Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1993 AĞUSTOS Cilt 36 Sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Bigadiç Klinoptilolitli Tüflerin NMR Tekniği ile İncelenmesi
Işik Kumbasar Saim Özkar
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Bigadiç yöresinde klinoptilolitli üst tüf formasyonu üstte ince taneli toz tüflerden, altta ise kaba taneli kül tüflerden oluşmaktadır. Bu iki farklı tüfdeki klinoptilolitler yüksek-rezolüsyonlu katı hal nükleer manyetik rezonans (NMR)tekniği ile incelenerek karakterleri belirlenmiştir. 29Si ve 27A1 - MAS NMR spektrumları başka yörelerin doğal klinoptilolitlerininkiler ile karşılaştırılmış ve hölandit için verilenlerden farklı oldukları görülmüştür.

 • klinoptilolit

 • hölandit

 • NMR tekniği

 • Bigadiç

 • Baysal, O., N. Gündoğdu, A., Temel, F. Ömer, 1988, Bigadiç Zeolit Oluşumlanmn Ekonomik Jeolojik İncelenmesi Projesi, H.Ü. Yuvam / 85 - 2 (Basılmamış).

 • Ercan ve diğ., 1984; Bigadiç çevresinin (Balıkesir) jeolojisi ve mağmatik kayaçlann petrolojisi. TJ.K. Kurultayı Bülteni S. 5,75 - 85.

 • Esenli, F., 1992, Gördes çevresindeki Neojen Serilerinin ve Zeolitleşmenin Jeolojik, Mineralojik ve jeokimyasal incelemesi. Doktora Tezi (Basılmamış).

 • Göktekin, A., 1989, Bigadiç Tülü Ovası Zeolitlerinin Teknolojik Özelliklerinin Araştırılması, (Rapor, basılmamış) l.T.Ü. Yer Bilimleri ve Yeraltı Kaynaklan UYGAR.

 • Gündoğdu, N., 1982, Neojen Yaşlı Bigadiç Sedimanter Baseninin Jeolojik Mineralojik ve Jeokimyasal İncelemesi. Doktora Tezi, H.Ü. Yayınlanmamış.

 • Nakata, S., Asaoka, S., Kondoh, I. and Tabakashi, H., 1986, Identification and Characterization of Natural Zeolites by Magnetic Resonance. Stud. Surf. Sci. Catal. 28 (New Dev. Zeolite Sci. Technol).

 • Petrov, Sr., 1983, X - ray Powder Diffraction Studies of Cation Exchanged Natural Zeolites. Mat. 1st. Nat. Symp. Diffr. Methods. 156.

 • Sirkecioğlu, A., Esenli, F., Kumbasar, I., Eren, R.H, Şenatalar, A.E., 1990 Mineralogical and Chemical Properties of Bigadiç Clinoptilolite: Variation of Ammonium ion Exchange Capacity With Zeolite Content. IESCA.

 • Thomas, J.M. and Klinowski, J., 1985, The Study of Aluminosilicate and Related Catalysts by NMR Spectroscopy. A<*v. Catal .33,199.

 • Konya Kuzeybatısında Bozdağlar Masifinin Otokton ve Örtü Birimlerinin Stratigrafisi
  Yaşar Eren
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışmada, Konya kuzeybatısında Bozdağlar masifinin otokton (? paraotokton) konumlu metamorfik birliği ilemasifin örtü birimlerine ilişkin stratigrafik özelliklerin ortaya konması amaçlanmıştır. Konya çevresinde Mesozoyik Çayırbağı ofiyoliti ve inceleme alanında Silüriyen - Mesozoyik Ladik metamorfitleri tarafından tektonik olarak üstlenen ve çoğunlukla kökende sığ - denizel özellikli kayaçlardan yapılı Üst Permiyen -Alt Kretase yaşlı Gökçeyurt grubu masifin otokton (? paraotokton) topluluğunu oluşturur. Gökçeyurt grubu en altta, Üst Permiyen (Murgabiyen) yaşlı metakarbonat, metakuvarsit ve fillit ardalanması şeklindeki Derbent formasyonu ile temsil edilir. Bu formasyon Üst Permiyen - Üst Triyas yaşlı Aladağ formasyonu ile yanal ve düşey geçiş gösterir. Genelde mor ve alacalı renkli metakonglomera, metakumtaşı, fillit ve metakarbonatlardan yapılı Üst Triyas - Alt Kretase yaşlı Lorasdağı formasyonu ise, grubun inceleme alanındaki en üst birimidir. Masifin tortul ve volkanik örtüsünün ilk topluluğu olan Üst Miyosen - Alt Pliyosen yaşlı Dilekçi grubu, alttanüste doğru, birbirleriyle girik sınır ilişkili alüviyal yelpaze çökellerinden yapılı Sille, gölsel kireçtaşı ve kırıntılılardan oluşan Ulumuhsine, piroklastik Küçük muhsine formasyonları ile Sulutaş volkanitleri ve alüviyal yelpaze özellikli Yürükler formasyonunu kapsar. Üst Pliyosen - Kuvaterner yaşlı, yine alüviyal yelpaze nitelikli Topraklı formasyonu ile Güncel alüvyonlardan oluşan örtü birimleri Dilekçi grubunu açılı uyumsuz olarak örterler. 

 • otokton

 • alüviyal yelpaze

 • metakonglomera

 • Konya

 • Besang. C, Eckhardt, F.J., Harre, W., Kreuzer, H. ve Müller, P., 1977, Radiometrichse altersbestimmungen an Neogenen eruptivgesteinen der Trkei, Geol. Jb., B25, 3 - 36.

 • Brennich, G., 1954, 1/100.000 ölçekli genel jeolojik harita izahnamesi, Akşehir (90 - 1, 2, 3, 4) ve Ilgın (91/1 ve 91/3) Paftaları, M.T.A. Derleme Rap. No: 2514 (Yayınlanmamış).

 • Demirkol, C, 1977, Yalvaç - Akşehir dolayının jeolojisi, Doçentlik tezi, S.Ü. Yerb. Böl., Konya, 114s. (yayınlanmamış).

 • Demirkol, C, 1982, Yalvaç -Akşehir dolayının stratigrafisi ve Batı Toroslarla deneştirimi, TMMOB Jeoloji Mühendisliği Derg., 14,3 -14.

 • Demirtaşlı, E., Turhan, N., Bilgin, A. Z. ve Selim, M., 1984, Geology of the Bolkar mountains, International Symposium on the Geology of The Taurus belt., M.T.A. Publ., Ankara, 125 -142.

 • Doğan, A., 1975, Sızma - Ladik (Konya) civa sahasının jeolojisi ve maden yatakları sorularının incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Î.Ü. Fen Fakültesi, 40 s. (yayınlanmamış).

 • Eren, Y., 1990, Engilli (Akşehir) ve Bağkonak (Yalvaç) köyleri arasında Sultandağları Masifi`nin tektonik özellikleri, Türkiye Jeol. Bült., 33/1, 39 - 50.

 • Eren, Y., 1991 a, Engilli (Akşehir) - Bağkonak (Yalvaç) arasında Sultandağlan Masifi`nin stratigrafisi, Ahmet ACAR Jeolojisi Sempozyumu Bildiriler, Adana, 83 - 92.

 • Eren, Y., 1991 b, Akşehir güneyinde Sultandağlan Masifi metatortul kılıfının mesoskopik tektoniği, A.Ü. İsparta Müh. Fak. Dergisi, 6,55 - 68.

 • Esen, Y., 1993 a, Eldeş - Derbent - Tepeköy - Söğütözü (Konya) arasının Jeolojisi, Doktora Tezi, S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya, 224 s. (yayınlanmamış).

 • Esen, Y., 1993 b, Konya kuzeybatısında Ilgın. Kadınhanı güneyinin stratigrafisi, 46. Türkiye Jeoloji Kuruüayı, Bildiri Özleri, s. 72.

 • Eren, Y., 1993 c, Konya kuzeybatısında Bozdağlar Masifi`nin yapısal özellikleri, 46. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, s. 27.

 • Göğer, E. ve Kıral, K., 1969, Kızılören dolayının jeolojisi, M.T.A. Rapor No: 5204 (yayınlanmamış).

 • Görmüş, M., 1984, Kızılören (Konya) dolayının jeoloji incelemesi, Yüksek Lisans Tezi, S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya, 67 s., (yayınlanmamış).

 • Güzel, A., 1983. Sarayönü - Kadınhanı (Konya) dolayının hidrojeoloji incelemesi. S.Ü. Müh. Mim. Fakültesi Jeoloji Müh. Böl, Doktora Tezi, Konya, 115 s., (yayınlanmamış).

 • Jung, D., Keller, J., 1972, Die jungen vulkanite im raum zwischen Konya und Kayseri (Zentral - Anatolien) Z. Deutsch. Geol. Ges., 123, 503 - 512.

 • Keller, J., Jung, D., Burgath, K. ve Wolff, F., 1977, Geologie und petrologie des Neogenen kalkalkali - vulkanismus von Konya 5erenler Dağı - Alacadağ Massiv, Zentral - anatolien), Geol. Jb.,B25,37-117.

 • Ketin, İ, 1966, Anadolunun tektonik Birlikleri (Tectonic Units of Anatolian Asia Minor), M.T.A. Enstitüsü Dergisi, 66,20 - 34.

 • Okay, A.I., 1984, Distribution and characteristics of the nortwest Turkish blueschistes, In: Robertson A.H.F. and Dixon, J. E., (eds.) The Geological evolution of the Eastern Mediterranean, spec. publ. Geol. Soc. London, 17,297 - 308.

 • Okay, A. L, 1986, High - pressure / low temperature metamorphic rocks of Turkey, in Blueschits and eclogites, The Geol. Soc. of Amer, Mem. 164,338-348.

 • Ota, R., Dinçel, A., 1975, Volcanic rocks of Turkey, Bull. Geol. Surv. Japon, 26,18 - 45.

 • Özcan, A., Göncüoğlu, M.C., Turan, N., Uysal, Ş., Şentürk, K. ve Işık, a., 1988, Late Paleozoic evolution of the Kütahya - Bolkardağ belt, METU Journal of Pure and Appl. Sci., 21, 1/3,211-220.

 • Özgül, N., 1976, Toroslar`ın bazı temel jeolojik özellikleri, Türkiye Jeol. Kur. Bült., 19, 65 - 78.

 • Özgül, N., 1984, Stratigraphy and tectonics evolution of the central Taurides, International Symposium on the geoloy of the Taurus Belt., 77 - 90, Ankara.

 • Öztürk, E. M., 1987, Of NW - SE trending Sultandağ and Anamasdağ NW of Western Taurides, IGCP Project No: 5, Guide Book, 26 - 34.

 • Roberts, N., 1982, Age paleoenvironments and climatic significance of Late Pleistocene Konya Lake, Turkey, Quaternary Research, 19,154 -171.

 • Selley, R.C., 1976, An Introduction to sedimentology, Acad. Press., London, 408 s.

 • Şengör, A.M.C., Yılmaz, Y., 1981, Tethyan evolution of Turkey: A plate tectonic approach, Tectonophysics, 75,181-241.

 • Üstündağ, A., 1987, Sızma - Kurşunlu - Meydan - Bağrıkurt köyleri arasında Karadağ çevresinin jeolojisi, Yüksek Lisans Tezi, S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya, 65 s. (yayınlanmamış).

 • Wiesner, K., 1968, konya civa yatakları ve bunlar üzerindeki etüdler, M.T.A. Enstitüsü Dergisi, 70,178 - 213.

 • Şaplıca (Şebinkarahisar-Giresun) Alünit Yatağının Jeolojisi ve Alünit Oluşumuna Kükürt İzotop Verileri ile Bir Yaklaşım
  İsmet Özgenç
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Şaplıca alünit yatağı Pontid yapısal birliği içinde Şebinkarahisar (Giresun) ilçesinde bulunur. Alünitleşme bölgedeki damar tipi sülfid cevherleşmeleri ile birlikte, yoğun hidrotermal ayrışmaya uğramış üst Kretase yaşlı volkanitler içinde oluşmuştur. Alünit oluşumu üst Kretase birimleriyle sınırlanmıştır. Cevherleşme D - B ve KD - GB doğrultulu düşey faylarla denetlenmektedir. Ancak fayların içi sterildir. Bu faylar HgSC^ bakımından zengin hidrotermal sıvıların çıkış kanallarını oluştururlar. Bu sıvıların yan kayaç konumundaki riyolit ve riyodasitlerdeki K - feldspat mineralleri üzerindeki yoğun kimyasal çözündürme (leaching) etkisi sonucu alünit oluşumu gerçekleşmektedir. K - feldspat psödomorflan içinde alünit + kuvars şeklinde gelişen ornatım biçiminde cevher yerleşimi tipiktir. Alünit oluşumu volkanitler içinde yaygın olarak gelişen ilerlemiş killi ayrışma zonlarının orta kısmında yoğunlaşır. Alünit zonu derine doğru gelişirken, killi ayrışma zonlan daha çok yanal yönde gelişmektedir. Kaolinit en yaygın kil mineralidir. Alünit zonu, kaolinit zonu ile sarılmıştır. İlerlemiş killi ayrışma zonunda alünit - kaolinit - silis (kuvars, kalseduan) - pirit - serizit şeklinde gelişen bir mineral topluluğu belirlenmiştir. Yataklanma şekli yan kayacın mineralojik bileşimine bağlı olarak düzensiz yığınlar ve mercekler şeklindedir. Şaplıca alünitlerinden ve çevresindeki sülfürlü cevher minerallerinden kükürt izotop analizleri yapılmıştır. Alünitler (+ 8,9 %o + 10,7 %o + 12,8 %o ) çok belirgin olarak 34S bakımından zenginleşmiştir. Sülfidler (-1,3 %c -2,9%o; -5,3%o) ise 34 S bakımından belirgin bir fakirleşme göstermektedirler. Şaplıca yöresinde Alünit - Sülfid mineral çiftleri için hesaplanan izotopik ayrımlanma faktörleri (a * = 1,007 - 1,018) ve izotopik fark değerleri (A3 4 S = 6,93 -17,83) ile alünitlerle sülfid mineralleri arasındaki bileşimsel izotopik farklılıklar ve alünitlerin mineraloji - dokusal özellikleri, bunların derin kökenli olduğunu ve mağmatik hidrotermal ortamlarda üretilmiş HgSC^ bakımından zengin sıvıların yan kayaçlar üzerindeki yoğun kimyasal çözündürme (leaching) etkisi ile oluştuğunu göstermiştir.

 • alünit

 • kükürt izotop analizleri

 • riyolit

 • Giresun

 • Ayan, Z., 1991, Şebinkarahisar (Giresun) kuzeybatısındaki Pb - Zn - Cu cevherleşmelerinin mineralojik - jeokimyasal incelenmesi ve kökensel yorumu: D.E.Ü. Müh. Fak. Jeoloji müh. Bölümü., Doktora Tezi, 186 s. (yayınlanmamış),, izmir

 • Berger, B.R., ve Henley, R.W., 1989, Advances in understanding of epithermal gold - silver deposits, with special reference to the western United States: Econ. Geol., Mon. 6, 405 - 423.

 • Bove, D., Rye, R.O., ve Hon, K., 1988, Evolution of the Red Mountain alunite, Lake City, Colorado: Geol. Soc. America Abtracts with programs., v. 20, p. A353.

 • Callaghan, E., 1973, Mineral resources potential of Pinte Conty, Utah and adjoining area: Utah Geol. Mineralog. Survey Bull., 102,135 p.

 • Claypool, G.E., Holzer, W.T., Kaplan, I.R., Sakai, H., ve Zock, I., 1980, The age curves of sulfur and oxygen isotopes in marine sulfate and their mutual interpretation: Chem. Geol., 28, 199-260.

 • Cunningham, C.G., Rye, R.O., Steven, T.A., ve Mehnert, H.H., 1984, Origins and exploration significance of replacement and vein type alunite deposits in Marysvale volcanic field, west central Utah: Econ. Geol., v. 79,50-71.

 • Çalapkulu, F., 1982, Asarcık (Şebinkarahisar - Giresun) uranyumlu Pb - Zn - Cu cevherleşmesinin incelenmesi: E.Ü. Yerbilimleri Fak., Doçentlik Tezi (yayınlanmamış), İzmir

 • Field, C.W., 1966, Sulfur isotopic method for discriminating between sulfates of hypogene and supergene origin: Econ. Geol., v. 61, 1428 - 1435.

 • Field, C.W., ve Gustafson, L.B., 1976, Sulfur isotopes in the porphyry copper deposit at El Salvador, Chile: Aeon. Geol., v. 71, p. 1533 - 1548.

 • Güner, S., 1991, Giresun - Şebinkarahisar, Sivas - Suşehri yöresi maden jeolojisi raporu: MTA derleme no. 9248, Ankara.

 • Hedenquist, J.W. 1987, Mineralization assocciated with volcanic related hydrothermal systems in the Circum Pacific basin: Circum Pacific Energy ard mineral Resources Conf., 4th, Singapore, abstract, p. 513-524.

 • Hemley, J.J., Hostetler, P.B., Cude, AJ. ve Mountjoy, W.T., 1969, Some stability relations of alunite: Econ. Geol., v. 64, p. 599 - 612.

 • Hemley, JJ., ve Jones, W.R., 1964, Chemical aspects of hydrothermal alteration with emphasis on hydrogen metasomatism: Econ. Geol., v. 59, 538 - 569.

 • Henley, R.W., 1985, The geothermal framework of epithermal deposits: Rev. Econ. Geol., v. 2, p. 1 - 24.

 • Henley, R.W., ve Ellis, A.J., 1983, Geothermal systems, ancient and modern; A geochemical review: Earth - Sci. Rev., v. 19, p. 1 - 50.

 • Holland, H.D., 1965, Some applications of thermochemical data to problems of ore deposits, II. Mineral assamblages and composition of ore forming fluids: Econ. Geol., v. 60, p. 1101 - 1166.

 • Jensen, M.L., Ashley, R.P., ve Albert, J.P., 1971, Primary and secondary sulfates at Goldfield, Nevada: Econ. Geol., v. 66, p. 618 - 626.

 • Ketin, 1., 1966, Anadolu`nun tektonik birlikleri: MTA Derg., 66,20 - 35, Ankara

 • Knight, J.E., 1977, A thermochemical study of alunite - enargite - luzonite - tennantite deposits: Econ. Geol.,v. 72, p. 1321-1336.

 • Ohmoto, H., 1972, Systematics of sulfur and carbon isotopes in hydrothermal ore deposits: Econ. Geol.,v.67,p.551-578.

 • Pişkin, Ö., Delaloye, M., ve Fontigne, D., 1993, The geochronology by K/Ar method of the plutonics of Şebinkarahisar area, Giresun - Turkei: In press.

 • Rye, R.O., Bethke, P.M., ve Wasserman, M.D., 1992, The stable isotope geochemistry of acid sulfate alteration: Econ. GeoL, v. 87, p. 225 - 262.

 • Rye, R.O., ve Ohmoto, H., 1974, Sulfur and carbon isotopes and ore genesis; a review: Econ. Geol., v. 69, p. 826-842.

 • Sakai, H., 1968, Isotopic properties of sulfur compounds in hydrothermal processes: Geochem. J. (Japan)., 2,29-49.

 • Sakai, H., ve Yamamoto, M., 1966, Fractionation of sulfur isotopes in the preparation of sulfur dioxide; an improved technique for preccision analyses of stable sulfur isotopes: Geochem. J. (Japan)., 1,35-42.

 • Schoen, R., ve Rye R.O., 1970, Sulfur isotope distributions in solfataras, Yellowstone National Park: Science., v. 170, p. 1082 -1084.

 • Taşkın, C, ve Polat, A., 1986, Giresun ili, Şebinkarahisar ilçesi, Gedehor (Şaplıca) köyü, alünit etüd ve aramalarına ait rapor: MTA derleme no: 4809, ankara.

 • Terzioğlu, N., 1985, Reşadiye (Tokat) kuzeyindeki Eosen yaşlı Hasanşeyh plato bazaltlarının mineralojik, petrografik ve jeokimyasal incelenmesi: C.Ü. Müh. Fak. Yerbilimleri Derg., 2, 1,106-133, Adana.

 • Tokel, S., 1977, Doğu Karadeniz bölgesinde Eosen yaşlı kalkalkalen andezitler ve jeotektonizma: TJK Bült., 20,43-54, Ankara.

 • Tuncalı, E., 1974, Giresun ili, Şebinkarahisar ilçesi alünit ruhsat sahalarının jeolojik etüdü: MTA derleme no: 5261, Ankara.

 • Gördes Neojen Havzasının Asitik Tüflerinde Zeolitleşme (Hoylandit-Klinoptilolit Tip) ile Meydana Gelen Kimyasal Değişimler
  Recep Fahri Esenli
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Gördes yakın çevresindeki Neojen havzanın tüfleri hacimlarının yaklaşık 2/3lük bölümünde yüksek oranda zeolitli, yayılım alanının kuzeydoğu kenarındaki zonda ise çok az zeolitli ve zeolitsizdirler. Alt tüfler klinoptilolit, üst tüflerise höylandit tipte zeolit mineraline sahiptirler ve bu farklılık iki tüf biriminin tüm kaya kimyalarına da yansımıştır. Kimyasal elemanların bozulmamış ve zeolitleşmiş kaya gruplarındaki büyüklükleri karşılaştırıldığında, hemen tümünün, az veya çok mobil olduğu anlaşılır. Birincil malzemeden itibaren bazıları tüketilmiş ama sistem içerisinde kalarak zeolitleşme veya diğer alterasyon ürünleri için kullanılmış, Mg ve Ca ise sisteme muhtemelen dışardan da dahil olmuşlardır. Zeolitik olsun veya olmasın, diyajenetik bir alterasyona fazlaca maruz kalmamış kayadan büyük oranda zeolitli (höylandit - klinoptilolitli) altere kayaya geçişte SiO2, NagO, K^O kayıpları, A12O3, MgO; CaO, HgO kazançları meydana gelmiştir. Gerek kayıp yönündeki gerekse kazanç yönündeki bu değişimler, höylanditli alterasyonda klinoptilolitli olana göre daha yüksek oranlarda gerçekleşmiştir.

 • zeolit

 • alterasyon

 • tüf

 • Gördes

 • Alietti, A., 1972, Polymorphism and crystal - chemistry of heulandites and clinoptilolites. Amer. Mineralogy, 57,1437 -1451.

 • Alietti, A., Brigatti, M.F., Poppi, L., 1977, Natural Ca - rich clinoptilolite (heulandites of Group 3). New data and review. Min. Mh., 11, 493 - 501.

 • Barrows, K., 1980, Zeolitization of Miocene volcaniclastic rocks, Southern Desatoya Mountains Nevada. Geol. Soc. of Amer. Bull., 99,199 - 210.

 • Boles, J.R., 1972, Composition, optical properties, cell dimensions and thermal stability of some heulandite group zeolites. Amer. Mineralogy, 57,1463-1493.

 • Brindley, G.W., 1980, Quantitative X - Ray mineral analysis of Clays. Mineral. Soc., Monograph No. 5, edited by G.W. Brindley and G. Brown. Chapter 7, p. 411 - 439.

 • Esenli, R, 1990, Zeolitik diyajenez ve bu sürecde gelişen kimyasal olaylar; dünyadan ve Türkiye`den örnekler. İ.T.Ü. Dergisi, 48,69 - 76.

 • Esenli, F., 1992, Gördes çevresindeki Neojen serilerin ve zeolitleşmenin jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal incelenmesi. Doktora tezi, Î.TÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış, 208 s.

 • Esenli, F., Özpeker, I., 1993, Gördes çevresindeki Neojen havzanın zeolitik diyajenezi ve höylandit - klinoptilolitlerin mineralojisi. 46. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı, s. 63.

 • Iıjıma, a., 1970, Composition and origin of clinoptilolite in the Nakanosawa tuff of Rumoi, Hokkaido. Molecular Sieve Zeolites -1,334 - 341.

 • Mariner, R.H., Surdam, R.C., 1970, Alkalinity and formation of zeolites in saline, alkaline lakes. Science, 170,977-980.

 • Mason, B., Sand, L.B., 1960, Clinoptilolite from Patagonia the relationship between clinoptilolite and heulandite. Amer. Mineralogy, 45, 341 - 350.

 • Merkle, A.B., Slaughter,#M., 1968, Determination and refinement of the structure of heulandite. Amer. Mineralogy, 53,1120 -1138.

 • Mumpton, F.A., 1960, Clinoptilolite redefined. Amer. Mineralogy,45,351-369.

 • Snyder, R.L., Bish, D.L., 1989, Quantitative phase analysis by x - ray powder diffraction. Reviews in Mineralogy, V. 20, p. 101 -143.

 • Walton, a., 1975, Zeolitic diagenesis in oligocene volcanic sediments, Trans - Pecos, Texas. Geol. Soc. of Amer. bull., 86,615 - 624.

 • Neojen Yaşlı Himmetoğlu (Göynük-Bolu) Bitümlü Şeyl Sahasının Litostratigrafik ve Tektonik Özellikleri
  Mehmet Şener
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Yeryuvarının jeolojik tarihi boyunca Prekambriyenden Tersiyer`e kadar bitümlü şeyi çökelimleri gerçekleşmiştir. Özellikler Tersiyer`de; Avrupa, Güney Amerika, ABD`nin batı kesimlerinde ve ülkemizin iç Anadolu, Batı Karadeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde bitümlü şeyi çökelimleri gelişmiştir. Genellikle Neojen yaşlı volkanosedimanter göl ortamlarında gelişen bitümlü şeyi sahalarına örnek teşkil etmesi amacı ile Himmetoğlu sahası tip saha olarak seçilmiş ve ayrıntılı incelenmiştir. Neotektonik dönemde paleotektonik yapıların reaktivasyona uğraması sonucu gelişen graben tipi bir basende çökelen Himmetoğlu formasyonunun litostratigrafisi sondaj karot örnekleri kullanılarak detaylandırılmıştır.Yeşil kil ve konglomeratik, linyitik, bitüm bandlı marn ve bitüm laminalı marn olmak üzere 4 ayrı zonun saptandığı formasyonun; değişik periyotlarda basene gelen piroklastik sedimanlarla organik maddelerin birlikte çökelmesi sonucu oluştuğu saptanmıştır.

 • bitümlü şeyl

 • paleotektonik

 • piroklastik

 • Bolu

 • Abdülselamoğlu, Ş., 1959, Almacık dağı ile Mudurnu ve Göynük civarının jeolojisi: İ.Ü. Fen Fak. Mon, No: 14

 • Ataman, G. et Beseme, P., 1972, Decouverte de I`analcime Sedimantaire en Anatolie du Nord - Quest (Turquie): Mineralogist, Genese, Paragenese, Chem. Geol., 9,203 - 225.

 • Besbelli, B., 1991, Adapazarı H 25 b 1, b 4, c 1 paftalarının jeolojisi ve petrol olanakları: MTA Raporu (Yazımda).

 • Beseme, P., 1967, Kabalar senklinalinin (Göynük - Bolu) genel ve uygulamalı jeolojik etüdü: MTA Raporu (No: 4629).

 • Beseme, P., 1968, Seyitömer (Tavşanlı - Kütahya) monoklinalinin genel jeolojik ve uygulanmalı incelenmesi: MTA Raporu (No: 4673).

 • Cole, R.D., 1984, Sedimantological, mineralogical and geochemical definition of oil shale facies in the lower Parachute Creek member of Green River formation, Colorado: 17 th Oil Shale Symposium Proceedings. Colorado School of Mines. Edited by James H. Gary.

 • Douglas, A.G., and Hall, P.B., 1983, Comparative organic geochemistry of some Europen oil shales: in geochemistry and chemistry of oil shales. Ed. by Mıknıs, F.P. and McKay, F.J.

 • Eroskay, S.O., 1965, Paşalarboğazı - Gölpazarı sahasının jeolojisi: Î.Ü. Fen Fak. Seri: B, Cilt: XXX, 3 - 4,135 -170.

 • Gündoğdu, M.N., ve Gökçen, S., 1983, Bigadiç gölsel Neojen basenindeki birincil sedimanter yapılar ve kökenleri: H.Ü. Yerbilimleri, 10, 89-93.

 • Hufnagel, H., 1984, Die ölshiefer Jordaiens: Geol. Jb. A. 75, 295 -311.

 • Hufnagel, H., 1989, Investigation of oil shale deposits in Western Turkey. Part 1. Seyitömer and Beypazarı - Çayırhan: BGR. Hannover. 215 p.

 • Hutton, A.C., 1986, Classification of Australlian oil shales: Energy explor. Exploit. 4, 81 - 93.

 • Kalkan, 1., 1991, Adapazarı H 25 b 2, b 3, c 2 ve Adapazarı H 26 b 1, b 2 paftalarının jeolojisi: MTA Raporu (Yazımda).

 • Ketin, L, 1966, Anadolu`nun tektonik birlikleri: MTA Dergisi, 66, 20 - 34.

 • Ketin, î., 1984, Türkiyenin bindirmeli - naplı yapısında yeni gelişmeler ve bir örnek: Uludağ Masifi. Ketin Sempozyumu. TJK. 227 s.

 • Kulaksız, S., ve Demirbugan, M.A., 1988, Göynük - Bolu linyit yatağı duyarlılık analizi: Türkiye Kömür Kongresi, TMMOB Maden Müh. Od. Yayını. Zonguldak.

 • Patterson, J.N., Ramsden, A.R., and Dale, L.S., 1988, Geochemistry and mineralogical residence of trace elements in oil shales from Condor deposit, Queensland, Australia: Chem. Geol, 67,327 - 340.

 • Saner, S., 1977, Geyve - Osmaneli - Gölpazarı - Taraklı alanının jeolojisi, eski çökelme ortamları ve çökelmenin evrimi: Doktora Tezi, İ.Ü. Fen Fak.

 • Saner, S., 1980, Mudurnu - Göynük havzasının Jura ve sonrası çökelim nitelikleriyle paleocoğrafya yorumlaması: TJK Bült, 23,1, 39 - 53.

 • Sarı, A., 1985, Himmetoğlu yöresinin ekonomik jeolojisi: Yük. Müh. Tezi. A.Ü. Fen Fak.

 • Sonel, N., Sarı, A., ve Tozlu, E., 1987, Himmetoğlu - Göynük - Bolu yöresinin jeolojisi ve linyit oluşukları: S.Ü. Müh. Mim. Fak. Derg., 2, 51 -67.

 • Şener, M., 1992, Himmetoğlu (Bolu - Göynük) Neojen baseninin jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal incelenmesi: Doktora tezi. H.Ü. Fen Bil. Ens. 145 s.

 • Taka, M., 1988, Himmetoğlu (Göynük - Bolu) sahasının bitümlü şeyi olanakları ve sondajları: MTA Raporu. (No: 8533).

 • Temel, A., ve Gündoğdu, M.N., 1988, Distribution and characteristics of primary sedimentary structures in borate containing sedimentary units withi the Bigadiç lacustrine volcanosedimentary basin of Neogene age, NW Turkey: METU Journal of pure and Applied sciences. 21,251-269.

 • Tuğluhan, M., ve Mehmetoğlu, T., 1990, Bolu - Göynük - Himmetoğlu bitümlü şistinin oksidasyon kinetiği: Türkiye 5. Enerji Kongresi. Teknik oturum tebliğleri. 3,147 -158.

 • Turgut, A., ve Dümenci, S., 1980, Bolu - Göynük linyit havzasına ait jeolojik rapor: MTA Raporu (No: 6885).

 • Ziegler, J., 1936, Kütahya linyit havzası (Seyitömer) kenar mıntıkası jeolojik tetkikati hakkında rapor. MTA Raporu (Yayımlanmamış).

 • Akseki Kuzeyi-Üzümdere (Antalya) Civarının Stratigrafisi
  Hatice Vedia Toker Nurettin Sonel Turhan Ayyildiz Mustafa Albayrak
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu araştırmada, Orta Toroslar`da, Akseki (Antalya) ve onun kuzeyinde yer alan bölgenin stratigrafisi incelenmiş ve tortullaşma ortamı tanımlanmıştır. Çalışma alanındaki çökel kayalar, Akseki ve Akdağ - Yelekdağ tektonik dilimi olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Akseki tektonik diliminde çökeller ortamsal olarak Jura`dan (Dogger) - Orta Eosen`e kadar neritik, Eosen (Lütesiyen) döneminde pelajik ve yarı pelajiktir. Akdağ - Yelekdağ tektonik diliminde ise çökeller Geç Kretase (Mestriştiyen) ye kadar neritik, Eosen (Lütesiyen)`e kadar yarı pelajik ve pelajik tasiyeslerde temsil edilir.

 • pelajik

 • stratigrafi

 • çökel kayalar

 • Akseki

 • Akbulut, A., 1980, Eğridir gölü güneyinde Çandır (Sütçüler - İsparta) yöresindeki Batı Toroslann Jeolojisi, T.J.K., 23,1 - 9.

 • Ayyıldız, T., 1992, Üzümdere - Akkuyu (Akseki - ANTALYA) Civannm Petrol Olanaklan, Yüksek Lisans Tezi, 196 s, Ankara.

 • Blumenthal, M.M., 1947, Seydişehir - Beyşehir hinteralanmdaki Toros dağlarının jeolojisi. M.T.A., 2,242 s.

 • Blumenthal, M.M. ve Göksu, E., 1949, Akseki civanndaki dağlarda boksit zuhuratı, bunlann jeolojik durumu ve jenezi hakkında izahat: M.TA. Raporu.,n. 14.

 • Blumenthal, M.M., 1951, Batı Toroslarda Alanya ard ülkesinde jeolojik araştırmalar: M.TA., n. 3, 194 s.

 • Bouma, A.H., & Brouwer, A., (Eds) 1964., Turbidites, Elsevier, Amsterdam, pp: 264.

 • Demirtaşlı, E., 1976, Akseki - Manavgat - Köprülü bölgesinin temel jeoloji incelemesi: T.J.K., 32. Bilimsel ve Teknik Kurultayı (yayımlanmamış),Ankara.

 • Demirtaşlı, E., 1977, Toros Kuşağının petrol potansiyeli: 3. Petrol Kongresi Tebliğleri, 55 - 62, Ankara.

 • Demirtaşlı, E., 1979, Batı Toros kuşağının (Akseki kuzeybatısı) petrol potansiyeli: T.J.K. 1. Bilimsel ve Teknik Kongresi., 187 -190, Ankara.

 • Demirtaşlı, E., 1984, Stratigraphy and tectonics of the area between Silifke and Anamur, Central Taurus Mauntains. Geology of the Taurus Belt.,p: 101-119, Ankara.

 • Demirtaşlı, E., 1987, Akseki - Manavgat - Köprülü bölgesinin temel jeoloji incelemesi: M.TA. Rapor no: 3292 (yayımlanmamış), Ankara.

 • Dumont, J.F., 1976, Etudes geologiques dans les Taurides occidentals: les formations paleozoques et mesazoiques de la coupole de Karacahisar (province d1 İsparta, Turquie): These 3 cycle. Univ. Paris - Sud (Orsey), 213 p.

 • Dumont, J.F., Uysal, Ş., Poisson. A., 1980, Batı Toros Platformu: M.T.A., n: 823 (yayımlanmamış), Ankara.

 • Dunham, RJ., 1962 Classification of carbonate rocks according to depositional texture, A.A.P.G., Memoirl,p: 109-121.

 • Farinacci, A & Radoicic, R., 1965, Correlazione fra serie giuresi e cretacee dell` Appennino centrale e delle Dinaridi esterne: Ricerca Scienüf.,v.34,pp.269-300.

 • Folk, R.L., 1952, Practical petrographic classification of limestone, Bull. Am. Assoc. Petrol. Geol., 43, 1-38.

 • Gutnic, M., Monod, O., Poisson, A., et Dumont, J.F., 1979, Geologie des Taurides Occidentales (Turquie): Mem. Soci. Geol., 58, pp: 109.

 • Günay, E, Bölükbaşı, A.S., Gözeğer, C, İnançlı, L, 1979, Bati Toroslarda Murtiçi - İbradı - Seydişehir arasındaki alanın jeolojisi ve petrol olanaktan: T.P.A.O., Rapor no: 1390, (yayımlanmamış).

 • Koçyiğit, A., 1984, Tectonostratigraphic Characteristic of Hoyran Lake Region (İsparta Bend). Geology of the Taurus Belt, p: 53 - 69, Ankara.

 • Martin, C, 1969, Akseki kuzeyindeki bir kısım Toroslann stratigrafik ve tektonik incelemesi: M.TA.Derg., 72. 157-175.

 • Monod, O., 1977, Recherchcs geologiques dans les Taurus occidental au sud de Beyşehir: These Eresente a I`Universite de Paris sud Centre d`Orsa, 442 p.

 • Nebert, K., 1964, Güneybatı Toroslardaki kuzey hareketleri (Akseki güneyi), M.TA. Derg., 62, 12 -41.

 • Osmand, J.C., 1956, Mottled Carbonate rocks in the Devonian of eastern Neveda: Jour. Sed. Petr., 26,32-41.

 • Özgül, N., 1976, Toroslann bazı temel jeoloji özellikleri: T.J.K., Bült., 19,1,65 - 78.

 • Özgül, N., 1984, Staritigraphy and tectonic evolution of the Central Taurides, Geology of the Taurus Belt, p: 77 - 90, Ankara.

 • Özlü, N., 1979, Akseki - Seydişehir boksitlerinin kökeni hakkında yeni bulgular: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 22,215 - 227

 • Toker, V., Sonel, N., Ayyıldız, T., 1993, Akseki - Aydmkent (ANTALYA) Civarının Jeolojisi ve Stratigrafisi, TBAG - 922,100 s., Ankara.

 • Türkünal, S., 1969, Toros dağlarının kuzeyde Beyşehir ile güneyde Oymapınar köyü enlemleri, doğuda Güzelsu bucağı ile batıda Kırkkavak köyü boylamları arasında kalan kesimin jeolojisi: E.1.E.1, Ankara.

 • Wilson, J.L., 1975, Carbonate Facies in Geologic history, Springer - Verlag., Berlin, pp: 476.

 • Wippern, J., 1962, Toros boksitleri ve bunun tektonik durumu, M.TA. rapor no: 58 (yayımlanmamış), Ankara.

 • Kurşunlu (Koyulhisar-Sivas) Damar Tipi Pb-Zn-Cu Yataklarında Mineral Oluşturucu Hidrotermal Çözeltilerin Kararlı İzotoplar (O, H ve C) Jeokimyası ve Kökeni
  Ahmet Gökçe Baruch Spiro Milke F. Miller
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Kurşunlu Yöresindeki damar tipi Pb-Zn-Cu yatakları Üst Kretase yaşlı volkanik ve volkanosedimanter kayaçlar içinde bulunmakta olup, K50-80 B/75-85 KD konumludurlar. Cevher minerali olarak galenit, sfalerit, pirit, kalkopirit, kalkosin ve hematit, gang minerali olarak ise kuvars, kalsit ve az miktarda barit içermektedirler. Daha önce yapılan kükürt izotopları incelemelerinden sülfürlü minerallerin bileşimindeki kükürtün magmatik kökenli olduğu ve volkanik yan kayaçlardan yıkanmış olabileceği, sıvı kapanım incelemelerinden ise sıvı kapanımlarındaki sıvıların tuzluluğunun genellikle düşük olduğu ve hakim tuz olarak NaCl (± KC1) içerdikleri dolayısıyla hidrotermal çözeltilerdeki suyun büyük olasılıkla meteorik kökenli olabileceği sonuçlan çıkarılmıştır. Oksijen ve hidrojen izotoptan analiz sonuçlan (81 8O = -5.4 ile -1.4 %o arasında, 8 D = -31.4 ile -70.4 %carasında) yöredeki yataklan oluşturan hidrotermal çözeltilerdeki suların derinlere indikçe ısınmış, ve yöredeki magmatik kayaçlarla (olasılıkla volkanik) izotopsal etkileşime uğramış yüzeysel kökenli meteorik sular olduklarını göstermektedir. Sıvı kapanımlar içindeki CO2`nin karbon izotopları bileşimi ise bu çözeltilerin özellikle karasal veya denizel ortamlarda oluşmuş karbonatlı seviyelerden geçmiş olabileceğine işaret etmektedir. Bu ana kadar yapılan tüm saha ve laboratuvar incelemelerin^ dayanılarak yöredeki damar tipi Pb-Zn-Cu yataklarının volkanik yan kayaçlardaki malzemelerin (kükürt ve olasılıkla metal iyonları) derinlere inerek ısınmış meteorik kökenli sularca çözülüp, faylar boyunca yeniden çökeltilmeleri şeklinde oluştukları söylenebilir. 

 • kararlı izotop

 • volkanik kayaçlar

 • gang minerali

 • Sivas

 • Clayton, R.N. ve Mayeda, T.K., 1963. The use of bromine pentafluoride in the extraction of oxygen from oxides and silicates for isotope analysis. Geochim. Cosmochim. Acta, 27,43 - 52.

 • Clayton, R.N., (Weil, J.R. ve Mayeda T., 1972. Oxygen isotope exchange between quartz and water. J. Geophys. Res., 77. 3057 - 3067.

 • Friedman, I. ve O`Neil, J.R., 1977. Compilation of stable isotope fractionation factors of geochemical interest; Data of Geochemistry, Geological Survey proff. paper, 440 - KK, 12 p.

 • Gökçe, A., 1990a. Kurşunlu (Ortakent - Koyulhisar - SİVAS) Pb-Zn-Cu yataklarında sıvı kapanım ve jeotermometre incelemeleri. Türkiye Jeoloji Büll., 33,31-37.

 • Gökçe, A., 1990b. Kurşunlu (Ortakent - Koyulhisar - SİVAS) Pb-Zn-Cu yataklarında kükürt izotopları incelemesi M.T.A. Dergisi, 111, 111 - 118.

 • Gökçe, A., 1993. Hidrotermal maden yataklarının köken ve oluşum koşullarının araştırılmasında kararlı izotoplar jeokimyası incelemeleri ve Türkiye`den trnekler. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, Sayı 42 (baskıda).

 • Gökçe, A. ve Özgüneylioğlu, A., 1988. Kurşunlu (ortakent - Koyulhisar - Sivas) Pb-Zn-Cu yataklarının jeolojisi, oluşumu ve kökeni. Cumhuriyet Univ., Müh. Fak., Yerbilimleri Dergisi, 5/1,23 - 36.

 • Hoefs, J., 1987. Stable isotope geochemistry. Springer Verlag,241p.

 • Hugh, P. ve Taylor, J.R., 1979. Oxygen and hydrogen isotope relationships in hydrothermal mineral deposits. Barnes, H.L. (edt.); Geochemistry of hydrothermal ore deposits, p. 236 - 277, Wiley, Newyork.

 • Sheppard, M.F., 1986. Characterization and isotopic variations in natural waters (In; Valley et all. (Edts.); Stable isotopes in high temperature geological processes, Reviews in mineralogy, V: 16,165 -183).

 • Tetis Kuşağı Anadolu Kesiminin Jeolojik Evrimi
  Metin Şengün
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Tetis kuşağının Jeolojik evrimi, Gondvana kuzeyinden kopan ince bir kıtasal parçanın coğrafik boyutunun belirlenmesi ve bu parçanın Avrupa`ya eklenmesine ilişkin sürecin kinematik parametrelerinin saptanması ile özdeşleşir. Bu makalede Tetis kuşağının Anadolu bölümüne ait jeolojik sınırlamalar tartışılmakta ve yayınlanmış paleomanyetik verilerle entegre edilerek bazı yeni görüşler kapsayan bir jeolojik evrim modeli önerilmektedir.1. Gondvana kuzeyinden kopan kıtasal parçanın kuzeyi, Balıkesir - Bursa - Eskişehir - Ankara - Kastamonu -Tokat - Erzincan ve Kars`tan geçen Tetis keneti ile sınırlanır. Güney sının ise Bitlis/Pütürge masiflerinin hemen kuzeyinden geçerek kapanmasını henüz tamamlamamış Doğu Akdeniz`e bağlanır. 2. Neotetis`in kuzey kolu yoktur. Bu görüşü destekleyen üç temel veri ayrıntılı olarak tartışılmıştır, a.Pontidler`deki Mesozoyik magmatizma yay magmatizmasıdır. b. Yayardı havzaya ait çökeller Liyas`ta başlar ve üste/kuzeye doğru derinleşen bir karbonat/fliş kaması ile temsil edilir. Bu çökel paketin altında ise üst doğru tane incelmesi gösteren (regresif), serpantinit kapsayan, granitlerle kesilmiş, esas olarak Triyas yaşlı, Tetis kenetine bitişik ve diğer bir anlatımla bu kenete jenetik olarak bağlı bir flişoid paket yer almaktadır, c. Kenetin güneyinde Triyas - ÜstKretase yaşlı, Triyas öncesi bir temel üzerinde uyumsuz, faunal ve sekansiyel olarak kenetin kuzeyinden tamamen farklı bir çökel paket vardır. Bu veri, tek başına, bu kenetin en azından tüm Mesozoyik süresince varolmuş bir okyanusa ait olduğunun somut kanıtıdır. Zonguldak, Azdavay ve İstanbul Palezoyiğinde Karbonifer ve Permiyen çoğunlukla karasal çökellerle temsil edilirken, kenetin kuzeyindeki kenete komşu alanda varolan denizel Karbonifer - Triyas güneye bakan bir paleomorfolojiye işaret eder. Diğer yandan Toroslarda Paleozoyik istiflerin kuzeye bakışımlı olması Tetis`in sadece Mesozoyik`te değil, Paleozoyik`te de var olduğunu düşündürür. Diğer yandan, Atlantik okyanusuna ait verilerin Gondwana ile Avrazya arasında çok büyük bir açıklığa işaret etmesi, yukarıdaki görüşü desteklemekte olup, Permo -Triyas`ta riftleşme olmadığını ve diğer yandan bu dönemde Gondvana-Avrasya çarpışmasının da söz konusu olamayacağını göstermektedir. Batı Pontidler Triyas`ta saat yönünde dönerken, marjinal ofiyolitler aktif kıta kenarı üzerine itilmiş, yay önü havza sınırlı olarak yükselmiş ve Batı Karadeniz`de kabuk incelmesi başlamıştır. Tetis`in kuzeye dalması Gondwana kuzeyinde gerilme rejimi yaratırken, Üst Permiyen`den itibaren gelişen çanaklarda (İzmir - Ankara zenu, Balıkesir yöresi ve Kütahya civan) tüm Mesozoyik boyunca derinleşen istifler çökelmiştir. Gondvana kuzeyinde kabuk incelmesi Üst Permiyen`de başlamış, ancak kıtasal parçanın kopması, paleomanyetik verilere göre, Liyas`a kadar gerçekleşmemiştir. Karakaya formasyonu içinde ara katkı olarak bulunan bazik volkanikler ile granitlerle kesilmiş gabroyik kayaçlar fraksiyonal kristallenmeye bağlı olarak biyotit ve/veya hornblendli granitle ve daha sonra dahololökokrat granitlerle devam etmiştir. Bu magmatizmanın üst yaş sının Liyas`tır. Erken Liyas`ta gerçekleşen dalma-batma zonu gerilemesi yay önü havzadaki sıkışma rejiminin okyanus tarafına göçüne neden olurken, yay-ardı havzaya ait gerilme rejimi de okyanus tarafına göç etmiş ve Liyas döneminin çukur alanlar yayardı havza çökelleri ile transgeressif olarak örtülmüştür. Bu dönemin pozitif alanlar Portlandiyen - Berriaziyen`den itibaren progresif olarak çökmüş ve kuzeye bakışımlı Liyas - Lütesiyen yaşlı bir karbonat - flis kaması ile örtülmüştür. Kretase döneminde çarpışma başlamış ve pasif kıta kenarları şiddetle deforme olmuştur. Aktif kıta kenarında ise tüm Kretase öncesi deformasyonları silen, 30 - 50 km. genişliğinde YB/DS metamorfizması gelişmiştir. Bu deformasyon kuzeye doğru aralığı genişleyen ritmik makaslama zonları ile devam etmekte ve Kimeriyen ile Kretase deformasyonlan yanyana görülebilmektedir.Ofiyolitler, erken çarpışma döneminde pasif kıta kenarları üzerine itilmiş, imbrike bindirmelerle yükselmiş ve çarpışma döneminin rotasyonal süreçlerine bağlı olarak gelişen ön çukurlara kaymıştır. Neotetis`in Bitlis - Pütürge kuzeyindeki keneti Lütesiyen sonunda tamamen karasallaşmıştır. ancak, kıtasal parçaların tam olarak uyuşması Miyosen`e kadar tamamlanmamıştır. Kıtasal parçaların uyumunda doğrultu atımlı fayların önemi vurgulanmış ve Doğu Akdeniz`in kapanmasının sayısız sol atımlı fayla sağlanmakta olduğu görüşü getirilmiştir.

 • Tetis Kuşağı

 • ofiyolit

 • granit

 • Anadolu

 • Adamia, S.A., LordMpanidze, M.B. and Zakariadze, G.S., 1977, Evolution of an active continental margin as exemplified by the ALpine history of the Caucasus. Tectonophysics, 40, 183 - 189.

 • Akdeniz, N., 1985, Akhisar, Gölmarmara, Gördes ve Sındırgı arasının jeolojisi, Ph. D. Thesisis (İn Turkish) 254 p. (unpublished).

 • Akdeniz. N. ve Konak, N., 1979. Simav - Emet - Tavşanlı - Dursunbey ve Demirci yörelerinin jeolojisi, MTA report No. 6547 (Unpublished)

 • Akyürek, B., Bilginer, E., Dağer, Z., Sunu. O., 1979. Lower Triassic outcrop in the vicinity of Hacılar village (North of Cubuk - Ankara). Bull. Geol. Soc. Turkey 22, 169 - 174 (In Turkish).

 • Akyürek, B., Bilginer, E. Akbaş, B. Hepşen N., Pehlivan S., Sunu O., Soysal, Y., Dağer, Z., Çatal, E., Sozeri, B., Yıldırım. H., Hakyemez, Y., 1984, Geology of the Ankara - Elmadağ - Kalecik region Bulletin of the Chambers of Geological Engineers. 20 : 31 - 46 (In Turkish).

 • Asutay, H.J., 1987, Geology of the Baskıl (Elazığ) Area and the Petrology of Baskıl Magmatics, MTA Bull. 107 : 38 - 60.

 • Ayhan, A., 1987, Geology of Kozan - Elmadağ region (Adana southern Turkey), Doctorate thesis, 160 p. (Unpublished).

 • Batman, B., 1978, Geological evolution of northern part of Haymana region and study of melange in the area : Bulletin of Earth Science, application and research centre of Hacettepe University, 4: 95 -124 (In Turkish).

 • Bergougnan, H. and Fourquin, C, 1982, Remnants of a pre - Late Jurassic ocean in northern Turkey: fregmants of Permian - Triassic Paleotethys. Discussion: Geol. Soc. Amer. Bull., 93: 929 - 932.

 • Biju - Duval, B., Dercourt, J. and Le Pichon, X., 1977, From the Tethys Ocean to the Mediterranean Seas. A plate tectonic model of the evolution of the western Alpine system. In: B. Biju - Duval and L. Montadert (Editors). Structural History of the Mediterranean basins. Editions Technip, Paris, p. 143 -164.

 • Bingöl, 1968, Contribution a l`etude geologique de la partie centrale et Sud est massif de Kazdağ, Turquie: These, Fac. Sci. Univ. Nancy, France (Unpublished).

 • Boztuğ, D., Debon, F., Le Fort, P. and Yılmaz, O., 1985, Geochemical characteristics of some plutons from the Kastamonu granitoid belt (northern Anatolia, Turkey): Schweizerische Mineralogische und Petrographische Mitteilungen, 64 (3): 389 - 403.

 • Brinkman, 1972, Mesozoic troughs and crustal structure in Anatolia. Geol. Sco. Am. Bull. 83 : 819 - 826.

 • Çağlayan, M.A., Dağer, Z., Erkanol, D., înal, R.N., Sevin, M., Şengün, M., 1983, Mesozoic rock units of Bitlis massive and correlation with that of the Arabian platform, 37. th Sci. and Tech. Cong. Geol. Soc. of Turkey. Abstracts 64-65.

 • Çağlayan, M.A., İnal, R.N., Şengün, M. and Yurtsever, A., 1984, Structural Setting of Bitlis massive. İn Geology of the taurus Belt Procedings, special publication by MTA, Ankara 245 - 254.

 • Çağlayan, M.A., Şengün, M. and Yurtsever. A., 1992, Structural Evolution of Strandjha Massive Thrace, Turkey, International Symposium on the Geology of the Black Sea Region, Ankara, turkey, Abstracts : 7.

 • Çalgın, R., Pehlivanoğlu, H., Ercan, T. and Şengün, M., 1973, Geology of Ankara Region. MTA report No. 6487 (Unpublished).

 • Çapan, U.Z. and Floyd, P.A., 1985, Geochemical and petrographic features of metabasalts within units of the Ankara melange, Ofioliti, 10/1 : 3 - 18.

 • Delaune - Mayere, N., Marcoux, J., Parrot, J.F. et Poisson, A., 1977, Modele devolution Mesozoique de la paleo - marge tehysienne au niveau des nappes radiolaritque et ophiolitique du Taurus Lycien, dfAntalya ei du baer - bassit : 25. congress de la I.E.S.M. Split 1976, Ed. technip.: 79 - 94.

 • Demirtaşlı, E., 1967, Lithostratigraphic units and petroleum potential of the region between Pinarbasi - Sariz and Mağara. MTA report (in Turkish) No. 4389. (Unpublished).

 • Dercourt, J., zonenshain, L.P., Ricou, L.E., Kazmin, V.G., Le Pichon, X., Knipper, A.L., Grandjacquet, C, Sbortshikov, I. M., Geyssant, V., Lapurier, C, Perhersky, D.H., Boulin, J., Sibuet, J.C., Savostin, L.A.., Sorokhtin, O., Westphal, M., Bazhenov, MX., Lauer, J.P. and Biju - Duval, B., 1986, Geological evolution of the Tethys belt from the Atlantic to the Pamirs since the Lias. Tectonophysics, 123: 241 - 315.

 • Dewey, J.F., Hempton, M.R., Kidd, W.S.F., saroğlu, F. and Sengor, A.M.C., 1986. Shortening of continental lithosphere : the neotectonics of eastern Anatolia - a young collision zone. In : Covard, M.P. and Ries, A.C. (eds.), Collision Tectonics, Geol. Soc. Lond. Spec. Publ., 19: 3-36.

 • Dewey, J.F. Pitman, W.C., Ryan W.B.F. and Bonnin J., 1973 Plate tectonics and the evolution of the Alpine system : Geol. soc. Am. Bull. 84. 3137-3180.

 • Dumont, J.F., Gutnic, M., Marcoux, J., monod, O et Poisson, A., 1972, Le Trias des Taurids occidentals (Turquie) Definition bu bassin pamphlien un nouveau domaine a ophiolites a la marge externe de la chaine Taurique. Zeits. deutsch. geol. Gessel., 123 : 385 - 409.

 • Ercan, T. and Gedik, A., 1983, Volcanism in Pontides. Bulletin of Chambers of Geological Engineers (Turkey), 18 : 3 - 30 (In Turkish).

 • Erdoğan, B., 1990, Stratigraphy and tectonic evolution of Izmir - Ankara zone between Izmir and Seferihisar. Int. Earth Sci. Cong. Aegean Region, Abtracts : 154 -155.

 • Erkan, Y., 1975, Petrology of regional metarnorphism in southwestern central Anatolian massive (Kırşehir) Dissertation (in Turkish), 147 p. (Unpublished).

 • Gedik, A., Ercan, T. and Korkmaz, S., 1984, Geology of Central Black Sea Basin (Samsun - Sinop) and petrology of volcanic rocks. MTA Bull, 99, Ankara : 34 - 50 (In Turkish)

 • Göncüoğlu, M.C. and Turhan, N., 1984, Geology of the Bitlis Metamorphic Belt. In: Geology of the Taurus Belt, Proceedings, special publication of MTA, Ankara: 237 - 244.

 • Görür, N., Şengör, A.M.C., Akkök, R., Yılmaz, Y., 1983, Bull. Geol. Soc. Tur., 26/1 : 11 - 20.

 • Gözler, Z., 1986, Geologic and petrographic investigation of Mıhlıdere valley (Kazdağ, northwest Turkey). Bull. Geol. Soc. Turkey, 29: 133 - 142. (in Turkish).

 • Hall, R., 1976, Ophiolite emplacement and the evolution of the Taurus suture zone, Southeastern Turkey. Geol. Soc. America Bull. 87 : 1078 - 1088.

 • Kazmin, V.G., Sbortshikov, I.M., Ricou, L.E., Zonenshain, L.P., Boulin, J. and Knipper, A.L. 1986, Volcanic belts as markers of the Mesozoic - Cenezoic active margin of Eurasia. Tectonophysics, 123 : 123 -152.

 • Kerey, Î.E., 1982, Stratigraphical and sedimentological studies of Upper Carboniferous rocks in northwestern Turkey. Doctorate thesis, University of Keele (unpublished).

 • Ketin, L, 1966, Anadolu`nun tektonik birlikleri, MTA Bull., 66 : 23 - 24.

 • Kocyiğit, A., 1991, An example of an acretionary fore - arc basin from northern Central Anatolia and its implications for the history of subduction of Neotethys in Turkey. Geol. Soc. Am. Bull, 103: 22 - 36.

 • Kocyiğit, A. and Altmer, D., 1990, Stratigraphy of the Halılar (Edremit - Balıkesir) area: Implications for the remnant Karakaya basin and its diachronic closure. Int. Earth Sci. Cong. Aegean Region, Izmir - Turkey, Proceedings, 2 : 339 - 352.

 • Lauer, J.P., 1981, Origine meridionale des Pontides d`apres des nourex resultats paleomagnetics obtenus en Turquie. Bull. Soc. Geol. Fr., 6 : 619-624.

 • Lefevre, r., 1967, Un nouvel element dans le geologique du Taurus Lycienne : les nappes d`Antalya (Turquie). C.R. Acd. Sc. Paris, 265 : 1365 - 1368.

 • Livermoore R.A. and Smith, A.G., 1984, Relative motions of Africa and Europe in vicinity of Turkey, In: Geology of the Taurus belt, MTA special publication, Ankara, Proceedings: 1 - 10.

 • Metin, S., Papak, L, Keskin, H., Ozsoy, I., Polat, N., Altun, I. İnanç, A., Haznedar, H., Konuk, O. and Karabahk, N.N., 1982, Geology of Tufanbeyli - Sanz - Goksun and Saimbeyli area. MTA report, 7129, (unpublished).

 • Norman, T., 1986, The role of ankara Melange in the development of Anatolia (Turkey), İn: The Geological Evolution of the Eastern Mediterranean. Special publication of the Geological Society, No: 17 : 441 - 447, Blackwell Scientific publications, Oxford, 848 pp

 • Özcan, A., Göncüoğlu, CM., Turhan, N., Uysal, S. and Şentürk, K., 1988, Late Palaezoic evolution of the Kütahya - Bolkardağ Belt. M.E.T.U. Jour. Pure and Appl. Sc, 21,1-3:211- 220.

 • Özgül, N., 1983, Geology of Alanya region. Ph.D.Thessis, Univ. Istanbul, 135 p. (unpublished).

 • Özgül, N., Göğer, E., Bingöl, I., Baydar. O and Erdoğan, B., 1973, Cambrian - Tertiary rocks of Tufanbeyli Region. Geol. Bull. Tur., 16/1: 82 - 100 (In Turkish).

 • Özkaya, I., 1982, Marginal basin ophiolites at Oramar and Karadağ, S.E.Turkey. J. Geol., 90: 269 - 278.

 • Öztürk, E.M., 1982, Geology of Balcikhisar - Karadilli (Afyon) and Derekoy (İsparta) region. In: Int. Earth Sci. Cong. Aegean Region, Abstracts: 125.

 • Philipson, A., 1915, Reisen und Forschungen in Westlichen Klainasien, Pet. Mitt. Erg. M. 167: 177 -180.

 • Pitman, W.C., and Talwani, M., 1972, Sea floor spreading in the North Atlantic. Geol. Soc. Am. Bull., 83 : 619 - 649.

 • Ricou, L.E., 1980, Structure of Taurids between Hellenides and Zagrids (In Turkish). Bull. GeolSoc. Tur., 23/1: 201-211.

 • Ricou, LE., Argyriadis, I. et Lefure, R., 1974, Propositon d`une origine interne pour les nappes d`Antalya et le massif d`Alanya (Taundes occidentals Turquie) : Bull. Soc. Geol. France, 16: 107-11.

 • Ricou, LE., Argyriadis, 1. et Marcoux, J., 1975, L`axe calcaire du Taurus, un alignment de fenetres arabo - africaines sous les nappes a materiel radiolaritique, ophiolitique et metamorphic. Bull. soc. Geol. France, 17 : 1024 -1044.

 • Ricou, L.E., Dercourt, J., Geyssant, J., Grandjacquet, C, Lepvrier, C, and Biju - Duval, B., 1986, Geological constraints on the evolution of the Mediterranean Tethys. Tectonophysics, 123 : 83 -122.

 • Robertson, A.H.F., 1990, Tectono - sedimentary evolution of the Eastern Mediterranean Neotethys. Summaries, questions and answers. In : Int. Earth Sci. Cong. Aegean Region., İzmir - Turkey, Proceedings, No. 2 : 236 - 270.

 • Robertson, A.H.F. and Dixon, J.E., 1984, Introduction : aspects of the geological evolution of the Eastern Mediterranean. In : Dixon, J.E. and Robertson, A.H.F. (eds). The evolution of the Eastern Mediterranean. Spec. Publ. geol. Soc, Lond., 17:1-74.

 • Robertson, A.H.F. and Woodcock, N.H., 1981, Gödene zone, Antalya Complex, S.W. Turkey : volcanism and sedimentation on Mesozoic marginal oceanic crust. Rdsch, 70 : 1177 - 1214.

 • Saner, S., 1980, Plate - tectonic interpretation of besin formation in Western Pontides and neighbouring areas in northwestern Turkey. MTA Bull., 93/94 : 1 - 19.

 • Sanbudak, M., 1989, Did the Black Seâ open as a resuiî of back - arc rifting? Or was it remnant ofEarly Mesozoic Tethys? A paleomagnetic approach. 43 th Geol Congr. Turkey, Abstracts: 31.

 • Şenel, 1986, Geology of Tahtalıdağ and surroundings (antalya - Kemer). Uni. Istanbul, Ph. D. thesis (in Turkish), 218p. (unpublished).

 • Şengör, A.M.C. and Kidd, 1979, post - collisional tectonics of the Turkish - Iranian plateau and a comparison with Tibe . Tectonophysics, 55 : 361 - 376.

 • Şengör, A.M.C. and Yılmaz, Y., 1981, tethyan evolution of Turkey : a plate tectonic interpretation. Tectonophysics, 75 : 181 - 241.

 • Şengün, M., 1984, Geology and petrography of Tatvan region, Bitlis massive, SE Turkey. Ph. d. thesis (in Turkish), 157p. (unpublished).

 • Şengün, M., 1990, Plate Mosaic of Turkey during the Mesozoic. IESCA, Int. Earth Sci. Congr. Aegean Regions Abstracts: 192 -194.

 • Şengün, M., Acarlar, M., Çetin, F., Doğan, Z.O. and Gök, A., 1978, Structural setting of Alanya massive. Bull. Geol. Eng. Turkey, 6 : 39 - 44 (In Turkish).

 • Şengün, M., Akat, U., Akçören, F. and Keskin, H., 1986, Ophiolite emplacement around Dacky Kastamonu. Geol. Congr. Turkey : Abstracts :27.

 • Şengün, M., Keskin, H., Akçören, F., Altun, I., Sevin, M., Akat, U., Armağan, F. and Acar, S., 1990a, Geology of the Kastamonu region and geological constraints for the evolution of the Paleotethyan domain. Geol. Bull. Turkey, 33/1 : 1 -16 (In Turkish).

 • Şengün, M., Asutay, H.J., Ercan, T. and Metin, S., 1990b, Maden formation: sedimentation and volcanism on a synorogenic passive margin (Bitlis/Puturge), SE Turkey. IESCA, Int. E. Sci. Cong. Aegean Regions, Abstracts : 126-127.

 • Smith, A.G., 1971, Alpine deformation and the oceanic areas of the Tethys, Mediterranean and Atlantic. Geol. Soc. Am. Boil, 82 : 2039 - 2070.

 • Stocklin, J,, 1974, Possible ancient continental margins In Iran. In : The Gcolosy of Continental Margins, Springer, New York, p. 873 - 887.

 • Stocklin, J., 1977, Structural correlation of the Alpine ranges between Iran and Central asia. Mem. Soc. Geol. France. Hors Ser., 8 : 333 - 353.

 • Suess, E., 1904 - 1924, The Face of the Earth, 5 Vols., Clarendon press, Oxford.

 • Tokel, S., 1992, Magmatic and geochemical evolution of the Pontide segment of the northern Tethys subduction system, ISGB - 92, Ankara - Turkey, Abstracts, p. 34.

 • Tolluoglu, 1987, Petrographical features of Kırşehir metamorphites of Central Anatolian massive. Doğa, 11/3:344-361.

 • Toprak, S., 1984, Coals of Westphalien A, Karadon region of Zonguldak, Turkey. M. Sc. Thesis, Univ. of Pittsburg, 78 p. (unpublished).

 • Üşümezsoy, S., 1987, The NW Anatolian accretionary orogeny: western termination of Paleotethyan suture belt. Geol. Bull. Turkey, 30/2: 53 - 62.

 • Westphall, M., Bazhenov, M.L., Lauer, J.P., Pechersky, D.M. and Sibuet, J.C., 1986, Paleomagnetic implications on the evolution of Tethys belt from the Atlantic ocean to the Pamirs since the Triassic. Tectonophysics, 123 : 37 - 82.

 • Yazgan, E., 1984, Geodynamic evolution of eastern Taurus region. In : Geology of the Taurus belt, CM. Goncuoğlu and O. tekeli (eds.), special publicattion of MTA, Turkey : 199 - 208.

 • Yazgan, E, and Chessex, R., 1991, Geology and tectonic evolution of the southeastern Taurides in the region of Malatya (Turquie oriantele) element de la suture sud - tethysienne. Bui. Soc. Geol. France, 15/1: 59 - 69.

 • Yılmaz, P.O., 1984, The Alakırçay unit, Antalya complex : a tectonic enigma. In : C. M. Goncuoğlu and O. Tekeli (eds.), Geology of the Taurus belt, special publication of MTA, Turkey: 27 - 40.

 • Yılmaz, O., 1979, Metamorphic petrology of nothwestern Daday - Devrekani massive, Thesis (in Turkish), Hacettepe Univ., Ankara, 176p. (unpublished).

 • Yılmaz, O. and Boztuğ, D., 1986, Kastamonu granitoid belt of northern Turkey : First arc plutonism product related to the subduction of the Paleotethys. Geology, 14 : 179 - 183.

 • Zonnenshain, L.F. and Le Pichon, X., 1986, Deep basins of the Black Sea and Caspian Sea as remnants of Mesozoic back - arc basins. Tectonophysics, 123 : 181 - 240.

 • Zonenshain, L.P., Savostin, L.A., Volodina, A.N. and Varclapetyan, A.N., 1979, Cenozoic plate tectonics and geologic evolution of the middle part of the Alpine - Himalayan belt. In : L.P. Zonenshain (editor), Structure of Lithospheric Plates. Moscow, pp. 54 -124.

 • Gürün Otoktonu`nun Stratigrafisi (Gürün-Sarız arası), Doğu Toroslar-GB Sivas
  Eşref Atabey
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışmada Gürün otoktonunun; Gürün ile Sarız arasında kalan bölümünün stratigrafi özellikleri incelenmiştir. Yörede Paleozoyik-Tersiyer yaş aralığında farklı 14 birim ayırtlanmıştır. Gürün otoktonu (göreli otokton) temelini Üst Devoniyen ve Üst Permiyen yaştaki kaya birimleri oluşturur. Gümüşali formasyonu (Üst Devoniyen) kumtaşı, kuvarsit, kireçtaşı ve şeyi ile, Yığılıtepe formasyonu ise (Üst Permiyen) kireçtaşı ve dolomitten oluşur. Karbonifer ile Alt Permiyen temsil edilmemektedir. Yığılıtepe formasyonu ile, kristalize kireçtaşı, killi kireçtaşı, marn, kumtaşı ile temsil olunan Katarası formasyonu (Alt Triyas) arasındaki ilişki uyumsuzdur. Orta Triyas` in varlığı saptanamamıştır. İlk defa ayırtlanan Üst Triyas ile Liyas birimlerinden, Toycu Tepe formasyonu (Üst Triyas) algli kireçtaşı ve dolomitle, Çukuryurt formasyonu ise (Liyas) konglomera/breş, kumtaşı, algli-mercanlı kireçtaşı ve şeyi ile temsil edilmektedir. Çukuryurt formasyonu üzerinde Orta Jura-Senomaniyen yaştaki Yüceyurt formasyonu açılı uyumsuzlukla yer alır. Bu birim algli kireçtaşı, dolomitik kireçtaşı ve dolomitten oluşur. Yörede Türoniyen-Koniasiyen ve Santoniyen1 inalt seviyeleri mevcut değildir. Üst Santoniyen-Kampaniyen (Yanıktepe formasyonu) konglomera/breş, rudistli kireçtaşı ile temsil edilir. Yanıktepe formasyonu ile geçişli olan Akdere formasyonu (Üst Kampaniyen-Mestriştiyen) eş değeri olan konglomera/breş, kalkarenit, killi kireçtaşından oluşmuştur. İnceleme alanında Tersiyer birimlerinden Abdalpman formasyonu (Paleosen-Alt Eosen) Akdere formasyonu üzerinde yer yer geçişli olup, içerisinde konglomera/breş, kalkanerit, killi kireçtaşı, çört yumrulu marn, çakıllı kumtaşı egemen kaya topluluğudur. Bu birim üzerinde yer yer geçişli yeralan Demiroluk formasyonu (Lütesiyen) konglomera/breş, nummulitesli kireçtaşı ve marndan oluşur. Tüm bu birimleri açılı uyumsuzlukla örten en genç kaya birimleri, Üst Eosen-Alt Miyosen yaşında olanı (Gövdelidağ formasyonu) konglomera ile, Miyosen ise (Gürün formasyonu) kumtaşı, marn ve kireçtaşı ile temsil edilmektedir. 

 • marn

 • dolomitik kireçtaşı

 • breş

 • Sivas

 • Akkuş, M. F., 1963, Gürün bölgesinin genel jeolojisi ve petrol olanakları (Elbistan-K38a3, di, d4 paftaları), MTA,, Derleme Rap. No, 4063. (yayımlanmamış).

 • Akkuş, M.F.,1971, Darende-Balaban havzasının jeolojik ve stratigrafik incelemesi, MTA, Derg., 76, 1-60.

 • Altıner, D., 1981, Recherches stratigrafiques et micropaleontologiques dens le Taurus oriental au NW de Pınarbaşı (Turquie), These no: 2005, Üniversite` de Geneve, 4505.

 • Atabey, E., 1993, Doğu Toros Karbonat Platformunda Önülke-Dağarası havza gelişimine bir örnek: Akdere Havzası, Gürün-GB Sivas (Türkiye), Türkiye Jeol. Bült.,36/1, 51-61

 • Ayan, T., 1963, Darende batısındaki Hezanlı-Işkın ve Tüde dağlan bölgesinin (Elbistan K38-c4 L38-a2, SE) detay jeolojisi ve petrol imkanları, MTA. Derleme Rap., No, 4435 (yayımlanmamış).

 • Aziz, A., Meşhur, M., ve Serdar, H.S., 1979, SarızPınarbaşı-Kaynak dolayının jeolojisi ve hidrokarbon olanakları, TPAO. Rap., no, 1357 (yayımlanmamış).

 • Aziz, A., ve Erakman, B., 1980, Tufanbeyli (Adana) - Sanz (Kayseri) - Gürün (Sivas) ilçeleri arasında kalan alanın jeolojisi ve hidro karbon olanakları, TPAO. Rap. no, 1526 (yayımlanmamış).

 • Aziz, A., Erakman, B., Kurt, G. ve Meşhur, M., 1982, Pınarbaşı - Sanz - Gürün ilçeleri arasında kalan alanın jeolojisi raporu, TPAO. Rap., no, 1601 (yayımlanmamış).

 • Baykal, R, 1944, Malatya - Kayseri arasındaki Toroslann jeolojik yapısı, MTA, Derleme Rap. no, 1701 (yayımlanmamış).

 • Baykal, F., 1966, 1/500000 ölçekli Türkiye Jeoloji haritası, Sivas paftası, MTA yayınlan.

 • Blumenthal, M.M., 1944, Kayseri ile Malatya arasındaki Toros bölümünün Permo - Karbonifer arazisi, MTA, Dergi, 1/31,105-118.

 • Blumenthal, M.M., 1952, Das Taurische Hochgebirge des Aladağ, neuere Forchungen zu seiner Geographie, Staritgraphie, und Tektonik: MTA, Ankara, Seri D, 136 p.

 • Canik, B., 1964 , Malatya bölgesi 1/25000 ölçekli Elbistan-K37 al paftası ile Binboğa-Tahtalıdağ arasında kalan bölgenin (Elbistan K37-Cİ ve c4 paftalannın) detay jeoloji etüdü ve petrol imkanlan, MTA. Derleme Rap. no, 4187 (yayımlanmamış)

 • Demirtaşlı, E., 1967, Pınarbaşı-Sanz-Mağara ilçeleri arasındaki sahanın litostratigrafik birimleri ve petrol imkanlan, MTA.Rap. no, 4389 (yayımlanmamış).

 • Erkan, E., Özer, S., Sümengen, M. ve Terlemez, t., 1978, Sanz-Şarkışla-Gemerek-Tomarza arasının temel jeolojisi, MTA. Rap., no, 6546 (yayımlanmamış).

 • Kazancı, N., Varol, B., Okan, Y. ve Altmer, D., 1985, Sarız (Kayseri)-Tufanbeyli yöresi Mesozoyik karbonatlarının fasiyes analizleri, TBAG, Araşt., Projesi no, 613.

 • Kozlu, H., Fourcade, E., Günay, Y., Dercourt, J., Cros, P. ve Ballier, J. P., 1990, Doğu Toros bölgesinde Neo-Tetisin konumu, Türkiye 8. Petr. Kongr., Bild., 387-402.

 • Kurtman, R, 1963, Gürün bölgesinde Elbistan K38-bl ve K38-M paftalarının petrol etüdü, MTA. Derleme Rap., no, 4044 (yayımlanmamış).

 • Kurtman, R, 1978, Gürün bölgesinin jeolojisi ve tektonik özellikleri, MTa, Derg., 91,1-12.

 • Metin, S., Papak, L, Keskin, H., Özsoy, İ., Polat, N., Altun, İ., İnanç, A., Hazinadar, H., Konuk, O. ve Karabalık, N.N., 1982, Tufanbeyli-SanzGöksun ve Saimbeyli arasının jeolojisi, Doğu Toroslar, MTA. Jeoloji Etüleri Dairesi Arşiv no, 180 (yayımlanmamış).

 • Metin, S., Ayhan, A. ve Papak, L, 1987, Doğu Torasların batı kesiminin jeolojisi (GGD Türkiye), MTA. Derg., 107, 1-12.

 • Özgül, N., Metin, S., Göğer, E., Bingöl, L, Baydar, O. ve Erdoğan, B., 1973, Tufanbeyli dolayının Kambriyen ve Tersiyer kayaları, Türkiye Jeol., Kur., Bült., 16/1, 82-100.

 • Özgül, N., 1976, Toroslann bazı temel jeoloji özellikleri, Türkiye Jeol. Kur. Bült.,19/1, 65- 78

 • Özgül, N. ve Turşucu, A., 1983, Stratigraphy of the Mesozoic carbonate sequence of the Munzur Mountains (Eastern Taurides). Geol. Taurus Belt Procc, 173-180.

 • Perinçek, D. ve Kozlu, H., 1983 Stratigraphy and structural relations of the units in the AfşinElbistan-Doğanşehir region (Eastern Taurus): in Tekeli,:., and Göncüoğlu, M. C, eds), Geology of the Taurus Belt, Ankara, 181-198.

 • Tekeli, O., 1980, Aladağlann yapısal evrimi, Türkiye Jeol. Kur. Bült., 23,11-14.

 • Tekeli, O., Aksay, A., ve Ürgün, 1987,1/100000 ölçekli Türkiye jeoloji haritaları serisi, Kozan J20 paftası, MTA yayını, 17s.

 • Tekeli, O., Aksay, A., ve Ürgün, B. M., ve Işık, A., 1983, Geology of the Aladağ Mountains, geol, Taurus Belt Procc, 143-158.

 • Varol, B., Kazancı, N., Okan, Y., ve Altmer, D., 1987a, Sanz-Tufanbeyli Otokton Triyas istifinin tanımsal fasiyes özellikleri, Doğa (TBTAK yayını), 11,3,362-378.

 • Varol, B., Kazancı, N., ve Altmer, D., 1987b, Doğu Toroslarda otokton Geyikdağı Birliğinde OrtaÜst Triyas` in varlığı (Sarız-Tufanbeyli yöresi, Kayseri), MTA, Derg., 10), 170-171.

 • Varol, B., ve Magaritz, M., 1992, Dolomitization time boundaries and unconformities: examples from the dolostone of the Taurus Mesozoic sequence, south-central Turkey, Sedimentary Geology, 76,117-133.

 • Varol, B., 1992 (baskıda), Doğu Toroslar Geyikdağı Birliğinde Orta Devoniyen (Şafaktepe fm.) dolomitlerinin kökeni (TufanbeyliSaimbeyli), MTA. Derg., 114.

 • Yoldaş, R., 1972, Kayseri (Sarız) dolayının (ElbistanL36-b2, L37-al paftaları) jeolojisi ve petrol olanakları, MTA. Derleme Rap., no, 4729 (yayımlanmamış).

 • Antakya Havzası Ostrokod Biyostratigrafisi
  Ümit Şafak
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Çalışmada, Antakya ve çevresinde yer alan Alt Miyosen - Pliyosen istifinin litoloji özellikleri ile birlikte ostrakod biyostratigrafisi incelenmiştir. Araştırma, 7 ölçülü stratigrafi kesitine ait 142 örnek üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu kesitlere ait örneklerde Alt Miyosen - Pliyosen serisi içerisinde 120 ostrakod türü tanımlanmıştır. Bu türlerden yararlanılarak bölgede Neomonoceratina helvetica - Aurila soummamensis Zonu, Gökçen (1984) ile Carinocythereis ve Cyprideis`in başlangıç düzeyi saptanmıştır. Bu zon ve başlangıç düzeyleri, Türkiye`de çalışılmış Tetis bölgeleri ve diğer Tetis - Paratetis havzalarında, aynı kronostratigrafik zaman aralıklarında yapılmış çalışmalarla deneştirilmiştir. Bölgede tanımlanan ostrokodlann ortamsal dağılımı göz önüne alındığında, genellikle sığ olan denizel faunanın yanısıra, lagüner ortam ostrakodlannın, istifin başlangıcından üst kesimine dek yer yer etkili olduğu saptanmıştır.

 • ostrakod

 • lagüner ortam

 • biyostratigraf

 • Antakya

 • Aslaner, M, 1973, İskenderun - Kırıkhan Bölgesi`ndeki ofiyolitlerin jeolojisi ve petrografisi, M.T.A. Yayınlan No. 150, Ankara.

 • Bassiouni, M.A., 1979, Brackische und marine Ostrakoden (Cytherideinae, Hemicytherinae, Trachleberildinae) aus dem Oligozaen und Neogen der Turkei, Geol. Jb. Reihe B, Heft: 31:1 - 200, Hannover.

 • Carbonnel, G. and Jiricek, R., 1977, Super zones et datums a Ostracodes dans le Neogene de la Tethys (bassin du Rhone) et de la Paratethys, News. Stratigr. 6 (1): 23 - 29, Berlin.

 • Coutelle, A. and Yassini, I., 1974, Ostracodes du Miocene de la vallee de la Soummam. Algerie nord - orientale. Rev. Esp. Micropal., 6 (1) : 85 - 99.

 • Doruk, N., 1975, Adana ve Antakya Havzaları Neojen ve Kuvaterner ostrakod mikrofaunası ve biyostratigrafisi, Cumhuriyetin 50. yılı Yerbilimleri Kongresi Tebliğleri, s. 143 -150.

 • Doruk, N., 1979, Neogene and Quaternary Ostracoda of Adana and Antakya Basins (Turkey), Proceedings of the VII International Symposium on Ostracodes, Beograd, 165 -172.

 • Ericson, D., 1940, Report on the geology of Hatay (Turkey), M.TA. Rap. No: 1118 (Unpublished).

 • Gökçen, N., 1979, Denizli - Muğla çevresi Neojen istifinin stratigrafi ve paleontolojisi, Doçentlik Tezi, Hacettepe üniversitesi, 178 s., Ankara.

 • Gökçen, N., 1982, Denizli - Muğla çevresi Neojen istifinin ostrakod biyostratigrafisi, Yerbilimleri Dergisi, 9:111-132, Ankara.

 • Gökçen, N., 1984, Neomonoceratina helvetica Superzo ne and Carinocytheris Datumplane in Neogene sequens of Turkey, Newsl. Stratigr. 13 (2), 94 -103,2 Tab, Berlin Stuttgart.

 • Jiricek, R., 1983, Redefinition of the Oligocene and Neogene ostracod zonation Paratethys. Knihovnicka Zemniho plynu a nafty (Nr. 4), 195 - 236/36 Tab.,9Lev.,Hodonin.

 • Selçuk, H., 1985, Kızıldağ - Keldağ (Hatay) dolayının jeolojisi ve jeodinamik evrimi, M.T.A. Enst. (Doktora Tezi), 75 -103, Ankara.

 • Sissingh, W., 1972, Late Senozoic Ostracode of the South Aegean Island. Arc. Bull. Utrecht. Micropaleont., 6:1-187.

 • Şafak, Ü. ve Gökçen, N., 1991, Planktik Foraminifer Zonlamasma Doğu Akdeniz Provensinden Bir Örnek: Mut Havzası Tersiyer İstifi, T J.K. Bülteni, Cilt: 34, Sayı: 1, s. 27 - 37, Ankara.

 • Şafak, Ü. ve Ünlügenç, U.C., 1993, Kozoluk, Solaklı ve Kevizli (Adana kuzeyi) civarında yüzeyleyen Oligosen - Orta Miyosen yaşlı istiflerin ostrakod faunası ve biyostratigrafısi, Geosound, Yerbilimleri, Sayı: 20.

 • Tanar, Ü., 1989, Mut Havzası Tersiyer İstifinin stratigrafik ve mikropaleontoljik (ostrakod ve foraminifer) incelemesi, Doktora Tezi, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enst., 199 s., 3 Ek, 12 Lev., Adana.

 • Toker, V. ve Yıldız, A., 1991, Hatay Yöresi Nannoplankton Biyostratigrafisi, Ahmet Acar Jeoloji Sempozyumu Bildirileri, 199 - 211, Adana.

 • Türkünal, S., 1950, Fevzipaşa - İslahiye - Kırıkhan arasındaki Gavur dağlan hakkındaki jeolojik not. M.TA. Rap. No. 2020 (Yayınlanmamış).

 • Tirebolu-Harşit (Giresun) Arası Jura-Kretase Yaşlı Magmatik Kayaçların Petrolojisi ve Jeokimyası
  Nezihi Köprübaşi
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: İnceleme alanında tabanı Jura - Alt Kretase yaşlı Pontid Alt Bazik Volkanik Karmaşığı oluşturmakta ve Harşit Granitoyidi tarafından kesilmektedir. Bu birim üzerinde Üst Kretase yaşlı Aşağı Harşit Volkanik Karmaşığı gelmektedir. Bu kayaç gurubu birbirinden bağımsız, volkanizma ile başlayıp tortullaşma ile sona eren üç fazdan oluşmaktadır. Yörede en genç volkanikler Neojen yaşlı olivin-ojit bazaltlardır. Pontid Alt Bazik Volkanik Karmaşığına ait kayaçlar genelde kalkalkalen, fakat daha ziyade toleyite geçiş gösteren ve primitif ark ortamını belirten bir jeokimyasal karakterdedir. Harşit Granitoyidi T - tipinde, peralüminüs, kalkalkalen özelliktedir ve olgunlaşmakta olan bir ada yayı ortamını karakterize eder. Aşağı Harşit Volkanik Karmaşığı`na ait kayaçlar da yitim kökenli ve kalkalkalen özelliktedir.

 • toleyit

 • kalkalkalen

 • bazalt

 • Giresun

 • Acar, E., 1972, Giresun - Tirebolu - Harşit - Köprübaşı Kurşun, Çinko, Bakır Madenin Jeolojik Araştırma ve Ön Rezerv Etüd Raporu, M.T.A. Rap. No: 1354 (yayınlanmamış), Ankara.

 • Akın, H., 1974, Die Buntmetall - Komplexerzlagerstatte Harşit - Köprübaşı, Provinz, Giresun / Turkei. Doktora Tezi, Technischen Universitat, Berlin.

 • Aslaner, M., Gedikoğlu A., Tülümen, E., 1982, Harşit Polimetalik Mineralizasyonlannın Ayrıntılı Araştırılması, Tübitak Matematik - Fiziki ve Biyolojik Bilimler Araştırma Grubu Proje No: TBAG 390,120 s., Ankara.

 • Akyol, A. ve Tokel, S., 1991, The Geochemistry and Tectonic Setting of the Demirköy Plüton of the Srednogorie Istranca Granitoid Chain, Nw Turkey, Min. Mag. Vol. 55,249 - 256.

 • Brown, G.C., Thorp, R.S., Webb, P.C., 1984, The Geochemical Characteristic of Granitoids in Constrasting Arc Comments on Magma Source, Jour. Geol. Soc., 141,413 - 426.

 • Chappel, B.W. ve White, A.J.R., 1974, Two Contrasting Granite Types: Pasific Geol., 8,173 -174.

 • Eğin, D., 1978, Pollmetallic, Sulphide Ore Deposits and Associated Volcanic Rock from the River Area, N.E. Turkey Ph. D. Thesis, University of Durham.

 • Gedikoğlu, A., 1978, Harşit Granit Karmaşığı ve Çevre Kayaçlan, Doçentlik Tezi, K.T.Ü. Yer Bilimleri Fakültesi, Trabzon.

 • Irvine, T.N., ve Baragar, W.R.A., 1971, A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks: Canadian Journal of Earth Sciences, 8, 523 - 548.

 • Ishihara, S., 1977, The Magnetite Series and Ilmenite Series Granitic Rocks: Ming. Geol., 27, 293 - 305.

 • Kuno, H., 1960, High - alumina basalt: Journal of Petrology, 1,121 -145.

 • Kuno, H., 1968, Differantiation of Basalt Magmas, in Hess, H.H. and Poldervaat, A. (edit), Basalts, 2 (interscience), New York, 623 - 688.

 • Macdonald, G.A. ve Katsura, J., 1964, Chemical Composition of Hawaian Lavas: Journal of Petrolory, 5,82 -133.

 • Peacock, M.A. 1931, Classification of Igneous Rock Series: Jour. Geol., 39,1 - 54.

 • Pearce, J.A., Harris, N.B.W., ve Tindle, A.G., 1984, Trace Elements Discrimination Diagram for the Tectonic Interpretation of Granitic Rock, Journal of Petrology, 25/4,43 - 63.

 • Peccerillo, A. ve Taylor, S.R., 1976, Geochemistry of Eocene calcalkaline volcanic rocks from Kastamonu area, Northern Turkey: Contr. Mineral. Petrol., 58,63 - 81.

 • Pitcher, W.S., 1983, Granite Type and Tectonic Environment, In: HSU, K. (ed.), Mountain Building Process, Academic Press, London, 19 - 40.

 • Schultze - Westrum, H.H., 1959, Giresun Vilayeti Espiye Sahasının Jeolojisi ve Yatak Bilimi Bakımından Etüdü (G41 % ve ag), M.T.A. Rapor No: 3090 (Yayınlanmamış), Ankara.

 • Streckeisen, A., 1976, To Each Plutonic Rocks its Proper Name, Earth Sci. Rev., 12,1 - 33.

 • Vujanoviç, V., 1972, Köprübaşı Cevher Zuhuru (Kuzeydoğu Anadolu), M.T.A. Dergisi, 79,17 - 21.

 • Wedepohl, K.H., 1975, The contribution of checimal data to assumption, about the origin of mag mas from the mantle. Fortshr. Mineral., 52, 99 -192.

 • Zanettin, B., 1984, Proposed new chemical classification of volcanic rocks: Episod, 7 / 4,19 - 20.

 • Zankl, H., 1959, Harşit Vadisi Bölgesinde Yapılan Maden Yatakları ile ilgili Jeolojik Etüd Hakkında Rapor., M.T.A. Rapor No: 2751 (Yayınlanmamış), Ankara,

 • Zankl, H., 1962, Magmatismus und Bauplan des Astpantischen Gebirges im Querprofil des Harşit - Tales., Bayerisch Akademie der Wissenchaften, Abhandlungen, Neue Folge., Heft 109,61-69.

 • Ortakale (Sarıkamış-Kars) Kromit Zuhurlarının Özellikleri ve Kökeni
  Necati Tüysüz
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: İnceleme alanı melanj özelliğinde olup, bu melanj içinde belli fay hatları boyunca irili ufaklı birçok kromit zuhuru yer alır. Bunlar, genelde 4 - 5 m çapında oldukça yuvarlak masif kütleler şeklindedirler ve 2 - 20 cm kalınlığında dünitik bir zarf ile sarılmışlardır. Buna karşılık Kurtdeliği Tepe civarındaki kromitler, 15 - 20 cm kalınlıklarında ve harzburjit bantlarına paraleldirler. Masif kromitler yüksek tenörlüdür. Bunları çevreleyen gabrolardaki aksesuar kromitler daha fazla A! içermekte olup, sözkonusu kromitler arasında Cr/Al oranı dereceli olarak değişmektedir. Ayrıca harzburjitlerde korozyona uğramış idyomorf kromitler gözlenmektedir. Tüm bu veriler, incelenen kromitlerin muhtemelen stratiform kromitlerin oluşumu koşullarında oluştuklarını ve daha sonra çeşitli tektonik olaylar sonucunda bugünkü şekillerini kazandıklarını göstermektedir. 

 • Kromit

 • gabro

 • harzburjit

 • Kars

 • Ahmed, Z., 1984, Stratigraphic and textural variations in the chromite composition of the ophiolitic Sakhat Qua complex, Pakistan, Econ. Geol, 79,1334 -1359

 • Boudier, F. ve Nicolas, 1986, Harzburgite and subtypes in obpiolitic and oceanic environments, Earth Planet. Sci. Lett., 76, 84 - 92

 • Dick, H.J.B. ve Bullen, T., 1984, Chromian spinel as a petrogenetic indicator in abyssal and alpine - tpe peridoties and spatially associated lavas, Contrib. Mineral. Petrol., 85,54 - 76

 • Dickey, J.R. ve Yolder, H.S., 1972, Partitioning of chromium and aluminium between clinopyroxene and spinel, Carnigie Ins. Washington, Year book, 71, 384-392

 • Engin, T., Balcı, M., Sümer, Y. ve Özkan, Y.Z., 1983, Guleman (Elazığ) krom yataklan ve peridotit birimin genel jeoloji konumu ve yapısal özellikleri, M.TA. Derg., 96,77 -100

 • Hutchinson, C.S., 1972, Alpine - type chromite in north Borneo, With special reference to Danuel Bay, Am. Mineral, 37, 835 - 856.

 • Irvine, T.N., 1965, Chromian spinel as a petrogenetic indicator, Part 1, Theory, Can. J. Eadth Sci., 2, 648-671.

 • Irvine, T.N., 1967, Chromian spinel as a petrogenetic indicator, Part 2, Petrologic applications, Can. J.EarthSci.,4,71-103

 • Jan, M.Q. ve Windley, B.F., 1990, Chromian Spinel - Silicate Chemistry in Ultramafic Rocks of the Jijal Complex, NW - Pakistan, Journ. Petrology, 31,666-715

 • Leblanc, M. ve Temagoult, A., 1989, Chromite pods in a lherzolite massif (Colto, Algeria): evidence of oceanic - tpe mantle rocks along the western Mediterranean Alpine Belt, Lithos, 23, 153 -162

 • Loney, R.A., Himmelberg, G.R. ve Coleman, R.G., 1971, Structure and petrology of the alpine - type peridotite at Burro Mountain, California, U.S.A., Jour. Petrology, 12,245 - 309

 • Marakushev, A.A., 1979, Some aspects of ore formation in ultramafics, Min. Deposita, 14, 81 -101

 • Musallam, K., 1989, Geologische, petrologische und lagerstattenkundliche Untersuchungen an den ophiolitischen Gesteinen des Aras Gebirges (Provinz Kars, Türkei), arşiv no: 105875, 71 s., BGR - Hannover (yayınlanmamış)

 • Nicolas, A. ve Violette, J.E., 1982, Mantle flow at ocenic spreading center model derived from ophiolites, Tectonophysics, 81, 319 - 339

 • Paktunç, A.D., 1990, Origin of podiform chromite deposits by multistage melting, melt segregation and magma mixing in the upper mantle, Ore Geol. Rev., 5,211-222

 • Panayiotou, A., 1978, The mineralogy and chemistry of the podiform chromite deposits in the serpentinites of the Limassol Forest, Cyprus, Min. Deposita, 13,259 - 274

 • Schwarz, H, 1986, Übersichtsbefahrung des westlichen Aras - Gebirges zwischen Ağn, Kağızman und Kuloğlu, 5s, Vermerk, BGR - Hannover (yayınlanmamış)

 • Sinton, J.M., 1977, Equilibration history of the basal alpine - type peridotite, Red Mountain, New Zealand, Jour. Petrology, 18,216 - 246

 • Stevens, R.E., 1944, Composition of some chromites of the western hemisphere, Am. Mineralogist, 29,1-34

 • Thayer, T.P. 1969, Gravity differantiation and magmatic re - emplacement of podiform chromite deposits, Econ. Geol. Monogr. 4,132 -146

 • Thayer, T.P., 1970, Chromite segregations as petrogenetic indicators, Geol. Soc. S. Africa, spec, publ. 1,380-390.

 • Üşümezsoy, Ş., 1986, Kefdağ ve Soridağ (Guleman) kromit kütlelerinin oluşumu üzerine yeni bir yaklaşım, Jeol. Müh. derg., 29,47 - 60

 • Zhou, M.F. ve Bai, W.J., 1992, Chromite deposits in China and their origin, Min. Deposita, 27, 192-199

 • Koçali Karmaşığı İçindeki Fosil Mangenez Nodüllerinin Özellikleri ve Oluşumu, Adıyaman, Türkiye
  Hüseyin Öztürk
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Üst Jura-Alt Kretase yaşlı Koçali Karmaşığıma Konak Formasyonu içinde, dolotaşı ve radyolarayah kiltaşı düzeylerinde bulunan manganez nodülleri erken diyajenetik evrede oluşmuştur. Oluşumun ana mekanizması biyojenikmaddelerin Mn, Ba, Ni, Cu gibi elementler tarafından ornatılması şeklindedir. Hem nodul oluşumları hem de nodülle birlikte bulunan manganez cevherleşmeleri geç diyajenetik olaylarla yeniden şekillenmişlerdir. Geç diyajenetik evrede, manganez cevherleşmesinin ve nodul oluşumlarının bulunduğu istiften Cu, Ni, Mn, Si çözülüp uzaklaşmış, eşzamanlı Ca, Mg, Si ilavesiyle dolomit, kutnohorit, manganokalsit, kalsit, kuvars ve ağsal pirolusit damarcıkları oluşmuştur. Manganez nodüllerinin hidrojenetik türde, deniz suyu sediment ara yüzeyinde gelişememesinin nedeni okyanus tabanında mangan konsantrasyonunun kesilmesine yol açan dip akıntılarıdır. Diğer bir neden ise aktif kıta kenarına yakın ortamdaki yüksek sedimantasyon oranı olmalıdır.

 • manganez nodülleri

 • kalsit

 • dolomit

 • Adıyaman

 • Amthor, J.E. and Friedman, G.M., 1992, Early to late diagenetic dolomitization of platform carbonates: Lower Ordovician Ellenburger Group, Permian basin, west Texas. Journal of sedimentary petrology, v. 68, no 1, P. 131 — 144.

 • Bonatti, E., Kraemer, T., Rydell, H., 1972, Classification and genesis of submarine iron manganese deposits. In Horn, DR., ed. Ferromanganese deposits on the ocean floor: Washington D.C. National science foundation, p. 149 — 165.

 • Crerar, D.A. and Barnes, H.L., 1974, Deposition deep sea manganese nodules. Geochim. Cosmochimica Acta, 38, p. 279 — 300.

 • Dymbnd, J., 1981, Geochemistry of Nazca Plate surface sediments: An evalution of hyrothermal, biogenic, detrital and hyrogenous source. In : L.D. Kulm, J. Dymond, E.J. Dasch and D.M. Hussong (eds), Nasca Plate: Crustal formation and Andean Convergence. Geol. Soc. Am. Mem., 145,133 —137.

 • Dymond, J.R., Lyle, M., Finney, B., Piper, D.Z., Nurphy, K., Conrand, R. and Nicklas, P., 1984, Ferromanganese nodules from MANOP sites H,S and R — control of mineralogical and chemical deposition by multiple accretionary processes. Geochim. Cosmochimica Acta, 48 : 931 — 939.

 • Halbach, P., Gursky, H.J., Gursky, M.N., Schmidt, R., Maresch, W.V., 1992, Composition and formation of fossil manganese nodules in Jurassic to Cretaceous radiolarities from Nicoya ophiolite complex (NW Cocto Rica). Mineralum deposita, 27,153 — 160.

 • Heath, G.R., 1981, Ferromanganese nodules of deep sea. Economic Geology, 75, p. 736 — 765.

 • Hein, J.R., Lisa, A.M., David, A.C., Ranhold, A.K., 1987, Cobalt rich ferromanganese crust from the exculusive econimic zone of the U.S. and nodules from oceanic Pasific. Sircum Pasific Council for Energy and Mineral Resources. Earth science series, vol. 6, p. 753 — 771.

 • Hein, J.R., Ross, C.K., Alexander, E. and Yeh, H.Z., 1979, Mineralogy and diagenesis of surface sediments from DOMES areas A,B and C. In J. Bischoff and D.Z. Piper (eds) Marine geology and oceanography and the Pasific manganese nodule Province. Plenum, New York, p. 365 —396.

 • Hein, C.R., Koski, R.A., 1987, Chert hosted manganese deposits in sedimentary sequences of the Fransiscan Complex, Diablo range, California. Siliciceous sedimentary rock hosted ores and petroleum. By Van Nostrand Reinhold Company, Inc. New York, p. 207 — 230.

 • Hein, J.R., 1987, Bacterially mediated diagenetic origin for chert hosted manganese deposits in Franciskan Complex, California coast ranges. Geology v. 15, p. 722 — 726.

 • Hein, J.R., Marjorie, S.S., Gein, L.M., 1992, Central Pasific cobalt rich ferromanganese crusts. Historical perspective and regional variability. Keating, BH., and balton, B.R., (eds) Geology and offshore mineral resources of the central Pasific basin, sircum Pasific council for energy and mineral resources. Earth science series, v. 14, New York Springer Verlag.

 • Klinkhammer, G.P. and bender, M.L., 1980, The distribution of Manganese in Pasific Ocean. Earth and Planetary Science Letters, v. 46, p. 361 — 384.

 • Maxon, J.H., 1937, Reconnaissance geology, oil possibilities and mineral resources of Southeastern Turkey, M.T. A. rap. no 680, Ankara

 • Mukhopadhyay, S., Dasgupta, S. and Roy, S., 1988, Distribution and charecter of micronodules in pelagic sediments from Central Indian Ocean and their implications: Marine Min. 7, p. 351 — 360.

 • Nishimura, M., 1992, Sedimantation and hiatuses in the central Pasifle Basin: Their relationship to manganese nodule formation. Keating, B.H. and Balton, B.R. (eds), Geology and offshore mineral resources of the Central Pasific Council for energy and mineral resources. Earth science series, v. 14, New York, Springer Verlag.

 • Perinçek, D., 1978, Çelikhan Sincik Koçali (Adıyaman ili) alanının jeoloji incelemesi ve petrol olanaklarının araştırılması. Doktora tezi, l.Ü. Fen Fakültesi, Tatbiki Jeoloji Kürsüsü. 212 sayfa.

 • Robertson, A.H.F. and Dixon, J.E., 1984, Introduction: Aspects of the geological evolution of the Eastern Mediterranean In: J.F. Dixon and A. H.F. Robertson eds. The geological evolution of the eastern Mediterranean. Spec. Publ. Geol. Soc. London. 17,1 —74.

 • Roy, S., Dasgupta, S., Mukhopadhyay, S. and Fukuoka, M., 1990, Atypical ferromanganese nodules from pelagic Areas of the Central Indian Basin, Equatorial Ocean. Marine Geology, 92 p. 269 —283.

 • Singer, A. and Müller, G., 1973, Diagenesis in argillaceous sedimens In G. Larsen and G.V. Chilingarien (eds). Diagenessis in sediments and sedimentary rocks, 2. Elsevier, Amsterdam, p. 115 — 212.

 • Sung, W. and Morgan J.J., 1981, Oxidative removal of Mn (II) from solution catalysed by the FeOOH (Lepidocrocite) surface: Geochemica et Cosmochimica Acta, v. 45, p. 2377 — 2383.

 • Şengör, A.M.C. and Yılmaz, Y., 1981, Tetyan evolution of Turkey, A plate tectonic approach, Tectonophysics, 75, p. 181 — 251.

 • Sibley, D.F. and Gregg, J.M., 1987, Classification of dolomite rock textures. Journal of sedimentary petrology, v. 57, p. 967 — 975.

 • Sungurlu, O., 1972, VI. Bölge Gölbaşı Gerger arasındaki sahanın Jeolojisi. TPAO Rapor no: 802, yayınlanmamış, Ankara.

 • Tromp, S., 1940, Preliminary report on the oil possibilities of SE Turkey, M.TA. Report, Ankara.

 • Yalçın, N., 1976, Narince — Gerger (Adıyaman ili) alanının jeoloji incelemesi ve petrol olanaklarının araştırılması, Doktora tezi, Î.Ü. Tatbiki Jeoloji Kürsüsü.

 • Yamamoto, S., 1988, Ferromagnesian and metalliferous pelagic clay minerals in oceanic sediments. In Chilingarian, G.V. and Wolf, K.G. eds., Diagenesis II: Developments of sedimentology, 43, Amsterdam, elsevier, p. 115 — 146.

 • Yamamoto, S., 1992, Diagenetic enrichment of manganese and other heavy metals in hemipelagic brown clay of Palu Trench floor. Journal of Sedimentary petrology v. 62, p. 706 — 711.

 • Transgresif Platform Karbonat İstifine Bozburun (Marmaris, Muğla) Yarımadasından Bir Örnek
  Şükrü Ersoy
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu yazının içeriğinde, Bozburun (Marmaris, Muğla) yarımadasında yüzeylenen tektonik birimlerin tabanında yer alan platform karbonatlarının çökelme ortamları ve yorumlan anlatılmıştır. Platform karbonatları altta genellikle iri kristalli ikincil dolomitlerle başlar. Bunlar üste doğru fenestral fabriklipelloidal karbonat istiftaşlarına; daha üstte ise karbonat vake taşlarına geçerler. Dolomitlerin üstündeki bu birimler yoğun biyoklast içerir. Karbonat istiftaşı-vaketaşlan gelgit düzlüğü altı ortamlarda gelişmişlerdir. Bol megalodontlu ve pelletli karbonatlar olasılıkla şelf lagünlerinde durulmuşlardır. Çalışma alanının güneyindeki kesitlerde karbonatlar çökme breşi, algal kireçtaşı ve biyoklastca zengin kireçtaşı düzeylerinden oluşan istif loferitik bir siklotemle temsil edilir. Islif, yukarı doğru derinleşmeyi gösterir şekilde (transgresif) olup, karbonat platformunda bank kenarı ya da resif gerisi ortamda, deniz düzeyinin periyodik değişimlerini gösteren ve gelgit düzlüğü altından, gelgit düzlüğü üstüne kadar değişen fasiyesleri karekterize eder

 • dolomit

 • karbonat

 • breş

 • Muğla

 • Berneouilli, D.; Graciansky, P. C. de; Monod, O. (1974), The extension of the Lycian Nappes (SW Turkey) into the Southeastern Aegean islands. Eclogae Helv., 67,1,4-90.

 • Christodoulou, G. (1969), Geologische und micropaleontogische untersuchungen auf der insel Karpatos (Dodekanes). Paleotographica (A), 115, 1-143.

 • Christodoulou ve Tataris, A. (1972), On the geological structure of the Telos island (Dodecanesus). Bull, geol. Greece 9,28-80.

 • Enos, P. (1977), Holocene sediment accumulations of the sought Florida shelf margin, in. P. Enos and R.D. Perkins (eds.) Quaternany sedimentation in Sought Florida. Geol. Soc. Amerika mem. 147,1,1-130.

 • Enos, P (1983), Shelf environment, in. P.A. Sholle; D.G. Bebout; C.H. Moore, (eds.) Carbonate depositional Environments. The American Assoc. of Petrol. Geologists, USA, 708S.

 • Erdoğan, B.; Altıner, D.; Güngör, T. ve Özer, S. (1990), Karaburun yarımadasının stratigrafisi. MTA derg. 111,1-23.

 • Ersoy, Ş. (1989), Fethiye (Muğla)- Gölhisar (Burdur) arasında Güney Dağı ile Kelebekli Dağ ve dolaylarının jeolojisi (doktora tezi). l.Ü. Fen Bilimi. Ens., 246s.

 • Fischer, AC (1964), The Lofer Cyclothems öf the Alpine Triassic. in D.îvMeriam, (ed.)> Symposium on cyclic sedimentation. Kansas Geol. Survey Bull. 169,1,107-149.

 • Graciansky, P.C. de (1968), Teke yarımadası (Likya) Toroslannm üst üste gelmiş ünitelerinin stratigrafisi ve Dinaro-Toroslardaki yeri. MTA Ens. Derg., 71,73-93.

 • Harbry, N.A & Hail, R. (1988), Mesozoic extensional history of the Southern Tethyan continental margin the Sfi Aegean. Geol. Soc London, 145,283-301.

 • Hsü, K. J. ve Siegenthaler, C. (1969), Preliminary experiments and hydrodynamic movement induced by evaporation and their bearing on the dolomite problemO Sedimentology, 12,11-25.

 • Longman, M.V. (1982), Carbonate diagenesis as a control on stratigraphic Traps AAGP Ed. Course Notes Series 21,159s.

 • Laporte, L.F. (1969), Recognition of a transgressive carbonate sequence within an epeiric sea. Helderberg group (Lower Devonian) of New York State, in. G.M. Friedman (ed.), Depositional environment in carbonate rock. SEPM spec. Pub. 14,98-119.

 • Walker, K.R. (1972), Community ecology of the Middle Ordovician Black River Group of New York State. Geol. Soc. American Bull. 83,8,2499- 2524.

 • Walker, K.R ve Laporte, L.F. (1970), Congruent fossil communities from Ordovician and Devonian fossil communites of New York, Jour. Paleontology, 44,928-944.

 • Wilson, J.L. (1975), Carbonate facies in geologic history. New York, Springer Verlag Pub. 471s.

 • Orombelli, G. ve Pozzi, R. (1967), II Mesozoica nell1 isola di Rodi (Grecia). Riv. Ital. Palcont. Strat. 73,409-536.

 • Philippson, A. (1915), Reisen und Forschungen im Westlichen Kleinaisen S; Karien Sudlichdes maander und das westlichen Lykien Erg. Helf. 183, zu petermanns, mitteilungen Gotha, 135s.

 • Poisson, A. (1977), Recherches Geoloqhes Dans les Taurides occidentals (Turqui), These doct. D1 etat, Üniversite Paris, Xl-Orsay, 795s.

 • Zahuran (Maden-Elazığ) Yöresindeki İki Farklı Tip Cu Cevherleşmesi
  Ayhan Üstündaş Ahmet Sağiroğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Zahuran ve yöresi, iki farklı birimden oluşmaktadır. (1) Orta Eosen yaşlı Maden Karmaşığı, inceleme alanının enyaşlı birimini oluşturmakta olup, bazalt, bazaltik andezitler, diyabazlar, yastık lavlar, kumtaşı - şeyi ardalanması, kırmızı - gri renkli çamurtaşları, kalkerli şeyller ve değişik litoloji ve boyutlarda kireçtaşı bloklarından oluşmuştur. (2)Alt Miyosen yaşlı Lice Formsyonu ise kumtaşı, şeyi ve marn ardalanmasından oluşmuştur. Lice Formasyonu, Maden karmaşığı`nın altından tektonik pencere boyunca yüzeyler. Zahuran Köyü çevresinde görülen cevherleşmeler; (a) Yastık lavlar içerisinde gelişen cevherleşmeler, volkano -tortul oluşumludur. (b) Faylanmayla ilişkili gelişen cevherleşmeler, fay zonlarında hareket eden hidrotermal çözeltilerin, işlevleri sonucu oluşmuştur. Bu iki tip cevherleşme, yan kayaçlarla olan ilişkileri, mineral topluluktan ve yan kayaç alterasyonu bakımından çok farklı özellikler gösterirler. Yastık lavlar içerisindeki cevherleşmeler, kabaca tabakalı, tabakalar yastık lav seviyelerine uyumludur. Cevherleşme ile ilgili bir alterasyon gözlenmemektedir. Fakat genel bir yan kayaç alterasyonu söz konusudur. Cevher mineralleri; baskın olarak bornit, kalkopirit ve pirit, az olarak da sfalerit, kalkozin - kovelin`dir. Faylanmayla ilişkili gelişen cevherleşmeler, yan kayaçla uyumsuzdur ve çevrelerinde geniş alterasyon kuşaklan oluşturmaktadır. Cevher mineralleri olarak pirit, kalkopirit, sfalerit ve yüzeysel altere kısımlarda nabit bakır ve kalkozin- kovelin içermektedirler. Bu tip cevherleşmeler, yastık lavlar içerisinde bulunan cevherleşmelerin hidrotermal çözeltilerle kısmen hareketlendirilmesi sonucu gelişmiş gibi gözükmektedir.

 • yastık lav

 • kalkerli şeyl

 • bornit

 • Elazığ

 • Aktaş, G, and Robertson A. H. F., 1984, The Maden Complex, SE Turkey: Evolution of a Neotethyan active margin: J.E. Dixon and A.H.F. Robertson (Ed.). The Geological Evolution of the Eastern Mediteiranean, 375 - 402, Edinburgh.

 • Baştuğ, M.C., 1980, Sedimentation, deformation, and melange emplacement In the Lice basin, Dicle-Karabegan area, Southeast Turkey; ODTÜ, Ph. D. Thesis, 282 p. (Unpublished).

 • Borchert, H., 1958, Türkiye`de inisiyal ofiyolitik mağmatizmaya ait krom ve bakır cevheri yatakları: MTA yayınlan no. 102, Ankara.

 • Çağatay, A, 1977, Güneydoğu Anadolu bakır yatak ve zuhurlarının jeolojik - mineralojik etüdü sonunda elde edilen jenetik bulgular: MTA Dergisi, 89,46 - 74, Ankara.

 • Çağatay, N., 1979, Yeni gelişmelerin ışığında Türkiye`nin volkanik kökenli masif sülfit yatakları: Jeol. Müh. Odası yayını, 6,35 - 56.

 • Erdoğan, B., 1977, Geology, geochemistry and genesis of the sulfide deposits of the Ergani - Maden region, SE Turkey: Ph. D. Thesis, University of New Brunewick, 288 s, Kanada, (unpublished)

 • Erdoğan, B., 1982, Ergani - Maden yöresindeki Güneydoğu Anadolu Ofiyolit kuşağının Jeolojisi ve volkanik kayaları: TJK Bülteni, 25,1,49-60.

 • Evans, A.M., 1980, An introduction to ore geology: Blackwell Sc. Publication, Oxford, 231 p.

 • Heaton, T.H.E. and Sheppord, S.M.F., 1977, Hydrogen and oxygen isotope evidence for, Sewater complex, Cyprus.

 • Michard, A. Whitachurch, H., Ricou, L.E., Montigny, R. and Yazgan, E., 1984, Tauric Subduction (Malatya - Elazığ Provinces) and its bearing on tectonics of the Tetyan realm in Turkey: J.E. Dixson and A.H.F. robertson (Ed.), The geological Evolution of the Eastern Mediterranean, Edinburgh, 361 - 373.

 • Özçelik, M., 1985, Malatya Güneydoğusundaki Maden mağmatik kayaçlannın jeolojisi ve tektonik ortamına jeokimyasal bir yaklaşım: Türkiye Jeol. kur. Bült, 28,19-34.

 • Özkan, Y.Z. and Öztunalı, Ö., 1984, Petrology of the mağmatik rock of Guleman Ophiyolite; Procedings of the intern symp on the Geol of the Taurus Belt, 285 - 294, Ankara.

 • Özkaya, I., 1978, Ergani - Maden yöresi stratigrafisi: TJK Bülteni, 21,2,129-139.

 • Perinçek, D., 1979, The geology of Hazro - Korudağ - Çüngüş - Maden - Ergani - Elazığ - Malatya area: Guid Book, TJK yayını, 33 s., Ankara

 • Ramdohr, P., 1984, The Ore Minerals and Their intergrowths: Akademia - Verlog, Berlin, 1202 p.

 • Rigo de Righi, M.R. ve Cortesini, A., 1964, Gravity tektonics in foothills structure belt of southeast turkey: American Assoc, Petrol Geol. Bull., 48,1911-1937.

 • Soopner, E.T.C., 1977, Hydrodynamic model for the origin of the ophiolitic Cupriferous pyrite ore Cyprus.

 • Sungurlu, O., Perinçek, D., Kurt, G., Tuna, E., Dülger, S., Çelikdemir, E. ve Naz, H., 1984, Elazığ - Hazar - Palu alanının jeolojisi: TPAO dergisi, no. 29,83 -135, Ankara.

 • Şengör, A.M.C., 1980, Türkiyenin neotekniğinin esasları: TJK Konferans dizisi, 1.40 s., Ankara,

 • Tatar, Y., 1986, Elazığ çevresinde Fırat havzasının yapısal jeolojik özellikleri: Elazığ çevresinde Fırat havzasının jeolojisi ve yeraltı zenginlikleri sempozyumu, Bildiri özetleri, F.Ü. Müh. Fak. Jeoloji müh. Böl., 4 - 5., Elazığ.

 • Üstüntaş, A., 1988, Zahuran - Maden - Elazığ Piritik Cu Cevherleşmeleri: YQksek Lisans Tezi, F.Ü. Fen bilimleri Enş.y 58 s., Elazığ, (Yayınlanmamış).

 • Yazgan, E., 1981, Doğu Torolarda etkin bir paleo - kıta kenarı etüdü (Üst Kıetase - Orta Eosen) Malatya - Elazığ Doğu Anadolu: Yerbilimleri, Hacettepe Univ., 7,83 -104.

 • Tercan (Erzincan)-Aşkale (Erzurum) Arasının Tektoniği.
  Cevdet Bozkuş Özer Yilmaz
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Üst Maestrihtiyen öncesi, Neotetis ürünü olan ofiyolitli karışığın ilk yerleşim dönemidir. Üst Kretase - Oligosen aralığında, bölgesel sıkışma tektoniğine bağlı olarak ofiyolitli karışık ekaylanmalarla kalınlaşmış ve yerel olarak inceleme alanı su üstü olmuştur. Oligosen başlarında yaklaşık D-B doğrultulu ve kuzeye eğimli bindirmeler önünde dağ arası nitelikli ve karasal kırıntılılarla doldurulmuş havzalar gelişmiştir (Çayırlı - Tercan havzası). İnceleme alanında, Geç Miyosen(?) sonu öncesinde ve sonrasında farklı özellikler gösteren tektonik yapılar gelişmiştir. Geç Miyosen(?) sonu öncesinde yaklaşık D-B doğrultulu bindirme ve büyük açılı ters fayları yanı sıra yine D-B eksen gidişli devrik bakışımsız kıvrımlar gelişmiştir. Geç Miyosen sonundan itibaren sıkışma gerilimi yanal hareketler ile karşılanarak KBGD, KD-GB yönlü sağ ve sol yanal doğrultu atımlı faylar ile yine aynı yönlü kesme çatlakları gelişmiştir. Bu yapısal veriler inceleme alanı ve civarının yaklaşık K-G doğrultusundaki sıkışma geriliminin denetiminde olduğunu gösterir.

 • ofiyolit

 • ters fay

 • Erzincan

 • Erzurum

 • Arpat, E., 1965, Ilıca - Aşkale (Erzurum) arasındaki sahanın ve kuzeyinin genel jeolojisi - petrol imkanları: M.T.A. Rap. No: 4040, Ankara.

 • Barka, A., 1984, erzincan havzasının bazı neotektonik özellikleri: Kuzeydoğu anadolu I. Ulusal deprem sempozyumu, bildiriler kitabı, 223 - 247.

 • Bozkuş, C, 1985, Aşkale - Kükürtlü (erzurum) linyit sahasının jeoloji raporu : M.TA. Rap. No: 7760, Ankara.

 • Erentöz, C, 1954, Araş havzasının jeolojisi: TJK. Bülteni, 5,1 - 54, Ankara

 • İnan, S., 1988, Erzurum - Aşkale - Tortum yöresinin tektonik gelişimi: C.Ü. Müh. Fak. Yerbilimleri Dergisi, 5, 37 - 48, Sivas.

 • Kerey, I.E. ve Bozkuş, C, 1988, Orta - Üst Miyosen Kükürtlü (Erzurum) havzasının Alüvyon yelpazesi ve gölsel çökelleri: C.Ü. Müh. Fak. Yerbilimleri Dergisi, 5, 57 - 65, Sivas.

 • Ketin, î., 1950, Erzincan ile Aşkale arasındaki sahanın (1/100.000`lik 46/4 ve 47/3 paftalarının) jeolojisine ait memuar: M.T.A. Rap. No: 1950, Ankara

 • Ketin, İ., 1983, Türkiye jeolojisine genel bakış: İ.T.Ü. yayını, 1259, 595, syf. İstanbul.

 • Koçyiğit, A., 1983, Doğu Anadolu Bölgesi`nin depremselliği ve gerekli çalışmalar: Yeryuvarı ve İnsan, 8-3,25 29.

 • Koçyiğit, a. ve Rojay, B., 1984, Doğu Anadolu Bölgesinin yeni tektonik çatısı ve Horasan - Narman depremi, 1983 : Kuzeydoğu Anadolu I. Ulusal deprem Simpozyumu, Atatürk Üni. Fen - Ed. Fak., 284 - 265, Erzurum.

 • Koçyiğit, A., Öztürk, A., İnan, S. ve Gürsoy, H., 1985, Karasu havzasının (Erzurum) tektonostratigrafisi ve Mekanik yorumu: C.Ü. Müh. Fak. Yerbilimleri Dergisi, 2,2 -15, Sivas.

 • Koçyiğit, A., 1985, Muratbağı - Balabantaş (Horasan) arasında Çobandede fay kuşağının Jeotektonik özellikleri ve Horasan - Narman depremi yüzey kırıkları: C.Ü. Müh. Fak. Yerbilimleri dergisi, 2,17 - 33, Sivas.

 • Koçyiğit, A., 1985, Karayazı fayı: TJ.K. Bülteni, 28 -1 , 66-71, Ankara

 • Lahn, E., 1940, Erzurum havalisinin jeolojik bünyeleri: M.TA. bülteni, 2/19, 233 - 239, Ankara

 • Le Pichon, X., Francheteau, J. ve Bonnin, J., 1973, Plate tectonics: Developments in geotectonics. Elsevier, Amsterdam, 300 p.

 • Me Kenzie, D.P., 1972, Active tectonics of the Mediterranean region: Geophys. J.R. Astr. Soc, 30, 109 -185.

 • Morelli, C, 1978, Eastern Mediterranean, geophysical results and implications: Tectonophysics 46, 33 - 346.

 • Pisoni, C, 1965, Tercan bölgesinin jeolojisi ve petrol imkanları: M.T.A. Rap. No: 446, Ankara.

 • Şaroğlu, F. ve Güner, Y., 1981, Doğu Anadolu`nun jeomorfolojik gelişimine etki eden öğeler: Jeomorfoloji, tektonik, volkanizma ilişkileri, TJ.K. Bült. 24 - 2, 39 - 50.

 • Şaroğlu, F. ve Yılmaz, G., 1987, Doğu Anadolu`da Neotektonik dönemdeki jeolojik evrim ve havza modelleri: M.TA. Dergisi, 107, 73 - 94, Ankara.

 • Şengör, A.M.C. ve Kidçl, W.S.F., 1979, Post - collisional tectonics of the Turkish - Iranian Plateau and a comparison with Tibet: Tectonophysics, 55,361 - 376.

 • Şengör, A.M.C., 1980, Türkiye`nin neotektoniğinin esasları: Türkiye Jeoloji Kurumu Konf. Ser., No. 2,40.

 • Şengör, A.M.C ve Yılmaz, Y., 1983, Türkiye`de Tetis`in evrimi: Levhe tektoniği açısından bir yaklaşım, TJ.K. Yerbilimleri özel dizisi, No. 1,75.

 • Wedding, H., 1964, Kükürtlü kömür zuhurunun jeolojisi hakkında (Erzurum - Aşkale), M.TA. Rap. No: 3384, Ankara.

 • Wedding, H., 1965, Divriği ve Oltu (Kuzeydoğu Anadolu) arasındaki kömür zuhurlarının yaşı, M.T.A. Bülteni, 64,42 - 52 s, Ankara.

 • Meriç ve İnan`ın "Cideina Soezerii (Sirel): Yüzlekler Tanım-Lektotip-Paratipler ve Tartışma" Adlı Makalesine İlişkin Uyarılar ve Tartışma
  Ercüment Sirel
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Cideina Sirel cinsi sırt tarafında bulunan orbitoidal lateral locaların varlığı ile karakterize olur. Bu latarel localarınbulunmamasına rağmen, bir foraminifer Meriç ve İnan tarafından Cideina olarak tanımlanmış ve resimlenmiştir. Yazarların karşılaştırma yaptıkları örnekler çok muhtemelen başka bir cinse aittir bu konudaki tartışma ikna edici görünmüyor. Sırt tarafta bulunan orbitoidal karakterli lateral localardan dolayı Sirtina Bronnimann ve Wirz cinsi Loeblich ve Tappan tarafından Lepidorbitoididae ailesine konmuştur. Sirtina ve Cideina cinsleri arasında çok sayıda benzer yapısal özellikler göz önünde tutulduğunda, Sirel, Loeblich ve Tappan`a uyarak Cideina cinsini Lepidorbitoididae ailesi içine koymuştur. Bununla birlikte, Sirel, orjinal tanımda bu tipler (ortak orbitoidal ve rotalid karakterli) için farklı bir aile (familya) ismi kullanılabileceğini açıkça söylemiştir. Bu gerçekler de yazarlar tarafından görmemezlikten gelinmiştir. Ayrıca, Cideina`nın tip tür adı, lektotip ve paratipler terimleri Meriç ve İnan tarafından yanlış kullanılmıştır. 

 • Lepidorbitoididae

 • foraminifer

 • orbitoidal

 • lektotip

 • Bronnimann, P. and Wirz, A., 1962, New Maastrichtian Rotaliids from Iran and Libya: Eclogae Geol. Helv.,55,2,519-528.

 • Caus, E., Hottinger, L. et Tambareau, Y., 1980, Plissement du

 • Cushman, J.A., 1948, Foraminifera, their classification and economic use: ed. 4, 605p., 55pl., Cambridge, Mass., Harvard University press.

 • İnan, N., Kurt, İ ve Demirbaş, M., 1992, Kretase - Paleosen geçişinde yeni paleontolojik bulgular: İğdirkireçtaşı (Koyulhisar - Sivas): 45. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, s. 28, Ankara.

 • înan, N. ve Temiz, H., 1992, Niksar (Tokat) yöresinde Kretase - Tersiyer geçişinin litostratigrafik ve biyostratigrafik özellikleri: Türkiye Jeoloji Bülteni, 35 / 1,39 - 47, Ankara.

 • International Code of Zoological Nomenclature, 1964, XV International Congress of Zoology: Inter. Trust For Zoological nomenclature, London.

 • Loeblich, A.R., Jr., and Tappan, H., 1964, Sarcodina chiefly The camobiants and Foraminiferida, in R.C. Moore, ed., Tretaise on Invertebrate Paleontology, Part C, Protista 2, Lawrence: Geological Society of America and University of Kansas Press.

 • Loeblich, A.R., Jr., and Tappan, H., 1987, Foraminiferal genera and their classification, V.I, 907 P; V. II, 212 p., 847 pi.: New York (Von Nostrand Reinhold).

 • Meriç, E., 1983, Foraminiferler: Maden Tetkik Arama Enstitusu yayını, Eğitim serisi no, 26, 280p. 151pl, Ankara.

 • Meriç, E. ve înan, N., 1993, Cideina soezerii (Sirel) : Yüzlekler - Tanım - Lektotip - Paratipler ve . . m Tartışma: Türkiye Jeoloji Bülteni. 36,45 - 49, A . Ankara

 • Pokorny, V., 1958, Grundzüge der Zoologischen Mikropalaontologie, V.1,582 p., 549 text - fig., Berlin: VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften.

 • Reiss, Z., 1958, Classification of lameller Foraminifera: Micropaleontology, 4,51 - 70, pl. 1 - 5.

 • Sırel, E., 1991, Cideina, a new forammıferal genus A . from the Maastrichtian limestone of the Cide region (North Turkey): Mineral Res. Expl.

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle