Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

2013 NİSAN Cilt 56 Sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Gediz Grabeninin Kuvaterner Jeolojisi ve Evrimi
Hüseyin Yavuz Hakyemez Fikret Göktaş Tevfik Erkal
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Batı Anadolu`nun en genç ve önemli yapısal elemanlarından biri olan Gediz Grabeni havzası, Kuvaterner döneminde dikkat çekici jeolojik ve jeomorfolojik aşamaları olan bir evrim geçirmiştir. Kuvaterner başından bu yana akmış olan eski ve yeni Gediz nehirleri ile değişik boyutlardaki göller, K-G genişleme rejimi içinde gelişen tektonik denetimli bir havza evrimi sürecinde çökellerini dolgulamıştır. Bu çalışmada Gediz havzasının erken ve geç Kuvaterner sırasında sinsedimanter tektonizmayla değişen karakteristikleri çökel fasiyesleri ve ortamsal özellikleri tanıtılmakta, nehrin denizle buluşma serüveninin Kuvaterner sonlarında, olasılıkla Holosen ortalarında gerçekleştiği vurgulanmakta ve havzanın Kuvaterner boyunca geçirdiği jeolojik-jeomorfolojik evrim yorumlanmaktadır.

 • Batı Anadolu

 • Gediz Nehri

 • Gediz Grabeni

 • Kuvaterner

 • paleocoğrafya

 • tektonik denetim


 • Aksu, A.E., Piper, D.J.W., 1983/1984. Progradation of the late Quaternary Gediz delta, Turkey. Marine Geology, 54,1-25.

 • Aksu, A.E., Piper, D.J.W., Konuk, T., 1987. Late Quaternary tectonic and sedimentary history of outer İzmir and Çandarlı bays, Western Turkey. Marine Geology, 76, 89-104.

 • Aksu, A.E., Konuk, T., Uluğ, A., Duman, M., Piper, D.J.W., 1990. Quaternary tectonic and sedimentary history of Eastern Aegean Sea shelf area (Doğu Ege Denizi şelf alanının Kuvaterner’deki tektoniği ve tortul tarihçesi). Jeofizik, 4, 3-35.

 • Alley, R.B., 2000. The Younger Dryas cold interval as viewed from central Greenland. Quaternary Science Reviews, 19, 213-226.

 • Arpat, E. ve Bingöl, E., 1969. Ege bölgesi graben sisteminin gelişimi üzerine düşünceler. MTA Dergisi, 73, 1-9.

 • Bilen, U., 2008. Anadolu’da Miken Buluntu Merkezleri. Yüksek Lisans Tezi, 354 s., Adnan Menderes Üniv. Sosyal Bil. Enst. Arkeoloji A.B.D., Aydın (yayımlanmamış).

 • Bircan, A., Bozbay, E., Gökdeniz, S., Kozan, A.T. ve Öğdüm, F., 1983. Gediz graben sisteminin yeni veriler ışığında yorumu. 37. Türkiye Jeoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 21-25 Şubat 1983, Ankara, Bildiri Özetleri, 82.

 • Bozkurt, E. ve Sözbilir, H., 2004. Tectonic evolution of the Gediz Graben: field evidence for an episodic, two-stage extension in western Turkey. Geological Magazine, 141 (1), 63-79.

 • Caputo, R., 2007. Sea-level curves: Perplexities of an end-user in morphotectonic applications. Global and Planetary Change 57, 417–423.

 • Chappell, J.M., 2005, Sea Level Change, Quaternary. In: Encyclopedia of Paleoclimatology and Ancient Environments, (Ed. Vivien Gornitz), 893-898.

 • Cohen, H. A., Dart, C. J., Akyüz, H. S. ve Barka, A., 1995. Syn-rift sedimentation and structural development of Gediz and Büyük Menderes graben, western Turkey. Journal of Geological Society, London, 152, 629-638.

 • Colonna, M., Casanova, C. Dullo, W-C. ve Camoin, G., 1996. Sea-Level Changes and ǫ 18O Record for the Past 34,000 yr from Mayotte Reef, Indian Ocean. Quaternary Research, 46, 335– 339

 • Çilingiroğlu, Ç., 2009. Central-West Anatolia at the End of 7th and Beginning of 6th Millennium BCE in the Light of Pottery from Ulucak (İzmir), PhD Thesis, Eberhard-Karls-University Tübingen, 537 pp.

 • Danukolova, G. ve Lefort, J. F., 2009. The contribution of malacology in dating the Pleistocene submarine levels of the English Channel. Journal of the Geological Society, 166 (5), 873-878.

 • Dart, C., Cohen, H.A., Akyüz, H.S. ve Barka, A., 1995. Basinward migration of rift-border faults: Implications for facies distributions and preservation potential. Geology, 23 (1), 69-72.

 • Dewey, J. F. ve Şengör, A.M.C., 1979. Aegean and surrounding regions; complex multiplate and continuum tectonics in a convergent zone. Geol. Soc. Amer. Bull., 90, 84-92.

 • Ediger, V.Ş., Batı, Z. ve Yazman, M., 1996. Paleopalynonology of possible hydrocarbon source rocks of the Alaşehir-Turgutlu area in the Gediz graben (Western Anatolia). Türkiye Petrol Jeologları Derneği Bülteni, 8(1), 94-112.

 • Eisma, D., 1978. Stream deposition and erosion by the Eastern shore of the Aegean. In: The Environmental History of the Near and Middle East since the last ice age. (Ed.: W.C.Brice), London, New York, San Francisco, 67-81.

 • Emre, Ö., Özalp, S., Doğan, A., Özaksoy, V., Yıldırım, C. ve Göktaş, F., 2005. İzmir yakın çevresinin diri fayları ve deprem potansiyelleri. MTA Raporu No: 10754, Ankara (yayımlanmamış).

 • Emre, T., 1996a. Gediz grabenin jeolojisi ve tektoniği. Turkish Journal of Earth Sciences. 5, 171-186.

 • Emre, T., 1996b. Gediz grabeninin tektonik evrimi. Türkiye Jeoloji Bülteni, 39 (2), 1-18,

 • Ercan, T., 1982. Kula yöresinin jeolojisi ve volkanitlerin petrolojisi, İst. Yerbil. Derg., 3, 77-124.

 • Ercan, T., 1993. Kula volkanitlerinin jeokimyasal, radyometrik ve izotopik verilerinin yorumu (Manisa-Batı Anadolu). Türkiye Jeoloji Bülteni, 36(1), 113-129.

 • Erinç, S., 1954. Orta Ege Bölgesi`nin Jeomorfolojisi. MTA Raporu No: 2217, Ankara (yayımlanmamış).

 • Erinç, S., 1955. Gediz ve Küçük Menderes deltalarının morfolojisi. 9. Coğrafya Meslek Haftası (22-29 Aralık l954) Tebliğler ve Konferanslar. Türk Coğ. Kur. Yay. No.2, 33- 66, İstanbul.

 • Erinç, S., 1978. Changes in the physical environment in Turkey since the end of last glacial. In: The Environmental History of the Near and Middle East since the last ice age. (Ed.: W.C.Brice), London, New York, San Francisco, 87-110.

 • Erkal, T. ve Hakyemez, H.Y., 1993. Gediz Nehri Deltasının Kuvaterner jeoloji ve jeomorfolojisi. Türkiye Kuvaterneri Workshop Bildiri Özleri, 17-19 Kasım 1993, İstanbul, 32-33.

 • Erol, O., 1982. Batı Anadolu genç tektoniğinin jeomorfolojik sonuçları. Türkiye Jeol. Kur. Batı Anadolu`nun Genç Tektoniği ve Volkanizması Paneli, Ankara, 15-21.

 • Fairbanks, R.G., 1989. A 17.000 year glacio-eustatic sea level record: influence of glacial melting rates on the Younger Dryas event and deepocean circulation. Nature, 342, 637-642.

 • Fleming, K., Johnston, P., Zwartz, D., Yokoyama, Y., Lambeck, K. ve Channel, J., 1998. Refining the eustatic sea-level curve since the Last Glacial Maximum using far- and intermediate-field sites. Earth and Planetary Sciences Letters, 163 (1-4), 327-342.

 • French, D., 1965. Early pottery sites from Western Anatolia. Bulletin of the Institute of Archaeology, 5,15-24.

 • French, D., 1969. Prehistoric sites in Northwest Anatolia, 2. part - The Balıkesir and Akhisar/Manisa areas. Anatolian Studies, 19, 41-98.

 • Friedrich, M., Kromer, B., Spurk, M., Hofmann, J. ve Kaiser, K.F., 1999. Paleo-environment and radiocarbon calibration as derivedfrom Late Glacial/Early Holocene tree-ring chronologies. Quaternary International, 61, 27-39

 • Göktaş, F. ve Hakyemez, H.Y., 2000. Late PliocenePleistocene stratigraphy of the Büyük Menderes graben fill, western Turkey. Internatıonal Earth Sciences Colloquium on the Aegean Region (IESCA-2000), 25-29 Eylül 2000, İzmir, Abstracts, 73.

 • Göktaş, F., 2012. Kemalpaşa-Torbalı (İzmir) havzası ile yakın çevresindeki Neojen-Kuvaterner tortullaşması ve magmatizmasının jeolojik etüdü. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Rapor No: 11575 (yayımlanmamış).

 • Gürsoy, H., Temiz, H. ve Tatar, O., 1998. Gediz grabeni güney kenarında güncel deformasyon verileri. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 1. Toplantısı, Makaleler, 103-112, İTÜ Maden Fakültesi, 8-9 Aralık 1997.

 • Hakyemez, H.Y., Erkal. T., Göktaş, F., 1999. Late Quaternary evolution of the Gediz and Büyük Menderes grabens, Western Anatolia, Turkey. Quaternary Science Reviews, 18, 549-554.

 • ICS, 2013. International Stratigraphic Chart, International Commision on Stratigraphy. http://www.stratigraphy.org/index.php/icschart-timescale, 10 Mart 2013.

 • İztan, H. ve Yazman, M., 1990. Geology and hydrocarbon potential of the Alaşehir (Manisa) area, Western Turkey. IESCA, Int. Earth Sci. Congr. on Aegean Regions, 1-6 October, 1990, İzmir, Proc., 1, 327-338.

 • Kaya, O., 1979. Ortadoğu Ege çöküntüsünün (Neojen) stratigrafisi ve tektoniği. Türkiye Jeoloji Kurumu Bült., 22, 35-58.

 • Kazancı, N., 2009. Neojen-Kuvaterner sınırının değişmesi ve beklenen gelişmeler. Türkiye Jeol. Bült., 52 (3), 367-373.

 • Kazancı, N., Dündar, S., Alçiçek, M.C. ve Gürbüz, A., 2009. Quaternary deposits of the Büyük Menderes Graben in Western Anatolia, Turkey: Implications for river capture and the longest Holocene estuary in the Aegean Sea. Marine Geology, 264, 165-176.

 • Kazancı, N., Gürbüz, A. ve Boyraz, S. , 2011. Büyük Menderes Nehri’nin Jeolojisi ve Evrimi. Türkiye Jeol. Bült., 54 (1-2), 25-55.

 • Kazancı, N., Boyraz, S., Özkul, M., Alçiçek, M.C. ve Kadıoğlu, Y.K., 2012. Late Holocene terrestrial tephra record at western Anatolia, Turkey: Possible evidence of an explosive eruption outside Santorini in the eastern Mediterranean. Global and Planetary Change, 80, 36–50.

 • Koçyiğit, A., Yusufoğlu, H. ve Bozkurt, E., 1999. Evidence from the Gediz graben for episodic two-stage extension in Western Turkey. Journal of the Geological Society, London, 156, 605- 616.

 • Kozan, A.T., 1982. Salihli güneyinde Bozdağlar üzerindeki asılı vadilerin morfojenezi ve GedizKüçük Menderes grabenleşmesi ile ilişkisi. 36. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 22-26 Şubat 1982, Ankara, Bildiri Özetleri, 108-109.

 • Lambeck, K., 1995. Late Pleistocene and Holocene sea-level change in Greece and southwesternTurkey: a separation of eustatic, isostatic and tectonic contributions. Geophys. J. Int., 122, 1022-1044.

 • Lambeck, K. ve Purcell, A., 2005. Sea-level change in the Mediterranean Sea since the LGM: model predictions for tectonically stable areas. Quaternary Science Reviews, 24,1969–1988.

 • Leflef, D., 1980. Muratdağı güneyi Neojen havzasının çökel ortamları ve paleocoğrafik evrimi. MTA Raporu No: 6812, Ankara (yayımlanmamış).

 • Mascarelli, A.L., 2009. Quaternary geologists win timescale vote. Nature, 459(4), 624.

 • Meriç, M., 1993. Pre-Bronze age settlements of WestCentral Anatolia. Anatolica. 19, 143-150.

 • MTA, 2002. 1:500.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası İzmir Paftası. MTA yayını, Ankara.

 • Miller, K.G., 2005. Sea level change, last 250 million years. In: Encyclopedia of Paleoclimatology and Ancient Environments, (Ed. Vivien Gornitz), 879-887.

 • Miller, K.G., Kominz, M.A., Browning, J.V., Wright, J.D., Mountain, G.S., Katz, M.E., Sugarman, P.J., Cramer, B.S., Christie-Blick, N., ve Pekar, S.F., 2005. The Phanerozoic record of global sea-level change. Science, 310, 1293-1298.

 • Muscheler, R., Kromer, B., Björck, S., Svensson, A., Friedrich, M., Kaiser, K F. ve Southon, J., 2008. Tree rings and ice cores reveal 14C calibration uncertainties during the Younger Dryas. Nature Geoscience, 4, 263-267.

 • Ozaner, S. ve Bozbay, E., 1982. Kula dolaylarının morfojenezi, genç tektoniği ve Gediz-Alaşehir grabeni ile ilişkisi. 36. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 22-26 Şubat 1982, Ankara, Bildiri Özetleri, 110-111.

 • Paton, S., 1992. Active normal faulting drainage patterns and sedimentation in southwestern Turkey. Journal of the Geological Society, London, 149, 1031-1044.

 • Roberts, S.C., 1988. Active Normal Faulting in Central Greece and Western Turkey. Unpubl. Ph.D. Thesis, University of Cambridge.

 • Sarıca, N., 2000. The Plio-Pleistocene age of Büyük Menderes and Gediz grabens and their significance on N-S extensional tectonics in West Anatolia: mammalian evidence from the continental deposits. Geological Journal, 35, 1-24

 • Shackleton, N. J., 1987. Oxygen isotopes, ice volume and sea level. Quaternary Science Reviews, 6, 183–190.

 • Seyitoğlu, G. ve Scott, B. C., 1996. The age of Alaşehir graben (west Turkey) and its tectonic implications. Geological Journal, 31, 1-11.

 • Seyitoğlu, G., Çemen, İ. ve Tekeli, O., 2000. Extensional folding in the Alaşehir (Gediz graben, western Turkey). Journal of the Geological Society, London, 157, 1097-1100.

 • Seyitoğlu, G., Tekeli, O., Çemen, İ., Şen, Ş. ve Işık, V., 2002. The role of the flexural rotation/Rolling hinge model in the tectonic evolution of the Alaşehir graben, western Turkey. Geological Magazine, 139, 15-26.

 • Sözbilir, H., 2001. Extensional tectonics and the geometry of related macroscopic structures: field evidence from the Gediz detachment, Western Turkey, Turkish Journal of Earth Sciences, 10, 51-67.

 • Sözbilir, H., 2002. Geometry and origin of folding in the Neogene sediments of the Gediz Graben, western Anatolia, Turkey, Geodinamica Acta, 15, 277-288.

 • Şahinci, A., 1976. Manisa yöresi Gediz alüvyonları hakkında bazı incelemeler: Ege Üniv. Fen Fak. İlmî Rap. Ser., 233, 11 s.

 • Şengör, A.M.C., 1987. Cross-faults and differential stretching of hanging walls in regions of lowangle normal faulting; Examples from western Turkey. In: Continental Extensional Tectonics. (Eds. M. P. Coward, J. F. Dewey and P. L. Hancock), Geol. Soc. Pub., 28, 575-589.

 • Temiz, H., Gürsoy, H. ve Tatar, O. 1998. Kinematics of late Pliocene-Quaternary normal faulting in the southeastern end of the Gediz graben, western Anatolia, Turkey, International Geology Review, 40, 638-646.

 • Ünay, E., Göktaş, F., Hakyemez, H.Y., Avşar, M., Şan, Ö., 1995. Büyük Menderes Grabeni’nin kuzey kenarındaki çökellerin Arvicolidae (Rodentia, Mammalia) faunasına dayalı olarak yaşlandırılması. Türkiye Jeol. Kur. Bült., 38 (2), 75-80.

 • Ünay, E. ve De Bruijn, H., 1998. Plio-Pleistocene rodents and lagomorphs from Anatolia. Mededelingen Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO, 60, 431- 465.

 • Ünay, E. ve Göktaş, F., 1999. Söke çevresi (Aydın) geç Erken Miyosen ve Kuvaterner yaşlı küçük memelileri: ön sonuçlar. Türkiye Jeoloji Bülteni, 42(2), 99-113.

 • Ünay, E., Göktaş, F., Hakyemez, H.Y., Avşar, M., Şan, Ö., 1995. Büyük Menderes Grabeni’nin kuzey kenarındaki çökellerin Arvicolidae (Rodentia, Mammalia) faunasına dayalı olarak yaşlandırılması. Türkiye Jeol. Kur. Bült., 38(2), 75-80.

 • Waelbroecka, C., Labeyrie, L., Michel, E., Duplessya, J.C., McManusc, J.F., Lambeck, K., Balbona, E. ve Labracherie, M., 2002. Sea-level and deep water temperature changes derived from benthic foraminifera isotopic records. Quaternary Science Reviews, 21, 295-305.

 • Yağmurlu, F., 1987. Salihli güneyinde üste doğru kabalaşan Neojen yaşlı alüvyonel yelpaze çökelleri ve Gediz Grabeni’nin tektonosedimanter gelişimi, Türkiye Jeoloji Bülteni, 30, 33-40.

 • Yılmaz, Y., 2000. Ege Bölgesinin aktif tektoniği. Batı Anadolu’nun depremselliği Sempozyumu (BADSEM 2000), 24-27 Mayıs 2000, İzmir, Bildiriler, 3-14.

 • Yılmaz, Y., Genç, Ş. C., Gürer, F., Bozcu, M., Yılmaz, K., Karacık, Z., Altunkaynak, Ş. ve Elmas, A., 2000. When did the western Anatolian grabens begin to develop?, In: Bozkurt, E., Winchester, J.A. ve Piper, J.A.D. (eds), Tectonic and Magmatism in Turkey and the Surrounding Area, Journal of the Geological Society, London, Special Publications 173, 131-162.

 • Yusufoğlu H., 1996. Northern margin of the Gediz Graben: age and evolution, west Turkey, Turkish J. Earth Sci., 5, 11-23.

 • Hakyemez, M , Göktaş, F , Erkal, T . (2013). Gediz Grabeninin Kuvaterner Jeolojisi ve Evrimi . Türkiye Jeoloji Bülteni , 56 (2) , 1-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28126/298799

 • Bolkardağı Birliği Devoniyen Yaşlı Metakumtaşlarının Petrografisi ve Jeokimyası: Sedimanter Süreçler, Provens ve Tektonik Ortam İçin Bazı Sınırlamalar
  Ömer Bozkaya Hüseyin Yalçin Remzi Eryilmaz
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Orta (Bozkır-Konya, İsalı formasyonu Gerez üyesi) ve Doğu (Kangal-Sivas, Kangal formasyonuBakırtepe üyesi) Toroslar`da allokton Bolkardağı Birliği`ne ait Devoniyen yaşlı metakumtaşları; başlıca kuvars (monokristalin ve polikristalin), feldispat (mikroklin ve plajiyoklaz), fillosilikat (illit, klorit, C-V,C-S ve dikit) ve kayaç parçaları (fillit ve kuvarsit) içermektedir. Polikristalin kuvars, mikroklin ve fillitikkayaç parçaları Bakırtepe üyesinde, plajiyoklaz ise Gerez üyesinde daha yüksek miktarda bulunmaktadır. Gerez üyesi genellikle kuvars arenit, Bakırtepe üyesi ise subarkoz bileşimli meta kumtaşları ile temsil olunmaktadır. Devoniyen yaşlı metakumtaşları, altında ve üstündeki aynı yaşlı birimlere göre litolojik (kum boyu silisiklastik kayaçların baskınlığı) ve mineralojik (daha fazla feldispat ve kuvars içermesi,1M illitlerin ortaya çıkması, farklı fillosilikat birliktelikleri) farklılıklara sahiptir. Meta kumtaşları, yüksek SiO2, Al2O3, Fe2O3 ve K2O içeriği ile karakteristik olup; feldispat türlerine bağlı olarak Bakırtepe üyesi Gerez üyesine göre K2O içeriği bakımından zengin, buna karşın CaO ve Na2O içerikleri bakımından daha fakirdir. Meta kumtaşlarının kondrite normalize iz element dağılımlarına göre; Bakırtepe ve Gerez üyeleri birbirinden ayrılmakta ve hem sedimanter hem de magmatik kökenli kaynak alanlardan beslendiğini ortaya koymaktadır. Sonuç olarak; Bolkardağı Birliği`nin birimleri yaş, stratigrafik konum ve litolojik benzerlikler sunmakla birlikte, kaynak alanı, çökelmesi ve diyajenez/metamorfizma tarihçesi açısından önemli farklılıklar içermektedir. Bu farklılıklar, kesiksiz bir sedimantasyondan ziyade, olasılıkla Torosların kuzey birliklerine özgü Variskan orojenezi ile ilişkili transgresyonla provensteki ani değişimlerden kaynaklandığı biçiminde değerlendirilmiştir.

 • Toros Kuşağı

 • Bolkardağı Birliği

 • Kil/Fillosilikat

 • Petrograf

 • Jeokimya


 • Bhatia, M.R., 1983. Plate tectonics and geochemical composition of sandstones. Journal of Geology, 91, 611-627.

 • Bhatia M.R., Crook, A.W., 1986. Trace element characteristics of greywackes and tectonic discrimination of sedimentary basins. Contributions to Mineralogical Petrology, 92, 181-192.

 • Bock, B., McLennan, S.M., Hanson, G.N., 1998. The geochemistry and provenance of The Middle Ordovician Austin Glen Member (Normanskill Formation) and the Taconian Orogeny in New England. Sedimantology, 45, 635-655.

 • Bozkaya, Ö., Yalçın, H., 1997. Bolkardagı Birligi (Orta Toroslar, Bozkır-Konya) Üst Paleozoyik-Alt Mesozoyik yaslı diyajenetik-çok düsük dereceli metamorfik kayaçların mineralojisi ve petrografisi. H.Ü. Yerbilimleri, Baysal Batman Özel Sayısı 19, 17-40.

 • Bozkaya, Ö., Yalçın, H., 2000. Very low-grade metamorphism of Upper Paleozoic-Lower Mesozoic sedimentary rocks related to sedimentary burial and thrusting in Central Taurus Belt , Konya, Turkey. International Geology Review, 42, 353-367.

 • Bozkaya, Ö., Yalçın, H., 2004. Diagenetic to low-grade metamorphic evolution of clay mineral assamblages in Paleozoic to early Mesozoic rocks of Eastern Taurides, Turkey. Clay Minerals, 39, 481-500.

 • Bozkaya, Ö., Yalçın, H., Göncüoğlu, M.C., 2002. Mineralogic and organic responses to the stratigraphic irregularities: An example from the Lower Paleozoic very low grade metamorphic units of the Eastern Taurus Atochton, Turkey.Schweizerische Mineralogische und Petrographische Mitteilungen, 82, 355-373.

 • Bozkaya, Ö., Gürsu, S., Göncüoglu, M.C., 2006. Textural and mineralogical evidence for a Cadomian tectonothermal event in the eastern Mediterranean (Sandıklı-Afyon area, western Taurides, Turkey). Gondwana Research, 10, 301- 315.

 • Bozkaya, Ö., Yalçın, H., Kozlu, H., 2011. Clay mineralogy of the Paleozoic-Lower Mesozoic sedimentary sequence from the northern part of the Arabian Platform, Hazro (Diyarbakır), Southeast Anatolia. Geologica Carpathica, 62, 489-500.

 • Condie, K.C., 1993. Chemical composition and evolution of the upper continental crust: Contrasting results from surface samples and shales.Chemical Geology, 104, 1-37.

 • Cox, R., Lowe, D.R., Cullers, R.L., 1995. The influence of sediment recycling and basement composition on evolution of mudrock chemistry in the southwestern United States. Geochimica et Cosmochimica Acta, 59, 2919-2940.

 • Craig, J. Fitches, W.R., Maltman, A.J., 1982. Chlorite-mica stacks in low-strain rocks from Central Wales. Geological Magazine, 119, 243-256.

 • Danchin, R.V., 1967. Chromium and nickel in the Fig Tree Shale from South Africa. Science, 158, 261-262.

 • Dickinson, W.R., Suczek, C., 1979. Plate tectonics and sandstone composition. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 63, 2164-2182.

 • Dickinson, W.R., Beard, L.S., Brakenridge, G.R., Erjavec, J.L., Ferguson, R.C., Inman, K.F., Knepp, R.A., Lindberg, F.A., Ryberg, P.T., 1983. Provenance of North American Phanerozoic sandstones in relation to tectonic setting. Geological Society of American Bulletin, 94, 222-235.

 • Fedo, C.M. Nesbitt, H.W., Young, G.M., 1995. Unravelling the effects of potassium metamorphism in sedimentary rocks and paleosols, with implications for paleoweathering conditions and provenance and tectonic setting. Geochimica et Cosmochimica Acta, 54, 1061-1081.

 • Folk, R.L., 1974. Petrology of Sedimentary Rocks. Hemphill Press, second edition, Austin, TX 182 p.

 • Göncüoglu, M.C., Dirik, K., Kozlu, H., 1997. General characteristics of pre-Alpine and Alpine terranes in Turkey: Explanatory notes to the terrane map of Turkey. Annales Géologique Pays Hellénique, 37, 515-536.

 • Göncüoğlu M.C., Turhan N., Şentürk K., Özcan A., Uysal Ş., Yalınız M.K., 2000. A geotraverse across nortwestern Turkey: Tectonic units of the Central Sakarya region and their tectonic evolution. Pp: 139-161 In: Tectonics and Magmatism in Turkey and the Surrounding Area (Eds. E. Bozkurt, J.A. Winchester, J.D.A. Piper). Geological Society, London, Special Publications, 173, London.

 • Gromet,L.P., Dymek, R.F., Haskin, L.A., Korotev, R.F., 1984. The “North American shale composite”: Its compilation, major and trace element characteristics. Geochimica et Cosmochimica Acta, 48, 2469-2482.

 • Gutnic, M., Kelter D., Monod O., 1968. Decoverte de nappes decharriage dans le Nord du Taurus Occidental (Turquie meridiona-203-206. le). Ç.R. Acad. Sc. Paris, D. 266, 988-991

 • Gutnic, M., Monod O., Poisson, A., Dumant, J.F., 1979. Geologie des Taurides Occidentales (Turquie). Mem. Sos. Geol. De France, no:137, Paris tome. 85, 109 p.

 • Gültekin, A.S., 1993. Alacahan-Çetinkaya-Divriği (Sivas) arasında kalan alanın jeolojisi. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bil. Enst., 183 s (yayınlanmamış).

 • Harnois, L., 1988. The CIW index: A new chemical index of weathering. Sedimentary Geology, 55, 319-322.

 • Haskin, L.A., Haskin, M.A., Frey, F.A., Wildeman, T.R., 1968. Relative and absolute terrestrial abundances of the rare earths. In: Origin and Distribution of the Elements, (Ed. L.H. Ahrens), Pergamon Pres, 889-912.

 • Herron, M.M., 1988. Geochemical classification of terrigenous sands and shales from core or log data. Journal of Sedimentary Research, 58, 820-829.

 • Hiscott, R.N., 1984. Ophiolitic source rocks for Taconic-age flysch: Trace element evidence. Geological Society of America Bulletin, 95, 1261-1267.

 • Jaques, A.L. Chappell, B.W., Taylor, S.R., 1983. Geochemistry of cumulus peridotites and gabbros from the Marum Ophiolite Complex, northern Papua New Guinea. Contributions to Mineralogy and Petrology, 82, 154-164.

 • Krinsley, D.H., Pye, K., Kearsley, A.T., 1983. Application of backscattered electron microscopy in shale petrology. Geological Magazine, 120, 109-114.

 • McLennan, S.M., 2001. Relationships between the trace element composition of sedimentary rocks and upper continental crust. Geochemistry Geophysics Geosystems, 2, 109 p.

 • McLennan, S.M., Murray, R.W., 1999. Geochemistry of sediments. In: Encyclopedia of Geochemistry, (Eds. C.P. Marshall, R.W. Fairbridge) Kluwer Academic Publishers, 282-292.

 • McLennan, S.M., Taylor, S.R., 1991. Sedimentary rocks and crustal evolution: Tectonic setting and secular trends. Journal of Geology, 99, 1-21.

 • McLennan, S.M., Hemming, S., McDaniel, D.K., Hanson, G.N., 1993. Geochemical approaches to sedimentation, provenance, and tectonics. In: Processes Controlling the Composition of Clastic Sediments (Eds. M.J. Johnsson, A. Basu), Geological Society of America Bulletin, Spec. Pap. 284, 21-40.

 • McLennan, S.M., Bock, B., Hemming, S.R., Hurowitz, J.A., Lev, S.M., McDaniel, D.K. 2003. The roles of provenance and sedimentary processes in the geochemistry of sedimentary rocks. In: Geochemistry of Sediments and Sedimentary Rocks: Evolutionary Considerations to Mineral DepositForming Environments, (Ed. D.R. Lentz), Geological Association of Canada, GeoText, 4, 7-38.

 • Merriman, R.J., 2005. Clay minerals and sedimentary basin history. European Journal of Mineralogy, 17, 7-20.

 • Merriman, R.J., Frey, M., 1999. Patterns of very low-grade metamorphism in metapelitic rocks. In: Low-Grade Metamorphism, (Eds. M. Frey, D. Robinson), Blackwell Science, 61-107.

 • Monod, O. 1977. Recherces Geologiques dans le Taurus Occidental au sud de Beysehir (Turquie). These d’etat, l’Univ. de Paris sud., centre d’Orsay, 442 p.

 • Nesbitt, H.W., Young, G.M., 1984. Prediction of some weathering trends of plutonic and volcanic rocks based on thermodynamic and kinetic considerations. Geochimica et Cosmochimica Acta, 48, 1523-1534.

 • Nesbitt, H.W., Young, G.M., McLennan, S.M., Keays, R.R., 1996. Effects of chemical weathering and sorting on the petrogenesis of siliciclastic sediments with implications for provenance studies. Journal of Geology. 104, 525- 542.

 • Nockolds, S.R., 1954. Average chemical compositions of some igneous rocks. Geological Society of America Bulletin, 65, 1007-1032.

 • Özçelik, O., 1984. Toroslar’da Bozkır yöresinin Jeolojisi, tektonik evrimi ve petrol olanakları. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Doktora tezi, 221 s.

 • Özçelik, O., 1985. An example for the ophiolitic melange in Taurus; The Sülek Complex: C.Ü. Müh. Fakültesi Dergisi Seri A-Yerbilimleri, 1, 53-62.

 • Özgül, N., 1971. Orta Torosların kuzey kesiminin yapısal gelişiminde blok hareketlerinin önemi. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 14, 85-101.

 • Özgül, N., 1976. Torosların bazı temel jeolojik özellikleri. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 19, 65-78.

 • Özgül, N., 1983. Stratigraphy and tectonic evolution of the Central Taurides. In: Geology of the Taurus Belt, (Eds. O. Tekeli, M.C. Göncüoğlu), Int. Sym., 26-29 Sept., 1983, Ankara, Turkey, p. 77-90.

 • Pettijohn, F.J., 1975. Sedimentary Rocks. Harper and Row, New York, 628 p

 • Pettijohn, F.J., Potter, P.E., Siever, R., 1972. Sand and Sandstone. Wiley, New York, 618 p

 • Roser, B.P., Korsch, R.J., 1986. Determination of tectonic setting of sandstone–mudstone suites using SiO2 content and K2 O/ Na2 O ratio. Journal of Geology, 94, 635-650.

 • Roser, B.P., Korsch, R.J., 1988. Provenance signatures of sandstone mudstone suites determined using discriminant function analysis of major element data. Chemical Geology, 67, 119-139.

 • Sun, S.S., McDonough W.F., 1989. Chemical andisotopic systematics of oceanic basalts; implicatoins for mantle composition and processes. In: Magmatism in Ocean Basins (Eds. A.D. Saunders, M.J. Norry.), Geological Society Special Publication 42, 359-362.

 • Şengör, A.M.C., Yılmaz, Y., 1981. Tethyan evolution of Turkey, a plate tectonic approach. Tectonophysics, 75, 181-241.

 • Taylor, S. R., McLennan, S. M., 1981. The composition and evolution of the continental crust: rare earth element evidence from sedimentary rocks. Phil.Trans. R. Soc. London, Set. A., 301, 381-399.

 • Taylor, S.R., McLennan, S.M., 1985. The Continental Crust: Its Composition and Evolution. Geoscience Texts, Blackwell Scientific Publications, Oxford, 312 p.

 • Tetiker, S., Yalçın, H., 2010. Karakaya Karmaşığı Birimlerinin (KB ve Orta-KD Anadolu) tektonik konumuna (meta-) kumtaşları petrografisi ve jeokimyası ile bir yaklaşım. 45. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Trabzon, Bildiri Özleri, s. 18-20.

 • Voll, G., 1960. New work on petrofabrics. Liverpool and Manchester Geological Journal, 2, 503-567.

 • Wrafter, J.P., Graham, J.R., 1989. Ophiolitic detritus in the Ordovician sediments of South Mayo, Ireland. Journal of the Geological Society of London, 146, 213-215

 • Yalçın, H., Bozkaya, Ö., 1997. Kangal-Alacahan yöresi (Sivas) Üst Paleozoyik yaşlı meta-sedimanter kayaçlarda gömülme ve bindirme ile ilişkili çok düşük dereceli metamorfizma. Türkiye Jeoloji Bülteni, 40, 1-16.

 • Yalçın, H., Bozkaya, Ö., 2002. Hekimhan (Malatya) çevresindeki Üst Kretase yaslı volkaniklerin alterasyon mineralojisi ve jeokimyası: Denizsuyu-kayaç etkileşimine bir örnek. C.Ü. Müh. Fakültesi Dergisi Seri A-Yerbilimleri, 19, 81-98.

 • Bozkaya, Ö , Yalçın, H , Eryılmaz, R . (2013). Bolkardağı Birliği Devoniyen Yaşlı Metakumtaşlarının Petrografisi ve Jeokimyası: Sedimanter Süreçler, Provens ve Tektonik Ortam İçin Bazı Sınırlamalar . Türkiye Jeoloji Bülteni , 56 (2) , 27-60 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28126/299111

 • Türkiye Ofiyolitleri ve Ofiyolitli Karışıkları: Genel Bakış
  Ali Yilmaz Hüseyin Yilmaz
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Sunulan çalışmanın amacı Türkiye`nin ofiyolitleri ve ofiyolitik karışıkları ile bu birimlerin bölgenin evrimine yönelik sınırlamalarına ilişkin önemini gözden geçirmektir. Var olan verilere göre Türkiye`deki ofiyolitik topluluklar üç ana grup halinde sınıflandırılabilir.1. Grup, İstanbul zonunun güney kenarında yer alan pre-Alpin ofiyolitleri ve ofiyolitik karışıkları kapsar. Bu topluluklar Jura öncesi yaşta olup Pontit Kenet zonunun ofiyolitik dizilerini temsil ederler. Karakaya kompleksi pre-Alpin ofiyolitik karışıkları temsil eder ve bu birimler pre-Alpin ofiyolitlerin yerleşimi sırasında oluşmuştur. Paleotetis`in açılma ve kapanma yaşı ile polaritesi esas olarak hala tartışma konusudur.2. Grup, iki alt kuşağa ayrılabilir ve bunlar Kuzey Anadolu Ofiyolit Kuşağı (KAOK) ile temsil edilir. Kuzey Kuzeydoğu alt kuşağı, İzmir`den doğuya doğru sıra ile Ankara-Erzincan zonu ve Küçük Kafkas Ofiyolit Kuşağının Sevan-Akera alt kuşağı olarak devam etmekte olup, Neotetisin kuzey kolunu doğrudan temsil eder. Bu alt kuşağın ofiyolitleri parçalanmış ofiyolitik dizileri temsil eder ve Üst Kretase yaşta ofiyolitik karışıklarla birlikte yer alır. Güney alt kuşağı ise Marmaris yöresinde başlar ve doğuya doğru sıra ile Hadim, Aladağlar, Tecer-Divriği, Erzurum, Kağızman yörelerinde devam ederek Küçük Kafkas Ofiyolit Kuşağının Vedi alt kuşağına bağlanır. Hınıs yöresi ve Van Gölünün kuzeydoğusundaki yüzeylemeler, KAOK topluluğunun güney alt kuşağının en güneyindeki parçaları olabilirler. Güney alt kuşağının ofiyolit ve karışıkları yaş, bileşim ve tektonik konum açısından kuzey alt kuşağının ofiyolitik birimlerine benzer özellikler sunarlar. Bu nedenle güneydeki birimler, kuzeydekilerin tektonik olarak taşınmış ürünleri olabilir. Neotetis`in kuzey kolunun açılması batıda Triyas`ta, doğuda Jurasik`te başladı. Neotetis`in kuzey kolunun kapanması ise Geç Kretase`de başladı ve Orta Eosen öncesinde sona erdi.3. Grup, düzenli Jura-Alt Kretase ve Geç Kretase yaşta ofiyolitik dizileri ve Geç Kretase yaşta ofiyolitli karışıkları kapsayan Güney ve Güneydoğu Anadolu Ofiyolit Kuşağı (GAOK) ile temsil edilir. Güneydoğu Anadolu`da Neotetis`in güney kolunun açılması Permiyen-Triyas döneminde, kapanma ise Geç Kretasede başladı ve Geç Miyosen öncesi dönemde sona erdi.2. ve 3. grup ofiyolitler ve karışıklar birbirlerinden Anadolu-Toros blokunun metamorfik olmayan ekseni ile ayrılırlar. Bunlar birlikte Okyanus Ortası Sırtı Bazaltları (OOSB) ve Yitim Zonu Üstü (YZÜ) türde ofiyolitler içermekte olup kuzeye dalımlı çift yitim zonu boyunca Üst Kretase`de yerleşmişlerdir. Ofiyolitik birimlerin yerleşme biçimi, KAOK ve GAOK boyunca kuzeye ve güneye bakan bindirmelerin varlığı gözetildiğinde bir çiçek yapısını gösterir. 

 • Alpin ofiyolitleri

 • karışıklar

 • kenedler

 • pre-Alpin ofiyolitler

 • Türkiye


 • Adamia, Sh., Abesadze, M., Kekelia, M., Chkhotua, T. and Shavishvili I., 1978. Metamorphic ophiolites, island-arc complexes and blastomylonites of the Great Caucasian Main Range (in Russian). Doklady Acad. Sci. USSR, 241 (5): 1139-1142.

 • Adamia, Sh., Aleksidze, M., Balavadze, B., Gvantseladze, T., Gugunava, G., Diasamidze, Sh., Ioseliani, M., Ismailzadeh, T., Kartvelishvili, K., Kuloshvili, S., Mindeli, P., Nazaretian, S., Oganesian, S., Radjabov, M., Sikharulidze, D., Chelidze, T. and Shengelaia, G., 1991. Complex geophysical investigation of the Caucasus (in Russian). In: V.V.Belousov, N.I. Pavlenkova and G.N. Kviatkovskaja (Eds.). Deep Structure of the Territory of the USSR, Nauka, Moskow, p. 41-55.

 • Adamia, Sh., Asanidze, B., Chkhotua, T., Kekelia, M., Shavishvili, I., Tsimakuridze, G. and Zakariadze, G., 2004. Fragments of the Paleo-Tethyan terranes in the crystalline core of the Great Caucasus. 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology Thessaloniki, Greece, p. 14 – 20.

 • Adamia, Sh., Asanidze, B., and Pechersky, D. M., 1982. Geodynamics of the Caucasus, an experiment in palinspastic reconstruction. In: Problemy geodinamiki Kavkaza (Problems of the Geodynamics of the Caucasus). Nauka, p. 13-21.

 • Adamia, Sh., Bergaougran, H., Fourquin, C., Haghipour, A., Lordkipanidze M., Özgül, N., Ricou, L.E., and Zakarizade, G., 1980. The Alpine Middle East between the Aegean and the Oman traverses (Geologie des Chaines Alpines Issues de la Tethys. L’Asie Alpine). 26. Congress Geologique International, Paris, Colloque C5, Memoire BRGM, 115, p. 122 -136.

 • Adamia, Sh., Zakariadze, G., Chkhota, T., Sadradze, N., Tsereteli, N., Chabukiani, A. and Gventsadze, N., 2011. Geology of the Caucasus. Turkish J. Earth Sci. 20: 489-544.

 • Adib, D. and Pamic, J., 1980. Ultramafic and mafic cumulates from the Neyriz Ophiolitic Complex in SE parts of the Zagros range (Iran). In: A. Panayiotou (Ed.). Ophiolites, Cyprus Geological Survey Department, Nicosia, Cyprus, p. 392- 397.

 • Akdeniz, N., Akçören, F. and Timur, E., 1994. Aşkale-İspir arasının jeolojisi. General Direc. Mineral Res. And Explor., Rept. 9731, Ankara, 235 pp. (in Turkish, unpublished).

 • Aktaş, G. and Robertson, A.H.F., 1984. The Maden Complex, SE Turkey: evolution of a Neotethyan active margin. In: J.E. Dixon and A.H.F. Robertson (Eds.). The Geological Evolution of the Eastern Mediterranean. Blackwell Scientific Publications, Oxford, London, p. 375- 402.

 • Akyürek, B., Bilginer, E., Dağer, Z. and Sunu, O., 1979. Hacılar (Kuzey Çubuk-Ankara) bölgesinde Alt Triyas’ın varlığı (the presence of Lower Triassic in the Hacılar region (north Çubuk-Ankara). Bull. Geol. Soc. Turkey, 22, 169- 174.

 • Alavi, M., 1994. Tectonics of the Zagros Orogenic Belt of Iran: New data and interpretation. Tectonophysics, 229: 211-238.

 • Allahyari, K., Saccani, E., Pourmoafi, M., Beccaluva, L. and Masoudi, F., 2010. Petrology of mantle peridodites and introsive mafic rocks from the Kermanshah ophiolitic complex (Zagros Belt, Iran): Implications for the geodynamic evolution of the Neo-Tethyan oceanic branch between Arabia and Iran. Ofioliti, 35(2): 71-90.

 • Altıner, D., 1989. An example for the tectonic evolution of the Arabian Platform (SE Anatolia) during Mesozoic and some criticism of the previously suggested models. In: Şengör, A.M.C. (Ed.). Tectonic Evolution of the Tethyan Regions, Kluwer, p. 117-129.

 • Altıntaş, I. E., Topuz, G., Çelik, Ö.F., Roland, Y., Göçmengil, G. and Özkan, M., 2012. An example for early Jurassic SSZ type ophiolite from Turkey. Refahiye (Erzincan) ophiolite. 65th Geological Congress of Turkey, Abstracts Book, UCTEA the Chamber of Geological Engineers, Ankara, p. 348- 349.

 • Asatryan, G., Danelian, T., Sosson, M., Sahakyan, L., Person, A., Avagyan, A. and Galoyan, G., 2010. Radiolarian ages for the sedimentary cover of Sevan ophiolite (Armenia, Lesser Caucasus. Ofioliti, 35 (2): 91-101.

 • Aydın M., Demir O., Özçelik Y., Terzioğlu N. and Satır M., 1995. A geological revision of İnebolu, Devrekani, Ağlı and Küre areas: New observations in Paleo-Tethys - Neo-Tethys sedimentary successions. In: A. Erler, T. Ercan, E. Bingöl, and S.Örçen (Eds.). The Proceedings of International Symposium on Geology of the Black Sea Region, General Directorate of Mineral Research and Exploration of Turkey (MTA) Publication, Ankara, p. 33-38.

 • Babaei, A., Babaei, H. A. and Arvin, M., 2005. Tectonic evolution of the Neyriz Ophiolite, Iran: An accretionary prism model. Ofioliti 30 (2): 65-74.

 • Bağcı,vU., Parlak, O. and Höck, V., 2006. Geochemical characteristics and tectonic environment of ultramafic to mafic cumulate rocks from the Tekirova (Antalya) ophiolite (southern Turkey). Geological Journal, 41: 193-219.

 • Bağcı, U., Parlak, O., Höck, V. and Delaloye, M., 2002. Suprasubduction zone origin of the Antalya ophiolite (southern Turkey) deduced from mineral chemistry of the ultramafic-mafic cumulates. 1st International Symposium of the Faculty of Mines (ITU) on Earth Sciences and Engineering, 16-18 May 2002, Proceedings, Istanbul, Turkey, p. 140.

 • Bailey, E.B. and McCallien, W.J., 1950. The Ankara Mélange and the Anatolian Thrust. Nature 166: 938-940.

 • Barka, A. A., 1992. The North Anatolian Fault. Annales Tectonicae VI, p. 164-195 (special issue).

 • Beccaluva, L., Coltorti, M., Premti, I., Saccani, E., Siena, F. and Zeda, O., 1994. Mid-ocean ridge and supra-subduction affinities in the ophiolitic belts from Albania. Ofioliti, 19: 77-96.

 • Bektaş, O., 1981. Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Erzincan-Tanyeri bucağı yöresindeki jeolojik özellikleri ve yerel ofiyolit sorunları. Karadeniz Teknik Üniversitesi Yerbilimleri Fakültesi Genel Yayın No. 139, Fakülte Yayın No. 32, Doktora tezi (Ph.D. thesis), Trabzon, 196 pp.

 • Belov, A. A., 1981. Tectonic evolution of the Alpine folded region in the Paleozoic (Tektonicheskoye razvitiye Al’piyskoy sklanchatoy oblastiv Palezoye). Nauka, 212 pp.

 • Belov, A. A., Somin, M.L. and Adamia, Sh., 1978. Precambrian and Paleozoic of the Caucasus (Brief Synthesis). Jeohrb. Geol. B-A 121 (1): 155-175.

 • Biju-Duval, B., Dercourt, J. and Le Pichon, X., 1977. From the Tethys ocean to the Mediterranean Seas: A plate tectonic model of the evolution of the western Alpine system. In: B. BijuDuval and L.Montadert (Eds.). Structural History of the Mediterranean Basins. Editions Technik, Paris, p. 143- 164.

 • Bingöl, E., Akyürek, B. and Korkmazer, B., 1975. Biga yarımadasının jeolojisi ve Karakaya Formasyonu’nun bazı özellikleri (Geology of the Biga peninsula and some characteristics of the Karakaya blocky series). Cumhuriyetin 50. Yılı Yerbilimleri Kongresi Tebliğleri, MTA Enstitüsü (Proceedings of the 50th Anniv. of Turkish Republic), MTA Special Publications, Ankara, p. 70-77.

 • Bortolotti, V., Chiari, M., Marcucci, M.,Marroni, M., Pandolfi, L., Principi, G. and Saccani, E., 2004. Comparison among the Albanian and Greek ophiolites, in search of constraints for the evolution of the Mesozoic Tethys ocean. Ofioliti, 29: 19-35.

 • Bozkurt, E. and Mittwede, S. K., 2001. Introduction to the geology of Turkey - a synthesis. International Geology Review, 43: 578-594.

 • Bozkurt, E., Winchester, J. A., Yiğitbaş, E. and Ottley, C. J., 2008. Proterozoic ophiolites and mafic-ultramafic complexes marginal to the İstanbul Block: an exotic terrane of Avalonian affinity in NW Turkey. Tectonophysics, 461: 240-251.

 • Boztuğ, D., Debon, F., Le Fort, P. and Yılmaz, O., 1984. Geochemical characteristics of some plutons from the Kastamonu granitoid belt (northern Anatolia, Turkey). Schweiz. Mineral. Petrogr. Mitt., 64: 389-403.

 • Brunn, J.H., 1974. Le Probléme de l’origine des nappes et leurs translations dans les Taurides occidentales. Bull. Soc. Géol. Fr., 16: 101-106.

 • Brunn, J.H., Dumont, J.F., de Graciansky, P. C., Gutnic, M., Juteau, T., Marcoux, J., Monod, O. and Poisson, A., 1971. Outline of the geology of the western Taurides. In: A.S. Campbell (Ed.). Geology and History of Turkey. Petroleum Exploration Society of Libya, Tripoli, p. 225- 255.

 • Buket, E., 1982. Petrochemical characteristics of the ErzincanRefahiye ultramafic and mafic rocks and their correlations with other occurrences. Bulletin of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University (Yerbilimleri), 9: 43-55.

 • Burke, K., Dewey, J.F. and Kidd, W.S.F., 1977. World distribution of sutures - the sites of former oceans. In: M.W. McElhinny (Ed.). The Past Distribution of Continents, Tectonophysics, 40: 69-99.

 • Chen, F., Siebel, W., Satır, M., Terzioğlu, N. and Saka, K., 2002. Geochronology of the Karadere basement (NW Turkey) and implications for the geological evolution of the Istanbul Zone. Int. J. Earth Sci. (Geol. Rundsch.), 91: 469- 481.

 • Coleman, R.G., 1971. Plate tectonic emplacement of upper mantle peridotites along the continental edges, J. Geophys. Res., 76: 1212-1222.

 • Çağlayan, M.A., İnal, R.N., Şengün, M. and Yurtsever, A., 1984. Structural setting of the Bitlis Massif. In: O. Tekeli and M.C. Göncüoğlu (Eds.). International Symposium on the Geology of the Taurus Belt, 1983, Proceedings, Ankara, p.245-254.

 • Çakır, Ü., Genç, Y. and Paktunç, D., 2006. Intrusive lherzolites within the basalts of the Küre ophiolite (Turkey): an occurrence in the Tethyan suprasubduction marginal basin. Geological Journal, 41: 123-143.

 • Çapan, U.Z., 1981. Statistical interpretations of results from major element analysis of rocks from five ophiolite massives along the Taurus Belt, Southern Turkey, II. Factor analysis. Bulletin of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University (Yerbilimleri), 8: 83-89.

 • Çapan, U.Z. and Floyd, P.A., 1985. Geochemical and petrographic features of metabasalts within units of Ankara mélange, Turkey, Ofioliti, 10: 3-18.

 • Çapan, U., Lauer, J.P. and Whitechurch, H., 1983. The Ankara Mélange (central Anatolia): an important element for the reconstruction of Tethyan closure. Bulletin of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University (Yerbilimleri), 10: 35–43.

 • Delaloye, M., and Desmons, J., 1980. Ophiolites and mélange terranes in Iran: a geochronological study and its paleotectonic implications. Tectonophysics, 68: 83-111.

 • Desmons, J., 1981. Are Iranian mélanges of only tectonic origin? Ofioliti, 6 (1): 77-86.

 • Dewey, J.F., 1975. Ophiolite Obduction. Tectonophysics, 31: 93-120.

 • Dewey, J.F. and Bird, J.M., 1971. Origin and emplacement of the ophiolite suite: Appalachian ophiolites in Newfoundland. Journal of Geophysical Research, 76 (14): 3179-3203.

 • Dewey, J.F., Hempton, M.R., Kidd, W.S.F., Şaroğlu, F. and Şengör, A.M.C., 1986. Shorthening of continental lithosphere: the neotectonics of the eastern Anatolia young collision zone. In: M.P. Coward and A.C. Ries (Eds.). Collision Tectonics. Geol. Soc. Amer. Special Paper, 19: 3-36.

 • Dilek, Y., 1995. Seafloor spreading structure of the Kızıldağ ophiolite, Turkey. In: Proceedings of International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions (IESCA), 9-14 October 1995, Volume-I, İzmir- Güllük, Turkey, p. 37-48.

 • Dilek, Y. and Moores, E.M., 1990. Regional tectonics of the eastern Mediterranean ophiolites. In: J. Malpas, E.M. Moores, A. Panayiotou and Xenophontos (Eds.). Ophiolites, Oceanic Crustal Analogues, Proceedings of the Symposium “Troodos 1987”, Cyprus Geological Survey Department, Nicosia, Cyprus.

 • Dilek, Y., Sarıfakıoğlu, E., Sevin, M., Esirtgen, E., Duman, S., Dönmez, M. and Özer, D., 2009. The Ankara mélange as a subduction-accretion complex and the geochemistry, geochronology and tectonic evolution of its Tethyan remnants: 62nd Geological Kurultai of Turkey. General Directorate of Mineral Res.and Exp. (MTA), Ankara, p. 1034-1035.

 • Dilek Y., Shallo, M. and Furnes, H., 2005. Rift-drift, seafloor spreading, and tubduction Tectonics of Albanian ophiolites. International Geology Review, 47: 147-176.

 • Dilek, Y., Thy, P., Hacker, B., and Grundvig, S., 1999. Structure and petrology of Tauride ophiolites and mafic dike intrusions (Turkey): implications for the Neo-Tethyan Ocean. Geol. Soc. Amer. Bull., 111: 1192-1216.

 • Dimitrijevic, M. D. and Dimitrijevic, M.N., 1973. Olistostrome mélange in the Yugoslavian Dinarides and Late Mesozoic plate tectonics. Journal of Geology, 81: 328- 340.

 • Ellero, A., Göncüoğlu, M. C., Marroni, M., Ottria, G., Pandolfi, L., Sayit, K., Tekin, O. K. and Catanzariti, R., 2012. Intrapontide suture zone in Northern Turkey: Evidences from Daday- Araç- Kurşunlu Geotraverse. 65th Geological Congress of Turkey, Abstracts Book, UCTEA the Chamber of Geological Engineers, Ankara, p. 50-51.

 • Erendil, M., 1983. Petrology and structure of the upper crustal units of the Kızıldağ ophiolite. In: O. Tekeli and M.C. Göncüoğlu (Eds.). Geology of the Taurus Belt: Proceedings of the International Symposium, Ankara, p. 269-284.

 • Eyüboğlu, Y., Dilek, Y., Bozkurt, E., Bektaş, O., Rojay, B. and Şen, C., 2010. Structure and geochemistry of an Alaskan-type ultramafic-mafic complex in the eastern Pontides, NE Turkey. Gondwana Research, 18 (1): 230-252.

 • Galoyan, G., Roland, Y., Sosson, M., Corsini, M., Billo, S., Verati, C. and Melkonyan, R., 2009. Geology, geochemistry and 40Ar/39Ar dating of Sevan ophiolites (Lesser Caucasus, Armenia): Evidence for Jurassic back-arc opening and hot spot event between the South Armenian Block and Eurasia. J. Asian Earth Sci., 34: 135-153.

 • Gamkrelidze, I. P., 1982. Mobilism and problems of the tectonics of the Caucasus. In: Problemy Geodinamiki Kavkaza (Problems of the Geodynamics of the Caucasus). Nauka, p. 4-8.

 • Gasanov, T.A., 1986. Evolution of the Sevan-Akera ophiolite zone, Lesser Caucasus. Geotectonics, 20 (2): 147-156.

 • Gansser, A., 1974. The ophiolitic mélange; a world-wide problem on Tethyan examples. Eclogae Geol. Helv., 67: 479-507.

 • Gass, I.G., 1967. The ultrabasic volcanic assemblages of the Troodos Maasif, Cyprus. In: P.J. Wyllie (Ed.). Ultramafic and Related Rocks, John Wiley, New York, p. 121-134.

 • Gedik, İ. and Aksay, A., 2002. 1/100 000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları, Adapazarı- G 25 Paftası, MTA Jeoloji Etütleri Dairesi Yayını, Ankara, 40 pp. (in Turkish).

 • Genç, S.C. and Yılmaz, Y., 1995. Evolution of the Triassic continental margin, northwest Anatolia. Tectonophysics, 243: 193- 207.

 • Gökten, E. and Floyd, P.A., 2007. Stratigraphy and geochemistry of pillow basalts within the ophiolitic mélange of the Izmir-Ankara-Erzincan suture zone: implications for the geotectonic character of the northern branch of Neotethys. Int. J. Earth Sci. (Geol Rundsch.), 96: 725-741.

 • Göncüoğlu, M. C., Dirik, K. and Kozlu, H., 1997. Pre-Alpine and Alpine Terranes in Turkey: Explanatory Notes to the Terrane Map of Turkey. In: D Papanikolaou and F.P. Sassi (Eds.). IGCP Project Number 276, Final Volume: Terrane Maps and Terrane Descriptions, Annales Géologique de Pays Hellénique, 37: 515-536.

 • Göncüoğlu, M. C., Gürsu, S., Tekin, U.K. and Köksal, S., 2008. New data on the evolution of the Neotethyan oceanic branches in Turkey: Late Jurassic ridge spreading in the intraPontide branch. Ofioliti, 33 (2): 153-164.

 • Göncüoğlu, M.C. and Turhan, N., 1984. Geology of the Bitlis Metamorphic Belt. In: O. Tekeli and M.C. Göncüoğlu (Eds.). Geology of the Taurus Belt: Proceedings of the International Symposium, Ankara, Turkey, p. 273-244.

 • Göncüoğlu, M.C., Turhan, N., Şentürk, K., Özcan, A., Uysal, Ş., and Yalınız, M.K., 2000. A geotraverse across Northwestern Turkey: tectonic units of the central Sakarya region and their tectonic evolution. In: E. Bozkurt, J.A. Winchester and J.D.A. Piper (Eds.). Tectonics and Magmatism in Turkey and the Surrounding Area. Geol. Soc. London Spec. Publ., 173: 25-42.

 • Göncüoğlu, M.C., Yalınız, M.K., and Tekin, U.K., 2006. Geochemistry, tectono-magmatic discrimination and radiolarian ages of basic extrusives within the IzmirAnkara Suture Belt (NW Turkey): time constraints for the Neotethyan evolution. Ofioliti, 31 (1): 25-38.

 • Görür, N., Şengör, A.M.C., Akkök, R. and Yılmaz, Y., 1983. Pontidler’de Neo-Tetisin kuzey kolunun açılmasına ilişkin veriler. Bull. Geol. Soc. Turkey, 26: 1-20.

 • Görür, N., Oktay, F.Y., Seymen, I., Şengör, A.M.C., 1984. Paleotectonic Evolution of the Tuzgölü Basin Complex, Central Turkey: Sedimentary Record of a Neo-Tethyan Closure. In: Dixon, J.E., Robertson, A.H.F. (Eds.). The Geological Evolution of the Eastern Mediterranean, vol. 17. Geological Society, London, pp. 455–466. Special Publications.

 • Greenly, E., 1919. The Geology of Anglesey. Mem. Geol. Survey, U.K., 980 pp.

 • Hacker, B. R., Mosenfelder, J. L. and Gnos, E., 1996. Rapid emplacement of the Oman ophiolite: thermal and geochemical constraints. Tectonics, 15: 1230- 1247.

 • Hall, R., 1976. Ophiolite emplacement and evolution of the Taurus suture zone, southeastern Turkey: Geol. Soc. Am. Bull., 87: 1078-1088.

 • Hamilton, W., 1969. Mesozoic California and underflow of Pacific mantle: Geol. Soc. Am. Bull., 80: 2409-2430.

 • Harris, N.B.W., Kelley, S.P. and Okay, A.I., 1994. Post-collision magmatism and tectonics in northwest Turkey. Contribution to Mineralogy and Petrology, 17: 241-252.

 • Haydoutov, I., 1987. Ophiolites and island-arc igneous rocks in a Caledonian basement of the South Carpathian-Balkan region. In: H. Sassi, F., Flügel and P. Grecula, (Eds.). Correlations of Variscan and Prevariscan Mountain Belts, IGCP, 5. Mineralia Slovaca, Special Monograph, Bratislava, p. 279- 292.

 • Hempton, M.R., 1985. Structure and deformation history of the Bitlis suture near Lake Hazar, southeastern Turkey. Geol. Soc. Am. Bull., 96: 233- 243.

 • Hsü, K.J., 1968. Principles of mélanges and their bearing on the Franciscan-Knoxville paradox. Geol. Soc. Am. Bull., 79: 1069-1074.

 • IGC, 1984. Excursions Guidebook, Publishing House “Khelovneba”, Tbilisi, International Geological Congress (IGC), XXVII Session, Moscow, Georgian Soviet Socialist Republic, 224 pp.

 • Juteau, T. 1975. Les ophiolites des nappes d’Antalya (Taurides occidentales, Turquie). Sciences de la Terre, Mémoire 32, Nancy, 692 pp.

 • Juteau, T., 1980. Ophiolites of Turkey. Ofioliti, 2: 199-235.

 • Juteau, T., Nicolas, A., Dubessy, J., Fruchard, J.C. and Bouches, J.L., 1977. Structural relationships in the Antalya Ophiolite Complex, Turkey: a possible model for an oceanic ridge. Geol. Soc. Am. Bull., 88: 1740-1748.

 • Kaya, O. and Mostler, H., 1992. A Middle Triassic age for low-grade greenschist facies metamorphic sequence in Bergama (Izmir), western Turkey: the first paleontological age assignment and structural-stratigraphic implications. Newsletter for Stratigraphy, 26: 1–17.

 • Kaya, O., Wiedmann, J., and Kozur, H., 1986. Preliminary report on the stratigraphy, age and structure of the so-called Late Paleozoic and/or Triassic „mélange“ or „suture zone complex“ of northwestern and western Turkey. Yerbilimleri, 13: 1-16.

 • Knipper, A. L. and Khain, E. V., 1980. Structural position of ophiolites of the Caucasus. Ofioliti (Special Issue), 2: 279- 314.

 • Knipper, A., Ricou, L. E. and Dercourt, J., 1986. Ophiolites as indicators of the geodynamic evolution of the ocean. Tectonophysics, 123: 213-240.

 • Koçyiğit, A., 1987. Hasanoğlan (Ankara) yöresinin tektonostratigrafisi: Karakaya orojenik kuşağının evrimi (Tectono-stratigraphy of the Hasanoğlan (Ankara) region: evolution of the Karakaya orogenic belt). Yerbilimleri, 14: 269-294.

 • Koçyiğit, A. 1990. Üç Kent Kuşağı’nın Erzincan batısındaki (KD Türkiye) yapısal ilişkileri: Karakaya, İç Toros ve Erzincan Kenetleri. In: 8th Petrol Congress of Turkey, Proceedings, Ankara, p. 152-160.

 • Koçyiğit, A., 1991. An example of an accretionary forearc basin from northern central Anatolia and its implications for the history of subduction of Neo-Tethys in Turkey. Geological Society of America Bulletin 103, 22–36.

 • Konak, N., Okay, A. I. and Hakyemez, H. Y., 2009. Tectonics and Stratigraphy of the Eastern Pontides. Field Trip Guide Book. 2nd International Symposium on the Geology of the Black Sea Region, Ankara, 120 pp.

 • Kozur, H.W., Aydın, M., Demir, O., Yakar, H., Göncüoğlu, M.C., and Koru, F., 2000. New stratigraphic and palaeogeographic results from the Palaeozoic and Early Mesozoic of the Middle Pontides (northern Turkey) in the Azdavay, Devrekani, Küre and Inebolu areas: implications for the Carboniferous-Early Cretaceous geodynamic evolution and some related remarks to Karakaya Oceanic Rift Basin. Geologia Croatia, 53: 209-268.

 • Lanphere, M.A. and Pamic, T., 1983. 40Ar/39Ar Ages and Tectonic Setting of Ophiolites from Neyriz area, South-east Zagros ranges, Iran. Tectonophysics, 96: 245-256.

 • Marroni, M., Pandolfi, L., Saccani, E., and Zelic, M., 2004. Boninites from the Kopaonik area (southern Serbia): new evidences for suprasubduction ophiolites in the Vardar Zone. Ofioliti, 29(2): 251-254.

 • Michard, A., Whitechurch, H., Ricou, L.E., Montigny, R. and Yazgan, E., 1984. Tauric subduction (Malatya-Elazığ provinces) and its bearing on tectonics of the Tethyan realm in Turkey. In: J.E. Dixon, and A.H.F. Robertson (Eds.). The Geological Evolution of the Eastern Mediterranean. Blackwell Scientific Publications, Oxford, p. 361-373.

 • Moix, P., Beccaletto, L., Kozur, H.W., Hochard, C., Rosselet, F. and Stampfli, G.M., 2008. A new classification of the Turkish terranes and sutures and its implications for the paleotectonic history of the region. Tectonophysics, 451: 7-39.

 • Monod, O., 1976. La “courbure d’Isparta”: une mosaique de blocks autochtones surmontes de nappes composites á la jonction de l’arc hellénique. Bull. Soc. Géol. Fr., 18: 521-532.

 • MTA, 2002. Geological Map of Turkey, General Directorate of Mineral Research and Exploration (MTA) Publications, Ankara.

 • Nirta, G., Bortolotti, V., Chiari, M., Menna, F., Saccani, E., Principi, G. and Vannucchi, P., 2010. Ophiolites from the Grammos- Arrenes area, Northern Greece: Gelogical, paleontological and geochemical data. Ofioliti, 35(2): 103-115.

 • Norman, T., 1975. Flow features of Ankara mélange. 9th Int. Sed. Congress, Proceedings 4, p. 261-267.

 • Oberhänslı, R., Bousquet, R., Candan, O. and Okay, A. I., 2012. Dating Subduction Events in East Anatolia, Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, 21: 1- 17.

 • Okay, A.İ., 1989. Tectonic units and sutures in the Pontides, northern Turkey. In: A.M.C. Şengör (Ed.). Tectonic Evolution of the Tethyan Region, Kluwer, Dordrecht, p. 109-115.

 • Okay, A.I., 1996. Granulite facies gneisses from the Pulur region, eastern Pontides. Turkish J. Earth Sci., 5: 55-61.

 • Okay, A.I., 2000. Was the late Triassic orogen in Turkey caused by the collision of an oceanic plateau? In: E. Bozkurt, J.A. Winchester and J.D.A. Piper (Eds.). Tectonics and Magmatism in Turkey and the Surrounding Area. Geol. Soc. London Spec. Publ., 173: 25-42.

 • Okay, A.I., 2008; Geology of Turkey: A synopsis. Anschnitt, 21, 19-42.

 • Okay, A.I., Bozkurt, E., Satır, M., Yiğitbaş, E., Crowley, Q.G. and Shang, C.K., 2008. Defining the southern margin of Avalonia in the Pontides: geochronological data from the Late Proterozoic and Ordovician granitoids from NW Turkey. Tectonophysics, 461: 252-264.

 • Okay, A.I. and Göncüoğlu, M.C., 2004. Karakaya Complex: a review of data and concepts. Turkish J. Earth Sci., 13(2): 77-95.

 • Okay, A. I., Monod, O. and Monié, P., 2002. Triassic blueschists and eclogites from northwest Turkey: vestiges of the PaleoTethyan subduction. Lithos, 64: 155-178.

 • Okay, A. I. and Mostler, H., 1994. Carboniferous and Permian radiolarite blocks from the Karakaya Complex in northwest Turkey. Turkish J. Earth Sci., 3: 23-28.

 • Okay, A.I., Satır, M., Maluski, H., Siyako, M., Monie, P., Metzger, R., and Akyüz, S., 1996. Paleo-and Neo-Tethyan events in northwestern Turkey: geological and geochronological constraints. In: A.Yin and T.M. Harison (Eds.). The Tectonic Evolution of Asia, Cambridge University Press, p. 420- 441.

 • Okay, A.I., and Siyako, M., 1993. The new position of the İzmirAnkara Neo-Tethyan suture between İzmir and Balıkesir (in Turkish), Proceedings of the Ozan Sungurlu Symposium, Ankara, p. 333-355.

 • Okay, A.I., Siyako, M. and Bürkan, B.A., 1991. Geology and tectonic evolution of the Biga Peninsula, northwest Turkey. Bulletin of the İstanbul Technical University, 44: 191- 256.

 • Okay, A.I. and Şahintürk, Ö., 1997. Geology of the eastern Pontides. In: A.G. Robinson (Ed.). Regional and Petroleum Geology of the Black Sea and Surrounding Region. AAPG Memoir, 68: 291-311.

 • Okay, A.I., Şengör, A.M.C. and Görür, N., 1994. Kinematic history of the opening of the Black Sea and its effect on the surrounding regions. Geology, 22: 267-270.

 • Okay, A.I. and Tüysüz, O., 1999. Tethyan sutures of northern Turkey. In: Durand, B., Jolivet, L., Horvath, F.,Serane, M. (Eds.). Mediterranean Basins: Tertiary Extension within the Alpine Orogen. Geol. Soc. London Spec. Publ., 156: 475-515.

 • Okay, A.I., Tüysüz, O., Satır, M., Özkan-Altıner, S., Altıner, D., Sherlock, S.and Eren, R. H., 2006. Cretaceous and Triassic subduction-acretion, HP/LT metamorphism and continental growth in the Central Pontides, Turkey. Geol. Soc. Amer. Bull., 118: 1247- 1269.

 • Okay, A.I. and Whitney, D.L., 2010. Blueschists, eclogites, ophiolites and suture zones in northwest Turkey: a review and a field excursion guide. Ofioliti, 35(2): 131-172.

 • Okay, A.I., Zatin, M. and Cavazza, W., 2010. Apatite fission-track data fort he Miocene Arabia- Eurasia collision. Geology 38, 35- 43, doi: 10.1130 /G30234.

 • Önder, F., 1988. Kayabaşı Formasyonu’nda bulunan Triyas konodontlarının taksonomik karakterleri (Taxonomic characters of the Triassic conodonts from the Kayabaşı Formation), C. Ü. Müh. Fak. Dergisi Seri A, 5: 67-90.

 • Önen, A.P., 2003. Neotethyan ophiolitic rocks of the Anatolides of NW Turkey and comparison with Tauride ophiolites. J. Geol. Soc. London, 160: 947-962.

 • Önen, A.P. and Hall, R., 2000. Sub-ophiolitic metamorphic rocks from NW Anatolia, Turkey. Journal of Metamorphic Geology, 18: 483-495.

 • Özcan, Z., Okay, A. I., Özcan, E., Hakyemez, A. and Özkan-Altıner, S., 2012. Late Cretaceous-Eocene Geological Evolution of the Pontides Based on New Stratigraphic and Palaeontologic Data between the Black Sea Coast and Bursa (NW Turkey). Turkish J. Earth Sci., 21: 933-960.

 • Özgül, N., 1976. Some geological aspects of the Taurus orogenic belt, Turkey. Bulletin of Geol. Soc. of Turkey, 19(1): 65-78.

 • Özgül, N., 1984. Stratigraphy and Tectonic Evolution of the Central Taurides. In: O. Tekeli and M.C. Göncüoğlu (Eds.). Geology of the Taurus Belt: Proceedings of the International Symposium, Ankara, Turkey, p.77-90.

 • Özkan, Z. and Öztunalı Ö., 1984. Petrology of magmatic rocks of Guleman Ophiolite: In: O. Tekeli and M.C. Göncüoğlu (Eds.). Geology of the Taurus Belt: Proceedings of the International Symposium, Ankara, Turkey, p. 285-294.

 • Özkaya, İ., 1982. Origin and tectonic setting of some mélange units in Turkey. Journal of Geology, 90: 269-278.

 • Özkoçak, O., 1969. Etude Géologique du masif ultrabasique D’Orhaneli et de sa proche bordure (Bursa-Turquie) sujet proposé par la faculté. Pour obtenir le titre de Docteur de I’Universite de France.

 • Parlak, O., Delaloye, M., and Bingöl, E., 1995. Origin of the subophiolitic metamorphic rocks beneath the Mersin Ophiolite, southern Turkey. Ofioliti, 20(2): 97-110.

 • Parlak, O., Delaloye, M., and Bingöl, E., 1996. Mineral chemistry of ultramafic and mafic cumulates as an indicator of the arcrelated origin of the Mersin ophiolite (southern Turkey). Geol. Rund., 85: 647-661.

 • Parlak, O., Delaloye, M. and Bingöl, E., 1997. Phase and cryptic variation through the ultramafic and mafic cumulates in the Mersin ophiolite (southern Turkey). Ofioliti, 22: 81-92.

 • Parlak, O., Höck, V. and Delaloye, M., 2002. The suprasubduction zone Pozantı-Karsantı ophiolite, southern Turkey: evidence for high-pressure crystal fractionation of the ultramafic cumulates. Lithos, 65: 205-224.

 • Parlak, O., Karaoğlan, F., Thöni, M., Robertson, A., Okay, A. I. and Keller, F., 2012. Geochemistry, Geochronology and tectonic significance of high- temperature meta-ophiolitic rocks: Possible relations to Eocene South- Neotethyan arc magmatism (Malatya area, SE Anatolia). 65th Geological Congress of Turkey, Abstracts Book, UCTEA the Chamber of Geological Engineers, Ankara, p. 90-91.

 • Parlak, O., Rızaoğlu, T., Bağcı, U., Karaoğlan, F. and Höck, V., 2009, Tectonic significance of the geochemistry and petrology of ophiolites in the southeast Anatolia, Turkey. Tectonophysics, 473: 173-187.

 • Parlak, O., Yılmaz, H., and Boztuğ, D., 2006. Origin and tectonic significance of the metamorphic sole and isolated dykes of the Divriği ophiolite (Sivas, Turkey): evidence for slab break-off prior to ophiolite emplacement. Turkish J. Earth Sci., 15(1): 25-41.

 • Pearce, J.A., Lippard, S.J. and Roberts, S., 1984. Characteristics and tectonic significance of supra-subduction zone ophiolites. In: B.P. Kokelaar and M.F. Howells (Eds.). Marginal Basin Geology. Geol. Soc. London Spec. Publ.,16: 77-89.

 • Pehlivan, Ş., Bilginer, E. and Aksay, A., 2002, 1/100 000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları, Adapazarı- G 26 Paftası, MTA Jeoloji Etütleri Dairesi Yayını, Ankara, 28 pp.

 • Perinçek, D., 1979a. Geological investigation of the Çelikhan-SincikKoçali area (Adıyaman-southeast Turkey). Istanbul University Fen Fakültesi Mecmuası, B/44: 127-147.

 • Perinçek, D., 1979b, Interrelation of the Arabian and Anatolian plates, Guidebook for excursion B, First Geological Congress of the Middle East, 34p, The Geological Society of Turkey, (in English).

 • Perincek, D., 1980, Volcanic of Triassic Age in Bitlis Metamorphic rocks, Bulletin of the Geological Society of Turkey, 23, pp. 201-211 (in Turkish & English).

 • Perincek, D., 1990, Stratigraphy of the Hakkari Province, Southeast Turkiye, Turkish Association of Petroleum Geologist Bulletin, Vol. 2/1, pp. 21-68, (in Turkish).

 • Perinçek, D. and Kozlu, H., 1984. Stratigraphy and structural relations of the units in the Afşin-Elbistan-Doğanşehir region, eastern Taurus). In: O. Tekeli and M.C. Göncüoğlu (Eds.). Geology of the Taurus Belt: Proceedings of the International Symposium, Ankara, Turkey, p. 181-198.

 • Perincek, D., and Ozkaya, I.,1981, Tectonic Evolution of the Northern Margin of the Arabian Plate, Bulletin of Institute of Earth Sciences of Hacettepe University, 8, pp. 91-101, Ankara, Turkey (in Turkish).

 • Pickett, E. and Robertson, A.H.F., 1996. Formation of the Late Paleozoic–Early Mesozoic Karakaya Complex and related ophiolites in NW Turkey by Paleotethyan subduction-accretion. Jour. Geol. Soc. London, 153: 995–1009.

 • Pourteau, A., Candan, O., and Oberhänsli, R., 2010. High-pressure metasediments in central Turkey: constraints on the Neotethyan closure history. Tectonics, 29, TC 5004, doi: 10.1029/2009 TC 002650.

 • Rızaoğlu, T., Parlak, O., Höck, V., Koller, F., Hames, W.E. and Biller, Z., 2009. Andean-type active margin formation in the eastern Taurides: geochemical and geochronological evidence from the Baskil granitoid, SE Turkey. Tectonophysics, 473: 188-207.

 • Rice, S.P., Robertson, A.H.F. and Ustaömer, T., 2006. Late CretaceousEarly Cenozoic tectonic evolution of the Eurasian active margin in the Central and Eastern Pontides, northern Turkey. In: Robertson A.H.F. and Mountrakis D. (Eds) Tectonic Development of the Eastern Mediterranian Region. Geol Society London, Special Publications, 260: 413-445.

 • Rice, S. P., Robertson, A.H.F., Ustaömer, T., Inan, N. and Taslı, K., 2009. Late Cretaceous-Early Eocene tectonic development of the Tethyan suture zone in the Erzincan area, eastern Pontides, Turkey. Geological Magazine, 146(4): 567-590.

 • Ricou, L. E., Marcoux, J. and Poisson, A., 1979. L’allochtonie des Bey Dağları orientaux. Reconstruction palinspastique des Taurides occidentals. Bullettin de la Société Geologique de France, 11(2): 125-133.

 • Ricou, L. E., Marcoux, J. and Whitechurch, H., 1984. The Mesozoic organization of the Taurides: one of the several ocean basins. In: J.E. Dixon and A. H. F. Robertson (Eds.). The Geological Evolution of the Eastern Mediterranean. Geol. Soc. London Spec. Publ., 17: 349-360.

 • Robertson, A.H.F., 1993. Mesozoic-Tertiary sedimentary and tectonic evalution of Neo-Tethyan carbonate platform margin, small ocean basins in the Antalya Complex, SW Turkey. Int. Assoc. Sedimentology Spec. Publ., 20: 415-465.

 • Robertson, A.H.F., 1994. Role of the tectonic facies concept in orogenic analysis and its application to Tethys in the eastern Mediterranean region. Earth Sci. Rev., 37: 139- 213.

 • Robertson, A.H.F., 1998. Mesozoic-Tertiary tectonic evolution of the easternmost Mediterranean area: integration of marine and land evidence. In: A.H.F. Robertson, K.C. Emeis, C. Richter and A. Camerlenghi (Eds.). Proceedings of the Ocean Drilling Program, Scientific Results, 160: 723- 782.

 • Robertson, A.H.F., 2000. Mesozoic-Tertiary tectonic-sedimentary evalution of south Tethyan oceanic basin and its margins in southern Turkey. In: E. Bozkurt, J.A. Winchester and J.D.A. Piper (Eds.). Tectonics and Magmatism in Turkey and the Surrounding Area. Geol. Soc. London Spec. Publ., 173: 25-42.

 • Robertson, A.H.F., 2002. Overview of the genesis and emplacement of Mesozoic ophiolites in the eastern Mediterranean Tethyan region. Lithos, 65: 1-67.

 • Robertson, A.H.F. and Dixon, J. E., 1984. Introduction: aspects of the geological evolution of the Eastern Mediterranean. In: J.E. Dixon and A. H. F. Robertson (Eds.). The Geological Evolution of the Eastern Mediterranean. Geol. Soc. London Spec. Publ., 17: 1- 74.

 • Robertson, A. H. F., Parlak, O., Rizaoğlu, T., Ünlügenç, Ü., İnan, N., Taşlı, K., and Ustaömer, T., 2007. Tectonic evolution of the South Tethyan ocean: evidence from the Eastern Taurus Mountains (Elazığ region, SE. Turkey). In: Ries, A. C., Butler, R. W. H. and Graham, R. H. (eds). Deformation of the Continental Crust: The legacy of Mike Coward, vol. 272. Geological Society of London Special Publication, pp. 231- 270.

 • Robertson, A.H.F. and Ustaömer, T., 2004. Tectonic evolution of the Intra-Pontide suture zone in the Armutlu Paninsula, NW Turkey. Tectonophysics, 381: 175-209.

 • Robertson, A.H.F. and Ustaömer, T., 2012. Testing Alternative Tectono-Stratigraphic Interpretations of the Late Paleozoic-Early Mesosoic Karakaya Complex in NW Turkey: Support for an Accretionary Origin Related to Northward Subduction of Plaeotethys. Turkish Journal of Earth Sciences, 21: 961-1007.

 • Robertson, A.H.F., Ustaömer, T., Parlak, O., Ünlügenç, U. C., Taslı, K. and İnan, N., 2006. The Berit transect of the Tauride thrust belt, S. Turkey: Late Cretaceous-Early Cenozoic accretionary/collisional processes related to the closure of the southern Neo-Tethys. J. Asian Earth Sci., 27(1): 108-145.

 • Robertson, A.H.F. and Woodcock, N.H., 1982. Sedimentary history of the southwestern segment of the Mesozoic-Tertiary Antalya continental margin, southwestern Turkey. Eclogae Geologia Helvetica, 75: 517-562.

 • Roland, Y., Billo, S., Corsini, M., Sosson, M. and Galoyan, G., 2009. Blueschists of the Amassia-Stepanavan Suture zone (Armenia): linking Tethys subduction history from E-Turkey to W-Iran. International Journal of Science, 98: 533- 550.

 • Roland, Y., Galoyan, G., Sosson, M., Melkonyan, R. and. Avagyan, A., 2010. The Armenian Ophiolite: insights for Jurassic back-arc formation, Lower Cretaceous hot spot magmatism and Upper Cretaceous obduction over the South Armenian Block. In: Sosson, M., Kaymakçı, N., Stephenson, R. A., Bergerat, F. And Strarostenko, V. (eds) Sedimentary Basin Tectonics from the Black Sea and Caucasus to the Arabian Platform, Geological Society, London, Special Publications, 340, 353-382.

 • Roland, Y., Perinçek, D., Kaymakcı, N., Sosson, M., Barrier, E. and Avagyan, A., 2011. Evidence for ~80-75 Ma subduction jump during Anatolide-Tauride-Armenian block accretion and ~48Ma Arabia-Eurasia collision in Lesser CaucasusEast Anatolia. Journal of Geodynamics, doi: 10.1016/j. jog.2011.08.006.

 • Sarıfakioğlu, E., 2006. Petrology and origin of plagiogranites from Dağküplü (Eskişehir) ophiolite along the Izmir-AnkaraErzincan Suture Zone, Turkey. Ofioliti, 32(1): 39-51.

 • Sarifakioğlu, E., Özen, H. and Winchester, J. A., 2008. Whole rock and mineral chemistry of ultramafic-mafic cumulates from the Orhaneli (Bursa) ophiolite, NW Anatolia. Turkish J. Earth Sci., 18: 55-83.

 • Sarıfakioğlu, E., Özen, H and Winchester, J.A., 2009. Petrogenesis of the Refahiye ophiolite and its tectonic significance for Neotethyan ophiolites along the İzmir-Ankara-Erzican Suture Zone. Turkish J. Earth Sci., 18: 187-207.

 • Searle, M.P., Lippard, S.J., Smewing, J.D. and Rex, D.C., 1980. Volcanic rocks beneath the Semail Ophiolite nappe in the northern Oman Mountains and their significance in the Mesozoic evolution of Tethys. J. Geol. Soc. London, 137: 589- 604.

 • Shirdashtzadeh, N., Torabi, G. and Arai, S., 2011, Two Mesozoic oceanic phases recorded in the basic and metabasic rocks of the Nain and Ashin-Zavar ophiolitic melanges (Isfahan Province, Central Iran). Ofioliti, 36(2): 191-205.


 • Smith, A.G., 1993.Tectonic Signifinance of the Hellenic-Dinaric Ophiolites. In: H.M. Prichard, T. Alabaster, N.B.W. Horris and C.R. Nary (Eds.). Magmatic Processes and Plate Tectonics. Geol. Soc. London Spec. Publ., 76: 213-243.

 • Sosson, M., Roland, Y., Muller, C., Danelian, T., Melkonyan, R., Adamia, S, Kangarlı, T., Avagyan, A., Galoyan, G. and Mosar, J., 2009. Tectonic and geodynamic evolution of the Lesser Caucasus ophiolites (Armenia, Azerbaijan, Georgia); new insights. Abstracts of 62nd Geological Kurultai of Turkey, 13-17 April 2009, MTA, Ankara, p. 825.

 • Sosson, M., Roland, Y., Danelian, T., Muller, C., Melkonyan, R., Adamia, S., Kangarli, T., Avagyan, A. and Galoyan, G., 2010. Subductions, obduction and collision in the Lesser Caucasus (Armenia Azerbaijan, Georgia), new insights. In: Sosson, M., Kaymakçi, N., Stephanson, R., Bergarat, F.,Storatchenoko, V. (Eds), Sedimetary Basin Tectonics from the Black Sea and Caucasus to the Arabian Platform. Geol. Soc. London Spec. Publ., 340: 329- 352.

 • Stampfli G. M. and Borel G. D., 2004. The TRANSMED transects in space and time: Constraints on the paleotectonic evolution of the Mediterranean domain. In: W. Cavazza, F. Roure, W. Spacman, G. M. Stampfli and Ziegler, P. (Eds). The TRANSMED Atlas: the Mediterranean Region from Crust to Mantle. Springer Verlag, p. 53-80.

 • Stampfli G. M., Mosar J., Faure P., Pillevuit A, and Vannay J.-C., 2001. Permo-Mesozoic evolution of the Western Tethys realm: the Neotethys East Mediterranean basin connection. In: P. Ziegler, W. Cavaza, A. H. F. Robertson and S. CrasquinSoleau (Eds), Peri-Tethyan Rift/Wranch Basins and Passive Margins, Peri-Tethys Mémoir 5, Mémoirs du musée national d’histoire naturelle, p. 51-108.

 • Sungurlu, 0. 1974, VI. Bolge Kuzeyinin Jeolojisi ve petrol imkanlan. Turkiye 1kinci Petrol Kongresi tebligleri, 85- 107.

 • Sungurlu, O., Perincek, D., Kurt, G., Tuna, E., Dulger, S., Celikdemir, E. and Naz, H., 1984. Geology of the Elazig - Hazar - Palu Area, Turkey. General Directorate of Petroleum Affairs, 29, pp. 83-190 (in English & Turkish).

 • Şenel, M., 1997. 1:100000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları, Antalya- M 10- M 11 ve L 11 Paftaları, MTA Jeoloji Etütleri Dairesi Yayını, Ankara, 17 pp.

 • Şengör, A.M.C. and Kidd, W.S.F., 1979. Post-collisional tectonics of Turkish-Iranian plateau and a comparison with Tibet. Tectonophysics, 55: 361-376.

 • Sengör, A.M.C., Ozeren, S., Genc, T. and Zor, E., 2003. East Anatolian high plateau as a mantle-supported, north-south shortened domal structure. Geophysical Research Letters, 30 (24): 8045, doi:10.1029/2003GL017858,2003.

 • Şengör, A.M.C. and Yılmaz, Y., 1981. Tethyan evolution of Turkey: a plate tectonic approach. Tectonophysics, 75: 181-241.

 • Şengör, A.M.C., Yılmaz, Y. and Ketin, İ., 1980. Remnants of a preLate Jurassic ocean in northern Turkey: fragments of Permo-Triassic Paleo-Tethys?: Discussion and Reply. Geol. Soc. Am. Bull., 93(1): 599-609.

 • Şengör, A.M.C., Yılmaz, Y. and Sungurlu, O., 1984. Tectonics of the Mediterranean Cimmerides: nature and evolution of the western termination of Palaeo-Tethys. In: J.E. Dixon and A.H.F. Robertson (Eds.). The Geological Evolution of the Eastern Mediterranean. Geol. Soc. London Spec. Publ., 17: 77- 112.

 • Şengün, M., 2006. Anadolu’nun Kenet Kuşakları ve Jeolojik Evrimine İrdelemeli ve Eleştirel Bir Bakış. Bulletin of Mineral Reseach and Exploration (MTA), 133: 1-26.

 • Tarhan, N., 1982. Göksun-Afşin-Elbistan dolayının jeolojisi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Report Number 7296, Ankara, 63 pp.

 • Tarhan, N., 1984. Göksun-Afşin-Elbistan dolayının jeolojisi. Jeoloji Mühendisliği, 19: 3-9.

 • Tarhan, N., 1986. Doğu Toroslar’da Neo-Tetis’in kapanımına ilişkin granitoyid magmaların evrimi ve kökeni. Bulletin of Mineral Research and Exploration (MTA), 107: 95- 100.

 • Tatar, Y., 1978. Tectonic study of the North Anatolian Fault zone between Erzincan and Refahiye region. Bulletin of the Earth Sciences, Application and Research Centre of Hacettepe University (Yerbilimleri), 4(1): 201-236.

 • Tekeli, O., 1981a. Subduction complex of Pre-Jurassic age, northern Anatolia, Turkey. Geology, 9: 68-72.

 • Tekeli, O., 1981b. Toroslar’da Aladağ Ofiyoliti ve Melanjı’nın Özellikleri. Bull. Geo. Soc. Turkey, 24(1): 57-64

 • Tekeli, O., Erendil, M., and Whitechurch, H., 1983. The Kızıldağ Ophiolite. In: Autochthons, Parautochons and Ophiolites of the Eastern Taurus and Amanos Mountains: Field Guide Book I, International Symposium on the Geology of the Taurus Belt, September 1983, Ankara-Turkey, p. 22-32.

 • Tekin, U.K. and Göncüoglu, M.C., 2007. Discovery of oldest (late Ladinian to middle Carnian) radiolarian assemblages from the Bornova Flysch Zone in western Turkey: Implications for the evolution of the Neotethyan IzmirAnkara Ocean. Ofioliti, 32, 2, 131-150.

 • Terzioğlu, N., Satır, M. and Saka, K., 2000. Geochemistry and geochronology of basaltic rocks of the Küre Basin, central Pontides (N. Turkey). In: Proceedings of the International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Region, İzmir, p. 219.

 • Thuizat, R., Whitechurch H. Montigny R. and Juteau T., 1981. K-Ar dating of some intra- ophiolitic metamorphic soles from the eastern Mediterranean: new evidence for oceanic thrusting before obduction. Earth and Planetary Sci. Lett., 52: 302-310.

 • Tinkler, C., Wagner, J. J., Delaloye, M. and Selçuk, H., 1981. Tectonic history of the Hatay ophiolites (south Turkey) and their interpretation with the Dead Sea rift. Tectonophysics, 72: 23-41.

 • Tokay, M., 1973. Geological observations on the North Anatolian Fault Zone between Gerede and Ilgaz. Proceedings of the North Anatolian Fault and Earthquake Symposium. Publication of Mineral Reseach and Exploration (MTA), Ankara, p. 12-29.

 • Topuz, G., Altherr, R., Satır, M. and Schwartz, W.H., 2004. Lowgrade metamorphic rocks from the Pulur Complex, NE Turkey: implications for the pre-Liassic evolution of the eastern Pontides. Int. J. Earth Sci., 93: 72- 91.

 • Topuz, G., Okay, A.I., Altherr R., Schwartz, W.H., Siebel, W., Zark, T., Satır, M. and Şen, C., 2011. Post-collisional adakitelike magmatism in the Agvanis Massif and implications for the evolution of the Eocene magmatism in the eastern Pontides (NE Turkey). Lithos, doi: 10.1016/J. Lithos 2011.02003.

 • Tüysüz, O., 1990. Tectonic evolution of a part of the Tethyside orogenic collage: The Kargı Massif, northern Turkey. Tectonics, 9: 141-160.

 • Tüysüz, O., 1999. Geology of the Cretaceous sedimentary basins of the western Pontides. Geological Journal, 34: 75-93.

 • Tüysüz, O., Aksay, A. and Yiğitbaş, E., 2004. Batı Karadeniz Bölgesi Litostratigrafi Birimleri. Stratigrafi Komitesi Litostratigrafi Birimleri Serisi 1, General Directorate of Mineral Research and Exploration (MTA), Ankara, 92 pp.

 • Tüysüz O., Dellaloğlu, A.A. and Terzioğlu, N., 1995. A magmatic belt within the Neo-Tethyan suture zone and its role in the tectonic evolution of northern Turkey. Tectonophysics, 243: 1-19.

 • Yılmaz, A , Yılmaz, H . (2013). Ophiolites and Ophiolitic Mélanges of Turkey: A Review . Türkiye Jeoloji Bülteni , 56 (2) , 61-114 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28126/304083

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle