Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1963 ŞUBAT Cilt 8 Sayı 1-2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Dağakçeköy (SW Bursa) ve Fındıklı (SW Gönen) Mıntıkalarındaki Üst Jura
Mehmet F. Akkuş
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Mevzuubahis mevkilerdeki Üst Jura formasyonları Dağakçeköy`ün batısında; altta Bathonien-Oksfordien yaşındaki sığ deniz fosilleriniihtiva eden konglomera-gre ve marnlarla, bunun üzerine aflöre eden bej renklikriptokristalin kalkerlerden; Fındıklı kuzeyinde ise, Kallovien-Oksfordien yaşında bol fosilli, küçük ve orta taneli (fine- to medium-grained) grelerle, yinebunların üzerinde bulunan gri renkli kriptokristalin kalkerlerden müteşekkildir.

 • Dağakçeköy (GB Bursa)

 • Fındıklı (GB Bursa)

 • Üst Jura


 • AKKUŞ, M. (1961): Balıkesir 53/1-2, Beyce 54/1-2 paftalarının jeolojisi hakkında rapor. M.T.A. Rapor No. 2815 (neşredilmemiş), Ankara.

 • AYGEN, T. (1956): Balya bölgesi jeolojisinin incelenmesi. M.T.A. Yayınl. Seri D, No. 11, Ankara. (Etude géologique de la région de Balya. M.T.A. Publ. Seri D, No. 11, Ankara).

 • ERGUVANLI, K. (1954): Ağaçlı-Kemerburgaz-Cebeciköy-İnegöl-Domaniç ve Bursa-Mustafa Kemalpaşa-Susurluk ve Eceabat-Çanakkale-Ayvacık arasında kalan bölgelerin jeolojik etüdü hakkında rapor. M.T.A. Rapor No. 2374 (neşredilmemiş), Ankara.

 • KAADEN, G. v.d. (1958): Saadet-Mesruriye-Sefa-Durabey-Domaniç-Tiraz-Saadet köyleri arasındaki sahada W-Zn-Cu ve Uludağ silsilesi, Orhaneli ve Mustafa Kemalpaşa güneyinde W (tungsten) prospeksiyonu ile bölgenin jeolojik durumu ve evolüsyonu. M.T.A. Rapor No. 2645 (neşredilmemiş), Ankara. (Report: 1. On W-Zn-Cu prospection in the area between the villages Saadet-Mesruriye-Sefa-Durabey-Domaniç-Tiraz-Saadet. 2. On W (tungsten) prospection around the Uludağ-range around Orhaneli and south of Mustafa Kemalpaşa and 3. On the geological setting and Evolution of the region. M.T.A. Report No. 2645 (unpublished), Ankara).

 • KAADEN, G. v.d. (1957): Çanakkale-Biga Edremit yarımadası bölgesindeki jeolojik saha çalışmaları ve maden yatakları hakkında rapor. M.T.A. Rapor No. 2661 (neşredilmemiş), Ankara. (Report on geological fieldwork and mineral deposits within the Çanakkale-Biga Edremit Peninsula region. M.T.A. Report No. 2661 (unpublished), Ankara).

 • KETİN, İ. (1947): Uludağ masifinin jeolojik etüdü hakkında rapor. M.T.A. Rapor No. 1930 (neşredilmemiş), Ankara.

 • KETİN, İ.(1959): Türkiye`nin orojenik gelişmesi. M.T.A. Derg. No. 53, Ankara. (The orogenic evolution of Turkey. M.T.A. Bull. No. 53, Ankara).

 • KETİN, İ.(I960): 1/2 500 000 ölçekli Türkiye Tektonik Haritası hakkında açıklama (Notice explicative). M.T.A. Derg. No. 54, Ankara. (Notice explicative de la carte tectonique de Turquie au 1/2 500 000 M.T.A. Bull. No. 54, Ankara).

 • OKAY, A. C. (1948): 54/1-2 ve 53/2 paftalarına ait izahname. M.T.A. Rapor No. 2215 (neşredilmemiş), Ankara.

 • WEDDING, H. (1960): Çan ve Bandırma arasındaki Neojen hakkında mütalâalar (Anadolu kuzeybatısı), M.T.A. Derg. No. 55, Ankara. (Bemerkungen über das Neogen zwischen Çan und Bandırma (NW-Anatolien). M.T. A. Bull. No. 55, Ankara.

 • M.T.A. ENSTİTÜSÜ (1944): Türkiye Jeolojik Haritası izahnamesi (1/800 000). M.T.A. Ankara.

 • Akkuş, M. F. (1963). Dağakçeköy (SW Bursa) ve Fındıklı (SW Gönen) Mıntakalarındaki Üst Jura . Türkiye Jeoloji Bülteni , 8 (1-2) , 1-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/52956/700437

 • Tecer dağlarının jeolojisi ve alacalı seri hakkında bazı müşahedeler
  Fikret Kurtman
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Etüd konusu olan bölge Sivas`ın güneyinde bulunan Tecer dağları vecivarıdır. Tecer dağlarında aflöre eden kalkerler, eskiden kabul edildiği gibi, yalnızÜst Kretase yaşında olmayıp, büyük bir kısmı Eosen kalkerleridir. Yalnız batı Tecerdağlarında aflöre eden Kretase kalkerleri bir ters fay ile kuzeydeki Eosen kalkerleriüzerine itilmişlerdir.Alt Eosen yaşında olan kalkerler üzerinde Lütesiene ait fliş tabakaları yer almaktadır.Jipsli alacalı seri birbirinden ayrılabilen iki seviye halindedir. Eosen flişi üzerinde diskordan olarak bulunan şarabi renkli ve ince dokulu birinci gre seviyesi Oligosen yaşındadır. Bu seviyenin yalnız tabanında jips teressübatı mevcuttur.İkinci seviye ise, kırmızı renkli ve kaba dokulu gre tabakaları ile jips tabakalarınınmünavebesi halindedir. Ayrıca denizel kalker ve marn tabakaları ile de girifttirler.Bu ikinci seviyenin yaşı da Miosendir.Bölgede ayrıca horizontal olarak bulunan karasal Neojen tabakaları ile Kuaterner alüvyonlar müşahede edilmektedir.Magma faaliyeti olarak bölgede yalnız serpantinler aflöre etmektedir.Tabakalar muhtelif orojenik hareketlerin tesiri altında kıvrılmış ve kırılmışlardır. Tabaka ve kıvrım istikametleri umumiyetle SW-NE dur. 

 • kalker

 • Eosen

 • Tecer dağları


 • BLUMENTHAL, M. (1937): Kangal ile Divriği arasındaki mıntakanın başlıca jeolojik hatları. M.T.A. Derleme Rap. No. 568, Ankara.

 • KURTMAN, F. (1961): Sivas-Divriği arasındaki sahanın jeolojisi ve jipsli seri hakkında müşahedeler. M T.A. Derg. No. 56, Ankara.

 • KURTMAN, F. (1961): Sivas civarındaki jips serisinin stratigrafik durumu. M.T.A. Derg. No. 56, Ankara.

 • NEBERT, K. (1956): Sivas vilâyetinin Zara-İmranlı mıntakasındaki jips serisinin stratigrafik durumu hakkında. M.T.A. Derg. No. 48, Ankara.

 • STCHEPINSKY, V. (1936): Sivas vilâyeti merkez kısmının umumi jeolojisi hakkında. M.T.A. Derg. Rap. No. 868, Ankara.

 • STCHEPINSKY, V. (1938): Sivas vilâyeti merkez kısmı tuzlaları hakkında rapor, M.T.A. Derg. Rap. No. 818, Ankara.

 • Kurtman, F. (1963). Tecer Dağlarının Jeolojisi ve Alacalı Seri Hakkında Bazı Müşahedeler . Türkiye Jeoloji Bülteni , 8 (1-2) , 19-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/52956/700439

 • İngiltere`nin Göller Bölgesinde Ludloviyen Yaşlı Paleo-akıntıların Yönleri
  Teoman Nuriddin Norman
  PDF Olarak Görüntüle

 • Norman, T. N. (1963). İngiltere`nin Göller Bölgesinde Ludlovien Yaşlı Paleo-Akıntıların Yönleri . Türkiye Jeoloji Bülteni , 8 (1-2) , 27-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/52956/700441

 • Nallıhan, Mudurnu ve Seben arasında kalan bölgenin jeolojisi
  Süleyman Türkünal
  PDF Olarak Görüntüle
  Ankara civarında birkaç stratigrafik kesit
  Zeki Dağer Ercan Öztümer Ercüment Sirel Özcan Yazlak
  PDF Olarak Görüntüle
  Fethiye ovasının hidrojeolojik etüdü
  Mehmet Topkaya
  PDF Olarak Görüntüle
  Boğaziçi asma köprü temel etüdleri
  Galip Otkun
  PDF Olarak Görüntüle
  XXI inci Jeoloji Kongresi
  Hamit N. Pamir
  PDF Olarak Görüntüle
  Goethe ve Jeoloji
  M. İlhan Artüz
  PDF Olarak Görüntüle
  NEKROLOJİ - JEDOUARD PAREJAS
  Süleyman Türkünal
  PDF Olarak Görüntüle
  YENİ NEŞRİYAT
  Melih Tokay
  PDF Olarak Görüntüle
  TÜRKİYE JEOLOJİ KURUMU TÜZÜĞÜ
  PDF Olarak Görüntüle
  SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle