Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1953 OCAK Cilt 4 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Bartın-Kurucaşile Bölgesinde Senonien`e Ait Efüzif Marn-Tüfit Fasiesi Hakkında
W. Th. Fratschner G. Van Der Kaaden
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Amasra-Bartın-Kurucaşile bölgesinde Üst Kretase volkanitlerinde enteresan bir Senonien efüzif marn-tüfit fasiyesine rastlanır. Volkanik faaliyet Anortit bazalt`tan Dasite doğru giden bariz bir differansiyasiyon gösterir. Gayet kalın aglomeralar, tüflü marnlar, foraminiferli marnlar, cam ve kristal tüfitleri ve bu taşları ihtiva eden karışık taşlar sedimantasyon şartlarını açıklamaktadır. Bu durum muhtelif şekilli, denizaltı ve redüksiyon şartları altında teşekkül etmiş Seladonit`in bol olarak bulunmasıyla da belirir. Buraya rüzgâr tesir ile gelmiş ve bin netice gravitatif tefrike tâbi olmuş tüflerde karışmıştır. Andezitik örtü lâvları ve bunlara bağlı diğer aksam poligon sütunları ve konsantrik kabuk şekilleri arzeder. Tahallüle uğramamış materyelde yapılan petrografik inceleme artık bu konsantrik şekli lâvların tahallülü neticesi almadığını gösterir, zira bu şekiller banklı tüflerde de müşahede olunur.Bu durumun dalgalar neticesi husule gelmiş olduğunu kabul ediyoruz. Senon volkanizması, sahillere eğri açılarla uzanan tektonik çatlakları takib etmiştir.

 • Marn-Tüfit Fasiesi

 • Senonien

 • Bartın


 • ARNI, P. : Zur Stratigraphie und Tektonik der Kreideschichten ostl. EreğIi am Schvvarzen Meer. Ecl. geol. Hel. Vol. 24/1931

 • ARNI, P. :Uber die Geologie und den Wert des Steinkohlenbeckens Amasra. MTA. Rapor 1266/1941, unveröffentlicht.

 • BAYRAMGİL, O. :Die vulkanische Brekzie von Dağ köy (Türkey). Bull. Geol. Soc. Turkey Vol. C III/1 1950

 • BAYRAMGİL, O. HÜGİ, F, u. : NOWACKI, W. : Uber ein Seladonitvor-kommen im Gebiete von Zonguldak. (Manuskript eingesehen, erscheint in : Bull Geol. Soc. Turkey)

 • FLIEGEL, G. ; Uber kretazische Deckergüsse im pontischen Kustengebirge Kieinasiens. Ztsch. Dtsch. Geol. GeseIl, Bd. 72/1920

 • HENDRICKS, A. B, a, ROSS, C, S. : ChemieaI composition and genesis of glauconite and celadonite. Am. Min.Vol. 26/1941.

 • KAADEN, G. v. d. : Optical studies on natural plagioclase feldspars with high and Iow temperature opties. Thesis Utrecht 1951.

 • KÖHLER, A. : Recent results of investigations on the feldspars. J. of Geology 57/1949.

 • KOVENKO, V. : Mines de cuivre de Kuvarshan. MTA 1942.

 • McCALLIEN, W. J. : Some turkish pillow lavas. Bull. Geol, Soc. Turkey Jan. 1950

 • McCALLIEN, W. J, and TOKAY, M, : Sedimentation phenoroena of the Cretaeeous of the Black Sea region between Zonguldak and Ereğli, Asia Minor, lnt, Geol. Congress, London 1950. (com. verb. , da Publikation noch nicht gedruekt.)

 • PIRSSON, L, V. Microscopical charaeters of volcanic Tuffs. Am. J. of Sc. Ser. IV VoI. 40, 1915.

 • Fratschner, W. T. & Van Der Kaaden, G. (1953). (German) Über die senone Effusiv Mergel Tuffit Fazies im Raume Bartın Kurucaşile am Schwarzen Meer . Türkiye Jeoloji Bülteni , 4 (1) , 1-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/51593/669215

 • Zonguldak Bölgesinde Tesbit Olunan Seladonit Hakkında
  O. Bayramgil Th. Hügi W. Nowacki
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Zonguldak havzasında Üst kretase esnasında (TOKAY`a göre (Lit. 11)esas itibarile Koniasiyende) vuku bulan volkanizma faaliyeti birçok yerde tüfit teşekkülüne meydan vermiştir. Bu tüfitler kısmen yeknasak, kısmen de muhtelif büyüklükte tanelerden terekküp eder. Bu tüfitlerle genetik münasebeti olan effüzifler Andezit ve Bazaltlardan müteşekkildir. Bu duruma uygun olarak, tüfitler de, esas itibarile vasat bazisiteli plagioklas, miktarca çok daha az monoklin piroksen, yer yer de tâli olarak hornblendve biotititten mürekkeptir

 • seladonit

 • Zonguldak


 • O. BAYRAMGİL : Sedimentpetrographische Untersuchung im Steinkohlenbecken von Zonguldak (Türkei), Türkiye Jeol. K. Bül. III, 1 (1951), 97 124.

 • E. W. GALLIHER : Glauconite Genesis, BulL Geol. Soc, Amer 1935, 1351.

 • J. W. GRUNER : Amer. Min. 20 ( 1935 ), 699 714.

 • S. B. HENDRICKS and C. S. ROSS : Chemical composition and genesis of glaonconite and celadonite, Amer. Min. 26 (1941), 683 708.

 • K. JASMUND : Die silieatisehen Tonminerale. Monographien zu << Angewandte Chemie ›› und <
 • E. MAEGDEFRAU und U. HOFMANN : Z. Krist. 98 (1938), 31-59.

 • M, MEHMEL : Nomogramme zum Mineialbestimmen mit Röntgenstrahlen. Berlin, 1939, Verlag der Deutsch, Min. Ges.

 • R. L. MITCHELL : The spectographie analysis of soils, plants and related materials. Commonwealth Buarau of soil Science, Techn. Com. No. 44, Harpenden ( England ), 1948.

 • A. SCHULLER und E. WOHLMANN : Ober Seladonit und seine systematische Stellung. Neues Jahrb. für Min., Abh., 82, 11-120.

 • TAKAHASCHI and YAGI : Peculiar mud grains and their reIation to the origine of glauconite. Econ. Geol. 24, 1929, 8, 1929.

 • M. TOKAY : Karadeniz Ereğlisi-Alacaağzı-Delilerköyü bölgesi kretase ortüsü jeolojik raporu. Archiv von M.T.A., Ankara 1948.

 • A. N. WINCHELL : EIements of Optical Mineralogy, New York 1951.

 • Bayramgil, O. , Hügi, T. & Nowackı, W. (1953). Zonguldak Bölgesinde tesbit olunan Seladonit hakkında . Türkiye Jeoloji Bülteni , 4 (1) , 17-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/51593/669217

 • Cenub Doğu Türkiye`de Tersiyer-Kretase Hududu
  A. Ten Dam
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Cenup doğu Türkiye`de görünüşe göre devamlı bir teressüp neticesi olarakhusule gelen Germav şayilleri foraminiferlerini tetkik ederken bu formasyonun yaşı probleminin Akdeniz havzasında şimalî Afrika, Mısır, Suriye,Lübnan ve Filistin`de de mevcut olması dolayısiyle bu meselenin Türkiye`dekidurumu üzerinde M.T.A. laboratuvarlarında incelemeler yapılmıştır. Bubölgede Germav formasyonu 800 metre kadar bir kalınlık arzeder. Üstündekırmızı Gercüş formasyonu altında bazen orbitoitli kalker bazen kırmızıyeşil tabakalar bazen de kısmen dolomitli olan masif kalker bulunmaktadır.Germav formasiyonunun iist kısmı alt Eosen alt kısmı üst kretasedir. Sahada bazı yerlerde glokonitli bir tabakanın iist kretase ile alt Eoseni ayırdığıgörülür. Germavın iist ve orta kısımlarını teşkil eden 500 metrede bulunan87 espes bir Paleosen yaşına işaret etmektedir. Buna mukabil alt Germavdabulunan 102 espes kati surette üst kretaseye işaret etmektedir. Bunlar arasında Danyen görülmediğinden ve iki grup mikrofosil arasında bariz bir faunadeğişikliği olmasından Germavda Daniyene tekabül eden bir boşluk olduğuna binaenaleyh Daniyenin mevcut olmadığı neticesine varılmaktadır.

 • Tersiyer

 • Kretase

 • Doğu Türkiye


 • J. A. CUSMAN and H. RENZ : The Foraminiferal fauna of the Lizard Springs Formation of Trinidad BWI Spec. Publ. Cushman Lab, For. Res., No. 181946-pp. 1-48, pl. 1-8.

 • A. TEN DAM : Observations sur le genre de Foraminiferes Karreria Rzehak 1891-Bull. SGF Série 5 Vol. 18 1948-pp, 285-288.

 • N. EGERAN : On the Oil fields located in S. E. TurkeyMTABull. No. 41, 1951. pp. 53-64.

 • J. HILLY and J. SIGAL : Sur la presence du Sénonien Supérieur dans la région d`Herbillon ( Cap de Fer Département de Constantine ) Comptes rendus Somm, SGF 1951,pp. 26 28,

 • P. MARIE : Microfaunes pélagiques des couches a Carllia beaumonti ibidem 1949 pp. 241 243.

 • S. E. BAKKADY : A new forminiferal fauna from the Esna shales and the Upper Cretaceous Chalk of Egypt Jonrn. of Pal., Vol. 24, pt. 6 1950 pp. 675 692.

 • J. SIGAL : Dano Montien ou Paléocene ou le paseage de Crétacé au Tertiaire en Algérie Comptes Rendus Somm. SGF. 1449 pp. 150 152.

 • C. E. TAŞMAN : Stratigraphy of SE Turkey Bull. AAPG Vol 831949 pp. 22-31.

 • MEHLIKA TAŞMAN : Preliminary Observations on RamandaJ Field Based on Subsurface data MTA No. 4, pp. 50-59 Dec. 1950

 • MEHLIKA TAŞMAN : Observation on Turkey`s Ramandağ Field Oil FORUM. Dec. 1952 pp. 54 56.

 • S. W. TROMP : The stratigraphical distribution of the genrea Orbitoides aud Omphalocyclus in SE Turkey-MTAE Bull., sene 6, 3/24 1941 pp. 366 370.

 • S. W. TROMP : Priliminary compilation of the stratigraphy, structural features and oil possibilities of SE Turkey and a comparison withneighbovring areas-MTAE Pupbl. Ser. S, No. 4, 1941 pp. 1 34.

 • S. W. TROMP : Microfaunae ot . the Upper Cretaceous and Tertiary sections (Arabian facies) in the Urfa, Gaziantep regions of S Turkey MTAE Bull., sene 8, 1/29 1943 pp. 134 141.

 • S. W. TROMP : The Microfaunae of the Lower and Middle Eoceno of Ramandağ Well No 2 ( SE Turkey ) ibidem, sene 8, 5/30 1943 pp 251 253.

 • S. W. TROMP : The determination of the Cretaceous Eocene boundary by raeans ot quantitative geueric mierofaunal determinations and the conception Danian in the Ne East Journ. of Pal. Vol. 2g, pt. 6, 1949 pp. 673 676.

 • S. W. TROMP : The geological history of Egypt and of the Red Sea in particular - Bull. Geol. Soc. Turkey Vol. 3 - No. 1 1951 pp. 54 96.

 • S. W. TROMP and M. I.TAŞMAN : The microfaunae of the basal Eocene and Upper Cretaceous section of Ramandağ Well No. 2 (SE Turkey) MTAE Bull., sene 7, 1/261942 pp. 121 . 125.

 • C. A. WICHER : On the age of the higher Upper Cretaceous of the Tampieo embayment area in Mexico, as an example of worldwide existence of microfossils and the pratical cousequences arising from this-Bull Mus. Hist, Nat. Pays Serbe Ser, A. No. 21949 . pp, 49 105, pl. 1 8.

 • Ten Dam, A. (1953). The Cretaceous Tertiary Boundary In South Eastern Turkey . Türkiye Jeoloji Bülteni , 4 (1) , 27-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/51593/669229

 • Orta Anadolu`da Hidrojeolojik Araştırmalar ve Bunların İcap Ettirdiği Sondaj Tipleri
  M. Topkaya
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Türkiye`de kurak bölge telâkki edilen mıntıkalar Trakya`da, orta vegüney Anadolu`da bulunurlar. Bu üç bölgenin sahası 200.0 kilometre kareyi geçer. Yani aşağı yukarı Türkiye sathının üçte birine yakın bir sahayatekabül eder. Fakat büyüklüğü 140.0 kilometrekare olan orta Anadolubunların başında gelir. Biz burada yalnız Orta Anadolunun bazı kısımlarının arzettiği bünye hususiyetlerinden bahsetmekle iktifa edeceğiz. 

 • Sondaj tipleri

 • orta anadolu

 • hidrojeoloji


 • Topkaya, M., 1953. Orta Anadoluda Hidrojeolojik Araştırmalar ve Bunların İcap Ettirdiği Sondaj Tipleri. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 4(1) 41-62.

 • Topkaya, M. (1953). Orta Anadoluda Hidrojeolojik Araştırmalar ve Bunların İcap Ettirdiği Sondaj Tipleri . Türkiye Jeoloji Bülteni , 4 (1) , 41-62 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/51593/669680

 • Türkiye`de Kurulacak Bir Hidrojeoloji Enstitüsü Hakkında Rapor
  Hamit Nafiz Pamir
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Unesco Yakın Şark Merkezinin "Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı" vasıtasıyla yapmış olduğu "Türkiye`ye TeknikYardım Projesi" adlı teklifin "Hidrojeolojisi Projesi" bu hususta teşkil olunmuş komisyonda görülmüş; müracaatın Türkiye ovalarının hidrolojik promblemlerine, su temini hususunda jeofizikten faydalanma imkânlarını, sondaj teşebbüslerini ve mütehassıs yardımına ait hususlar hakkındaki mütalealar bir rapor şeklinde takdim olunmuştur.

 • Hidrojeoloji Enstitüsü


 • Pamir, H. N. (1953). Türkiyede Kurulacak Bir Hidrojeoloji Enstitüsü Hakkında Rapor . Türkiye Jeoloji Bülteni , 4 (1) , 63-68 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/51593/669682

 • Le Phénomène des Captures; son Importance dans la Modification des Bassins Hydrologiques et dans l`Accroissement des Aires Désertiques et Demi-Désertiques
  Rita Lopez Llergo
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Toprağın kuraklığı ve fakirleşmesi Meksika için pek ciddi bir problemdir. Müellifin bu iki konu üzerinde yaptığı fiziyografik tetebbu bu iki hadisenin ayni sebepten neşet ettiği kanaatını meydana getirmiştir. Basenlerde su baskınlarına karşı ve toplanan suların boşaltılması için yapılan hafriyat bu bölgenin fizikî vasıflarında esaslı değişmeler meydana getirmiştir. Bu işler muazzam bir tecrübe laboratuvarı olmuştur. Sun`i olarak yapılan kaptajlar, tabii kaptajların husule getirdiği fiziyografik tesirleri aydınlatmıştır.

 • Meksika


 • Llergo, R.L., 1953. Le Phénomène des Captures; son Importance dans la Modification des Bassins hydrologiques et dans l`Accroissement des Aires désertiques et demi-désertiques. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 4(1), 69-79.

 • Llergo, R. L. (1953). (French) Le Phénomène des Captures; son Importance dans la Modification des Bassins hydrologiques et dans l`Accroissement des Aires désertiques et demi-désertiques . Türkiye Jeoloji Bülteni , 4 (1) , 69-79 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/51593/669687

 • Kocanaz deresi ( Kumluca Bucak ) Güneyinde Kalkalkalisiyenit Ailesine Mensup Lamprofir Zuhurları Hakkında Not
  W. Th. Fratschner G. Van Der Kaaden
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Kocanaz deresi fliş bölgesine ait gabro menşeli lamprofir taşlarının petrografisi anlatılmaktadır. Nümunelerin incelenmesi, Ulus vadisi fliş bölgesinin ileride yapılacak detay etüdü için önem arz etmektedir.

 • Kalkalkalisiyenit

 • Lamprofir

 • Kocanaz deresi


 • BLUMENTHAL, M.M. : Geologie der Taurusketteu im Hinterland von Seydişehir, MTA/ 1947.

 • BLUMENTHAL, M.M. : Un aperçu de la géologie des chaînes nordanatolien entre l’Ova de Bolu et le Kızılırmak inférieur.

 • JOHANNSEN, A. : A descriptive Petrography of the Igneous Rocks. Chicago, 1937.

 • RÖGER, E. : Spezielle Petrographie der Eruptivgesteine Berlin, 1935.

 • WYKERSLOOTH, P. de : Untersuchungen nach dem Vorkommen von Quarziten oder SiO2-reichen Gesteinen in der Umgebung von Karabük. MTA rapor 905, unveröffentlicht.

 • Fratschner, W. T. & Van Der Kaaden, G. (1953). (German) Mitteilung über ein Vorkommen lamprophyrischer Gesteine der Kalkalkalisyenitfamilie südl. des Kocanaz Deresi (Kumluca Bucak) . Türkiye Jeoloji Bülteni , 4 (1) , 80-83 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/51593/669693

 • Türkiye`de İki Yeni Lockhartia Espesi
  A. Ten Dam
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: During the course of a monographical study of the Cretaceous-Paleocene Germav-Formation in SE Turkey numerous speciemens of two newspecies of the Forminiferal genus Lockhartia were encountered, both ofthem characteristic index-fossils for a special horizon. The first species:Lockhartia daviesi ten Dam n, sp. is the typical Lockhartia in the mainLockhartiahorizon in the upper part of the Paleocene portion of the Germav Formation. The second species: Lockhartia ramanae ten Dam n. sp.is a typical form in the basal part of the Maestrichtian portion of the Germav Formation and in shaly intercalations in the Maestrichtian OrbitoidalLimestone.To facilitate future work in the genus Lockhartia, complete synonymyand data on occurence, as well as a series of characteristic axial sections aregiven in this paper.

 • Foraminifer

 • E. R. APPLIN and P. L. APPLIN : Regional Subsurface Stratigraphy and Structure of Florida and Southern Georgia Bull. Am. Ass. Petrol. Geol Vol 28 pp. 1673 1753, pl. 3, fig. 1-2. 1944.

 • E. R. APPLIN and L. JORDAN : Lockhartia cushmani Applin and Jordan and notes on two previously described Poraminifera from the Tertiary rocks of Florida Journ. of Pal. Vol. 24 pp. 474-478, pl. 66, 1050.

 • E. R. APPLIN and L. JORDAN : Diagnostic Foraminifera from subsurface Formations in Florida-Journ. of Pal. Vol. 10, PP. 120-148, pl. 18-21, 1945.

 • A. D`ARGHIAK and J. HAIME: Descriptious des animaux fossiles du groupes des Nummulites de l`Inde pp. 347, pl. 36, figs. 17 a-c, 1853.

 • W. STORRS COLE : Lockhartia in Cuba - Journ. of Pal. Vol. 16, pp. 640742, pl. 92.

 • W. STORRS COLE : Internal structure of some Floridan Foraminifera Bull Amer. Pal. Vol. 31, no. 126, pp. 227 254, pl. 1 5, 1947.

 • J. A. CUCHMAN : Formanifera from the deep wells in Florida-Florida Geol. Survey, 13 th Ann. Rep. pp. 33-70, pl. 1-3,1921.

 • L. M. DAVIES : Remarks on Carters genus Couulites-Dictyoconoides Nnttal with descriptions of some new species from the Eocene of North West India Rec. Geol. Survey India, VoL 59, pt. 2, pp. 287-243, pl. 16-20, 1026.

 • L. M. DAVIES : The Ranikot beds at Thal (North West Frontier provinces of India) Qnart. Journ. Geol. Vol. 83, pt. 2, pd. 260-288, pl. 18 21. 1027.

 • L. M. DAVIES : The fossil fauna. of the Saman Range and some Neighbouriug areas Part VI The Paleocene Foraminifera-Mem. Geol. Survey India-pal. Indica-N. S., Vol. 15-pp. 67-79, pl. 10,1930.

 • L. M. DAVIES : The genera Dictyoconoides Nuttall, Lockhartia nov. spec. and Rotalia Lamarck: their type species, generic difference and fundamental distinction from the Dictyoconus group of forms Transact. Roy. Soc. Edinburgh-Vol. 57, pt .2, no. 13-pp. 307 428, pl. 1-4, 1032.

 • L. M. DAVIES and E. S. PINFOLD : The Eocene beds of the Punjab SaltRange-Mem. Geol. Survey India-N. S., Vol. 24. no. 1 pp. 1 79, pl. 1 7, 1937.

 • W. A. MACFADYEN: The Geology of British Somaliland-Part I of the Geology and Paleontology of British Somaliland. Publ. Govt. Somaliland Protectorate-pp, 68-69,1933.

 • W. L. F. NUTTAL : The larger Foraminifera of the Upper Ranikot Series-Geol. Magazine-Vol. 63-pp. 112-121, pl. 10 -11, 1926.

 • W. L. F. NUTTAL : The stratigraphy of the Upper Ranikot series (Lower Eocene) of Sind, India Rec. Geol. Survey India Vol. 65, pt. 2, p. 312, 1931.

 • W. L. F. NUTTAL and A. G. BRIGHTON : Larger Foraininifera from the Tertiary of SomaliIand Geol. Magazine Vol. 68 - pp. 49 65, pl. 1 4, 1931.

 • G. D. OVEY : A new species of Loekhartia Davies from British Sonialilatid, with notes on other species of the genusAnn. Mag. Natrl. Hist.-Series 11, Vol. 8-pp. 571576, pl. 10-11, 1946.

 • G. D. OVEY : Amendment to the diagnosis of Lockhartia hunti Ovey-Gontr. Gushmau Lab. For. Res. Vol. 24, pt. 4 p. 99, 1948.

 • J. PFENDER : A propos de Siderloites vidali Douville et quelques autres-Bull. Soc. Geol. France-Series 3, Vol. 5, p. 231, 1934.

 • A. SILVESTRI : Forminiferi dell`Eocene della Somalia - Paleontogr. Italica-Vol. 32, suppl. 4-p. 80, 1939.

 • A. SILVESTRI : Foraminifera dell`Eocene della Somalia - ibidem Vol. 32, suppl. 5 pp. 76-79, pl. 1, fig. 6, pl. 5, fig. 5 pl. 9, fig. 4, pl. 13, fig. 12, pl. 18, fig. 8, pl. 21, fig. 7, pl. 22, fig. 6. 1942.


 • Ten Dam, A. (1953). Two New Species of The Foraminiferal Genus Lockhartia From Turkey . Türkiye Jeoloji Bülteni , 4 (1) , 84-98 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/51593/669697

 • Gözlü Devlet Üretme Çiftliği Civarında Hidrojeolojik Araştırmalar (Konya Sarayönü)
  M. Topkaya
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Gözlü Devlet Üretme Çiftliği Konya şehrinin kuzey batısında ve takriben 90 kilometre mesafede bulunur. Bu çiftlik tarafından işletilmekte olan saha oldukça büyüktür ve 290 kilometre kareyi bulmaktadır. Yalnız hububat ziraati ile meşgul olunmaktadır. Çiftliğin tarihi pek eski değildir. Devlet tarafından 1943 de kurulmuştur. Su ihtiyacı: Gözlü çiftliğinde şimdilik arazi sulamak üzere su bulunması düşünülmemektedir. Zira bugün için çiftliğin içme suyu bile16 km. mesafede bulunan ve çiftliğin güney batısında kalan Gözlü köyünden nakledilmektedir. Çiftliğin su meselesi kâfi miktarda içme suyu bulmaktan ibarettir. Hali hazırda günde en az 30 ve en çok 50ton su ile iktifa olunmaktadır. Halbuki ev ihtiyaçları ve çiftlikte mevcut makinaların kullandığı su miktarı günde en az 100-150 tonu bulmaktadır

 • hidrojeolojik araştırma

 • Konya

 • Sarayönü


 • Topkaya, M., 1953. Gözlü Devlet Üretme Çiftliği Civarında Hidrojeolojik Araştırmalar (Konya Sarayönü). Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 4 (1), 99-117.

 • Topkaya, M. (1953). Gözlü Devlet Üretme Çiftliği Civarında Hidrojeolojik Araştırmalar (Konya Sarayönü) . Türkiye Jeoloji Bülteni , 4 (1) , 99-117 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/51593/669700

 • Sultan Dağları Eteklerinde Omurgalılar İhtiva Eden Neojen Tabakaları
  İsmail Yalçinlar
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Sultan Dağlarının kuzey etekleri bazı müellifler tarafından tetkik edilmiştir. H. WENZEL 2) bu bölgeden Limnaea Tchihatcheffi FISCHER, Hydrobiaelongata FAUJAS toplamıştır; E. CHAPUT 3) Argıthan`ın doğu tarafında,planorbis cornu BRGN., Bithynia pisidica OPP., Limnaea Tchihatcheffi FISCHER fosilleriyle kıvrım ve yeni dislokasyonlar müşahede etmiştir.

 • Omurgalılar

 • Neojen

 • Sultan dağları


 • H. WENZEL-Sultan Dagh und Akşehir ova, Kiel, 1932, P. 14-15

 • E. CHAPUTVoyages d`études géologiques, Paris, 1936, P. 85-87

 • Note présentée à la session de la Soc. Géol. d`Octobre 1951.

 • Yalçınlar, İ. (1953). Sultan Dağları Eteklerinde Omurgalılar İhtiva Eden Neojen Tabakaları . Türkiye Jeoloji Bülteni , 4 (1) , 118-121 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/51593/669707

 • Türkiyede Tetkik Edilen Bazı Manganez Yataklarının Teşekkülleri Hakkında Notlar
  Ahmet Pekkan
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: 1950 senesinin başından 1952 senesi ortalarına kadar geçen zamanda bazı manganez madenleri yatakları ve mostraları gezilmiş ve tetkik edilmiştir. Bu tetkiklerden maksat, mevzuu bahis maden yatağının iktisadî bir şekilde çalıştırılıp çalıştırılmayacağı, yatak faaliyette ise daha ne kadar kapital envestisman yapılmasının doğru olduğu hususları olduğundan, etütlerde yatağın cevher varlığı üzerinde durmak birinci plânda gelmiştir. Bir yatağın cevher varlığı mevzuunda şüphesiz ki, görünür miktar ehemmiyetlidir. Fakat umumiyetle cevher yataklarında görünür miktar tatmin edici kadar olmadığından muhtemel ve mümkün cevher miktarları üzerinde ehemmiyetle durmak icap etmektedir ki, burada en ehemmiyetli faktör mevzuubahis cevher yatağının mevzuubahis yerdeki teşekkül tarzı hakkında yürütülen fikirdir.

 • Manganez yatakları


 • LINDGREN, 1933. Mineral Deposits. 281 s.

 • Pekkan, A. (1953). Türkiyede tetkik edilen bazı manganez yataklarının teşekkülleri hakkında notlar . Türkiye Jeoloji Bülteni , 4 (1) , 122-132 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/51593/669719

 • Türkiye Jeoloji Kurumunun 30 Ekim 1 Kasım 1952 Toplantısında, Başkan Dr. Recep Egemen`in Açış Nutku
  Recep Egemen
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Muhterem arkadaşlarım; Kurumumuzun 1952 Kasım sonu ilmî toplantısını, mesleğimizin yurdumuzdaki en belli başlı bir irfan yuvası ve bir çok meslektaşlarımızın yetişip geliştiği ilim ve araştırma ocağı olan İstanbul Üniversitesinin Jeoloji Enstitüsünde açmakla büyük bir haz duymaktayım. Önce bize bu fırsatı bahşeden Üniversite Fen Fakültesi erkânına ve geniş salonlarında toplanmak imkânını sağlayan Jeoloji Enstitü Direktörlüğüne, saniyen Ankara`daki resmî ve önemli işlerimize rağmen İstanbul`a gelmek isteğinde bulunan M.T.A. Enstitüsündeki üyelerin bu toplantıya iştiraklerini teşvik buyuran M.T.A. Enstitüsü Genel Direktörlüğüne şükran borcumuzu arz ederiz. Yine tatil olmasına rağmen istirahatlerini ve ailelerini bir tarafa bırakarak bu toplantıya, bahusus bir hayli masraflar ihtiyar etmek pahasına, iştirak eden fedakâr sayın üye ve meslektaşlarımıza ve onların davetlisi bulunan sayın misafirlerimize hoş geldiniz der, Yönetim Kurulumuz adına hepinizi sevgi ve saygı ile selâmlarım!

 • Türkiye Jeoloji Kurumu

 • Recep Egemen


 • Egemen, R., 1953. Türkiye Jeoloji Kurumunun 30 Ekim 1 Kasım 1952 Toplantısında, Başkan Dr. Recep Egemen`in Açış Nutku. Türkiye Jeoloji Kurumu, 4 (1), 133-139.

 • Egemen, R. (1953). Türkiye Jeoloji Kurumunun 30 Ekim 1 Kasım 1952 Toplantısında, Başkan Dr. Recep Egemen`in Açış Nutku . Türkiye Jeoloji Bülteni , 4 (1) , 133-139 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/51593/669724

 • Petrol Aramalarında Stratigrafinin önemi
  Cevat E. Taşman
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Petrol sahalarının bulunmasında strüktürün yegâne hatta en mühimamil olmadığı çoktan beri bilinmektedir. Strüktürlerin tesbiti, bunlara ait haritaların yapılması petrol jeologlarını o derece işgal eder ki, petrolün bulunmasında stratigrafinin oynadığı mühim rolün gözden kaçmak tehlikesi vardır. Hakikatte petrolün teşekkülü sedimantasyonla başlar ve vasıfları sedimantasyonla ilgili amillerle tahdit edilir. Yeni bir sahada petrol arayan kimse stratigrafinin elverişli olduğunu bilmeden evvel strüktür aramaya kalkamaz ve kalkmamalıdır. Strüktür çalışmaları bölge stratigrafisinin petrol bakımından müsait olduğu incelenip müsbet bir kanaat hasıl olduktan sonra başlayabilir. Bir çok yerlerde petrolün bulunmaması strüktür eksikliğinden değil stratigrafinin uygun olmamasından ileri gelmiştir.

 • Petrol


 • Taşman, C.E., 1953. Petrol Aramalarında Stratigrafinin önemi. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 4 (1), 140-141.

 • Taşman, C. E. (1953). Petrol Aramalarında Stratigrafinin önemi . Türkiye Jeoloji Bülteni , 4 (1) , 140-141 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/51593/669730

 • Maden Mineralleri ve Yapıları
  O. Bayramgil
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: SCHNEIDERHOEHN ve RAMDOHR`un 1931 ve 1934 senelerinde yayınlamış oldukları "maden mineralleri mikroskopisi" nin klasik eseri "Lehrbuch der Erzmikroskopie" hemen hemen tamamen satılmış, geri kalan nüshaları da Almanya`nın bombalanması esnasında yanmıştı. İki cilt ve bir de tabelalardan mürekkep bu eserin "Sistematik" kısmını teşkil eden ve 1931 yılında çıkmış olan ikinci cildi, önsözünde de belirtilmiş olduğu üzere RAMDOHR tarafından kaleme alınmıştı. Şimdi bu bilginin kendi imzası ile yayınlamış olduğu, yukarda ismini verdiğimiz eser "Lehrbuch der Erzmikroskopie" nin ikinci cildinin yerine geçmektedir. Müellif yeni eserinin önsözünde meslektaşı SCHNEİDERHOEHN`ün daha önemli meslekî vazifeleri dolayısiyle, bu eserini hazırlanıp yazılması için vaktinin müsait olmaması neticesi, bu işi tamamen kendisine bıraktığını beyan etmektedir

 • Maden mineralleri

 • Paul Ramdohr


 • Ramdohr, P., 1950. Die Erzmineralien und ihre Verwachsungen (Maden mineralleri ve yapıları). Akademie-Verlag, Berlin.

 • Bayramgil, O. (1953). Paul Ramdohr: Die Erzmineralien und ihre Verwachsungen (Maden mineralleri ve yapıları) . Türkiye Jeoloji Bülteni , 4 (1) , 142-143 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/51593/669736

 • Trepca Maden Yatağı ve Civarı
  A. Helke
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Trepca maden yatağı güney Sırbistan`ın dağlık bölgesinde bulunur. Bu bölgenin eski tabanı, muhtemelen alt paleozoike ait, şistli-kalkerli taşlardan mürekkep metamorf ve disloke bir kompleks olan Stari-Trg serisidir. Burda, Diabas-Gabro gurubunun metamorf olan "yeşil taşlar"la, serpantinler de vardır. Bu eski taban ancak derin kesilmiş vadilerde mostra verir; diğer kısımlarda muhtemelen miosene ait lâv ve tüflerle örtülüdür.

 • Trepca maden yatağı

 • Friedrich Schumacher

 • Sırbistan


 • Schumacher, F., 1950. Die Lagerstaette der Trepca und ihre Umgebung (Trepca maden yatağı ve civarı).65 s.

 • Helke, A. (1953). Prof. Dr-Ing. F. Schumacher: Die Lagerstaette der Trepca und ihre Umgebung (Trepca maden yatağı ve civarı) . Türkiye Jeoloji Bülteni , 4 (1) , 144-145 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/51593/669746

 • "Minerallerin Dichotomique Yolla Tayini" Hakkında
  Orhan Bayramgil
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: R. AKINCI, P.BRESSON`dan tercüme ederek "Maden" in 9-10 ve11-12. nci sayılarında yayınlandığı ve Türk Yüksek Maden Mühendisleri Cemiyetine ayrıca broşür halinde bastırttığı "Minerallerin dichotomiqueyolla tayini" isimli eserle, dilimizde maalesef pek kıt olan Mineraloji literatürüne hiç şüphe yok ki bir hizmette bulunmuş sayılabilir. Bu itibarla bizim burdaki tenkidimiz tercümandan ziyade müellife yöneltilmiştir.

 • mineral

 • P.Bresson


 • Bresson, P., Minerallerin dichotomique yolla tayini, (Maden, 9. 10. ve 11-12. sayıları; tercüme: Akıncı, R.

 • Bayramgil, O. (1953). `Minerallerin dichotomique yolla tayini` hakkında . Türkiye Jeoloji Bülteni , 4 (1) , 146-148 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/51593/669753

 • Üyeler Listesi
  PDF Olarak Görüntüle
  SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle