Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1979 AĞUSTOS Cilt 22 Sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
İstanbul Boğazı ve Çevresinde Ordovisiyon - Silüriyen Sınırı
Cazibe Sayar
PDF Olarak Görüntüle

Öz: İstanbul Boğazı ve çevresinde yaygın olan Arkoz Serisi Ordovisiyen yaşlı kaba klastik tortullardan olugur, bunlar içinde önemli bir fosil zonu bulunamamıştır. Çengelköy`de arkozların üzerindeki lâminalı sevilerle ara tabakalı şamozitlerde Orta Ordevisiyen`e ait bir Conularid Zonu saptanmış (Anç, 1955; Sayar (Arıç), 1970) ve daha yukarıdaki düzeylerde Üst Ordevisiyen`e ait bir Chitinozoa cinsi ConoeMtina sp. tanınmıştır. (Taugaıırdeau-Abdüsselâmoğlu, 1962). Burada lâminalı şeylleri örten grovaklar herhalde Landoveriyen yaşında olmalıdır. Çengelköy`ün yaklaşık olarak 40 km güneydoğusunda Arkoz Serisi ve kuvarsitleri örten grovakların yukarı düzeylerinde Alt Landoveriyen (Ruddaniyen) yaşlı brokiyopod fonası içinden Eoplectodonta duplicata Cryptothrella (Hin.della) Zonu ile Halysites ve bazı mercanlar tanınmıştır. Grovakların aşağı tabakalarında ise Bazı brakiyopodlar (Skenidioides aff. asteroidea) ile Diplograptidae`den Climacograptus aff. normalis beraberce bulunmuştur. İstanbul Alt Faleozoyik Serileri kavkılı fasiyesinde ilk defa rastlanan bu Brakiyopod-Graptolit Zonu fosil topluluğu bakımından Ordovisiyen Sonu-Erken Landoveriyen (Ruddaniyen A%) yasını göstermektedir, çünkü Boğaziçi ve çevresinde tipik asgiliyen fonası henüz bilinmemektedir.

 • brakiyopod

 • Arkoz Serisi

 • Ordevisiyen

 • Istanbul Boğazı

 • Abdüsselamoglu, §., 1963, İstanbul boğazı doğusunda mostra veren Paleozoik arazide stratigrafik ve paleontolojik yeni müsaadeler: Maden Tetkik Arama Enst. Dergisi Ankara, s. 60, s. 1-6.

 • Ardos, M., 1968, Les glacis D`Ovacık: Review Geogr. înst. Univ. d`İstanbul, No. 11, İstanbul.

 • Arıç (Sayar), C, 1955, İstanbul Paleozoik arazisinde bulunan oolitli ve fosilli demir madeni, t.T.Ü. Derg. 11, 3-4, 67, 68, L. T, İstanbul.

 • Baykal, F. ve Kaya, O., 1965, İstanbul Silürieni hakkında: Maden Tetkik Arama Derg. Ankara, S. 64, s. 1-7.

 • Cocks, L.R.M. ve Rickards, R.B., 1969, Five bore holes in Chropshire and the relationship of the shelly and graptolitic facies in the Lower Silurian: Q. JI. Geol. Soc. London, 124, s. 213-238, London.

 • Haas, W., 1968, Das Alt-Palâozoikum von Bithynien (Nord-West Turkei): N. Jb. Geol. Paleont. Abh. 131, 2, s. 178-2142, Stuttgart.

 • Isaacson, P. ve diğerleri 1976, Implications of a Llandovery (Early) Silurian) brachiopod fauna from Salta Province, Argentina: Jour. Paleontology, 50, s. 1103-1112.

 • Lesperance, p. J., 1974, The Hirnantian fauna of the Perce areai (Quebec) and the Ordovician-Silurian boundary: Am. Jour. Sci., 174, 1, s. 10-30.

 • Lespeanee, P.J. ve Sheehan, P.M., 1976, Brachiopods from the Hir» nantian stage (Ordovician-Silurian) at Perce, Quebec: Paleontology, v. 19, 4, s. 719-731, London.

 • Paeckemann, W., 1938, Neue Beitrage zur Kenntnis der Geologie Palöontologie und Petrographie der Umgegend von Konstantinopel: Abh. d. Preus. Geol. Lands. N.F. 186, Berlin.

 • Sayar, C, 1960, Kartal-Pendik civarının Siitirien-Devonien Brachiopodlari ve bölgenin stratigrafisi: Doçentlik tezi, Î.T.Ü. s. 1-119, 1-12 Lev. (Yayınlanmadı) (The study of Silurian and Devonien Brachiopods from the Kartal-Pendik area, İstanbul, Turkey, DIC Thesis, Imperial College, Univ. London, unpublished)

 • Sayar, C, 1964, Ordovician Conulariids from the Bosphorus Area, Turkey: Geol. Mag. 101, s. 193-197, pi. IX. London

 • Sayar, C, 1970, Boğaziçi arazinsinde Ordovisien Conularialari: Türkiye Jeol. Kur. Bült. XII, 1-2, s. 140-156, Lev. 1-XIV, Ankara

 • Sayar, C, 1975, Kocaeli Silürieninde Landoverien Brachiopodlari: T.B.T.A.K. V. Bil. Kongr. s. 135-160, Lev. 1-VII, Ankara

 • T&ugourdeau, P. ve Abdüsselamoglu, §., 1962, Presence de chitinozoaires dans le Siluro-DeVonien turc des environs d`îstanbul* C. R. Somm. Seanc. Soc. G<§ol. France, 8, s. 238-239.

 • Willams, A., 1951, The Llandovery brachiopods from Wales lyith special reference to the Llandovery district: Quart, our. JGeol. Soc. 57. Pt. 1. No. 25, s. 52-85, PI. III-VII, London.

 • Yalçınlar, İ., 1956, İstanbul`da bulunan graptolitli Siltir şistleri hakkında: İst. Üniv. Cogr. Enst. Derg. 4, s. 157-160, pi. I-II, Istanbul .

 • Yalçınlar, 1., 1964, Les couches du PalGozoique infericur dans la Turquie meYidionale: Inst. Ge

 • Ziegler, A.M. ve diğerleri, 1968, The Llandovery transgression of the Welsh Borderland: Paleontology, 11, Pt. 5, s. 736-782, London.

 • Hacılar (K Çubuk - Ankara) Bölgesinde Alt Triyasın Varlığı
  Mustafa Behçet Akyürek Erdal Bilginer Zeki Dağer Orhan Sunu
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışma Hacılar (K Çubuk-Ankara) bölgesinde ilk olarak saptanan denizel Alt Triyas`in varlığını, foraminifer topluluğunu ve stratigrafisini kapsamaktadır. Hacılar bölgesindeki Alt Triyas; içinde fosil bulamadığımız metadetritik olarak adlandırılan, konglomera, kumtaşı, silttaşı, diyabaz, kristalize kireçtaşı karmaşığından ve bunun arasında yer yer görülebilen ince kireçtaşı bantından ve permiyen yaşlı kireçtaşı bloklarından oluşur. Bu birimin yaşı bantlarında bulunan fosillere göre kesin olarak Alt Triyas "Skitiyen" şeklinde yaşlandırılmıştır.

 • foraminifer

 • Alt Triyas

 • konglomera

 • Skitiyen

 • kireçtaşı

 • Ankara

 • Baud, A., Bronnimann, P., Zaninetti, L., 1974 Surla presence de Meandrospira pusilla (Ho) (Foraminifere), dans le Trias inf<§- rieur de Kuh-e Ali Bashi, Julfa, NW Iran: Palont. Z. Stuttgart, 48, 3/4, 205-213.

 • Brönnimann, P., Zaninetti, L., Bozargnia, F., 1972 Triassic (Skythian) smaller foraminifera from the Elika formation of the central Alborz, northern Iran, and the Siusi formation of the Dolamites, northern Italy. Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud, Innsbruck, 21. Bd, 861-884:

 • Bronnimann, P., Cadet, J.P., Zaninetti, L., 1973, Sur la presence d`Involutina sinuosa pragsoides (Oberhauser) (Foraminifere) dans l`Anisien superieur probable de Bosnie-Herzegovine meridional© (Yougoslavie): Riv, Ital. Paleont, Milano, 79, 3, 301- 336.

 • Bronnimann, P., Zaninetti, L., Moshtaghian, A., Huber, H., 1973, Foraminifera form the Sorkh shale formation of Tabas area, east central Iran: Riv. Ital. Paleont. Milano, 79, 1, 1-32.

 • Bronnimann, P., Zaninetti, K, Moshtaghian, A., Huber, H., 1974, Foraminifera and and microfacies of the Triassic Espahk formation, Tabas area, east central Iran: Riv. Ital. Paleont. Milano, 80, 1, 1-48

 • Bronnimann, P., Whittaker, J.E., Zaninetti, L., 1975, Triassic foraminiferal biostratigraphy of the Kyaukme - Longtawkno area, Northern Shan States, Burma: Riv. Ital. Paleont. Milano, 81, 1, 1-30.

 • Dağer, Z., Zaninetti, L,, 1976, Sur quel»ues ForaminiftSres du Trias inferieur du Taurus oriental, Turquie: C.R. des Stances, SPHN Geneve, NS, Geneve, 10, 2-3, 133-137.

 • Erol, O., 1953, Çankırı-Sungnrlu.Tuney arasındaki kırılma havzasının ve Şabanözü civarının jeoLopi hakkında rapor: Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara, Rap. no. 2026, (Yayınlanmamış).

 • Erol, O., 1954, Ankaar ve civarının jeolojisi hakkında rapor: Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankaar, Rap. no. 2491, (Yayınlanmamış).

 • Erol, O., 1956, Ankara güneydoğusundaki Elmadığı ve çevresinin jeolojisi ve jeomorfolojisi üzerinde bir araştırma: Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü yayınları. Seri D, no. 9.

 • Erol, O., 1968, Ankara çevresinde Paleozoyik arazisinin bölümleri ve Paleozoyik Mesozoyik sınırı hakkında: Türkiye Jeoloji Kurumu bülteni, Ankara, Cilt. 11, sayı. 1-2

 • HO, Y., 1995, Triassic foraminifera from the Chialingkiang limestone of South Szechuand: Acta Palaeont. Sinica, Pekin, 7/5, 387-418.

 • Ketin, 1, 1962, 1/500.000 ölçekli Türkiye jeoloji haritası: Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü yayınları, Ankara.

 • Kochansky-Devide, V., Pantıc, S., 1965, Meandrospira in den unteren und mittleren Trias sovie einige begleitende Fossilien in den Dinariden: Geol. Vjesnik. Zagreb, 19.

 • Keskin, B., 1975, Ankara bölgesi Kızılcahamam-Mürtet-Melihzah alanları jeolojisi: Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara, Rapor No. 30918.

 • Mısık, M., 1971, Aeolisaccus tintinniformis, n. sp., from the Triassic of the West Carpathian Kts: Geol. Carpathica, Bratislava. 22, 1, 169172

 • Premoli Silva, I., 1964 Citaella iulia, n. gen., n. sp., nel Trias inferiore della Carnia: Riv. ital. Paleont. Strat. Milan, 70, 4, 657-670

 • Schimidt, G.C., 1960, Ar/Mem/365_366-367 sahalarının nihai terk Raporu :Pet. îş. en. MdG. Ankara, (Yayınlanmamış).

 • Zaninetti, K.L., 1968, Les foraminiferes du Trias de la Region do I`Almtal (Haute-Autrıche): Jb. Geol. B. Vien, 14, 1-155.

 • Zaninetti, L., 1976, Les Foraminiferes du Trias: Riv. ital. Paleont. Milano, 82, 1, 1-258.

 • Zanninetti, L., Bronnimann, P.4 1974, Etude micropaleontologique compared des Involutinidae (Foraminiferes) des formations triasiques d`Elika, d`Espahk et de Nayband, Iran: Eclogae geol. Helv. Bale, 67/2.

 • Zaninetti, L., Bronnimann, P., 1975, Triassic Foraminifera from Pakistan: Riv. ital. Paleont. Milano, 81, 3, 257-280.

 • Zaninetti, L., Dağer, Z.M 1978, Biostratigraphie intâgre et paleoe

 • Zaninetti, L.f Bronnimann, P., Bozorgnia, F., Huber, H., 1972, Etüd Lithologique et mieropale`ontologi»ue de la formation d`Elika dans la ccupe d`Aruh, Alborz central, Iran septentrional: Arch. Sc. Geneve. 25, 2, 215.2(49.

 • Menderes Masifinin Simav Dolayındaki Kaya Birimleri ve Metabazik, Metaultramafik Kayaların Konumu
  Necati Akdeniz Neşat Konak
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Güneybatı Anadolu`da, geniş bir alanı kapsayan ve bir dom yapım gösteren Menderes Masifi; gözlü gnays, granitik gnays ve migmatitik bir çekirdek ile bunun çevresini saran metamorfik şist örtüsünden oluşmuştur. Masifin kuzeyinde, Simav dolayında yaptığımız çalışmalar çekirdeği oluşturan kayaların, Hersiniyen öncesi bir yaşta almandin amfibolit fasiyesinde metamorfizma geçirerek migmatitleşmiş pelitik sedimanlar ve şeyller olduğunu göstermiştir. Çekirdek kayaları üzerine bir diskordansla gelen yeşil şist fasiyesindeki örtü şistleri tabanda dişten, stavrolit ve turmalin kırıntıları ile daha yüksek derecede metamorfizma geçirmiş kaya parçaları içerirler. Paleozoyik yaşındaki örtü şiştiler! ile yakın ilişkili bazik ve ultramafik kayalar, onlarla eş metamorfizma ve birlikte kıvrımlanma gösterirler. Yeşilşist fasiyesindeki metamorfizmanın yaşı Hersiniyendir. Şist çakılları bulunduran Alt Mesozoyik detritikleri örtü şistlerini açısal bir uyumsuzlukla üstler. 

 • Menderes Masifi

 • gnays

 • yeşil şist fasiyesi

 • şeyl

 • Simav

 • Abdüsselamoğlu, M.g., 1965, Muğla-Yatağan çevresinde görülen jeoloji formasyonların korelasyonu hakkında rapor: M.T.A Rap., No. 3497, yayınlanmamış.

 • Akartuna, M., 1962, Îzmir-Torbah-Değirmendere-Seferhisar-Urla bölgesinin jeolojik etüdü: Î.Ü.F.F. Monog., 18.

 • Akartuna, M., 1965, Aydm-nazilli hattı kuzeyindeki versanların jeolojik etüdü: M.T.A. Dergisi, 65, 1-10

 • Akat, U., Öztürk, Z., Öztürk, E., ve Çağlayan, A., 1975 Menderes Masifi güneyi - SW Toros kuşağı ilişkisi (ön rapor): M.T.A. Rap. No. 5488, yayınlanmamış,

 • Akdeniz, N., ve Konak, N., 1979, Simav-Emet-Dursunbey-Demirci yörelerinin jeolojisi: M.T.A. Rap., hazırlanmakta.

 • Akkök, R.i, 1977, Ultramafic inclusions in the Menderes Masif near Alaşehir, Manisa: Sixth Colloqium on Geologie of the Aegean Region, Izmir, yayınlanmamış.

 • Ayan, M., 1973, Gördes migmatitleri: M.T.A. Dergisi, 65, 132-155.

 • Başarır, E., 1970, Bafa Gölü doğusunda kalan Menderes Masifi güney kanadının jeoloji ve petrolojisi: E.Ü.P.F. Jeoloji Kürsüsü ilmi rapor servisi, No. 102.

 • Bingöl, E., 1974, 1: 2.500.000 ölçekli, Türkiye metamorfizma haritası ve bazı metamorfik kuşakların jeotektonik evrimi üzerine tartıgmaları: M.T.A. Dergisi, 83, 178-184.

 • Bingöl, E., 1975, Batı Anadolunun jeotektonik evrimi: M.T.A. Dergisi, 86, 14-34

 • Boray, A., Akad, U., Akdeniz, N., Akçören, Z., Çağlayan, A., Güney, E., Korkmazen, B., Öztürk, E.M., ve Sav, H., 1973 Menderes masifinin güney kenarı boyunca bazı önemli sorunlar ve bunların muhtemel çözümleri: 50. Yıl Yerbilimleri Kongresi, M.T.A. yayını, 11-20

 • Brinkmann, R., 1966, Geotektonische Gliederung von West Anatolien: M.T.A. Dergisi, 66, 61.74.

 • Brinkmann, R., 1971, Kuzeybatı Anadoludaki Gene Paleozoik ve Mesozoik: M.T.A. Dergisi, 76, 61-74.

 • Dora, O.Ö., 1969, Karakoca granit masifinde petrolojik ev metalojenik etüdleri: M.T.A. Dergisi`` 73, 10-26.

 • Dora, O.Ö., 1972, Ortoklas mikrolin transformation in migmatiten des Egrigöz Massivs: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 15/2, 131-152

 • Dora, O.Ö., 1975, Menderes Masifinde alkali feldispatların yapısal durumları ve bunların petrojenetik yorumlarla kullanılması: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 18/2, 111.126.

 • Durand, G.L., 1962, Dikmen (Muğla) da bulunan pechblend zuhurunun yaşının ölçülmesi: M.T.A. Dergisi, 58, 144-145.

 • Flügel, N., ve Metz. K.4 1954, Bodrum-Muğla yöresinde yapılan jeolojik harita hakkında rapor: M.T.A. Rap., No. 2799, yayınlanmamış.

 • Graciansky, P. de., 1965, Menderes Masifi güney kıyısı boyunca `görülen metamorfizma hakkında açıklamalar; M.T.A. Dergisi, 64, 9-23.

 • îzdar, K.E., 1971, Introduction to geology and metamorphism of Menderes Massif of western Turkey; Campbell, A.S., ed., Geology and history of Turkey, de: Petroleum Expl. Soc. of Lib, Tripoli, 495-500.

 • îzdar, K.E., 1975, Batı Anadolunun jeotektonik gelişimi: Ege Üniv. Müh. Bil. Fak. Yayını, 58, 59 s.

 • Kaaden, G., ve Metz, K., 1954, Datça-Muğla-Dalaman çayı arasında bölgenin jeolojisi: Türkiye jeol. Kur. Bült. 5/1-2, 71-170.

 • Mehnert, K.R., 1968, Migmatites and the origin of granitic rocks: Elsevier Publ., Amsterdam, 214 s.

 • Onay, T.S., 1949, Über die Schmirgelgesteine SW-Anatoliens: Schweiz. Min. Petr. Mitt, 29/2, 357-492.

 • öztomalı, ö., 1973, Uludağ ve Eğrigöz Masiflerinin petrolojisi ve Jeokronolojisi: Î.Ü.F.F., Monog, Tabii İlimler, 23, 115 s.

 • Schuiling, R.D., 1958, Menderes Masifine ait bir gözlü gnays üzerinde zirkon etüdü: M.T.A. Dergisi, 51, 38-42.

 • Schuiling, R.D., 1962, Türkiye`nin güneybatısındaki Menderes migmatitik kompleksinin petrolojisi, yaşı ve yapısı hakkında: MTA Dergisi, 58, 71-85.

 • Tokay, M., ve Erentöz, C, 1959, Türkiye`de muhtemel uranyum ve toryum bölgeleri: M.T.A. Dergisi, 52, 76-93.

 • Winkler, H.G.F., 1967, Petrogenesis of metamorphic rocks: Springer Verlag, Berlin, 237 s.

 • Wippern, J., 1964, Menderes Masifinin Alpidik dağ teşekkülü içindeki durumu: M.T.A. Dergisi, 62, 71-79.

 • Uşak Volkanitlerinin Petrolojisi ve Plaka Tektoniği Açısından Ege Bölgesindeki Yeri
  Tuncay Ercan Ali Dinçel Erdoğdu Günay
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Uşak yöresinde geniş alanlarda yüzlekler veren ve Orta Miyosende başlayıp Üst Pliyosene değin etkinliğini sürdüren kalkalkaJen nitelikteki volkanitlerin petrolojik inceleme sonuçları verilerek, Ege bölgesindeki diğer volkanitlerlekarşılaştırılmaları yapılmış ve plaka tektoniği açısından kökensel yorumlarına gidilmiştir. Volkanik ürünleri ilk kezOrta Miyosende, riyolitik ve riyodasitik lav ve tüflerle birikmeye başlamış, daha sonra Üst Miyosende riyodasitik,trakiandezitik ve andezitik lav, tüf ve agromeralarla belirginleşmiştir. Alt-Orta Pliyosende andezitik lav, tüf ve aglomeralar gelişmiş ve son evrede, Üst Pliyosen yaşlı bazaltik-andezlit türde lavlar yer almıştır. Saptanan 4 evreninaralarında durgunluk dönemleri vardır. Kalkalkalen nitelikteki Uşak volkanitleri olasılıkla Alt Eosende Afrika plakasının Ege plakası ile karşılaşması sonucu oluşan bir paleo-yitim zonundan türemişlerdir. Bu paleo-yitim zonunun daha iyi betimlenebilmesi için Ege denizinde, Girit adası güneyinden geçen ve olasılıkla Orta Miyosende oluşmaya başlayarak ilk kalkalkalen volkanizma ürünlerini yaklaşık, 2,7 milyon yıl önce verdiği ve volkanik etkinliğinin zamanımıza değin süregeldiği araştırmacılar tarafından savlanan bugünkü yitim zonu ile ilgili veriler sunulmuştur. Ayrıca Uşak volkanitlerinin diğer volkanitlerle karşılaştırılmalarım yapabilmek ereğiyle tüm Batı Anadolu ve Ege denizivolkanitlerine kısaca değinilmiştir,

 • andezitik lav

 • agromera

 • plaka tektoniği

 • Uşak volkanitleri

 • Alptekin, Ö., 1973, Focal mechanism of earthquakes in Western Turkey and their tectonic implications: Doktora tezi, New Mexico Mining and Technology Ins, yayınlanmamış.

 • Batum, İ., 1975, Petrographische und geochemische untersuchungen in den vulkangebieten Güllüdag und Acıgöl: Doktora tezi, Albert Ludwigs Üniv. Freiburg 103 s., yayınlanmamış.

 • Borsi, S., Ferrara, G., İnnocenti, F., ve Mazzuoli, R,, 1972, Geochronology and petrology of recent volcanics of Eastern Aegean sea: Bull, vole, 36, 473-496.

 • Burri, C, Tatar, Y., ve Weibel, M., 1967, Zur kenntnis der jungen vulkanite der halbinsel Bodrum: Schweiz. Min. Petr. Mitt, 47, 833-854.

 • Caputo, M., Panza, G.F., ve Postpischl, D., 1970, Deep structure of the Mediterranean basin: Jour. Geophys. Res., 75, 4919- 4923.

 • Carmichael, I.S.E., Turner, F.J., ve Verhoogen, J; 1974, Igneous Petrology: Me Graw-Hill Book Company, 739 s.

 • Church, B.N., 1975, Quantitative classification and chemical comparison of common volcanic rocks: Geol. Soc Amer. Bull., 86, 257.263.

 • Dewey, J.F., Pitman, W.C., Ryan, W.B., ve Bonnin, J., 1973, Plate tectonics and the Alpine system: Geol. Soc. Amcr. Bull., 84, . 3137-3185.

 • Dickinson, W.R., 1972, Evidence fo rplate tectonic regimes in the rock record: Amer. Jour. Scien., 272, 551-576.

 • Ercan, T., Dinçel, A., Metin, S., Türkecan, A., ve Günay, E., 1978, Uşak yöresindeki Neojen havzalarının jeolojisi: Türkiye Jeol. Kur. Bült. 21, 2, 97-106.

 • Finetti, I., ve Morelli, C, 1974, Geophysical exploration of the Mediterranean sea: Bull. Geophys. Theor. Appl., 60, 263-341.

 • Fytikas, M., Giuliani, O., Innocenti, F., Marinelli, G., ve Mazzuoli, R., 1976, Geochronological data on recent magmatism of the Aegean sea: Tectonophysics, 31, T29-T34.

 • Georshov, G.S., 1965, On the relations of volcanism and the upper mantle: Bull. Vole. 28, 159-188.

 • Gottini, V., 1968, The TiO2 frequency in volcanic rocks: Geol. Rdsch., 57, 920.935

 • Hatherton, T., ve Dickinson, W.R., 1968 Andesitic volcanism and seismicity in New Zealand: Jour. Geophys. Res., 73, 4615- 4619.

 • Irvine, T.N., ve Baragar, W.R.A., 1971, A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks: Can. Jour. Earth. Sci., 8, 523-548.

 • Innocenti, F., ve Maaszuoii, R., 1972, Petrology of the tzmir-Karaburun volcanic area: Bull. Vole, 36-1, 83-103.

 • Jakes, P., ve White, J.R., 1971, K/Rb ratios of rocks from island arcs: Geochim. Cosmochim. Acta, 34, 849-856.

 • Keller, J., ve iVllari, L., 1972, Rhyolitic ignimbrites in the region of Afyon: Bull. Vole, 36-4, 342-358.

 • Kuno, H., 1966, Lateral variation of basalt magma across continental margins and island arcs: Can. Geol. Surv. Paper, 66-15, 317-336.

 • Kuno, H., Yamasaki, K., Iida, C, ve Nagashima, K., 1957, Differentiation of Hawaiian magmas: Jap. J. Geol. Georgr., 28, 179-218.

 • Le Pichon, X., Francheteau, J., ve Bonnin, J., 1973, Plate tectonics: Developments in geotectonics, 6, Elsevier, Amsterdam, 300 s.

 • Lort, J.M., 1971, The tectonics of the Eastern Mediterranean-A geophysical review: Rev. Geophys. Spac. Phys., 9, 2, 189-216.

 • MacDonald, G.A., ve Katsura, T., 1964, Chemical composition of Hawaian lavas: Jour. Petrology, 5, 1, 82-133.

 • McKenzie, D.P., 1972, Active tectonics of the Mediterranean region: Geophys. Jour. Roy, Astron. Soc, 30, 109-185.

 • Miyashiro, A., 1975, Petrology and plate tectonics; Rev. Geophys. sp. Phys., 13, 94-98.

 • Nicholls, I.A,, 1971, Santorini volcano, Greece-tectonic and petrochemical relationships with volcanics of the Aegean region: Tectonophysics, 11, 377-385.

 • Ninkovich, D. ve Hays, J.D., 1972, Mediterranean island arcs and origin of high potash volcanoes: Earth Plan. Sc. Let, 16, 331-445.

 • Nockolds, S.R., 1945; Average chemical compositions of some igneous rocks: Geol. Soc, Amer. Bull., 65, 1007-1032.

 • Özpeker, I., 1973, Nemrut yanardağının volkanolojik incelenmesi: Tübitak IV. Bilim Kong. Tebliğler Kitabı, 1 h.

 • Papazachos, B.C., 1973, Distribution of seismic foci in the Mediterranean and surrounding area and its tectonic implications: Geophys. our. Roy. Astro. Soc, 33, 421-430.

 • Papazachos, B.C.,s. our. Roy. Astro. Soc, 33, 421-430. , ve Comninakis, P.E., 1971, Geophysical and tectonic features of the Aegean arc: Jour, Geophys, Res., 76, 8517- 8533.

 • Paraskevopulos, G.M., 1958, Über den ehemisnus and die provinzialen verhaltnisse der Terziaren und Quartaren: Tscherm. Min. Petr. Mitt., 6, 13-72.

 • Pe, G.G., ve Gladhill, A., 1975, Strontium isotope ratios in valcanie rocks from the south-eastern part of the Hellenic arc: Lithos, 8, 209-214.

 • Pe, G.G., ve Gladhill, A.,ve Piper, D.J.W., 1972, Volcanism at subduction zones the Aegean area; Bull. eGol. Soc. Greece, 9, 1-3, 133-143.

 • Rabinowitz, P., ve Ryan, W., 1970, Gravity anomalies and erustal shortening in the Eastern Mediterranean: Tectonophysics, 10, 585-608.

 • Ringwood, A.E., 1969, Composition and evolution of the upper mantle: The Earth`s crust and upper mantle, Geophys. Monog. 13, 1-17.

 • Ritmann, A., 1953, Magmatic character and tectonic position of the Indonesian volcanoes: Bull.

 • Savaşçın, Y., 1978, Foça-Urla Neojen volkanitlerinin mineralojikeJokimyasal incelenmesi ve kökensel yorumu: Doçentlik tezi, Ege Üniv. Yerbilimleri Fak., îzmir, 65 s.

 • Smith, A.G., ve Moores, E.M., 1974, Hellenİdes: Mesozoic-Cenozoîe orogenic belts: Scottish Aca. Press, Edinburgh, 159-186.

 • Streckeisen, A.L., 1967, Classification and nomenclature of igneous rocks: N. Jb. Miner. Abh., 107, 2-3, 144-240.

 • Taylor, S.R., 1969, Trace element chemistry of andesites and associated calkalkaline rocks: Proceedings of the Andesite conference, Oregon Dept. Geol. Min. Ind. Bull., 65, 53-63.

 • Tekkaya, İ, 1976, İnsanlara ait fosil ayak izleri: Yeryuvarı ve İnsan, 1, 2, 8-10.

 • Thornton, C.P., ve Tuttle, O.F., 1960, Chemistry of igneous rocks. Part: 1, Differentiation Index: Amer. Jour. Scien., 258, 664-684.

 • Tilley, C.E. ve Muir, D, 1967, Tholelite and tholelitic series: Geol. Mag., 104, 337-743.

 • Toksöz, M.N., 1975, Subduction of the lithosphere: Sci. Amer., 220, 11, 113-122.

 • Vilminot, J.C., ve Robert, U., 1974, A propos des relations entre le volcanisme et la tectonipue en Mer Egâe: .CR. Acad. Sc Paris, 278, 2099-2102.

 • Güneyce - İkizdere Bölgesinde Granit - Kireçtaşı Dokanağında Bulunan Spurrit - Mervinit Fasiyesi
  Mehmet Fevzi Taner
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Kalsiyum silikat mineralleri (spurrit, tilleyit), genellikle yüksek sıcaklık ve alçak basınç koşulları altında, bazik bileşimdeki plütonik kütlelere bağlı olarak oluşurlar. Bu çalışma, spurrit-mervinit fasiyesinin (izlenen bu mineral topluluklarının) "hornblend hornfels" fasiyesi veya "piroksen hornfels" fasiyesinin başlangıcındaki sıcaklık ve basınç koşulları altında oluşabileceğini göstermektedir. Bu kalsiyum silikatların, granit intrüzyonu dokanağında, yaklaşık 600°-700° C sıcaklıkta oluşabileceği düşünülmektedir.

 • Kalsiyum silikat mineralleri

 • Granit

 • Kireçtaşı

 • spurrit-mervinit fasiyesi

 • Agrell, S. O., 1965, Poly thermal metamorphism of limestones at Kilchoan Ardnamurchan: Min. Mag

 • Eskola, P., 1929, On mineral facies: Geol. Före.ı. StockholmFörth., 51, 157-172.

 • Harker, R.I., 1959, The synthesis and stability of Tilleyite: CasSisO; (COaH*: Amer. J. Sci., 257, 656-667.

 • Harker, R.I., ve Tuttle, O.F., 1956, Experimental data on the PCCb-T curve for the reaction: calcite -j- quartz — wollastonite -j- CO2 : Amer. J. Sci., 254, 239-256.

 • Joesten, R., 1974, Local equilibrium and metasomatic growth of zonedi calc-silicate nodules from a contact aureole, Christmas Mountains, Big Bend Region, Texas: Amer. J. Sci., 274, 876-901.

 • Joesten, R., 1976, High temperature contact metamorphism of carbonate rocks in a shallow crustal environment, Christmas Mountains, Big Bend Region, Texas: Amer. Mineral., 61, 776-781

 • Reverdatto, V.V., 1964 Paragenetic analysis of Carbonate rocks of the Spurrite-mervinite facies: Geochem. Int., 1, 1038-1053.

 • Reverdatto, V.V., 1970, Pyrometamorphism of limestones and the temperature of basaltic magma: Lithos, 3, 135-143.

 • Reverdatto, V.V., 1973, The facies of contact metamorphism: Dept. Geol. Publ., Canberra (Australian National Univ.), 2335.

 • Taner, M.F., 1976, Etude geologique et petrographique de la region de Güneyce-İkizdere, situe

 • Taner, M.F., Bertrand, J. ve Sarp, H., 1977, Sur la presence d`un carbonate particulier associe â la rustumite et k la `hillebrandite dans une zone de contact calcaire granite proche de Ikizdere (Pontides orientales, Turquie), Note preliminaire: C.R, Soc. Phys. Hist. Nat, 12, 30.37.

 • Taner, M.F., ve Zaninetti, L., 1978 Etude Paleontologique dans le Cretace volcano-södimentaire de Güneyce (Pontides orientales, Turquie): Rev. Ital. Paleont., 84, 178-198.

 • Turner, F.J., ve Verhoogen, ., 1960, Igneous and metamorphic petrology: Mc-Graw-Hili, New York, 694 s.

 • Tatie , O.F., ve Harker, R.I., 1957, Synthesis of spurrite and reaction: wollastonite -j- calcite = spuirite -j- CO^: Amer. J. Sci., 255, 226-234.

 • Winkier, H.G.F., 1965, La genese des roches metajnaorphiques: Sprlntrer-Verlag, Berlin/Heidelberg, 3130 s.

 • Wright, E., 1908, On three minerals from Velardena, Durango Mexico (Gehlenite, spurrite and hillebrandite): Amer. J. Sci., 25-26, 546-554.

 • Zharikov, V.A., ve Shmulovich, K.I., 1969, High temperature mineral equilibria in the system CaO — SiO^ — COt : Geochem. Int., 6. 853-869,

 • Vitişenit Minerali İçeren Keskin-Karamağara Kurşun-Çinko Zuhurunun Mineralojisi ve Kökeni
  Rüksan Teşrekli Ahmet Çağatay
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Karamağara kuyusu (Keskin Ankara) kurşun-çinko zuhuru, yörede bulunan granitik magma ürünü kayaçların kontağında, kireçtaşı ve spilit içinde bulunmaktadır. Cevherleşmeyi oluşturan cevherli sıcak sular granitik magmaya bağlıdır. Zuhurdan alman örneklerin maden mikroskopuyla incelenmesi sonucu iki tür galenit, sfalerit, hematit, kalkosin, bir Cu-Bi sülfotuzu olan "vitişenit", pirit, kalkopirit, bornit ve kovellin izlenmiştir. Bu mineraller arasındaki ilginç büyüme ve dokular, zuhurun yüksek sıcaklıklarda oluştuğuna işaret etmektedirler.

 • kurşun-çinko zuhuru

 • vitişenit

 • kalkopirit

 • spilit

 • Çağatay, A., ve Eyyüboglu, T., 1976, Ankara . Keskin Devrek, Akdağlı işaret ile gelen mımunelerin mineralojik tetkik raporu: M.T.A. Enst. Min-Pet. arşivi, No: 76190, Ank. yayınlanmamış.

 • Çağatay, A., ve Teşrekli, E.., 1977, Ankara-Keskin mevkiine ait P. No. 131-aı işaretiyle gelen numunelerin mineralojik tetkik raporu: M.T.A. Enst. Min-pet, arşivi, No. 77/287, Ank. yayınlanmamış

 • Çağlayan, H., 1975-a, Ankara-Kırıkkale-Durdahan işaretiyle gelen numunelerin mineralojik tetkik raporu: M.T.A. Enst. Min-Pet. argivi, No: 110/8681, Ank. yayınlanmamış.

 • Çağlayan, H., 1975-b, Ankâra-Kmkkale.Dürdahan işaretiyle gelen numunelerin mineralojik tetkik raporu: M.T.A. Enst. Min-Fet. arghi, No: 151^8708, Ank. yayınlanmamış

 • Çavugoğlu, H., 1967, Keskin-Denek Pb-Zn madenleri ve civarının Jeolojik yapısı: M.T.A. Enst. Derleme Servisi, Rapor No: 3871, Ank. yayınlanmamış.

 • Çetinkaya, N., 1976, Ankara-Kırıkkale-Durdahan yöresi jeoloji raporu: M.T.A. Enst. Maden Etüd Dairesi, No: 394, yayınlanmamış.

 • Ketin, t, 1954, Yozgat bölgesinin jeolojik lövesi: M.T.A. Enst. Derleme servisi, Rapor No: 2141, Ank. yayınlanmamış

 • Kovenko, V., 1939-a, Denek madenlerinin ziyareti hakkında muhtıra: M.T.A. Enstitüsü Derleme servisi, Rapor No: 844, Ank. yayınlanmamış.

 • Kovenko, y., 1939-b, Denek kurşun madenine yapılan ziyaret hakkında muhtıra : M.T.A. Enst, Derleme Servisi, Rapor No: 967, Ank. yayınlanmamış,

 • Kovenko, V., 1940, Denek madenine yapılan ziyaret hakkında muhtıra: M.T;A. Enstitüsü Derleme Servisi, Rapor No: 1042, Ank. yayınlanmamış.

 • Kovenko, V., 1944, Denek, Akdag, Zara ve Turhal kurgun, çinko ve antimuan madenleri: M.T.A. Enst. Derleme Servisi, Rapor No: 1783, Ank. yayınlanmamış.

 • Kraeff,. A, 1966 Ankara-Keskin işaretiyle gelen numunelerin mineralojik tetkik neticesi: M.T.A. Enst. Min-Pet. arşivi, Rapor No: 317/4999, Ank. yayınlanmamış.

 • Malakhov, A.A., 1969, Bismuth and antimony in gelenas as indicators of conditions of ore formation: Geokhimiya, 11, 1283-12%.

 • Pilz, R., 1936, Denek madeni hakkında arpor: M.T.A. Enst. Derleme servisi, No: 394, Ank. yayınlanmamış.

 • Ramdohr, P., 1975, Die Erzmineralten und ihre Verwachsungen: Aka-. demie-Verlag, Berlin, 774.775.

 • Schumacher, F., 1937, Keban, Bolkardağ, Gümüşhacıköy, Denek madenlerindeki (Ag-Pb-Zn) zuhurajtlarma ait rapor: M.T.A. Enstitüsü Derleme servisi, No: 402, Ank. yayınlanmamış.

 • Uytenbogaardt, W., and Burke, E.A.I., 1971, Tables for microscopic identification of ore minerals, Elsevier, 292.

 • Gediz ve Dolaylarının Sismotektonik Özellikleri
  Melih Tokay Vedat Doyuran
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Gediz ve dolayları karmaşık blok faylanmasından etkilenmiştir. Batı Anadolu`nun genel tektoniğini belirleyen D-B yönlüfayların yanısıra BKB-DGD ve KD-GB doğrultulu faylar da gelişmiştir. Bölgede belirgin bir deprem kuşağının varlığı belirlenmiş ve BKB-DGD doğrultulu Gediz ve Simav fayları ile D-B doğrultulu Emet fayının bölge sismisitesine önemli katkıları bulunduğu anlaşılmıştır. 

 • Gediz ve Simav fayları

 • Sismotektonik

 • Batı Anadolu

 • Alsan, E., Tezuçan, L., and Bath, M., 1975, An earthquake catalogue for Turkey for the interval 1913.1970: Kandilli Obs, Istanbul.

 • Arpat, E., ve Bingöl, E., 1970, Ege bölgesi graben sisteminin gelişimi üzerine düşünceler: Maden Tetkik Arama Enst. Derg. No. 73, s. 1-9.

 • Ambraseys, N.N., and Tchalenko, J.S., 1972, Seismotectonic , aspects of the Gediz, Turkey, Earthquake of March 1970; Geophys. J.R. Astr. Soc. 30, p. 239-252.

 • Gürpınar, A, ve diğerleri, 1978, Gediz kasabasının deprem riski açısından yerleşilebilirligi: O.D.T.Ü., D.M.A.E., No. 78-1, 81 s.

 • Eski Gediz Kentinde Mikro - Bölgelendirme Çalışmaları
  Melih Tokay Vedat Doyuran
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışmanın amacı 28 Mart 1970 günü yerel saatle 23,02`de yıkıcı bir deprem deneyi geçirmiş olan Gediz kentinin yeniden yerleşebilirliği olasılıklarını araştırmaktadır. Litolojik farklılık gösteren bölgeleri belirlemek amacı ile 1: 2000 e 1 ölçekli Mühendislik Jeolojisi haritası hazırlanmıştır. Jeolojik araştırmaların yanı sıra, sondaj ve jeofizik çalışmaları da yürütülmüştür. Toplam altı değişik zon belirlenmiştir. Molozları içeren sahalar aynı zamanda yer kaymalarına uygun nitelikte görülmüş ve bu gibi sahalardan kaçınılması önerilmiştir. İleride oluşabilecek depremler sırasında, kentin diğer kısımlarında yangın olasılıklarına karşı gerekli önlemlerin alınması gereklidir.

 • Mikro - Bölgelendirme

 • sondaj

 • Gediz

 • Abdüsselamoglu, Ş.M., 1970, Gediz deprem bölgesine ait sismotektonik gözlemler; Gediz Depremi Simpozyumu, İnşaat Müh. Odası, No. 21, s. 17-30.

 • Ambraseys, N.N., and Tchalenko, J.S., 1972, Seismotectonic aspects of the Gediz, Turkey, Earthquake of March 1970: Geophys. J.R. Astr. Soc. 30, p. 229-252.

 • Arpat, E., ve Özgül, N.f 1970, 28 Mart 1970 Gediz depremi (ön rapor): M.T.A. Rapor No. 4250 (yayımlanmamış).

 • Ergin, K., Uz, Z., ve Güçlü, İL, 1972, 238 Mart 1970 Gediz Depremi ard sarsıntılarının incelenmesi: İ.T.Ü. Maden Fak. Arz Fiziği Enst. Yayınları, No. 29, 50 s.

 • Erinç, S., ve diğerleri, 28 Mart 1970 Gediz Depremi, Tatbiki Jeomorfolojik Etüd: İ.Ü. Ed. Fak. Yayınları, No. 1520, 40 s

 • Gürpınar, A., ve diğerleri, 1978, Gediz kasabasının deprem riski açısından yerleşilebilirliği: O.D.T.Ü.DMAE.78-1, 81 s

 • Mitchell, A.W., and lowGatski, R.A., 1971, Some aspects of the Gediz (Turkey) Earthquake, March 28, 1970: The Journal of Geography. Vol. 70, No. 4, p. 224-229

 • Fenzien, J., and Hanson, R.D., 1970, The Gediz, Turkey, Earthquake of 1970: National Acad. Sci., Washington D.C.

 • Tabban, A. /1972, Gediz merkezinin gözlemlere dayanılarak mikrozon etüdleri: Türkiye Ulusal Geodezi ve Jeofizik Birliği, Mo. &s . 15-30

 • Taşdemiroğlu, M. 1971, The 1970 Gediz Earthquake in Western Ana-tolia, Turkey: Bull, of Seism. Soc. of America, v. 6,. No. 6, p. 1507-1527.

 • Tokay, M., ve Doyuran, V., 1978, Gediz`in jeolojik durumu m Gediz kasabasının deprem riski açısından yerlegilebilirligi: O.D.T.Ü* DMAE-78-1, s. 5-9 (yayımlanmamış).

 • Yarar, R., ve dgierleri, 1970, Gediz Depremi incelemelerine ait ön rapor: İ.T.Ü. Yayınları.

 • Yaşar, T., 1978, Gediz`in Jeofizik çalışmaları - Gediz kasabasının deprem riski açısından yerleşilebilirliği: O,D.T.Ü. DMAE-78-1, s. 24.27 (yayımlanmamış)

 • Akseki - Seydişehir Boksitlerinin Kökeni Hakkında Yeni Bulgular
  Necmettin Özlü
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Türkiye`nin en önemli alüminyum yatakları olan Akseki-Seydişehir boksitleri 1-40 metre boyutlu eski dolinleri ve morfotektonik küvetleri doldurur ve az kalın mercekler oluşturur. Boksit çökelmesinden önceki kastlaşma çok düzensiz olarak gelişmiştir ve boksitlerin bulunmadığı kesimlerde karasal ayrışmayı belirten hiçbir iz yoktur. Boksitlerde saptanan ana ve iz element içeriklerinin taban kireçtaşlarinda çok küçük miktarlar göstermesi ve bu iki oluşuğun mineralojik bileşimlerinin farklı olması cevherin tabandaki kireçtaşlarının erimesi ile oluşmuş olamayacağını ortaya koyar. Bu, boksitlerin taban kireçtaşlarına göre yabancı (allokton) kökenli olduğunu gösterir. Boksit yataklarında küçük Gastropod fosillerinin bulunması ve sedimanter yapıların varlığı cevherin sulu bir ortamda kırıntılı olarak çökeldiğini kanıtlar. Boksitlerin kireçtaşları üzerine taşınmış killerin yerinde (insitu) ayrışması ile oluştuğunu gösteren veriler yoktur. Buna karşılık, çeşitli gözlemler boksitlerin sedimanter kayaçların özelliklerini taşıdığını ve daha önce oluşmuş "lateritik boksit" lerin taşınıp karstik yörelerde depolanmasıyla oluştuklarını kanıtlar. Akseki-Seydişehir boksitlerinin yer kimyası açısından nicelenmesi bunların ültrabazik ve asit kayaçlardan türemiş olamayacağını ortaya koyar.;Örta-Batı Toroslardaki çeşitli oluşuklarla boksitlerin, mineralojik ve jeokimyasal yönden karşılaştırılması, Torosların bu kesimindeki tektonik ve paeocoğrafik özelliklerin irdelenmesi, incelenen boksitler ve Seydişehir şistleri arasında kökensel bir ilişki kurulabileceği sonucunu ortaya koyar.

 • Boksit

 • Gastropod

 • şist

 • Akseki - Seydişehir

 • Atabey, E., ve Özkaya, 1, 1975, Mortaş boksit yatağının kökeninin araştırılmasında ``trend yüzeyi

 • Atabey, E., 1976, Mineralogy, chemistry and origin of the Mortaş bauxite deposit, Seydişehir, Konya, Turkey: Trav. de l`ICSOBA, 13, 77-89.

 • Baysal, O., ve Engin, N.A., 1976, Değirmenlik-Kızıltaş boksit yatağı: Yerbilimleri, 2, 140-160.

 • Blumenthal, M., ve Göksu, E., 1949, Die Bauxitvorkommen der Berge um Akseki Erörterungen über ihre geologische Position, Ausmasse und Genese: M.T.A. Enstitüsü Yay., Ser. B, no. 14, 59 s.

 • Evans, H.J., 1965, Bauxite Deposits of Weipa: Geology of Australian Ore Deposits, 8th. Comm, Min. Met. Conf., 1, 396-401.

 • Göksu, E., 1953, Akseki boksit yataklarının jeolojisi, jenez ve maden bakımından etüdü: Türkiye eJol. Kur. Bült., 4, 79-140.

 • Gordon, M., ve Murata, J., 1952, Minor elements in Arkansas bauxite: Econ. GeoL, 47, 169-179.

 • Grubb, P.Lf.C, 1971, Genesis of the Weipa bauxite deposits, NE Australia: Min. Deposita, 6, 265-272.

 • Güldalı, N., 1975, Seydişehir ve Akseki havalisindeki boksit yataklarının Torosların paleokarstlaşması ile ilişkileri: Cumh. 50. yılı, Yerbil. Kong., Ankara, 391-408.

 • Maksimovic, Z., ve Papastamatiou, J., 1973, Distribution d`oligoelements dans les gisements de bauxite de la Grece centrale: 3e Congr. intern. ICSOBA, Nice, 33-46.

 • Maric, L., 1969, Sur la morphologie des gisements et la composition minéralogique quantitative des bauxites d`Obrovag (Dalmatie septentrionale): Ann. Inst. Geol. Pub. Hung., 54, 402-409.

 • Monod, O., 1977, Recherches géologiques dans le Taurus occidental an Sud de Beyşehir (Turquie): These Doct. es Sa, Univ. Paris-Sud, 442 s, yayınlanmamış.

 • Novikoff, A., 1974, L`alteration des roches dans le massif du Chaillu (Congo), Formation et Evolution des argiles en zone ferrallitique: Th ese Doct. es Sa, Univ. Strasbourg, yayınlanmamış.

 • Nicolas, J., ve Özlü, N., 1976, Contribution a l`étude de gisement de bauxite de Kiziltaş dans les Taurides occidentals: C.R. Acad. Sa, Paris, 282, serie D, 1253-1255.

 • Özgül, N., 1972, Structural units of the Taurus orogenic belt and their continuation in the neighbouring regions: Coll. Tect. mâditerr., Athenes, yayınlanmamış.

 • Özlü, N., 1978, Etude géologique, mineralogique et géochimique des bauxites de la région d`Akseki-Seydişehir (Taurus occidentalTurquie): These Doct. es Sa, Univ. Pierre et Marie Curie (Paris VI), 455 s., yayınlanmamış.

 • Papastamatiou, J., ve Maksimovic, Z., 1969, Contribution to the study of genesis of Greek bauxites: chemical and mineralogical composition of Mandra II bauxite deposits: Ann. Inst., Geol. Pub. Hung., 54, 391-402

 • Weisse, G. de., 1956, Akseki boksitleri hakkında rapor: M.T.A. Enstitüsü, Derleme Rap. no. 2471, yayınlanmamış.

 • Wippern, J., 1959, Akseki boksitleri: M.T.A. Enstitüsü Derleme Rap. no. 3076, yayınlanmamış.

 • Wippern, J., 1962, Die bauxite des Taurus und ihre tektonische Stelhıng: M.T.A. Enstitüsü Der., 58, 47-70.

 • Wippern, J., 1964, Die Aluminium Rohstoffe im der Turkei: M.T.A. Enstitüsü Derg., 62, 83-90.

 • Wippern, J., Die Augangsgesteine für die Bauxitbildung M TA Enst. Der., 64, 40-40.

 • Wolfenden, E.B., 1965, Geochemical behaviour of trace elements during bauxite formation in Sarawak, Malaysia: Geoch. Cosmoch. Acta, 29, 1051-1062.

 • Karaisalı Kireçtaşının (Miyosen) Sedimantolojisi
  Naci Görür
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Karaisalı Kireçtaşı sarımsı gri (10 YR 8/2), sert ve genellikle kötü boylanmak biyoklastik kireçtaşlarından oluşmuştur. Büyük bir kısmının masif nitelikte olmasına karşın, yer yer masif kesimle girift ve oldukça iyi tabakalaşma gösteren düzeylere de rastlanmaktadır. Karaisalı Kireçtaşını altı alt fasiyese ayırmak olasıdır: 1) Mercanlı-algli istif taşı ve bağlamtaşı:; 2) Küçük bentonik foraminiferli-algli istif taşı; 3) Mercanlı-algli vaketası ve istif taşı; 4) Büyük bentonik foraminiferli algli istif taşı; 5) Globijerinli-algli istif taşı ve 6) Globijerinli killi vaketaşı. Birbiriyle karmaşık bir şekilde giriftolan bu alt fasiyesler genellikle kırmızı alg, mercan, foraminifer, ekinoderm, mollüsk, Halimeda, bryozoa, annelid tüpleri, matriks ve kalsit çimentosunun değişik oran ve miktarlarda bir araya gelmeleri sonucu oluşmuşlardır. Bunlar Miyosen öncesi bölge topoğrafyasının yükseltileri ve yakın çevrelerinde benk ve iilişkin sedimentler halinde çökelmişlerdir.

 • foraminifer

 • mercan

 • kırmızı alg

 • mollüsk

 • Karaisalı Kireçtaşı

 • Adey, W.H. ve Macintyre, I.G., 1973, Crustose corraline algae: a reevaluation in the geological sciences: Geol. Soc. America Bull., 84, 833-904.

 • Da vies, G.R., 1970 Carbonate benk sedimentation eastern Shark Bay, Western Australia: Am. Assoc. Petroleum, Geologists, Mem. 13, 169-205.

 • Dunham, E.J., 1962, Classification of carbonate rocks according to depositional texture, in Ham, W.E. ed., lasCsification of carbonate rocks: Am. Assoc. Petroleum, Geologists, Mem. 1, 108- 121.

 • Ergene, T.M., 1972, Quantitative environmental analysis and related reservoir properties of Karaisalı Limestone in Bulgurdaf: 1st. Univ. Fen Fak. Mecmuası, XXXVII, sayı 3-4, 153-165.

 • Folk, R.L., 1965, Some aspects of ercoystallization in. ancient limestones. In: Pray L.C. ve Murray R.C., eds., Dolomitization and limestone diagenesis: a symposium Soc, Eco. Paleo. Min. Special Publ. 13, 14-48.

 • Forman,`Mc; J. ve Schlaftger, S.O., 1957, Tertiary reef and associated limestone facies from Louisiana and Guam: J. Geology, 65, 611-627.

 • Görür, N., 1977a, Sedimentology of the Karaisalı Limestone and associated elastics (Miocene) of the north west flank of the Adana Basin, Turkey: Thesis, University of London, England (yay ımlanmamış).

 • Görür, N., 1977b, Depositionl history of Miocene sediments of Nw Flang of the Adana Basin: Sixth colloquium on Geology of the Aegean Region - Izmir, Turkey (baskıda).

 • Henson ,F.R.S., 1905, Cretaceous and Tertiary reef formations and associated sediments in Middle East: Am. Assoc. Petroleum Geologists Bull., 34, 215-238.

 • Milliman, J.O., 1974, Marine carbonates, Springer-Verlag, Berlin,

 • Schmidt, G.C., 1961, Stratigraphic nomenclature for the Adana Region Petroleum district VII: Petroleum Administration Publ.; 6, 47-63, Ankara

 • Teicherd, C, 1958, Cold-and deep-water coral banks: Am. Assoc. Petroleum Geologists Bull., 42, 1064-1082

 • Ternek, Z., 1957, The Lower Miocene (Burdigalian) formations of the Adana Basin, their relations with other formations, and oil possibilities: Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Dergisi, sayı 49, Ankara.

 • Vaughan, T. W., 1919, Corals and the formation of coral reefs: Smithsonian Inst Ann. Rept., 1917, 189-276

 • Wells, J.W-, 1957a, Corals: Geol. Soc. America, Mem. 67, 1087-1104.

 • Wentworth, C.K., 1922, A scale of grade and class terms for clastic sediments: J. Geology, 30, 377-392.

 • Uludağ Şelit Yatağında Kosalit Oluşumu
  Işik Kumbasar Nursel Ateşok
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Uludağ şelit yatağında skarn oluşumları içindeki boşluklarda kuvars ve pirit kristalleri ile birlikte kosalit minerali bulunmuştur. Kosalit, birbirine paralel, iğnemsi, prizmatik kristal toplulukları halindedir. İncelenen mineralin birim hücre boyutları, uzay grubu, x-ışınları kırınım çizgileri ve kimyasal bileşimi saptanmıştır. Kristaller içinde nabit gümüş varlığı cevher mikroskobunda gözlenmiş ve mikroprob analizleri ile de kanıtlanmıştır. 

 • Şelit

 • Kosalit

 • skarn

 • Uludağ

 • Berry, L.G., 1939, Studies on mineral sulfosalt: I. cosalite from Canada and Sweden: Univ. of Toronto Studies Geol., 42, 23-30.

 • Craig, J.R., 1967, Phase relations and mineral assemblages in the Ag-Bi-Pb-S system: Mineralium Deposita, 1, 278-306.

 • Genth, F.A., 1868, Cosalite, a new mineral, 2PbS. Bi2S3: Am. Jour. Sci., 45, 319.

 • Karup_Mu11ert S.f 1973, A gustavite-cosalite-galena-bearing mineral suite from the Cryolite Deposit at Ivigtut, South Greenland: Meddr. Gr0iiland, 195, 5.

 • Klominsky, 1, Rieder, M., Kieft, C, ve Mraz, L., 1971, Heyrovskyite, 6 (Pb 0.86 BiO. 08 (Ag, Cu) 0.04) S. Bİ2S3 from Hürky, Czechoslavakia, a new mineral of genetic interest: Mineralium Deposita, 6, 133-147.

 • Nedachi, M., Takeuchi, T., Yamaoka, K., ve Taniguchi, M., 1973, BiAg-Pb-S Minerals from Agenosowa Mine, Akita Prefecture, Northeastern Japan: Science Reports Tohoku Univ., 3rd Series, 12, 1, 69-80.

 • Otto, H.H., ve Strunz, H.( 1968, Zur Kristalchemie synthetischer BleiJWismut-Spiessglanze: N. Jb. Miner. Abh., 108, 1-19.

 • Palache, C, Berman, H., ve Frondel, C, 1944, Dana`s System of Mineralogy: John Wiley and Sons, 7 th ed., Vol. I. ,445-447.

 • Salancı, B., 1965, Untersuchungen am system Bi2S3-PbS: N. Jb. Miner. Mh., 12, 384-388.

 • Salancı, B., ve Moh, G.H., 1969, Die experimentelle Untersuchung des pseudobiiîâren Schnittes PbS-Bi2S3 innerhalb des Pb-BiS-S Systems in Beziehung zu nattirlichen Blei-Wismut-Sulf osalzen: N. Jb. Miner. Abh., 112, 63-95.

 • Srikrishnan, T., ve Nowacki, W., 1974, A redetermination of the crystal structure of Cosalite, Pb2Bi2S5: Z. Krist, 140. 114-136. Tolun, R., 1955, A new mineral: Bursait (Pb5Bi4S11ii): oCiloque sur la Géologie Appliquée dans le Proche-Orient, 426, 98-102.

 • Weitz, G., ve Hellner, E., 1960, Zur Kristallstrucktur des Cosalits, Pb2B2S5: Z. Krist., 113, 385-402.

 • Wijkerslooth, P., de 1955, Morphological and optical properties of bursaite (Pb5Bi4S11): Colloque sur la G^ologie Appliquée Dans le Proche-Orient, 426, 103-105.

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle