Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1969 EKİM Cilt 12 Sayı 1-2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Ege Bölgesinin (Babadağ ve Civarı) Jeolojisi
İbrahim Akarsu
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Etüt sahasının takriben yarısını kaplayan Paleozoik iki kısımdan ibarettir. Alt metamorfık şistî seri. - Muskovit ve biyotitli mikaşistler, grafitli kalk şistler, kristalin şistler, fillatlar, amfibolitler, gnayslar bu seriye dahildirler. Üst seri. - Bariz bir diskordansla metamorfik serinin üzerinde yatan kalker ve mermerler de üst seriyi temsil ederler. Sahanın diğer yarısı da fosilli kalın bir Neojenle örtülüdür. Denizli-Sarayköy-Babadağ Neojeni lokal tipli Cardiidae`lere muhtevi ve Meotien-Pontien yaşındadır. Keza bu saha Denizli Neojen havzasının kenar sahası ve klastik teressübatlı bir bölgesi olması dolayısıyle havzanın diğer kısımlarında mevcut olan fosilleri muhtevi değildir. Fauna denizel brahik vasıflıdır. 

 • gnays

 • mermer

 • Neojen

 • Ege Bölgesi


 • ALTINLI, İ. E. (1955) : Güney Denizli jeolojisi İstanbul Üniv. Fen Fak. Mecm., seri B, cilt XX, fask. 1-2, 1-48.

 • BİLGÜTAY, U. (1960) : Nebert`in Manisa-Soma (Tarhala köyü) bitki fosilleri. M.T.A. Rap. (yayınlanmamış), Ankara.

 • BİRAND, Ş. A. (1953) : Gördes civarında dikkat çekici bazı mineral ve taşlar. T.J.K.B., IV, 2, Ankara. [Some interesting minerals and stones observed in the neighborhood of Gördes, Bull. Geol. Soc. Turkey, IV, 2, Ankara.

 • BİRAND, Ş. A. (1950) : Nazilli çevresinde görülen tuz çökelekleriyle karasular üzerinde müşahedeler, T.J.K.B., II, 2, Ankara. [Folgen der Schwankungen des Grundwasser-Spiegels in der Ebene von Nazilli. Bull. Geol. Soc. Turkey, 11, 2, Ankara.

 • CALLAS, P. (1954) : Tatlı su Gastropodlarının tayinleri hakkında, M.T.A .Rap. (yayınlanmamış), Ankara.

 • DEMİRSU, A. & KUTLU, R. (1955) : Balıkesir, Soma havalisinin jeolojisi hakkında rapor. M.T.A. Rap. no. 2376 (yayınlanmamış), Ankara.

 • ERÜNAL-ERENTÖZ, L. (1956) : Stratigraphie des bassins néogènes de Turquie, plus spécialement d’Anatolie Méridionale et comparaisons avec le domaine Méditerranéen dans son ensemble. M.T.A. Yayınl. seri C, no. 3, Ankara.

 • EGEMEN, R. (1960) : Nebert`in bitkisel fosillerinin tetkik ve tayinleri K.S. 11 (yayınlanmamış), Ankara.

 • GRANCY, W. C. (1937) : Lignitstudien im Vilâyet Denizli und östlich Nazilli, M.T.A. Rep. No. 168 (unpublished), Ankara. [Denizli vilâyeti dahilinde ve Nazilli`nin doğusunda linyit etütleri M.T.A. Rap., no. 168 (yayınlanmamış), Ankara.

 • HAYR, K. (1955) : Zur Geologie des Raumes Soma-Deniş-Evciler. M.T.A. Rep. no. 2459 (unpublished), Ankara. [Soma-Deniş-Evciler mıntakasının jeolojisi hakkında rapor. M.T.A. Rap. no. 2459 (yayınlanmamış), Ankara.

 • KLEINSORGE, H. (1941) : Zur Geologie der Umgebung des Braunkohlenvorkomen von Soma, Vilâyet Manisa, Türkei M.T.A. Publ., ser. A, no. 5, Ankara. [Manisa vilâyeti, Soma linyit zuhuru ve civarının jeolojisi, M.T.A. Yayınl., seri A, no. 5, Ankara.

 • KAADEN, G. van der & METZ, K. (1954) : Beitraege zur Geologie des Raumes zwischen Datça-Muğla-Dalaman Çay (SW-Anatolien), Bull. Geol. Soc. Turkey, V, 1-2, Ankara. [Datça-Muğla-Dalaman çayı (SW Anadolu) arasındaki bölgenin jeolojisi. T.J.K.B., V, 1-2, Ankara.

 • KAADEN, G. van der & METZ, K. (1959) : On relationship between the composition of chromites and their tectonik-magmatic positionin peridotite bodies in the SW of Turkey, M.T.A. Bull., no. 52, Ankara. [Güneybatı Türkiye`de peridotit kitleleri içinde zuhur eden kromitlerin kompozisyonu ile tektonik-magmatik vaziyetleri arasındaki münasebet hakkında. M.T.A. Derg., no. 52, Ankara.

 • LAHN, E. (1946) : Konya-Burdur bölgesi Pliosen ve Kuaterner teressübatı. İstanbul Üniv. Fen Fak., Mecm., B, cilt 11.

 • NEBERT, K. & RONNER, F. (1956) : Alpidische Albitisationvorgänge im Menderes Massiv und dessen Umrahmung, M.T.A. Bull., no. 48, Ankara. (Menderes masifi içinde ve çerçevesinde alpidik albitizasyon olayları. M.T.A. Derg., no. 46, Ankara.]

 • NEBERT, K. (1960) : Vergleichende Stratigraphie und Tektonik der lignitführenden Neogengebiete westlich und nördlich von Tavşanlı, M.T.A. Bull., no. 54, Ankara. [Tavşanlı`nın batı ve kuzeyindeki linyit ihtiva eden Neojen sahasının mukayeseli stratigrafisi ve tektoniği, M.T.A. Derg., no. 54, Ankara.

 • NEBERT, K. (1958) : Die Pliozänen Ablagerangen von Denizli und ihre Bedeutung für die Stratigraphie des westanatolischen Süsswasserneogens. M.T.A. Bull., no. 51, Ankara. [Denizli Pliosen teressübatı ve bunların Batı Anadolu tatlısu Neojen stratigrafisi için ehemmiyeti, M.T.A. Derg., no. 51, Ankara.

 • OPPENHEIM, P. (1918) : Das Neogen in Kleinasïen, Ztschr. d. Geol. Ges., Bd. 70, Berlin.

 • OZANSOY, F. (1951) : Preliminary report on a Pontian Mammalian fauna from Muğla, Bull. Geol Soc. Turkey, III, 1, Ankara. [Muğla Pontieni Memeli faunası (Özet), T.J.K.B., III, I, Ankara.

 • OZANSOY, F. (1957a) : Türkiye Tersiyer Memeli faunaları ve stratigrafik revizyonları. M.T.A. Derg., no, 49, Ankara. [Faunes de Mammifères du Tertiaire de Turquie et leurs revisions stratigrafiques, M.T.A. Bull. 3 no. 49, Ankara.

 • OZANSOY, F. (1957b) : Kuzey Amerika Tersiyer kronolojisinin Eurasia ve dolayları ile Türkiye`ye tatbiki. M.T.A. Derg., no. 49, Ankara. [Positions stratigraphiques des formations continentales du Tertiaire de l`Eurasie au point de vue de la chronologie nord-américaine. M.T.A. Bull., no. 49, Ankara.

 • OZANSOY, F. (1960) : Ege bölgesi karasal Senozoik stratigrafisi (Balıkesir güneyi, Soma-Bergama, Akhisar, Manisa ve kısmen Tire), M.T.A. Derg., no. 55, Ankara. [Stratigraphie cénozoique continentale de la région de l’Ege (le Sud de Balıkesir , Soma-Bergama- Akhisar-Manisa et Tire —en partie—). M.T.A. Bull., no. 55, Ankara.

 • ÖNAY, T. (1946) : Babadağ civarı göçüntüleri. M.T.A. Mecm., no. 2/36, Ankara. [Les glissements de la région de Babadağ (Résumé), M.T.A. Mecm., no. 2/36, Ankara.

 • PINAR, N. (1958) : Söke`de müşahede edilen tabiî gaz emareleri hakkında düşünceler, T.J.K.B., VI, I, Ankara.

 • ROGER, J. (1954) : Denizli Pliosen Mollüsk faunalarının tayin neticeleri hakkında. M.T.A. Rap. (yayınlanmamış), Ankara.

 • TURNOVSKY, K. (1954) : Denizli Plioseninden neşet eden Ostrakodların tayin neticeleri hakkında. M.T.A. Rap. (yayınlanmamış), Ankara.

 • TURNOVSKY, K. (1955) : Anadolu tatlısu ve acısu Neojen Ostrakodları üzerinde muvakkat not. T.J.K.B. VI, 1, Ankara. [Vorlaeufige Notiz über neogene ostracodenfaunee des Süss- and Brackwassers in Anatolien. Bull. Geol. Soc. Turkey, VI, l, Ankara.

 • YALÇINLAR. İ. (1947) : Yukarı Gediz vadisinde Miosene ait vertebre fosilleri. T.J.K.B. I, 1, Ankara. [Les vertébrés fossiles du Miocène dans la vallée du Gediz supérieur. Bull. Geol. Soc. Turkey, I, 1, Ankara.

 • ZIEGLER, K. G. J. (1941) : Bitumenschiefer in Westanatolien. M.T.A. Mecm., no. 4/25, Ankara. [Garbî Anadolu`daki bitümlü şistler. M.T.A. Mecm., no. 4/25, Ankara.

 • Akarsu, İ. (1969). Ege Bölgesinin (Babadağ ve Civarı) Jeolojisi . Türkiye Jeoloji Bülteni , 12 (1-2) , 1-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/54238/734918

 • Amasra Karbonifer Havzasındaki Bazı Münferit Kömür Seviyelerinin Palinolojik Etüdü ve Yaş Tayinleri
  Bülent Ağrali
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bartın kuzeyindeki Süzek deresi vadisinde rastlanılan bir kömürlü seviyeden alınmış bir numune ile, Amasra Karbonifer Havzasında yapılmış olan 22, 45, 32 ve 25 numaralı sondajlarda kesilen ve kesin yaşları üzerinde şüphe olan bazı damar ve piçlerin nitel ve nicel palinolojik etüdü yapılmış olup, yaş sorunu aydınlatılmış ve söz konusu seviyelerin Amasra kömür havzasının ortalama stratigrafik profiline göre işgal ettikleri yerler belirtilmiştir. 

 • Amasra Karbonifer Havzası

 • kömür

 • stratigrafi


 • AĞRALI, B. (1963): Etude des microspores du Namurien à Tarlaağzı (Bassin houiller d’Amasra, Turquie). Ann. Soc. Géol. Nord, t.83, no. 2, pp. 145-159, Lille.

 • AĞRALI, B. (1964): Valeur stratigraphique des genres Densisporites et Lycosisporiteset leur utilisation pour rétablissement de subdivisions palynologiques dans le Houiller d`Amasra. Ann. Soc. Géol. Nord, t. 84, pp. 9-17, Lille.

 • AĞRALI, B. (1964): Etude des microspores du Bassin d`Amasra (Secteur-Nord). Applications. Thèse Univ. Lille, (M.T.A. Kütüphane no. 1947).

 • AĞRALI, B. (1964): Nouveau genre et espèces nouvelles de sporomorphes du Bassin houiller d’Amasra, Turquie. C. R. Acad. Sci., t. 258j pp. 5023-5026, Paris.

 • AĞRALI, B. (1969): Amasra ye Zonguldak havzalarmdaki Alt Karbonifer seviyelerinin palinolojik mukayesesi. T. J. K. Bült. cilt XII., sayı 1/2, Ankara.

 • AKYOL, E.; KONYALI, Y.; CORSIN, P. M. & LA VEINE, J. P. (1965): Nouvelles formes de spores et pollens provenant de charbons primaires et tertiaire s de divers gisements turcs, Ann. Soc. Géol. Nord, t. 85, pp. 169-182, Lille.

 • KONYALI, Y. (1963): Contribution à l`étude des microspores du Bassin houiller d`Amasra (Secteur Sud). Thèse 3è Cycle Fac. Sci. Univ. . Lille, (M.T.A. Kütüphane no. 1741).

 • TOKAY, M. (1962): Amasra bölgesinin jeolojisi ve Karboniferde gravite yoluyle bazı kayma olayları. M.T.A. Derg. No. 58, s. 1-20, Ankara.

 • Ağralı, B. (1969). Amasra Karbonifer Havzasındaki Bazı Münferit Kömür Seviyelerinin Palinolojik Etüdü ve Yaş Tayinleri . Türkiye Jeoloji Bülteni , 12 (1-2) , 10-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/54238/734922

 • Kayalar Üzerinde Yapılan Kırılma Deneyleri Hakkında
  Erdoğan Yüzer
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Arz üzerinde geniş alanlar kaplayan tektonik olayların izlerini, çeşitli kırık, çatlak ve fayları birbirine bağlı olarak arazide gözlemek ve bunları meydana getiren kuvvetlerin mekanizmasını çözmek çoğu zaman mümkün değildir. Yapılan saha araştırmaları genellikle küçük bölgeler içinde sınırlı kalmakta, dolayısıyle olayların mekaniğini, tesir eden çeşitli gerilme (birim alana düşen kuvvet) sistemlerini çözememektedir. Bu güçlüğün açıklanmasına ışık tutacak, onların anlaşılmasında bazı ipuçları verebilecek tektonik deneylerin yapılması 1.5 asır öncesine kadar iner. Başlangıçta sadece killer üzerinde yapılan model çalışmalarına, 1911 de Von Karman`ın kayalar üzerindeki deneyleriyle önemli bir katkıda bulunulmuştur. İlk deneyler sadece kayaların elastiktik ve plastiklik sınırını izafî olarak izlemeyi gaye edinmiş, bunlarla kırılma ve fayların açıklanması araştırılmıştır. Bu konudaki esas güçlük, kayaların kırılma esasları üzerinde düğümlenmektedir. 

 • Kaya Mekaniği

 • foliasyon

 • kırılma deneyleri


 • BAIDYUK, V. B. (1967): Mechanical properties of rocks at high temperatures and pressures. Consultants Bureau, New York.

 • BRACE, W. F. (1964): Brittle fracture of rock. State of stress in the Earth’s crust. Elsevier Publishing Co.

 • CLAUSING, D. P. (1959): Comparison of Griffith`s theory with Mohr`s failure criteria. Quart. Colo. School of Mines, 5A, no. 3, s. 285-297.

 • GRAMBERG, J. (1965): Axial cleavage fracturing, a significant process in mining and geology. Engineering Geology, vol. 1, no. 1, s. 31-71.

 • GRIFFITH, A. A. (1924):The theory of rupture. Proc. Intern. Congr. Appl. Mechanics, s. 55-63.

 • GRIGSS, D. T. (1951): Deformation of Yule marble. Bull. Geol. Soc. of Amer, no. 62, s. 1385-1406.

 • HANDIN, J. & FAIRBAIRN, H. W. (1955): Experimental deformation of Hasmark dolomite, Bull. Geol. Soc. Am. vol. 66.

 • HEARD, C. H. (I960): Transition from brittle fracture to ductile flow in Solenhofen limestone as a function of temperature, confining pressure and interstital pressure. Rock Deformation. The Geol. Soc. of America, Memoir 79, s. 193-226.

 • KVAPIL, R. (1963): Tectonic experiments on natural rocks. Int. J. Rock Mech. Mining Sci., vol. I, s. 17-30.

 • MAZANTI, B. B. & SOWERS, G. F. (1966): Laboratory testing of rock strength, ASTM, STP. 402.

 • SCHWARTZ, A. E. (1964): Failure of rock In the trlaxial shear test Proceedings, 6th Symposium on Rock Mechanics, University of Missouri. Rolla. Mo.

 • YÜZER, E. (1967): Kaya mekaniği ve jeolojisi, İ.T.Ü. Dergisi, cilt 25, no. 2.

 • Yüzer, E. (1969). Kayalar Üzerinde Yapılan Kırılma Deneyleri Hakkında . Türkiye Jeoloji Bülteni , 12 (1-2) , 29-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/54238/734924

 • Oseanografik Araştırmaların Önemi
  Muammer Çetinçelik
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu yazıda, son zamanlarda bütün uluslarca büyük gayret gösterilen oseanografik araştırmaların dünyadaki rolü kısaca gözden geçirilmekte ve bu konu ile ilgili çalışmalar için gerekli araçlardan bahsedilmektedir. Makaleyi geniş bir bibliyografya tamamlamaktadır.  

 • oseanografik araştırmalar

 • altın

 • kömür


 • BERTINO, S. (1968): Les fonds sous-marins. Paris.

 • BOURCART, J. (1961): Le fond des océans. P.U.F., Paris.

 • BOURCART, J. (1952): Océanographie. C.D.U., Paris.

 • BOURCART, J. (1952): Les frontières de l`océan. Paris.

 • CARRINGTON, R. (1962): Biographie de la Mer. R. Lartiqau tarafından İngilizceden çeviri, Paris.

 • ÇETİNÇELİK, M. (1966): «Mohole» projesi ve uygulanması. M.T.A. Derg. no. 67, Ankara.

 • ÇETİNÇELİK, M. (1969): Oseanografik ve oseanolojik araştırmaların rolü. Türkiye Jeoloji Kurumu, Bilimsel Toplantısı Tebliği. 10-14 şubat 1969, Ankara.

 • DEACON, G. E. R. (1957): Physics of the oceans. The Times Science Review, no. 23.

 • DIOLE, Ph. (1950): L`exploration sous-marine. P.U.F., Paris.

 • DOUGLAS, J. – S. (1954): Les merveillles des océans (İngilizceden çeviri), Paris.

 • DOUKAN, G. (1954): Les découvertes sous-marines modernes, Paris.

 • ENGEL, L. (1962: La Mer. Life.-Coll. «Le Monde Vivant», Paris.

 • GIBRAT, R. (1966).: L`énergie des marées, P.U.F., Paris.

 • GUILLERMO, J. & RIVOIRE, J. (1955): Traîté de plongée, Paris.

 • KUENEN, Ph. H, (1960) : Marine geology. John Wiley and Sons, New York.

 • LATIL, P. de (1956) : Du Nautilus au Bathyscaphe. Paris.

 • LA COMBE, H. (1965) : Cours d`océanographie physique. Théories de la circulation générale. Houles et vagues, Paris.

 • MACDONALD, G. J. F. (1967) : What’s In the Ocean. The Oceans resources. Review of International Science and Technology.

 • PÉRÈS, J. M. (1966) : La vie dans l`océan. Coll. Le Rayon de la Science, no. 26, Paris .

 • POULET, G. & BARINCOU, R. (1967) : Connaissance et technique de la plongée, Paris.

 • ROUCH, J. (1959) : Les découvertes océanographiques modernes, Paris.

 • ROUCH, J. (1961) : Les marées. Paris.

 • ROUCH, J. (1957) : Les océans. Coll. «Armand Colin» . Paris.

 • ROMANOVSKY, V. (1959) : La conquête des fonds marins. Coll. Le Rayon de la Science, no. 25, Paris.

 • ROMANOVSKY, V. La Mer. Source d`énergie. P.U.F. Paris.

 • SHEPARD, F. P. (1958) : Submarine Geology. Harper Bros., New York.

 • WENZEL, H. (1965) : Le plus grand continent du monde (Almancadan çeviri), Paris.

 • Proceedings of the Second International Océanographie Congress, 30 mayıs - 9 haziran 1966, Moskova, Ed. «Nauka».

 • Report of a meeting of the joint group of experts on radio-carbon estimation of primary production, UNESCO Technical Papers in Marine Science, no. 6, 1966.

 • Third report of the Joint Panel on Océanographie Tables and Standards, UNESCO Technical Papers in Marine Science, no, 8, 1967.

 • La plongée. Marine Nationale (groupe d`études et de recherches sous-marins.). Paris, 1967.

 • Proceedings of the Symposium on tidal instrumentation and predictions of tides, Paris, 3-7 mayıs 1965. A.I.O.P., no, 27, UNESCO, 1967.

 • Review of International Marine Science, vol. V., no. 2, UNESCO 1967, Paris.

 • A la conquête des océans. Science et Vie, numéro hors série, no. 86, 1969.

 • La Mer. Science et Vie., numéra hors série, no. 51, 1965.

 • Manuel sur rechange international des données océanographiques. Commission Océanographique Intergouvemementale, sérié technique no, 4, UNESCO 1967.

 • Besoins en radiocommunications pour l`océanographie. Commission Océanographique Intergouvemementale, série technique no, 3, UNESCO, 1967, Paris.

 • Proceedings of the Oceanology International Conference 69. 18-21 şubat 1969, Brighton, U.K.

 • Projet d`un cadre scientifique général pour l`étude de l`océan mondial Commission Océanographique Intergouvemementale. UNESCO., 1964, Paris.

 • Report of the second meeting of the joint group of experts on photosynthetic radiant energy. 15-19 ağustos 1966, Karuizawa. UNESCO Technical papers in Marine Science no. 5, 1966.

 • International Indian Ocean Expedition, UNESCO,S COR, IOC (Collected reprints I, II, III, IV, V), VI, VII, Paris, 1969.

 • Çetinçelik, M. (1969). Oseanografik Araştırmaların Önemi . Türkiye Jeoloji Bülteni , 12 (1-2) , 42-57 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/54238/734927

 • Yeraltı Suyu Araştırmalarında İzotoplardan ve Diğer İzleyicilerden Yararlanma
  Gültekin Günay
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Fizik ve kimya alanlarında, son zamanlarda sağlanan ilerlemeler, jeolojik araştırmalarda bazı kimyasal elemanların veya bunların izotoplarının geniş ölçüde kullanılmasını mümkün kılmaktadır. İzleyici olarak «doğal radyoizotoplar» ve «duraylı izotoplar (stable isotopes)» kadar, hemen hemen açıklanmış bütün kimyasal elemanlara ait «yapma izotoplar»ı da kullanmak olanaklıdır. Radyoaktivite ölçümlerinin yüksek duyarlılığı ve yalınlığı, yeraltı suyunda bulunan izotopların en az miktarının saptanmasına yol vermiştir.

 • yeraltı suyu

 • duraylı izotoplar

 • radyoizotop


 • Günay, G. (1969). Yeraltı Suyu Araştırmalarında İzotoplardan ve Diğer İzleyicilerden Yararlanma . Türkiye Jeoloji Bülteni , 12 (1-2) , 58-65 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/54238/734930

 • Bartın Depreminin Etkileri
  İhsan Ketin Mehmet Şakir Abdüsselamoğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: 3 eylül salı günü saat on buçuğa doğru (İstanbul`daki kayıt: 10h. 20m.36s.) Karadeniz bölgesinin iki şirin kasabası, Bartın ve Amasra ile bunlara bağlı birçok köyler oldukça şiddetli bir depremin etkisi altında sarsılmış, bu esnada birçok evler yıkılmış veya oturulmaz hale gelmiş ve maalesef yıkılan binaların altında 25 vatandaşımız hayatlarını kaybetmişler ve yüzlercesi de ağır veya hafif surette yaralanmışlardır. Bartın ve çevresi son 40-50 sene zarfında, hatta 80 lik yaşlıların anlattıklarına göre, son 80 -100 sene içerisinde bu derece şiddetli, bilhassa yıkıcı yersarsıntılarına maruz kalmamıştı; bu yüzden de memleketin deprem bakımından sakin bir köşesi olarak biliniyordu. Son olay, bu bölgenin de pek sakin olmadığını, uzun yıllardan sonra harekete geçebileceğini ortaya koymuş oldu. 

 • deprem

 • Episantr bölgesi

 • Bartın


 • Ketin, İ. & Abdüsselâmoğlu, Ş. (1969). Bartın Depreminin Etkileri . Türkiye Jeoloji Bülteni , 12 (1-2) , 66-76 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/54238/734933

 • Batı Toroslarda Tektonik ile Karstlaşma Arasındaki İlgiye Bir Örnek: Manavgat-Oymapınar Baraj Yeri
  Saydun Altuğ
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Türkiye`nin güneyinde, Antalya şehrinin takriben 80 km doğusunda,Manavgat ırmağı üzerindeki Oymapınar baraj yeri ve rezervuarının tektonik ve karstik problemlerinin çözümü için, 1963 yılından beri geniş vedetaylı araştırmalar yapılmıştır. Karstik kireçtaşları üzerinde yapılmasıdüşünülen kemer tipindeki baraj, Manavgat ırmağının hidroelektrik potansiyelini düzenlemek ve Akseki Alüminyum Endüstrisinin enerji ihtiyacını karşılamak maksadıyla planlanmıştır.Çok sayıda karstik pınarlardan beslenen Manavgat ırmağının Oymapınar köyü ölçüm istasyonundaki yüzeysel drenaj alanı 715 km² olup,bu miktar kapalı havzalarla (polyeler) birlikte 929 km² ye ulaşmaktadır.Mevcut 24 yıllık kayıtlara göre ortalama debi 1563 m³/san. ölçülebilenmaksimum feyezan debisi takriben 110 m³/san. (ocak, 1968) ve minimum debi 26,4 m3/san. dir. Manavgat ilçesindeki 27 senelik kayıtlara göreyıllık yağış 1260 mm olup, yaz döneminde (temmuz-eylül) yağışın ancak% 2 si düşmektedir. Ağustos ve eylül aylarında, ırmak, suyunu geniş ölçüde beslenme alanındaki karst birikiminden (retention) temin etmektedir.Tamamen yağışsız geçen 1963 yılının ağustos ve ekim aylarında ırmaktangeçen su 450 X 10⁶ m³ e baliğ olmuştur. 

 • Karstik kireçtaşları

 • Oymapınar baraj yeri

 • Batı Toroslar


 • ALTUĞ, S. (1968): Progressive report on the engineering geology of Manavgat-Oymapınar arch damsite. E.İ.E., Ankara.

 • OYMAPINAR DAM and reservoir feasibility study (1967). Energoprojekt. Engineering, Consulting Co., Beograd, Yugoslavia.

 • ŞENOL, S. (1968): The summary of the report covering the dye tests carried out in Manavgat-Oymapınar damsite and reservoir area. E.İ.E., Ankara.

 • Altuğ, S. (1969). Batı Toroslar`da Tektonik ile Karstlaşma Arasındaki İlgiye Bir Örnek; Manavgat-Oymapınar Baraj Yeri . Türkiye Jeoloji Bülteni , 12 (1-2) , 77-94 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/54238/734936

 • Amasra ve Zonguldak Havzalarındaki Alt Karbonifer Seviyelerinin Palinolojik Mukayesesi
  Bülent Ağrali
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Zonguldak kömür havzasının, bugüne kadar mikrospor etütleriyapılmış olan, Namurien ve Vestfalien A yaşlı sekiz damarı, Amasra havzasının ortalama palinolojik profili ile karşılaştırılmakta ve yazar tarafından 1964yılında -Densosporites ve Lycospora formgenus`larının nicel değişimlerinedayanılarak- tesis edilmiş olan palinolojik zonların stratigrafik değerleri araştırılmaktadır. 

 • kömür havzası

 • mikrospor etütleri

 • Zonguldak


 • AĞRALI, B. (1963): Etude des microspores du Namurien à Tarlaağzı (Bassin houiller d`Amasra, Turquie), Ann. Soc. Géol. Nord, t. 83, no. 2, pp. 145-159, Lille.

 • (1964): Valeur stratigraphique des genres Densisporites et Lycosisporites et leur utilisation pour rétablissement de subdivisions palynologiques dans le Houiller d`Amasra. Ann. Soc. Géol. Nord, t. 84, pp. 9-17, Lille.

 • (1964): Etude des microspores du Bassin d`Amasra (secteur Nord). Applications. Thèse Univ. Lille (M.T.A. Kütüphanesi no. H. 1947).

 • (1964): Nouveau genre et espèces nouvelles de sporomorphes da bassin houiller d`Amasra, Turquie, C.R. Acad. Sci., t. 258, pp. 5023-5026, Paris.

 • AKYOL, E. ; KONYALI, Y,; CORSIN,P.M. & LA VEINE, J.-P. (1965) : Nouvelles formes de spores et pollens provenant de charbons primaires et tertiaires de divers gisements turcs. Ann. Soc. Géol. Nord, t. 85, pp. 169-182, Lille.

 • AKYOL, E. (1963) : Etude palynologique de cinq veines de houille de Gelik et de deux veines de lignite de Soma. Thèse 3e cycle, Fac. Sci. Univ. Lille (M.T.A. Kütüphanesi no. H. 2033).

 • ARTÜZ, S. (1957): Die Sporae dispersai der türkischen Steinkohle von Zonguldak-Gebiet (mit besonderet Beachtung der neuen Arten und Genera). Rev. Fac. Sci. Univ. Istanbul, sér. B, t. 22, no. 4, pp. 239-263, Istanbul.

 • (1959): Zonguldak bölgesindeki Alimolla, Sulu ve Büyük kömür damarlarının sporolojik etüdü. İst. Üniv. Fen. Fak. Monogr. (Tabiî Bilimler Ks.), no. 15, İstanbul.

 • DİJKSTRA. S.J. (1952): Megaspores of the Turkish Carboniferous and their stratigraphical value. Intern. Geol. Congr., Rep. 18th Session, part X, Proc. of Sect. J. pp. 11-17.

 • EGEMEN, R. (1959): On the significance of the flora found in the İhsaniye beds at Kozlu, Zonguldak. Rev. Fac. Set. Univ. Istanbul, sér. B, t. 24, pp. 1-21, Istanbul.

 • PEKMEZCİLER, S. (1945): Rapport géologique sur le Carbonifère d`Amasra. [Amasra Karboniferi hakkında jeolojik rapor.] M.T.A. Rap. no. 1636 (yayınlanmamış).

 • KONYALI, Y. (1963): Contribution à l`étude des microspores du bassin houiller d`Amasra, Thèse 3e Cycle, Fac. sci. Univ. Lille (M.T.A. Kütüphanesi no. H. 1741).

 • OKAY, A.C.İ. & ARTÜZ, S. (1964): Die Mikrosporen der Steinkohlenflöze Domuzcu und Çay (Westfal A) Im Zooguldak-Gebiet (Türkei). Fortschr. Geol. Rheinld. U. Westf., B. 12, S. 271-284, Krefefd.

 • RALLI, G. (1933): Le bassin houiller d`Héraclée. La flore du Culm et du Houiller Moyen. Istanbul.

 • TOKAY, M. (1962): Amasra bölgesinin jeolojisi ve Karboniferde gravite yoluyle bazı kayma olayları, M.T.A. Derg. no. 58, s. 1-20, Ankara.

 • Ağralı, B. (1969). Amasra ve Zonguldak Havzalarındaki Alt Karbonifer Seviyelerinin Palinolojik Mukayesesi . Türkiye Jeoloji Bülteni , 12 (1-2) , 95-112 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/54238/734939

 • Tabii Gaz ve Dünya Enerji Ekonomisindeki Yeri
  Muammer Çetinçelik
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu yazıda, son zamanlarda dünya enerji dengesinde önemli bir yertutmaya başlayan tabiî gazın enerji kaynağı olarak kazandığı önem gözden geçirilmiş ve dünya enerji ekonomisinde oynadığı rol belirtilmiştir. Ayrıca, Türkiyeile Irak arasında gerçekleştirilecek olan tabiî gaz projesi hakkında da geniş bilgiverilmiştir. 

 • tabiî gaz

 • Enerji kaynakları

 • Türkiye


 • ÇETİNÇELİK, M. (1965): Avrupa’da tabiî gaz istihsalinin bugünkü durumu hakkında. M.T.A. Derg.., no. 64, s. 77-86, Ankara.

 • ÇETİNÇELİK, M.v (1967): Tabiî gazın dünyadaki önemi. Kimya Mühendisliği Derg., no. 22, s. 9-23, Ankara.

 • ÇETİNÇELİK, M. (1967): Dünya’da tabiîgazın rolü. M.T.A. Derg., no. 69, s. 87-103, Ankara.

 • ISSELT, J. v. D. (1967): Impact of natural gas on Western Europe. N.V. Nederlandse Gasunie.

 • ORHUN. F. (1968): Gaz kromatografisi, taşıyıcı gazın akış hızının tesirleri üzerinde tecrübî araştırmalar ve metodun Türkiye`deki bazı tabiî gazların hidrokarbon analizlerine tatbiki. M.T.A. Derg., no. 70, s. 143-176, Ankara.

 • PALAVAN, S. (1959): Tabiî gaz ve sanayi. İ.T.Ü. Yayını, İstanbul.

 • SYMONDS, E. (1967): Future of natural gas In world energy picture. First National City Bank, New York.

 • Rapports du Symposium sur l`Utilisation du Gaz dans l`Industrie Chimique. 7-9 ekim 1968, Bükreş, Romanya, Avrupa Ekonomik Komisyonu, Gaz Komitesi Uluslararası Simpozyumu.

 • Natural gas for water desalination. First International Symposium on Water Desalination (3-9 ekim 1965), Washington, A.B.D. , Rep. SWD/117.

 • Proved reserves of crude oil., natural gas liquids and natural gas, American Gas Association and American Petroleum Institute (1967).

 • Statistiques de base de l`énergie. O.C.D.E., Paris (1969).

 • Bulletin of Gas Statistics for Europe, U.N., New York (1968).

 • World Petroleum Report, USA . (1968).

 • L’impact du gaz naturel sur les structures, l`économie et les perspectives de l`industrie du gaz. Arts et Manufactures, no. 173 (1967), Paris.

 • Çetinçelik, M. (1969). Tabiî Gaz ve Dünya Enerji Ekonomisindeki Yeri . Türkiye Jeoloji Bülteni , 12 (1-2) , 113-139 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/54238/734943

 • Boğaziçi Arazisinde Ordovisien Conularia`ları
  Cazibe Sayar
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu yazıda İstanbul Boğazında, Çengelköy civarındaki Çakaldağ (Anzavur, Arnavut) deresinde mostra veren ve şimdiye kadar Üst Silurien yaşında bilinen mor renkli arkozların (Paeckelmann, 1938) üzerinde oolitik şamozitlibir tabakadan topladığımız Conularia fosillerinden Ordovisiene ait bir cins olan Exoconularia Sinclair, 1952, in yeni bir türü Exoconularia istanbulensis ile Bohemya`nın Orta Ordovisien tiplerinden :Exoconularia bohemica (Barrande), Exoconularia consobrina (Barrande), Exoconularia cf. E. pyramidata (Hoeninghaus), Archaeoconularia fecunda (Barrande)`nın paleontolojik deskripsiyonları yapılmış, yakın formalarla olan benzerlikleri ve stratigrafik yayılışları incelenmiştir. 

 • arkoz

 • oolitik şamozit

 • Conularia fosilleri


 • ALTINLI, E. (1954): Çamlıcalar şariyajlı mıdır? İ.T.Ü. Fen Fak. Mecm., B. XIX, 113-111, İstanbul. [Are the Çamlıcas an overthrust sheet? Rev. Fac. Sci. Univ. Istanbul, B, XIX, Istanbul.

 • ARIÇ (SAYAR), C. (1955) : İstanbul Paleozoik arazisinde bulunan oolitli ve fosilli demir madeni. İ.T.Ü. Derg., II, 3-4, 67-68, pl. I, İstanbul.

 • BAKRAMDE, J. (1855) : Über die Ausfüllung des Siphoes gewisser paläozoischer Cephalopoden etc. N. Jb. Min. Geog. Petrefact., 385-410, pl. VI, Stuttgart.

 • BAKRAMDE, J. (1867) : Système silurien du centre de la Bohême. Ill, XV+ 179, pl. 1-16, Prague., Paris.

 • BAYKAL, F. KAYA, O. (1965): İstanbul Silurieni hakkında. M.T.A. Derg. no. 64, Ankara. [Note préliminaire sur le Silurien d`Istanbul. M.T.A. Bull. no. 64, Ankara.

 • BOUCEK. B. (1928) : Révision des Conulaires paléozoïques de la Bohême. Palaeontogr. Bohem., XI, 56-108 (Çekçe), pl. 1-7, Prag.

 • BOUCEK. B. (1939) : Conularida, in SCHINDEWOLF`s Handbuch der Paläozoologie. 2A, A111-A131, fig. 1-13, Berlin.

 • DESLONGCHAMP, E. (1825) : Sur les corps organisés fossiles du grès intermédiaires de Calvados. Mém. Soc. Lin. du Calv., 291-317, pl. XIX-XX, Paris.

 • FREYBERG, B. V. (1922): Die Fauna und Gliederung des Thüringer Untersilurs. Z. dtsch. Geol. Ges., 74, 237-276, Berlin.

 • HERMANN, F. (1911): Über das Auftreten der Gattung Halysites im tiefen Devon des Bosphorus. Centrale. Min. Geol. Paläont., 774-777, Stuttgart.

 • KETİN, İ. (1959): Çamlıca bölgesinin tektoniği hakkında, T.J.K. Bull. VII, 1, 1-18, Ankara. [Über die Tektonik des Çamlıca-Gebietes bei Istanbul Bull. Geol. Soc. Turkey, VII, 1, Ankara.

 • KIDERLEN, H. (1937) : Die Conularien. Über Bau und Leben der ersten Scyphozoa. N. Jb. für Min. Beil, Bd. 77, B, 113-167, fig. 1-47, Stuttgart.

 • KOWALSKI, J. (1935) : Les Conulaires. Quelques observations sur leur structure anatomique. Bull. Soc. Nat. Ouest France, 5, V. 281-291, Nantes.

 • McCALLlEN, W. S. KETİN, İ. (1947) :The structure of Çamlıca, Western Asia Minor, near Istanbul. Ann. de l’Univer. Ankara, 1, 209-226, Ankara.

 • MOORE, R. C. HARRINGTON, H. J. (1956) : Conulata, Treatise on Invertebrate Paleontology, pt. F, Coelenterata, F. 54-F66, fig. 42-52, Kansas.

 • OKAY, A. C. (1947) : Alemdağ-Karlıdağ ve Kayışdağ arasındaki bölgenin jeolojisi. İst. Üniv. Fen Fak. Mecm., B, XII, 4, 269-287, pl. I-II, İstanbul. [Geologische und petrographische Untersuchung des Gebiets zwischen Alemdağ, Karlıdağ und Kayışdağ in Kocaeli (Bithynien), Türkei, Rev. Fac. Sci, Univ. Istanbul, B, XII, 4, pl. I-II, Istanbul.

 • OKAY, A. C. (1948) : Şile-Mudarlı-Kartal ve Riva arasındaki bölgenin jeolojik etüdü. İst. Univ. Fen Fak. Mecm., B, XIII, 4, 311- 335, Istanbul. [Geologische Untersuchung des Gebiets zwischen Şile, Mudarhj Kartal und Riva in Kocaeli (Bithynien), Türkei. Rev. Fac. Sci. Univ. Istanbul, B, XIII, 4, Istanbul.

 • PAECKELMANN, W. (1938): Neue Beiträge zur Kenntnis der Geologie, Paläontologie und Pétrographie der Umgebung von Konstantinope] Abh. d. Preus. Geol. Lands. N. F., 186, Berlin.

 • SAYAR, C. (1960) : Kartal-Pendik civarındaki Silurien ve Devonien Brachiopod`ları ve bölgenin stratigrafisi. Tez (yayınlanmamış). [Stratigraphy and Silurian-Devonian Brachiopods of Kartal-Pendik area, Istanbul, Turkey (100 p., Thesis, unpublished).

 • SAYAR, C. (1962) : New observations in the Palaeozoic sequence of the Bosphorus and adjoining areas,, Istanbul, Turkey. Symposium, Band 2. Intern. Silur/ Devon, Bonn-Bruxelles. 1960, 222-223, Stuttgart.

 • SAYAR, C. (1964) : Ordovicıan Conulariids from the Bosphorus area, Turkey. Geol. Mag., 101, 3, 193-197, pl. IX, London.

 • SINCLAIR, G. W. (1940) : A discussion of the genus Metaconularia with descriptions of new species. Trans. Roy. Soc. Canada, 34, IV, 101, 121.

 • SINCLAIR, G. W. (1952): A classification of the Conularida. Chicago Nat. Hist. Mus., Fieldiana, 10, 13, 135-145, fig. 56.

 • TAUGOURDEAU, P. . ABDÜSSELAMOĞLU., Ş. (1962): Présence de Chitinozoaires dans le Siluro-Devohien- turc des environs d`Istanbul. C.R. Soc. Géol. France, 8, 238-239, Paris.

 • TERMIER, H. TERMIER, G. (1953) : Les Conularides. Traité de Paléontologie, III, 1006-1013, Paris.

 • YALÇINLAR, İ. (1955): Note préliminaire sur les schistes à Graptolithes du Silurien découvertes près d’IstanbuL Rev. Géogr. Inst. Univ. Istanbul, 2, 167-172, Istanbul.

 • YALÇINLAR, İ. (1956) : Istanbul`da bulunan Graptolitli Silur şistleri hakkında, Ist. Univ. Coğrafya Enst. Derg., 4, 157-160, pl. I-II, Istanbul.

 • Sayar, C. (1969). Boğaziçi Arazisinde Ordovisien Comularia`ları . Türkiye Jeoloji Bülteni , 12 (1-2) , 140-159 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/54238/734947

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle