Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1954 EKİM Cilt 5 Sayı 1-2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Aras Havzası Jeolojisi
Cahit Erentöz
PDF Olarak Görüntüle

Öz: 1949 yılı yazında etüdünü yaptığımız bu saha, Erzurum İli doğusunda, Kağızman, Sarıkamış, Horasan İlçeleri hudutları dahilindedir.1/100.000 ölçekli Kars 32/3, Oltu 31/4 ve Hasankale, 48/2 paftaları bu saha dahilinde bulunmaktadır ve yüz ölçümü 6000 km² kadardır. Bu bölge Doğu Anadolu`nun Aras nehri havzası orta mecrasındadır. Kötek, Karakurt, Karaurgan, Bardiz, Narmanlı, Velibaba (Aras) ve Çobandede bucakları da etüd sahamız dahilindedir.  

 • Kalker

 • Aras havzası

 • Granit


 • Abich, H. :Geologie des Armenischen Hochlandes 1882 Wien

 • Altınlı, E. : Ordu ve Giresun Vilâyetlerinin Jeolojisi (İst. Üni. F. F. Mec. B, XI, Sayı 3, 1946 İstanbul).

 • Arni, P. : Tektonische Grundzüge Ostanatoliens und benachbarter Gebiete. (Şarkî Anadolu ve Mücavir Mıntakaların Tektonik Ana Hatları). M. T. A., B, No. 4, 1939, Ankara.

 • Arni, P. : Materialen zur Altersfrage der ophiotithe Anatolens. (Anadolu Ofiolitlerinin Yaşlarına Mütedair Malûmat) M.T.A. Mec. 3/28, 1942, Ankara.

 • Egeran, N. Lahn, E. : 1/2.400.000 Mikyaslı Türkiye. Yerdepremleri Haritası Hakkında Muhtıra M. T. A. Mec. 2/32, 1944, Ankara.

 • Ericson, B. D. : Report on the Northwest Van Region. M. T. A. Ra. No. 851, 1939, Ankara

 • Gysin, M. : Recherches géologiques, pétrographiques et Minières dans la région de Divrik (Anatolie) 1943, Genève.

 • Gysin, M. : Observations sur le métamorphisme des dolomies au contact des serpentines dans la région de Divrik (Turquie) Arch, d, Se. Phys, et nat. Suppl. 1942, Genève.

 • İzbırak, R. : Cilo Dağı ve Hakkâri ile Van Gölü Çevresinde Coğrafya Araştırmaları. Ankara Üniv. Dil ve Tarih Coğrafya, F. Y. , No. 67, 1951, İstanbul

 • Ketin, İ. : Erzincan ile Aşkale arasındaki sahanın (1/100.000 lik 46/4 ve 47/3 paftalarının) Jeolojisine ait Memuar M. T. A. Ra. No. 1950, 1950, Ankara.

 • Ketin, İ. : Tunceli Kuzeydoğusundaki Şeytandağlan ve Yakın Civarının Jeolojik Yapısı (Über den geologischen Bau der Şeytandağları und ihrer naeheren Umgebung im Nordosten von Tunceli) ( Ostanatolien ) İst. Üniv. F. F. Mec. B9 X, 4, 1945, İstanbul

 • Ketin, İ. : Bayburt Bölgesinin Jeolojisi Hakkında (Über die Geologie der Gegend von Bay| burt in Nordost Anatolien) 1st. üniv. F.F. Mec. B, XVI, 2, 1951, İstanbul

 • Kovenko, V. : Mines de cuivre de Kuvarshan de la region d`Artivin M.T.A. 2/27, 1942, Ankara

 • Lahn, E. : Lac et chute de Tortum T. Coğr. Dergisi .. 2/56, 1944, Ankara.

 • Lahn, E. : Le volcanisme néogéne et quaternaire en Anatolie T. Coğr, Dergisi 3/78, 1945 Ankara.

 • Lahn, E. : Géologie du Çıldır Gölü et du Hazapın Gölü (Anatolie Nord-Est) T. J. K. Bült. Cilt : II. S : I, 1949, Ankara.

 • Lahn, E. : Les structures géologiques de la région d`Erzurum M.T.A. Mec. 2/19, 1940, Ankara.

 • Lahn, E. : Note sur la géologie des gisements de lignite de la région d`Erzurum T. J. K. Bült. 1, 2, 1948, Ankara

 • Launay, L. : La géologie et les richesses minérales de l`Asie 1911, Paris

 • Lucius, M. : Le rayon pétrolifére de Dîvan Hüseyin-Neftik M.T.A. Ra. No. 202, 1926, Ankara

 • Maxon, G. H, : Nemrut Gölü, Turkey`s crater lake M.T.A. 5/5, 1936, Ankara

 • Mercier, J. : Observations géologiques dans la région de Malazgirt Bulanık ( NW. du lac de Van Anatolie Orientale ) T. J. K. Bült. Cilt : 2, Sayı : 1, 1949, Ankara

 • Möllen, W. Denisoff, M. : Kafkasya Madenleri ( Rusça ) 1900, St. Petersbourg

 • Ortynsky, J. J. : Geological report on a trip to lhe Vilayets of Kars and Erzurum M.T.A. Ra. No, 1634, 1945, Ankara

 • Oswald, F. : Armenien 1912, Heidelberg

 • Pamir, H. N. Baykal, F. : Bingöl Mıntakasının Jeolojik Yapısı İst. Üniv, F. F. VIII, B, 4, 1943, İstanbul

 • Parejas, E. : Türkiye`nin Arzani Tektoniği İst. Üniv. F. F. Mon, 8, 1940, İstanbul

 • Parejas, E. Akyol, t. H. Altınlı, E. : Le tremblement de terre d`Erzincan du 27 décembre 1939 İst. Üniv, F. F. Jeol. Ens. Seri 10, 1942, İstanbul

 • Roothaau, P. J, : Report on oil geological investigations in the Vilayets of Erzincan and Erzurum M.T.A. Ra. No. 1248, 1940, Ankara

 • Salomon-Calvi, W. : Türkiye`deki zelzelelere müteallik etüdler M.T.A. Seri B, No. 5, 1940, Ankara

 • Salomon-Calvi, W. : Kurze Übersicht über den tektonischen Bau Anatoliens (Anadolu`nun Tektonik Bünyesi Hakkındaki Almanca Tezin Bir Hülâsası) M.T.A. Mec. 1/18, 1940, Ankara

 • Salomon-Calvi, W. : Les tremblements de terre d`Erzincan du 21.XI. et du 27.XII.1939 M.T.A. Mec. 1/18, 1940, Ankara

 • Schaffer, F. X. : Grundzüge des geologischen Baues von Türkisch Armenien und dem östlichen Anatolien Sahife 145-153, Pt. Mitt. 53, Band, 1907, Gotha

 • Stchepinsky, V. : Rapport sur la mission sismique d`Erzincan- Gümüşhane-Sivas M.T.A. Ra. No. 1107,1940, Ankara

 • Stchepinsky, V. : Gites sédimentaires de la région d`Erzincan M.T.A. Mec. 2/19, 1940, Ankara

 • Stchepinsky, V. : Géologie et richesses minérales de la région d`Erzincan (Turquie) M.T.A. Y, Seri : C. No. 2, 1941, Ankara

 • Stchepinsky, V. : Stratigraphie comparée des région située entre Bursa et Tercan. M.T.A. Mec, 2/27, 1942, Ankara.

 • Wachter, W. : Die Kaukasisch Armenische Erdbebenzone (Kafkas Ermenistan Zelzele Mıntakası) Zeitschr. f. Naturw., 1903, Stuttgart.

 • Yalçınlar, İ. : Soğanlı Kaçkar ve Mescit Dağı Silsilelerinin Glasyasyon Şekilleri İst. Üniv. Coğr. Enst. Cilt 1, Sayı 2, 1951, İstanbul.

 • Yüngül, S. : Hasankale Jeofizik Etüdü M.T.A. Ra. No. 1771, 1946, Ankara,

 • Geological Map of the Caucasus Scale : 1/1.000.000, January 1029 Geological Survey, USS R 2 pafta M.T.A. Arşiv No. 6903.

 • Kafkas, Hazer Denizi NE ve SE Bölgeleri Jeolojik Hartası (Rusça) 1 5.000.000 M.T.A. Arşiv No. 6902.

 • Kafkas Dağları W, Karadeniz Kuzey ve Güney Bölgeleri Jeolojik Hartası M.T.A. Arşiv No. 6901 (Rusça), 1932.

 • Excursions au Caucase (Congrès, géologique international, 1937, Moscou.

 • Erentöz, C. (1954). Aras Havzası Jeolojisi . Türkiye Jeoloji Bülteni , 5 (12) , 1-53 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/52501/689542

 • Gördes Pegmatitlerinin Mineralojik Etüdü
  O. Bayramgil
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Manisa vilâyetinin Gördes ve Demirci kazalarının umumiyetle gayetle arızalı arazisinde, şekil 1 de gösterildiği üzere, NE-SW istikametinde uzanan bir pegmatit bölgesi mevcuttur. Bu bölgenin büyük kısmı Gördes, nisbeten küçük bir kısmı da Demirci kazalarına ait olup, çok kere meşe ormanları ile kaplanmıştır. Borlu-Gördes şosesi bu bölgeyi katettiği gibi, bu şoseden ayrılan bir araba yolu ile bölgenin cenup hududuna, Borlu-Demirci şosesinden ayrılan bir araba yolu ile de bölgenin doğu ve kuzey hudutlarına girmek mümkündür. Pegmatit bölgesinin garp hudutları ise, Borlu-Gördes şosesi hariç, ancak patikalarla geçilir. 

 • Pegmatit

 • Gördes


 • Armstrong, P. :(1953), Gördes Pegmatite Area. M.T.A. Derleme No. 2078.

 • Atabek, S. :(1942), Manisa Vilâyeti Gördes-Demirci mika zuhuratı, M.T.A. Derleme No.1436.

 • Bayramgil, O. :(1945), Minerologische Untersuchung der Erzlagerstaette von Işıkdağ, Scheiwz. Min. Petrogr. Mitt XXV,1, 23-113.

 • Birand, Ş. : (1953), Gördes civarındaki dikkati çekici bazı mineral ve taşlar, T.J.K. Bült. IV, 2, 33-36.

 • Doelter, C. :(1917), Handbuch der Mineralchemie II, 2.

 • Holmes, A. :(1920), The Nomenclatura of Petrology, London.

 • Phillipson, A. :(1914), Reisen und Forschungen im westlichen Kleinasien, Heft 4.

 • Rapor : Aydın Vilâyeti Maadin Mühendisliği, M.T.A. Derleme No. 329.

 • Schneiderhöhn, H. :(1949), Erzlagerstartten, Stuttgart.

 • Schröder, A. :(1941), Türkiyede şayanı dikkat bazı mineraller. M.T.A. 1/22, 208-221.

 • Winchell, A. N. :(1951), Elements of Optical Minerology II, New York.

 • Bayramgil, O. (1954). Gördes Pegmatitlerinin Mineralojik Etüdü . Türkiye Jeoloji Bülteni , 5 (12) , 54-70 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/52501/689547

 • Datça-Muğla-Dalaman Çayı (BW Anadolu) Arasındaki Bölgenin Jeolojisi
  G. V. D. Kaaden K. Metz
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: SW Anadolu`da Datça ile Dalaman çayı arasındaki bölge 1952 senesinde G. van der Kaaden ve K. Metz tarafından Türkiye jeoloji hartası için etüd edilmiştir. 1:100.000 ölçekli hartanın şu paftalarının lövesi yapılmıştır: Marmaris 121/ 34 Tamamen Fethiye 122/ 3 ``Marmaris 121/ 2 Kısmen Fethiye 122/ 12 "Aydın 104/ 4 "Profiller ve genel jeolojik harta mevcuttur. Birçok müşahede neticesi bahis konusu bölgede evvelâ iki müstakil jeolojik bütün (ünite) tefrik edilebilir. Bu iki bütün N kısmı ve S kısmı tesmiye edilecektir. 

 • Metamorf taşlar

 • Jeoloji

 • Dalaman çayı


 • Blumenthal, M. M. : Geologie der Taurusketten im Hinterland von Seydişehir u. Beyşehir, Beitraege zur geol. Karte der Türkei, 2, Ankara 1947.

 • Blumenthal : Das taurische Hochgebirge des Ala Dağ, Neuere Forschungen. Beitraege zur geol. Karte der Türkei, Ankara 1952.

 • Chaput, E. : Voyages d`Etudes geol. Et geomorphol. en Turquie. Mém. de l`Inst. Franç. d`Archèo. De Stamboul II 1936

 • Hiessleitner G. : Serpentin - u. Ghromerzgeologie der Balkanhalbinsel u. eines Teiles v. Kleinsasien, I u. II`Geol. Bundesanstalt Wien, 1951,1952.

 • Hiessleitner G. : Neue Beitraege zur Geologie Chromerz führender Peridotitserpentine d. südanatloischen Taurus, vorbereitet zum Druck, Ankara; t1954.

 • Kaaden, G. v. d. - Millier, G. : Chemische Zusammensetzung von Chromiterzen a. d. Gegend von Gürleyikköy (SW-Türkei) und Vergleiche mit Chromiten der Balkanhalbinsel. Türk. geolog. Geseilschaft, Ankara 1953.

 • Metz, K. : Ein Beitrag zur Kenntnis des Gebirgsbaues von Ala D. und Karanfil D. und ihres Westrandes. Vorbereitet zum Druck, Ankara 1954.

 • Önay, T. S. : Über die Schmirgelgesteine SW-Anatoliens, Schweiz. Mineralog, petrogr. Mitteilungen, Bd. 29, 1949.

 • Philippson, A. : Reisen und Forschungen im westl. Kleinasien, V, Karten südl. der Maeander und das westliche Lykien, Erg. Heft 183 zu Petermanns Mitteilungen, Gotha 1915.

 • Philippson, A. : Kleinasien, Handb. der regionalen Geologie V, 2, Heidelberg 1918.

 • Renz, G. : Geologische Untersuchungen auf der Inseln Cypern und Rhodos, Prakt. de l`Académie d`Athènes, 4, 1929.

 • Renz, G. : Die Tektonik der griechischen Gebirge, Prgamateiai, Athen, 1940.

 • Renz, G. : Beitraege zur Stratigraphie und Palaeontologie des ostmediterranen Jungpalaeozoikums und dessen Einordnung im griechischen Gebirgssystem, I u. II, Eclogae Geol. Helvetiae 38, 1946.

 • Van Der Kaaden, G. & Metz, K. (1954). Deitraege Zur Geologie Des Raumes Zwischen Datça-Muğla-Dalaman Çay (SW-Anatolien) . Türkiye Jeoloji Bülteni , 5 (12) , 71-170 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/52501/689553

 • Türkiye`deki Fluorit Zuhurları Hakkında
  G. Zeschke
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Türkiye`de evvelce bilinen ve yeni bulunan fluorit zuhurları ile, fluoritin ancak tâli olarak rastlandığı sülfür yatakları bir araya getirilmiştir. Mineral muhtevaları ile genel durumlarına istinaden 10 zuhurun jenezine temas edilmiş ve Kırşehir-Kayseri-Malatya bölgesindeki yataklar esaslı bir tetkikten geçirilmiştir. Sintilometre ölçüleri ile muhtelif granitlerden müteşekkil ve benzerışm entansiteleri arz eden bir bölge tefrik olunabilmiştir. Fluorit yatakları umumiyetle bu bölgenin kenarında ve hemen hemen müstakim bir hat üzerinde bulunmaktadır. Bu bölge (hartaya bak.) «Merkezî granit» olarak isimlendirilmiştir. Bununla beraber bu granit ve granodioritler oldukça değişik bir terkibe mâliktir. İktisadî durum da kısaca gözden geçirilmiştir. 

 • Fluorit

 • Sintilometre ölçüleri

 • Türkiye


 • O. BAYRAMGlL: «Çangılı (Yozgat) Fluorit ve Plutonitlerinin etüdü» Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, IV, No 2, 1953.

 • Zeschke, G. (1954). (German) Über Fluorit-Vorkommen In Der Türkei . Türkiye Jeoloji Bülteni , 5 (12) , 171-178 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/52501/689556

 • Simav Grabeni ve Taşları
  G. Zeschke
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Sivas grabeni 100 km. kadar uzunlukta bir kademeli graben kırık sistemi arz etmektedir. Mebzulen mevcut basamak ve çatlaklar boyunca riyodasit ve bazalt magmaları yükselmiştir. Bu kırık sisteminin altında ve bütün çevresinde granit, şist ve gnayslar bulunmaktadır. 

 • gnays

 • Simav grabeni

 • şist


 • A. Philippson: Reisen u. Forschungen, im westlichen Kleinasien, 1910-1915.

 • Zeschke, G. (1954). (German) Der Simav-Graben und Seine Gesteine . Türkiye Jeoloji Bülteni , 5 (12) , 179-189 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/52501/689559

 • Ergani Bakır Madeninin (Elazığ) Yaş ve Jenezi Hakkında:
  P. De Wijkerslooth
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Son zamanlarda muhtelif jeologlar tarafından Ergani madenininhaksız olarak, bir sedimanter teşekkül olduğuna dair ileri sürülen delillertenkid edilmiş bulunmaktadır.Ergani madeninin hidrotermal cevher teşekkülleri gurubunun tipik bir temsilcisi olduğu fikrindeyiz. Bunların yerleşmesi bilhassa dislokasyonlar sayesinde olmuş, dislokasyonlar mineral eriyiklerine yükselmeyolları vazifesini görmüştür.Mineralleşme alt eosen`den sonra olmuştur. 

 • Ergani Bakır Madeni

 • dislokasyon

 • Elazığ


 • Behremi F. : Die Kupfere-rzlagerstaette ârghana Maden in istan Ztsch. f. pr. Geol., 1925

 • Borehert H. : Die Kupfererzlagerstaette von Ergani- Maden, Unveröffentl. Bericht an Eti - Bank, Nov. 1952,

 • Pilz R. : Beitrag zur Kenntnis der Kupfererzlagerstaetten in-der Gegend von Arghana Maden. Ztscfa, f. pr. Geol., 1917

 • Ramdohr P. : Mineralbestand, Strukturen und Genese der Rammelsberg-Lagerstaette. Geol Jhrb., Bd 67,: Hamnover 1953

 • Romieux J. : Rapport d`ensemble géologique et ruinier sur les

 • Schneiderhöhn H. : Die Kupferlagerstaette Ergani Maden Unveröffentl, Bericht an Eti-Bank. Sept. 1953

 • Sirel M. : Die Rupfererzlagerstaette Ergani - Maden in der Türkei N. J. für Min. Abh. A, Bd 80, Stuttgart, 1950

 • Wijkerslooth de, P. : Der primaere Mineralbestand der Kupferlagerstaette von Ergani-Maden im Vilayet Elaziğ (Türkei) Ztschr. f. Lagerst Forschung d. Türkei, M.T.A., Ankara 1944

 • Wijkerslooth de, P. : Neuer Beitrag zur Kenntnis der Kupferlagerstaette Ergani-Maden im Vilayet . Elazığ(Türkei) Ztschr. f. Lagerst,

 • De Wijkerslooth, P. (1954). (German) Über Das Alter Und Die Genese Der Kupfer Erzlagerstaette `Ergani-Maden„ (Vilayet Elazığ-Türkei) . Türkiye Jeoloji Bülteni , 5 (12) , 190-198 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/52501/689561

 • İskenderun Şariyajı
  Necip Tolun Cahit Erentöz
  PDF Olarak Görüntüle
  Türkiye Jeoloji Kurumunun Raman-Ergani ekskürsiyonu
  Orhan Bayramgil
  PDF Olarak Görüntüle
  Doktor Abdullah Beyin hayatı ve eserleri
  Kemal Erguvanli
  PDF Olarak Görüntüle
  Yeni Maden Kanunu ve Jeolog
  Kemal Lokman
  PDF Olarak Görüntüle
  WERNER PAECKELMANN(1800 — 1052)
  PDF Olarak Görüntüle
  MAURICE LUGEON
  PDF Olarak Görüntüle
  Yeni Neşriyat
  PDF Olarak Görüntüle
  Üye listeleri
  PDF Olarak Görüntüle
  Reklamlar
  PDF Olarak Görüntüle
  SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle