Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1950 OCAK Cilt 2 Sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Türkiye`de "Pilov Lavlar"
W. J. Mccallien
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Pilov lavlar Türkiye`de jeologlar tarafından görülmüş olmakla beraber hakiki durumları umumiyetle lâyık olduğu veçhile takdir edilmemiştir. İlk defa 1945de Torosların şimal yamaçlarında Bereketli Maden civarında BLUMENTHAL tarafından Andesit diye vasıflandırılan sahreler arasında pilov lavları teşhis ettim. Bir kaç sene sonra buranın güney batısına düşen Ulukışla-Bor çevresinde karakterleri daha vazih görülen pilov lavlar müşahede ettim. Anadolu`daki pilov lavların resmi ilk defa burada alınmıştır. Bu pilov lavlar dünyada bulunanların en güzellerindendir.

 • Yastık Lav

 • Turkiye


 • M. Blumenthal, 1941. Un Aperçu de la Géologie du Taurus dans les Viyalets de Niğde et d`Adana. (M.T.A. Yayınlarından, Ankara.)

 • Mccallien, W. (1950). Some Turkish Pillow Lavas . Türkiye Jeoloji Bülteni , 2 (2) , 1-7 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/50309/651064

 • İmroz Adasında Bazı jeolojik Müşahedeler
  M. Akartuna
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Aşağıdaki travayda, adı geçen adanın 1 : 100.00 lik Jeolojik lövesinden çıkan ilmî neticeler hülâsa edilmiş ve şimdiye kadar ada hakkında bilinen bilgilere ilave olarak : a) Eosen ve Oligosen flişleri birbirinden ayırt edilmiş, b) Yeni fosiller ve fosil yatakları tesbit edilmiş, c) Adada Sarmasiyenin mevcut olmadığı anlaşılmış ve d) Adanın « Sillon Transégéen üzerinde bulunmadığı neticesine varılmıştır.

 • Jeoloji

 • Imroz

 • Gökçeada


 • ANDREWS, G. W.: Note on some fossil mammals from Salonica and Imbros. Geological Magazine New Serie, Decade VI, Vol. V, No. XII, December 1918. p. 540 - 543. London, 1918.

 • ARABU, N.: Les nouvelles recherches sur l`Ouest de l`Asie Mineure. Congrès Géologique International. Comptes rendus de la XIII session, en Belgique 1922. Deuxième fascicule Liège 1925.

 • ENGLISH, TH. : On the latter formations surrounding the Dardanelles The Quart. Journal Vol. LX, No. 189,p.243-275.

 • FLET J. : Note on the collection of rock specimens made by Col. English in Europe, Turkey and Asia Minor. The Quart. Journal Vol. LX. No. 289. p. 277.

 • FREDRICH, C : Imbros. Mitteil. des Kais. Deut. Archäolog. Instituts. Athenische Abt. 1908.

 • GEORGALAS, G. C. : Sur la structure de l`Egeide du Nord. Observations stratigraphiques sur l`île d`İmbros. Congrès Géologique International. Compte s rendus de la XIII. session en Belgique 1922, troisième et dernier fascicule, p. 1539 - 1543. Liège, 1926.

 • GEORGALAS, G. C. : Sommaires recherches sur la géologie de l`ile. d`İmbros. Ministere de l`Agriculture, du Commerce et de l`Industrie. Publication du Bureau Géologique No. 14, p. 1-25. Athènes 1926.

 • HAUG, E. : Traité de Géologie II. Les périodes géologiques, Paris 1908 - 1911.

 • KTENAS, A. - DOUVILLE, H. : Sur la presence de l`Auversien et du Tongrien à l`île d`İmbros. Compte rendu sommaire Bull. de la Soc. Géologique de France 4. ème Série, Tome 20, 1920, p. 111 - 112. Paris 1920 - 1921.

 • KTENAS, Const. A. : Sur la découverte de l`Eocène et d`un gisement de mierogranulite ( dacite ) à l`île d`Imbros. Annuaire de l`Université Nationale d`Athènes, T. IX, 1915, p. 1 - 12.

 • LAUNAY, M..de;,Etudes géologiques sur la mer Egée la géologie des

 • LIATSIKAS, N. : Beitraege zur Kenntnis der jungtertiaeren Eruptivgesteine in der Umgebung von Fere (West-Thrazien). Extrait des Praktika de l`Académie d`Athènes 13, 1938.

 • OBERHUMMER, E. : Imbros, Eine historisch-geographische Studie. Festschrift für HEINRICH KIEPERT.

 • OGILVIE, A. G. : Note on the geography of Imbros. The Geogr. Journ, Vol. XVIII, No 2, August 1916, p. 130 - 145.

 • SCHAFFER, F. : Landeskunde von Thrakien. Sarayewo, 1918.

 • SUESS, E : Das Antlitz der Erde. 1, p. 429.

 • Akartuna, M. (1950). İmroz Adasında Bazı Jeolojik Müşahedeler . Türkiye Jeoloji Bülteni , 2 (2) , 8-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/50309/651071

 • Balta Limanında Trakya Grovakları
  W. J. Mccallien
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Boğaziçinde Baltalimanında taş ocakları Altdevon kalkerini işlerler. Bukalker üzerinde ince tabakalı sileks ve onun üstünde de Devon Trakya Grovakları bulunur. Baltalimanı ve Kanlı Kavak vadilerinde bu grovaklar gayet vazıh bir surette görülmektedir. İki numaralı şekilde gösterilen yüksek arazi sathı bir miktar Neojenin istisnasiyle hep grovakdan müteşekkildir. Şehrin birçok yerlerinde grovak gösterilerine tesadüf edilmekle beraber grovakların sedimanter veçhesini en güzel gösteren yer Baltalimanındadır. Baltalimanı ve Kanlı kavak vadilerine girildiği yerden doğuya doğru sert meyiller gösteren kırıklık zonları bulunur. Tabakalanma, şistîlik (cleavage)meyilleri bariz bir surette görünür. Bu meyiller killi kısımlarda hafif, kumlu kısımlarda serttir; ve bu suretle civardaki eski taş ocaklarında görüldüğü gibi bazan merdiven manzarası arz ederler. Taze satıhlar açık kurşunî (yavru ağzı, fawn) renkte iseler de havaya maruz kaldıkça esmerleşir ve ekseriya pirit dekompozisyonu benekleri gösterirler. Bu ince tabakalı seri altında hiçbir Strüktür göstermeyen masif grovaklar bulunur. Bunların batısındadeğişen meyiller, antiklinal ve senklinaller ve grovakların mümeyyiz vasfı olan "graded bedding", "slip bedding" karışık iltivalar, breşler ve aşınmastrüktürler! müşahede edilebilir. İşte bu noktada 3 numaralı kroki tersim edilmiştir. Baltalimanından şimalde tepeyi aşarak Kanlı kavak vadisine geçildikte esas yola gelinerek aynı teşekküller tekrar müşahede edilebilir

 • Baltalimanı

 • Grovak

 • Trakya


 • Mccallien, W. (1950). The Thracian Greywackes of Baltaliman Valley near Rumeli Hisar on the Bosphorus . Türkiye Jeoloji Bülteni , 2 (2) , 18-21 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/50309/651179

 • Nazilli Çevresinde Görülen Tuz Çökelekleri ile Karasular Üzerinde Jeolojik Müşahedeler
  Şevket Ahmet Birand
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: 1943 yılında Nazilli civarında iki önemli hadise tespit edilmiştir ki bunlardan biri ovadaki bir kısım tarlaların ince tuz çökelekleriyle kaplanmaları, diğeri de Durasallı ve Bereketli köylerinde büyük tahribata yol açan karasuların teşekkülleridir. Karasuların bu köyler için önemi büyüktür. Çünkü bunların teşekkülü ile buradaki evlerin bir kısmı yıkılmış, diğer bir kısmının duvarları yarılmış, geri kalanları da su ile dolarak barınılmaz olmuştur. Öte yandan tuz çökeltilerinin de ziraat için ne kadar zararlı oldukları bellidir. Zira tuzlu tarlalarda kültür bitkileri yetişmez, ekinler gelişmez. Ve nitekim Nazilli ovasındaki tarlalardan bir kısmı fazlaca tuzlandıkları için verimsiz bir hale gelmişler ve bu olay buradaki Pamuk İstasyonu Müdürlüğünün devamlı şikayetlerini mucip olmuştur. Bu iki olayın ekonomik bakımdan arz ettikleri önemi belirttikten sonra şimdide bunların ilmî yönden dikkati çeken yanlarına geçelim. Biz burada evvela tuz çökeleklerini ele alacağız.

 • Tuz çökelleri

 • Nazilli


 • KAYSER, Em., Lehrbuch der Geologie. 4 Baende. 1923.

 • GLINKA,Typen der Bodenbildung. Berlin 1914.

 • STEBUTT, Lehrbuch der Bodenkunde. Berlin 1930.

 • BİRAND, Şevket Ahmet, Toprak Jeolojisi. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından. 1948.

 • Birand, Ş. A. (1950). Nazilli Çevresinde Görülen Tuz Çökelekleri ile Karasular üzerinde Jeolojik Müşahedeler . Türkiye Jeoloji Bülteni , 2 (2) , 22-27 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/50309/651187

 • Biçer Yanlarında Bir Volkanik Dislokasiyon
  Şevket Ahmet Birand
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bundan önceki yazımızda Karaman`ın kuzeyindeki aluviyal arazide Planorbis`li Neojen kalkerlerinin volkanik yollarla yükselmiş ve önemli dislokasyonlara uğramış olduklarını belirtmiştik. Bu yazımızda da ayni yollarda oluşan bir dislokasyon`u tanıtmağa çalışacağız.

 • Volkanik Dislokasyon

 • Karaman


 • Birand, Ş. A. (1950). Biçer Yanlarında Bir Volkanik Dislokasyon . Türkiye Jeoloji Bülteni , 2 (2) , 28-32 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/50309/651202

 • XVIII Beynelmilel Jeoloji Kongresi Londra 1948
  Hamit Nafiz Pamir
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Geçen yaz Olimpiyatlardan sonra Londra çok mühim ilmî bir hadiseye sahne olmuştur. 25 Ağustos`tan itibaren dünyanın 67 memleketinden gelmiş 2000 kadar tabiat araştırıcısı South Kensington`da Geological Survey`in geniş salonlarında toplanmışlardır. Bunların arasında Avrupa ve Amerika Jeoloji âlimlerinin en meşhur simaları bulunmakta idi. İlmî toplantılar 25 Ağustos`tan 3 Eylül`e kadar devam etmiş ve bundan sonra jeologlar grup grup İngiltere, İskoçya ve İrlanda`nın muhtelif yerlerinde jeoloji gezintileri yapmıştır. 

 • Uluslararası Jeoloji Kongresi


 • Pamir, H. N. (1950). XVIII Beynelmilel Jeoloji Kongresi Londra 1948 . Türkiye Jeoloji Bülteni , 2 (2) , 33-67 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/50309/651206

 • Milletlerarası Jeoloji Kongreleri ve Türkiye
  Kemal Erguvanli
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Dünya`nın muhtelif yerlerinde, jeolojiyi alâkadar eden ne gibi çalışmalar yapıldığını, bunlardan jeolog ve mühendislerin ne gibi neticeler çıkardıklarını ortaya koymak ve elde edilen neticelerden bütün meslektaşları haberdar kılmak maksadiyle milletlerarası jeoloji kongreleri yapılması fikri ilk defa 1876 yılında Amerika`da doğmuş ve bu işin tahakkuk ettirilmesi için de James Hall`in reisliği altında 9 kişiden ibaret bir kongre tertip komitesi kurulmuştur. Bu komite, Milletlerarası I. Jeoloji Kongresinin 1878 yılında Paris`te toplanmasına karar vermiştir. Bu yazımızda jeoloji kongrelerinin şimdiye kadar nerelerde yapıldığı, iştirâk edenlerin miktarı, Türkiye`nin hangilerine iştirâk ettiği ve dolayısiyle Türkiye`de jeolojiye karşı artan ilgi rakamlarla gösterilecektir.

 • Jeoloji kongreleri


 • Toula, Fr: Der gegen waertige stand der geologischenerforschung der Balkanhalbinsel und des Orients. C. R. Congr. Geol. lnter. IX. S: 175-184. 1903, 1904 Wien.

 • Toula, Fr: Übersicht über die geologischen literatür der Balkan halbinsel, der Archipels und der Halbinsel Anatolien Syriens und Palaestinas C. R. Congr. Geol. İnter. IX. Say: 185-330. 1903 Wien (Bu listede 1314 travayın ismi vardır).

 • Bukowski, G: Neue Fortschritte in der Kenntnis der stratigraphie von Kleinasien. Cong. Geol. lnter. C. R. XI. S: 393-426. 1903-1904 Wien.

 • Arabu, N.: Les nouvelles recherches sur l`ouest de l`Asie Mineure. Congr. Geol. inter. XIII. Belgique 1922. C. R. Say : 1097 - 1110. 1925 Belgique. Fas. Ü.

 • Georgalas, G. C.: Sur la structure de l`Egéide du Nord. Observations stratigraphiques sur l`Ile d`Imbros. Congr. Geol. Inter. XIII, Belgique 1922, C. R. S : 1539 - 43, Fas. II.

 • M.T.A. Quelques problèmes géologiques importants du bassin houiller du Nord de l`Anatolie. M. T. A. 1937 Ankara.

 • M.T.A. Nouvelles données sur la lignite d`Asie Mineure. M. T. A. 1937 Ankara.

 • Blumentahl, M.: Sur l`inconstance du deiettement tectonique dans la zone orogénique Anatolienne.

 • McCallien, W. J. - Tokay, M.: Sédimentation phenomena of the Cretaceous of the Black Sea region between Zonguldak and Ereğli, Asia Minor.

 • Pamir, H. N. : Tremblements de terre de l’Anatolie septentrionale.

 • Taşman, C. E. : The stratigraphy of the Alexandretta gulf Basin.

 • Dikstra, S. J. : Megaspores of the Türkish carboniferous and their stratigraphical value.

 • Lahn, E. : Tertip komitesine (Géologie et activité sismique en Turquie "Présentation de la nouvelle carte sismomogique de la Turquie" adlı) bir kominike yapacağını bildirmişse de maalesef kendi gidememiştir.

 • Erguvanlı, K. (1950). Milletlerarası Jeoloji Kongreleri ve Türkiye . Türkiye Jeoloji Bülteni , 2 (2) , 68-71 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/50309/651218

 • Bir Geziden Müşahedeler
  Cemal Arif Alagöz
  PDF Olarak Görüntüle

 • Alagöz, C. A. (1950). Bir Geziden Müşahadeler . Türkiye Jeoloji Bülteni , 2 (2) , 72-74 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/50309/651220

 • YAYINLAR
  PDF Olarak Görüntüle
  SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle