Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

2002 ŞUBAT Cilt 45 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Beypazarı (Ankara) Kuzeyinde Miyosen Yaşlı Bitümlü Birimlerin Organik Jeokimyasal Özellikleri
Orhan Özçelik
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Beypazarı (Ankara) kuzeyinde Miyosen yaşlı birimler çakıltaşı, aglomera, kumtaşı, silttaşı, kiltaşı, linyit, bitümlü şeyl, kireçtaşı ve tüflerden oluşmaktadır. Linyit seviyesinin üzerinde bulunan bitümlü bölümler bölgede oldukça yaygındır. Birimde ölçülen toplam organik karbon değerleri her bir lokasyon için değişiklik göstermekte olup % 0.37`den% 7.07`ye kadar yükselmektedir. Algal organik maddelerin egemen olduğu organik madde tipleri 1. ve 2. tip kerojenlerden meydana gelmiştir. Vitrinit yansıması değerleri % 0.27-0.56, Rock-Eval pirolizlerinden elde edilen Tmax değerleri ise 407-437oC arasındadır. Bu sonuçlar çökelen organik maddelerin yeterli derecede organik olgunluğa ulaşmadıklarım belirtir. Biomarker karekteristikleri de bu sonuçları desteklemektedir. Ts/Tm oranı 1.5`dur ve bu değer organik maddenin olgunlaşmadığma işaret eder. Pr/n-C17 ile Ph/n-C18 oranlarına göre kaynak kaya depolanmasının indirgeyici bir ortamdan kaynak kayanın da şeylden oluştuğunu gösterir.

 • Beypazarı kuzeyi

 • organik jeokimyasal

 • Miyosen

 • bitüm

 • Aquino Neto, F.R., Trendel, J.M., Restle, A., Albrecht, P., ve Connan, J., 1981. Occurrence and formation of tricyclic and tetracyclic terpanes in sediments and petroleum: In (M. Bjoroy et al., eds), Ad. In Organic Geochemistry, 659-667.

 • Blanc, P.H., ve Connan, J., 1992. Origin and occurrence of 25-norhopanes: a statistical study: Organic Geochemistry, 18, 813-828.

 • Clarck, J., ve Philp, R.P., 1989. Geochemical characterization of evaporite and carbonate depositional environments and correlation of associated crude oils in the Black Creek basin: Bull. Can. Pet. Geol., 37, 401-416.

 • Espitalie, J., Madec, M., ve Tissot, B., 1977. Source rock characterization: 9 th offshore technology conference. 3 pp, 439-444.

 • Gündoğdu, M.N., Tenekeci, Ö., Öner, F., Dündar, A., ve Kayakıran, S., 1985. Beypazarı Trona yatağının kil mineralojisi: Ön çalışma sonuçları, II Ulusal Kil Sempozyumu, 141-153.

 • Gürgey, K., 1993. Petrol jeologları için organik jeokimya: TPAO Araştırma Grubu, Eğitim yayınları (Editörler. Ediger, V.Ş., ve Soylu, C,),No:23, S97-123.

 • Huang, W.Y., ve Meinschein, W.G., 1979. Sterols as ecological indicators: Geoch. Cosm. Acta, 43, 739-745.

 • Hunt, J.M., 1993. Organic Geochemistry and Geology: 743p.

 • Iijima, A., 1978. Geological occurrences of zeolite in marine environments: In: Natural zeolites occurrence, properties, use: (Eds. L.B. Sand and Mumpton), p. 175-198.

 • Iijima, A., 1988. Applications of zeolites to petroleum exploration (Kallo, D. ve Sherry, H.S. Edits.), Occurrence, properties and utilization of natural Akademiai, Budapest.

 • İrkeç, T., 1991. Bolu - Kıbrısçık sepiyolitinin mineralojik ve kimyasal özellikleri ve Eskişehir - Sivrihisar sedimanter sepiyoliti ile karşılaştırılması: V Ulusal kil sempozyumu bildirileri, 3, 17.

 • İrkeç, T., ve Ünlü, T., 1993. Volkanik kuşaklarda hidrotermal sepiyolit oluşumuna bir örnek: Kıbrısçık (Bolu) sepiyolti: MTA Derg., 115, 99-118.

 • Jackson, K.S., Hawkins, P.J., ve Bennet, A.J.R., 1985. Regional facies and geochemical evaluation of the southern Denison trough: AAEA Journal, 20, 143-158.

 • Kazancı, N., Varol, B.5 ve Tunç, M., 1984. Seben (Bolu) bölgesi Üst Kretase karbonat ve volkanojenik fliş fasiyesleri: Jeoloji Mühendisliği, 20, 61-77.

 • Lijmbach, G.W.M., Vander Veen, F.M., ve Engelhardt, E.D., 1983. Geochemical characterisation of crude oils and source rock using field ionisation mass spectrometry: Ad. In Org. Geochemistry (Ed. M.Bjoroy), 788- 798, John-Wiley, Chichester.

 • Mathur, S., Jain, V.K., Tripathi, G.K., Jassal, J.K., ve Chandra, K., 1988. Biological marker geochemistry of crude oils of Cambay Basin, India: In: (Kumar, R.K., Dwivedi, P., Banerjie, V., Gutpa, V.,), Petroleum Geochemistry and Exploration in the AfroAsian Region, 459-473, Rotterdam-Belkama.

 • Mello, M.R., Gallianone, P.C., Brassel, S.C., ve Maxwell, J.R., 1988. Geochemical and biological marker assesment of depositional environments using Brazilian offshore oils: Mar. Pet. Geol., 3, 205-223.

 • Moldowan, J.M., Sundaraman, P., ve Schoell, L., 1985. Sensivity of biomarker properties to depositional environment and/or source input in the Lower Toarcian of SW-Germany: Advances in Organic Geochemistry, 10, 915- 926.

 • Peters, K.E., ve Moldowan, J.M., Biomarker Guide: s210 - 252.

 • Philip, R.P., ve Gilbert, T.D., 1986. Biomarker distributions in Australian oils predominantly derived from terrigenous source material: Organic Geochemistry, 10, 73-84.

 • Poole, F.G., vb Claypool, G.E., 1984. Petroleum source rock potential and crude oil correlation in the Great Basin: In (Woodward, J., Meissner, F.F., ve Clayton, J.L., Eds), Hydrocarbon Source Rocks of the Greater Rocky Mountain Region, Rocky Mountain Association of Geologist, p. 179- 229, Denver.

 • Seifert, W.K., Moldowan, J.M., ve Jones, R.W., 1980. Application öf -biological marker chemistry to petroleum exploration: Proceding of the 10th World Petrol Congress, 2, 425-438.

 • Seifert, W.K., ve Moldowan, J.M., 1981. Paleoreconstruction by biological markers: Geochemica et Cosmochimica Acta, 45, 783- 794.

 • Staplin, .F.L., 1975. Interpretation of thermal history from colour particulate organik matter: Palynology, 1, 9-18.

 • Stein, R., 1986. Surface - water paleo-productivity as inferred from sediments deposited in oxic and anoxic deep water environments of the Mesozoic Atlantic Ocean, (Bio-geochemistry of the black shales: (E.T. Degens, P.A., Meyers, and S.C., Brassel eds.), Mitteilungen aus dem Geologisch - Palaontologischen Institut der Universitat Hamburg (Spec, issue), 60, 55-70.

 • Şener, F., 1981. Ankara-Beypazarı soda aramaları öi raporu: MTA Raporu No: 6926.

 • Şengör, A.M.C., Görür, N. and Şaroğlu, F., 1985. Strike - slip faulting and related basen formation in zones of tectonic escape: Turkey as a case study. In: K.T.Biddle and N. Christie Blick (Editors), Strike - Slip Deformation, Basin Formation and Sedimmentation: Spec. Publ. Soc. Econ. Paleont. Mineral. 37: 227 - 264.

 • Taka, M., 2000. Bolu güneyi Miyosen volkanitleri altı enerji olanakları: MTA Raporu (Yayınlanmamış).

 • Tenekeci, Ö.5 Kayakıran, S., ve Çelik, E., 1983. Ankara-Beypazarı Trona yatağı ara değerlendirme raporu: MTA Raporu No:7321.

 • Ten Haven, H.L. de Leaux, J.W., Rulkötter, I, ve Sinnighe-Damste, J.S., 1987. Restricted utility of the Pristane / Phytane ratio as a paleoenvironmental indicator: Nature, v.330, 641-643.

 • Tissot, B., Pelet, P., Roucache, J., ve Combaz, A., 1977. Utilisation des n-alcanes comme fossiles geochimiques indicateurs des environnements geologiques: Ad. In organic Geochemistry (Ed. Campos, R., ve Goni, J.), 117-154.

 • Tissot, B., and Welte, D., 1984. Petroleum formation and occurrence: (2.edition) Springer-Verlag, Berlin, 699p.

 • Tunç, M., 1980. Davutoğlan (Beypazarı) - Seben (Bolu) arasında kalan ve Aladağçay boyunca olan bölgenin stratigrafisi: A.Ü.Fen Fak., Doktora Tezi (yayınlanmamış).

 • Tunç, M., 1984. Seben (KB Ankara) yöresindeki Üst Kretase tortullarının biyostratigrafı incelemesi: C.Ü.Mühendislik Fak. Yerbilimleri Derg., 1, 1, 19-30.

 • Varol, B., ve Kazancı, N., 1981. Nallıhan - Seben (Bolu) Bölgesinde Üst Jura - Alt Kretase karbonat istifinin lito ve biyofasiyes özellikleri: TJK Bük., 24, 2, 31-38.

 • Waples, D.W., ve Machihara, T., 1990. Application of sterane and triterpane biomarkers in petroleum exploration: Bull. Can. Petrol. GeoL, 38, 357-380.

 • Zumberge, J.E., 1987. Prediction of source rock characteristics based on terpane biomarkers in crude oils. A multivariate statistical approach: Geochim. Cosmochim. Acta, 51, 1625-1637.

 • Sivas - Kızıldağ Ofiyolitlerinin (Orta Anadolu) Eser Element, Ni, PGE ve Au Jeokimyası
  Yahya Çiftçi
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Refahiye Ofiyolitli Karmaşığı`na ait Kızıldağ (Sivas) Ofiyolitleri genel olarak ultramafik tektonit kesime ait serpantinleşmiş dünit ve harzburjit; verlit; gabro, piroksenli gabro, hornblendli gabro; mikrogabro; meta-bazalt vespilitik bazalt`lardan oluşur. Bunlar, Neojen magmatizmasına ait aplit, granit, kuvars monzonit ve diyorit ile eş yaşlı volkanizma ürünleri olan andezit ve bazalt türü kayaçlar tarafından kesilmektedir. Ofıyolitler içinde yer yer 4630 ppm`e varan Ni zenginleşmelerinin, cevher mikroskopisi çalışmaları sonucunda linneit, bravogit, gersdorfit, millerit, hazlevodit ve pentlandit gibi nikel - sülfürlere bağlı olduğu saptanmıştır. Ultramafik kayaçlarda % 0.2 ila % 0.3 oranlarında bulunabilen Nikel`in % 0.46`ya varan zenginleşmeler gösterdiği, daha detaylı çalışmalar ile olasılıkla işletilebilir tenörlerde nikel zenginleşmelerinin bulunabileceği ortaya konmuştur. Çalışma alanındaki ultramafik kayaçlar, PGE açısından ilksel manto değerlerine göre farklı davranışlar göstermektedir. Os ve Ru açısından belirli oranlarda zenginleşme gözlenirken, ir, Rh ve Pt`de fakirleşme gözlenir. Pd isebüyük farklılıklar göstermez. Jeokimyasal açıdan bu grupla birlikte değerlendirilen Au, genel olarak ilksel mantodeğerinin çok az üzerinde değerler sunmaktadır. Aynı kayaçlar eser element açısından değerlendirildiğinde ise; N tipi MORB`a göre normalize edilmiş değerlerin U ve Ta dışında genellikle büyük oranda fakirleşmiş oldukları gözlenirken, Cl kondritlerine göre normalize edilmiş değerler bu konuda farklılıklar sunmakta, Th, U, Ta, La ve Ce`da yeryer 10 kata kadar zenginleşme gözlenmekte, diğer elementlerde (Sr, Nd, Zr, Sm, Tb, Y, Yb, Rb ve Ba) genel olarak bir fakirleşme gözlenmektedir.

 • Sivas-Kızıldağ Oflyolitleri

 • Ni-PGE-Au Jeokimyası

 • Aktimur, H. T., Tekirli, M. E., Yurdakul, M. E., 1990. Sivas - Erzincan Tersiyer havzasının jeolojisi, M.T.A. Dergi No: 111, Sh. 25-36, Ankara.

 • Aktimur, S., 1985. Sivas- Erzincan yöresinin uzaktan algılama tekniği katkısıyla jeolojik ve tektonik yapısının incelenmesi, M.T.A. Ens. Derleme Rap. No: 7850, Ankara.

 • Arpat, E., Tütüncü, K., 1978. Gürlevik ve Tecer dağlan yöresinde serpantinit yerleşimi sorunu, T.J.K. 32. Kurultayı Bildin Özetleri, Sh.56-57,Ankara.

 • Ataman, G., Buket, E., Çapan, U. Z., 1975. K.A.F. Zonu bir paleo-benioff zonu olabilir mi? M.T.A. Dergisi S: 84, Sh.112 - 118, Ankara.

 • Barnes, I., Rapp, J.B., O`neil, J.R., 1972. metamorphic assemblages and the direction of flow of metamorphic fluids in four instance of serpentinization, Contrib. Mineral. Petrol., Vol. 35, Pp. 263 - 276

 • Barnes, S.-J. and Naldrett, A.J., 1985. Fractionation of the platinum-group elements and gold in some komatiites of the Abitini greenstone belt, Northern Ontario, Econ. Geol., 82: 165- 183.

 • Barnes, S.-J., Naldrett, AJ. and Gorton, M.P., 1985. The origin of the fractionation of platinum- group elements in terrestial magmas, Chem. Geol., 53: 303 - 323.

 • Baykal, F., 1966. 1/500.000 ölçekli Türkiye jeoloji haritası, Sivas paftası, M.T.A. Yay., Ankara.

 • Bektaş, O., Pelin, S., Korkmaz, S., 1984. Doğu Pontid yay gerisi havzasında manto yükselimi ve polijenik ofiyolit olgusu, Ketin Simp. 175-178, Ankara.

 • Bergougnan, H., 1976. Doğu Anadolu`da Avrupa ve Arabistan bloklarının çarpışması, Çev. O.Yılmaz, Yerbilimleri, 1, 31-40.

 • Boztuğ, D., Larson, L.T., Yılmaz, S., Uçurum, A., Öztürk, A., 1994. Alacahan yöresi (GD Sivas) listvenitlerinin jeolojik konumu, minerolojisi ve değerli metal içeriği; Çukurova Üniversitesi 15. Yıl Simpozyumu, Sivas.

 • Brugmann, G.E., Arndt, N.T., Hoffmann, A.W., Tobschall, H.J., 1987; Noble metal abundances in komatiite suites from Alexo, Ontario And Gorgona Island, Colombia, Geochim, Cosmochim. Acta, Vol. 51, Pp. 2159-2169.

 • Buisson, G., Leblanc, M. 1985. Gold-bearing listwaenites (carbonatized ultramafic rocks) from ophiolite complexes; Centre Geologique Et Geophysique, Üniversite Des Sciences Et Techniques Du Languedoc, Montpellier. France.

 • Buisson, G., 1986; Gold bearing listwaenites (carbonitized ultrabasic rocks) in ophiolite complexes, In: Metallogeny of basic and ultrabasic rocks, London Instit.Mining Metalurgy, P. 121-132.

 • Buisson, G., Leblanc, M, 1987 ;Gold in mantle peridotites from Upper Proterozoic ophiolites in Arabia, Mali And Morocco, Economic Geology, Vol:82, Pp.2091-2097.

 • Buket, E., Ataman, G., 1982. Erzincan-Refahiye ultramafik ve mafık kayaçlarının petrografik ve petrolojik özellikleri, Yerbilimleri, 9,5 - 17, Ankara.

 • Buket, E., 1982. Erzincan-Refahiye ultramafik ve mafik kayaçlarının petrokimyasal karakterleri ve diğer oluşumlar ile deneştirilmesi, Yerbilimleri, 9, 43 - 55, ANKARA

 • Bulur, K.5 1973. Sivas-İmranlı (Aktepe) Pb zuhurunun jeoloji raporu, M.T.A.Enstitüsü Sivas Bl. Md. Rap.No: 52, Sivas.

 • Can, A., 1970. Aktepe kurşun zuhuru (Sivas - İmranlı - Ortaköy - Gölcük), M.T.A. Enstitüsü Sivas Bl. Md. Rap.No:36, Sivas.

 • Clark, A. M. S., 1978. Chemical and mineralogical development of the Sidamo Nickeliferous Serpentinites (Ethiopia), Min. Deposita, V.13,N.2, 221-234.

 • Clark, A. L., Greenwood, W.R., 1972. Petrographic evidence of volume increase related to serpentinization, Union Bay, Alaska, U.S. Geol. Surv. Prof. Pap. 800, Pp. C21-C27.

 • Coleman, R. G., 1971. Plate tectonic emplacement of upper mantle peridotites along continental edges, J. Geophys. Res., Vol. 76, Pp. 1212- 1222.

 • Coleman, R. G., 1977. Ophiolites - ancient oceanic lithosphere? In PJ. Wyllie (Ed), Minerals And Rocks, Springer-Verlag , Berlin, Vol.12.

 • Coleman, R.G., 1981. Tectonic setting for ophiolite obduction in Oman, J. Geophys. Res., Vol.86, Pp. 2497-2508.

 • Coleman, R. G., Keith, T. E., 1971. A chemical study of serpentinization-Burro Mountain, California, J. Petrol., Vol. 12, Pp. 331-328.

 • Conference Participants, 1972. Ophiolites, Geotimes: 17,12,24-45.

 • Davies, G. and Tredoux, M., 1985. The platinumgroup element and gold contents of the marginal rocks and sills of the Bushveld Complex, Econ. Geol., 80: 838 - 848.

 • Erdem, P. N., 1973. Türkiye`deki ofıyolitik seriler; Avrupa Jeoloji Birliği Uluslararası Kongresi, Zürih.

 • Evans, B. W., Frost, B. R., 1975. Chrome spinel in progressive metamorphism-A Preliminary Analysis, Geochim. Acta, Vol. 39, Pp. 959- 972.

 • Hall, R., 1979. Türkiye`de ofıyolit yerleşmesi ve Toros sütur zonunun evrimi, Geol.Soc.Of Am.Bull.Jully-1976, V:8, Pp. 178-188. (Çev: Ali Dinçel, Yeryuvarı ve İnsan,Mayıs-1979)

 • Hamlyn, P. R., Keays, R. R., Cameron, W.E., Crawford, A. J. and Waldron, H. M., 1985. Precious metals in magnesian low-Ti lavas: implications for metallogenesis and sulfur saturation in primary magmas, Geochim. Cosmochim. Acta, 49: 1797 - 1811.

 • Jagoutz, E., Palme, H., Baddenhausen, H., Blum, K., Cendales, M., Dreibus, G., Spottel, B., Lorenz, V., Wanke, H., 1979. The abundances of major, minor and trace elements in the earth`s mantle as derived from primitive ultramafic nodules, Proc. Lunar And Planet. Sci. Conf. No. 10, Geochim. Cosmochim. Acta, Supplement 1.1, 2031-2050.

 • Jensen, M.L. and Bateman, A. M., 1981. Economic Mineral Deposits, John Wiley & Sons, New York, 593 pp.

 • Kaaden, G. Van T)er, 1963. Alpin-tipi ultrabazik kayaçların kökeni ve bunların kromit prospeksiyonu ile olan ilgisi hakkında çeşitli görüşler; Kromit Prospeksiyonu Semineri, Atina.

 • Kazancı, N., 1993. K.A.F. üzerinde tektonik kontrollü depolanma örneği: Suşehri havzası, Alt Pliyosen - Holosen, KD Türkiye, Doğa Türk Yerbilimleri Dergisi No:2,Sh.89-102.

 • Keays, R.R., 1982a; Palladium and iridium in komatites and associated rocks: Application to petrogenetic problems, In: N.T. Arndt and E.G. Nisbet (Editors), Komatites, Allen & Unwin, London, pp. 435-457

 • Keays, R. R., 1982b. Archean gold deposits and their sourge rocks: the upper mantle connection. In: R.P. Foster (Editor), Gold 82: The Geology, Geochemistry and GenesiSjiff^ Gold Deposits, Geol. Soc. Zimbabwe Spec. Publ., 1: 17-51.

 • Ketin, İ., 1969. Türkiye`nin genel tektonik durumu ile başlıca deprem bölgeleri arasındaki ilişkiler, M.T.A. Dergisi S: 71, Sh.129-134, Ankara.

 • Kılıç, M., 1973. Sivas-İmranh (Aktepe) kurşun zuhurları hakkında kısa not, M.T.A. Enstitüsü Sivas BLMd. Rap.No: 56 , Sivas.

 • Koçyiğit, A,, 1990. Üç kenet kuşağının Erzincan batısındaki (KD Türkiye) yapısal ilişkileri : Karakaya, İç Toros ve Erzincan Kenetleri , Türkiye 8. Petrol Kpngresi,T.P.J.D., P.M.O., Ankara.

 • Kovenko, V., 1939. Kızılmezraa bakır ve nikel yataklarının ziyareti hakkında muhtıra, M.T.A. Rapor No: E 819, Ankara.

 • Labotka, T.C., Albee, A.L., 1979. Serpentinization of the Belvidere Mountain Ultramafic Body, Vermont: Mass Balance And Reaction At The Metasomatic Front, Can. Mineral., Vol. 17, Pp. 831-845.

 • Maltman, J.A., 1978. Serpentinite textures in Aglesey, North Wales, United Kingdom, Geol. Soc.Of Am. Bull. V.89, 972 - 980 (Doc.No: 80702)

 • Mason, B. and Moore, C.B., 1982. Principles Geochemistry, 4th edition, John Wiley & magmatic - Sons, New York, 344 pp.

 • Masor,R.,1985. Metamorphism and melange, Sixth Collogoim An Geology Of The Agean Region, İzmir.

 • Mitchell, A.H., Garson, M.S., 1979. Levha Sınırlarında Mineralleşme (Çev: Ayaroğlu, H.), Jeoloji Mühendisliği Dergisi S:9, Ankara.

 • Mitchell, R.H. and Keays, R.R., 1981. Abundance and distribution of gold, palladium and iridium in some spinel and garnet lherzolites: Implications for the nature and origin of precious metal-rich intergranular components in the upper mantle, Geochim. Cosmochim. Acta, 45: 2425-2442.

 • Miyashiro, A., 1975.Classification, characteristics and origin of ophiolites, Jour. Of Geology, RV 94Q _ 981

 • Moody, J.B., 1976. Seipentinization: A Review, Lithos, Vol. 9, Pp. 125 - 138.

 • Moody, J.B., 1979. Serpentinites, spilites and ophiolite metamorphism, Can. Mineral., Vol. 17, Pp. 871-887.

 • Moores, E.M., 1973. Geotectonic significance of ultramafic rocks, Earth - Sciences Rev.,9 (1973), 241-258, Netherland.

 • Morgan, J.W., Wandless, G.A., Petrie, R.K. and Irwing, A.J., 1981. Composition of the Earth`s upper mantle, I. Siderophile trace elements in ultramafic nodules, Tectonophysics, 75: 47-67.

 • M.T.A., 1973. Kuzey Anadolu Fayı ve Deprem Kuşağı Simpozyumu (29-30-31 Mart 1972), Ankara.

 • M.T.A., 1988. 1/100.000 ölçekli açınsama nitelikli Türkiye jeoloji haritaları serisi, Divriği - F 26 paftası (Hazırlayan: H.T. Aktimur).

 • Naldret, A.J., Duke, J.M., 1980. Platinum metals in magmatic sulfide ores, Science, 208,1417- 1424.

 • Nebert, K., 1961. Kelkit çayı ve Kızılırmak giriş sahalarının jeolojik yapısı, M.T.A. Enst. Yay. Ankara.

 • Norman, T.N., 1990. Orta Anadolu`da Hafik (Sivas) kuzeyindeki melanj kuşağının gelişimi hakkında, Türkiye 8. Petrol Kongresi, Nisan 1990, Sh. 107-112, Ankara.

 • Özgül, N., 1981. Munzur Dağlan`nın Jeolojisi, M.T.A. Derleme Rapor No: 6995, Ankara.

 • Page, J.N., 1967. Serpentinization at Burro Mountain, California, Contr.Mineral And Petrol. 14,321-342.

 • Pearce, J. A., 1983. Role of the sub-continental lithosphere in magma genesis at active continental margins, In: Hawkesworth,CJ.and Norry, MJ.(eds.), Continental Basalts and Mantle Xsenoliths, Shiva, Nantwich, pp.230-249.

 • Rollinson, H., 1993. Using Geochemical Data: evaluation, presentation, interpretation, Longman Scientific & Technical, U.K., ISBN: 0 582 06701 4

 • Saunders, A.D. and Tarney, J., 1984. Geochemical characteristics of basaltic volcanism within back-arc basins, In: Kokelaar, B.P. and Howels, M.F. (editors), Marginal Basin Geology, Spec. Publ. Geol. Soc. London 16, pp. 59-76.

 • Seyfried, W.E., Dibble, W.E., 1980. Seawaterperidotite interaction at 300 °C and 500 bars: Implications for the origin of oceanic serpentinites, Geochim. Cosmochim. Acta, Vol. 44, Pp. 309-321.

 • Shilo, N.A., 1971. The problems of the geology of gold, Earth Sciences Rev. 7, Pp. 215-225 Skjerlie, K.P. & Furnes, H., 1996. The gabbro-dyke transition zone demonstrated an Tviberg, Solund-Stavfjord Ophiolite Complex, Geol. Mag. 133(5), Pp.573-582, Cambridge Univ.Press, England

 • Stchepinsky,V.,1944 ; Yukarı Kelkit Çayı havzasının jeolojisi ve mineral varlıkları; M.T.A. Rapor No:E 1617 , Ankara.

 • Sun, S. S., 1980. Lead isotopic study of young volcanic rocks from mid-ocean ridges, ocean islands and island arcs, Phil. Trans. R. Soc, A297, 409-445.

 • Sun, S. S., 1982. Chemical composition and origin of the Earth`s primitive mantle, Geochim. Cosmochim. Acta, 46, 179-192.

 • Sun, S. S. and McDonough, W.F., 1989. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes, In: Saunders, A.D. and Norry, M.J. (eds.), Magmatism in ocean basins, Geol. Soc. London, Spec. Pub. 42, pp.313- 345.

 • Sun, S. S., Wallace, D.A., Hoatson, D.M., Glikson, A.Y. and Keays, R.R., 1991. Use of geochemistry as a guide of mafic-ultramafic rocks: examples from the west Pilbara Block and Halls Creek Mobile Zone, Western Australia, Prec. Res., 50: 1-35.

 • Şaroğlu, F., Yılmaz, Y., 1984. Doğu Anadolu`nun neotektoniği ve ilgili magmatizması; Ketin Simpozyumu Sh. 149-162, Ankara.

 • Şengör, A.M.C., Yılmaz, Y., 1981. Tethyan evolution of Turkey: A plate tectonic approach, Tectonophysics, 75, P. 181 - 241.

 • Tatar, Y., 1973. Refahiye (Erzincan) GD`sunda Conur Köyü yöresi ofiyolitleri, M.T.A. Yay., 50. Yi) Kongresi, Sh.435 - 445, Ankara.

 • Tatar, Y., 1978. K.A.F.Z.`Nun Erzincan-Refahiye arasındaki bölümü üzerine tektonik incelemeler, H.Ü. Yer BİL Derg. C: 4, No:l-2,Sh. 201-236.

 • Tıstl, M., 1994. Geochemistry of platinum-group elements of the zoned ultramafic Alto Condoto Complex,Nw Colombia; Economic Geology, Vol.89, 158-167.

 • Üşümezsoy, Ş., Ulakoğlu, S., 1987-88. Suşehri önçukur çanağının evrimi, Orta Anadolu`da çarpışma sonrası olgular, İ.Ü. Yerbilimleri Derg. C : 6, S: 1-2, Sh. 174-185, İstanbul.

 • Witechurch, H., Juteau, T., Montigny, R., 1984. Role of the Eastern Meditteranean ophiolites (Turkey, Syria, Cyprus ) in the history of the Neo - Tethys: The geological evolution of the Eastern Meditteranean, Special Publication Of The Geological Society, London, 17.

 • Wood, D.A., Tarney, J., Varet, J., Saunders, A.D., Bougault, H., Joron, J.L., Treuil, M. and Cann, J.R., 1979b. Geochemistry of basalts drilled in the North Atlantic by IPOD Leg. 49: implications for mantle heterogenity, Earth Planet. Sci. Lett., 42, 77-97

 • Yılmaz, A., 1983. Tokat (Dumanlıdağ) ile Sivas (Çeltekdağı) dolaylarının temel jeoloji özellikleri ve ofiyolitli karışığın konumu, T.J.K. Kurultayı Bildiriler Kitabı, Ankara.

 • Yılmaz, A., 1985. Yukarı Kelkit Çayı ile Munzur Dağları arasının temel jeoloji özellikleri ve yapısal evrimi, T.J.K. Bülteni C:28, 79-92, Ankara.

 • Yılmaz, Y., 1984. Türkiye`nin jeolojik tarihinde magmatik etkinlik ve tektonik evrimle ilişkisi, Ketin Simpozyumu, 63-82, Ankara.

 • Zhelobow, P.P., 1979. Alpine-type hyperbasite rocks as a probable source of gold; International Geologycal Rev.,V:23,Nr.3. • Karamadazı Plütonunun (Yafayalı-Kayseri) Mineralojik-Petrografîk ve Jeokimyasal İncelemesi
  Durmuş Boztuğ Ali Çevikbaş Cavit Demirkol Sibel Tatar Erkül Mustafa Akyildiz Nazmi Otlu
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Orta Toros kuşağında ender olarak yüzeylenen granitik kayaç çıkmalarından birisini oluşturan Karamadazı (Yahyalı-Kayseri) plütonu, Bolkardağ birliğine ait Permo-Triyas yaşlı mermerleri sıcak dokanakla kesmekte ve hatta yer yer manyetiti i skarn cevher yatakları oluşturmaktadır. Kuvaterner yaşlı yamaç molozu ve alüvyonlarla örtülen Karamadazı plütonunun jeolojik-stratigrafık yaşı hakkında yeterli veri bulunmamakla birlikte, bölgesel jeolojik deneştirmelerle Üst Kretase-Alt Tersiyer yaşlı olabileceği ileri sürülmektedir. Tipik olarak bimodal karakter gösteren Karamadazı plütonu kuvars diyorit/tonalit ve lökogranit bileşimli kayaçlardan oluşmaktadır. Kuvars diyorit/tonalitlerin mineralojik bileşimi plajiyoklaz (albit-oligoklaz) + kalsik klinoamfıbol + kuvars + biyotit + klorit +epidot + apatit + titanit; lökogranitlerin mineralojik bileşimleri ise kuvars + K-feldispat + plajiyoklaz + biyotit (bazanbiyotit yerine + kalsik klinoamfibol) + klorit + apatit + titanit minerallerinden oluşmaktadır. Mineralojik ve jeokimyasal verilere göre daima iki farklı topluluk oluşturan kuvars/diyorit ve lökogranitlerin, sırasıyla, mafik ve felsik bileşimli iki farklı magma kaynağından türeyebilecekleri; diğer taraftan, hem kuvars diyorit/tonalitlerin ve hem delökogranitlerin, türemiş oldukları magma kaynaklarının oldukça diferansiyasyona uğramış uç üyeleri olabilecekleriileri sürülmektedir. Bimodal karakter sergileyen Karamadazı plütonu kuvars diyorit/tonalitlerinin K bakımından aşırıderecede fakir, buna karşılık Na bakımından zengin olmaları önemli bir karakteristik olarak değerlendirilmektedir. Bimodal Karamadazı plütonu kayaçlarmı oluşturan mafık ve felsik magma kaynaklarının, çarpışma sonrası bir jeotektonik ortamda, manto ve kabuktan türemiş kalkalkali magmaların ileri derecede diferansiyasyona uğramış türevlerini temsil edebilecekleri düşünülmektedir. Diğer taraftan, magma(lar)ın evrimi/katılaşması sırasında yan kayaç asimilasyonu, asimilasyon-fraksiyonel kristalleşme veya beslenme-fraksiyonel kristalleşme, metasomatizma, vb.süreçlerin gelişip gelişmediğinin aydınlatılabilmesi için tümkayaç REE jeokimyası, mineral kimyasına dayalı jeotermobarometre çalışmaları, mutlak yaş tayini ve izotop jeokimyası çalışmaları gibi bazı ileri jeokimyasal çalışmaların gerçekleştirilmesi önerilmektedir. 

 • Karamadazı

 • mineraloji

 • petrografi

 • jeokimya

 • Batchelor, B. and Bowden, P., 1985. Petrogenetic interpretation of granitoid rock series using multicationic parameters. Chemical Geology, 48,43-55.

 • Çevikbaş, A. ve Öztunalı, Ö., 1992. UlukışlaÇamardı (Niğde) Maestrihtiyen sonrası çökel havzasının jeolojisi. M.T.A. dergisi 114, 155-172.

 • Çevikbaş, A., Boztuğ, D., Demirkol, C, Yılmaz, S., Akyıldız, M., Açlan, M., Demir, Ö. ve Taş, R., 1995. Horoz plütonunun (UlukışlaNiğde) oluşumunda dengelenmiş hibrid sistemin mineralojik ve jeokimyasal kanıtları. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, 10, 62-77`.

 • Çevikbaş, A., Boztuğ, D., Demirkol, C, Yılmaz, S. ve Akyıldız, M., 1997. Bolkardağlar, Aladağlar ve Niğde masifinde kabuk kalınlaşması ve Ulukışla-Çamardı baseninde riftleşme ile ilgili plütonların karşılaştırmalı incelenmesi, Orta Toroslar, Türkiye. Çukurova Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. Yılı Sempozyumu, Adana, 30 Nisan - 3 Mayıs 1997, Bildiri Özleri, s. 37- 38.

 • Debon F., and Le Fort, P., 1982. A chemicalmineralogical classification of common plutonic rocks and associations. Transactions of the Royal Society of Edinburg: Earth sciences, 73, 135-149.

 • Erkan, Y>, 1994. Kayaç Oluşturan Önemli Minerallerin Mikroskopta İncelenmeleri TMMOB Jeoloji Mühendisliği Odası Yayınları, Ankara, 405 s.

 • Erkan, Y., 1995. Magmatik Petrografi. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Ders Notlan, Beytepe, Ankara, 169 s.

 • Govindaraju, K., 1989. 1989 Compilation of working values and sample description for 272 geostandards. Geostandards Newsletter, 13, 1-113.

 • Hibband, M. J. 1995. Petrography to Petrogenesis. Prentice Hall, 587 p.

 • Irvine, T. N. and Baragar, W. R. A., 1971. A guide to the chemical classification of common volcanic rocks. Canadian Journal of Earth Sciences, 8, 523-548.

 • Mason, B. and Moore, C. B., 1982. Principles of Geochemistry. John Wiley and Sons, Hong Kong, 344 p.

 • MacKenzie, W. S., and Guilford, C, 1991. Atlas of Rock Forming Minerals in Thin Section. John Wiley and Sons, Hong Kong, 98 p.

 • Mehnert, K. R. and Büsch, W., 1981. The Ba content of K-feldspar megacrysts in granites: A criterion for their formation. Neues Jahrbuch für Mineralogisches Abhandlugen, 140,221-252.

 • Michael, P. 1., 1981. Barium zonation in orthoclase: implications for crystallization and differentiation of granite. Transactions of American Geophysical Union, 62, 438.

 • Oygür, V., Yurt, M. Z., Yurt, F. ve Sarı, L, 1982. Kay seri-Yahyalı-Karamadazı ve Kovalı yö resi demir madenleri jeoloji raporu. M.T.A. Arşiv No: 6609/1,2,3,4.

 • Özgül, N., 1976. Torosların bazı temel jeoloji özellikleri. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 31, 23-28.

 • Pearce, J. A., Harris, B. W. and Tindle, A. G., 1984. Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks. Journal of Petrology, 25, 956-983.

 • Poli, G., Tommassini, S. and Haliday, A. N., 1996. Trace element and isotopic exchange during acid-basic % magma interaction processes. Transactions of the Royal Society of Edinburg: Earth Sciences, 87, 225-232.

 • Rickwood, P. C, 1989. Boundary lines within petrologic diagrams which use oxides of major and minor elements. Lithos, 22, 247- 263.

 • Rollinson, H. R., 1993. Using Geochemical Data: Evaluation, Presentation, Interpretation. Longman Scientific and Technical, John Wiley and Sons, New York, 352 p.

 • Shand, S. J., 1947. Eruptive Rocks, Their Genesis, Composition, Classification, and Their Relation to Ore Deposits, With A Chapter on Meteorites. Thomas Murby, London, 3rd. Ed. 488 p.

 • Streickeisen, A., 1976. To each plutonic rock its proper name. Earth Sciences Reviews, 12, 1- 33.

 • Sun, S.S., 1982. Chemical composition and origin of the earth`s primitive mantle. Geochimica et Cosmochimica Acta, 46, 179-192.

 • Taylor, S.R. and McLennan, S.M., 1985. The Continental Crust: Its Composition and Evolution. Blackwell, Oxford.

 • Wilson, M., 1989. Igneous Petrogenesis, Unwin Hyman, London, 456 p.

 • Dikme Miyosen Havzasının (KD Aladağlar) Sedimantolojik İncelemesi
  Faruk Ocakoğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Doğu Toros dağlarının zirvesini oluşturan Aladağların kuzeydoğusunda, bugünkü Adana havzası çökellerinden en az 40 km kuzeyde ve yer yer deniz seviyesinden 1900 m yükseklerde yüzeyleyen Miyosen yaşlı istiflerin sedimantolojik analizi yapılmış ve bu çökellerin içinde bulunduğu havza Adana havzasıyla ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Ölçülü kesitler yardımıyla sağlardan sedimanter yapı özelikleri, tane bileşimi, dokusal özellikler ve paleo akıntı yönü verileri incelenen sedimanların Dikme havzası adı verilen, özgün depolanma desenine sahip bir havzada çökeldiklerini göstermektedir. Havza KD gidişli, 15 km genişliğinde bir tek graben görünümünde ise de, ikincil fay kontrollü havza içi engebeleri de içerir. Havza dolgusunun ortamsal yorumu KB ve D havza kenarlarının genellikle kohezyonsuz moloz akması ve örtü akışlarının baskın olduğu aluviyal yelpazelerden oluştuğunu göstermektedir. Her iki kenar sistemi havza ortasına doğru yaygın taşkın düzlüklerini ve geçici gölleri kapsayan, ve genel olarak güneye akaçlanan bir çakıllı akarsu sistemine geçerler. Bu akarsu sistemi kuzeyde Karaköy civarında yer yer 20 m kalınlığa ulaşan bir piroklastik istifi, güneyde ise oldukça sınırlı bir alanda Langiyen yaşlı ince bir denizel seviyeyi içerir. Sedimantolojik çalışmalar temelinde yapılan paleocoğrafık değerlendirmeler Adana ve Dikme havzalarının sedimanter depolanma desenlerinin birbirlerini tamamladığını, başka deyişle Miyosen`de Adana havzasının Dikme bölgesine kadar yayıldığını ve hatta, bu büyük havzanın kuzeyde Bakırdağ`a (Orta Anadolu Volkanik alanına) doğruda uzandığını göstermektedir.

 • Adana havzası

 • aluviyal yelpaze kompleksi

 • Dikme havzası

 • Miyosen

 • Doğu Toroslar

 • Dhont, D., Chorowicz, J. ve Yürür, T., 1999. The Bolkar Mountains (Central Taurides, Turkey): a Neogene ext&nsional thermal uplift? Geological Bulletin of Turkey, 42, 2, 69-87.

 • Görür, N., 1977. Sedimentology of the Karaisali limestone and associated elastics (Miocene) of the Northwest flank of the Adana basin, Turkey. PhD thesis, University of London, 244 pp. (yayımlanmamış).

 • Görür, N., 1979. Karaisalı kireçtaşı`nın (Miyosen) sedimantolojisi. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 22, 123-128.

 • Görür, N., 1982. Adana havzasının petrol potansiyelinin değerlendirilmesinde yeni bir görüş. Türkiye 6. Petrol Kongresi, p. 73-80.

 • Görür N., 1985. Depositional history of Miocene sediments of the NW flank of the Adana basin. In: E. îzdar and E. Nakoman (editors). 6 th colleq. Geology of the Aegean Basins. Piri Reis Int. Contr. Ser. PubL, 2, 185-208.

 • Görür,4 N., 1992. A technically controlled alluvial fan which developed into a marine fan-delta at a complex triple junction: Miocene Gildirli Formation of the Adana Basin, Turkey. Sedimentary Geology, 81, 243-252.

 • Gürbüz K. ve Kelling, G., 1991. Evolution of Miocene submarine fans, northern Adana basin, Turkey. EUG VI Strasbourg, 24-8 March, Terra Abstracts, p. 342.

 • Gürbüz K. ve Kelling, G., 1993. Provenance *of Miocene submarine fans in the northern Adana basin: a test of discriminant function analysis. Geological Journal. 28, 277-294.

 • İlker, S., 1975. Adana baseni kuzeybatısının jeolojisi ve petrol olanakları. TPAO Arama arşiv no: 973 (yayımlanmamış), Ankara, 63 p.

 • Kelling, G., Gökçen, S.L., Floyd, P.A. ve Gökçen, N., 1987. Neogene tectonics and plate convergence in the eastern Mediterranean: new data from southern Turkey. Geology, 15, 425-429.

 • Metin, S., 1986. Doğu Toroslar`da Bakırdağı ve dolayının jeolojisi. MTA Genel Müdürlüğü Derleme No: 7888, 95 p. (yayımlanmamış).

 • Miall, A.D., 1977, A review of the braided-stream environment, Earth Science Reviews, 13, 1- 62.

 • M.T.A., 1989. Geological Map of Turkey of 1/2.000.000 scale (Ed. E. Bingöl).

 • Naz, H., Çuhadar, Ö. ve Yeniay, G., 1991. Middle Miocene deep-sea fan deposits of the Adana basin, south-central Turkey. In O.Sungurlu Symposium, November 1991, Proceedings, pp. 190-212. Ankara/Turkey.

 • Ocakoğlu, F., 2001. Analysis of a relict Miocene basin high in the Taurus mountains (NE Aladag): new insights regarding the palaeogeography of the Adana basin, SE Turkey. Fourth International Turkish Geology Symposium, Abstracts, pp.??

 • Özgül, N., 1983. Stratigraphy and tectonic evolution of the Central Taurides. In Geology of the Taurus Belt, International Symposium, 26-29 September. Tekeli, O. and Göncüoğlu, M.C. (Eds.), p 77-90.

 • Rust, B.R., 1972. Structure and process in a braided river. Sedimentology, 18, 221-245.

 • Schmidt, G.C., 1961. Stratigraphic nomenclature for the Adana region petroleum district VII. Petroleum Administration Bulletin, 6, 47-63.

 • Tekeli O. Aksay, A., Ergün, B. M. ve Işık, A., Yetiş, C. and Taner, Ü., 1987. Adana baseni 1983. Geology of the Aladağ Mountains. In Geology of the Taurus Belt, International Symposium, 26-29 September. Tekeli, O. and Göncüoğlu, M.C. (Eds.), 143-158.

 • Ternek, Z., 1957. Adana baseni Alt Miyosen (Burdigaliyen) formasyonları ve diğer formasyonlarla ilişkisi ve petrol olanakları. Mineral Research and Exploration Institute Bulletin, 49, 60-80.

 • Ulakoğlu,. S., 1983-1984, Aladaglarda Yahyali (Kayseri) bölgesinin jeolojisi, istanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Yerbilimleri Dergisi, 4/1-2, 1-44.

 • Ünlügenç, U.C., 1997. Adana baseni Tersiyer stratigrafisi üzerine yeni gözlemler. Çukurova Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. yılı Simpozyumu. 30 Nisan-3 Mayıs. Bildiri Özleri, 281-282.

 • Ünlügenç, U.C., Williams, G.D. ve Kelling, G., 1992. Extensional tectonism in the Early Miocene Adana basin deposits, sıuthern Türkiye. Turkish Geology Workshop, 9-10 April, Keele Univ., England, p 76-77.

 • Williams, G.D., Unlugenc, U.C., Kelling, G. ve Demirkol, C., 1995. Tectonic controls on stratigraphic evolution of the Adana Basin, Turkey. Journal of Geological Society, London, 152, p 873-882.

 • Yalçın, N. ve Görür, N., 1983. Sedimentological evolution of the Adana basin. In: Geology of the Taurus Belt, International Sym. On the Geology of the Taurus Belt. O. Tekeli ve C. Göncüoğlu (Ed.), s 165-172.

 • Yetiş, C, 1988. Reorganization` of the Tertiary stratigraphy in the Adana basin, southern Turkey. News. Stratigr., 20, 1, 43-58.

 • Yetiş C., and Taner, Ü., 1987. Adana baseni Burdigaliyen-Tortoniyen istifinin sedimantolojik gelişimi. 7. Petroleum Congress, Proceedings, pp 322-331.

 • Galatya Volkanik Bölgesinin (KB İç Anadolu, Türkiye) Güney Sınırında Kabuk Açılmasına Ait Veriler
  M. Tekin Yürür Abidin Temel Onur Köse
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Arazi çalışmaları, Galatya Volkanik Bölgesi (GVB) güney-doğu kesiminin KB-GD ila KKB-GGD ile KKD-GGB doğrultulu ve açılmalı (ekstansiyonel) bir tektonik rejim geçirdiğini göstermektedir. Yerel volkano tortul istifin dizilimi ve bu istifi kesen kırıkların durumu (Toprak vd., 1996), bu açılmanın Pliyosen (?) sonrası olabileceğine işaret etmektedir. Buna karşın, arazi gözlemleri, volkanizma ile eşzamanlı olduğu bilinen çökelmenin aynı zamanda fayIanma ilede eşzamanlı olabileceğine dikkat çekmektedir. Belirlenen doğrultulardaki kabuk uzamalarının Ege Bölgesini de, Miyosen`de veya günümüzde etkilediği bilinmektedir. Bu yapısal benzerliğin yanı sıra, hem Ege`de (Yılmaz, 1990) hem de GVB`de (Tankut vd., 1998), erken-orta Miyosen`de kalk-alkali magmalar, geç Miyosen`de ise alkali magmalar üretilmiştir. GVB`yi etkileyen açılma, yörenin en önemli fayı olan Kuzey Anadolu fay (KAF) zonuna ilişkin güncel gerilme koşullarına aykırıdır. Diğer bir deyiş ile,bu açılmayı sağlayan yapılar, KAF`ına ait gerilmeler ile açıklanamaz. Dolayısı ile, bu açılmalı rejimin güncel KAF rejiminden önce gelişmiş ve bitmiş olması gerekir. KAF`ın olasılıkla Pliyosen`de oluştuğu bilindiğine göre, bu açılma rejiminin Pliyosen öncesinde son bulduğu ortaya çıkar. GVB`den sağlanan radyometrik yaş verileri, en genç alkalibazaltik kay açların 9-11 milyon yıl yaşında olduğunu göstermektedir (Tankut vd., 1998). Yazarlar, bu kayaçlarin jeokimyasal olarak kıta içi rift bazaltlarına benzediklerini belirtmektedirler. Eğer bu kayacın magmatik oluşumu /püskürmesi yörede saptanan açılma ile ilişkili ise, açılma rejiminin bu devirde, yani 9 - 11 My önce, var olduğu söylenebilir, Bir tarajian yapısal diğer taraftan da magmatik etkinliklerin benzerlikleri, GVB`nin Miyosen (?)`de, blok kinematiği anlamında Ege bölgesine bağlı olduğunu düşündürmektedir.

 • Ege Zonu

 • Galatya Volkanik Bölgesi

 • Anadolu

 • Kuzey Anadolu fayı

 • Kabuk uzaması

 • Angelier, J., Dumont, J.-F., Karamanderesi, H., Poisson, A., Şimşek, Ş. and Uysal, S., 1981. Analysis of fault mechanisms and expansion of southwestern Anatolia since the late Miocene. Tectonophysics, v. 75:T1:T9.

 • Barka, A. and Kadinsky-Cade, 1988. Strike-slip fault geometry in Turkey and its influence on earthquake activity. Tectonics 7: 663-684.

 • Eyidoğan, H., Utku, Z., Güçlü, U. and Değirmenci, E., 1991. Türkiye Büyük Depremleri MakroSismik Rehberi (1900-1988). istanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 199 p.

 • Gökten, E., Özaksoy, V. and Karakuş, K., 1996. Tertiary Volcanic and Tectonic Evolution of the Ayaş-Güdül-Çeltikçi Region, Turkey. International Geology Review, Vol. 38: 926- 934.

 • Görür, N., Tüysüz, O. and Şengör, C., 1998. Tectonic evolution öf the Central Anatolian Basins, International Geology Review, vol. 40, p. 831-850.

 • Hetzel, R., Ring, U., Akal, C. and Troesch, M., 1995. Miocene NNE-directed extensional unroofing in the Menderes Massif, southwestern Turkey. Journal of the Geological Society, London. Vol. 152, pp. 639-654.

 • Inci, U., 1991. Miocene alluvial fan-alkali playa lignite-trona bearing deposits from an inverted basin in Anatolia: sedimentology and tectonic controls on deposition. Sed. Geol., v. 71, p. 72-97.

 • Jackson, J.A. and McKenzie, D.P., 1988. The relationship between plate motions and seismic moment tensors, and the rates of active deformation in the Mediterranean and Middle East. Geophys. J., 93: 45-73.

 • Keller, J., Jung, D, Eckhardt, F.J., and Kreuzer, H., 1992. Radiometric ages and chemical characterization of the Galatean andesite massif, Pontus, Turkey. Acta Vulcanologica, v. 2: 267-276.

 • Koçyiğit, A., 1998. A geotraverse through the so called

 • Koçyiğit, A., Türkmenoğlu, A., Beyhan, A., Kaymakçı, N and Akyol, E., 1995. PostCollisional Tectonics of Eskişehir-AnkaraÇankırı segment of izmir-Ankara-Erzincan Suture Zone: Ankara Orogenic Phase. Turkish Association of Petroleum Geologists Bulletin, 6/1,69-86.

 • Seyitogiu, G., Scott, B.C. and Rundle, C.C., 1992. Timing of Cenozoic extensional tectonics in West Turkey. Journal of Geological Society of London, 149,533-538.

 • Seyitoğlu, G. and Scott, B.C., 1996. The cause of N-S extensional tectonics in western Turkey: tectonic escape vs back-arc spreading vs orogenic collapse. Journal of Geodynamics, 22, 145-153.

 • Seyitoğlu, G., Kazancı, N., Karakuş, K., Fodor, L., Araz, H., Karadenizli, L., 1997. Does Continuous Compressive Tectonic Regime Exist During Late Palaeogene to Late Neogene in NW Central Anatolia, Turkey? Preliminary Observations, Turkish Journal of Earth Sciences, 6, 77-83.

 • Şaroğlu, F., 1988. Age and Offset of the North Anatolian Fault. METU Journal of Pure and Applied Sciences, vol. 21, no. 1-3: 65-79

 • Tankut, A., Wilson, M. and Yihunie, T., 1998. Geochemistry and tectonic setting of Tertiary volcanism in the Güvem area, Anatolia, Turkey. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 85 (1998) 285-301.

 • Toprak, V., Savaşçın, Y., Güleç, N. and Tankut, A., 1996. Structure of the Galatean Volcanic Province, Turkey. International Geology Review, vol. 38, 1996, p. 747-758.

 • Wilson, M., Tankut, N. and Güleç, N., 1997. Tertiary volcanism of the Galatia Province, NW Central Anatolia, Turkey. Lithos, 42, 105-121.

 • Yağmurlu, F., Helvacı, C, inci, U. and Önal, M., 1988. Tectonic Characteristics and Structural Evolution of the Beypazarı and Nallıhan Neogene Basins, Central Anatolia. METU Journal of Pure and Applied Sciences, vol. 21, no. 1-3: 127-143.

 • Yılmaz, Y., 1990. Comparison of young volcanic associations of western and eastern Anatolia formed under a compressional regime: a review. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 44, 69-87.

 • Yılmaz, Y., Genç, C, Gürer, F., Bozcu, M., Yılmaz, K., Karacık, Z., Altunkaynak, Ş. and Elmas, A., 2000. When did the western Anatolian grabens begin to develop? In: Tectonics and Magmatism in Turkey and Surrounding Area. Bozkurt, E., Winchester, J.A. and Piper, J.D.A., (eds.), Geological Society, London, Special Publications, 173, 353-384 (2000).

 • Türkiye`nin Doğu Karadeniz Bölgesi`nden Candoniade (Ostracoda) familyasına ait Ponsiyen Yaşlı Bir Yeni Cins ve Altcinsin Keşif
  Cemal Tunoğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışmada, Araklı (Trabzon) yöresinde keşfedilmiş Candonidae familyasına ait yeni bir cins (Anatolia) ile yeni bir alt cins (Trabzonelle) önerilmiş ve tanımlanmıştır. Her iki yeni taxon ve onlara ait türler (Anatolia pontica veTrabzonella turcica) sarı renkli, bol kavkı kırıkları ve zengin bir ostrakod topluluğu içeren, pekişmemiş kumlu seviyelerde saptanmıştır. Bu seviyeler Ponsiyen yaşlı olup, acısu ortam koşullarında çökelmiştir. 

 • Ostracoda

 • Candonidae

 • Ponsiyen

 • Yeni cins ve altcins

 • Paratetis

 • Türkiye

 • Agalarova, D.A., 1967. Microfauna der Ponthischen Ablagerungen Aserbeidschans und der angrenzenden Gebiete. Az Nil po Dobyce Nefti, A204, 123 p.

 • Ellis and Messina, (1953-1985). Catalogue of Ostracoda and their supplements. American Museum of Natural History, New York.

 • Freels, D., 1980. Limnische Ostrakoden aus Jungtertiâr und Quartar der Türkei. Geol. Jahr., Reihe B, Heft 39, Hannover, 172 p.

 • Gökçen, N., 1979. The stratigraphy and Paleontology of Neogene sequence of DenizIi-Muğla district. Assoc. Prof. Thesis, Hacettepe University, Ankara, 178 p.

 • Hartmann, G., Puri, H., 1974. Summary of Neontological and Paleontological Classification of Ostracoda. Mitt Hamburg Zool. Mus. Inst., 70, 7-73.

 • Kaufmann, A., 1900. Über zwei neue CandonaArten aus der Schweiz.- ZoologischerAnzeiger 3 (608): 108-110

 • Ketin, İ., 1966. Tectonic Units of Anatolia (Asia Minor), Publ. of The Mineral Research and Exploration Institute of Turkey, 66, 34 p.

 • Krstic, N., 1969. Pontian Ostracods from Eastern Serbia: Candona and Cypria, Bull. Geol. Geogrph.,A, 26, 243-251.

 • Krstic, N., 1975. The Pliocene Ostracods of Metohija, 3. Upper Pliocene of the locality cabrat (Dakovica), Bull, du Museum d`Histoire Naturelle, A, 30, 191-219.

 • Krstic, N., 1979. The Pliocene Ostracodes of Metohija, 4, Bull, du Museum d`Histoire Naturelle, A, 34, 169-178.

 • Meisch, C, 2000. Freshwater Ostracoda of Western and Central Europe, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, Berlin, 522 p

 • Moore, R.C., 1961. Treatise on Invertebrate Paleontology, Q Arthropoda. 3. Ostracoda Geol. Soc. Amer. Univ. Kansas Presfe, 442 p.

 • Morkhoven, F.P.C.M. Van., 1962. Post Paleozoic Ostracoda, Elsevier edit., 1, 244 p.

 • Morkhoven, F.P.C.M. Van., 1963. Post Paleozoic Ostracoda, Elsevier edit., 2, 478 p.

 • Rundic, L., 1990. The Pontian Ostracodes from Mala Mostanica (Belgrade), Proceedings of Geoinstitute, 24, 255-260.

 • Stancheva, M., 1981. New Species of Genus Candona (Ostracoda) from the Pliocene in Northern Bulgaria. Paleont. Strat. Litho., 15, 66-81.

 • Stancheva, M., 1989. Taxonomy and biostratigraphy of the Pleistocene ostracods of the Western Black Sea Shelf, Geologica Balcanica, 19. 6, 3-39.

 • Tanar, Ü., 1989. Mut Havzası Tersiyer istifinin stratigrafık ve mikropaleontolojik (Ostrakod ve Foraminifer) incelenmes Doktora Tezi, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 199 p.

 • Tunoğlu, C, 1984. İncipınarı-Kurtkuyusu (Sinop batısı) yöresi Neojen`inin Ostrakod Biyostratigrafisi, H.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Müh. Tezi, 173 p.

 • Tunoğlu, C, 2001. New Pontian Tyrrhenocythere (Ostracoda) species from Araklı (Trabzon), Eastern Black Sea Region of Turkey, Yerbilimleri, 23, 129-143.

 • Tunoğlu, C. and Çelik, M., 1995. The ostracoda association and environmental characteristics, of Lower Miocene sequence of Ilgın (Konya) district (Central Anatolia); Proceedings of the 12 th. Inter. Ostracoda Symp. Ostracoda and Biostratigarphy (Ed. RihaJ.), 229-235.

 • Tunoğlu, C, Temel, A. and Gençoğlu, H., 1995. Pliocene ostracoda association and environmental characteristics of Sivrihisar (Eskişehir)-Central Anatolia; 12 th. Inter. Ostracoda Symp., Ostracoda and Biostratigraphy (Ed. Riha, J.) 265-275.

 • Tunoğlu, C. and Bayhan, E., 1996. Burdur Havzası Pliyosen istifinin mikropaleontolojik incelenmesi ve ortamsal yorumu, MTA Derg. 118,9-16.

 • Tunoğlu, C, Çelik, M. & Temel, A., 1996. Doğanbey-Seydişehir (GB Konya) yöresi Neojen istifinin ostrakoda topluluğu ve ortamsal yorumu, KTÜ Müh. Mim. Fak. Jeo. Müh. Böl., 30. Yıl Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, v.II, 558-574.

 • Tunoğlu, C, Gökçen, N., 1985. İncipınarıKurtkuyusu ( Sinop Batısı) Üst Miyosen İstifinde Yeni Ostrakoda Faunası, Yerbilimleri, H.Ü. YUVAM Yayın Organı, 12, 19-39.

 • Tunoğlu, C, Gökçen, N., 1991. İncipınarıKurtkuyusu (Sinop Batısı) Üst Miyosen istifinin ostrakoda biyostratigrafisi, T.J.B., 34/1, 37-43.

 • Tunoğlu, C. and Gökçen, N., 1995. Tethys and Paratethys transition on the Black Sea Coas` of Türkiye; EUG-8, European Union of Geosciences, Abstracts, Strasbourg, France.

 • Tunoğlu, C, Gökçen N., 1997. Pontian Ostracodes of the Sinop Area, Black Sea Coast of Turkey, Revue De Micropaleontologie, 40, 4, 347-367.

 • Tunoğlu, C, Ünal, A., 2001. Pannonian-Pontian Ostracoda fauna of Gelibolu Neogene Basin (NW Turkey), Yerbilimleri, 23, 167-187.

 • Tunoğlu, C, Ünal, A., Bilen, C, 1998. Doğu Karadeniz Kıyısı Boyunca Tetis-Paratetis geçişi ve Etki Alanlarının Araştırılması, TÜBİTAK, Proje No: YDABÇAG-133, 149 P

 • Kuzeydoğu Ege Denizi-Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi Geçiş Bölgesi Çökellerinde İnce Tane Boyunun Ağır Metal Dağılımına Etkisi
  Fulya Yücesoy Eryilmaz Mustafa Eryilmaz
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Birbirleri ile bağlantılı ancak farklı özelliklere sahip, Kuzeydoğu Ege Denizi`nden 82, Çanakkale Boğazı`ndan 23ve Çanakkale Boğazı Marmara Denizi Girişi (ÇBMG)nden 20 tane olmak üzere toplam 125 yüzey çökel örneğinde tane boyutu analizleri yapılarak çamurun kütlece yüzdeleri hesaplanmış ve çökellerde ağır metal (Fe, Mn, Cu, Co, Cr, Zn, Pb, Ni) analizleri yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda çamurun kütlece yüzdelerinin; KD Ege örneklerinde %34,3; Çanakkale Boğazı örneklerinde %74.1; ÇBMG çökellerinde %79,9 olduğu saptanmıştır. 3 bölge örneklerinde ortalama en yüksek metal konsantrasyonları ÇBMG`nden alınan çökellerde bulunmuştur. ÇB örneklerinde bazı metallerin ortalama derişimlerinin ÇBMG örneklerindeki ortalama metal derişimleri ile aynıdır. ÇBMG`de Pb haricinde tüm metal derişimleri, çamurun kütlece yüzdesi arttıkça, artmaktadır. Çanakkale Boğazı`nda Cu, Cr, Ni, Z derişimleri çamurun kütlece yüzdesinin artışına uygun artış göstermektedir. Mn, Pb ve Cu`ın derişimlerinin ortalamasının en yüksek bulunduğu Çanakkale Boğazı örneklerinde antropojenik ve karasal girdilerinin metal derişiminin artışında etkin olduğu gözlenmektedir. KD Ege Denizi örneklerinde Ni, Cr, Zn konsantrasyonları, çamurun kütlece yüzde artışı ile artış göstermektedir. Pb, Mn, Fe, daha az olarak Co ve Cu`ın derişimleri çamur kütle yüzdesine bağlı artış göstermemektedir. Oysa en yüksek Pb, Cu derişimleri bu bölgede saptanmıştır. 

 • Ağır metal

 • Çanakkale Boğazı

 • Çanakkale Boğazı Marmara Denizi Girişi

 • İnce tane boyu çökel

 • Kuzeydoğu Ege Denizi

 • Aksu, A.E. and Piper, D.J.W., 1983. Progradation of the Late Quaternary Gediz Delta, Turkey. Marine Geology, 54, 1-25.

 • Aksu, A.E., Konuk, T., Uluğ, A., Duman, M. and Piper, D.J.W., 1990. Quaternary tectonic and sedimentary history of eastern Aegean Sea shelf area. Jeofizik, 4, 3-35.

 • Aksu, A.E., Yaşar, D., Mudie, PJ. and Gillespie, H., 1995a. Late Glacial-Holocene paleoclimatic and paleoceanographic evolution of the Aegean Sea: micro paleontological and stable isotopic evidence. Marine Micropaleontology, 25, 1-28.

 • Aksu, A.E., Yaşar, D. ve Mudie, P.J., 1995b. Origin of late glacial-Holocene hemipelagic sediments in the Aegean Sea: clay mineralogy and carbonate cementation. Marine Geology, 123, 33-59.

 • Balkis, N., 1997. Erdek Körfezi sedimentlerinin jeokimyası. İÜ Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü., İstanbul, Doktora Tezi, 209 s (yayınlanmamış).

 • Bodur, M.N. and Ergin, M., 1994. Geochemical characteristic of the recent sediments from the Sea of Marmara. Chemical Geology, 114,73-101.

 • Cramp, A., Collins, M. and West, R., 1988. Late Pleistocene-Holocene sedimentation in the NW Aegean Sea: A palaeclimatic palaeoceanographic reconstruction. Palaegeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 68, 61-77.

 • Çağatay, N., Görür, N., Alpar, B., Saatçılar, R., Akkök, R., Sakmç, Yüce, H., M., Yaltırak, C. ve Kuşçu, L, 1998. Geological evolution of the Gulf of Saros, NE Aegean Sea. Geo-Marine Letters, 18, 1-9.

 • EİE, 1993. Türkiye akarsularında sediment gözlemleri ve sediment taşınım miktarları, Elektrik İşleri Etüd İdaresi Gen. Müd. yayınları, Ankara

 • Ergin, M., Bodur, M.N. and Ediger, V., 1991. Distribution of surfıcial sediments in the northeastern and southwestern parts of the Sea of Marmara: Strait and canyon regimes of the Dardanalles and Bosporus. Marine Geology, 96, 313-340.

 • Ergin, M. Bodur, M.N., Ediger, V., Yemenicioğlu, S., Okyar, M. and Kubilay, N.N., 1993. Sources and dispersal of heavy metals in surface sediments along the eastern Aegean Shelf. Boll. Ocean. Teor. Appl., 11 (1) 27- 44.

 • Ergin, M., Kazancı, N., Varol, B., İleri, Ö., Karadenizli, L., Taner, G., Işık, U., Kurtel, A., Altıok, H., Okuş, E., Yüksel, A., Uysal, A., Avşar, N., Bayhan, E. ve Temel, A., 1997a. Kuzeydoğu Ege Denizi`nin GökçeadaBozcaada-Çanakkale üçgeninde kalan kıta sahanlığındaki geç Kuvaterner tortullarının ve deniz tabanı mikrotopografyasının araştırılması. Proje no: YDABÇAG-156. TÜBİTAK, 168 s.

 • Ergin, M., Kazancı, N., Varol, B., İleri, Ö. and Karadenizli, L., 1997b. Sea-level changes and related depositional environments on the southern Marmara Shelf. Marine Geology, 140,391-403.

 • Ergin, M., Kapur, S., Karakaş, Z., Akça, E. ve Kangal, Ö., 1998. Güney Marmara kıta sahanlıkları sediment karotlarının kil mineralojisi: iklimsel, kaynak ve hidrodinamik değişimlerin etkileri. Deniz Jeolojisi, Türkiye Deniz Araştırmaları Workshop IV. 14-15 Mayıs, İstanbul Üniv. Den. Bil. veîşl. Enst., 28-30.

 • Ergin, M. ve Yemenicioğlu, S., 1997. Geologic assessment of envirenmençal impact in bottom sediments of the eastern Aegean Sea. Intern. J. Environmental Studies.51,323-334

 • Erol, O., 1976. Shoreline changes on the Anatofian coasts. Bull. Soc. Geol. Fr., 2. 459-467.

 • Erol, O., 1983. Historical changes on the coastline of Turkey. In: Coastal problems in the Mediterranean Sea. Bird, E.C.F. and Fabbri, P. (eds.). Int. Goegr. Union. Comm. on the Coastal Environment, Bologna.

 • Erol, O., 1987. Çanakkale yöresinde Kuvaterner kıyı oynamaları, Ankara Üniv. Dil Tarih ve Coğr. Fak. yayını, 179-187.

 • Erol, O., 1990. Impacts of sea level rise on Turkey. In: Changing climate and the coast. Report of the intergovernmental panel on climate change from the Miami conferance on Adapture responses to sea level rise and other impacts of global climate change, Titus, J.G. (ed.) 2. 183-200.

 • Folk, L., 1974. Petrology of sedimantary rocks. Hemphill Publ.Co., Austin, Texas, 182 s

 • Kraft, J.C., Kayan, İ. and Erol, O., 1980. Geographic reconstructions in the environs of ancient Troy, Science, 209, 776-782.

 • Kraft, J.C., Belknap, D.F. and Kayan, İ., 1983. Potentials of discovery of human occupation sites on the continental shelves and nearshore coastal zone. In: Quaternary Coastlines, Academic Press, London, 87-120.

 • Krauskopf, K.B., 1985. Introduction to Geochemistry, 2.nd edition. McGraw-Hill, 617 s.

 • Lewis, D.W., 1984. Practical Sedimentology. Hutchinson Ross, Pennsylvania, 229 s.

 • Loring, D.H.,1987. Reliability of trace metal analyses of marine sediments-Am ICES interaction study (I/TM/MS)- In: Lindberg, S.E. and Hutchinson, T.C. (eds). Heavy metals in the environment, 1, 352-356.

 • Loring, D.H. and Rantala, R.T.T., 1988. An Intercalibration Exercise for Trace Metals in Marine Sediments. Marine Chemistry, 24, 13-28.

 • Piper, DJ.W. and Perissoratis, C, 1991. Late Quaternary sedimentation on the North Aegean Continental Margin, Greece. The American Association of Petrolüm Geologist Bulletin, 75 (1) 46-61.

 • San, E., 1997. Saros Körfezi`nin geç Kuvaterner çökellerinin jeokimyasal ve sedimentolojik özellikleri. İÜ Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Ens. Istanbul, Yüksek Lisans Tezi. 101 s (yayınlanmamış).

 • Shaw, H.F. and Bush, P.R., 1978. The mineralogy and geochemistry of the recent surface sediments of the Cilician Basin, NE Mediterranean. Marine Geology, 27, 115- 136

 • Shimkus, K.S., Öztürk, B. and Yesin, V. NL, 1992. Oil Products in Recent bottom deposits of the Sea of Marmara, Current State of the Marmara Sea Ecosysteam and Antropogenic Impact, University of Istanbul. Faculty of Fisheries Beykoz-Istanbul, 98-101

 • JNEP/IAEA., 1986. Determination of total iron in marine sediments in flame atomic absorption spectrophotometry. Reference methods for marine pollution studies. No. 37-39.

 • Voutsinou-Taliadouri, F. and Satsmadjis, J., 1982. Concentration of some heavy metals in east Aegean sediments. Rev. Int. Oceanogr. Med., 66/67, 71-76.

 • Voutsinou-Taliadouri, F. and Varnakas, S.P., 1993. Geochemical study of sediments from northern EubGekos Bay, Greece, with regard to the presence of submarine mineral deposits. Marine Geology, 110, 93-114.

 • Yücesoy, F. and Ergin, M., 1992. Heavy-metal geochemistry of surface sediments from the southern Black Sea shelf and upper slope. Chemical Geology, 99, 265-287.

 • Yücesoy-Eryılmaz, F., 1998. Kuzeydoğu Ege Denizi ve Çanakkale Boğazı Geç Kuvaterner çökellerinin sedimantolojisi ve jeokimyası. İstanbul Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü., İstanbul, Doktora Tezi, 212 s (yayınlanmamış).

 • Jeokimyasal Karakterizasyon Çalışmalarında Faktör Analizi Yönteminin Kullanımı: Çelebi /Granitoyidi ve Karamadazı Graniti
  İlkay Kuşçu Gonca Gençalioğlu Kuşçu Cem Saraç Lawrence D. Meinert
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Ana bileşen analiz yöntemlerinden "faktör analizi yöntemi" bu çalışmada Karamadazı ve Çelebi granitoyidlerinden elde edilen jeokimyasal analiz sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılmıştır. Buna göre. Karamadazı Granitrnin jeokimyasal davranışını kontrol eden faktörler TiO2+MnO+Zı7SiO2 veCaO+NaoO+Sr/Rb+Ba+KoO olarak, Çelebi Granitoyidi`nin jeokimyasal davranışını kontrol eden faktörler ise (FeO(T)+CaO+MgO+Y)/(K2d+Rb) ve (Na2O+Ba+Aİ2O3)/(SiO2) olarak bulunmuştur. Bu faktörlerin esas alındığı Harker tipi diyagramlarda iki bölgedeki granitoyidlerin de bu çalışmada kısır olarak adlandırılan granitoiydlerden belirgin şekilde ayrıldığı gözlenmiştir. Yozgat batoliti, Terlemez kuvars monzoniti, Kerkenez graniti, Ekecikdağ kuvars monzoniti ve Ağaçören intrüzif takımı gibi Orta Anadolu Granitoyidleri Çelebi Granitoyidi`ne göre daha yüksek silika değerleriyle ve kısmen yüksek toplam alkali değerleriyle farklılaşmaktadır. Bu granitoiydlerin magmatik farklılaşma gösterdikleri ve üretken plütonların kısır olanlara göre daha az farklılaşmaya uğradıkları öne sürülmektedir. Çelebi Granitoyidinin apatit ve zirkon açısından kısır granitoyidlere göre daha zengin bileşimde olması Çelebi Granitoyidi`nin kısır granitoyidlere göre daha fazla I-tipi karakterinde olduğunu göstermektedir. Karamadazı Graniti, Yozgat batoliti, Terlemez kuvars monzoniti, Ekecikdağ kuvars monzoniti ve Ağaçören intrüzif takımı g`bi OrtaAnadolu Granitoyidleri arasında en düşük ortalama Rb, Ba veTh değerleri ve en yüksek ortalama Sc ve V,ve ortalama Zr, Y ve Ni değerleriyle diğerlerine kıyasla kıtasal kabuktan en az malzeme almış granitoyidler olarak göze çarpar. Faktör analizlerinden elde edilen faktörlere göre, Karamadazı Graniti`nin Terlemez ve Ağaçören granitoyidleriyle benzer özellikler sunduğu, ve diğerlerinden belirgin bir şekilde ayrıldığı gözlenmektedir. 

 • Faktör Analizi

 • Çelebi Granitoyidi

 • Karamadazı Graniti

 • Jeokimyasal karakterizasyon

 • Bayhan, H., 1984. Kesikköprü skarn kuşağının (Bala/Ankara) mineralojisi ve kökeni. Yerbilimleri, 11,45-53.

 • Bayhan, H., 1986. İç Anadolu granitoyid kuşağındaki çelebi sokuiumunun jeokimyası ve kökensel yorumu. Jeoloji Mühendisliği, 29, 27- 36.

 • Cox, K.G., Bell, J.D., ve Pankhurst, R.J., 1979. The interpretation of igneous rocks. George Allen and Unwin, London, 450 p.

 • Erler, A., ve Göncüoğlu, M.C., 1996. Geologic and tectonic setting of the Yozgat Batholith, northern Central Anatolian Crystalline Complex, Turkey. International Geology Review, 38, 714-726.

 • Göncüoğlu, M.C., Toprak, V., Kuşçu, İ., Erler, A., ve Olgun, E., 1991. Orta Anadolu Masifi`nin batı bölümünün jeolojisi, Bölüm 1: Güney Kesim. TPAO Rapor, No. 2909, 140s.

 • Irvine, I.C., ve Baragar, W.R.A., 1971. A guide to chemical classification of the common volcanic rocks. Can. J. Earth Sci., 8, 523- 548:

 • Kadıoğlu, Y.K., 1996. Genesis of Ağaçören Intrusive Suite and its enclaves (central Anatolia): Constraints from geological, petrographic, geophysical, and geochemical data, (Doktora Tezi), Orta Doğu Teknik Üniversitesi.

 • Keith, J.D., Van Midellaar, W.T. ve Hodgson, C.J., 1989. Granitoid textures, compositions and volatile fugacities associated with the formation of tungsten-dominated skarn deposits, Ore deposition asssociated with magmas,ed:J.M. Robertson, Reviews Econ. Geol, 4, 255-250.

 • Kuşçu, i., 1997. Mineralogical and geochemical comparison of skarns in the Akdağmadeni, Akçakışla and Keskin districts, Central Anatolia, Turkey, (Doktora Tezi), Orta Doğu Teknik Üniversitesi.

 • Kuşçu, İ., ve Erler, A., 1999. Orta Anadoludaki bazı skarnların sınıflanmasında piroksen bileşimlerinin kullanılması: Akçakışla ve Akdağmadeni yöresi skamları. 52. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiriler Kitabı, 183-189.

 • Kuşçu, İ., Gençalioğlu-Kuşcu, G. ve Meinert, L.D., 2000a. The Geochemical characteristics of the Çelebi Granitoid, Kırıkkale-Turkey and comparison with world skarn granitoids, International Earth Science colloqium on the Egean region, Izmir-Turkey, s.150.

 • Kuşçu, İ., Gençalioğlu-Kuşcu, G. Göncüoğlu, M.C., ve Meinert, L.D.,2000b. Orta Anadolu Kristalen Karmaşığı`nda yer alan granitoyidler ve skarn yataklarının kökensel birlikteliklerinin magmatik petrojenez ile ilişkilendirilmesi, YDABÇAG 198Y098 Kod`lu TÜBİTAK Projesi, 102 sayfa.

 • Meinert, L.D., 1983. Variability of skarn depositsGuides to exploration, ed: Boardman, S.J., Kendall-Hunt Publishing Co., 301-316.

 • Meinert, L.D., 1993. Igneous petrogenesis and skarn deposits, ed: Kirkham, R.V., Sinclair, W.D., Thorpe, R.I., ve Duke, J.M., Geological Association of Canada Special Paper, 40, 569-583.

 • Meinert, L.D., 1995. Compositional variation of igneous rocks associated with skarn deposits - Chemical evidence for a genetic connection between petrogenesis and mineralization, ed: Thompson, J.F.H., Mineralogical Associa tion of Canada Short Course Series, 23, 401- 418.

 • Newberry, R.J., 1987. Use of intrusive and calcsilicate compositional data to distinguish contrasting skarn types in the Darwin polymetallic skarn district, California, U.S.A. Mineralium Deposita, 22, 207-215.

 • Ray, G.E., Webster, I.C.L. ve Etlinger, A.D., 1995. The distribution of skarns in British Colombia and chemistry and ages of their related plutonic rocks. Economic Geology, 90, 920-937.

 • Saraç, C, 1998. Geology and ore reserve estimation at Sivrihisar sepiolite mine (Eskişehir, Turkey). Transactions of the Institution of Mining & Metallurgy, Section A-Mining Industry, England, volume 107, A6-A12.

 • Saraç, C. ve Dowd, P.A., 1994. Conditional simulation by ring decomposition of the covariance matrix: Sciences de la Terre, Serie Informatique Geologique, France, number 32, 1-14.

 • Shimazaki, H., 1980. Characteristics of skarn deposits and related acid magmatism in Japan. Economic Geology, 75, 173-183.

 • Türeli, T.K, Göncüoğlu, M.C., ve Akıman, O., 1993. Ekecikdağ Granitoyidi`nin petrolojisi ve kökeni (Orta Anadolu Kristalen Kütlesi batısı), MTA Dergisi, 115, 15-28.

 • Yalınız, M.K., Aydın, N.S., Göncüoğlu, M.C., ve Parlak, O., 1999. Terlemez quartz monzonite of Central Anatolia (Aksaray-Sarıkaraman): age, petrogenesis and geotectonic implications for ophiolite emplacement. Geological Journal, 34, 233-242.

 • Zharikov, V.A., 1970. Skarns. International Geology Review, 12, 541-559, 619-647, 760-775.

 • Gümüşhane-Bayburt Yöresindeki Mesozoyik Havzalarının Tektono-Sedimantolojik Kayıtları ve Kontrol Etkenleri
  Cemil Yilmaz
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Pontid orojenik kuşağının doğusunda yer alan Gümüşhane ve Bayburt yörelerinde metamorfıtler ve bunları keserek yükselen granitik kayaçlar Hersinyen temeli oluşturur. Erken Liyas`ta etkin olan genişlemeli tektonik rejim butemeli parçalayarak birinci riftleşme fazı olarak bilinen olaylar bütününü sonuçlamıştır. Mesozoyik döneminin ilk kayaçları ani fasiyes değişimleri ve kalınlık farkları gösteren tipik rift ürünleridir. Aktif tektonik hareketlerin kontrolünde gelişen Liyas çökellerinin birikiminden sonra Erken Dogger`den itibaren, Gümüşhane yöresinde Albiyen sonu, Bayburt yöresinde ise Malm sonuna kadar süren dönemde sakin tektonik koşulların kontrolünde karbonat platformu oluşmuştur. Tüm yörede duraylı tektonik koşulların sona ermesi sedimantasyonla eş yaşlı tektonik bir süreksizlikle belirgindir. İkinci riftleşme fazına karşılık gelen bu olay Bayburt yöresinde Geç Malm, Gümüşhane yöresinde ise Albo-Senomaniyen`de gelişmiştir. Bir başka deyişle Malm sonu-Alt Kretase başlangıcında Bayburt yöresinde, platformun parçalanması ile derinlik kazanan ortamda pelajik çökeller birikirken, Gümüşhane yöresinde sığ denizel koşullarda platform karbonatlarının birikimi devam etmiştir. Her iki yörede de, farklı zamanlarda da olsa, platformun parçalanmasını sağlayan fay eteklerinde iri kırıntılılardan kondanse-pelajik karbonatlara kadar değişen kayaçları içeren bir çökel prizma oluşmuştur

 • Doğu Pontidler

 • Havza analizi

 • Mesozoyik

 • Platform karbonatları

 • Rift çökelleri

 • Ağar, Ü., 1977. Demirözü ve Köse Bölgesinin Jeolojisi, Doktora Tezi, 159 s., İstanbul.

 • Ağrah, B., Akyol, E. ve Konyalı, Y., 1966. KelkitBayburt Jurasiğinde üç kömür damarının palinolojik etüdü. Türkiye Joeloji Bülteni, 10/1-2, 149-155.

 • Alkaya, F.. 1982. Kuzey Anadolu Alt Jura (Liyas) Phylloceratidlerinin taksonomik revizyonu (I.Bölüm). Türkiye Joeloji Bülteni, 25, 31- 40.

 • Alkaya, F.. 1983. Kuzey Anadolu Alt Jura (Liyas) Phylloceratidlerinin taksonomik revizyonu (II.Bölüm). Türkiye Joeloji Bülteni, 26/1, 65-72.

 • Alp, D., 1972. Amasya yöresinin jeolojisi. İ.Ü. Monografin,No: 22, 100s., İstanbul

 • Akr! ^, N., 1988. Demirözü Permo-karboniferi ve bölgesel yapı içindeki yeri. Türkiye Joeloji Bülteni, 31/1,71-80.

 • Baykal, F.J952. Kelkit-Şiran bölgesinde jeolojik araştırmalar. MTA Rapor No: 2205.

 • Bektaş, O., 1983. Doğu Pontid magmatik yayındaki 1-tipi granitler ve jeotektonik konumları. 37. Türkiye Joeloji Kurultayı, Bildiri Özleri, 49- 50, Ankara.

 • Bektaş, O., 1984. Pontidlerde Üst Kretase yaşlı şoşonitik volkanizma ve jeotektonik önemi. KÜ Yerbilimleri Dergisi, Jeoloji, 3/1-2, 53- 62

 • Bektaş, O., Pelin, S. ve Korkmaz, S.. 1984. DoğuPontid yay gerisi havzasında manto yükselimi ve polijenetik ofiyolit olgusu. 38. Türkiye Joeloji Kurultayı, Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Bildiri Özleri.

 • Bektaş, O., Van. A. ve Boynukalın, S., 1987. Doğu Pontidlerde Jura volkanizması ve jeotektoniği. Türkiye Jeoloji Bülteni, 30, 9- 18

 • Bektaş, O., Yılmaz, C, Tash, K., Akdağ, K.ve Özgür, S., 1995. Cretaceous rifting of the eastern Pontide carbonate Platform, NE Turkey, The formation of carbonate breccias and turbidites as evidence of a drowned platform. Giornale Di Geologia, 57/1-2, 233- 244.

 • Bektaş, O. ve Yılmaz, C, 1995. Doğu Pontid yay gerisi havzasında derin yayılma çukurlarının oluşumu (KD Türkiye): Neo-tetisin pasif kıta kenarı evrimi. KTÜ, Jeoloji Müh. Bölümü 30. Yıl Sempozyumu, Bildiriler, 263-274.

 • Bektaş, O. ve Çapkınoğlu, Ş., 1997. Doğu Pontid magmatik arkında (KD Türkiye) neptüniyen dayklar ve blok tektoniği: Mesozoyik havzalarının kinematiği ile ilgili bulgular. Çukurova Univ. Jeoloji Eğitiminde 20 yıl sempozyomu, Bildiri Özetleri, 187-189, Adana

 • Bektaş, O., Şen.C, Atıcı, Y. ve Köprübaşı, N., 1999. Migration of the Upper Cretaceous subduction-related volcanism towards the back-arc basin of the eastern Pontide magmatic arc (NE Turkey). Geol. Journal, 34, 95-106.

 • Bergougnan, H., 1987. Etudes geologiques dans l`Est Anatolien. Univ. P.et M. Curie, Memoires des sciences de la terre , These Doctorat Etat, 600p., Paris.

 • Burşuk, A., 1975. Bayburt yöresinin mikropaleontolojik ve stratigrafık irdelemesi, İÜ Fen Fak, Doktora Tezi, 196 s.

 • Burşuk, A., 1982. Kop Dağlarında Üst Jura-Alt Kretase `de bulunan 8 yeni Calpionellidae türü (Doğu Anadolu, Türkiye).KTÜ, Yerbilimleri Dergisi, 2/1-2, 81-86

 • Çoğulu, E., 1970. Gümüşhane ve Rize Plütonlarının mukayeseli petrolojik ve jeokronolojik etüdü. Doç. Tezi, İTÜ Maden Fak., İstanbul.

 • Eberli, G.P., 1987. Carbonate turbidite sequences deposited in rift basin on the Jurassic Tethys ocean (Eastern Alps, Switzerland). Sedimentology, 34, 363-368.

 • Eberli, G.P., 1988. The evolution of the southern continental margin of the Jurassic Tethys Ocean as recorded Allgau Formation of the Austroalpine Nappes of Graubunden (Switzerland. Eel. Helv.Geol., 83, 175-214

 • Enos. P. and Stephens. B.P., 1993. Mid-Cretaceous basin margins carbonates, east central Mexico. Sedimentology, 40, 539-556.

 • Eren, M., 1983. Gümüşhane-Kale arasının Jeolojisi ve mikrofasiyes incelemesi. KTÜ, Fen Bil., Ens., MMLS Tezi, 197 s.

 • Erguvanlı, K., 1949. Trabzon-Gümüşhane arasının jeolojisine ait rapor. MTA arşivi, Ankara.

 • Gattinger, T.E., 1962. 1/500 000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası, MTA yayını, Ankara.

 • Gedik, 1., Kırmacı, Z., Çapkınoğlu, Ş., Özer, E. ve Eren, M., 1995. Doğu Pontidlerin jeolojik gelişimi. KTÜ, Jeoloji Müh. Bölümü 3O.Yıl Sempozyumu, Bildiriler, 654-677

 • Gedikoğlu, A., Pelin, S. and Özsayar, T., 1979. Tectonic evolution of the eastern Pontides in Mesozoic. Geocome-I, Abstracts, 68.

 • Gökçen, S.L., 1976. Ankara-Haymana güneyinin sedimantolojik incelenmesi II: sedimantoloji ve paleoakıntılar. H.Ü, Yerbilimleri Dergisi, 2, 201-235

 • Görür, N., Şengör, A.M.C., Akkök, R. ve Yılmaz, Y.`, 1983. Pontidlerde Neo-tetisin açılmasına ilişkin sedimantolojik veriler. Türkiye Jeoloji Bülteni, 26/1, 11-20

 • Gülibrahimoğlu, L, Nalbantoğlu, A.K., Saraloğlu, A., Doksanbir, T., Yağcı, A. ve Kırcı, M., 1984. Trabzon-Maçka güneyi yöresinin jeolojik raporu. MTA, JD-383, Ankara (yayınlanmamış).

 • Gülibrahimoğlu, İ., Yazıcı, E.H., Akıncı, S., Türkmen, İ., Saraloğlu, A., Topçu, T., Yağcı, A. ve Yıldırım, K., 1986. Arsin-AraklıSürmene-Çaykara (Trabzon) güneyi ile Bayburt-Gümüşhane kuzeyi yörelerinin jeoloji raporu. MTA Raporu, Ankara, (yayınlanmamış).

 • Güven, İ.H., 1993. Doğu Pontidlerin Jeolojisi ve 1/250 000 ölçekli kompilasyonu. MTA, Ankara (yayınlanmamış)

 • Hacıalioğlu, T., 1983. Kale-Vavuk dağı arasının jeolojisi ve mikrofasiyes incelemesi. KTÜ Fen Bil. Ens. MMLS tezi, 121 s.

 • Kesgin, Y.> 1983. Bayburt (Gümüşhane) ilçesi, Aksar köyü ve güneybatısının jeolojik ince lemesi. KTÜ Fen Bil. Ens. MMLS Tezi, 94 s., Trabzon, (yayınlanmamış)

 • Ketin, L, 1951. Bayburt Yöresinin Jeolojisi. İÜ Fen Fak Mec. 16.

 • Ketin, L, 1966. Tectonic Units of Anatolia. Bull. Mineral Research and Exploration Institu of Turkey, 66, 22-34.

 • Kırmacı, Z., 1992. AIucra-Gümüşhane-Bayburt yörelerindeki Üst Jura-Alt Kretase yaşlı Berdiga Kireçtaşının sedimantolojik incelemesi. KTÜ, Fen Bil. Ens. Doktora tezi, 256 s. Trabzon (yayınlanmamış)

 • Kırmacı, Z., 1998a. Uluçayır (Bayburt) yöresinde Üst Jura-AIt-Kretase yaşlı Berdiga Kireçtaşındaki Kondanse sekansın gelişimi ve sedimantolojik önemi. T.C. 75. yılında F.Ü. Jeol Müh. 20. Yılı Sempozyumu, Bildiri Özleri, 74-75, Elazığ.

 • Kırmacı, Z., 1988b. Uluçayır yöresinde aktif yay bloğu üzerinde gelişen karbonat sekansının sedimantolojisi. Cumhuriyetin 75. yıldönümü, Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi, Bildiri Özleri, 113-115.

 • Korkmaz, S., Baki, Z., 1984. Demirözü (Bayburt) yöresinin stratigrafisi. Türkiye Jeoloji Bülteni, 5, 107-115.

 • Mann, U., Korkmaz, S., Hertle, M., Radke.M and Wilkes, H., 1997. Jurassic coals of the eastern Pontides, NE Turkey: Implications on their depositional environment and rank of organic matter. Europ. Coal Conference`97, 86-87.

 • Masson, D.G. and Miles, P.R., 1986. Development and hydrocarbon potential of Mesozoic sedimentary basin around margin of North Atlantic. AAPG Bull., 70, 723-729.

 • Masse, J.P. and Luperto-Sinni, E., 1987. A platform to basin transition model: the Lower Cretaceous of the Gargano Massif (Southern Italy). Mem. Soc. Geol. It, 40, 99-108.

 • Miller, R.P. and Heller, P.L., 1994. Depositional framework and controls on mixed carbonate siliciclastic gravity flows: PensylvanianPermian shelf to basin transects South Western Great Basin, USA. Sedimentology, 41, 1-20.

 • Okay, A.I. and Şahintürk, Ö., 1997. Geology of the Eastern Pontides, in A.G.Robinson, ed., Regional and petroleum geology of the Black Sea and surrounding region: AAPG Memoir 68,291-311

 • Özer, E., 1983. Bayburt yöresinin jeolojisi ve mikrofasiyes incelemesi. KTÜ, Fen Bil. Ens., MMLS tezi, 107 s.

 • Özsayar, T., Gedikoğlu, A. ve Pelin, S., 1981. Artvin yöresi yastık lavlarının yaşına ilişkin paleontolojik veriler. KÜ, Yerbilimleri Dergisi, 1/1,38-42.

 • Pelin, S., 1977. Alucra (Giresun) güneydoğu yöresinin jeolojisi ve petrol olanakları bakımından incelemesi. KTÜ Yayını No: 87, 103 s

 • Pelin, S., Özsayar, T., Gedikoğlu, A. ve Tülümen, E., 1981. Doğu Pontidlerde Üst Kretase yaşlı kırmızı biyomikritlerin oluşumu. KÜ, Yerbilimleri Dergisi, 2/1-2, 69-80

 • Ravnas, R. and Steel, R.J., 1998. Architecture of marine rift-basin successionss. AAPG Bulletin, 82/1, 110-146.

 • Robinson, A.G, Banks, C,J., Rutherford, M.M and Hirst, J.P.P., 1995. Stratigraphic and structural development of the Eastern Pontides, Turkey. Journal of the Geol. Soc. of London, 152,861-872.

 • Rosales, I., Fernandez-Mendiola, P.A, and GarciaMondejar, J., 1994. Carbonate depositional sequence development on active fault blocks: the Albian in the Castro Urdioles area, Northern Spain. Sedimentology, 41, 861-882

 • Saner, S., 1980. Batı Pontidlerin ve komşu havzaların oluşumlarının levha tektoniği kuramı ile açıklaması, Kuzeybatı Türkiye. MTA Bülteni, 93/94, 5-26

 • Santontonio, M., 1993. Facies associations and evolution of pelagic carbonate platform/basin system: examples from the Italian Jurassic. Sedimentology, 40, 1039-1067.

 • Santontonio, M., 1994. Pelagic carbonate platforms in the geologic record: their classification and sedimentary and paleotectonic evolution. AAPG Bull. 78/1, 122-141

 • Seymen, İ., 1975. Kelkit vadisi kesiminde Kuzey Anadolu Fay Zonu`nun tektonik özelliği, İTÜ Maden Fak. Doktora Tezi, 198 s. İstanbul.

 • Seymen, İ., 1993. Mecitözü dolayının strtigrafık gelişimi. Suat Erk Jeoloji Sempozyumu, Bildiriler,129-141.

 • Taşlı, K., 1984. İkisu (Gümüşhane) ile Hamsiköy yörelerinin jeolojisi ve Berdiga Formasyonunun biyostratigrafık deneştirmesi. KÜ, Fen Bil. Ens. MMLS tezi, Trabzon (yayınlanmamış)

 • Taşlı, K., 1990. Gümüşhane-Bayburt yörelerinde Üst Jura-Alt Kretase yaşlı karbonat istiflerinin stratigrafisi ve mikropaleontolojik incelemesi. KTÜ, Fen. Bil. Ens. Doktora tezi, 223 s., Trabzon (yayınlanmamış)

 • Tokel, S., 1972. Stratigraphical and volcanic history of Gümüşhane region. Ph D thesis , Univ. of College, London.

 • Topuz,G., 2000. Zur Petrologie der metamorphen Gesteine des Pulur-Massivs, Östliche Pontiden, NE-Türkei. Dissertation, Universitaet Heidelberg, 270 pp, (unpublished)

 • Wedding, H., 1963. Kelkit hattı jeolojisine ait düşünceler. Bayburt-Kelkit çevresinde Jura stratigrafisi. MTA Dergisi, 61, 30-37.

 • Yılmaz, C, 1992. Kelkit (Gümüşhane) yöresinin stratigrafisi. Jeoloji Müh. 40, 50-62.

 • Yılmaz, C, 1993a. Accumulation rates of JurassicLower Cretaceous sediments in the southern zone of the eastern Pontides. Giornale di Geologia, 55/2, 131-145.

 • Yılmaz, C, 1993b. Doğu Pontid Güney zonunun stratigrafık deneştirmesi ve paleocoğrafık evrimi. A.Ü. İsparta Müh. Fak Dergisi, 7, 199- 214.

 • Yılmaz, C. and Bektaş, O., 1995. Platform to basin facies in the eastern Pontides during Cretaceous. Sym. on the 30th Ann. Geol. Dep. Proceedings, 602-609.

 • Yılmaz, C, 1995. Gümüşhane Bayburt yöresindeki Alt Jura çökellerinin fasiyes ve ortamsal nitelikleri (KD Türkiye). Yerbilimleri, 26, 119- 128.

 • Yılmaz, C, 1996a. Doğu Pontid karbonat platformunun kırılmasına ilişkin yeni bulgular. Türkiye 11. Petrol Kongresi, Bildiriler, 190- 198, Ankara.

 • Yılmaz, C, 1996b. Bayburt yöresindeki platformhavza ilişkilerinin çökel kayıtları (KD Türkiye). SDÜ 9. Müh. Sempozyumu, Bildiriler, 9-13, İsparta.

 • Yılmaz, C. and Korkmaz, S., 1996. Sedimentary and paleotectonic evolutions of pelagic carbonate platform in the eastern Pontides. 2. Int. Symposium of petroleum Geology and Hydrocarbon Potential of the Black Sea area, Abstracts, 66.

 • Yılmaz, C, Özgür, S. ve Taşlı, K., 1996. Gümüşhane yöresi Mesozoyik çökellerindeki çok evreli riftleşme kayıtları, KD Türkiye. 49. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, 11, 170- 175, Ankara.

 • Yılmaz, C, 1997. Sedimentological records Cretaceous platform-basin transition Gümüşhane region (NE Turkey). Geologie Mediterran., 24/1-2, 125-135.

 • Yılmaz, C, 1998a. Break-up of the eastern Pontian carbonate platform, NE Turkey. IAS 15th International Sedimentological Congress, Abstracts, p.835-836, Alicante.

 • Yılmaz, C, 1988b. Doğu pontidlerde Mesozoyik çökel havzaların gelişimi. Cumhuriyetin 75. Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi, Bildiri Özleri, 51-52, Ankara.

 • Yılmaz, C. ve Korkmaz, S., 1999. Basin development in the eastern Pontides, Jurassic to Creetaceous, NE Turkey. Zbl. Geol. Paleont. Teil I, H 10-12, 1485-1494

 • Yılmaz, H., 1984. Olur (Erzurum)yöresinin jeolojisi. KTÜ, Fen Bil. Ens. MMLS tezi Trabzon, (yayınlanmamış).

 • Yılmaz, Y, 1972. Petrology ancj structure of the Gümüşhane granite and surrounding rocks, NE Anatolia. Ph D Thesis, Univ. of London (yayınlanmamış).

 • Yılmaz, Y., Tüysüz, O., Yiğitbaş, E., Genç, Ş.C. and Şengör, A.M.C., 1997. Geology and Tectonic evolution of the Pontides. in A.G.Robinson, ed., Regional and petroleum geology of the Black Sea and surrounding region: AAPG Memoir 68, 183-226

 • Yüksel, S., 1976. Şiran batı yöresi Mesozoyik karbonat kayaçları ve Eosen flişinin petrografik ve sedimantolojik incelemesi. Doç. Tezi, KTÜ, Trabzon.

 • Tokaris Sahası Mardin-Adıyaman Grubu Birimlerinin (Adıyaman-Kahta) Petrol Hazne Kaya Özelliklerinin Elan Plus Yazılımıyla Değerlendirilmesi (Güneydoğu-Türkiye)
  Nurettin Sonel Nihal Eker Ali Sari Suat Bağci
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışma Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, Adıyaman iline bağlı Kahta ilçesinin 20 km. Doğusunda gerçekleştirilmiştir. Tokaris sahasındaki kuyulara ait log datalan petrofıziksel özellikleri belirlenmek üzere Elan Plus programında değerlendirilmiştir. Elan Plus programıyla kuyu log datalan yorumlanarak rezervuar seviyeler belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuçta rezervuar zonun efektif porozitesi, toplam porozitesi, kil hacmi, formasyon suyu doygunluğu, hareketli ve kalıcı petrol miktarları bulunmuştur. Bölgede rezervuar kayalar, Karaboğaz formasyonu ve Mardin Grubuna ait Sabunsuyu, Derdere ve Karababa formasyonlarının karbonatlarıdır. İnceleme alanındaki kuyularda üretim Mardin Grubunun çatlaklı dolomit ve kireçtaşlarından sağlanmaktadır. Bölgede rezervuar kalitesini ve üretimi etkileyen en önemli parametre geçirgenliktir. Tokaris sahasında Karaboğaz formasyonu %5-6 poroziteli çörtlü kireçtaşlarından oluşur ve üretken değildir. Karababa-Cüyesinin girişten itibaren ilk 10-13 metresinin ortalama porozitesi %5.2-8.4 olan kireçtaşlarından oluşur. Permeabilitesi düşük olup 0.01 md. Civarındadır. Kuyularda bu zonda üretim ancak asitleme ile mümkün olabilmektedir. Karababa-C nin alt kesimi kesif kireçtaşlarından oluşmuştur. Karababa-B üyesi kesif kireçtaşlarından, Karababa-A üyesi ise killi kireçtaşlarından oluşur. Derdere formasyonunun girişten itibaren kireçtaşlarından oluşanilk 15-28 metresinin ortalama porozitesi %1.4-5`dir. Alt seviyelere doğru yer yer %10 poroziteyi bulan değerlerde görülmesine rağmen üretim ancak asitleme ile yapılır. Kireçtaşının altındaki yüksek permeabiliteli dolomitler ise%5.1-9 arası ortalama poroziteye sahip olmasına rağmen N-9 kuyusunda dolomitlerin bol çatlaklı olması nedeniyle porozite %16`dır.Petrol sahasında asıl üretimin yapıldığı seviye Derdere formasyonunun dolomitleridir.

 • Log

 • Elan Plus Yazılımı

 • Rezervuar

 • Araç, M., Yılmaz, E., 1991. XI. ve XII. Bölge Güneyindeki Kuyularda Kesilen Cudi ve Mardin Gruplarının Sedimantolojisi ile Fasiyes, Diyajenez ve Rezervuar Özellikleri. TPAO Araştırma Merkezi Raporu No: 3063, 141 s.

 • Çelikdemir, E., Görür, N ve Dülger, S., 1987. GDA X., XI ve XII. Petrol Bölgelerinde Mardin Grubu Karbonatlarının Sedimantolojisi, Yayılımı, Fasiyes, Çökelme Ortamı ve Paleocografyası, TPAO Arama Grubu; Rapor No: 2321

 • Çelikdemir, E., Dülger, S., 1990. Güneydoğu Anadolu`da Mardin Grubu Karbonatlarının Stratigrafisi, Sedimantolojisi ve Rezervuar Özellikleri. TPAO Arama Grubu Raporu No: 2665, s.93.

 • Çelikdemir/E., Dülger, S., Görür, N., Wahner, C, ve Uygur, K., 1991. Stratigrapy, Sedimentology and Hydrocarbon Potential of Mardin Group, SE Turkey. Special Publication of EAGE, No:l, 439-454.

 • Duran, O; Şemsir, D; Sezgin, İ; Perincek, D., 1988. GDA`da Midyat ve Silvan Gruplarının Stratigrafisi, Sedimantolojisi ve petrol potansiyeli. TPJD Bülteni, Cl, s: 99-126.

 • Duran, O; Şemşir, D; Sezgin, İ; Perincek, D., 1989. GDA `da Midyat ve Silvan Gruplarının stratigrafşisi, sedimantolojisi ve paleocografyası, paleontolojisi, jeoloji tarihi, rezervuar ve diyajenez özellikleri ve olası petrol potansiyeli.TPAO Arama Grubu Raporu, No.2563.

 • Duran, O., Araş, M., 1990. Y^eniköy Üretim Sahası ve Dolayında (XI. Bölge) Mardin Grubu Karbonatlarının Fasiyes dağılımları ve Rezervuar özellikleri. TPAO Araştırma Merkezi Raporu No: 1586, s.43.

 • Duran, O., 1991. Beşikli, Tokaris, Bakacak ve Taşlık Sahalarının Stratigrafisi, Sedimantolojisi ve Rezervuar Özellikleri. TPAO Araştırma Merkezi Raporu No: 2915, 43s.

 • Flexer, A., Rosenfeld, A., Lipson-Benitah, S. And Honigstein, A., 1986. Relative Seea Level Changes During the Cretaceus in Israel. AAPG, 70, p. 1685-1699.

 • Güngör H., Güney, R., Çoban, K., Ulu, M., 1996. Tokaris-9 Tespit Kuyusu Programı. TPAO Genel Müdürlüğü.

 • Güngör, H., Güney, R., Çoban, K., Ulu, M., 1997. Tokaris-10 Tespit Kuyusu Programı. TPAO Genel Müdürlüğü.

 • Güngör, H., Güney, R., Çoban, K., Ulu, M., 1997. Tokaris-11 Tespit Kuyusu Programı. TPAO Genel Müdürlüğü.

 • Güven, A., Tezcan, Ü. Ş., Dinçer, A., Tuna, M.E., 1988. Güneydoğu Anadolu`da Mardin ve Midyat Grupları arasında yer alan birimlerin stratigrafisi. TPAO Araştırma Merkezi Raporu, No: 2414.

 • Güven, A., Dinçer, A., Tuna, M. E., ve Çoruh, T., 1991. Güneydoğu Anadolu KampaniyenPaleosen Otokton istifinin Stratigrafisi. TPAO Arama Grubu Raporu No: 2414, 154s.

 • Köylüoğlu, M., 1986. Güneydoğu Anadolu Otokton birimlerinin kronostratigrafisi, mikrofasiyes ve mikrofosilleri. TPAO Araştırma Grubu Eğitim Serisi. No:9.

 • Özkanlı, M., 1998. Adıyaman Doğusu Mardin Grubu Karbonatlarının Rezervuar Özelliklerinin Petrofizik Yöntemlerle Belirlenmesi. Doktora Tezi (yayınlanmamış).

 • Perincek , D. , Duran , O. , Bozdoğan , N. , Çoruh , T. , 1991 . Stratigrapy , and Paleogeografi c Evaluati n o f th e Autocthonou s Sedimentary Rock s i n S E Turkey . Ozan Sungurlu Symposiu m Proceedings . P.274-305 .

 • Sarı , A. , Bahtiyar , L , 1999 . Geochemical Investigatio n o f Beşikl i Oil Field . Marin e and Petroleu m Geology.Vol.16,p.151-164 .

 • Schlumberge r Limited. , 1979 . Schlumberge r Lo g Interpratitio n Chart s

 • Sungurlu O. , 1974 . VI . Bölg e Kuzeyini n Jeolojis i v e Petro l İmkanları . Secon d Petroleu m Cogres s o f Turkey , Proceedings , P . 85-107 .

 • Şemşfr , D. , Duran , O. , Alaygut , D. , Kaya , M.A. , Kumsal , K. , Güngör , H. , Aydemir , V. , 1992 . XI-XII . Bölgelerd e Beşikli , D.Beşikli , Tokaris , Bakacak v e İkizce , Taşlı k Kuyuları civarını n Stratigrafisi , Tektoniği , Ye r alt ı Je - olojis i il e Karaboğaz Formasyonu v e Mardi n Grubunu n sedimantolojşisi , Diyajenezi , Elktrofasiye s Analiz i v e Rezervua r değerlen - dirilmesi . TPA O Aram a Grub u Raporu . No:3051 .

 • Yılmaz , E. , Gürgey , A. , İztan , H. , 1991 . Petro - graphical , Sedimentological , Micropaleonto - logical and Geochemical Studie s in th e Ozansungurlu-1/A Well . TPA O Reserc h Center , Report No : 1733 , 3İp .

 • Yılmaz , E. , 1993 . Petrographical and Sedimentologica l Studie s i n th e Ozan Sun - gurlu4 Well . TPA O Araştırm a Merkez i Ra - poru No : 3354, 1 İp .

 • Yılmaz , E. , Duran , O. , 1997 . Güneydoğ u Bölges i OtoHo n v e Allokto n Birimleri Stratigrafis i Adlam a Sözlüğü .

 • Wagner , C Soylu , C . v e Pehlivanlı , M. , 1986 . Oil Habitat o f th e Adıyama n Area , South - Eas t Turkey , a join t Geologica l - Geochemical Study , TPA O Aram a Grubu , Rapo r No : 2139 . • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle