Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1947 OCAK Cilt 1 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
ÖNSÖZ
PDF Olarak Görüntüle
Jeoloji Kurumu Açılış Nutku
Hamit Nafiz Pamir
PDF Olarak Görüntüle

 • Pamir, H. N. (1947). Jeoloji Kurumu Açılış Nutku . Türkiye Jeoloji Bülteni , 1 (1) , 1-6 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/45373/568450

 • Istranca Masifinin Jeolojik Yapısı
  Hamit Nafiz Pamir Fuat Baykal
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Trakya`nın şimalinde, bir taraftan güney Balkanların Yanbolu ve Yeni Zağara basıklığı, diğer taraftan güneyde Ergene ve Aşağı Meric havzaları arasında eski kristalen bir masif mevcuttur. Masif, batıya doğru Meriç`i tabiî bir köprü vasıtasiyle aştıktan sonra Rodop`lara bağlanır; ve bu batı kısmında, bugün Bulgaristan ile sınırımızı teşkil eden Tunca nehriyle ikiye bölünür:

  1 -Tunca`nın batısında kalan ve daha küçük olan kısma, coğrafyada bazen Tunca masifi adı da verilir.

  2 - Tunca doğusunda kalan büyük kısım da asıl mevzuumuzu teşkil eden Istranca masifi dir.

 • Trakya

 • Tunca nehri

 • Istranca Masif

 • BAYKAL, F. Géologie de Ia région de Şile, Kocaeli (Bithynie), Anatolie. Rev. de Ia Fac. des Sci. Univ. d`Istanbul, Série B. T. VII. Fasc, 3, 1942.

 • BOUE, AMI. La Turquie d*Europe; Paris 1840.

 • BONÇEV, G. Aus der Alpidischen Tektonik Bulgariens. Rev. de Ia Soc. Géol. Bulgare T. XI, Fasc. 3, 1940

 • CHAPUT, E. HOVASSER, R. Notice preliminaire sur Ie Crétacé supérieur de Zekeriyaköy Fen Fak. Mec. Sene VI, No. 4, 1930, İstanbul.

 • CHAPUT, E. Esquisse de l`évolation tectonique de Ia Turquie. Jeol Enst. Neş, No. 6, İstanbul 1931.

 • COHEN, R. Géologische Profilen durch den Ostl Balkan. Rev. de Ia Soc. GéoL Bulgare, T. X, Fasc. 1, 1938.

 • CVIJIC, J. Grundlinien der Geographie und Geolo- gie von Mazedonien und Altserbien. 1908.

 • ERENTOZ, C. Trakya doğu bölgesinde Jeoloji Tetkikleri. Tez 1943.

 • HOCHSTATTER. Die geologischen Verhaltnisse des ostliehen Theiles F. v. der europaischen Turkei, 1870. JARANOFF, D. Géologie du versant N des Rhodopes. Rev. de Ia Soc. GéoL Bulgare. T. XII, Fasc. 2, 1940.

 • KSIASKlEWICZ, M.: Sur Ia géologie de I`stranca et territoire voisin, Crac ovie 1930.

 • PAECKELMANN, W. Neue Beitrage zur Kenntnis der Geologie, Palaon- tologie und Petrographie der Umgegend von Konstan- tinopel, 2. Geologie Thraziens, Bithyniens und der Prinzenin- seln, Abh. Preuss. Geol. Landesanstalot, N. F. 186, Berlin 1938. PFALZ, R. Tektonisch lagerstatten kundliche Untersuchungen im bulgarisch Tiirkischen Grenzgebiet des Strandse- ha Gebirges. Zeitsehe fur praktische geologie Heft 6,1942.

 • SCHAFFER, F. X. Landeskunde von Thrakien, sarajevo 1918.

 • VIQUESNEL, A. Voyage dans Ia Turquie d`Europe. Paris 1868.

 • ZANKOV, V. Essai d*une darallelisation du Crétacé supérieur de Ia Bulgarie du N. Rev. de Ia Soc. Géol. Bulgarie. T. IX, Fasc. I1 1937.


 • Pamir, H. N. & Baykal, F. (1947). Istranca Masifinin Jeolojik Yapısı . Türkiye Jeoloji Bülteni , 1 (1) , 7-43 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/45373/568301

 • Karadeniz Ereğlisinde Bulunan Fosilli Üst Silür Tabakalarına Dair Not
  Recep Egemen
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Karadeniz Ereğlisi yakınında, Gülüç Irmağı kenarında rastlanan fosilli bir yatak, şimdiye kadar Alt Karbonifer yaşlı olduğu sanılan mücavir tabakaların Üst Silür yaşlı olduğunu göstermiştir. Bundan başka burada, memleketimiz Silür formasyonunda Graptolitlerinde bulunduğu ilk defa olarak tespit olunmaktadır.

 • Graptolit

 • Silür formasyonu

 • Karadeniz Ereğlisi


 • ARNI, P. Zur Stratigraphie Tektonik der Kreideschichten östlich Ereğli an der Schwarzmeerküste. Eclogae, 24, 2; 1931

 • PAECKELMANN, W. und H. SIEVERTS. Obersilurische u. Devoni- sche Faunen der Prinzeninsein, Bythiniens u. Thraziens. (Abh.d. Pr. geol. Landesanstalt. N.F. Heft 142, p. 8, Berlin 1932.)

 • PHILIPOT, A. Trois nouvelles espèces de Graptolites du Gotlandien de- Bretagne. Bull. de la Soc. Géol. de France, T. XIV, p. 37-39,1941.

 • BONCEV, E. S. Graptolites from the defile of the Iskar (Bulgaria). (Re- view of the Bulgarian Geological Society, vol. III, part. 3, 1931, p. 53-65).

 • WATERLOT, G. Les Graptolites du Maroc: I. Partie: Généralités sur les les Graptolites. (Notes et Mémoires du Service Géologique du Maroc, No. No. 63, 1945. 112 pp., avec 50 tableaux).

 • Egemen, M. R. (1947). Karadeniz Ereğlisinde Bulunan Fosilli Üst Silür Tabakalarına Dair Not . Türkiye Jeoloji Bülteni , 1 (1) , 44-59 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/45373/568305

 • Uludağ Masifinin Tektoniği Hakkında
  İhsan Ketin
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Eski coğrafyacıların "Misia Olimpi" dedikleri ve eski Türkçemizde "Keşiş Dağı" olarak anılan bugünkü Uludağ, 2600 metreye yakın irtifaı ile kuzeybatı Anadolunun en yüksek zirvelerinden birisini teşkil eder.

 • tektonik

 • Uludağ Masif

 • Keşiş dağı


 • ARDELA, A. Uludağ, morfolojik Etüt (Le massif d`UIudağ), Türk Coğrafya Dergisi, Sayı V-VI, Ankara 1944.

 • BİRANDA, Ş. A. Nilüfer Irmağının jeolojik, petrografik ve toprak vaziyeti. Yüks. Ziraat E. Çalışmaları, sayı 40, Ankara 1938.

 • CHAPUT, E. Voyages d`etudes geologiques et geomorphog éniques en Turquie, Paris 1936.

 • GVIJIC, J. Grundlinien der Geographie und Geologie von Mazedonien und Altserbien. Petm. Mitt. Erg.- Heft 162, Gotha 1908.

 • ERS, S. Etude geologique de Ia r6gion entre Gemlik et Bursa (Turquie).Metea,,, Serie B, No 9, Ankara 1942.

 • GROTZNER,K.E. Beitrage zur Petrographie des westlichen Klein asien. Inaugural-Dissertation, Weida Th. 1908.

 • HAMILTON,W.J. ve STRICKLAND,H.E. On the Geology of the western Part of Asia Mi nor. Transact., London 1840.

 • PENCK,W. Die tektonischen Grundzüge Westkleina- siens. Stuttgart 1918.

 • Die morphologische Analyse. Stuttgart 1924.

 • PENCK,W. ve PAMiR,H. Bursa tenezzühünun netayici jeolojiyesi. DarüIfünun - Fünun fakültesi Mec muası, sene 1, sayı 5 İstanbul 1916 (1332).

 • PHLIPPSON,A. Reisen und Forschungen im westlichen Kleinasien. III. Heft, Petm, Mittl. Erg,s Heft 177, Gotha 1913.

 • STOTZ,C.L. The Bursa Region of Turkey. Geographical Reyiew, Jan. 1939.

 • Ketin, İ. (1947). Uludağ Masifinin Tektoniği Hakkında . Türkiye Jeoloji Bülteni , 1 (1) , 60-88 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/45373/568314

 • Türkiye ile İskoçya Arasında Bir Mukayese
  W. J. Mccallien
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Jeoloji ilminin kurucularından adedilen Hutton, geçmişi bugünkü hadiselerin müşahadesinden istidlal edebiliriz, demişti. Memleketim olan İskoçya`daki eski yanardağların etüdünden, Hutton nazariyesinin tersine olarak, bugünü öğreniriz. İskoçya`nın başlıca fizyografik formları Kaledonyen hareketleri ile ilgili olduğu halde jeoloji bakımından dahagenç olan Türkiye`de daha henüz sona ermiş olan Alp hareketleri bu hususta mühim amil olmakdadır. Tersiyerde İskoçya`da volkanlar o devrin bariz mirasları olduğu halde Türkiye`de iltivalar ve faylar en ön safta gelmektedir. İskoçya`da Tersiyer bürkanî merkezleri, şimalî İrlanda ve batı İskoçya`dan İzlanda ve Greenland`a kadar inkişaf eden kuzey Atlantik kıtasının bazaltlarını vermiştir. Bu bazalt pilatosunun çökmesile bu günkü Atlantik denizi meydana gelmiştir. Teşekkülü zamanında bu bazalt kıtası iki buçuk milyon kilometre kare bir saha işgal etmiş olmalıdır. Bu bürkanî sahraların kalınlığı beş altı yüz metre etrafındadır. Büyük entrüzyon merkezleri bu günkü ölmüş volkanlarda olmakla beraber bunlar birbirine bağlıdırlar. İki türlü entrüzyon şekli kabul edilmekdedir. Bunlardan (ringdykes) tabir edilenlerde entrüzyonlar bir merkezi olan daireler şeklinde, plütonik jenesli ve merkezden dışarı doğru sert bir zaviye ile meylederler.(Cone-sheets) tabir edilen diğer çeşit entrüzyonlar ise bir merkezden içeridoğru 45 derecelik bir zaviye ile meylederler. Türkiye jeologları bu memleketin (transversal) lerile ünsiyet peyda etmişlerdir. İstanbul Ünivesitesinden Profesör Parajas tesbit ettiği yedi (Transversal) i bir bültenle yayınlamıştır. İran`da da Schroeder on kadar (Transversal) ayırt etmiş bulunmaktadır. Gerek İran ve gerek Türkiye`deki(Transversal) lerin menşelerinin bir olduğu ve birinin izahının diğerine şamil olacağı pek az kimse tarafından inkâr edilebilir, Bu (Transversal) lerin Arap Blokuna nazaran aldıkları dağılış şeklile batı İskoçya`daki (cone-sheet) lerin tasavvur edilen yeraltı magma haznesine nisbetle aldıkları formlar arasında göze çarpan bir benzerlik müşahede edilmektedir. Dr. Anderson İskoçya`daki (ring-dyke) ve (cone-sheet) lerin aldıkları mahrutî formları, 10 kilometre kadar derinde olduğu tahminedilen magma mahzeninden gelen tazyik neticesi hasıl olan dairevî çatlaklardan yükselen magma ile izah etmektedir. Magma tazyiki yukarı doğruşakulî, Arap bloku ise kuzeye doğru ufkî tazyik yaparak İskoçya`da (ringdyke) ve (cone-sheets) leri, Türkiye ve İranda`da işaret edilen (Transversal)leri meydana getirmiştir.

 • entrüzyon

 • Türkiye

 • İskoçya


 • Based on the writings of Dr. J. E. Richey, especially in British Regional Geology: The Tertiary Volcanic Districts, Geological Survey, 1935.

 • Mc Callien, W. J. (1947). Türkiye ile İskoçya Arasında bir Mukayese . Türkiye Jeoloji Bülteni , 1 (1) , 89-109 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/45373/568327

 • Türkiye Petrol Bölgeleri İle Doğu Avrupa ve Batı Asya Petrol Bölgeleri Arasında Jeolojik Münasebetler
  E. Lahn
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Merkezî ve Doğu Avrupa ile Asya gibi Türkiye`nin Jeolojik bünyesini hatırlatan bölgelerde bir çok idrokarbür (petrol ve tabiî gaz) yatakları mevcuttur. Uzun zamandan beri tanınmış ve tetkik edilmiş yataklardan başka, etüdü petrol aramalar ile ilgili yenilikler getiren bir çok yataklar bu bölgelerde keşfedilmiş ve tetkikleri üzerinde tekâmüller kaydedilmiştir. Müteakip izahat, bu keşiflerin Türkiye`de petrol aramaları hakkında jeolojik bakımdan haiz oldukları kıymeti göstermek gayesine matuftur. Burada, petrol ihtiva etmesi muhtemel olarak kabul edilen Türk bölgelerinin pratik kıymeti hakkında bir noktai nazar belirtmek mevzuu bahis değildir. Ele aldığımız bütün yataklar Alp orojonik bölgesinde yerleşmişlerdir. Jeosenklinal bölgelere hâkim jeolojik şartlar daima idrokarbür yataklarının teşekkülüne elverişli değildir. Hatta sakin ve devamlı bir sedimantasyon petrol veya gaz teşekkülüne müsaade etse bile bunların muhafazasına kuvvetli tektonik menşeli hareketlerle mâni olunmuştur. Binaenaleyh Alp orojenik bölgelerinde işletmeğe elverişli petrol yatakları yalnız bazı tektonik ve stratigrafik şartlar altında bulunur. Böylece Alp strüktürünü havî bölgelerde üç tip idrokarbür yatağı tespit edilebilir.

 • Türkiye Petrol Bölgeleri

 • Doğu Avrupa

 • Batı Asya

 • Petrol Bölgeleri


 • E.ALTINLI. Antalya Bölgesinin Tektonik ve Stratigrafik Etüdü (Etude tectonique et stratigraphique de la région d`Antalya) Istan- bul Univ. Fen Fak. Mecm. B, X, 1, 3, 1945, Istanbul.

 • P.ARNİ. Şarkî Anadolu ve Mücavir Mıntakaların Tektonik Ana Hatları (Tektonische Grundzüge Ostanatoliens und be- nachbarter Gebiete), M.T. A. Seri B, 4, 1939. Ankara.

 • M.BLUMENTHAL. İçel Vilayeti, Namrun Mıntakası dahilindeki Toros`un Jeolojisine Umumî bir Bakış (Esquisse de la géol- ogie du Toros dans la région de Namrun). M.T.A. Mecm.,4/21, 1940 Ankara.

 • M.BLUMENTHAL. Niğde ve Adana Vilayetleri Dahilindeki Toros Je- olojisine Umumî bir Bakış (Aperçu de la géologie du Toros dans les Vil. de Niğde et d`Adana). M. T. A., Sesi B, 6. 1941 Ankara.

 • M. BLUMENTHAL. Kayseri-Malatya Arasındaki Toros`un Permokar- boni iferi (Contribution à la connaissanes du Permo- carbonifère du Toros entre Kayseri et Malatya). M.T.A. Mecm., 1/31, 1944, Ankara.

 • N.BOCKH. The structures of Asia. 1929 London.

 • N.EGERAN. Türkiyede Yeni Yapılan Jeolojik ve Tektonik Etüdlerin Alp Tektonik Bilgileri Üzerindeki Tamamlayıcı Tesirleri (Contribution apporté aux connaissances sur la tectonique alpine par les études géologiques et tectoniques effectuées récemment en Turquie). M. T.A. Mecm., 2/34, Ankara 1945.

 • O.GUTZWlLLER. Beitraege zur Geologie der Umgebung von Mürefte am Marmarameer. 1921, Bâle.

 • Irak Muvakkat Jeolojik Hartası (Provisional Geological Map of Iraq l/2 Mill. (Mc. Fadyen) Baghdat 1937.

 • K.LOFTUS. Geology of Parts of the Turkish-Persian frontier. Quart Journ. GeoJ. Soc. , 1855, London

 • K. LOKMAN. Türkiye Petrol Madenleri. 1933, Ankara

 • K. LOKMAN. Kurzot Petrol Madeni ve Havalisi (Kurzot Oil). M.T.A Mecm. , 1/35, 1946, Ankara.

 • K. LOKMAN. -E LAHN, Haymana Mıntakası Jeolojisi ((Géologie de la région de Haymana). M.T.A. Mecm. , 2/36, 1946, Ankara

 • W.MÖLLER. - M.DENlSSOW, Kafkasya Madenleri (rusça). 1900, Len- ingrad.

 • OİL WEEKLY. The World Oil Atlas. Section 2, May 20,

 • V.STCHEPİNSKY: Sivas Vilayeti İdrokarbürleri, Linyitleri ve Tuzlu Membaları (Hydrocarbures, lignites et sources salées du Vilâyet de Sivas). M.T.A. Mecm., 4, 1939, Ankara.

 • V.STCHEPİNSKY. Erzincan Mıntakasının Rusubî Yatakları (Gites sédimentaires de la région d`Erzincan). M.T.A. Mecm. , 2/19, 1940, Ankara.

 • V.STCHEPİNSK. Maraş-Gaziantep Bölgesinin Jeolojisi (Géologie de la région de Maraş - Gaziantep). M.T.A. Mecm. , 1, 1943, Ankara.

 • V.STCHEPİNSKY. Malatya Bölgesinin Jeolojisi ve Mineral Varlıkları (Géologie et ressources minérales de la région de Malatya). M.T.A. Mecm. , I. 1944, Ankara.

 • F.X.STCHEPİNSK. Beitraege zur Geologie des Miozaenbeckens von Cilicien. Jahrb, Geol. R. Anst., 51/52, 1901/02, Wien.

 • Suriye Jeolojik Hartası ( Carte géologique de la Syrie au 1/1 Mill. L. Dubertret). Deux. éd., 1941, Beyrouth.

 • C.E. TAŞMAN. Cenubî Türkiyede Petrol İhtimalleri (Oil Possibilities in Southern Turkey ). M.T.A. Mecm,, 2, 1939, Ankara.

 • C.E. TAŞMAN. Trakya ve Petrol (Thrace and Oil). M.T.A. Mecm. , 2/34, 1945, Ankara.

 • C.E.TAŞMAN . Orta Anadolunun Tuz Domları(Salt Domes of Central Anatolia). M.T.A. Mecm., 4, 1937, Ankara. W.TROMP. Cenubu Şarkî Türkiyenin Stratigrafisi, Strüktür Veçheleri ve Petrol İmkanları ile Bunların Mücavir Mıntakalarla Mukayesesi (Preliminary Compilation of the Stratigraphy, Structural Features and Oil Possibilities of South Eastern Turkey and a Comparison with Neighbouring Areas). M.T.A. Seri A, 4, 1941, Ankara.

 • Türkiye Jeolojik Hartası 1/800 000 (Carte géol. de la Turquie). Türkiye Tektonik Hartası 1/800 000 (Carte tectonique de la Turquie) M.T.A. Enstitüsü, 1940-46, Ankara.

 • ST.ZÜBER. Die mediterranen Oelvorkommen. Ztschr. Petroleum, 1935, Wien.

 • F.OSWALD. Handbuch d. regionalen Geologie Bd.V/3, Armenien. 1912 Heidelberg.

 • H.N.PAMİR-F.BAYKAL. Bingöl Mıntakasının Jeolojisi (Géologie de la région de Bingöl). İst. Üniv., Fen. Fa. Mecm., B, VIII, 4, 1943, İstanbul,

 • Lahn, E. (1947). Türkiye Petrol Bölgeleri İle Doğu Avrupa ve Batı Asya Petrol Bölgeleri Arasında Jeolojik Münasebetler . Türkiye Jeoloji Bülteni , 1 (1) , 110-133 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/45373/568337

 • Uşak Kuzeyinde Bir Kristalen Şist Kütlesi Hakkında
  Melih Tokay O. Bayramgil
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: M. T. A. Enstitüsü namına 1946 yılı Ekim ayında 1: 100 000 lik Türkiye Jeoloji hartaları löveleri yaparken, nisbeten yakın zamanlarda neşriyat yapan müelliflerin hartalarına koymadıkları bir kristalen şist kütlesini(hartaya bakınız) görüp hududunu çizmek mümkün olmuştur. Bu metamorfik şist "masifi" Türkiye 1:100 000 lik topoğrafya haritasının 71/IV Simav paftasının güney kısmının biraz doğusuna düşer. Kütahya ilinin Gediz ve Uşak ilçeleri arasında, Gediz İlçesine 24 km., Uşak İlçesine şose üzerinde4 km. mesafededir. Güney batısında Gediz nehri, batı ve kuzeyinde Gediz nehrinin bir sol kolu olan Diken deresi, kuzey doğusunda bu sonuncunun küçük kolları olan Vayvay ve Namaz dereleri; doğusunda Belen tepesi, Çalkıranı, Güney doğuda Sorgun köyü, güneyinde ise Uşak İlçesi bulunur.71/IV paftasına düşen kısmın mesafesi takriben 145 km². dir. Kütahya Uşak şosesi Gedize uğradıktan sonra Diken deresini aşıp halen şose üzerinde inşa edilmiş Karabeyler köyü civarında bu Kristalen şistlerin içinden geçmeye başlar, Modöle arızalıdır. En yüksek noktalar 1450 m. yi pek fazla tecavüz etmez. Vasati irtifa batıdaki alçak Neojen arazisi ile doğudaki yüksek Elmadağı irtifaları arasındadır.

 • Kristalen Şist

 • Uşak


 • J E. CHAPUT. Phrygie, Géologie et géographie physique, t.1, lnst. Fr, Arch. Stamboul, Boccard 1941.

 • K. CHUDOBA. Mikroskopische Charakteristik der gesteins- bildenden Mineralien, Freiburg i. Br. 1932.

 • U. GRUBENMANN und P.NIGGLI. Die Gesteinsmetamor-phose I, Berlin 1924.

 • J. HAMILTON and ESTRICKLAND. On the Geology of the Western part of Asia Minor, Trans. Geol, Soc. 1836, 39, 40.

 • A. PHILIPPSON. Reisen und Forschungen im westlichen Klein- asien, Heft 4, 1914.

 • M. REINHARD. Universaldrehtischmethoden, Basel 1931.

 • P. de TCHIHACCHEFF. Asie mineure, Deseription physique de cette contrée, IVè. partie, Géol I, 1867

 • A.N.WINCHELL. Elements of Optical Mineralogy II, New York & London 1933.

 • Tokay, M. & Bayramgil, O. (1947). Uşak Kuzeyinde Bir Kristalen Şist Kütlesi Hakkında . Türkiye Jeoloji Bülteni , 1 (1) , 134-149 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/45373/568343

 • Mail Tabakalarda Vasatî Sismik Suratlerin Tayini
  Hilmi F. Sagoci
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Sismik prospeksiyonda, vasatî süratleri tayin etmek için kullanılan usuller hulâsatan gözden geçirilmektedir. Kuyu atışları sayesinde elde edilen verilerin mevcut olmadığı bakir sahalarda, sismogramları kullanmak suretiyle vasatî süratler tâyin edilirken tabakaların meyli neticesi olan zaman farklarının nazarı itibara alınması şayanı arzudur. İki taraflı asimetrik bir jeofon dizisi kullanmak suretiyle bu gayenin tahakkuk ettirebileceği gösterilmektedir.

 • sismik

 • refraksyon

 • bakir sahaları


 • PHIL. P. GACY. A NewType of Seismic Cross-section where- in Accura- cy of Representation is Rendered Insensitive to Velocity Error, Geophysics, Vol. X,No. 2, 1945

 • NETTLETON.L,L. Geophysical Prospecting for Oil. 1940 pp.209-292

 • Sagoci, H. F. (1947). Mail Tabakalarda Vasatî Sismik Suratlerin Tayini . Türkiye Jeoloji Bülteni , 1 (1) , 150-157 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/45373/568349

 • Kocaeli Triasında Yeni Fosil Yatakları
  Kemal Erguvanli
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Kocaeli Yarımadasının güneyinde, Gebze-Dil İskelesi-Hereke ve kuzeye doğru uzanan alanda jeolojik incelemeler yaparken rasladığım Trias formasyonlarında çok güzel fosiller veren yeni bir çok fosil yatakları buldum.Bunların bir kısmından burada çok kısa olarak bahsedeceğim.

 • fosil

 • triyas

 • Kocaeli


 • Erguvanlı, K. (1947). Kocaeli Triasında Yeni Fosil Yatakları . Türkiye Jeoloji Bülteni , 1 (1) , 158-163 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/45373/568358

 • Yukarı - Gediz Vadisinde Miosen`e Ait Vertebre Fosilleri
  İsmail Yalçinlar
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: 1946 yılı Kasım ayında Yukarı-Gediz vadisinde, jeomorfoloji bakımından, yapmış olduğum üçüncü tetkik gezisi, Uşak şehrinin 30 kilometre güneybatısında bulunan ve vertebre fosillerini ihtiva eden Miosen arazisinibulmama sebeb oldu.Vertebre yatakları, hartamız üzerinde görüldüğü gibi, Kale-Dere vadisinin kuzey yamacı üzerinde Oruçlu, Akçaköy ve Tepe köyleri arasında bulunuyorlar. Akçaköy, etüd edilen fosilli arazinin orta kısmında bulunduğuiçin yataklara Akçaköy yatakları denilebilecektir

 • Vertebre

 • Miyosen

 • Gediz Vadisi


 • TCHIHATCHEFF (P.de). Asie Mineure, géologie, t.I. Paris 1867, P. 74-76, 542-543, t. III. 1869, p. 217-221,

 • PHILIPPSON (A.). Kleinasien; Handbuch der Regi. Geolog. V, 2. 1918, p. 15-17.

 • — : Reisen und Forschungen im westIichen Kleina- sien, IV. Heft, (Peterm. Mitt. 1914 Nr. 180), p. 22-30, 54-63, 78-84.

 • OPPENHEIM (P.). Das Neogen in Kleinasien (Zeitsch. Deutch.Geol. Ges. 1919, 70 Bd.), p. 122-155, 185-187.

 • CHAPUT (E.). Voyages d`études géologiques et géomophoge- niques en Turquie, Paris 1936 (Mém. Ins. Fran- çais d`archéologie d`Istanbul) p. 170-177, 213- 223, 257.

 • CHAPUT (E.). HAMIT NAFIZ (Pamir). Nouvelles observati- ons sur les terrains néogène de l`Ouest d`Istanbul (Pub. Inst. Géol. Univ. Istanbul, No. 9, 1934), p. 1-12.

 • PAMIR. (Hamit Nafiz) et A. MALIK SAYAR. Une fau- ne de vertébrés miocènes près de Istanbul (Ctes. Rendus Soc. Géol. France, 20 mars 1933.) PAMIR (Hamit Nafiz) et A. MALIK SAYAR. Vertébrés fossils de Küçükçekmece, Istanbul 1933 (Pub. de l`Inst. Géol. Univ. Istanbul, No.8), p. 89-111.

 • TSCHACHTLI (B. S.). Küçükyozgat civarında bulunan memeli hayvan fosilleri (Fossile Saeugetiere aus der Gegend von Küçükyozgat) (Pub. Ens. M. T. A., No. 2/27, An- kara 1942). p. 322-325.

 • KANSU (Ş. A,). 1936 yılında Ankara ve yakınlarında meydana çıkarılan Paleontolojik ve Prehistorik vesikalar hakkında ilk bir not (Ülkü Mecmuası, cilt VIII, No. 48, Ankara 1937), tirage à part p. 1-4.

 • LEUCHS (K). Beiträge zur Tertiargliederung in Inneranato- lien (Zeitschr. der Deutsch. geol. Ges. Bd. 91, Heft 11. 1939) (ig Anadolu Tersiyer arazisinin taksimi hakkında (Ankara Yüksek Ziraat Enst. Dergisi No. 2 1944. traduit par Şevket Birant) p. 634-635.

 • GAUDRY (A). Considérations générales sur les animaux fossi- les de Pikermi, Paris 1866, p. 1-68.

 • ARAMBOURG (C) et PIVETEAU (J).Les vertébrés du Pontien de Salonique (Annales de Paléontologie, t. XVIII, 1929, Paris) p. 18-76.

 • GIGNOUX (M.). Géologie stratigraphique, Paris 1936, p. 580-586, 620-622.

 • YALÇINLAR (I.). Une faune de vertébrés miocènes aux environs d`Eşme (Eşme civarinda Miosen`e ait bir omur- galılar fauna`sı), (Revue de la Fac. des Sciences de l`Univ. d`Istanbul, Série B. t. XI, fasc. 2, 1946) p. 124-129.

 • Yalçınlar, İ. (1947). Yukarı - Gediz Vadisinde Miosen`e Ait Vertebre Fosilleri . Türkiye Jeoloji Bülteni , 1 (1) , 164-177 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/45373/568363

 • Beynelmilel Jeoloji Kongresi XVIII. Toplantı, Londra. 1948.
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bundan önce 1940 senesinde toplanması tasarlanıp harbin patlaması üzerine tehir olunan Beynelmilel Jeoloji Kongresinin XVIII. toplantısı,1948 yılında Büyük Britanyada, Londra Jeoloji Kurumu`nun daveti üzerine aktolunacaktır.

 • kongre

 • Londra


 • Jmo, J. (1947). Beynelmilel Jeoloji Kongresi XVIII. Toplantı, Londra. 1948. . Türkiye Jeoloji Bülteni , 1 (1) , 178-179 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/45373/568492

 • İdare Heyeti ve Üyeler
  PDF Olarak Görüntüle

 • Ve Üyeler, İ. H. V. Ü. (1947). İdare Heyeti ve Üyeler . Türkiye Jeoloji Bülteni , 1 (1) , 180-183 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/45373/568451

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle