, 31-40.

 • Yaman, S., 1981. Sıvı Kapanımlar : Yeryuvarı ve İnsan, 6/3-4, 78-86.

 • Yaman, S., 1984. Bayındır fluorit filonlarmm termo -optik analizi: Yerbilimleri, 11, 23-33.

 • Yaman, S., 1985. Bayındır fluorit filonlarmda nadir toprak elementleri jeokimyası: Jeoloji Mühendisliği Derg. 25, 3945.

 • Bolu Çevresindeki Deprem Zararlarının Azaltılmasına Yönelik Sismik Zonlama
  Hasan Tahsin Aktimur Şerafettin Ateş Atila Oral
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Önemli derecede deprem tehlikesi ile karşı karşıya bulunan Türkiye`de, depremin zararlarını azaltma çalışmaları yeterli sayılabilecek bir düzeyde yapılmamaktadır. Bu çalışma ile Bolu ve çevresinde meydana gelebilecek büyük depremlerde oluşacak ivme değeri ve şiddet dağılımını gösteren sismik zon haritası yapılarak, yörenin olasılı büyük depremlerden en az zarar görmesinin sağlanmasına yardımcı olmak amaçlanmıştır. Kuzey Anadolu Fayı`nın bu bölümünde meydana gelebilecek olan büyük depremlerin magnitüdlerinin7.3 veya daha büyük olabileceği saptanmış, bu depremlerin merkez üstlerinin ise fay düzlemi üzerindeki her noktanın alınması gerektiği vurgulanmıştır. 

 • deprem

 • sismik

 • Kuzey Anadolu Fayı

 • Bolu

 • Âktimur, T., Algan, Ü., Ateş, Ş., Oral, A., ve Unsal, Y., 1983, Bolu ve yakın çevresinin yerbilim sorunları ve muhtemel çözümleri: M.T.A. Rap. n o: 7387, yayımlanmamış.

 • Allen, C.R., 1969, Active faulting in Northern Turkey: Contribution No. 1577, Division of Geological Sciences, California Institute of Technology 33 s.

 • Ailen, C.R., 1975, Geological criteria for evaluating seismicity: Geol. Soc. of Am. Bull., 86, 1041 -1057.

 • Ambraseys, N.N., 1970, Some characteristic features of the Anatolian fault zone: Tectonophysics, 9, 143-165.

 • Ambraseys, N.N., 1971, Value of historical records of earthquakes : Nature, 232, 375-379.

 • Arpat, E., 1977, Karakaya yöresinin depremselliği raporu: M.T.A. Temel Arş. Dai. Yayımlanmamış.

 • Battıs, J., 1981, Regional modification of accaleration etlenuation functions: Bull. Seis. Soc. Am. 71 no 4, 1309-1321.

 • Bonilla, M.G., 1976, Historic surface faulting in continental United States and adjacent parts of Mexico -i- U.S. Geol. Survey open-file rept., 335: U.S. Atomic Energy Comm. TID-21124, 36 s.

 • Bonilla, M.G., 1970, Surface faulting and related effects: Wiegel, R.L., ed Earthquake engineering de, Prentice Hall, New York, 47-74.

 • Borcherdt, R.D., ed., 1975, Studies for seismic zonation of the San Fransisco Bay region: U.S. Geol. Survey Professional papers 941, ArA

 • Borcherdt, R.D. ve Gibbs, J.F., 1976, Effects of local geological conditions in the San Fransisco Bay region ground motions and the intensities of the 1906 Earthquake: Bull, of the Seis. Soc. of Am. 66, no 2, 467-500.

 • Canik, B., 1980, Bolu sıcak su kaynaklarının hidrojeolojisi: Selçuk Üniv. Fen Fak. yayınları, 1, 74 s.

 • Chinnery, M., 1969, Earthquake magnitude and source parameters: Bull. Seis. Soc. Am. 59, 1969-1982.

 • Dewey, M., 1976, Seismicity of Northern Anatolia: Bull. Seis. Soc. Am. 66, 843-868.

 • Ezen, U., 1981, Kuzey Anadolu Fay zonunda deprem -kaynak parametrelerinin magnitüdle ilişkisi: Deprem Araş. Enst. Bült. 32, 53-77.

 • Karnik, V., 1972, Seismicity of the Evropean area: Part 2 Reidel, Dordrecht.

 • Ketin, î., 1948, Uber die tectonisch-mechanischen folgerungen aus den grossen Anatolischen Erdbeden des letzten: Dezenniumus, Geol. Rundschau 36, 77-83.

 • Ketin, t., 1957, Kuzey Anadolu deprem fayı: Î.T.Ü. der. cilt 5, no 2,

 • Me Cann, M.W., Souter, J.R.F. ve Shah, H.C., 1980, A Technical note of pgaintensity relations with applications to damage estimation: Bull. Seis. Soc. Am. 70, no 2, 631 - 637.

 • Lamar, D.L., Merifield, P.M. ve Proctor, R.J., 1973, Earthquake recurrence intervals on major faults in Southern California : Moran, D.E., Slosson, J.E., Stone, R.O. ve Yelverton, C.A., ed., Geology, Seismicty and Enviromental impact da, Assoc Eng. Geol., University Publishers, Los Angeles, 265-276.

 • Ohanaka, M., 1978, Earthquake-Source parameters related to magnitude : Geophys. J. Royal, Astr. Soc. 55, 45-66.

 • Page, R.A., Boore, D.M., Jorner, N.B. ve Coulter, H.W., 1972, Ground motion values for use in the seismic desing of the trens-Alaska pipeline system: U.S. Geological Survey Circular 627, 23 s.

 • Peak, W. W., 1973, Conservatism in the selection of desing earthquakes for safety of dams in California: Moran, D.E., Slosson, J.E., Stone, R.O. ve Yelverton, C.A. ed., Geology seismicity and enviromental impact da, Assoc Eng. Geol?, University Publishers Los Angeles.

 • Ploessel, M.R. ve Slosson, J.E., 1974, Repeatable high ground accelerations from earthquakes: California Geology, 27, 195-199.

 • Schnabel, P.B. ve Seed, HİB., 1973, Accelerations in rock for earthquakes in the Western United States: Bull. Seismological Soc. Am. 63, 501 -506.

 • Seed, H.B., Mararta, R., Lysmer, J. ve Idriss, I.M., 1976, Relationships of maxsimum acceleration maxsimum velocity, etistance from suorce and local site conditions for moderately strong earthquakes : Bull. Seis. Soc. Am. 66 no 4, 13284342.

 • Seekins, L.C., Hill, D.P. ve Hanks, T.C., 1978, Shear -Wave velocity structae near oroville, California: Bull. Seis. Soc. Am. no 3, 691-697.

 • Tabban, A., 1979

 • Tather, W. ve Hanks, T.C., 1973, Source parameters of Southern California earthquakes: J.G.R., 78, 8547-8576.

 • Amanos Dağlarındaki Alt Paleozoyik Çökellerinin Çökelim Ortamları ve Bölgenin Paleocoğrafik Evrimi
  Mehmet Önalan
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Türkiye`nin güneyindeki Amanos antiklinalinin çekirdek kısımlarında Antekambrian ile Kambrian`dan Devoniyen içlerine kadar devam eden Paleozoyik bir istif bulunmaktadır. Burada çökelme ortamları ve Paleocoğrafik evrimi ele alınan bu çökellerin en altında Prekambrian yaşlı Eğribucak formasyonu yer alır. Birim grovak ve laminalı şeyl ardalanmalı, oygu ve alet izli, yatay iz fosillidir. Eğribucak formasyonu türbidit istiflerinin gelişebildiği derin deniz ortamında çökelmiştir. Eğribucak üzerine uyumsuz olarak gelen Kambri yen yaşlı Eğrek formasyonu ise kuvarsarenitlerden oluşmuştur. Eğrek formasyonu dalgaların ve fırtınaların egemen olduğu sığ bir şelf ortamında çökelmiştir. Koruk formasyonu dolomikrit, intramikrit, intrasparit, mikrit ve dolomitlerden oluşmuştur. Ayrıca bazı oolit, stromatolit ve kuşgözü yapısı da kapsayan Kambriyen yaşlı bu formasyon, düşük enerjili, duraylı bir şelf ortamı ile bunun sahil yakım kesimle rinde oluşmuştur. İnderesi formasyonu pembe renkli, yumrulumsu, ince tabakalı, trilobitli mikritlerden ibarettir ve muhtemelen şelf yamacında çökelmiştir. Orta Kambriyen yaşlı İnderesi formasyonu üzerine şeyl, literanit ve vakelerden oluşan Orta-Üst Kambriyen yaşlı Tiyek formasyonu gelir. Bu formasyon ise açık şelfden havza ortamına kadar değişen kesimlerden oluşmuştur. Ordovisiyen yaşlı Bahçe formasyonu, kuvarsarenit ve şeyi ardalanmasından ibarettir. Bu formasyon zaman zaman fırtına ve dalgaların egemen olduğu tipik bir sığ şelf-sahil çökelidir. Üst Ordovisiyen-Alt Siluriyen yaşlı Kızlaç formasyonu şeyller, litarenit ve sublitarenitlerle temsil edilmiştir. Formasyonun sedimenter yapıları ve istif lenmesi, birimin alt kesimlerinin açık şelf, üste doğru ise delta ve koy ortamlarında oluştuğunu gösterir. Dedeler formasyonu pembemsi-morumsu litarenit ve şeyl ardalanmasından oluşur. Formasyonda bariz olarak menderesli nehir ortamının izleri görülür. Ayran formasyonu sublitarenit, kuvarsarenit ve şeyl ardalanmasından oluşmuştur. Bu formasyon plaj ve gittikçe derinleşen bir şelf ortamında çökelmiştir. Böylece Amanos Paleozoik`i içerisinde münavebeli olarak üç transgression ile iki regression`un geçtiği anlaşılır. Tüm bu çökel istifleri Nubian-Arabian Kalkanı`nın Türkiye içlerine kadar uzanan platformu ile bunun havza ve kara haline dönüşen kesimlerinde gelişmişlerdir. Eski akıntı analizlerine göre, Paleozoyik`de çökel beslenmesinin kabaca Doğu-Güneydoğu`dan olduğu söylenebilir.

 • transgression

 • regression

 • şeyl

 • Amanos

 • Allen, J.R.L., 1964, Studies influviatile sedimentation: Six cyclothems from the Lower Old Red Sandstone, Anglo-Welsh Basin: Sedimentology, 3,163- 198.

 • Atan, O., 1969, Eğribucak-Karacaören (Hassa)-Ceyhanlı Dazevleri (Kırıkhan) arasındaki Amanos dağlarının jeolojisi: M.T.A. yayınları, No. 139.

 • Bank, N. L., 1970, Trace fossils from the Late Precambrian and Lower Cambrian of Finnmark, Norway: In T.P. Crimes and J.C. Harper eds., Trace fossils: Seel House Press, Liverpool, 19-32.

 • Bender, F., 1975, Geology of the Arabian Peninsula, Jordan: U.S. Geol. Survey Prof. Paper 560-1, 11-117.

 • Bramkamp, R.A., Brown, G.F., Holm. D.A., and Layne N.M., Jr., 1963, Geologic map of the Wadi As Sirhan quadrangle, Kingdom of Saudi Arabia: U.S. Geol. Survey Misc. Geol. Inv. Map. 1-200 A, scale 1:500.000.

 • Burdon, D.J., 1959, Handbook of the geology of Jordan Hashemite Kingdom: 82.

 • Coleman, J. M., Prior, D. B., 1982, Deltaic Environments of deposition: In P. A. Scholle and D. Sparing, eds., Sandstone Depositional Environments : AAPG. Tulsa, Oklahoma 74101, U.S.A. 139-178.

 • Crimes, T.P., Harper, J.C, 1978, Trace Fossils 2 : Seel Press, Liverpool, 351.

 • Dean, W.T., and Krummenacher, R., 1961, Cambrian Trilobites from the Amanos Mountains, Turkey : Paleontology, 4, part 1, 71 - 81.

 • Dean, W.T., and Monod, O., 1970, The Lower Paleozoic stratigraphy and faunas of the Taurus Mountains near Beyşehir, Turkey: I. Stratigraphy, Ibid., 19, 411 - 426, London.

 • Dean, W.T., ve Özgül, N., 1979, Orta Toroslar`da Çaltepe Formasyonumun Bağbaşı (Hadim - Konya) yöresindeki yüzeylemesinde bulunan Orta Kambriyen trilobitleri: M. T. A. Dergisi 92, 1-7.

 • Dean, W.T., Monod, O., and Perinçek, D., 1981, Correlation of Cambrian and Ordovician rocks in Southeastern Turkey: Petrol işleri genel müdürlüğü Dergisi, No. 25, 269 - 291.

 • Demirtaşlı, E., 1984, Stratigraphy and tectonics of the area between Silifke and Anamur, Central Taurus Mountains : In O. Tekeli and M.C. Göncüoğlu eds., Geology of the Taurus belt proceedings Ankara, 101-119.

 • De Raaf, J.M.F., Boersma, J.R. and Van Gelder, A., 1977, Wavegenerated structures and sequences from a shallow marine succession, Lower Carboniferous, County Cork, Ireland: Sedimentology, 24,451483.

 • Dott, R.H. Jr., 1964, Wacke, graywacke and matrix - what approach to immature sandstone classification?: Jour. Sed. Petrology, 34, 625-632.

 • Elliott, T., 1978, Deltas : in H.G. Reading ed., Sedimentary Environments and Facies: Blackwell Scientific Publication, Oxford, London, Edinburgh, Melbourne, 97-142.

 • Folk, R.L., 1962, Spectral subdivision of limestone types, in Classification of carbonate rocks-a symposium (Ham, W.E., ed.): Amer. Ass. Pet. Geol. Mem. 1,62-84.

 • Freeh, F., 1916, Geologie Kleinasien im Bereich der Bagdadbahn: Zeitschrift der Deutsch. Geol. Geselscha, Bd: 68.

 • Friedman, G.M., Sanders, J.E., 1978, Principles of Sedimentology : John Wiley and Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, 167-192.

 • Hamblin, A.P. and Walker, R.G., 1979, Storm-dominated shalow marine deposite, the Fernie -Kootenay (Jurassic) transition, southern Rocky Mountains : Canadian Journal of Earth Sciences, National Research Council, Canada, 16, 1673-1690.

 • Hughes, C.P., Ingham, J.K. and Addison, R., 1975, The Morjology, Classification and evalution of the Trinucleidae (Trilobita). Phil. Tr. Roy. Soc. Lond., B, 272, 537-507.

 • Ishmawi, R., 1972, Geologie des nördlichen Mittelteils des Amanos gebirges zwieshen İslahiye und Bahçe (S. Türkei) : Geotekt. Forschungen, Heft 42.

 • Johnson, H.D., 1978, Shallow siliciclastic seas, in Sedimentary environments and facies (Reading, H.G., ed.): Blackwell scientific publications, Oxford, London, Edinburgh, Melbourne, 207 - 257.

 • Kellogg, H.E., 1960, The geology of the Derik-Mardin area, SE Turkey: Rep. Explor. Divn Am. Overseas Petr. Ltd., (unpublished)

 • Ketin, İ., 1966, Güneydoğu Anadolu`nun Kambriyen teşekkülleri ve bunların doğu İran Kambriyeni ile mukayesesi: M.T.A. Dergisi., sayı 66.

 • Lahner, L., 1972, Geologische Untersuchungen an der Oftflanke des mittleren Amanos: Geotekt. Forshungen, Heft 42.

 • Levell, B.K., 1980, Evidence for currents associated with waves in Late Precambrian shelf deposits from Finnmark, North Norway: Sedimentology, 27, 153-166.

 • Miall, A.D., 1981, Analysis of fluvial depositional systems : AAPG. Education Course Note Series No. 20, 75.

 • Önalan, M., 1981, İstanbul Ordovisiyen ve Siluriyen istifinin çökelme ortamları: İ.Ü. Yerbilimleri Fak. yayın organı, cilt 2, sayı 3-4, 161-177, İstanbul.

 • Özgül, N., Metin, S. ve Dean, T.W., 1972, Doğu Toroslar`da Tufanbeyli ilçesi (Adana) dolayının Alt Paleozoyik stratigrafisi ve faunası: M.T.A. Dergisi, sayı 79, 9-16.

 • Özgül, N., Metin, S., Göğer, E., Bingöl, İ., Baydar, O., 1973, Tufanbeyli dolayının (Doğu Toroslar, Adana) Kambriyen-Tersiyer kayaları: TJ.K. Bült., cilt XVI, sayı 1.

 • Powers, P.W., Ramirez, L.E., Remond, CD. and Elberg, E.L., 1966, Geology of the Arabian Peninsula, Sedimentary geology of Saudi Arabia: U.S. Geol-Survey Prof, paper 560-D., United States Gov. printing office, Washington, 20-27.

 • Read, J.F., 1982, Carbonate platforms of passive (extensional) Continental margins: Types, characteristics and evolution : Tectonophysics, 81, 195-212.

 • Reinec, H.E., Singh, I.B., 1980, Depositional sedimen-_ tary environments (second edition): Springer - Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 257 - 320.

 • Rigo de Righi and Cortesini, A., 1964, Gravity tectonics in foothills structure belt of southeast Turkey: AAPG Bull., 48,1911-1937.

 • Schmidt, G.C., 1965, Chart I, Proposed Rock Unit Nomenclature, Petroleum District V, S.E. Turkey : Revised edn. Stratig. Comm. Turkish Assoc. Petrol. GeoL, Ankara (Unpublished).

 • Seilacher, A., 1978, Use of trace fossil assemblages for recognizing depositional environments : In Trace fossil concepts, SEMP short course, No. 5, 167-181.

 • Stöcklin, J., 1968, Structural history and tectonics of Irana reviev : Am. Assoc. Petr. Geol. Bull., 52, 1229-1258.

 • Weimer, R.J., 1978, Deltaic and shallow marine sandstone: Sedimentation, tectonics and petroleum occurrences : AAPG. Continuing Edication course note series No. 2,167.

 • Yalçın, N., 1979, Orta Amanoslar`m jeolojisi ve petrol olanakları: İ.Ü. Yerbilimleri Fak. Jeol. Mühendisliği Bölümü, 82 sayfa.

 • Zankl, H., 1975, Personel communication with J.L. Wilson, in Carbonate facies in geologic history (Wilson, J.L., ed): Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 266.

 • Dumanlı Dağı (Tokat) ile Çeltek Dağı (Sivas) Arasındaki Bölgede Boztepe Formasyonunun Yaşı, Alt Bölümleri ve Dokanak İlişkileri: Tartışma ve Yanıt
  Fikret İşler Ali Yilmaz
  PDF Olarak Görüntüle

  Tartışma: Yılmaz (1984), yazısında İşler (1982)`nin çalışması ile ilgili olarak farklı görüşler ileri sürmüştür. Bu görüşler üç şık halinde toparlanmış olup yazar bu görüşlere karşı kendini savunmuştur.

  Yanıt: Yılmaz (1984), aynı yörede yapılan İşlerin (1982)incelemesinde irdeleyerek, iki çalışma arasındaki bazı farklılıkları ve bu farklılıkların olasılı sonuçları üzerine düşüncelerini belirtmiştir. Bu yazıda Fikret İşler`in önerdiği tartışma düzenine uygun olarak yanıt da üç madde halinde özetlenmiştir.

 • ofiyolit

 • Üst Kretase

 • gabro

 • İşler, F., 1982, Kurtlapa-Çaltıh (Sivas) civarının jeolojik, petrografik ve petrokimyasal incelemesi (Doktora tezi): Karadeniz Üniversitesi Müh.- Mim. Fak. Genel yayın no 9, Trabzon, 178 s.

 • Koçyiğit, A., 1979, Çördük Olistostromları: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 22/1, 59-68.

 • Özcan, A., Erkan, A., Keskin, A., Keskin, E., Oral, A., Özer, S., Sümengen, M., Tekeli, O., 1980, Kuzey Anadolu Fayı-Kırşehir Masifi arasının temel jeolojisi: M.T.A. Enst. Derleme Rapor no 6722, yayınlanmamış, Ankara.

 • Tatar, Y., 1978, Ofiyolitli Çamlıbel (Yıldızeli) bölgesinin stratigrafisi ve petrografisi: M.T.A. Enst. Dergisi, 88, 56-72.

 • Terlemez, î. ve Yılmaz, A., 1980, Ünye-Ordu-Koyulhisar-Hafik Karaçayır arasında kalan bölgenin jeolojisi: M.T.A. Enst. Derleme Rapor no 6700, yayınlanmamış, Ankara.

 • Yılmaz, A., 1979, Dumanlıdağı (Tokat) ile Çeltek dağı (Sivas) arasındaki bölgede ofiyolitli karışığın (Melange) iç yapısı ve diğer birimlerle ilişkisi: 33. Türkiye Jeo. Kur. Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Bildiri Özetleri, s. 74.

 • Yılmaz, A., 1980, Tokat ile Sivas arasındaki bölgede ofiyolitlerin kökeni, iç yapısı ve diğer birimlerle ilişkisi: Doktora tezi, A.Ü. Fen Fakültesi Jeoloji Kürsüsü, Ankara, 136 s.

 • Yılmaz, A., 1981 a, Tokat ile Sivas arasındaki bölgedeki Ofiyolitli karışığın iç yapısı ve yerleşme yaşı: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 24/1, 31-38.

 • Yılmaz, A., 1981 b, Tokat ile Sivas arasındaki bölgede bazı volkanitlerin petro-kimyasal özellikleri: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 24/2, 51-58.

 • Yılmaz, A., 1982, Dumanlı dağı (Tokat) ile Çeltek dağı (Sivas) arasının temel jeoloji özellikleri ve ofiyolitli karışığın konumu: M.T.A. Enst. Derleme rapor no: 7230.164 s.

 • Yılmaz, A., 1984, Dumanlı dağı (Tokat) ile Çeltek dağı (Sivas) arasındaki bölgede Boztepe Formasyonu`nun yaşı, alt bölümleri ve dokanak ilişkileri: Türkiye Jeo. Kur. Bült. 27/2, III-117.

 • "İstanbul Çevresinden Ordovisiyen Brakiyopodlari C. Sayar, 1984 "hakkında bir görüş : Tartışma ve Yanıt
  Hayriye Füsun Alkaya Cazibe Sayar
  PDF Olarak Görüntüle

  Tartışma: Fosilli düzeylerin gerçekten yazarın belirttiği gibi Üst Ordovisiyen yaşlı olabileceğini düşünelim. Budurumda Üst Ordovisiyen tabakaları içindeki Orta Ordovisiyen fosillerinin varlığım ancak bu fosillerin taşınarak daha genç çökeller içinde yeniden gömülmüş olabilecekleri olasılığı ile açıklayabiliriz ki bu olasılığı da yazar paleoekolojik yorumunda «fosillerde sürüklenme izlerinin bulunmadığı, organizmaların yaşadıkları ortamlarda fosilleştiği «sonuca varımıyla geçersiz kılmaktadır. Bu durumda, fosiller farklı iki düzeyden (Orta Ordovisiyen fosillerini içeren düzey ve Üst Ordovisiyen fosillerini içeren düzey) derlendiği halde aynı örnek torbasına konarak laboratuvarda bu örnek torbası içindeki brakiyopod topluluğuna yüzde oranı hesaplarıyla mı yaş verilmiştir? Verilen yaş ve zon adı böyle bir yöntem uygulandığını göstermektedir ki yazıda sık sık tekrarlandığı gibi «arazi gözlemleri, laboratuvar çalışmaları ve sayısal değerlerin sonuçları» birbirleriyle uyumlu değil aksine çok açık olarak birbirleriyle çelişkilidir.

  Yanıt: Topluluğun sayısal değerlendirilmesi: Burada fauna analizi tüm paleontolojik çalışmalar (tayinler, korelasyon, stratigrafik yayılış vs. gibi) sonuçlandıktan sonra ele alınmıştır. Sonuçlar uzun yazılar yerine şematik diyagramlarla gösterilmiştir. Cins ve türlerin sıklık miktarı karşılaştırma amacıyla daha önceden belirlenen stratigrafik yayılış tablosu üzerinde verilmiştir (Çizelge 2), Pek çok türü Üst Ordovisiyen (Üst Karadosiyen - Aşgiliyen tipi olarak gözlenen bu toplulukta örneklere ait, veri eksikliğinden kaynaklanan daha genç veya daha yaşlı birkaç örneğin bulunması o topluluğun belirli lokalitede stratigrafik konumda da uyum gösteren jeolojik yaşım değiştirmeye yeterli değildir.

 • Ordovisiyen

 • Brakiyopod

 • İstanbul

 • Sinop Volkanitlerinin Petrolojisi ve Jeokimyası: Tartışma ve Yanıt
  Osman Bektaş İsmet Gedik Halil Baş
  PDF Olarak Görüntüle

  Tartışma: Halil Baş (1986) tarafından sunulan "Sinop Volkanitlerinin petroiojisi ve jeokimyası" adlı makaledekiayrıntılı petrolojik ve petrokimyasal sonuçlar dahaönceki çalışmalarla (Peccerıllo ve Taylor., 1975; Gedik ve diğerleri 1984) tam bir uyum içindedir. HattaVolkanıtlerin jeokimyasal analizleri bölgenin ÜstKretase magmatik zonalitesini ortaya çıkaracak nitelikte ayrıntıya sahiptir. Jeokimyasal veriler rejyonal jeolojik verilerle birlikte değerlendirildiğindeancak anlamlı ve doğru sonuç verebilir. Nitekim sadece jeokimyasal analizleri değerlendirecek "KA-A(Şosonitik) kayaçların Pontidlerin en kuzey bölgeleri içinde bulunması nedeniyle Sinop Volkanizmasının veren yitim kuşağının güneyde yerleşmiş olabileceği görüşü" kanımızca yanlıştır. Çünkü Sinop veçevresi coğrafik olarak kuzeyde kalmasına rağmenbulundurduğu KA-A volkanizması ile jeotektonik ortam olarak Pontidlerin güneyini yani ark gerisi bölgelerini temsil eder (Bektaş, 1984; Bektaş ve diğerleri, 1984) başka deyişle sözü edilen volkanizma kuzeyde yerleşmiş bir yitim zonu ile ilişkili olmalıdır.

  Yanıt: Bektaş ve Gedik, Baş (1986) tarafından sunulan«Sinop volkanitlerinin petrolojisi ve jeokimyası» adlımakalede öne sürülen, Pontitlerde Üst Kretase-Eosenaralığında kuzeye yönelik bir yitimin varlığı görünüşüne karşı çıkarak güneye yönelik bir yitimi savunmuşlardır. Bu arada diğer bazı verilerle birlikteBaş (1986)m adı geçen makaledeki verilerini kendigörüşlerini destekleyen kanıtlar olarak yorumlamışlardır.


 • Volkanıt

 • iz element

 • bazalt

 • Alp, D., 1972, Amasya Yöresinin Jeolojisi: İ.Ü. Fen Fakültesi Monografileri, No : 22.

 • Aslaner, M., Gedikoğlu, A., Tülümen, E., 1982, Harşit Vadisi polimetalik mineralizasyonlarm ayrıntılı araştırılması: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Proje No: TAB 390.

 • Barbieri, G., Galderoni, G., Ferrini, V., Masi, U., 1985, Geochemistry and Geochronology of Volca nic Rocks from Eastern Pontids (Trabzon, NE Turkey): Terra Cognita 2,3 (EUG-III), 5-280.

 • Baş, H., 1986, Sinop Volkanitlerinin Petrolojisi ve jeokimyası: Türkiye Jeol. Kur. Bült. 29, 143 -156.

 • Bektaş, O., 1981, Kuzey Anadolu Fay Zonunun Erzincan Tanyeri Bucağı yöresindeki jeolojik özellikleri ve yerel ofiyolit sorunları: Karadeniz Üniversitesi Yerbilimleri Fak. No: 32, 196 s.

 • Bektaş, O., 1982, Tanyeri (Erzincan) ofiyolit karışığına ait trondjemitlerin paleotek konumu ve kökenleri: Karadeniz Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi 2, 39-51.

 • Bektaş, O., Pelin, S., Korkmaz, S., 1984, Doğu Pontid yay gerisi havzasında manto yükselimi ve polijenetik ofiyolit olgusu: Türkiye Jeoloji Kurumu 38. Bilimsel ve Teknik Kurultayı, İhsan Ketin Simpozyümu, 175-189.

 • Bektaş, O., 1984, Doğu Pontidlerde Üst Kretase yaşlı şosonetik volkanizma ve jeotektonik önemi: Karadeniz Üniversitesi Dergisi 3, 53-62.

 • Çapan, U.Z., 1984, Ankara melanjı içindeki zeolitli alkali bazaltik volkanizmanın karakteri ve yaşı hakkında: Türkiye Jeoloji Kurumu 38. Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Bildiri özetleri, 121-123.

 • Çapan, U.Z., Floyd, P.A., 1986, Ankara melanjma ait Ankara ve Kılıçlar grubu bazaltlarının jeokimyası 40. Türkiye Jeol. Kurultayı özetleri, 69.

 • Charmicheal, I.S.E., Turner, F.J., Verhoogen, J., 1974, Ignous Petrology: Mac Graw-Hill Book Company New York, 739 s.

 • Eğin, D., Hirst, DM., 1979, Tectonic and magnatic evolution of volcanic from the northern Harşit area, N.E. Turkey: Geocome 1, Mineral Res. and Exp 1. Inst. Geo. Soc. of Turkey, 56-94.

 • Gedik, A., Ercan, T.,.Korkmaz, S., 1984, Orta Karadeniz (Samsun-Sinop) havzasının jeolojisi ve volkanik kayaçlarırın petrolojisi: MTA Dergisi 99/100, 34-50.

 • Gedik, İ., 1986, Batı Türkiye Konodontlarmda renk değişimi indeksi değerleri ve bunlardan jeolojik sorunlarda yararlanma olanakları: Türkiye Jeoloji Kurultayı 1986, Bildiri Özetleri, 75.

 • Gregor, C.B., Zijderveld, J.D.A., 1964, Paleomagnetism and Alpine tectonics of Eurasia, 1. The magnetism of some Permian red sandstones from North Western Turkey: Tectonophysics. 1 (4), 289-306.

 • Kırmacı, Z., 1983, Amasya batı yöresinin jeolojisi: Master tezi, Karadeniz Üniversitesi Yerbilimleri Fakültesi 158 s.

 • Kimbrough, D.L., Shervais, J.W., 1983, Geochemistry of the Coast Range Ophiolite: a Composite paleoceanic basement terrane in western Canifornia: Eos, 18.

 • Lauer, J.P., 1981, Origine meridionale des Pontids d`apres de nouvex resultats paleomagnetitques obterws en Turquie: Bull. Soc. Geo. Fr. 6, 619-624.

 • Moores, E.M., Robinson, P.T., Xenophonotos, C, 1984, Model forthe Origin of the Troodos massif, Cyprus, and other mideast ophiolites: Geology, 12, 500-503.

 • Orbay, N., 1979, Paleomognetism of the North Anatolian Fault Zone: Fac. Sci. Univ. dTst, 44-23

 • Peccerillo, A., Taylor, S.R., 1975, Geochemistry of Upper Cretaceous volcanic rocks from the Pontic chain, nothern Turkey: Bull. Vole. Tome, 39/4, 1-13.

 • Seymen, L, 1975, Kelkit vadisi kesiminde Kuzey Anadolu Fay Zonunun tektonik özellikleri: İTÜ Maden Fakültesi 192 s.

 • Sugimura, T., Matsuda, K., Chinzei, K., Nakamura, 1963, Quantitative distribution of tate Cenozoic volcanic mametials in Japan: Bull. Vole, 26, 125-140.

 • Terzioğlu, S., 1984, Ordu güneyindeki Eosen yaşlı Bayırköy volkanitlerinin jeokimyası ve petrolojisi : C.Ü. Müh. Mim. Fak. Yerbilimleri Dergisi 1, 43-57.

 • Tokel, S., 1972, Stratigraphical and volcanic history of the Gümüşhane region, NE TURKEY: University Colloge London 1972.

 • Türk-Japon Ekibi, 1985, The Republic of Turkey repord on the cooperative mineral exploration of Gümüşhane Area Phase 1: Japon International Cooperation Agency Metal Mining Agency of Japan.

 • Vander Voo, R., 1968, Jurassic, Cretaceous and Eocene pole positions from Northeastern Turkey: Tectonophycis, 6(3), 251-269.

 • Adamia, SH. A., 1975, Plate Tectonics and the evolution of the Alpine system : Discussion and reply: Geol. Soc. Amer. Bull. 86, 719-720

 • Akm, H., 1978, Geologie, Magmatismus und Lagerstaettenbildung im Ostpontischen Gebiet/Türkei, aus der Sicht der Plattentektonik: Geol. Rundsch., 68, 1, 253-283.

 • Aydın, M., Serdar, H.S., Şahintürk, Ö. ve Yazman, M., 1984, Orta Pontidlerin jeolojisi: Türkiye Jeol. Kur. 38. Bil. ve Tek. Kurultayı bildiri Özet, 50-51.

 • Dewey, G.M., Pittman, W.C., Ryon, W.F.B. ve Bonnin, J., 1973, Plate tectonic and the evalution of the Alpine system: Geol. Soc. Amer. Bull. 84, 3137-3180.

 • Hart, S.R., Glassley, W.E. ve Karig, D.E. 1972, Basalts and sea floor spreading behind the Mariana island arc: Earth and Planet. Sci. Let., 15, 12-18.

 • Khain, V.E., 1984, The Alpine-Mediterranean fold belt of the U.S.S.R.: Episodes, 7,3,20-29.

 • Özsayar, T., Pelin, S. ve Gedikoğlu, A., Doğu Pontidlerde Kretase: KTÜ Yer Bilimleri Dergisi, 1, 1, 1-65.

 • Şengör, AM.C, Yılmaz, Y. ve Ketin, İ., Remnants of a pre-late Jurasic plateau in northern Turkey : Fragments of Permian - Triassic Paleotethys: Geol. Soc. Amer. Bull., 9, 1, 599-609.

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle