Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1988 ŞUBAT Cilt 31 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Çatalca (İstanbul) Yöresinde Kömür İçeren Tersiyer Tortullarının Çökelme Özellikleri ve Jeofizik İncelenmesi
Ahmet Ercan Fuzuli Yağmurlu Bektaş Uz
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Çatalca yöresinde geniş yayılım gösteren Oligosen yaşlı tortullar, egemen kaya bileşenlerine dayanılarak, iki ayrı yöntemsiz kaya birimine bölünmüştür. Bunlar alttan üste doğru, (1) kumtaşı-çakıltaşı birimi,(2) marn birimi şeklinde şınıflanmıştır. Tersiyer öncesi temel kayaları egemen olarak gnays, mikaşist, mermer ve kuvarsit gibi Istranca Masifi`ne özgü metamörfik kaya bileşenlerinden oluşur. Kumtaşı-çakütaşı birimi, başlıca zayıf pekleşmiş kumtaşı, çamurtaşı ve çakıltaşı kanal dolgularından oluşur. Kömürleşmiş bitki kalıntıları ve yersel kömür arakatkıları kumtaşı kesiti içinde seyrek olarak bulunur. Kumtaşı-çakıltaşı birimine ait dokusal ve sedimentolojik özellikler, birimin alüvyonal bir ortamda çökelmiş olabileceğini yansıtır. Birim içinde yer alan değişik boyutlardaki kömür, oluşukları, alüvyonal ortamda yayılım gösteren taşkın düzlüğü bataklıklarının varlığını gösterir. Marn birimi, egemen olarak ardalanma gösteren, düzgün laminalı kalkerli şeyi, killi kireçtaşı, çamurtaşı ve kiltaşı bileşenlerinden oluşur. îyi boylanmış kuvars-kumtaşından oluşan kırıntılı düzeyler, marn kesiti içinde birden çok düzeyde bulunur. Birimin egemen kaya bileşenleri, lagün benzeri sığ bir çökelme ortamını öngörür. Kuvars kumtaşlarının dokusal ve yanal yöndeki stratigrafi özellikleri, plaj benzeri kırıntılı kıyı düzlüklerinin varlığını simgeler.Bu birimlerin yeraltındaki sürekliliğini belirlemek üzere 23 noktada 920 metre akım kol boylu Schlumberger elektrik delgisi ile jeofizik yöntemler uygulanmıştır. Bölgede yer alan kaya türlerine ait elektrik özdirenç değerleri; Kuvaterner yaşlı alüvyonlarda 20-25, kiltaşı ve kömürde 1-10, Istranca metamorfiklerinde 150-100 Ohm-metre arasında değişmektedir. Bunlar birbirlerinden kolaylıkla ayrılabildiğinden, yeraltı jeofizik kesitlerinin yapılması mümkün olmuştur.Özellikle tavan kayası diye anılan marn birimi içindeki kuvars-kumtaşlarının kalınlığı ve yalıtkan Istranca metamorfitlerinin temel topografyası belirlenebildiğinden, bunlar arasında yer alan killi ve kömürlü düzeylerin kalınlıkları uygulanan jeofizik yöntemlerle saptanabilmiştir. 

 • çatalca

 • tersiyer

 • kumtaşı

 • mikaşist

 • Akartuna, M., 1953, Çatalca-Karacaköy bölgesinin jeolojisi: Î.Ü. Fen Fakültesi Mon., sayı 13, 88 s.

 • Aslaner, M., 1966, Tozakh-Poyralı linyitleri ve Pınarhisar civarının jeolojisi: MTA Derg. 66, 126-143,

 • Doust, H. ve Arıkan, V., 1974, The Geology of the Thrace Basin: Türkiye 2. Petrol Kongresi, tebliğler, 119-136.

 • Folk, R.L, 1968, Petrology of sedimentary rocks: Hemphill`s Austin, 170 pp.

 • Gökçen, N., 1973, Pınarhisar Formasyonunun yaşı ve ortam şartlarında görülen yanal değişmeler (kuzey, kuzeydoğu Trakya): Cumhuriyetin 50. yılı Yerbilimleri Kongresi, tebliğler, 128-143.

 • Keskin, C, 1971, Pınarhisar alanının jeolojisi: Türkiye Jeoloji Kur. Bült, XIV-1, 31-85.

 • Keskin, C, 1974, Kuzey Ergene havzasının stratigrafisi: Türkiye 2. Petrol Kongresi, tebliğler, 137-163.

 • Ketin, t., 1983, Türkiye jeolojisine genel bir bakış: ÎTÜ yayım 595 sayfa.

 • Nakoman, E., 1966, Etude palynologique des formations Tertiaires du Bassin de Thrace. Applications stratigraphiques: These de FUniv. de Lüle.

 • Parejas, E., 1939, Trakya linyitlerinin jeolojik etüdü: MTA Rap. (yayınlanmamış), no. 981, Ankara

 • Pekmezciler, S., 1957, Saray çevresindeki 56/34 sayılı ruhsat sahasına ait fen raporu: MTA Rap, no. 2610 (yayınlanmamış), Ankara.

 • Kayma Zonlarının Mikrotektonik Özellikleri: Tane Yönelimi ve Tane Şekli Analizleri
  İhsan Seymen
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Tüm-kristalli kayaçların sünek davranışı sonucu gelişmiş kayma zonları içinde, taş yapıcı minerallerin kristal geometrileri ve tane yönelimleri sayımsal olarak incelenmiştir. Kristallerdeki tane yönelimleri ve şekillerindeki geometrik değişimler kayma zonunun tektonik tarihçesi ile ilişkilidir ve doku analizlerinden elde edilen sonuçlan destekler niteliktedir. Buna karşılık, zaman içinde deformasyon miktarının ve deformasyon şiddetindeki değişimlerin saptanmasında tane şekli analizlerinin ölçüt olamayacağı sonucu ortaya çıkmaktadır. 

 • kristal

 • deformasyon

 • kayma zonu

 • tektonik

 • Augustithis, S.S., 1965, On the phenomenology of plastic deformation of quartz and micas in some granites, Tectonophysics, 2, 455-473.

 • Beach, A., 1980, Retrogressive metamorphic processes in shear zones with special reference to the Lewisian Complex, J. Struct. GeoL, 2, 257-264.

 • Breddin, H., 1956, Die tektonische Deformation der Fossilien im Rheinischen Schiefergebirge, Dout. GeoL Ges. Z., 106, 227-305.

 • Breddin, H., 1964, Die tektonische Deformation der Fossilien und Ges teine in der Molasse von St. Gailen (Schweiz), GeoL Mitt Aachen, 4, 1-68

 • Brodie, K.H., 1980, Variation in mineral chemistry across a shear zone in phlogopite peridotite, J. Struct. GeoL, 2, 265-272.

 • Cloos, E., 1947, Oolite deformation in South Mountain Fold, Maryland, GeoL Soc. Am. Bull., 58, 843. 918.

 • Coward, M.P., 1976, Strain within ductile shear zones, Tectonophysics, 34, 181-197.

 • Cox, E.P., 1927, A method of assigning numerical and percentage values to the degree of roundness, J. Palaentology, 1, 179483.

 • Flinn, D., 1956, On the deformation of the Funzie Conglomerate, Fetlar, Shetland, JY GeoL, 64 480-505.

 • Flinn, D., 1965, On the symmetry principle in the deformation ellipsoid, Geol. Mag., 102, 36-45.

 • Grocott, J., 1979, Shape fabrics and superimposed simple shear strain in a Precambrian shear belt, W. Greenland, J. GeoL Soc. London, 136,471-488.

 • Ladurner, J., 1952, Zur Kenntniss vor Korundgefügen, Neu. Jb. Min. Abh., 84, 142.

 • Ramsay, J.G., 1967, Folding and Fracturing of Rocks, Me Graw-Hill, New York, 568 s.

 • Ramsay, J.G., 1980, Shear zone geometry: a review, J. Struct. GeoL, 2, 83-99.

 • Ramsay, J.G. ve Graham, R.H., 1970, Strain variation in shear belts, Can. J. Eartn ScL, 7, 786-813.

 • Ramsay, J.G. ve Allison, I., 1979, Structural analysis of shear zones in an Alpinised Hercynian Granite, Schweiz Miner. Petrog. Mitt., 59, 251-279.

 • Sander, B., 1930, Gefügekunde der Gesteine, Springer Verlag, Viyena, 352 s.

 • Sander, B., 1950, Einführung in die Gefügekunde der Geologischen Körper, II., Springer Verlag, Viyana, 409 s.

 • Seymen, î., 1970, Petrofabric study of shear zone, unpublished JVLSc. Thesis, Univ. of London, Londra, 40 s.

 • Simpson, C, 1980, Oblique girdle orientation patterns of quartz c-axes from a shear zone in the basement core of the Maggia Nappe, Ticino, Switzerland, J. Struct. Geol, 2, 243-247.

 • Simpson, C, 1983a, Strain and shape-fabric variations associated with ductile shear zones, J. Struct, Geol., 5, 61-72.

 • Simpson, C, 1983b, Displacement and strain patterns from naturally occurring shear zone terminations, J. Struct. Geol., 5, 497-506.

 • Tickell, F.G., 1947, The Examination of Fragmental Rocks, Calif. Stanford Univ. Press, 3rd eds., Palo Alto, 127 s.

 • Turner, FJ . ve Weiss, L.E., 1963, Structural Analysis of Metamorphic Tectonites, Me Graw-Hill, New York, 545 s.

 • Wadell, H., 1932, Volume, shape and roundness of rock particles, J. Geol., 40, 443451.

 • Watts, MJ. ve Williams, G.D., 1983, Strain geometry, microstructure and mineral chemistry in metagabbro shear zones: A study of softening mechanisms during progressive mylonitization, J. Struct. Geol., 5, 507-517.

 • Wellman, H.W., 1962, A graphical method for analysing fossil distortion caused by tectonic deformation, Geol. Mag., 99, 348-352.

 • Wentworth, C.K., 1922, A scale of grade and class terms for clastic sediments, J. Geol., 30, 377- 392.

 • Kaman (Kırşehir) Kuzeydoğusunda Bulunan Gabroların Mineralojisi, Petrografisi ve Jeokimyası
  A. Piril Önen Coşkun Unan
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışmada, Kaman`ın Kuzeydoğusunda bulunan gabroların mineralojisi, petrografisi ve jeokimyası incelenmiştir. Gabrolar genellikle plajiyoklaz, hornblende, ojit ve nadiren olivin içerirler. Klorit, tremolit, kalsit, kuvars, albit, epidot ve biotit aiterasyon mineralleri olarak gözlenir. Aksesuar mineralleri, opak mineraller olarak magnetit, ilmenit, hematit ve pirit, ayrıca sfen ve apatittir. Kayaçlar çoğunlukla hornblend-gabro ya da ince taneli-gabro olarak tanımlanmıştır. Kayaçların kimyasal analizleri neticesin*de, gabroların subalkali toleyitik magmadan kristal leş tikleri ve bunların ofiyolitik dizilimin bir üyesi olabilecekleri sonucuna varılmıştır.

 • gabro

 • mineraloji

 • petrografi

 • alterasyon

 • Ayan, M., 1963, Contribution â l`etude pe*trographique et geologique de la region situe

 • Buchardt, W. S., 1954, Geology of Central Anatolia: M.T.A., Rapor no. 2675.

 • Coleman, R.G., 1977, Ophiolites: Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 42-43.

 • Cox, KG., Bell, J.D., ve Pankhurst, RJ., 1979, The interpretation of igneous rocks: George Allen and Unwin Ltd, 450s.

 • Deer, W.A., Howie, R.A., ve Zussman, J., 1963, Rock forming minerals, Framework silicates: Longmans, Green and Co Ltd, London, c. 4, 435s.

 • Hatch, FJEL, Wells, A.K., ve Wells, M.K., 1972, Petn> logy of the igneous rocks: George Allen and Unwin Ltd, c. 1, 551s.

 • Hawkins, J.W., 1980, Petrology of back-arc basins and island arcs, Their possible role in the origin of ophiolites: International Ophiolite Symposium, 244-254.

 • Irvine, T.N., ve Baragar, W-R-Â., 1971, A guide to the chemical classification of the common voleanic rocks: Canadian Journal of Earth Sei« ence, c. 8, 523-548.

 • Kerr, P.F., 1977, Optical mineralogy: Me Graw Hill Inc., 492s.

 • Me Donald, GJk. ve Katsura, J., 1964, Chemical Composition of Hawaiian Lavas: Journal of Petrology, 5, 82433.

 • Streckeisen, A., 1976, Plutonik kayaların sınıflanması ve adlanması: Yeryuvarı ve İnsan, 3945.

 • Streckeisen, A.,1982, Magmatik kayaların sınıflandırılması ve adlandırılması: TJ.K. Yayım, 67s.

 • Williams, H., Turner, F.J., ve Gilbert, CM., 1954, Petrography: W.H. Freeman and Company, Inc., 406s.

 • Yoder, H.S., 1979, The evolution of the igneous rocks: Princeton University Press, 588s.

 • Siderolites Denticulatus Douville`nin Elmalı (Antalya-Güneybatı Türkiye) Yöresinde Bulunuşu Üzerine
  İbrahim Engin Meriç
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Calcarinidae familyasının karakteristik bir türü olan Siderolites calcitrapoides Lamarck`ın Türkiye`de geniş bir yayılıma sahip olan sığ denizel fasiyesteki Maestrihtiyen yaşlı tortullarda sıkça gözlenmesine karşın, aynı cinsin bir diğer türü olan Siderolites denticulatus Pouville Türkiye`de (Elmalı-Antalya) ilk kez bulunmuştur.

 • Siderolites calcitrapoides

 • Elmalı

 • Antalya

 • Türkiye

 • Douville, H., 1906, Evolution et enchainement des foraminiferes: Bull. Soc. geol. France, 4/6, 588-602.

 • Pfender, J., 1934, A propos de Siderolites vidali Douville et quelques autres: Bull. Soc. geol. France, 5/4, 225-236.

 • Poisson, A., 1977, Recherches geologiques dans les Taurides Occidentales (Turquie): These FUniversite de Paris-Sud (Centre d`Orsay). No: 1902, Tome 1-2, 1-795, 1-10.

 • Wannier, M., 1980, La structure des Siderolitinae, foraminiferes du Cretace superieur: Eclogae geol. Helv., 73 (3), 1009-1029.

 • Wannier, M., 1983, Evolution, biostratigraphie et systematiques des Siderolitinae (Foraminiferes): Revista Espanola de Micropaleontologia, 15 (D, 5-37.

 • Akhisar (Manisa) Bölgesi Liyas Volkanitleri ve Erken Mesozoyik Volkanizmasının Ege Denizi Çevresindeki Yayılımı
  Necati Akdeniz Tuncay Ercan
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Akhisar güneydoğusunda mostra veren volkanitlerin yaşı bu çalışmayla Alt Jura olarak saptanmıştır. Bu volkanitler, sığ deniz ortamını karakterize eden çökel kayalar içersinde yer almışlardır. Sert,genellikle yeşilimsi ve petrografik olarak riyolitik olan bu kayaların ana element bileşimleri kalk-alkalen karakteri göstermektedir. Batı Anadolu, Ege Adaları ve Yunanistan karası üzerinde mostra veren Triyas ve Jura yaşlı volkanitlerin dağılımları ve yerleri harita üzerinde özetlenmiştir. Triyas volkanitleri genellikle spilitik ve bazal tiktir. Jura yaşlı olanlar ise spilitik, bazal tik, andezitik ve dasitik kayalardan oluşmuştur. Bunların petrokimyasal karakterleri ve oluşum biçimleri. Alt Mesozoyik`te bölgenin jeodinamik evrimiyle, volkanizmanın kökeni arasındaki ilgiyi araştırmak açısından irdelenmiştir. Tüm veriler göz önüne alındığında, Triyas ve Jura yaşlı volkanik kayaçların, bölgede etkin olan riftleşme olayları ve yitim zonu ürünleri olarak meydana gelmiş olabilecekleri ortaya çıkmaktadır

 • volkanik

 • Batı Anadolu

 • Triyas

 • yitim zonu

 • andezitik

 • bazaltik

 • Akdeniz, N., Konak, N. ve Armağan, F., 1980, Akhisar (Manisa) güneydoğusundaki Alt Mesozoyik kaya birimleri: Türkiye Jeoloji Mühendisliği Kongresi Bülteni, 2, 77-90.

 • Akdeniz, N., 1985, Akhisar-Gölmarmara-Gördes-Sındırgı arasının jeolojisi: Doktora Tezi, İstanbul Üniv. Fen Bilimleri Enst. Jeoloji Müh. Âna Bilim Dalı, istanbul, 254 s. (Yayımlanmamış),

 • Akdeniz, N., Konak, N., Öztürk, Z. ve Çakır, M.H., 1986, Îzmir-Manisa dolaylarının jeolojisi: MTA Rap. No. (Yayımlanmamış).

 • Akyürek, B. ve Soysal, Y., 1983, Biga yarımadası gü« neyinin (Savaştepe-Kırkağaç-Bergama-Ayvalık) temel jeoloji özellikleri: MTA Derg., 95/96, 1-12.

 • Akyürek, B., Bilginer, E., Akbaş, B., Hepşen, N., Peh* livan, Ş., Sunu, O., Soysal, Y., Dağer, Z., Ça* tal, E., Sözeri, B., Yıldırım, H. ve Hakyemez, Y., 1984, Ankara-Elmadağ-Kalecik dolayının temel jeoloji özellikleri: Jeoloji Mühendisliği Derg., 20, 31-46.

 • Altherr, R., Kreuzer, H., Wendt, I., Lenz, H., Wagner, G.A., Keller, J., Harre, W., ve Hölındoıf, A. 1982, A late Oligocene/Early Miocene high temperature belt in the Attic-Cycladic crystalline complex (SE Pelagonian, Greece): Geol Jb., E 23, 97464.

 • Aubouin, J., 1959, Contribution a 1`etude geologique de la Grece septentrionale les confins de TEpire et de la Thessalie: Ann. Geol. Pays Hellen, 10, 1-525.

 • Bannert, D. ve Bender, H., 1968, Zur geologie der Argolis-Halbinsel (Peloponnes, Griechenland): Geol. PalaeontoL, 2, 151-162.

 • Besenecker, H., Dürr, S., Herget, G., Jacobshagen, V., Kaufmann, G., Lüdtke, G., Roth, W., Tietze, K., 1968, Geologie von Chios (Agais): Geol. PalaeontoL, 2, 121450.

 • Bingöl, E., Akyürek, B. ve Korkmazer, B., 1973, Biga yarımadasının jeolojisi ve Karakaya formasyonunun bazı özellikleri: Cumhuriyetin 50 Yılı Yerbilimleri Kong. Tebliğler Kitabı, 70-76.

 • Bingöl, E., 1978, Explanatory notes to the metamorphic map of Turkey; Zwart, HJ . ed.; Exp Text, for the metamorphic map of Europa`da, Leyden, 348-351.

 • Bingöl; E., 1983, Prekambriyen-Jura arasında Türkiye`- nin olasılı jeotektonik evrimi: Türkiye JeoL Kur. 37. Türkiye Jeoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı Bildiri Özetleri Kitabı, 36-38.

 • Borsi, S., Ferrara, G., Innocenti, F. ve Mazzuoli, R., 1972, Geochronology and petrology öf recent volcanics çf Eastern Aegean sea: Bull Volcan., 36/1, 473496.

 • Brinkmann, R,,. 1972, Mesozoic troughs and crustal structure in Anatolie: Geol. Soc. Amer. Bull., 83, 819-826.

 • Caron, D., 1975, Sur la geologie du Pinde Meridional; les monts Lakmon (Epire, Greece): Doktora Tezi, Marie Curie Univ., Paris, Fransa, 119 s.

 • Celet, P., 1962, Contribution a 1`etude geologique du Parnasse-Kiona et d`une partie des regions meridionales de la Grece continentale: Ana Geol. Pays Hellen., 13, 1446.

 • Çağlayan/ A., Öztürk, E.M., Öztürk, Z., Sav, H. ve Akat, U., 1980, Menderes masifi güneyine ait bulgular ve yapısal yorum: Jeoloji Mühendisliği Derg., 10, 947.

 • Çapan, U.Z. ve Floyd, P.A., 1985, Geochemical and petrographic features of metabasalts within units of the Ankara melange: Ofioliti, 10/1, 348.

 • Çapan, U.Z. ve Tekeli, O., 1985, Ankara melanjmın Liyas öncesi yaşh Imrahor Komatiitik volka nizmasma ait petrolojik ve jeokimyasal ön bulgular: Türkiye Jeoloji Kurultayı 1985 Bil diri Özleri Kitabı, 3.

 • Davis, E.N., 1981, Früher basischer vulkanismus von Fologendros (Kykladen, Griechenland): Schweiz. Mineral. Petrog. Mitt., 61, 203-218.

 • Demirkol, C, 1982, Yalvaç-Akşehir dolayının stratigrafisi ve Batı Toroslarla deneştirimi: Jeoloji Mühendisliği Derg., 14, 344.

 • Demirtaşlı, E., 1981, Summary of the Paleozoic stratigraphy and Variscan events in the Taurus belt; Newsletter, 3, 44-57.

 • Dercourt, J., 1964, Contribution a Fetude geologique d`un secteur du Peloponnese septentrional: Ann. Geol. Pays. Hellen., 15, 1418.

 • Dercourt, J. ve Thiebault, F., 1977, Creation and ev lution of the northern margin of the Meso gean ocean between Africa and Apulia in the Peloponesus (Greece): 6. Coll. Geol. Aegean Regions, Atina, 12934302.

 • Dumont, J.F., Gutnic, M., Marcoux, J., Monod, O. ve Poisson, A., 1972, Le Trias des Taurides occidentales (Turquie) definition du bassin Pamphylien; Un nouveau domaine a ophiolit» hes a la marge externe de la chaine Taurique: Z. Deutsch. Geol. Ges., 123, 385409.

 • Ercan, T., 1979, Batı Anadolu, Trakya ve Ege adalarındaki Senozoyik volkanizması: Jeoloji Mühendisliği Derg., 9, 2346.

 • Ercan, T., Dinçel, A. ve Günay, E., 1979, Uşak volkanitlerinin petrolojisi ve plaka tektoniği açı* smdan Ege bölgesindeki yeri: Türkiye Jeoi Kur. Bült., 22/2, 185498.

 • Ercan, T., 1980, Akdeniz ve Ege denizindeki PliyoKuvaterner ada yayı volkanizması: Jeomorfoloji Derg., 9, 37-59.

 • Ercan, T.,`1981, Batı Anadolu Tersiyer volkanitleri ve Bodrum yarımadasındaki volkanizmanın durumu: İstanbul Yerbilimleri Derg., 2, 263-281

 • Ercan, T. ve Gedik, A., 1983, Pontidlerdeki volkanizma: Jeoloji Mühendisliği Derg., 18, 3-22.

 • Ercan, T. ve Günay, E., 1984, Kuzeybatı Anadolu, Trakya ve Ege adalarındaki Oligo-Miyosen yaşlı volkanizmaiım gözden geçirilişi: Türkiye Jeoloji Kurultayı 1984 Bülteni (Baskıda).

 • Ercan, T., Günay, E., Akyürek, B,, Türkecan, A., Çevikbaş, A., Ateş, M., Can, B., Erkan, M. ve Özkirişçi, 1984, Dikili^Bergama-Çandarlı (Batı Anadolu) yöresinin jeolojisi ve magmatik kayaçlarm petrolojisi: Jeoloji Mühendisliği Derg., 20, 47-60.

 • Ercan, T., Çevikbaş, A., Günay, E./Ateş, M., Can, B. ...ve Küçükayman, A,, 1985-A, Batı Anadolu Bi-gadiç çevresindeki (Balıkesir) magmatik ka» yaçlarm petrolojisi ve evrimi: Jeomorfoloji Derğ., 13, 57-69.

 • Ercan, T., Satır, M., Kreuzer, H., Türkecan, A., Gü nay, E., Çevikbaş, A., Ateş, M. ve Can. B 1985-B., Batı Anadolu Senozoyik volkanitleri» ne ait yeni kimyasal izotopik ve radyometrik verilerin yorumu: Türkiye Jeol. Kur. Bült. 28/2, 121-136

 • Floury, J.J., 1976, Unite paleogeographique originals sous le front de la nappe du Pinde-Olonos; l`unite du Megdovas (Grece, Continentale): C.R. Acad. Sci. Paris, D 282, 25-28.

 • Fyfrolakis, N., 1970, Die bis heute uııbekannten palaeozoischen scbichten sudöstlich von Kalamae: Bull. Geol. Soc. Greece, 8, 70-81.

 • Fytrolakis, N., 1971, Geologische bemerkungen im gebiet von Pylia (Messenien): Ann. Geol, Pays Hellen., 23, 114-122.

 • Gottini, V., 1968, Serial character of the volcanic rocks of Pantellaria: Bull. Volcan., 39/3, 818-827.

 • Gottini, V., 1969, The TiO2 frequency in volcanic rocks: Geol. Rdsch., 57, 930-935.

 • Gökdeniz, S., 1981, Recherches geologiques dans les Taurides occidentales entre Karaman et Er* menek, Turquie; Les series A «Tuffites Ver* t es» Triasiques stratigraphie, cadre structu* ral, mineralogie, elements de geochimie: Doktora Tezi, Paris Univ., Fransa, 202 s. (Yayımlanmamış).

 • Gökdeniz, S., 1983, Batı Toroslardaki Triyas yaşlı yeşil tüfitli serilerin jeotektonik anlamı: 37 Türkiye Jeoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı Bildiri Özetleri Kitabı, 14.

 • Gutnik, M. ve Juteau, T., 1973, Un exemple de coulees volcaniques sous-marines d`age Jurassique dans le Taurus de Pisidie: Sciences de la Terre, 18/2, 115-141.

 • Güvenç, T. ve Konuk, Y.T., 1981, Triyas boyunca tortullaşma ve kırıklarıma, Ege-Anadolu kırık zomı: Hacettepe Yerbilimleri Derg., 7, 43-53.

 • Hecht, J., 1972, Zur geologie von Südost Lesbos: Z. Deutsch. Geol. Ges., 123, 423-432.

 • Hynes, AJ., Nisbet, E.G., Smith, A.G., Welland, MJ.P. ve Rex, DC;, 1972, Spreading and emplace* ment ages of some ophiolites in the Orthris region: Z. Deutsch. Geol. Ges., 123, 455468.

 • Irvine, T.N. ve Baragar, W.R.A., 1971, A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks: Can. Jour. Earth. Seien, 8, 523- 548.

 • Innocenti, F. ve Mazzuoli, R., 1972, Petrology of Iz> mir-Karaburun volcanic area (West Turkey): Bull. Volcan., 36, 1-22.

 • Innocenti, F., Manetti, P., Mazzuoli, R., Pasquare, G. ve Villari, L., 1982, Neogene and Quaternary volcanism in Anatolia and NW Iran: «Qrogenic Andesites» de; John Wiley, Newyork, 327-349.

 • Jacques, M., 1966, Contribution a 1`etude de revolution magmatique et du metamorphisme des zones internes des Hellenides: Doktora Tezi, Paris Univ., Fransa (Yayımlanmamış).

 • Juteau, T., 1975, Les ophiolites des nappes d`Antalya (Taurides occidentales,. Turquie): Sciences de la Terre Memoire 32.

 • Katagas, C, 1980, Ferroglaucophane and chloritoidbearing metapelites from the phyllite series southern Peloponnese, Greece: Mineral. Mag., 43, 975-978.

 • Katsikatsos, G., 1970, Les formations Triassiques d 1`Eubee centrale: Ann. Geol. Pays. Hellen., 22, 62-76.

 • Kauffmann, G., 1976, Perm and Trias im östlichen mittelgriecherîland und auf einigen Agaischen inseln: Z. Deutsch. Geol. Ges., 127, 387-398.

 • Kauffmann, G., Kockel, F., ve Mollat, H., 1976, Notes on the stratigraphie and paleogeographic po^. sition of the Svoula formation in the innermost zone of Hellenides (Northern Greece): Bull, Soc. Geol. France, 18/2, 225-230.

 • Kaya, O. ve Lys, M., 1980, Istanbul.boğazının batı yakasında (Kilyos) yeni bir Triyas bulgusu: MTA Derg., 93/94, 20-26.

 • Konak, N., Andeniz, N. ve Çakır, M.H., 1986, Çal-Çivril-Karahallı dolaylarının eolojisi: MTA Rap. No. (Yayımlanmamış).

 • Konuk, Y.T., 1979, Stratigraphy and tectonics of northwestern part of Karaburun peninsula: Ege Üniv. Yerbilimleri Fak. Deniz Bilimleri Enst. ilmi Rap. 85 (Yayımlanmamış).

 • Ktenas, 1924, Formations primaires semimetamorplıiques en Peloponnese central: C.R. Somm. Soc. Geol. Fr., 24, 61-63.

 • Kun, N. ve Dora, O., 1984, Menderes masifindeki metavolkanitler (Leptitler): Türkiye Jeol. Kur, 38. Bilimsel ve Teknik Kurultayı Bildiri Özet leri Kitabı, 131-132.

 • Kuno, H., 1960, High-alumina basalt: Journal of Petrology, I, 121-145.

 • Macdonald, G.A. ve Katsura, J., İ964, Chemical composition öf Hawaiian lavas: Journal of Petrology, 5, 82-133.

 • Marakis, G., 1965, The Paleozoic volcanites of Laconia: Doktora Tezi, Atina Univ., Yunanistan (Yayımlanmamış).

 • Marcoux, J., 1976, Les series Triasiques des nappes a radiolarites et ophiolites d`Antalya (Turquie); homologies et `signification probable: Bull Soc. Geol. France; 18/2, 511-512.

 • Mitsopoulos,.M» ve Paraskevopoulos, G., 1951, Pre* sence of Mesozoic volcanites in the peninsula of Perachora: Prakt. Akad. Athen., 25, 101407.

 • Özdemir, Ü., Talay, G., ve Yurtsever, A., 1973, Kocaeli Triyası projesi; Kocaeli Triyasının biyostra tigrafik etüdü: Cumhuriyetin 50. yılı Yerbilimleri Kong. Tebliğler Kitabı, 112-122.

 • Papamkolaou, DJ. ve Scarpelis, N., 1980, Geo traverse southern Rhodope-Crete (Preliminary results): Newsletter, 2, 41-48.

 • Pe-Piper, G., Panagos, A. ve Varnavas, S., 1981-A, The volcanic rocks of Melidoni (Locris, Greece): N. Jb. Miner. Abh., 143, 102-111.

 • Pe-Piper, G., Panagos, A. Piper, DJ.W. ve Kotopouli C.N., 1981-B, The mid-Triassio volcanic rocks of Lakonia, Greece: Geol. Mag., 118, 107-124.

 • Pe-Piper, G. ve Kotopouli, C.N., 1981, Very low grade metamorphism of Trias sic volcanics, west Hellenic nappes, southern Peloponnese, Greece: Geol. Soc. Amer. Bull, 92, 914-916.

 • Pe-Piper, G., 1982, Geochemistry, tectonic setting and metamorphism of Mid-Trias sic volcanic rocks of Greece: Tectonophysics, 85, 253-272.

 • Pe-Piper, G. ve Piper, DJ.W., 1984, Tectonic setting of the Mesozoic Pindos basin of the Peloponnese, Greece: The Geological Evolution of the Eastern Mediterranean, J.E. Dixon ve A.H.F. Robertson, Ed., Geological Society Special pb., 17, 563-567.

 • Peccerillo, A. ve Taylor, S.R., 1976, Geochemistry of Eocene calcalkaline volcanic rocks from Kastamonu area, Northern Turkey: Contrib. Mineral. Petrol., 58, 63-81.

 • Poisson, A., 1977, Recherches geologiques dans les Taurides occidentals (Turquie): Doktora Te^ zi, Paris Univ., Fransa (Yayımlanmamış).

 • Poisson, A., Akay, E., Dumont, J.F., ve Uysal, Ş., 1983, The İsparta Angle; A Mesozoic paleorift in the western Taurides: Geology of the Taurus Belt Proceedings Book, 11-26.

 • Bittmann, A., 1962, Volcanoes and their activity: John Wiley and sons, Londra, Newyork, 305 s.

 • Robert, U. ve Bonneau, M., 1982, Les basaltes des nappes du Pinde et d`Arvi (Crete) et leur sig nification dans revolution geodynamique de la Mediterr&nee orientale: Ann. Geol. Pays Hellen., 31, 373408.

 • Robertson, A.H.F. ve Woodcock, N.H., 1981, Gödene zone, Antalya complex; volcanism and sedimentation along a Mesozoic continental margin, SW Turkey: Geol. Rundschau, 70/3, 11774214.

 • Saner, S.f 1980, Mudurnu-Göynük havzasının Jura ve sonrası çökelim nitelikleriyle paleocoğrafya yorumlaması: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 23, 39-52.

 • Savaşçın, Y., 1982, Batı Anadolu Neojen magmatizmasının yapısal ve petrografik öğeleri: «Batı Anadolu`nun Genç Tektoniği ve Volkanizma» sı»nda; Türkiye Jeol. Kur. Yayını, 22-38.

 • Seidel, E., Kreuzer, H. ve Harro, W., 1982, A late Oli* gocene/Early Miocene high pressure belt in the External Hellenides: Geol. Jb,? E 23, 165-206.

 • Sideris, C, 1967, The volcanites of Tzumerka: Prakt, Akd. Ath., 42, 103-114.

 • Sideris, C. ve Skounakis, S., 1985, Early Mesozoic evaporites, volcanites, normal faulting and the existence of a trough axial rift in the Greek mainland: Geologica Balcanica, 15, 70-75.

 • Smith, A.G., Hynes, A.J., Menzies, M., Nisbet, E.G., Price, I., Welland, MJ. ve Ferriere, J., 1975, The stratigraphy ofthe Orthis mountains eastern central Greece; a deformed Mesozoic continental margin sequence: Eel. Geol. Helv., 68/3, 463-481.

 • Şenel, M., Serdaroğlu, M., Kengîl, R., Ünverdi, M. ve Gözler, M.Z., 1983, Teke Toroslan güneydo ğusunun jeolojisi: MTA Deı`g., 95/96, 13-42.

 • Şengör, A.M.C., Yılmaz, Y. ve Ketin, I., 1980, Rem nants of a Pre-Late Jurassic ocean in nort hern Turkey; Fragments of Permian-Triassic Paleo-Tethys: Geol. Soc. Amer. Bull., 91/1, 599-609.

 • Şengör, A.M.C. ve Yılmaz, Y., 1981, Tethyan evolution of Turkey; A plate tectonic approach: Tectonophysics, 75, 181-241.

 • Tokel, S., Liyas volkanitlerinin Kuzey Anadolu`daki dağılımı, Jeokimyası ve Kuzey Tetis ada yays sistemi evriminin açıklanmasmdaki önemi: 37. Türkiye Jeoloji Bilimsel va Teknik Kurultayı Bildiri Özetleri Kitabı, 42-44.

 • Verriez, J.J., 1976, Sur les formations volcaniques basiques d`Atalanti (Locride-Greece): Bull. Soc Geol. France, 18/2, 293-298.

 • Yılmaz, P.O., Maxwell, J.C. ve Muchlberger, W.R., 1981, Antalya kopleksinin yapısal evrimi ve Doğu Akdenizdeki yeri: Hacettepe Yerbilimleri, 7, 119-127.

 • Yılmaz, Y., Tüysüz, O., Gözübol, A.M. ve Yiğitbaş, E., 1981, Abant (Bolu)-Dokurcun (Sakarya) ara^ smdaki Kuzey Anadolu Fay zonunun kuzey ve güneyinde kalan tektonik birliklerin jeo« löi-k evrimi: İstanbul Yerbilimleri Derg., 2, 239-261.

 • Zanettin, B., 1984, Proposed new chemical classification of volcanic rocks: Episodes, 7/4, 19-20.


 • Orta-Doğu-Güneybatı Anadolu ve Yarımadası`nda Bulunan Pironaea (Rudist) Türlerinin Paleontolojisi ve Biyocoğrafyası
  Sacit Özer
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu yazıda, Türkiye`nin çeşitli lokalitelerinde saptanan Pironaea timacensis, P. corrugata, P. praeslavonica, P. polystyla ve P. anatolica türlerinin paleontolojik incelemesi ve biyocoğrafyası verilmiştir

 • paleontoloji

 • biyocoğrafya

 • Kocaeli

 • Türkiye

 • Akkuş, M.F., 1971, Darende^Balaban havzasının (Malatya, ESE Anadolu) jeolojik ve stratigrafik incelemesi: MJ.A. Derg., 76, 1-21, Ankara.

 • Altınlı, Î.E., 1978, Nallıhan doğusunun jeolojisi : 1st Üniv. Fen Fak. Mecm., B, 42, 14, 29-44, İstanbul.

 • Altınlı, Î.E., Soytürk, N. ve Saka, K., 1970, Hereke, Tavşancıl-Tavşanlı-Tepecik alanının jeolojisi: 1st. Üniv. Fen Fak. Mecm., B, 35, 1-2, 69-75, İstanbul.

 • Böhın, J., 1927, Beitrag zur kenntnis der Senonfauna der Bithynischen Halbinsel : Palaentographi« ca, 69, 187-222, Stutgart.

 • Douville, H., 1894-1897, Etudes sur les Rudistes. Revision des principales espeees «FHippurites : Mem. Soc. Geol. France, 6, 2-6, 236 s., Paris.

 • Erguvanlı, K., 1949, Hereke pudinglerile Gebze taşlannın inşaat bakımından etüdü ve civarlarının jeolojisi : Doktora Tezi, Î.T.Ü. İnşaat Fak,, 3145, Istanbul.

 • Gordon, W.A., 1973, Marine life and ocean surface currents in the Cretaceous : J. Geology, 81, 3, 269-284, Chicago.

 • Görür, N, 1981, Tuz Gölü-Haymana havzasının stratigrafik analizi : Türkiye Jeoloji Kur. 35. Bil. Tekn. Kurultayı. îç Anadolu`nun jeolojisi simp., 60-65, Ankara.

 • Karacabey, N, 1969, TiMtiye doğusundan Joufia Boehm`in bir türü : M.T.A. Derg., 73, 133-139, Ankara

 • Karacabey, N., 1970, Doğu Anadolu`nun bazı Vaccinites ve Pironaea türleri: M.T.A. Derg., 74, 84-89, Ankara.

 • Karacabey-Öztemür, N, 1976, Radiolitidae`nin yeni bir cinsi : Darendeella n. gen.: M.T.A. Derg, 86, 69-76, Ankara.

 • Karacabey-Öztemür, N. ve Selçuk, H., 1983, A new genus and two new species of Rudists from Hatay, Turkey: Bull. M.T.A, 95/96, 97-105, Ankara.

 • Kauffman, E.G., 1973, Cretaceous bivalves; Hallam, A, ed., Atlas of Biogeography da : Elsevier Sci. Publish Company, 353-358, AmsterdamLondon-Newyork.

 • Kühn, O, 1932, Rudistae: Fossilium Catalogus I: Animalia, Pars 54, 200 s.

 • Luyendyk, B.P., Forsyth, D. ve Phillips, J.D., 1972, Experimental approach to the paleocirculation of oceanic surface waters: Geol. Soc, America Bull., 83, 2649-2664, Colorado.

 • MatteuQci, R., Schiavinotto, F., Sirna, G. ve Russo, A., 1982, Palaeoenvironmental significance of Maastrichtian biological communities in the Pachino area (Sicily) and preliminary data on their distribution in the Mediterranean Upper Cretaceous; Gallitelli, E.M., ed., First International Meting on Paleontology, Essential of Historical Geology da : Fondazi* one Giorgio Cini, 77-96, Modena.

 • Meneghini, G, 1868, II nuvo genere Pironaea : Atti, Soc. Sci. Nat, 11, 402, Milano

 • Meriç, E, 1965, KahtajNemrut Dağı arasındaki bölgeninn jeolojik ve paleontolojik etüdü : 1st, Üniv. Fen Fak. Mecm., B, 30, 1-2, 55-107, îs^ tanbul.

 • Meriç, E, Oktay, F.Y. ve Özer, S, 1985, Alidamı (Kahta-Adıyaman) yöresindeki Besni Formasyonunun stratigrafik gelişimi ile ilgili yeni gözlem* ler : Jeoloji Müh, 25, 51-54, Ankara.

 • Milovanovic, B, 1932, Contribution â la connaissance des Rudistes de la Serbie: Ann. Geol. Pen. Balk., XI, 1, 20-71, Belgrade.

 • Milovanovic, B, 1953, Evolution und stratigraphie der Rudisten: Zbornik Rad. Geol. Rud. Fak. Belgrade, 4, 163487.

 • Milovanovic, B, 1957, Sur une forme du genre Piro» naea Meneghini de Mont&ıe`gro: Bull. Serv Geol. Geophy. R.P. Serfde, XIII, 165-179, Belgrade.

 • Milovanovic, B, 1960, Stratigraphie du Senonien dans les Dinarides yougoslaves d`apr^s les Rudistes: Bull. Soc. Geol. France, 7, 2, 366-375, Paris.

 • Milovanovic, B, 1962, Evolution et stratigraphie dea Rudistes (II): Univ. Beograd, Trans. Mining Geol. Fak, 7, 1959-1960, 25-40.

 • Milovanovic, B, Sladic-Trifunovic, M. ve Grubic, A.t 1970, Les problems de la delimitation des especes et sousespeces du genre Hronaea Meneghini: VII. Kongres de Geologues Yougoslaves, Zagrep, 217-228.

 • Milovanovic, B., Sladic-Trifunovic, M. ve Grubic, A., 1972, Proprietes taxonomiques et morpholo, giques especes du genre Rudistique: Ann, Geol. Pen. Balk, 37, 1, 95-96, Beograde.

 • Moore, R.C, 1969, Treatise on Invertebrate Paleontology. N. Mollusca 6, 2, 751-753, Newyork.

 • Nedela-Devide, D. ve Polsak, A, 1961, Sur la presence du Maestrichtien dans les environs de Bespelj au nord de Jajce en Bosnie: Geol. Vjesnik, 14, 335-376, Zagrep.

 • Özer, S, 1982, Three new species of the genus Gorjanovicia oPlsak from the Kocaeli region Northwestern Anatoli): Geologija Razprave, 25, 2, 29-236, Ljubljana.

 • Üzer, S, 1983, Les formations â Rudistes du Seiionien Superieur d`Anatolie Centrale (Turquie): Trav. Lab. Stratigraphie et de Pale^o^cologie, Univ. de Province-Marseille, Nouvelle S^rie, 1, 32 s, Marseille.

 • Özer, S, 1985 a, Kahta-Adıyaman dolayı Besni formasyonundaki Rudistlerin stratigrafik önemi : T.J.K. Kurultayı 1985, Bildiri Özleri, 46, An« kara.

 • Özer, S, 1985 b, îç Anadolu Bölgesi Rudist paleontolojisi ve paleobiyocoğrafyası, Doktora Tezi, 183 s. (yayınlanmamış), îzmir.

 • Özsayar, T, Pelin, S. ve Gedikoğlu, A., 1981, Doğu Pontidler`de Kretase: Karadeniz Tekn. Üniv. Yer Bil. Derg, 1, 2, 65-115, Trabzon.

 • Pamouktchiev, A, 1965 a, Faune de Rudistes du Maestrichtiens de Farrondissement de Breznik (II): Ann. Univ. Sofia, Geologie, Livre I, 58, 25-45.

 • Pamouktchiev, A, 1965 b, Pironaea polystyla garîensis subsp. nov. du Maestrichtien de la region de Breznik: Review Bulgarian Geol. Soc, 26, 2, 206-208, Sofia.

 • Pamouktchiev, A, 1975, Origine et phylogeııie du genre Pironaea (Hippuritide Maestrichtien) de l`Europe du Sud-Est et d`Asie Mineure: Geol. Bulgarica, 5, 2, 81-92, Sofia.

 • Pamouktchiev, A, 1981, Les fossil de Bulgarie: Âcad. Bulgare Sci, 5, 152-206, Sofia.

 • Perinçek, D, 1980, Arabistan kıtası kuzeyindeki tektonik evrimin, kıta üzerinde çökelen istifteki etkileri : Türkiye Beşinci Petrol Kong, 77-93, Ankara.

 • Pethö, J., 1906, Die Kreide (Hypersenon) fauna de Peter Wardeiner (Petervarader) Gebirges (Fruska Gora): Palaeontographica, Abt. A, 52, 57* 331, Stutgart.

 • Pirona, G.A., 1868, Sopra una nuova specie di Hippirites: Atti. Soc. Sci. Nat., 11, 508-511, Milano.

 • Seymen, I. ve Aydın, Y., 1980, Hekimhan-Hasançelebi çevresinin stratigrafik gelişimi ve Mesozoyiîç yaşlı bir magmatik yayın jeotektonik evrimi : 34. Türkiye Jeoloji Bilim, ve Teknik Ku rul., Bildiri Özetleri, 74, Ankara.

 • Sladic-Trifunovic, M., 1967, Sur les Pironaea de 1`île de Brâc: Univ. Beograd, Recueil Trav. Fac. Mines GeoL, 9-10, 283-291.

 • Sladic-Trifunovic, M., 1978, Pironaea branisîavi, a new pironaean species from the Maestrichtien sediments of the Vrbovac reef, loc. Ba* cevica, Eastern Serbia: Ann. GeoL Pen, Balk., XLII, 401412, Belgrade.

 • Sladic-Trifunovic, M., 1983, Paleontological characteristics and biostratigraphic significance of Pseudopolyconites: Ann. GeoL Pen. Balk., XLVII, 309 s.

 • Sungurlu, O., 1974, VI. Bölge kuzey sahalarının jeolojisi: Türkiye ikinci Petrol Kong., 85-107, Ankara.

 • Uygun, A., 1981, Tuz Gölü havzasının jeolojisi, evaporit oluşumları ve hidrokarbon olanakları : Türkiye Jeoloji Kur. 35. Bil. Tekn. Kurultayı. İç Anadolu`nun Jeolojisi simp., 66-71, Ankara,

 • Woodward, S.P., 1855, On the structur and affinities of the Hippuritidae: Quart. Journ. GeoL Soc London, 11, 40 s.

 • Van Andel, T.H., 1976, An electid overwiev Plate Tectonics : Paleogeography and Paleoceanography; Gray, J. ve Boucot, A., ed., Historical biogeography, Plate Tectonics and the changing environment da : Biology Colloquim, 35 th., Oregon State Univ. press, 9-25.

 • Yalçın, N., 1977, Geology of the Narince-Gerger area (Adıyaman province) and its petroleum possibilities : tst. Üniv. Fen Fak. Mecm., B, 41, 1-4, 57-82, Istanbul.

 • Yalçm, N., 1980, Karasu-Hatay Grabeni kuzey kesiminin jeolojisi ve hidrokarbon olanaklarının araştırılması: Türkiye Beşinci Petrol Kong., 31-40, Ankara.

 • Bayındır-Akpınar (Kaman) Yöresindeki Alkali Kayaçların Jeokimyası ve Kökensel Yorumu
  Hasan Bayhan
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Kırşehir Masifi`nde yeralan, Bayındır-Akpınar (Kaman) yöresindeki alkali kayaçların petrografik ve jeokimyasal özellikleri belirlenerek kökenleri açıklanmaya çalışılmıştır. İnceleme alanındaki alkali kayaçlar, iyenitoyidler ve volkanitler şeklinde dizilim gösterirler. Siyenitoyidler, kuvars siyenit ve feldispatoyidli siyenit bileşimindedir. Feldispatöyidli siyenitler (miyaşkit, sodalit siyenit ve foyait) mineralojik ve kimyasal özellikleri açısından miyaskitik karakterdedir. Volkanitler ise, fonolit ve tefritik fonolit türündedir. Söz konusu kayaç grupları, petrografik ve jeokimyasal özelliklerine göre, bir tek magmanın fraksiyonel kristallenmesi ile değil, farklı kaynak malzemelerden türemiş değişik magmalardan itibaren oluşmuşlardır.

 • Feldispat

 • Volkanik

 • jeokimya

 • petrografi

 • Armbrustmaeher, T.J., ve Hedge, C.E., 1982, Genetic implication of minor-element and Sr-isotope geochemistry of alkaline rock complexes in the Wet Mountains, Area, Fremont and Custer Cauntieş, Colqradp: Contr. Min. Petr., 79, :` ` 424435

 • Ataman, G., 1972, Ankara`nın güneydoğusundaki granitik-granodiyoritik kütlelerden Cefalik Dağın radyometrik yaşı hakkırilia ön çalışma: Hacettepe Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 2/1, 4449.

 • Ayan, M., 1963, Contribution e Tetude petrographique et geologique de la region situee an NordEst de Kaman, MTA yayını, 115, Ankara 332s,

 • Bailey, D.K., 1979, Origin of alkaline magmas as a result of anatexis: Melting in the deep crust. In: Sorensen, H. (Ed), the alkaline rocks, John Wiley and Sons, New York, 436442.

 • Collins, W.J., Beams, S.D., White, A.J.R., ve Cappell, B.W., 1982, Nature and origin of A-type gra* nites with particular reference to Southeastern Australia: Contr. Mm. Petr., 80, 189-200.

 • Chappel, B.W., ve White, A.J.R., 1974, Two contrasting granite types Pasific Geology, 8, 173-174.

 • Erkan, Y., 1975, Orta Anadolu Masifinin güneybatı* smda (Kırşehir Bölgesinde) etkili rejyonal metamorfizmanın petrolojik incelenmesi: Hacettepe Üniv. Müh. Fak. Jeoloji Müh. Böl., Doçentlik Tezi, Ankara, 147s.

 • Erkan, Y., 1976a, Kırşehir Çevresindeki rejyonal me* tamorfik bölgede saptanan izogradlar ve bunların petrografik yorumlan: Yerbilimleri, 2/1, 23-54.

 • Erkan, Y., 1976b, Orta Anadolu Masif indeki karbonat lı kayaçlarda plajiyoklas bileşimi ile met^ morfizma arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Yerbilimleri, 2/2, 107-111.

 • Erkan, Y., 1977, Orta Anadolu Masifinin güneybatısında Kırşehir bölgesinde etkili rejyonal me* tamorfizma ile amfibol minerallerinin bileşimi arasındaki ilişkiler: Yerbilimleri, 3/1, 41-46.

 • Harris, P.G., 1979, Origin of alkaline magmas as a result of anatexis: Anatexis and other proceses within the mantle. In: Sorenson, H. (Ed), the alkaline rocks, John Wiley and Sons, New York, 427436.

 • Ketin, I., 1963, 1/500 000 ölçekli Türkiye Jeoloji Hari tası, Kayseri Paftası: MTA Yayınlan, Ankara, 83s.

 • Kogarko, L.N., 1979, Role of volatiles, in: Sorenson, H. (Ed), the alkaline rocks, John Wiley, New York, 474-487.

 • Kogarko, L.N., Ryabchikov, ID., ve Sorenson, H., 1979, Liquid fractionation. In: Sorenson, EL (Ed), the alkaline rocks, John Wiley and Sons, New York, 488-500.

 • Oktay, F., 1981, Savcıhbüyükoba (Kaman) çevresinde Orta Anadolu Masifi tortul örtüsünün jeolo. jisi ve sedimantolojisi: İTÜ, Maden Fak., Doçentlik Tezi, İstanbul 175s.

 • Seymenr rKamân (Kırşehir) dolayında Kırşehir Masifinin metamorfizması: Türkiye Jeol. Kur. .35. Bilimsel ve Teknik Kurultayı; İç Anadolu`nun Jeolojisi Simpözyuttıu, An. kara, 1245.

 • Seymen, 1., 1981b, Kaman (Kırşehir) dolayında Kırşehir Masifinin Stratigrafisi ve metamorfizm ması: Türkiye Jeol. Kur, Bul*., 24/2, 744.

 • Seymen, I`., 1983,^maHâğ (Kaman-Kırşehir) çevresinde Kaman Grubunun ve onunla sınırdaş - oluşukların- karşılaştırmalı tektonik Özellik leri: Türkiye Jeo. Kıut^BüK;, 26/2, 89-98.

 • Seymen, 1., 1984, Kırşehir Masifi metamorfitlerinin - Jeolojik evrimi: ^Türkiye Jeol. Kur., Ketin Simpozyumu, Ankam, 133-148.

 • Shaw, D.M., 1968, A review of K-Rb fractionation trends by covariance analysis: Geochim. Cosmochim. Acta, 32, 573-601.

 • Sorenson, H., 1979, Origin of alkaline rocks. A Summary and retrospect. In: Sorenson, H. (Ed), the alkaline rocks, John Wiley and Sons, New York, 535-539.

 • Streckeisen, A., ve Le Maitre, R.W., 1979, A chemical approximation to to the modal QAPF classi* fication of the igneous rocks: NJb. Miner. Abh., 136, 169-206.

 • White, A.J.R., ve Chappell, B.W., 1977, Ultrametamorp-` hism and granitoid genesis: Tectonophysics, 43, 7-22.

 • Yaman, S., 1984, Bayındır (Kaman) florit filonlarmm termooptik analizi: Yerbilimleri, 11, 23-30.

 • Yaman, S., 1985, Bayındır (Kaman) florit filonlarında nadir toprak elementlerin jeokimyası: Jeo. Müh. Dergisi, 25, 3944.

 • Demirözü Permo-Karboniferi ve Bölgesel Yapı İçindeki Yeri
  Necati Akdeniz
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: "Demirözü Permo-Karboniferi Bayburt1 (Gümüşhane) un 35 kilometre batısındaki Demirözü (Kısanta) kuzeyinde yüzeylenen ve içerdiği kömür mercekleri ile dikkati çeken Üst Karbonifer-Alt Permiyen istifidir. Bu istifin yüzeylendiği bölge, yaklaşık D-B doğrultulu ve güneye eğimli bindirme düzlemleri tarafından çok sayıda itki dilimine bölünmüştür. Karbonifer ve Permiyen kayaları, Bayburt Ovası`nın güneyinde yer alan iki dilimde yüzeylenir. Kttiey dilimle, çakıltâşı, çakîllı kumtaşı, kiltaşı, ortokuvarsit, kömürlü şeyi ve kireçtaşlarından oluşan Karbonifer yaşlı istifin tabanı gözlenmez. İkinci dilimde metamorfik kayalar üzerine açısal diskordansla oturan bu istif, her iki dilimde de çakıltaşı, kumtaşı, kuvarsit, silttaşı ve kireçtaşlarından oluşan Permiyen istifine geçer. İnceleme alanında Paleoz<^y|fcfüze:r:|a.e; aşmalı olarak gelen Jura`nın tabanında Liyas yaşlı çakıltaşı, kumtaşı, kumlu kireçtaşı ve karaktetize kireçtaşları yer alır. Üste doğru Dogger-Malm yaşındaki çörtlü mikrit, mikrit ye Alt Kretase yaşındaki kumtaşı, kalkaretjit ardalanmasına geçen bu birimler, bölgede geniş yayılımlı olan volkano-tortul istif, tarafından tektonik olarak örtülür. İnceleme alanı güneyindeki üçüncü dilimde açısal diskordansla metamorfitler üzerine gelen çakıltaşı ve bitkili kumtaşları ile başlayan,,Liyas-Üst Jura (?) yaşlı bu volkano-tortul istif, Üst Jura-Alt Kretase kireçtaşlarına geçer. İnceleme alanındaki metamorfitler ye onların üzerine gelen Üst Karbonifer-Alt Permiyen kayaları bulundukları alanda allakton, konumludur. Üst Kretase çökelleri ve serpantinlerin, Eosen kayaları tarafından örtülen itki dilimleri, arasında şişmiş olmaları, dilimlenme ve güneyden kuzeye doğru sürüklenmelerin Üst Kretase sonu-Eosen başı arasında geliştiğini gösterir. 

 • tektonik

 • permiyen

 • kumtaşı

 • Gümüşhane

 • metamorfik kayalar

 • Ağar, Ü., 1977, Demirözü (Bayburt) ve Köse (Kelkit) bölgesinin jeolojisi : Doktora Tezi, IÜFF, Mayıs 1975; KTÜ Matbaası, 1977, 59 s., Trabzon.

 • Ktein, I., 1951, Über die Geologie der Gegend von Bayburt, In Nordest Anatolien: Rev. Fac, Sci. Univ. İstanbul, B, 16, 113-127.

 • Korkmaz, S. ve Baki, Z., 1984, Demirözü (Bayburt) güneyinin stratigrafisi : TMMOB Jeoloji Mü hendisleri Odası 10. Yıl Kurultay Bildirisi.

 • Şengör, A.M.C., Yılmaz, Y. ve Ketin, 1., 1980, Remnants of a prelate Jurassic ocean in northern Tur* key : fragments of Permian-Triassic Paleo Tethys: Geol. Soc. Amer. Bull., 91 (part IX 499-609.

 • Şengör, A.M.C., ve Yılmaz, t, 1983, Türkiye`de Tetis`in evrimi : Levlıa tektoniği açısından bir yaklaşım : TJK Yer Bilimleri Özel Dizisi, 1, 75 s

 • Tokel, S., 1981, Plaka tektoniğinde magmatifc yerleşimler ve jeo-kimya : Türkiye`den örnekler: Yer Yuvarı ve İnsan, 6, 34, 53-65.

 • Ankara Kuzeyi, Paleosen Örgülü Akarsu Tortullarında Çevrimsel Depolanma ve Litofasiyes Değişimleri
  Nizamettin Kazanci Yaşar Ergün Gökten
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Ankara kuzeyinde, özellikle Lezgi-Orhaniye-Kınık köyleri civarında, D-B uzanmalı, Paleosen yaşlı örgülü ve menderesli akarsu tortulları bulunmaktadır. Stratigrafik olarak daha altta yer alan Örgülü akarsu istifi (yaklaşık 250 m.), üst üste gelişmiş, kanal ve çakıllı kanal barı tortullarından kuruludur. Miall(1977)`m istifa tanımları kullanılarak yapılan standart litofasiyes analizleri, tüm örgülü akarsu istifinin çevrimsel depolanma ile kontrol edildiğini göstermektedir. îzlenen istifte alttan üste doğru; Donjek modeli Platte modeli Donjek modeli ve Scott modeli örgülü akarsu tortullarının sıralanımı vardır. Bu tarz çevrimsel depolanma, yörede geniş alanlı şiddetli epirojenik/tektonik rejimin Paleosen boyunca etkili olduğunu belirtmektedir.

 • akarsu

 • epirojenik

 • Paleosen

 • Ankara

 • A.G.I. (American Geological Institut), 1978, Glossary of Geology.

 • Altınlı, I.E., 1974, The problem of the depositionaî environments of the Kızılçay Group along the Sakarya river`s middle reach: İst. Üniv. Fen Fak. Mecm. Seri B, 39/3-4, 233-240.

 • Altınlı, I.E.,1977, Geology of eastern territory of Naili» han (Ankara province): İst. Üniv. Fen Fak. Mecm. Seri B, 42/1-2, 2944.

 • Beerbower, J.R., 1964, Cyclothems and cyclic depo* sitional mechanisms in alluvial plain sedi» mentation: Symposium on cyclic sedimentation da (Ed. D. F. Merriam), State Geol. Surv. Kansas Bull., 169, 3142.

 • Bridge, J.S., 1984, Large-scale facies sequences in alluvial overbank environments: J. Sediment. Petrol., 54, 583-588.

 • Bridge, J.S., 1985, Paleochannel patterns inferred from alluvial deposits; a critcal evolution: J. Sediment. Petrol., 55, 578-589.

 • Cant, D.J., 1982, Fluvial facies models: Sandstone de positional environments da, (Eds. P.A. Scholle ve D. Spearing), 115-138, AAPG Pub. Tulsa.

 • Collinson, J.P., 1970, Bedforms of the Tana river: Geogr. Ann., 52A, 31-56.

 • Collinson, J.P.,1978, Vertical sequence and sandy body shape in alluvial sequences: Fluvial sedimen» tology da, (Ed. A.D. Miall), Canadian Soc. Petrol. Geologists, 577-586.

 • Duff, P. McL, D., Hallam, A. ve Walton, E,K., 1967, Cyclic sedimentation: Developments in sedi mentology, Elsevier, Amsterdam, 280pp.

 • Erk, A.S., 1957, Ankara civarının petrol ihtimalleri: M.TA Rap. 2608, Ank.

 • Erol, O., 1954, Ankara civarının jeolojisi hakkında rapor: M.T.A. Rap. no 2491, Ankara.

 • Eyles, N., Eyles, C.H. ve Miall, A.D., 1983, Lithofacies types and vertical profile models; an alter* native approach to the description and en* vironmental interpretation of glacial diamicts and diamiot sequences: Sedimentology 30, 393410.

 • Fey ter, AJ. ve Molenaar, N., 1984, Messinan fanglomerates, the Columbacci Formation in the Pietrorubbia basin, Italy: J. Sediment. Petrol., 54, 746-758.

 • Fiege, K., 1978, Cyclic sedimentation: The encyclobe. dia of Sedimentology, da, (Eds. R.W. Fairbridge ve J. Bourgeois), Dowden-HutcMnson and Ross Inc., 223-230.

 • Gökçen, S.L., 1971, Keşan bölgesi türbiditierinde sib lik sedimantasyon: Hacettepe Fen ve Müh. BiMmleri Derg., 1 2640.

 • Kalafatçıoğlu, A. ve Uysallı, H., 1964, Beypâzan-Nal lıhan-Seben civarının jeolojisi: M.T.A. Der* gisi 62, 1-11.

 • Kazancı, N., 1980, Seben (Bolu) güneyi, Atça-Kızılö^ civarının sedimantolojisi: TBTAK Araştırma Projesi, TBAG-314, Ankara, 186s.

 • Kazancı, N. ve Gökten, E., 1986, Sedimentary characteristics of terrestrial Paleocene deposits in northern Ankara region, Turkey: Commun. Fac. Sci. Üniv. Ank. Ser. C, 4, 153463.

 • Kazancı, N. ve Gökten, E., 1987, Ankara kuzeyi karasal Paleoseni; tortul tipleri ve depolanma özellikleri: Türkiye Jeoloji Kurultayı 1987 Bildiri özleri, 72-73, Ankara.

 • Me Lean, J.R. ve Jerzykiewicz, T., 1978, Cyclicity, tectonics and coal; some aspects of fluvial sedi» mentology in the Brazeau-Paskapoo formations, Coal valley area, Alberta, Canada: Flu» vial sedimentology da, (Ed. A. D. Miall), Ca nadian Soc. Petrol. Geologists, 441468.

 • Miall, A.D., 1977, A review of the braided river depositional environments: Earth Sci. Revs., 13, 1-62.

 • Miall, A.D.,1978, Lithofacies types and vertical profile models in braided river deposits; a summary: Fluvial sedimentology da, (Ed. A.D., Miall), Canadian Soc. Petrol. Geologists, 595-604.

 • Miall, A.D.,1985, Principles of sedimentary basin analysis (2nd ed.): Springer Verlag, New York, Heidelberg, 489s.

 • Nemec, D. ve Steel, R.J., 1984, Alluvial and coastal conglomerates; their significant features and some comments on gravelly mass flow deposits: Sedimentology of gravels and conglomerates da, (Eds. EH. Koster ve RJ. Steel), Canadian Soc. Petrol. Geol. Mem. 10, 1-31.

 • Nilsen, T.H., 1982, Alluvial fan deposits: Sandstone depositional envirenments da, (Eds. PA Scholle ve D. Spearing), AAPG publ., 49-86.

 • Nilsen, T.H. ve Moore, T.E, 1984, Bibliography of alluvial-fan deposits: Geo Books, Norwich 100s.

 • Norman, T., Gökçen, S.L. ve Şenalp, M., 1980, Sedb mentation pattern in central Anatolia at the Cretaceous-Tertiary bourdary: Cretaceoiu Research, 1, 61-84.

 • Price, R.A., 1973, Large-scale gravitational flow of supracrustal rocks southern Canadian roa kies: Gravity and tectonics da, (Eds. K.A. De Jong ve R. Schelton), J. Wiley and Sons, New York, 491-502.

 • Rondot, J. 1956, 1/100 000 lik 39/2 (güney kısmı) ve 39/4 no`lu paftaların jeolojisi: M.T.A. rap. no 2517, Ankara.

 • Rust, B.R., 1978, Depositional models for oraided alluvium: Fluvial sedimentology da, (Ed. AD. Mi all), Canadian Soc. Petrol. Geologists, 605-625.

 • Saner, S., 1978, Orta Sakaryadaki Üst Kretase-Paleosen-Eosen birimlerinin çökelme ilişkileri ve petrol aramalarmdaki önemi: Türkiye 4. Pet Kong, tebliğleri, 95-110, Ankara.

 • Schwarzaher, W., 1975, Sedimentation models and quantitative stratigraphy: Amsterdam, Elsevier, 396s.

 • Smith, N.D., 1974, Sedimentology and bar formation in the upper Kicking Horse river a braided outwash stream: J. Geology 32, 205-225.

 • Steel, RJ., Maehle, S., Nilsen, H., Roe, S.L. ve Spinnangr, A., 1977, Coarsening upward crycles in the alluvium of Hornelen basin (Devonian) NorWay; sedimentary response to tectonic events: Geol. Soc. Amer. Bull. 88, 1124-1134.

 • Steel, RJ. ve Aasheim, S.M., 1978, Alluvial sand deposition in a rapidly subsiding basin (Devo^ nian, Norway): Fluvial sedimentology da, (Ed. A.D. Miall), Canadian Soc. Petrol. Geologists, 385412.

 • Thompson, D.B., 1970, Sedimentation of the Triassic (Scytian) Red Pebbly sandstones in the Cheshire basin and its margins: Geology 7, 183-217

 • Wallcott, R.I., 1970, Isostatic response to loading of the crust in Canada: Canadian J. Earth Sci 7, 716-726.

 • Walker, RJG, ve Cant, D.J., 1979, Fades models 3; sandy fluvial systems: Fades models da, (Ed. R.G. Walker), Reprint Series 1, Geol. Assoc. Canada, 23-32.

 • Yüksel, S., 1973, Haymana yöresi tortul dizisinin düşey yönde gelişimi ve yanal fasiyes dağılışı: M.T.A. Dergisi, 80, 50-53.

 • Naltaş (Saimbeyli, KB-Adana) Karbonifer İstifinde Olası Eski Karbonat Fırtına Depoları
  Baki Erdoğan Varol Yavuz Oran
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Doğu Toroslar Naltaş Karbonifer istifinde taşınmış çamurtaşı, biyoklastik pakettaşı-tanetaşı ve ince taneli kuvars kumtaşı ardalanmaları, fırtına kökenli dönemsel tortulaşmayı karakterize ederler. Fırtına sürecinde etkili olan yüksek enerji şartları, açık sahilden sahil kıyısına doğru taban erozyonu ve yanal tortul göçüne neden olmuştur. Bu karbonat fırtına depolarının kısmen türbit akıntı oluşuklarını andıran yukarı doğru incelen "Tenıpestite" istiflerinin tabanında karbonat çamuru içerisinde yönlenmiş iri iskeletsel parçalar içeren paket vake taşları yer alır Bunlar, üste doğru paralel veya çapraz laminalı silttaşı-çamurtaşlarına derecelenme gösterirler. Üst düzeyleri karakterize eden çamurtaşları, olası deniz otları kökenli zengin organik madde içerirler. Fırtına dönemlerini temsil eden bu topluluklar, fırtına sonrasında çökelen kalır karbonat çamurtaşları ile üstlenirler.

 • çamurtaşı

 • Naltaş

 • karbonat

 • taban erozyonu

 • Aigner, T., 1980, Storm deposits as a tool in facies analysis: I.A.S. I. European Regional Meeting Abstract, 44-46.

 • Aigner, T., 1985, Storm depositional systems: Notes in Earth Sciences, Eds.: Friedman, Neugebauer, Seilacher, No: 3, 1-174, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York-Tokyo.

 • Arthur, MA. ve Jenkyns, H.C., 1981, Phosphorites and paleoceanograpby: Oceanologica Acta, No: SP, 83-96.

 • Ball, M.M., 1971, The Westphalia Limestone of the northern Midcontinent-A possible strom de, posit: Jour. Sed. Petrology, 41, 217-232.

 • Ball, M.N., Shinn, E.A. ve Stockman, K.W., 1967, The effects of Hurricane Donna in South Florida: Jour. Geology, 75, 583-597.

 • Cain, J.D.B., 1968, Aspects of the depositional envi ronment and paleoecology of crinoidal limes tones, Scottia: Jour. Geology, 4, 191-208.

 • Curray, JR., 1960, Sediment and history of Holocene transgression continental shelf, northwest Gulf of Mexico, in: Recent sediments north west Gulf of Mexico Eds., Shepard et al.,: Am. Assoc. Peitroleum Geol., 44, 221-266.

 • Demirtaşlı, E., 1967, Pınarbaşı-Sanz-Mağara âlçeler} arasındaki sahanın litostratigrafi birimleri ve petrol imkânları: M.T.A. Derleme Rapor No: 4389, (Yayımlanmamış).

 • Flügel, E., 1978, Mikrofazielle Untersuchungs methoden von Kalken: Springer-Verlag, Berlin-Hei del)berg-New York, 454 s.

 • Gökçen, SJL., 1981, Zara-Hafik Güneyindeki Paleojen istifinin seddmantolojik ve paleocoğrafik evrimi: Yerbilimleri, 8, 1-26.

 • Gökçen, S.L. ve Kelling, G., 1985, Oligocene deposits of the Zara-Hafik region (Sivas, Central Turkey); evolution from storm-influenced sheli to evaporitic baJsin: Geol, Rundschau, 74, 1, 139453.

 • Hayes, M.O., 1965, Sedimentation on a semiarid wave dominated coast (South Texas), with empha^ sis on Hurrican effects: Ph. D. Thesis, Texas Univ., 1-350.

 • Hayes, M.O., 1967, Hurricanes as geological agents; Case studies of Hurricanes Carla, 1961 and Cindy, 1963: Texas Univ. Bur. Econ. Geology Rept. Iniv. No: 61, 1-56.

 • Kelling, G. ve Mullin, P.R., 1975, Graded limestones and limestone-quartzite couplets; Possible storm deposits from the Maroccan Cart>oni ferous: Sedimenter Geology, 13, 161-190,

 • Kumar, N. ve Sanders, J.E., 1976, Characteristics ol shoreface storm deposits; Modern and Ancient examples: Jour. Sed. Petrology, 46/1, 145-162.

 • Metin, S., 1984, Doğu Toroslar`da Develi-Saimbeyli arasının jeolojisi: 1st. Üniv. Müh. Fak., Yerbilimleri Dergisi, 4/1-2, 45-66.

 • Özgül, N., Metin, S., Baydar, O., Bingöl, î., Göger, E. ve Erdoğan, B., 1973, Tufanibeyli dolayının KamJbriyen-Tersiyer kayaları: Türkiye Jeol Kur Bült. 16/1, 82-100.

 • Perkins, R.D. ve Enos, P., 1968, Hurricane Betsy in the Florida-Bahama Area; Geologic effect and comparison with Hurricane Donna: Jour, Geology, 76/6, 710-717.

 • Schieber, 1986, The posisble role of benthic microbial mats during the formation of cait>onacean shales in shallow Mid-Proterozoic basins: Sediimentology, 35, 521-536.

 • Specht, R.W. ve Brenner, R.L., 1979, Storm wave ge, nesis of bioclastic carbonates in Upper Ju* rassic epicontinental muds tones, East-Centra] Wyoming: Jour. Sed. Petrology, 49/4,1307-1322.

 • Wilson, J.L., 1975, Carbonate Facies in Geologic His tory: Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New Yodc, 1471.

 • Wright, RJP., 1974, Storm-generated coquinoid sandstone; Genesis of hi^h-energy madne sediments from the Upper Jurassic Wyoming and Montana-Di`scussion: Geol. Soc. America Bull., 85, 837.

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle