Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1949 OCAK Cilt 2 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Son On Yılda Türkiye`de Vukua Gelen Büyük Depremlerin Tektonik ve Mekanik Neticeleri Hakkında
İhsan Ketin
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Tesirlerini gözümüzle görüp cetvel ile ölçtüğümüz depremler arz kabuğunun müşahede edilebilen yegâne hareketlerini tevlit etmekte olduklarından jeologlar için mühim bir âraz, kıymetli bir araştırma vasıtası teşkil ederler ve vukua geldikleri arazi parçasının tektonik hususiyetlerinin anlaşılmasını kolaylaştırırlar. Japonya ve Kalifornia`da olduğu gibi, Anadolu`da da vukua gelen son on yılın büyük depremleri memleketin muayyen bir bölgesinin jeolojik durumu ile genç hareketlerinin mahiyetini açıklamaya vesile olmuşlardır. Bu kısa yazının mevzuu, bu depremlerle birlikte husule gelen jeolojik vakıaları incelemek ve bundan umumî şekilde tektonik ve mekanik neticeler çıkarmak olacaktır. Bu hususta kısmen kendi müşahedelerimize, kısmen diğer müelliflerin eserlerine ve bilhassa M. BLUMENTHAL`in arazi etüdlerine istinad edilmiştir.

 • Deprem

 • Tektonik

 • Türkiye


 • ARNI, P. Zum Erdbeben zwischen Kırşehir, Keskin und Yerköy Meteae, Serie B, No: 1, 1938 Ankara.

 • BİRAND, Ş. A. Dikili Zelzelesi (Das Erdbeben von Dikili).Y. Z. E. Çalışm. 51, 1940. Ankara.

 • BİRAND, Ş. A. Bigadiç Depremi (Das Erdbeben von Bigadic). Y. Z. E. Derg. 2/4, 1944.

 • BLUMENTHAL, M. Zur Geologie der Landstrecken der Erdbeben. usw., M. T. A., 1 /29.

 • BLUMENTHAL, M. La ligne sismique de Lâdik, M. T. A., 1/33, 194 5Ankara.

 • BLUMENTHAL, M. Die Kelkit-Dislokation etc. M. T. A., 2/34, 1945 Ankara.

 • FOUCHE, M. und PINAR, N. Météorologie du tremblement de terre d`Erzincan.. etc. Rev. Fac. Sc. Univ.d’Istanbul, S. B, Tome V. Fasc. 3/4 1940/İslanbul.

 • FOUCHE, M. und PINAR, N. Etude géologique et météorologique du tremblement de terre d`Adapazarı... etc.. Rev. Fac. Sc. Univ. d’Istanbul, VIII, A, Fasc. 1, 1943.

 • KETİN,İ. Kurzer Bericht über die letzten Erdbeben in der Türkei. Geol. Rundschau, Bd. 35, Heft 1, 1947.

 • KETİN,İ. Die grossen anatolischen Erdbeben in den letzten zehn Jahren. Urania, Jahrg. 11, Heft 6, juni 1948,Jena.

 • LAHN, E. Note sur les tremblements de terre dans la région de Van. (Juillet - Décembre 1945). M.T.A., 1 35 , 1946 Ankara.

 • LEUCHS, K. Das jüngste Grossbeben in Anatolien. Geol. Rundsch. Bd. 31, Heft.12.

 • NOWACK, E. Die wichtigsten Ergebnisse meiner anatolischen Reisen. Sonderab. aus der Zeitschr. d. Dtsch. Geol. Ges. 80, 1928, H.8- 10.

 • NOWACK, E. Kreide - Entwicklung und Grosstektonik in Nord -Anatolien. Sender-abd. a. d. Zentralbl. f. Min., usw, Jg.1932, Abt. B, Nr. 6, S. 286 bis 299.

 • PAMİR - KETİN, Das Erdbeben in der Türkei... usw., Geol. Rundsch. Bd. 31, H. 1/2, 1940.

 • PAMİR - KETİN, Das anatolische Erdbeben Ende 1939. Geol. Rundsch., Bd. 32, H. 3.

 • PAMİR - AKYOL, Çorum ve Erbaa depremi. Türk. Coğ. Der. Yıl 1, S. 2, 1943, Ankara.

 • PAMIR, H. N. Une ligne séismogéne en Anatolie septentrionale. Rev. Fac. Sc. d`Univ. d`Istanbul, Série A., tome IX,Fasc. 3, 1944, Istanbul.

 • PAREJAS - PAMİR, Le tremblement de terre du 19. Avril 1938 en Anatolie centrale. Rev. Fac. Sc. Univ. d`Istanbul, tome IV, Fasc. 3 4, 1939, İstanbul.

 • PAREJAS - AKYOL - ALTINLI, Le tremblement de terre d`Erzincan.. etc. Rev. Fac. Sc. Univ. d`Istanbul. S.B, tome VI, Fasc_ 3-4, 1941, İstanbul.

 • PINAR, N. Géologie et Météorologie sismique du bassin la merde Marmara. Rev. Fac. Sc. Univ. d`İstanbul, S. Atome VII, Fasc. 3/4, 1943.

 • SALOMON - CALVI, Untersuchungen über Erdbeben in der Türkei. Meteae, S. B, Nr. 5.

 • SALOMON - CALVI, Die Fortsetzung der Tonalelinie in Kleinasien. Y.Z.E. Çalışm. N. 9, Ankara.

 • SALOMON - CALVI, Sitzungsber. d. Akad. Heidelberg 1932, Abh. 7, S. 5-6.

 • SIEBERG, A., Die türkische Erdbebenkatastrophe unter geodynamisehen Gesiehts-punkten. Die Umschau Bd 44, S. 449, 1940.

 • SIEBERG, A., Untersuchungen über Erdbeben und Bruchschollen bau im östlichen Mittelmeergebiet. Denk. d. Me- diz. Natw. Ges. zu Jena, Bd. 18, Jena 1932.

 • TAŞMAN, C. E. Gerede - Bolu depremi. M. T. A. 1/31, 1944 Ankara.

 • TAŞMAN, C. E. Varto ve Van depremleri M. T. A. 2/36, 1946 Ankara

 • TROMP, S. W. A Tentative Classification of the Anatolien Orogenic Belt the Journal of Geology, 55, s. 362-377, 1947.

 • Ketin, İ. (1949). Son on yılda Türkiyeꞌde vukua gelen büyük depremlerin tektonik ve mekanik neticeleri hakkında . Türkiye Jeoloji Bülteni , 2 (1) , 1-13 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/50279/650044

 • Güney - Doğu Türkiye`ye Ait Birkaç Hippurites Nevinin Stratigrafik Yayımı Hakkında Not
  Lütfiye Erentöz
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: 1947 yılında M.T.A. Enstitüsünün jeolojik çalışmaları için Siirt vilayetinin Pervari kazasına bir seyahat yapan SUAT ERK Hosyan köyü batısındaki Çeşalı Dağının SW yamaçlarından (Şekil 1, jeolojik harta) bilahare paleontolojik tayinleri için bana tevdi edilen, güzel bir Rudiste koleksiyonu getirmişti. Bu koleksiyonun tayini için yaptığım çalışmalar esnasında nevilerin stratigrafik yayımları hakkında vardığım neticeler, daha önce bu mıntıkaların Rudiste`lerine ait S. W. TROMP (6) ve V. STCHEPİNSKY(3) nin yaptığı neşriyattakilere uymamakta idi. Bu sebeple de S. ERK ile aramızda bir hayli münakaşa olmuştu.

 • paleontoloji

 • GD Türkiye


 • DOUVİLLE, H. `Etudes sur les Rudistes. Révision des principales espèces d`Hippurites.` Mém. Soc. Géol.. de Fr., No. 6, Paris 1890 - 1897.

 • DOUVİLLE, H. `Etudes sur les Rudistes. Rudistes de Sicile, d`A`l gérie, d`Egypte, du Liban et de la Perse.` Mém. Soc. Géol. de |Fr. No. 41, Paris 1910.

 • STCHEPİNSKY, V. `Sur quelques Rudistes de la Turquie méridionale.` La revue `M. T. A.` No. 2/32, Ankara 1944.

 • TOUCAS, Ar. `Etudes sur la classification et l’évolution des Hippurites.` Mém. Soc. Géol. de Fr., No. 30, Paris 1903 - 1904.

 • TOUCAS, Ar. `Etudes sur la classification et l’évolution des Radiolitidés` Mém. Soc. Géol. de Fr., No. 36, Paris 1907 - 1909.

 • TROMP, S. W. `The vertical distribution of Hippurites in southern Turkey.

 • VAUTRİN, H. `Sur quelques formes nouvelles de Rudistes recueillies en Syrie septentrionale.` Note et Mém. du Haut. Commiss. de la Rep. Franc. en Syrie et au Liban., t. I, Paris 1933.

 • WOODWARD, S. P. `On the structure and affinities of the Hippuritidae.` Quart. Jour. Géol. Soc. London. Vol. XI, London 1855

 • Erentöz, L. (1949). Güney - Doğu Türkiyeye ait birkaç Hippurites nevinin stratigrafik yayımı hakkında not . Türkiye Jeoloji Bülteni , 2 (1) , 14-29 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/50279/650050

 • Batı Torosların Örtü Lamboları
  Maurice M. Blumenthal
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Batı Toroslarda, yukarı Göksu Irmağı ile Göller mıntakası arasında.(Şek. 1 ) birbirine az çok müvazi ve SE den NW veya NNW ye doğru uzanan müteaddit orografik ve tektonik Zonlar tefrik olunmuştur. Bunlardan burada bizi alâkadar edeni Paleozoik Hadim Zonu olup, kendisinden daha genç (mezozoik) formasyonlar üstünde tamamen şarye vaziyettedir (1, s. 103). Bu Zonu teşkil eden formasyonlar ise, başta Devoniyene ait bol fosilli şisti kalkerler ve şisti grelerle bunlara refakat eden kuvarsit bantları olmak üzere; Fusulinler ve Alg`ler bakımından zengin olan mavi esmer Permiyen kalkerleridir. Bu paleozoik kompleksin altında, Hadim Hattı boyunca sırf kalkerlerden müteşekkil bir "ayrılamayan seri" (Sèrie compréhensive) mevcut olup Lias`dan alt Lütesiyene kadar uzanmaktadır. Paleozoik Hadim Zonu hakiki bir Nap şeklinde kalker ekaylarının üstünü kaplamış ve zamanla intikâl neticesi olarak da bugün ancak örtü lambolarını (Lambeaux de recouvrement), mezkûr Nap`ın delilleri olarak muhafaza edebilmiştir.

 • örtü lamboları

 • Klippe

 • Batı Toroslar


 • BLUMENTHAL, M. Schichtfolge und Bau der Taurusketten im Hinterland von Bozkir. Revue de la Faculté des Sciences de l`Université d`Istanbul. Série B, Tome IX, Fasc. 2, 1944.

 • BLUMENTHAL, M. Geologie der Taurusketten im Hinterland von Seydişehir und Beyşehir. Beiträge zur Geologischen Karte der Türkei. Liefg.(Serie D der Publicationen des M. T. A. Enst.), Ankara, 1947.

 • BLUMENTHAL, M. Recherches géologiques dans le Taurus occidental dans l`arrière-pays d`Alanya. Matériaux pour la Carte géologique de la Turquie. Livr. 4. (En impression).

 • BLUMENTHAL, M. & GÖKSU, E. Die Bauxitvorkommen de Berge um Akseki, Erörterungen über ihre geologische Position, Ausmasse und Genese. Veröffentlichungen des In stituts für Lagers- tatten forschung der Türkei, Serie B, Abhandlungen, No: 14 (Druckbereit).

 • Blumenthal, M. M. (1949). (French) Les lambeaux de recouvrement du Taurus Occidental . Türkiye Jeoloji Bülteni , 2 (1) , 30-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/50279/650533

 • Dağköy (Zonguldak) Volkanik Breşi
  O. Bayramgil
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bilindiği üzere efüzif taşlar Anadolu`da pek büyük yerler kaplarlar. Bunevi taşlar şimdiye kadar memleketimizde nadiren esaslı bir etüd mevzuu teşkil etmişler (Bibl. I, 7, 12), bu taşlarla örtülü sahalar, jeologlar tarafından gezildikçe, makroskopik tâyin neticesi umumiyetle Andezit, nadiren Kuars porfir, Dasit ve Bazalt isimlerini almışlardır. Halbuki bu nevi taşların tayinleri petrografinin en nazik kısmını teşkil eder, zira çok kere esaslı mikroskopik inceleme kâfi gelmez ve bu taşların doğru isimlendirilmeleri için kimya tahlillerinin de yapılması icab eder. İşte bu küçük etüd, bu duruma canlı bir misal vermek ve memleketimiz için büyük önemi haiz efüzif taşların incelenmesinde gayet müteyekkiz davranılması icap ettiğini belirtmek maksadiyle yapılmıştır.

 • Volkanik Breş

 • Dağköy


 • F. ANGEL, Aus der Gesteinswelt Anatoliens. N. Jb. Min, etc., Abt A, B, B. 62 (1931), 57 - 162. P. ARNI, Zur Stratigraphie und Tektonik der Kreideschichten östlich Ereğli an der Schwarzmeerküste. Ecl. Geol. Helv. (1931). T.F. W. BARTH - C.W. CORRENS - P. ESKOLA, Die Entstehung der Gesteine. Berlin 1939.

 • O. BAYRAMGİL, Seç Bazaltı M.T.A, 29 (1943), 142-149. O. BAYRAMGİL, Mineralogische Untersuchung der Erzlagerstaette von Işıkdağ (Türkei) - mit einem Kapitel über Auf bereitungsversuche. S. M. P. M. XXV (1945), 23 - 112.

 • N. L. BOWEN, The Evojiition of the Igneous Rocks. Princeton 1928.

 • E. CHAPUT, Voyages d`études géologiques et géomorphologiques en.Turquie. Paris 1936.

 • K. CHUDOBA, Mikroskopische Charakteristik der gesteinsbildenden Mineralien. Freiburg im Br. 1932. C. W. CORRENS und V. LEINZ, Tuffige Sedimente des Tobasées (Nordsumatra) als Beispiele für die seclimentpetrographische Bedeutung von Struktur und textur. CbL Min. usw., Abc, A, II (1933), 38 2- 390.

 • G. FLIEGEL, Über Karbon und Dyas in Kleinasien - Nach eigenen Reisen. Z. Deutsch. Geol. Ges. 71 (1919).

 • 11. G.GOGUEL, Das Farbenproblem der grünen, roten und violettenLetten. Danzig 1938 (Diss.).

 • L.MILCH, Die Ergussgesteine des Galatischen Andesitgebietes. N. Jb. Min. etc. B. B. 16 (1903), 110-165. P. NIGGLI, Gesteins-und Mineralprovinzen, Berlin 1923.

 • P. RAMDOHR, Kloekmann`s Lehrbuch der Mineralogie. Berlin 1939.

 • M. REINHARD, Universal - Drehtischmethoden. Basel 1931.

 • F. SPAENHAUER, Über das Ergebnis von Messungen an synthe tisehen Plagioklasen mit Hüfe des U-Tisches. S. M. P. M. 12 (1933) 356-365.

 • W. E. TROGER, Spezielle Petrographie der Eruptivgesteine. Berlin 1935.

 • A. N. WINCHELL, Elements of Optical Mineralogy. New York 1933.

 • Bayramgil, O. (1949). Dağköy (Zonguldak) Volkanik Breşi . Türkiye Jeoloji Bülteni , 2 (1) , 41-64 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/50279/650743

 • Silvan ve Hazru Mıntakası Hakkında Jeolojik Notlar
  Necip Tolun
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Etüdünü yapmak fırsatını bulduğum 1/100.000 ölçekli Türkiye haritasının 82/3 ve 81/4 paftalarında mühim olan jeolojik problemlerden biride Silvan strüktürü ve devamı Hacertun dağıdır. İç kenar iltivalarına dahil olan Silvan ve Hazru mıntakası Paleozoikten Pliosen`e kadar olan seksiyonları ile Türkiye`nin Cenubu Şarkî stratigrafisinde çok mühim bir mevki işgal edecektir. İlk defa tarafımdan çözülen stratigrafik durum, mıntakada bize Devon, Permokarbonifer, Trias, Jürasik-Kretase, Eosen, Oligo-Miosen`in mevcudiyetlerini göstermiştir.

 • Silvan

 • Hazru

 • Jeolojik haritalar


 • ARNİ. P. - Tektonische Grundzüge Ostanatolien und benachbarter Gebiete, M.T.A.Y. B. 4 Ankara 1939.

 • ARNI. P. - Relations entre la structure régionale et les gisements minéraux et pétrolifères de l`Anatolie, M.T.A. No: 2 Ankara 1939.

 • ARNI. P. - Geolog. Beobachtungen im Abschnitt des Basor Çayı in den südlichen Randketten der Bitlisberge Westlich Siirt M.T.A. No: Ankara 1944.

 • BLUMENTHAL. M. - Contribution à la connaissance du Permocarbonifère du Taurus entre Kayseri et Malatya. M.T.A. No: 1 Ankara 1944.

 • CHAPUT. E. - Esquisse de l`évolution tectonique de la Turquie Mém. de la Fac. des Sciences d`İstanbul 1931.

 • CHAZAN. W. - Observations géologiques dans la région de Harzu-Eğil (Nord-Est et Nord de Diyarbakır). Bul. de la Soc. Géol. de Turquie vol. 1 No: 2 İstanbul 1948.

 • DUBERTRET. L. - Contribution à l`étude Géologique de la Syrie et du Liban t. 1 à III Rev. de la géographie phy. Et de la Géol. Paris 1933-1937.

 • DUBERTRET. L. - Carte géologique 1/1 Mill. de la Syrie et du Liban, Notices explicatives Beyrouth 1941.

 • EGERAN. N. - Geology of the Raman Dağ. M.T.A. No: 38 Ankara 1948.

 • LOKMAN. K. - Raman Dağı petrolu. M.T.A. No: 20 Ankara 1940.

 • MASON. SH. L. - Geology of prospective oil territory in the Republic of Turkey. Bull. of Americ Ass. of petr. Géologistes vol. 44 1930.

 • OSWALD. F. - Handbuch der reg. Geol. Bd. v. 3 Armenien; Heidelberg 1912.

 • SCHRODER. W. J. - Essai sur la structure de l’İran. Eclogae HeI. vol. 37 No: 1 1944.

 • TAŞMAN. C. E. - Petroleum possibilities of Turkey. Bull. of Americ Ass. of petr. Geologists v. 15 1931.

 • TAŞMAN. C. E. - Harbolit, kömürlü bir asfalt. M.T.A. No: 35 Ankara 1946.

 • TASMAN. C. E. - Türkiye cenubu doğu bölgeleri stratigrafisi. M.T.A. No: 38 Ankara 1948.

 • TERCIER. J. - Dépôts marins actuels et séries géologiques Eclogae Géol Hél. v. 32 1939.

 • TROMPS. W. - Compilation of the stratigraphy, structural features and oil possibilities of South Eastern. Turkey and a comparison with neighbouring areas. M.T.A.S.A. No: 4 Ankara 1941.

 • Tolun, N. (1949). (French) Notes géologiques sur la region de Silvan-Hazru . Türkiye Jeoloji Bülteni , 2 (1) , 65-89 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/50279/650781

 • Orta Anadolu`nun Jeolojisi Hakkında
  E. Lahn
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Burada tarif edilen mıntaka, Kuzey Anadolu iltivaları ile Güney Anadolu iltivaları arasında bulunan ara sahasının bir kısmıdır. Kırşehir masifi,Yukarı Sakarya masifi ve Akdağ masifi gibi kristalin ve plütonik sahrelerden müteşekkil olan eski masifler, bu bölgenin temelini teşkil etmektedirler. Bunlara benziyen eski masifler muhtemel olarak Tuz Gölü ve Konyahavzalarının genç (Neojen - Kuaterner) teressüpları ile örtülüdürler. Alpinana iltivalarından ayırmış olan kol iltivaları, masifler arasındaki tam rijitolmıyan sahalara girmektedirler. Meselâ: Ankara ve Çorum yelpazeleri,Boz Dağlar Silsilesi. Eski masifler, ekseriyetle, Tuz Gölü havzasının doğukenarından geçen fay gibi tektonik arızalar tarafından çevrilmiştirler.Böylece, iki alpin ana uçları arasında bulunan ara bölgesi, hakiki bir arastrüktürleri şebekesi (fay ve iltivalar) tarafından kaplıdır. Eski masiflerinkenarlarına veya komşu alpin iltivalarına müvazi olan bu strüktürler, çeşitlitektonik nazariyelerin sebebi olmuşturlar. 

 • Orta Anadolu

 • Jeoloji


 • ARNİ (P.), Zum Erdbeben von Kırşehir, Yerköy und Keskin. M.T.A. B/1, 1))38, Ankara.

 • BLUMENTHAL (M.), Aperçu de la géologie du Taurus dans les Vilâyets de Niğde et d`Adana. M.T.A. B/3, 1941, Ankara.

 • BLUMENTHAL (M.), Le dispositif géologique du secteur pétrolifère de Boyabat. M.T.A., A/6, 1942, Ankara.

 • BLUMENTHAL (M.), Gèologie des montagnes de la transversale d`Eskipazar. M.T.A., 3/24 - 4/25, 1941, Ankara.

 • BLUMENTHAL (M.), Sind gewisse Ophiolitzonen Nordanatoliens praeliasisch› M.T.A., 1/33, 1945, Ankara.

 • BLUMENTHAL (M.), Sehichtfolge u. Bau der Torosketten in Hinterland von Bozkır. İstanb. Üniv. Fen Fak. Mecm., IX B/2, 1945, İstanbul.

 • CHAPUT (E.), Voyages d`études géologiques et géomorphologiques en Turquie. Paris 1936.

 • EGERAN (N.), Tectonique de la Turquie. 1947, Nancy.

 • EGERAN (N.) - LAHN (E.), Türkiye Jeolojisi. 1948, Ankara.

 • LAHN (E.), Les phénomènes de karst de la région de Konva. M.T.A., 4/21, 1940, Ankara.

 • LAHN (E.), Konya - Aksaray volkanik arazisi. M.T.A., 1/22, 1941, Ankara.

 • LAHN (E.), Le volcanisme néogene et quaternaire en Anatolie. Türk Coğr. Derg., 3/7-8, 1945, Ankara.

 • LAHN (E.), Contributions à l`étude géomorphologique des lacs du Toros Occidental. M.T.A., 2/34, 1945, Ankara.

 • LAHN (E.), Les dépôts pliocènes et quaternaires de la région de Konya, - Burdur. İstanb. Üniv. Fen Fak. Mecm., XI B/2, 1946, İstanbul.

 • LAHN (E.), Contribution à l`étude géologique et géomorphologique des lacs turcs. M.T.A., B/12, 1947. Ankara.

 • LOKMAN (K.) - Lahn (E.), Géologie de la région de Haymana. M.T.A., 2/36, 1946, Ankara.

 • LOUIS (H.), Eiszeitliche Seen in Anatolien. Ztschr. Ges. f. Erdik. 7/8, 1938, Berlin.

 • PHILIPPSON (A.), Reisen u. Forschungen in Westkleinasien. Pet. Mitt. Erg. H., 1911 - 1915, Gotha.

 • STCHEPINSKY (V.), Faune miocène du Vilayet de Sivas. M.T.A., C/1, 1939, Ankara.

 • TAŞMAN (C.E.), Salt domes of Central Anatolia. M.T.A., 4/9, 1937, Ankara.

 • TAŞMAN (C.E.), Tuzlarımız. M.T.A., 1/33, 1945, Ankara.

 • TCHİHATCHEFlF (P. de), Asie Mineure. 1866 - 69, Paris.

 • TÜRKİYE JEOLOJİK HARİTASI 1/800.000, M.T.A., 1941 - 45, Ankara.

 • WİJKERSLOOTH (P. de), Ueber den jungen Vulkanismus am Innenrand des Taurus zwischen Afyonkarahisar und Kayseri. M.T.A., 2/32, 1944, Ankara.

 • Lahn, E. (1949). On the Geology of Central Anatolia . Türkiye Jeoloji Bülteni , 2 (1) , 90-107 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/50279/650798

 • Raman Petrol Sahasında Yeni Jeolojik Müşahedeler
  Necdet Egeran
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bugün üzerinde ekonomik miktarlarda petrol veren 8 ve 9 numaralı iki kuyu, bulunan ve yeni sondajlarla inkişafına gayret gösterilen Raman petrol sahasını bu ilmi toplantıda meslektaşlarıma prezante etmekle bahtiyarlık duyuyorum. Sayın meslektaşımız Cevat Taşman`ın idaresi altında yapılmış olan etüdlere dayanan buradaki ilk sondaja 1939 da başlanılmış ve 1944 yılına kadar 5 kuyu açılmıştır. Bütün bu kuyular ancak ekonomik olmayan petrol vermiş olduğundan 1944 de sahanın terkine karar verilmiştir. Raman`daki etüdlerimle tesis ettiğim hipoteze ve nezaretim altında burada yapılan detay jeolojik etüdlere dayanarak 1944`den sonra açılan ve ilk sondajlardan 4-5 Km. doğuda yer alan kuyularla Raman strüktürünün bir petrol sahası olduğu meydana çıkmıştır.

 • Raman Petrol Sahası

 • kalker


 • Egeran, N., Erk, A.S., 1949. `Raman Petrol Sahasında Yeni Jeolojik Müşahadeler (Tartışma)`. Türkiye Jeoloji Bülteni 2 (1): 10-112.

 • Egeran, N. & Erk, A. S. (1949). Raman Petrol Sahasında Yeni Jeolojik Müşahadeler (Tartışma) . Türkiye Jeoloji Bülteni , 2 (1) , 108-112 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/50279/650810

 • Çıldır Gölü ve Hazapin Gölünün Jeolojisi Hakkında ( Kars İli)
  E. Lahn
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu notun müellifi tarafından neşredilmiş > başlıklı bir risalede, jeologlar tarafından şimdiye kadar henüz tarif edilmemiş Çıldır Gölü ile Hazapin Gölü`nün her halde volkanik faaliyet esnasında meydana geldiği farz edilmiştir. Son defa yapılmış tetkiklerin neticesine göre, Çıldır Gölü, bir lâv akıntısı ile bir moloz mahrutu tarafından müştereken meydana getirilmiş bir baraj gölüdür; Hazapin Gölüise, muhtemelen tektonik menşelidir.

 • Hazapin Gölü

 • Çıldır Gölü


 • Türkiye Jeolojik Hartası 1/800.000, Erzurum Paftası. M.T.A. Enstitüsü, Ankara, 1943.

 • H. ABÎCN, Geol, Forschungen in den Kaukas. Laendlern. 1878/87, Wien.

 • E. LAHN, Türkiye göllerinin Jeolojisi ve Jeomorfolojisi hakkında bir etüt. M.T.A. Enstitüsü Yayınlarından, Seri B, No. 12, Ankara, 1948.

 • C. E. TAŞMAN, Tuzlarımız. M.T.A. Mecmuası, 1/33, Ankara, 1945.

 • Lahn, E. (1949). Çıldır Gölü ve Hazapin Gölünün jeolojisi hakkında (Kars ili) . Türkiye Jeoloji Bülteni , 2 (1) , 113-117 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/50279/650814

 • İmralı Adasının Jeolojisi
  Kemal Erguvanli
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: İmralı adası Marmara denizinin E da, Armutlu yarını adasının W ucundaki Bozburundan 12 -13 mil ve S deki sahilden 8 mil mesafede ve İstanbul`dan takriben 38 - 40 mil uzaklıkta bulunmaktadır. (Sekil: 1).Morfoloji bakımından adanın N li sarp ve yüksek, S yi tatlı meyilli ve alçaktır. En yüksek yeri N deki Manastır tepe (Atatürk Tepe)si (246 m.)dir. Takriben 16 Km2. alanında olan ve ceza evi olarak kullanılan ada şimdi hükümlülerle meskûndur.

 • Jeoloji

 • İmralı


 • Erguvanlı, K., 1949. `İmralı Adasının Jeolojisi (Yazar tarafından kısa nota kaynak eklenmemiştir) `. Türkiye Jeoloji Bülteni 2 (1): 118-125.

 • Erguvanlı, K. (1949). İmralı Adasının Jeolojisi . Türkiye Jeoloji Bülteni , 2 (1) , 118-125 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/50279/650980

 • Malazgirt - Bulanık Bölgesinde Jeolojik Müşahedeler
  Jean Mercier
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Van Gölünün NW inde Patnos`la Bulanık arasındaki bölge Neojen göl teressübatiyle volkanik sahrelerden müteşekkildir. Patnosun N. inde de tanınmış olan göl Neojeni, Murat suyunun iki kıyısında uzanan bölgeyi kaplar ve birçok noktada alt deniz Mioseni ile kontak halinde bulunur. Göl Neojenindeki muhtelif fasiyeslerle fonanın tetkiki bu bölgenin tarihinin çizilmesini mümkün kılmıştır. Ponsyen`in başlangıcında (Meosyen) bir göl rejimi hüküm sürmeğe başlar. Fonaların segregasyonu ve litolojik fasiyesteki tecanüsün gösterdiği gibi birbirinden müstakil biyolojik üniteler teşkil eden göllü bir bölge bahis konusudur. Bu göl rejiminin Orta Ponsyene kadar sürmüş olması muhtemeldir. Dasyende gollü bölge az veya çok kaba detritik çakıllar getiren nehirlerin istilâsına uğramış, bu istilâ neticesinde otokton fonaya yeni bir fona karışmıştır ki bu hâdise Üst miyosende, muhtemelen Pliyosenin başında vuku bulmuştur. Bölgedeki göl formasyonları Ponsyene ( 1. s. ) ve şüphesiz olarak Alt levantene aittirler. Volkanik faaliyette başlıca üç safha ayırabiliriz. Başlangıçta biri Üst miyosen (Ortaponsyen) digeri Pliyosende iki andezit indifaı, müteakiben Üst pliyosen veya Pllistosen`de bir bazalt indifaı vuku bulmuştur. Bu esaslı indifa safhaları arasında daha az ehemmiyetli indifaların vuku bulması muhtemeldir.

 • Bulanık

 • Malazgirt

 • Jeoloji


 • ERICSON, Report of the northwest Van region (Rapport inédit).

 • LAHN, E. Les dépôts pliocénes et quaternaires de la région de Konya - Burdur (Rev. Fac. Sc. Université d’Istanbul. Ser B, T. XI, fasc. 2, pp. 86-106, 1946).

 • Mercier, J. (1949). (French) Observations Géologiques dans la région de Malazgirt-Bulanık (N. W. du lac de Van - Anatolie orientale) . Türkiye Jeoloji Bülteni , 2 (1) , 126-133 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/50279/650997

 • İstanbul Civarı ve Kocaeli Yarımadasının Jeomorfolojisi Hakkında Notlar
  İsmail Yalçinlar
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: İstahbul bölgesi ile Kocaeli yarımadasında müşahede edilen başlıcajeomorfolojik şekiller şunlardır:

  1 - Yüksek relief ve apalaşien zirveler(Dağlık bö1geler),

  2 - Yüksek sırtlar,

  3 - Aşınına satıhları,

  4 - Vadiller. 

 • Jeomorfoloji

 • Kocaeli

 • İstanbul

 • Yarımada


 • AKYOL (İBRAHIM HAKKI), Coğrafî hareketler (Darülfünun Ede. Fak. Mec., Cilt VIII, Sayı IV, s. 316-319), 1930.

 • AKYOL (İBRAHİM HAKKI) ve CHAPUT (E.), Le méandre de Gölcük pres du Bosphore (Publ. İnis. Géogr. Univ. İstanbul, No:3, s. 1-8) 1934.

 • BAYKAL (A. F.), La géologie de la région de Şile (Kocaeli), (Şile mıntakasının jeolojisi (Kocaeli) (Publ. İnst. Géol. Univ. İstanbul, No: 12, s. 176-149), 1942.

 • BAYKAL (A. F.), Etudes géologiques dans la région de Kandıra-Adapazar (Adapazar-Kandıra bölgesinde jeolojik etüdler) Revue de la Fac. Sc. Univ. İstanbul, Tome VIII, Sér. B, Fasc. 4, s. 259¬262), 1943.

 • CHAPUT (E.), Voyagls d’études géologiques et, géomorphologiques en Turquie (Mém. İnst. Fr. d`Archéol. d`İstanbul, II, s. l7l-l77, 287-290), 1936.

 • CHAPUT (E.), ve İBRAHİM HAKKI (AKYOL), Le méandre de Gölcük prés du Bosphore (Publ. İnst. Géogr. Univ. İstanbul, No: 3, s. 1-8), 1934.

 • CHAPUT (E.), ve HAMİT NAFİZ (PAMİR), Nouvelles observations sur les terrains néogénes de I`Ouest d’İstanbul (Publ. İnst. Géol. Univ. İstanbul, No: 9, s. l-12), I934.

 • CVIJIC (J.), Grundlinien der Geograhpie und Geologie von Mazedonien und Altserbien, Peterm. Mitt., Ergzgs. - Heft I62, s. 385-392), 1908.

 • OKAY (A. C.), Géologische und petrographische Untersuchung des Gebiets zwischen Alemdağ, Karlıdağ und Kayışdağ in Kocaeli (Bithynien), (Alemdağ, Karlıdağ ve Kayışdağ arasındaki bölgenin jeolojisi ve petrografisi) (Revue de la Fac. Sc. Univ. İstanbul, Tome XII, Sér. B. Fasc. 4., s. 271-275), 1947.

 • McCaLLIEN (W. J.) ve KETİN (İ.), The Structure of Çamlıca, Western Asia Minor, near Istanbul (Annales de I`Université d`Ankara) (Publ. de l`Univ. d’Ankara s. 217-222), 1947.

 • PAMİR (HAMIT NAFİZ) ve SAYAR (AHMET MALİK), Vertébrés fossiles de Küçükçekmece (Publ. de l`İnst. Géol. Univ. İstan¬bul, No: 8, s. 9-24), 1933.

 • PAREJAS (Ed.), La tectonique transversale de la Turquie (Revue de la Fac. Sc. Univ. İstanbul, Sér. B, Tome, V, No: 8, s. 227-234), 1940.

 • PAECKELMANN (W.), Neue Beitrâge zur Kenntnis der Geologie Palâontologie und Petrographie der Umgegend von Konstantinopel (Abh. Preuss. Geol. Landes anstalt. Neue Folge 186, s. 50, 150-159), 1938. PENCK, (W.), Grundzüge der Geologie des Bosporus (Veröff. Inst. f. Meereskunde Berlin, N. F ., A, 4, s. 49-58) 1919.

 • YALCINLAR (İ). İstanbul boğazı batısında jeomorfolojik araştırmalar (Recherches géomophologiques a l`Ouest du Bosphore) (Türk Coğr. Derg. No: V-VI, s. 131-136). 1944.

 • Yalçınlar, İ. (1949). İstanbul civarı ve Kocaeli yarımadasının jeomorfolojisi hakkında notlar . Türkiye Jeoloji Bülteni , 2 (1) , 134-143 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/50279/651006

 • YAYINLAR - PUBLICATIONS
  PDF Olarak Görüntüle
  T.J.K. Tüzüğü (son tadilleriyle)
  PDF Olarak Görüntüle
  SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle