Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1974 ŞUBAT Cilt 17 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Laevigatosporites Haardti (R. POT. et VEN.) TH. ve Tipi Üzerine Bir Biyometri Araştırması.
Erol Akyol
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Laevigatosporites haardti, düşey dağılımı geniş olan monolet bir spordur. Biz, ona stratigrafik bir değer kazandırmak amacıyla, bir biyometri araştırması yaptık.

Bunun için, Tersiyer’in çeşitli katlarına ait numuneler seçtik. 100 birey boyu ölçerek, her numunenin Quételet poligonunu bulduk. Araştırmamızın başında, Tersiyer’in bir katından alınmış numunelerin poligonlarında bir benzerlik, ayrı katlarından alınmış olanlarınkinde de bir farklılık olacağını ümid ediyorduk. Fakat ölçü sonuçları, iki numunenin poligonları arasında bir benzerlik varsa, bunun rastlantıdan başka bir şey olmadığını ortaya koymuştur. O halde biyometri, yüzde değeri çok yüksek Laevigatosporites haardti içeren numunelerin yaşlarını saptayabilme konusunda, bize yardımcı olamamıştır.

Bu sonuç, değişik numunelerde bulunan Laevigatosporites haardti`lerin, değişik ekoloji koşullarında yetişmiş olmalarına, zaman sürecinde bu koşulların değişmesine ve nihayet, morfografik bir spesiyes olan Laevigatosporites haardti adı altında toplanan sporların birçok bitki familyası tarafından üretilmesine bağlanabilir.

 • Laevigatosporites haardti

 • biyometri araştırması

 • Quételet poligonu

 • Tersiyer


 • Ağralı, B., Akyol, E. ve Konyalı, Y. (1965), Bayburt bölgesinde Dogger mevcudiyetinin palinolojik yolla ispatı, M.T.A. Enst. Derg., no. 65, pp. 42-53, Ankara.

 • Akyol, E. (1964), Türkiye Tersiyer kömürleri palinolojik etüdlerine dair başlangıç, I.M.T.A. Enst. Derg. no. 63, pp. 29-42, Ankara.

 • (1971), Microflore de l`Oligocène inférieur récoltée dans un sondage près d`Avcıkoru, Şile - İstanbul. Pollen et Spores, v. XIII, no. 1, pp. 117-133, Paris

 • Bayat (Çorum) baseni Eosen`inin palinoloji incelemesi ve Karakaya - Emirşah arasında korelâsyon denemesi, Yayına verilmek üzere.

 • Gignoux, M. (1960), Géologie stratigraphique, Masson Cie, Paris.

 • Guilliermond, A. ve Mangenot, G. (1946), Biologie végétale, Masson Cie, Paris.

 • İbrahim, A. G. (1933), Sporenformen des Aegirhorizontes des Ruhrreviers, Diss. Thèse, Berlin.

 • Nakoman, E. (1966), Contribution à l`étude palynologique des formations tertiaires du bassin de Thrace. I-Etude qualitative. Ann. Soc. Géol. Nord, T. LXXXVI, pp. 65-107, Lille.

 • (1966), Eosen yaşlı Sorgun linyitlerinin sporo-pollinik etüdü, M.T.A. Enst. Derg., no. 67, pp. 69-88, Ankara.

 • Synopsis der Gattungen der Sporae Dispersae, Teil I. Beih. Geol. Jh., H. 23, Hannover.

 • ve Venitz, H. (1934), Zur Mikrobotanik der miozänen Humodils der niederrheinischen, Buch. Abh. Inst. Paläobot. Petrog. Brennsteine, t. 5, pp. 5-54.

 • Raatz, G. (1937), Mikrobotanisch - Stratigraphisch Untersuchung der 17 — Braunkohle des Muskauer, Bogens. Abh. Preuss. Geol. Land. N.F., t. 183, pp. 1-48.

 • Thomson, P. W. ve Pflug, H. (1953), Pollen und Sporen des mitteleuropaischen Tertiärs, Palaeontographica, Abt. B, Bd. 94, Stuttgart.

 • Akyol, E . (1974). Laevigatosporites Haardti (R. Pot. ve Ven.) Th. ve Pf. Tipi Üzerine Bir Biyometri Araştırması . Türkiye Jeoloji Bülteni , 17 (1) , 1-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/59396/852554

 • Kırka Borat Yataklarındaki Kil Mineralleri Üzerine Ön Çalışma
  Orhan Baysal
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Türkiye borat rezervlerinin yarısından fazlasını içeren Kırka borat yataklarından alınan killi kayaç numuneleri röntgenografik, kimyasal ve differensiyel termik yöntemleriyle incelenmiştir.

  Halen yürütülmekte olan ayrıntılı araştırmaların temelini teşkil eden bu ön çalışma sonucu; söz konusu yataklardaki kilmineralinin bir Mg-montmorillonit olduğu saptanmıştır. Bu mineral "hektorit", "sapanit", "stevensit" ve "gassulit" minerallerinden biri olabilir. Her ne kadar numunelerde Li saptanmış, Kaliforniya orijinli hektoritlerin DTA eğrileri ile benzerlik bulunmuş, dolayısı ile "hektorit" olma ihtimali belirmiş ise de, yürütülen ayrıntılı incelemeler sonucu durum ancak kesinlik kazanabilecektir.

 • Kırka borat yatakları

 • Mg-montmorillonit

 • Kil mineralleri

 • hektorit


 • Ataman, G. ve Beseme, P., 1971, Découverte de l`analcime sedimentaire en Anatolie du nord-ouest (Turquie): Minéralogie, genese, parageneses. -Chem. Géol. (baskıda).

 • Baysal, O., 1972, Sarıkaya (Kırka) borat yataklarının mineralojik jenetik incelenmesi.

 • Baysal, O.,1973, Sarıkaya (Kırka) borat yataklarının oluşumu Türkiye Madencilik Bilimsel ve Teknik III. Kongresi, ss. 255-277.

 • Caillere, S., Henin, S., Esquevin, J., 1953, Recherches sur la synthèse des minéraux argileuz. Bull. Soc. Franc. Miné. Crist., 76, s. 300.

 • Correns, C. W., 1935, Über die Bestandteile der Tone. Z. Geol. Ges., 85, s. 706- 1296.

 • Esquevin, J., 1958, Les silicates de Zinc étude de produits de synthèse et des minéraux naturel. Doc. es Sci., Paris, 85 s.

 • Füchtbauer, H. und Müller, G., 1970, Sedimente und Sedimentgesteine, Sediment-Petrologie, Teil II. E. Schweizerbart`sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 726 s.

 • Grim, R. E. and Kulbicki, G., 1961, Montmorillonite : High temperature reactions and classification. The Amer. Min., vol. 46, s. 1329-1369.

 • Harder, H., 1965, Experimente zur `Ausfaellung` der Kiselsaeure. Geochim. Cosmochim. Acta, vol. 29, s. 429-442.

 • Harder, H. und Flehming, W., 1967, Bildung von Quarz aus verdünnten Lösungen bei niedrigen Temperaturen. Naturwiss., vol. 54, s. 140.

 • Harder, H. 1969, Illit- und Montmorillonit-Synthese bei niedrigen Temperaturen. Naturwiss., vol. 56, s. 279.

 • Keller, W. D., 1963, Diagenesis in clay mineral —a review—. Clays Clay Minerals, Proc. Nat. Conf., Clays Clay Minerals, 11, s. 136-157.

 • Orhun, O., 1965, Yurdumuzda bulunan önemli kaolin ve killerin differensiyel analizi. Kimya Müh. Odası, 1. Kimya Müh. Teknik Kongresi Bülteni, s. 107-112.

 • Whitehouse, U. G. and McCarter, R. S., 1958, Diagenetic modification of clay mineral types in artificial sea water. Clays Clay Minerals, Proc. Nat. Conf. Clays Clay Minerals 51, s. 81-119.

 • Baysal, O . (1974). Kırka Borat Yataklarındaki Kil Mineralleri Üzerine Ön Çalışma . Türkiye Jeoloji Bülteni , 17 (1) , 17-30 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/59396/852559

 • Eskişehir, Gümele Çevresindeki Tersiyer Volkanik ve Sedimanter Kayaçlarda Bir Ön Çalışma
  Taylan Lünel
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Seyitgazi-Eskişehir antiklinoriumu`nun çok fazla deforme olmuş ve metamorfizmaya uğramış kayaçlarının kuzey-kuzeybatısında bulunan sedimanter ve volkanik kayaçlar incelenmiştir. Karasal ve gölsel fasiyesde meydana gelen Tersiyer sedimanter kayaçlar Güney Eskişehir küvetinde olunmuşlardır. Karasal fasiyesi meydana getiren kayaç birimlerini kaba kumtaşları, kumtaşları, bitki kalıntıları ihtiva eden kil ve marnlar ve serpantinit blokları taşıyan bazal konglomerası teşkil etmektedir. Gölsel fasiyes ise genellikle killi ve tüflü kalkerler, kalkerler, marnlar, konglomeralar ve tüflerden meydana gelmiştir. Küvetteki en eski sedimanlar ve piroklastikler Alt Miosen`de oluşmuşlardır. Yataya yakın konumlanmış bazik-intermediyar lav akıntıları Pliosen yaşlı olup Altüst Neojen sedimantasyon kesikliğinde meydana gelmiştir. Üst Neojen sedimanter kayaçları intermediyar-basaltik volkaniklerin üzerinde ince bandlar şeklinde bulunurlar. Bu birim marn ve kalkerlerden meydana gelmiştir. Alt Miosen`de asid volkanik faaliyetler neticesinde meydana gelen sillar (unweldd tuffs) oligomikt konglomeralardan evvel teşekkül etmiştir. Bu volkanik aktitivite muhtemelen kesikli ve kısıtlı olarak devam etmiş ve tüflü kalkerleri meydana getirmiştir. Pliosen yaşlı bazik-intermediyar (benmoreit) volkanik kayaçlar, gölsel fasiyesde meydana gelmiş sedimanter ve piroklastik kayaçların oluşmasını ve erozyonunu müteakiben teşekkül etmişlerdir.

  Sillar, benmoreit, tüflü kalker ile dolomitik ve kalsitik konglomeraların matriks ve çimentoları üzerinde petrokimyasal yönden ayrıntılı olarak çalışılmış ve bu kayaçların petrojenezi üzerinde bazı teklifler ortaya konmuştur.

 • serpantinit

 • oligomikt konglomera

 • tüflü kalker

 • Eskişehir-Gümele


 • Boyd, F. R., 1961. Welded tuffs and flows in the Rhyolite Plateau of Yellowstone Park, Wyoming. Geol. Soc. Amer. Bull. 72, 387.

 • Clarke, F. W., 1924. The data of geochemistry. U.S. Geol. Surv. Bull. 770.

 • Daly, R. A., 1933. Igneous rocks and the depths of the earth. McGraw-Hill, New York.

 • Franco, R. R. & Schairer, J. F., 1951. Liquidus temperatures in mixtures of the feldspars of soda, potash and lime. J. Geol. 59, 259.

 • Kupfahl, H. G., 1954. 55/4 ve 56/3 paftalarının löveleri hakkında yapılan jeolojik inceleme hakkında rapor. M.T.A. Report, No. 2247 (unpublished).

 • Luth, W. C, Jahns, R. H. & Tuttle, O. F., 1964. The granite system at pressures of 4 to 10 k. bars. J. Geophys. Research. 69, 759.

 • Lünel, T., 1967. Geology of Sübren - Karaalan - Yukarıçağlan Area, Eskişehir Country, Turkey. Unpublished Ph. D. Thesis.

 • MacDonald, G. A. & Katsura, T., 1964. Chemical composition of Hawaiian lavas. J. Petrology 5, 82.

 • Nockolds, S. R., 1954. Average chemical composition of some igneous rocks. Geol. Soc. Amer. Bull. 65, 1007.

 • Rittmann, A., 1952. Nomenclature of volcanic rocks. Bull. Volcanology, Ser. II, 12, 75.

 • Schairer, J. F., 1950. The alkali feldspar join in the system NaAlSiO4 -KAlSiO4 -SiO2 . J. Geol. 58, 512.

 • Taylor, S. R., 1965. The application of trace element data to problems in petrology, physics and chemistry of the earth. 6, 133.

 • Tilley, C. E., Yoder Jr., H. S. & Schairer, J. F., 1964-5. Melting relations of volcanic tholeiite and alkali rock series. Yb. Carnegie Instn. Wash. 65, 69.

 • Yoder Jr., H. S,, Stewart, D. B. & Smith, J. R., 1957. Ternary feldspars. 56, 206.

 • Lünel, T . (1974). A Preliminary Study of the: Tertiary Volcanic and Sedimentary Rocks, Gümele, Eskişehir . Türkiye Jeoloji Bülteni , 17 (1) , 31-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/59396/852567

 • Güneydoğu Anadolu Sason ve Baykan Yöresinin Stratigrafisi
  İsmail Özkaya
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Düşük dereceli metamorfik kayaçlar, kristalin kalkerler jeosenklinal sedimanlar ve şelf sedimanları bölgenin stratigrafisini oluşturur. Bitlis masifinin örtü metamorfiklerini meydana getiren ve metamorfizma yaşı Alt Kretase olan bir gurup yeşil şist, kuvarsit, kalkşist ve kristalin kalker masif bir kütle halinde güneye doğru Eosen-Miosen yaşlı jeosenklinal sedimanlar üzerine devrilmiş durumdadır. Bitlis masifi güneyinde bir ön çukurda (foredeep) çökelmiş ve marn, fliş, klasik, kalker, serpantin ve spilitten ibaret bu jeoesenklinal sedimanlarsa daha güneydeki Tersiyer şelf sedimanları üzerine iki ayrı şaryaj dilimi halinde taşınmıştır.

 • yeşil şist

 • serpantin

 • Bitlis masif

 • Güneydoğu Anadolu


 • Altınlı, İ. E., 1966. Dofu ve Güneydoğu Anadolu`nun jeolojisi. MTA Dergisi, No. 66, 67.

 • Arni, P., 1940. Siirt garbında, Başor çayı mıntıkasında Bitlis dağları cenubî silsilelerinin jeolojik müşahedeleri. MTA Dergisi No. 4/21.

 • İlhan, E., 1967. Toros-Zagros folding and its relation to Middle East Oil fields. Amer. Assoc. Petroleum Geologists Bull. v. 51, No. 5.

 • Krumbein, W. C. ve Sloss, L. L., 1963. Stratigraphy and Sedimentation. Freeman, London.

 • Özdemir, O. ve Oktay, H., 1968. V. bölge şaryaj sahasında açılan Gemik-1, Bölükkonak-1, Alıçlı-1, Yazpınar-1 ve Meşelik-1 kuyuları ile ilgili rapor. TPAO rapor No. 382 (basılmamış).

 • Righi, M. R. ve Cortesini, A., 1964. Gravity tectonics in foothills structure belt of southeast Turkey. Amer. Assoc. Petroleum Geologists Bull. v. 48.

 • Temple, P. G. ve Perry, K J., 1962. Geology and oil occurrence, southeast Turkey. Amer. Assoc. Petroleum Geologists Bull. v. 46, No. 9.

 • Tolun, N., 1960. Stratigraphy and tectonics of southeastern Anatolia. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Bull., Seri B, v. 25.

 • Yılmaz, O., 1971. Etüde petrographique et geochronologique de la region de Cacas (partie meridionale de massif de Bitlis, Turquie). Universite Scientifique et Medical de Grenoble, Fransa (basılmamış doktora tezi).

 • Özkaya, İ . (1974). Güneydoğu Anadolu Sason ve Baykan Yöresinin Stratigrafisi . Türkiye Jeoloji Bülteni , 17 (1) , 51-72 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/59396/852570

 • Bi-Sb-S Sisteminde Deneysel Araştırmalar
  Berkin Salanci
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Pb-Bi-Sb-S dörtlü sisteminin deneysel araştırılması mineraloji ve maden yatakları açısından önemlidir. Bu projenin "kapsamında olmak üzere, Bi-Sb-S sistemi 500° C de ve bu üçlü sistemin Bi₂S₃-Sb₂S₃ kesidi tam eriyik fazından 300° C ye kadar denetlenen konsantrasyon ve sıcaklık koşulları altında araştırımıştır. Bi-Sb-S sisteminin tek katı sülfid fazı, uç bileşenleri Bi₂S₃ ve Sb₂S₃ olan (Bi, Sb)₂S₃ sınırsız katı çözelti fazıdır.. Bu fazın C₀ hücre parametresi izomorf çözdüğü her %1 mol. Sb₂S₃ için 0,0015A° küçülmekte ve fazın çeşitli üyelerinin bileşimlerinin max. ±%2 mol, Sb₂S₃ ile saptanmasını sağlamaktadır. Doğada ise bizmutinit (Bi₂S₃) ve antimonit (Sb₂S₃) arasındaki katı çözelti muhtemelen sınırlıdır, zira horobetsuit (45Bi₂S₃.55Sb₂S₃)ile antimonit arasında bu serinin üyelerine bugüne kadar rastlanılmamıştır.

  Doğal oluşumlara uygulanması mümkün olabilecek faz ilişkileri açısından, Bi-Sb-S sisteminin sıhhatli yorumlanabilmesi için, sistemin çeşitli izoterm kesiflerinin araştırılması gereklidir.

 • Pb-Bi-Sb-S Sistemi

 • antimonit

 • horobetsuit

 • sülfid fazı


 • Garvin, P. L., 1973. Phase Relations in the Pb-Sb-S System: N. Jb. Miner. Abh., 118, 3, 235-267.

 • Hayase, K., 1965. Minerals of bismuthinite-stibnite series with special reference to horobetsuite from the Horobetsu Mine, Hokkaida, Japan: Miner. X, 1, 4, 189-197.

 • Kullerud, G. & Yund, R. A., 1962. The Ni-S system and related minerals: J. Petrol, 3, 126-175.

 • Salancı, B., 1965. Untersuchungen am System Bi₂S₃-PbS: N. Jb. Miner. Mh., 12, 384-388.

 • Salancı, B. & Moh, G. H., 1969. Die experimentelle Untersuchung des pseudobinaeren Schnittes PbS-Bi₂S₃ innerhalb des Pb-Bi-S-Systems in Beziehung zu natürlichen Blei-Wismut Sulfosalzen: N. Jb. Miner. Abh., 112, 1, 63-95.

 • Salancı, B. & Moh, G. H., 1970. The Pseudo-binary Join Galena-Antimonite, PbSSb₂S₃: N. Jb. Miner. Mh., 11, 524-528.

 • Springer, G., 1969. Naturally occurring compositions in the solid-solition series Bi₂S₃-Sb₂S₃: Miner. Mag., 37, 294-296.

 • Springer, G. & Laflamme, J. H. G., 1971. The System Bi₂S₃-Sb₂S₃: Canad. Miner., 10, 5, 847-853.

 • Takahashi, Y., 1920. Metallographische Untersuchung über das System, Wismutsulfid und Antimonsulfid: Mem. of Coll. Sei. Kyoto Imp. Univ., 4, 47-50.

 • Vogel, R. & von Maessenhausen, W., 1950. Über das System Wismutsulfid-Antimontrisulfid, Bi₂S₃-Sb₂S₃: Z. Metallkunde, 41, 75-80.

 • Salancı, B . (1974). Bi-Sb-S Sisteminde Deneysel Araştırmalar . Türkiye Jeoloji Bülteni , 17 (1) , 73-86 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/59396/852573

 • Batı Anadolu "Andezit" ve "Bazalt" Jenezi Sorununa Katkılar
  Mehmet Yilmaz Savaşçin
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Üç esas olarak ayırdedilen efusiflerin nisbi yaş bağıntıları inceleme sahasındaki verilere göre açıklanmıştır. Şimdiye dek "Andesit" olarak adlandırılan Alfa tipi volkaniklerin inceleme sahasındaki mineral parajenezleri bunların Quarzlatit olduklarını gösterir. Sıkışma kubbelerine (Staukuppen) benzer şekilde oluşurlar. Biyotitce zengin büyük kıristaller yaygındır.

  Bu güne kadar "Basalt`` diye tanımlanan Beta-tipi dediğimiz kayaçlar da bir evvelki Alfa-tipin eş kimyasında olup esasen Quarzlatitdirler. Yayılmaları örtü şeklindedir. Biyotit veya uçuşkan elemanlı başka bir minerale rastlanmaz. Alfa-tipinden daha bazik yapıda olan plajioklaslar normal zonlu yapıları ile de bir farklılık gösterirler.

  Gama-tipi olarak adlandırdığımız üçüncü tür ise, örtü şeklinde oluşmuş akışkan camsı eruptiflerdir. "Porphyrit" olarak tanınan bu volkaniklere hiyaloriyalit demek daha doğru olacaktır.

  Çevredeki öteki volkanikler de göz önünde tutulduğunda, anatetik ve primer alkali-olivin basaltik gelişmeleri belirleyen iki ayrı dönüşüm ortaya çıkar.

 • Basalt

 • Andesit

 • Biyotit

 • Batı Anadolu


 • Akartuna, M., 1962, On the geology of İzmir - Torbalı district. - Bull. M.T.A., 59, 11-19, Ankara.

 • Andrâ, E., 1905, Eruptivgesteine im nordwesten Kleinasiens. - Disert. Leipzig, 46 s.

 • Berry, L. G. u. Thompson, R. M., 1962, X-ray powder data for ore minerals. - The Geol. Soc. Amer. Mem. 85.

 • Besenecker, H. et al., 1968, Geologie von Chios (Ägäis). - Geol. et Palae., 2, 121- 150.

 • Brinkmann, R., 1966, Geotekt. Gliederung von Westanatolien. - N. Jb. Geol. Palae., Mh., 10, 603-618.

 • Brinkmann, R., 1968, Einige geologische Leitlinlen von Anatolien. - Geol. et Palae., 2, 111-119.

 • Brinkmann, R., 1971, The geology of western Anatolia. - Geol. a. Histor. of Turkey, Tripoli, 171-190.

 • Brinkmann, R. u. Izdar, E., 1971a, Excursion to Bergama and Kınık. - Geol. a. Histor. of Turkey, Tripoli, 505-508.

 • Chaput, E., 1936, Voyages d’études géol. et geomor. en Turquie. - Mém. Inst. Francais d’Archeol. de Stamboul, 1, Paris, v. 2, 312 s.

 • Doe, B. R. u. Lipman, W. u. Hedge, C. E. u. Kuraswa, H., 1969, Primitive and contaminated Basalts. - Contr. Min. and Petr. 21, 142-156.

 • Dora, Ö., 1964,. Geologisch-lagerstättenkundliche Untersuchungen im Yamanlar-Gebirge (Westanatolien). - M.T.A. Yayın No. 116, 68 s. Ankara.

 • Doruk, N., 1969, Biostratigraphie und Ostragot - Mikrofauna des Neogenş im Gebiet İzmir - Menemen - Manisa. - unveröf. Diplomarbeit (türk.) İzmir, 46 s.

 • Erentöz, D. u. Ternek, Z., 1968, Les sources thermomin. de la Turguie et 1’étüde l’énergie géothermique. - Bull. M.T.A. 70, 1-60, Ankara.

 • Frech, F., 1914, Der Vulkanismus Kleinasiens und sein Verhältnis zu dem Gebirgsbau. - Peterm. Mtlg. 11, 165-172, 212-216, 270-278.

 • Gjelsvik, T., 1962, Investigations of lead-zinc deposits in NW-Anato1ia. - Bull. M.T.A., 61-70, 59, Ankara.

 • Gramse, M., 1970, Quant. Untersuch. m.d. Elektronen-Mikrosonde an Pyroxenen aus Basalten u. Peridotit-Einschlüssen. - Contr. Mineral, and Petrol., 29, 43-73.

 • Grützner, K. E., 1908, Beitr. z. Petrographie d. W. - Kleinasiens. - Dissertation, Leipzig, 81 s.

 • Hamilton, J. W. u. Strickland, H. E., 1848, On the geology of the westem party of Asia Minör. - Trans. Geol. Soc., London, 2, ser. VI.

 • Kalafatçıoğlu, A., 1961, A geological study in the Karaburun peninsula. - Bull. M.T.A., 39-51, 56, Ankara.

 • Ketin, I., 1961, Über die magmatischen Erscheinungen in der Türkei. - Bull. of Geol. Soc. of Turkey, 2, VII; 16-34, Ankara.

 • Klein, C. J., 1964, Cummingtonife: A Chemical, optical and X-ray study. - Amer. Min. 49, 7, 8, 963-982.

 • Krause, O., 1969, Die Melilith - Nephelinite des Hegaus. - Dissertation - Tübingen, 104 s.

 • Kuno, H., 1955, lon substitution in the diopsid-ferropigeonit series of clino- pyroxenes. - Amer. Min. 1, 2, 70-93.

 • Ktenas, M. C. A., 1928, Sur le volcan de Pasthoura. Les laves andésitiques ä facies basaltique de la Mer Egée septentrionäle. - Prak. Acad. Athen, 3, 226-249.

 • Lahn, E., 1945, Le volcanisme Néogéne et Quarternaire en Anatolie. - Türk Coğr. Derg. Sayı VII-VIII, Ankara.

 • Lahn, E„ 1957, Reports entre la répartition des roches volcaniques en Anatolie. - Rev. Geogr. Phys. et Geol. (2), Vol. 1, Fasc. 4, 221-228, Paris.

 • Lindsley, D. H., 1962/63, Equilibrium relations of coexsis. pairs of Fe-Ti oxides. - Anual. rep. of the director of geophs. lab. Carneige-Inst., Washington.

 • McKenzie, W. S., 1957, The crystalline modific. of NaAlSi3 O8 . - Amer. J. of Sc., 225, 481-516.

 • Milch, L., 1903, Die Ergussgesteine des galatischen Andesitgebietes. - N. Jb. Min. Geol. Pal., 110-165, t. 16.

 • Nakamura, Y. u. Kushiro, I., 1970, Pigeonite andesite from Weiselberg. - Amer. Min, 1999-2015, 55.

 • Nebert, K., 1960, Vergleichende Stratigr. u. Tektonik west- u. nördlich v. Tavşanlı. -Bull. M.T.A., 10-37, 54, Ankara.

 • Nebert, K., 1961, Zur Kenntnis des Neog. Vulkanis. im Raume W.-Gördes. - Bull. M.T.A., 51-59, 57, Ankara.

 • Philippson, A., 1918, Kelinasien. - Hdb. d. reg. Geol., H. 22, Heidelberg, 318 s.

 • Pınar, N., 1948, Ege bölg. tekt. sıcaksu ve madensuyu kayn. - Ist. Üniv. Fen Fak. Monogr. s. 12, 42 s.

 • Ronner, F., 1962, Der Einbruch der Ova Sandıklı. - Bull. M.T.A., 71-91, .59, Ankara.

 • Seck, H. A., 1971, Der Einfluss des Drucks auf die Zusammensetzung von Feldspäten. - Contr. Mineral, and Petrol., 31, 67-86.

 • Seck, H. A., 1971a, Koexistierende Alkalifeldspate u. Plagioklase im System NaAlSi3 O8 -CaAl2 Si2 O8 -H2O bei Temp. von 650°C bis 900°C. - N. Jb. Miner. Abh., 115, 3, 315-345.

 • Smith, D. u. Lindsley, D. H., 1971, Augite Crystallizatlon Trends. - Amer. Min., 225-233, 56.

 • Tröger, W. E., 1971, Optische Bestimmung der gesteinsbildenden Minerale. Teil I-Bestimmungstabellen. - E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 188 s.

 • Tröger, W. E., 1969, Optische Bestimmung der gestennsbildenden Minerale.` Teil II-Textband. - E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 822 s.

 • Washington, H. S., 1894, On the Basalte of Kula. - Amer. J. Sc., 114-123, t. 47.

 • Washington, H. S., 1897, On Igneous rocks from Symirna and Pergamon. - Amer. J. Sc. IV ser., 41-50, t. 3.

 • Washington, H. S., 1900, Kulaite. - J. Geol. Chicago, t. 8, 610-620.

 • Weiskirchner, W., 1967, Bemerkungen zum Hegau-Vulkanismus. - The Rhinegraben Progress Report 1967; Abh. geol. Landesamt Baden-Würtemberg, 139-141.

 • Westerveld, J., 1952, Phases of neogene and quarternary volcanism in Asia Minör. - XX Congr. Geol. Inter. Mexico Secc I (I. Bd.), 103-119.

 • Winter, H., 1967, Chemische u. opt. Untersuchungen an moldanubischen Biotiten. - Diss. - München, 67 s.

 • Wones, D. R., 1963, Physical Properties of synthetic Biotites. - Amer. Min., 1300- 1321, 48.

 • Wones, D. R. u. Eugster, H. P., 1965, Stability of Biotite. - Amer. Min., 1228-1272, 50.

 • Yalçınlar, I., 1957, Manisa Tersiyer serisinde strüktürel ve morfolojik araştırmalar. - Türk Coğ. Der. 17, İstanbul, 72-92.

 • Yoder, H. S. u. Tilley, C. E., 1962, Origin of basalt magmas. - J. Petrol., 342-532, 3.

 • Zaruvabeli, H., 1970, Zur Geologie des Gebietes nördlich Karşıyaka, Yamanlar-Gebirge. - Diplomarbeit - Hamburg, 67 s.

 • Savaşçın, M . (1974). (German) Beiträge zur Frage der Genese Westanatolischer “Andesite” und “Basalte” . Türkiye Jeoloji Bülteni , 17 (1) , 87-172 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/59396/852581

 • Türkiye Orta Sinap Bovidea Faunası
  İbrahim Tekkaya
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Orta Sinap Bovidae faunası çok ilginçtir. Çünkü, bu fauna topluluğu gerek Avrupa ve gerekse Asya genus ve espes birliğinin tesisinde büyük rol oynamaktadır. Bu sebepten Orta Sinap Bovidae faunası doğu ile batı arasındaki gerçek bir faunik skalanın kurulmasında ilgi çekicidir. Bu temsilcilerden Palaeoreas, Pseudotragus, Tragoreas ve Helicotragus ile doğu ve batı (Asya ve Avrupa) arasında genus birliği tesis edilmiştir. Protoryx carolinae Major, Protoryx longiceps Pilgrim ve Hopwood, Gazella deperdita Gervais ve Gazella gaudryi Schlosser ile de Avrupa ve Asya arasındaki espes birliği kurulmuştur. Bu nedenle Orta Sinap Bovidae faunası Türkiye için olduğu kadar Asya-Avrupa faunik birliğinin kuruluşunda da büyük önem taşır.

 • Orta Sinap Bovidae faunası

 • Asya-Avrupa faunik birliği

 • Türkiye


 • Andree, J., 1926, Neue Cavicornier aus dem Pliocen von Samos, Palaeontographica, Stuttgart, Bd. 67, 135-175 p.

 • Arambourg, C., 1959, Vertérés continentaux du Miocène supérieur de l`Afrique du Nord, Mém. carte géol. Algérie, 1-159 p.

 • Arambourg, C, Piveteau, J., 1929, Les Vertébrés du Pontien de Salonique, Paris, Ann, Pal., t. XVIII.

 • Becker, Platen, J. D. - Sickenberg, O., 1968, Die unterpleistozaenen kiese von Eskişehir (Anatolien) und ihre Saeugetierfauna, Hannover, Mitt. Geol. Inst Techn. Univ., 7-20 p.

 • Bohlin, B., 1935, Cavicornier der Hipparion-fauna Nord-chinas, Peking, Pal. sinica, ser. C, vol. IX, Fase. 4,

 • 1936, Bemerkungen über einige Pontischen Antilopen-Gattungen, Stockholm, Ark. Zool., No. 28,

 • 1937, Eine Tertiaere Saeugetier-fauna aus Tsaidam, Peking, Pal. Sinica, Ser. C, vol. XIV, Fase. 1,

 • 1938, Einige Jungtertiaere und pleistozaene Cavicornier aus Nord-China, Uppsala, Nov. Act. Reg. Soc. Sci.,

 • 1941, Gazella (Protetracerus) gaudryi (Schlosser) and Gazella dorcadoides Schlosser, Upsala, Bull. Geol. Inst. Univ.

 • Borissiak, A., 1914, Mammifères fossiles de Sébastopol, Paris, Mem. du comt. Geol. Nouvelle ser.

 • Crusafont, P. - Truyols, J., 1954, Sinopsis estratigrafico, Paleontologica de VallésPenedés, Sabadell.

 • Gaudry, A., 1962-67, Animaux fossiles et Geologie de L`Attique, Paris, 1873, Animaux fossiles du Mont Léberon, Libraire de la Soc. Géol. de France, Paris.

 • Gentry, A, W., 1964, Skull characters of African Gazelles, Ann. Mag. Nat. Hist., 1971, The earliest Goats and other Antelopes from the Samos Hipparion fauna, Bull. Br. Mus. Nat. Hist. (Geol.) London, vol. 20, No. 6.

 • Gervais, P., 1859, Zoologie et Paléontologie Françaises, Paris, 544 p.

 • Heintz, E., 1969, Le dimorphisme sexuel des appendices frontaux chez Gazella deperdita Gervais (Bovidae, Artiodactyla, Mammalia) et signification phylogenique mammalia, Paris, T. 33, No. 4,

 • 1971, Gazella deperdita (Gervais) 1847 (Bovidae, Artiodactyla, Mammalia) du Pontien du Mont Léberon Vaucluse, France, Ann. Pal. Vertèbres,Tom. LVH, Fasc. 2, 209-229 p.

 • Hinton, M. A., 1908, Note on Gazella daviesi Hinton, an Antelope from the Nordich crag. Geol. Mag., London, 445 p.

 • İzbırak, R. - Yalçınlar, İ., 1951, Kayseri kuzeyinde üst Miosen`e ait omurgalılar, T.J.K., Cilt III, Sayı 1.

 • Jawarowska, Z. K., 1970, Result of the Polish-Mongolian, Palaeontological expedition, Ak. Sic. Inst. Paleo. Warszawa, Part II, 95-104 p.

 • Kansu, A. Ş.; ,1936, Mitteilung über Palaontologische und Praehistorische Funde in der Umgebung von Ankara, Ülkü Dergisi.

 • Leuchs, K., 1939, Beitrage zur Tertiargliederung in Innerana tolian, Berlin z. Deutsch. Geol. Ges., 785 p.

 • Major, F. J., 1891, Le gesement ossifere de Mitylini, Etude Geol. Jaleon. et Botanique, Laussanne, 94 p.

 • Malik, A. - Nafiz, H., 1933, Küçükçekmece fosil fıkralı hayvanlar mecmuası, Darülfünun Geol. Enst. No. 8, İstanbul.

 • Mecquenem, de R., 1924, Contribution a létude des fossiles de Maragha, Ann. Pal. Paris, T. XIII, 28 p.,

 • 1925, Fossiles de Maraha, Ann. de Pal. Paris, T. XIV, Fasc. 1, 1-36 p.

 • Melentis, J. K., 1970, Die Pikermifauna von Halmyropotamus (Euböa-Griechenland) Ann. Geol. des Pays Heleniques, premier série., Tom dix neuviene, Athènes, 285-404 p.

 • Newton, E. T., 1884, On the occurence of Antelope remains in newer, Pliocene Beds in Britain, with description of a new species, Gazella anglica, Quart. Geol. Soc. London, 280-293 p.

 • Ozansoy, F., 1951, Muğla Pontien Memeli faunası, T.J.K., vol. III, Sıra No. 1, 1956, Ankara çevresi neojeninin Jeolojik katları ve Memeli fosil faunaları hakkında, M.T.A. derleme, rop. No. 2357, Ankara (neşredilmemiş), 1957, Türkiye Tersier Memeli faunaları ve Stratigrafik revizyonu, M.T.A. Dergisi, No. 49, Ankara.

 • 1965, Etude des gisement continentaux et des Mammifères de Cenozoixue de Turquie, Mem. Soc. Geol. France, Paris, 92 p.

 • 1969, Biozonların ışığında Geyve - Gölpazarı - Göynük - Mudurnu - Nallıhan kuzeyi çevresinde Kretase-Senozoik sınırı ve Senozoik tortulları hakkında, M.T.A. derleme, Rop. No. 4081, Ankara (neşredilmemiş).

 • Pilgrim, G. E., 1937, Siwalik Antelopes and Oxen in the American Museum, Bull. Ame. Mus. Nat. Hist. vol. 72, 731-873 p.

 • 1939, The fossil Bovidae of India, Pal. Indica, 356 p.

 • Pilgrim, G. E. - Hopwood, A. T., 1928, Catalogue of the Pontien. Bovidae of Europe, Br. Mus. Nat. Hist. 30 p.

 • Piveteau, J., 1935, Les Mammifères du Pontien de l’Irak, Bull. Soc. Geol. France, Paris, T. 5.

 • Rodler, A. - Weithofer, K. A., 1890, Die Viederkauer der Fauna von Maragha, Denkschr. k. Ak. Wiss. Mat. Nat. Kl. Bd. LVII, Abt. II, Vienne, 753-772 p.

 • Schlosser, M., 1904, Die fossilen Cavicornis von Samos, Beitrage zur Palaen. und Geol. Bd. XVII

 • Stehlin, H. G., 1937, Bemerkungen über die Miocaenen Hirschgenera Stephanoce-mas und Lagomeryx, verhandl. Naturforsch. Ges. Basel.

 • Şenyürek, M., 1952, A study of the Pontien fauna of Gökdere (Elmadağı) Southeast of Ankara, Belleten, Ankara, Gilt XVI, Sayı 64,

 • 1953 a, A note a new species of Gazella from the Pontien of Küçükyozgat, A.Ü.D.T.C.F. Dergisi, ai t XI, Sayı 1,

 • 1953 b, A horn-core of Gazella copricornis Rodler and Weithofer found at Küçükyozgat, Bull. Geol. Soc. Turkey, Ankara, vol. IV, Sayı 2, 141-144 p.,

 • 1954, Pontien çağda Ankara civarında yaşamış olan bir ceylân türü, Coğ. Mes. Haft. İstanbul, 67-72 p.

 • Teilhard de Chardin, P. - Piveteau, J., 1930, Les Mammifères fossiles de Nihowan (China), Ann. Pal. Paris, T. XIX, 134 p.

 • Teilhard de Chardin, P. - Trassaert, M., 1938, Cavicornia of South eastern Shansi, Pal. Sinica, Peking, New Series C, No. 6, 98 p.

 • Teilhard de Chardin, P. - Young, C. C., 1931, Fossil Mammals from the late Cenozoik of Nortem China, Pal. Sinica, Peking, Serie C, vol. IX, Fasc. 1, 66 p.

 • Tekkaya, İ., 1969, Konya Kayadibi faunası hakkında rapor, M.T.A. Dergisi, Ankara, No. 73, 155-160 p.; Preliminary report on the Bovidae fauna from Kayadibi, Konya, Bull. M.T.A., No. 73, bir boynuz, M.T.A. Dergisi, Ankara, No. 74; Horn-core of Gazella deperdita Gervais (n. var.) from Middle Sinap, Bull. M.T.A., No. 74.

 • Tekkaya, İ. - Şen, Ş. - Atalay, Z., 1972, Kınık Memeli Faunası hakkında bir inceleme, M.T.A. Dergisi, Ankara, No. 78.

 • Tekkaya, İ. 1973 a, Orta Sinap`ta yeni bir Gazella türü, M.T.A. Dergisi, Ankara, No. 80; Une Nouvelle espèce de Gazella de Sinap Moyen, Bull, M.T.A., No. 80,

 • 1973 b, Gülpınar`daki Fosil Bovidae kalıntıları hakkında bir not, T.J.K., Ankara, No. 16/2; A note on the remains of Fossil Bovidae of Gülpınar, Bull. Geol. Soc. Turkey, No. 16/2.

 • Thenius, E., 1949, Über die Saeugetierfauna aus dem Unterplizaen von İlhan bei Ankara (Türkei), Öst. Ak. Wiss. Mat. Nat. Klass. Abt. 1, Bd. 158,

 • 1951, Gazella cf. deperdita aus dem Mitteleuropaeschen Vidobonien und das Auftreten der Hipparionfauna, Eclog. Geol. Helv., 381-394 p.,

 • 1952, Teratologische erscheinungen an Hipparionzaehnen, Eclog. Geol. Helv., 381-394 p., 1959, Tertiar, Stuttgard, 328 p.

 • Yalçınlar, İ., 1946, Eşme civarında Miosen`e ait Omurgalı faunası, İ.Ü.F.F. Mec, Seri B, Cilt XI, Sayı 2, 1947, Yukarı Gediz vadisinin Miosen`e ait Vertebra fosilleri, T.J.K., Ankara, Cilt 1, Sayı 1, 1952, Les vertèbres fossilen Neogenes de la Turquie occidentale, Bull. Mus. Nat. Hist. Nat. Ser. 2, Cilt XXIV, Sayı 4.

 • Tekkaya, İ . (1974). The Bovidae Fauna of Middle Sinap of Turkey . Türkiye Jeoloji Bülteni , 17 (1) , 173-186 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/59396/852599

 • Toros Bölgesi Permiyenine Ait Yeni Bir Colaniella Türünün Tanımı
  Erol Çatal Zeki Dağer
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: 1970 yılında Konya-Bozkır bölgesinde arazi çalışmaları anında tesbit edilen üst Permiyenin alt seviyelerinden gelen numunelerde mevcut bulunan Colaniella dikkatimizi çekti. Nadir bulunması ve bu konuda bir makaleye sahip olmamamız numune üzerinde durulmasını gerektirdi. Yaptığımız çalışmalar neticesinde aşağıda tanımı verilen bu foraminiferin yeni bir tür olduğu kanaatına vardık.

 • Colaniella

 • foraminifer

 • Toros Bölgesi


 • Colani, M., 1924, Nouvelle contribution à l`étude des fusulinidés de l`extrême-Orient. Indochina. Serv. Géol. Mém. Hanoi, vol 11, Fasc. 1, p. 181.

 • Licharev, B., 1939, Tsentralyi Nauchno-issledov. Geologo. Razved. Institut S.S.S.R., V. 6.

 • Milklukho-Maklaj, K. V., 1954, Trudy V.S.E.G.I Gosgeol. Rekhizdat, 123 P. 19 Pl. 2 pl. 3 Tab.1.

 • Reichel, M., 1945, Sur quelques foraminifères nouveaux du Permien méditerranéen. Eclog. Geol. Helv. vol. 38, No. 2.

 • Çatal, E , Dağer, Z . (1974). Toros Bölgesi Permiyenine Ait Yeni Bir Colaniella Türünün Tanımı . Türkiye Jeoloji Bülteni , 17 (1) , 187-191 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/59396/852601

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle