Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1992 ŞUBAT Cilt 35 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Menderes Masifi`nin Metamorfik Tarihçesi ve Jeotektonik Konumu
Osman Özcan Dora Nejat Kun Osman Candan
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Menderes Masifi`nin temelini, gözlü, granitik ve bantlı gnayslarla migmatitten yapılı gnays birimi oluşturur. Bu yüzden birimi uyumlu olarak, metavolkanit (dar anlamıyla leptit) birimi üstler. Leptitleri uyumlu izlenimi veren bir dokanakla şistler örter. Şistler alt düzeylerinde disten-staurolit-granat şist, üst düzeylerinde ise granat-mikaşist ile temsil edilirler. Şistleri platform tipi kireçtaşlarından türemiş zımpara içeren mermerler uyumlu olarak örter. Masifin üst düzeylerinde de Paleosen yaşlı plaketli kımızı mermerler yeralır. Litolojik istifi postmetamorfık sokulmuş granodiyoritik ve gabroik plütonI stokları tamamlar. Menderes Masifı`nde alçak dereceli metamorfik kuşaktan yüksek dereceli metamorfik kuşağa kadar tüm metamorfik diziyi gözlemek olasıdır. Diaspor/korundum izogradmdan başlayarak sillimanit-ortoklas topluluğuna ulaşılması ve kimiyörelerde çok iyi gelişmiş migmatitlere rastlanması, metamorflzma esnasında 420° ile 650° C arasında sıcaklıkların ve genelde 5-6,5 Kb. arasında basınçların egemen olduğunu ortaya koyar. Gözlü gnayslar 500 milyon yıl dolayında bir radyometrik yaş vermişlerdir. Bu da Menderes Masifi`nin ilk metamorfızmasını Kambriyen/Ördovisyen zamanında geçirdiğini vurgular, İlk metamorfizmanın ürünleri olduğu düşünülen metagranodiyoriüer de gene 480 milyon yıl dolayında bir yaş sergilerler. Metagranodiyoritlerin yüzeysel eşlenikleri kabul edilen metavolkanitler (leptitler) Pan-African yay volkanikleriyle yaş, kimyasal bileşim ve jeolojik çerçeve yönünden yakınbir benzerlik sunarlar. Benzer yaşlı (462 ± 48 milyon yıl) migmatitlere Menderes Masifi`nin batı uzantısı sayılan Kiklad adalarında da rastlanır. Buradan da Menderes Masifi`nin en azından bu temel birimlerinin günümüz Afrikası`mn yerindeki Ebürnian kratonun*parçaları olduğu söylenebilmektedir. Paleosen`e kadar uzanan Menderes istifi, Paleosen-Geç Eosen aralığında, üzerinden geçen okyanusa! kabuk bileşeni Likya naplan nedeniyle Masife bugünkü görünümünü veren "Ana Metamorfizmaya" uğramıştır. Orta basınç/yüksek sıcaklık koşullarında gerçekleşen bu metamorflzma çoğunlukla Barrow tipi mineral topluluklarının oluşumuna neden olmuştur. 

 • Menderes Masifi

 • Leptit

 • gnays

 • mermer

 • Boray, A., Akat, Ü., Akdeniz, N,, Akçören, Z., Çağlayan, A., Günay, E., Korkmazer, B., Öztürk, EM., Sav, H., 1973, Menderes Masifi`nin güney kenan boyunca bazı önemli sorunlar ve bunların muhtemel çözümleri: Cumhuriyetin 50. yılı Yer, Bil Kong, s. 11-20.

 • Brinkmann, R., 1966, Geotektonische Gliederung von * Westanatolien: N, Jb. Geol. Paleont. Mh. 10, 603-618.

 • Brinkmann, R,? 1967, Menderes Masifi`nin MilasBodrum-Ören civarındaki güney kanadı: E.tİFİl ilmi raporlar serisi 43, 12 s

 • Candan, O., 1988 a, Demirci-Borlu arasında kalan yörenin (Menderes Masifi kuzey kanadı) petro^afisi, petrolojisi ve mineralojisi: Doktora tezi, D.E.Ü, Fen Bil. Ens. 163 s.

 • Candan, O,, 1988 b. Petrography, petrology and minera» logy of the region located between Demirci-Borlu towns (Northern fland of the Menderes Massif): D.E.Ü. Fen Bil. Ens. Araş. Rap. 19 s.

 • Çağlayan, M.A., Öztürk, E.M., Öztürk, Z., Sav, H., Akat, U,, 1980, Menderes Masifi güneyine ait bulgular ve yapısal yorum: Jeo» Müh. Der., s. 9=17

 • Dora, O.Ö., 1975, Menderes Masifi`ndeki alkali feldspatların yapısal durumları ve bunların petrojenetik yorumlarda kullanılması: Türkiye Jeol. Kur, Bült., 18, 111-126.

 • Dora, O. Ö,, 1981, Menderes Masifi`nde petroloji ve feldspat incelemeleri: Yerbilimleri Derg. 7, 54- 63.

 • Dora, O,Ö., 1982, Menderes Masifi`nin jeolojisi paneli, Türkiye Jeol, Kur,, Ankara, 50 s.

 • Dora, Ö,X Savaşçın, M.Y., Kun, N., Candan, O, s 1987. Menderes Masifi`nde post metamorfık plutonlar: Yerbilimleri Derg., 14, 1-11,

 • Dora, O.Ö., Kun, N.f Candan, O,, 1988. Metavolcanics (leptites) in the Menderes Massif; A possible paleo-arc volcanism: O.D.T.Ü., Temel ve Uygulamalı Bil, Derg., 20? 4

 • Dumont, J.F., 1979, Les deux types de soubassements paleozoiques dans la coupolede Karacahisar (region d`Isparta, Turquie) et leur séparation par un accident anté Iriasïqbe: Bull Miner, Res, Explor, Inst. Turk., 90, 77-81,

 • Dürr, S., 1975 Über alter und geotektonische Stellung des Menderes-Kristallins/SW-Anatolian und seine aequivalente in der mittleren Aegaeis: Habilitation thesis, 107 pp. University of Marburg

 • Erdoğan, B„ Dora, O.CX, 1983, Bitlis Masifi apatitli demir yataklarının jeolojisi ve oluşumu: Türkiye Jeol. Kur, Bült., 26, 133-144

 • Gass, LG., 1982, Upper Proterozoie (Pan-Aftican) Calealkaline magmatism in north-eastern Africa and Arabia: In Andésites edited by R,S, Thorpe, John Wüey and Jons, 59-609.

 • Göncüoğlu, C,5 1986, Orta Anadolu Masifi`nin güney ucundan jeokronolojik yaş bulguları: Maden Tetkik Arama Derg,, 105/106, 111-124.

 • Frose, E,, Gasparrini, E,, 1975, Canad, Mineral 13, 162-167

 • Kaya, O,, 1981. Batı Anadolu alta bindirmesi: ultramafik birimin ve Menderes Masifi`nin jeolojik konumu: Doğa Bilimleri Dergisi, Atatürk özel sayısı s, 15-36

 • Konak, N., Akdeniz, N., Öztürk, E.M., 1987, Geology of the south of Menderes Massif: I.G.C.P. project no, 5, correlation of Varican and PreVarisean events of the Alpinemediterranean mountain belt, field meeting, Turkey, 42-53.

 • Kun, N., 1983, Çine dolayının petrolojisi ve Menderes Masifi`nin güney kesimine ait petrolojik bulgular: (Doktora tezi) DJE.Ü, Fen Bil Ens, 124 s.

 • Kun, R, Dora, Q.ք 1984. Menderes Masifı`nde metavolkanitler (leptitler), TJ.K. 38. Bilimsel ve Teknik Kurultayı Bildiri Özetleri. Ankara, s. 131432

 • Kun, N., Candan, O,, 1987 a. Ödemiş Asmasifi`njleki leptitlerin dağılımı, konumları ve oluşum koşulları, TBAG-688 nolu proje, 133 s

 • Kun, N., Candan, O., 1987 b. Menderes Masifi`ndeki erken paleozoik yaşlı bazik damar kayaları, H.Ü, Yer Bil Derg. c, 14

 • Kum N,, Candan, O., Dora, O.Ö., 1988 a, Kiraz-Birgi yöresinde (Ödemiş-Menderes Masifi) metavolkanitlerinin (leptitlerin) varlığı: Türkiye Jeol, Kur, Bült, 32, 21-35.

 • Kun, R, Dora, O., Tuzcu, N., Candan, O,, 1988 b, Menderes Masifi`ndeki postmetamorfık gabro stoklarının petrolojisi: Akdeniz Üniv, İsparta Müh, Mim, Fak. Derg, 4, 304-324

 • Kunst, H,R, kreuzer, H., 1982, Isotopie dating of PreAlpidic rocks from the island of los (Cyclades, Greece): Contrib. Mineral Pertol, 80, 245-253.

 • Pearce, J.A., Cann, J.R., 1973. Tectonic setting of basic volcanic rocks determined using trace element analysis: Earth and Planet, Sei, Lett, 19, 250^300,

 • Okay, A,, 1985, Kuzeybatı Anadolu`da yeralan metamorfik kuşaklar: TJ.K, Ketin sempozyumu Bildiriler Kitabı, 83-92

 • Satır, M,, Friedrichsen, H., 1986. The origin and evolution of the Menderes Massif, W-Turkey; A Rubî- 1 dium/Strontium and Oxygen isotope study: Geol. Rdsch. 75/3, 703-714.

 • Schulung, R.D„ 1958. Menderes Masifı`ne ait bir gözlü gnays üzerinde zirkon etüdü: Maden Tetkik Arama Derg. 51, 38-41.

 • Schulung, R.D., 1962, Türkiye`nin GB`sındaki Menderes Migmatit Kompleksinin petrolojisi» yaşı ve yapısı hakkında: Maden Tetkik Arama Derg, 58, 71-84.

 • Schuiling, R.D., 1973. Active role of continents in tec- k tonic evolution, geothennal modals: In: De jong, K.A. and R, Schölten (Eds): Gravity and Tectonics, New York, 37-47.

 • Şengör, A.M.C., 1980, Türkiye`nin neotektoniğinin esasları: Türk, Jeol. Kur. Konf. Ser. % 40 s.

 • Şengör, ,A.M.C, Satır, M,, Akkök, R., 1984, Timing of tectonic events in the Menderes Massif, Western Turkey: Implications for tectonic evolution and evidence for Pan-African bassement in Turkey: Tectonics, 3/7, 693-707

 • Turner, F.J., 1968, Metamorphic petrology: McGrawHill`s, New York.

 • United Nations (1974), Mineral exploration in two areas: Technical report 4, DP/DN/TUR-72-004/4, Turkey,

 • Rize-Fındıklı-Çamlıhemşin Arasında (Doğu Karadeniz) Yer Alan Magmatik kayaçların Petrolojisi ve Doğu Pontidlerdeki Bölgesel Yayılımları
  Abdullah Gedik Tuncay Ercan Sadettin Korkmaz Sedat Karataş
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan Rize-Fmdıklı-Çamlıhemşin arasında jeolojik incelemeler yapılmış, mağmatik kayaçlarda gerçekleştirilen petrografik ve jeokimyasal çalışmalarla da, bunların türedikleri magma tülü, kimyasal nitelikleri ve oluşturdukları tektonik ortam belirlenmiştir, İnceleme alanında temeli oluşturan Üst Kretase yaşlı Hemşindere formasyonunun volkanik ürünleri genellikle bazalt, bazaltik andezit, dasit, riyodasit ve riyolit gibi bazik ve asit volkanitlerden, ender olarak ta andezit türde ortaç volkanitlerden oluşmuştur. Eosen yaşlı Melyat formasyonuna ilişkin volkanizma ise çoğunlukla bazaltik volkanitlerle temsil edilmekte olup, genellikle subalkalen (kalkalkalen + toleyitik) niteliktedir. Oabrodan, granite kadar değişik türlerde bazik ve asit nitçlikte sokulumlar şeklinde izlenen plütonik kayaçlar ise Hemşindere formasyonu volkanitlerini kesmekte olup, Üst Kretase-Paleosende yerleşmişlerdir. Yapılan petrokimyasal çalışmalarla, gabro, kuvarslı diyorit, tonalit, granodiyorit, adamellit türde kayaçlardan oluştukları, Debon ve Le Fort sınıflamasına göre tamamen kafemik topluluk özellikleri taşıdıkları ve genelde kalkalkalen nitelikte oldukları belırlanmistir. İnceleme alanındaki mağmatik kayaçlar, bir yitim zonunda oluşan ada yayı mağmatizması özellikleri taşımaktadır. Ayrıca, çalışma alanının yer aldığı Doğu Pontidierdeki mağmatik kayaçların bölgesel yayılınüarı incelenmiş ve kökensel yorumları yapılmıştır.

 • bazaltik andezit

 • dasit

 • ada yayı mağmatizması

 • bazalt

 • Doğu Karadeniz

 • Adamiya, S.A,, Zakariadze, C.S. ve Lordkipanidze, M.B., 1977. Evolution of the ancient active continental margin as Illustrated by Alpine History of the Caucasus; Geoteetoniea, 11/4, 20-309,

 • Akdeniz, R, 1988. Demirözü Pemo-Karboniferi ve ^ bölgesel yapı içindeki yeri; Türkiye Jeoloji Bült, 31/1,71-80.

 • Akın, H., 1978, Geologie magmatismus uûd lagerstattenbildurig im Ostpontischen gebirge-Turkei aus der sieht der platten tektonik; Geol. Rdsch, 68/1, 253-283.

 • Akıncı, Ö., 1982, Doğu Pondit volkano-sedimanter kuşağın stratigrafik istifi ve masif sülfit yatakları; Türkiye Jeoloji Kurultayı 1982 Bildiri Özetleri Kitabı, 33-34.

 • Akıncı, Ö., 1984. The geology and the metallogeny of the Eastern Pontids (Turkey): 1984 Dünya Jeolo- m ji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 197-198.

 • Akıncı, Ö., Barbieri, M., Calderoni, G, Delitala, C, Ferrini, V,, Masi* U,, Nicoletti, M., Petrucciani, C, ve Tolomeo, L., 1986. Geochemistry and geochronology of plutonic rocks from the Northern-Western Section of the Rize massif (Eastern Pontids, Turkey): Terra Congnita, ft 203,

 • Akıncı,
 • Akyürek, B., Bingöl, E., Doyuran, S„ Korkmazer, B», Metin, S. ve Öztemur, C„ 1977,, 1/50,000 ölçekli Tortum G 47 a paftasının jeoloji haritası izahnamesi; MTA 1/50.000 ölçekli jeolojik haritalar

 • Aslanian, A.T., Shirinyan, K,G, ve Karapetian, S.C, 1983, Formation pecularities and evolution of Post-orogenic magmatic Chambers of Armenian Volcanic highland: IAVCEI 1983 Genel Toplantısı Bildiri Özetleri Kitabı, 17., Hamburg, Almanya.

 • Aslanian, A.T., Karapetian, S.C. ve Shirinyan, K.G,, 1985, The late orogenic rhyolitic Volkanism of Armenia: IAVCEI 1985 İlmi Toplanüsı Bildiriler Kitabı, Sicilya, italya.

 • Atabek, S., 1943. Mapavrİ petrol zuhuratı hakkında rapor: MTA Rapor No: 1432 (Yayımlanmamış),

 • Aydın, M., Serdar, H.S., Şahintürk, O. ve Yazman, M,, 1984,, Orta Pontidlerin jeolojisi: Türkiye Jeol. Kur, 38, Bilimsel ve Teknik Kurultayı Bildiri Özetleri Kitabı, 50-51.

 • Barbieri, M,, Calderoni, C, Ferrini, V., Masi, U,, Nicoletti M,, Petrucciani, C. ve Tolomeo, L., 1985. Geochemistry and geochronology of volcanic rocks from Eastern Pontids (Trabzon, NE Turkey): Terra Cognita, 5, 280,

 • Bas., H., 1986. Sinop volkanitlerinin petrolojisi ve jeokimyası: Türkiye Jeol. Kur. Bttlt, 29, 143456.

 • Bayraktutan, S., 1982 Narman (Erzurum) havzasının Miyosen`deki Sedimantoloji evrimi: Doktora tezi, Atatürk Univ., Erzurum, 282 s* (Yayımlanmamış),

 • Bayraktutan, S, ve Villa, L.M., 1986. Geochronology and geochemistry of Paleogene volcanic basement of the Narman basin, E Turkey: Terra Cognita, 6, 168

 • Bektaş, O., 1983. Kuzeydoğu Pontid- magmatik yayındaki I tipi granitler ve jeotektonik konumlan: 37 Türkiye Jeoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı Bildiri Özetleri Kitabı, 49-50,

 • Bektaş, O., 1984. Doğu Pontidlerde Üst Kretase yaşlı Şoşonİtîk Volkanizma ve Jeotektonik önemi: KTÜ Yerbilimleri Derg., 3, 53-62.

 • Bektaş, O., Pelin, S. ve Korkmaz, S,, 1984, Doğu Pontid yay gerisi havzasında manto yükselimi ve polijenetik ofiyolit olgusu: Türkiye Jeol. Kur. Ketin Simpozyumu Tebliğler kitabı, 175-189.

 • Bektaş, Ö. ve Van, A., 1986. Doğu Pontidlerde (Kuzeydoğu Türkiye) jura volkanizması ve jeotektoniği: Türkiye Jeoloji Kurultayı 1986 Bildiri Özetleri Kitabı, 29,

 • Bektaş, O. ve Gedik, L, 1987. Düşük TiOa`İi LösiÜi alkalen volkanizmasının Doğu pontîd arkı (KD Türkiye) ve gerisi ofiyolitleri ile olan ilişkileri: Türkiye Jeoloji Kurultayı 1987 Bildiri Özetleri Kitabı, 19.

 • Bergougnan, H,, 1987, Edutes geologigues dans l`estAnatolien: Doktora Tezi, Marie Curie Univ., Paris, 606 s. (yayımlanmamış)

 • Can, M,, 1974, Artvin F 45 C4 paftasının jeolojik etüd raporu: MTA Rapor No: 5202 (Yayımlanmamış).

 • Carmichael, I.S.E., Turner, EJ . ve Verhoogen, J., 1974, Igneous Petrology: McCraw-Hill Book Company, 739 s. New York

 • Çağatay, N.t 1979. Yeni gelişmelerin ışığında Türkiye`nin Volkanik kökenli masif sülfıt yatakları: Jeoloji Mühendisliği 1. Bilimsel ve Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı,* 35-36.

 • Cbappel, B.W. ve White, A.J.R., 1974, Two contrasting granite types: Pae, GeoL, 8, 173-174,

 • Çoğulu, E,, 1975. Gümüşhane ve Rize bölgelerinde Petrolojik ve jeokronometrik araştırmalar: I.T.Ü. Yayım, 1034, istanbul, 112 s.

 • Debon, F, ve Le Fort, P., 1982, A chemicalmineralogical classification of common plutonic rocks and associations: Trans, Roy. Soc. Edin. Earth. Sei., 73, 135449.

 • Debon, E ve Le Fort, P., 1988, A Cationic Classification of common plutonic rocks and their magmatic associations; principles, method, applications: Bull Mineralo., 111, 493-510.

 • Delaloye, M., Çoğulu, E, ve Chessex, R*, 1972. Etude geochronometrigue des massifs cristallins de Rize et de Gümüşhane, Pontides orientales (Turguie): C.R. des Seances, SPHN, Ceneve, NS, 7/2-3, 43-52.

 • Doğan, R„ 1984, Doğu Karadeniz bölgesi granitik sokulumlarımn bir bölümünün jeokimyası ve petrolojisi: Türkiye Jeol. Kur. 38. Bilimsel ve Teknik Kurultayı Bildiri Özetleri Kitabı, 89-90.

 • Eğin, D, ve Hirst, D.M., 1979. Tectonic and magmatic evolution of volcanic rocks from the Northern Harşit river area, NE Turkey, Geocome I, 56-93.

 • Eğin, D„ Hirst D.M. ve Phillips, P., 1979. The petrology and geochemistry of volcanic rocks from the northern Harşit river area, Pontid volcanic province, Northeast Turkey; Jour, Volcan, Geoth Res,, 6, 105-123.

 • Ercan T, ve Gedik, A., 1983, Ponüdlerdeki volkanizma; jeoloji Müh, Derg,, 18, 3-21,

 • Ercan, T., Yergök, A.F., îplikçi, E., Deveciler, E,, Keskin, L ve Can, B„ 1984» Zonguldak çevresindeki Üst Kretase yaşlı yay volkanizmasının özellikleri: Jeomorfoloji Derg,, 12, 81-105,

 • Ercan, T, ve Gedik, A,, 1986, Karadeniz ve Trakya`da yapılan derin sondajlardan alman karotlardaM volkanik kayaçların petrolojisi ve volkanizmasının bölgesel yayılımı: Jeomorfoloji Derg., 14, 39- 48.

 • Erkan, E, ve Gözler, Z., 1974, Artvin F46 dl-d3- d4-Cl paftalarının jeolojisi; MTA Rapor No: 5210 (Yayımlanmamış),

 • Gedik, A., Ercan, T. ve Korkmaz, S., 1984. Orta Karadeniz (Samsun-Sinop) havzasının jeolojisi ve volkanik kayaçlarm petrolojisi: MTA Derg,, 99/ 100, 34-50.

 • Gedik, A, ve Korkmaz, S., 1987, Rize-FındıklıÇamlıhemşin arasında kalan bölgenin jeolojisi ve petrol oluşumları: MTA Rapor No: 8283 (Yayımlanmamış).

 • Gedikoğlu, A., 1979. Harşit (Giresun-Doğankent) granit karmaşığının jeokronolojik etüdü: 33, Türkiye Jeoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı Bildiri Özetleri Kitabı, 59-60.

 • Gedikoğlu, A,, Pelin, S. ve Özsayar, T., 1979. The main lines of geotectonie development in the East Pontids in the Mesozoic areas: Geoeome-I, 555-580.

 • Gedikoğlu, A., Pelin, S, ve Özsayar, T,, 1982, Gölköy (Ordu) yöresinde bir paleokaldera ile cevherleşmelerin konumu arasındaki ilişkiler: KTÜ Yerbilimleri Derg., 2/1-2, 117-130.

 • Giles, D.L., 1974. Geology and mineralization of the Ulutaş copper-molybdenum prospect; mineral exploration in two areas: UNDP Technical Report No: 6, MTA, Ankara (Yayımlanmamış),

 • Gülen, L„ 1976, Doğu Karadeniz volkaniklerinin petrografisi ve jeokimyası: Diploma çalışması, Hacettepe Ünİv,, Ankara, 915 (Yayımlanmamış),

 • Gümüş, A., 1978 La petroiogie et Tage radiometrique des laves a feldspathoides des enyirons de Trabzon (Turquie): Geologica Balcanica, 8/4, 17-26.

 • Güven, î. H., 1972. Artvin F46-d2 (Fındıklı güneyi) paftasının jeoloji raporu: MTA Rapor No: 5019 (Yayımlanmamış),

 • Hess, J.C., Lippolt, H.J. ve Borsuk, A.M., 1987, Constraints of the Jurassic time-scale by 40 Ar/ 39 Ar dating of North Caucasian volcanic rocks: Journal of Geology, 95, 563-571.

 • Hine, R, Williams, I.S., Chappel, B,W, ve White, A.J.R., 1978. Contrasts between I and S type granitoids of the Koseivsko batholith: Jour, Geol. Soc. Australia, 25/4, 219-234.

 • Irvine, T.N. ve Baragar, WJR.A., 1971, A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks: Canadian journal of Earth Sciences, 8, 523-548

 • Işler, F., 1986. Çaykara (Rize) güney batısı granitoid batolilinin kenar fasiyesi petrografisi: Çukurova Üniv. mühendislik Mimarlık Derg., 1/1,46-59.

 • İnnocenti, F., Mazzuoli, R., Pasquare, C, Radicati, R ve Vilari U, 1982, Tertiary and Quaternary volcanism of the Erzurum-Kars area (Eastern Turkey); Geochronological and geodynamic evolution: Jour. Volcan. Geoth, Res,, 13, 223-240.

 • Jakes, R. ve White, A.J.R., 1971. Composition of islands arcs and continental growth: Eart. Planet, Sei. Lett., 12, 224430.

 • Jakes, P. ve White, A J.R., 1972, Major and trace element abundances in volcanic rocks of orogenic areas: Geol. Soc, Amer, Bull, 83, 29-40,

 • Jica, 1986. The republic of Turkey report on the cooperative mineral exploration of Gümüşhane area, consolidated report: Japon International Cooperation Angency, Metal mining Agency of Japon.

 • Kalkancı, Ş., 1974, Etude géologique et pétrochimique da sud de la region de Suşehri; Geochronologie du massif syenitique de Köse Dağ (NE de SivasTurque): Doktora tezi, Grenoble Univ,, Fransa, 135 s. (yayımlanmamış),

 • Kawada, K. ve Ergin,, 1972, Çayeli bölgesinin (RizeTürkiye) jeolojik yapısı: MTA Rapor No: 5042 (Yayımlanmamış).

 • Kraner, F., 1956. Rize-Çayeli mıntıkasında l/25.000f lik detay petrol etüdü: MTA Rapor No: 3012 (Yay unlanmamış).

 • Kaınitani, M. ve Akıncı, Ö., 1979. Alpine granitoids and related tungsten-molybdenum deposits in Turkey: Mining Geology, 29/6, 341-350,

 • Koprivica, D,, 1978, Şavşat`ın batısında kalan alanın jeolojisi, yapısal özellikleri ve sülfit yatakları: MTA Derg,, 91, 13-25.

 • Koprivica, D,, 1979, Geological Correlation in the Hopa-Artvin-Şavşat area: Geocome I, 379-410.

 • Kuno, H,, 1960, High-alumina basalt: Journal of Petrology, 1, 121-145.

 • Lippold, HJ., Joachim, A,, Borsuk, AM., Emmerman, R., Curbanov, A.G., Hess, J.C., Reil, D. ve Seek, H.A., 1984. The Jurassic calcalkaline magmatism of the northern Crest Caucasus: 1984 Dünya Jeoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 163-164.

 • Macdonald, G,A, ve Katsura, J,, 1964, Chemical Composition of Hawaian lavas: Journal of Petrology, 55 82-133.

 • Manetti, P„ Peccerillo, A,, Poli, C. ve Corsini, F., 1983, petrochemical Constraints on the models of Cretaceous-Eocene tectonic evolution of the Eastern Pontic Chain (Turkey): Cretaceous Res., 4, 159472,

 • Matsuda, JJ., 1988, Geochemieal study on collision voleanism at the plate boundary in Turkey: Initial Report on geochemical data Japan-Turkey Co-operative Research, Japonya (Yayımlanmamış)

 • Miyashiro, A., 1975. Classification, Characteristics and origin of ophiolites: Journal of Geology, 83, 249-281.

 • Moore, W.J., Me Kee, E.H. ve Akıncı, Ö., 1986, Chemistry and chronology of plütonic rocks, in the Pontid mountains, Northern Turkey: European Cooper Deposits-Belgrade, 209-216.

 • Mullen, E.D., 1983, MnO/TiOi/PaOs: A minor element discriminant for basaltic rocks of oceanic environments and its implications for petrogenesis: Earth, Planet, Seien, Lett, 62, 53-62.

 • Nockolds, S.R., 1954, Average Chemical Composition of some igneous rocks: Geol. Soc. Amer Bull,, 65, 1007-1032,

 • N.V.T. Shell, 1975, Karadeniz arama sahalarına ait terk raporu: Petrol işleri Genel Müdürlüğü Arşivi (Yayımlanmamış),

 • Özsayar, T., 1977, Karadeniz kıyı bölgesindeki Neojen fonnasyonlan ve bunların mollusk faunasının incelenmesi: KTÜ Yayını, No: 79, 77 s, Trabzon

 • Özsayar, T., 1971, Geologie und Palöontologie des Gebietes Östlich Trabzon (Anatolian): Ciess, Geol, Sehr., 1, Ciessen,

 • Özsayar, T., Gedikoğlu, A. ve Pelin, S., 1981, Artvin yöresi yastık lavların yaşma ilişkin paleontolojik veriler: KTÜ Yerbilimleri Derg,, 1/1, 38-42.

 • Özsayar, T#î Pelin, S., Gedikoğlu, A,, Eren, A, ve Çapkınoğlu, S,, 1982, Ardanuç (Artvin) yöresinin Jeolojisi: KTÜ Yerbilimleri Derg,, 2/ 1-2, 2-37.

 • Özsayar, T,, 1987, Trabzon kıyı bölgesinde volkanitlerin yaşma ilişkin veriler: Türkiye Jeoloji Kurultayı 1987 Bildiri Özetleri Kitabı, 37,

 • Pearce, J.A., Nigel, B,W„ Harris, B.W. ve Tindle, A.C., 1984, Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks: Journal of Petrology, 25/4, 956-983

 • Pearce, J.A,, 1976, Statistical analysis of majör element pattern in basalts: Journal of Petrology, 17,15-43,

 • Peacock, M.A., 1931. Classification of the igneous rock series: Jour. Geol, 39, 54-79,

 • Peccerillo, A. ve Taylor, Sit, 1975, Geochemistry of Upper Cretaceous volcanic rocks from the Pontic Chain, Northern Turkey: Bull. Volcan,, 39/4, 557=569.

 • Peccerillo, A. ve Taylor, S.R., 1976. Geochemistry of Eocene calcalkaline volcanic rocks from Kasta monu area. Northern Turkey: Contr. Mineral. Petrol, 58, 63-81.

 • Pelin, S, ve Kortonaz, S„ 1981. Karadeniz`in petrol potansiyeli: KTÜ Yerbilimleri Derg., 1/2, 145- 157.

 • Pehlivan, N., 1972. Ardeşen-Çamlıhemşin-Hernşm arasının jeolojik etüd raporu: MTA Rapor No: 5021 (Yayımlanmamış).

 • Pejatoviç, S., 1979. Pontid tipi masif sülfît yataklarının metalojenisi: MTA Yayını, No: 177, Ankara, 100 s,

 • Rittmann, A., 1962. Volcanoes and their activity: John Wiley and sons, 305 s., New York-London.

 • Rittmann, A, ve Viilari, L., 1979, Volcanism as a tracer in geodynamic processses: Geologie en Mijnbouw, 58/2, 225-230,

 • Shirinyan, K.G,, Karapetian, S,C. ve Badalyan, M.S., 1984. Regularities of Late orogenic volcanism of Armenian highland in connection. With features of magmatic chamber formation and evolution: 1984 Dünya Jeolojisi Kong. Bildiri Özetleri Kitabı, 196. Moskova, Rusya,

 • Stajanov, R,, 1973, Pontidlerde Harşit nehri arasında volkanik taşların petrolojisi: Cumhuriyetin 50. Yılı Yerbilimleri Kongresi Tebliğler Kitabı, 490- 517.

 • Şengör, A.M.C. ve Kidd, W.S.F., 1979, Post collisional tectonics of the Turkish-Iranian Plateau and a comparison with Tibet: Tectonophysics, 55, 316-367.

 • Şengör, A,M,C„ Yılmaz, Y. ve Ketin, L, 1980. Remnants of a Pre-Late Jurassic ocean in northern Turkey; Fragments of Peimian-Triassic Paleo-Tethys: Geol, Soc. Amer, Bull., 91/1, 599-609.

 • Şengör, A.M.C ve Yılmaz, Y., 1981. Tethyan evolution of Turkey; A Plate tectonic approach: Tectonophysics, 75, 181-24L

 • Taner, M,R, 1977. Etüde géologique et petrogrophique de le region de Güneyee-îkizdere, située au Sud de Rize (Pontides orientales, Turquie): Doktora Tezi, Cenevre Univ., İsviçre, 130 s, (Yayımlanmamış).

 • Taner, M.F., 1979, Doğu Karadeniz bölgesi magmatizması ve Rize Plütonuna bağlı bazı Cevherleşme örnekleri: 33, Türkiye Jeoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı Bildiri Özetleri Kitabı, 60-61.

 • Tanyolu, E,, 1986. Pulur masifi (Bayburt) Doğu kesiminin jeolojisi: Türkiye Jeoloji Kurultayı 1986 Bildiri Özetleri Kitabı, 22

 • Taşman, CE,, 1984, Çayeli (Mapavri) Petrol tezahürü: MTA Rapor No: 1802 (Yayımlanmamış),

 • Terlemez, î, ve Yılmaz, A,, 1980, Ünye-Ordu-Koyulhİsar-Reşadiye arafemda kalan yörenin stratigrafisi: Türkiye Jeol. Kur. Bult., 23/2, 179-182,

 • Terzioğlu, N., 1984, Ordu güneyindeki Eosen yaşlı Bayırköy volkanitierinin jeokimyası ve petrolojisi: Cumhuriyet Üniv. Yerbilimleri Derg,, 1/1, 43-60.

 • Temoğlı»; N., 1984. Reşadiye (Tokat) kuzeybatsmdaki Hasandede andezitinin mineralojik-petrografık ve jeokimyasal incelemesi: Cumhuriyet Üniv, Yerbilimleri Derg., 2/1, 135449;

 • Terzioğlu, N.t 1986. Reşadiye, Gölköy ve Koyulhisar arasındaki Tersiyer-Kuvaterner yaşlı volkanitlerin genel stratigrafık özellikleri: Cumhuriyet Üniv, Yerbilimleri Derg., 3/1, 3-14,

 • Terzioğlu, N.t 1987. Orta Karadeniz bölgesindeki Pliyosen yaşlı Canik volkanitlerinin minerolojikpetrografik ve jeokimyasal incelenmesi: Türkiye Jeol. Kur. Bült, 30/1, 71-85.

 • Tilley, C.E, ve Muir, D., 1967» TholeÜte and tholeiitic Series: Geol. Mag., 104, 337-343.

 • Tokei, S., 1972. Stratigraphicaİ and volcanic history of the Gümüşhane area, NW Turkey: Doktora tezi, Londra Üniv,, İngiltere, 317 s. (Yayımlanmamış)

 • Tokel, S., 1973* Doğu Pontidlerin Mezozoyik ve Ter» siyerdeki gelişimleri, bu gelişimlerin Kuzey Anadolu sismik zonu ile muhtemel ilgileri: Cumhuriyetin 50. Yılı Yerbilimleri Kong. Tebliğler Kitabı, 1-4.

 • Tokel, S., 1977. Doğu Karadeniz bölgesinde Eosen yaşlı kalkalkalen andezitler ve jeotektonizma: Türkiye JeoL Kur. BülL, 20, 49-54,

 • Tokel, S., 1980, Doğu Anadolu`da Neojen volkanizmasının jeokimyası: 34. Türkiye Jeoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı Bildiri Özetleri Kitabı, 33,

 • Tokel, S,, 1981, Plaka tektoniğinde magmatik yerleşimler ve jeokimya, Türkiye`den örnekler: Yeryuvarı ve İnsan, 6/3, 53-65.

 • Tokel, S, 1983, Liyas volkanitlerinin Kuzey Anadolu`daki dağılımı, Jeokimyası ve Kuzey Tetis Ada yayı Sistemi evriminin açıklanmasındaki önemi: 37. Türkiye Jeoloji Bilimsel ve Teknik Kurultay Bildiri Özetleri Ktabı, 42-44.

 • Tokel, S,, 1984. Doğu Anadolu`da kabul deformasyon mekanizması ve genç voikanitlerin petrojenezi : Türkiye Jeol. Kur. Ketin Simpozyumu Tebliğler Kitabı, 121-130

 • Tokel, S., 1985, Pontidlerdeki uyumsuz element değişimlerinin transversal dağılımı ve dalım yönü, tayini : Türkiye Jeoloji Kurultayı 1985 Bildiri Özetleri Kitabı, 23.

 • Tokel S, ve Köprübaşı, N,, 1986, Doğu Anadolu`da Tersiyer yaşlı S tipi çarpışma granitoyidieri ve üçlü dokanak demir birikimleri : Türkiye Jeoloji Kurultayı 1986 Bildiri Özleri Kitabı, 3,

 • Tokel, S. ve Aykol A,, 1987 Kırklareli-Demirköy granitoyidinin Jeokimyası; Kuzey Tetis ada yayı Sisteminde Srednogorie-lstranca bölümünün evri mi : Türkiye Jeoloji Kurultayı 1987 Bildiri Özleri Kitabi, 1748.

 • Tokel, S., 1988, Anadolu`da yitim ve çarpışma kökenli granitoyidlerin kimyasal ve metalojenik açıdan karşılaştırılması : Hacettepe Üniversitesinde Yerbilimlerinin 20. Yılı Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, 57.

 • Tokel, S,, 1989, Anadolu`da yitim ve çarpışma kökenli granitoyidlerin kimyasal ve metalojenik açıdan karşılaştırılması : Yerbilimleri, 15, 129-137

 • Tugal, T., 1969, Pyritic sulphide deposits of the Lahanos mine area, Eastern Black Sea region, Turkey : Doktora Tezi, Durham, Üniv,, İngiltere (Yayımlanmamış).

 • Turner, F J. ve Verheogen, J„ 1960, Igneous and metomorphic petrology : Me. Graw-Hill Book Co,, New York.

 • Uyeda, S,, 1983, Comparative Subductology : Episodes, 1983/2, 19-24.

 • Vujanoviç, V., 1974, Doğu Karadeniz bölgesi kıyı keşiminde bulunan sülfıt maden yataklarının mineralojisi, parajenez ve köken özellikleri : MTA Derg., 82 21-35.

 • Yılmaz, L, 1977, Çayakara granitlerinin petrojenetik ve jeokronometrik etüdü: Tübitak Doğa Bilim Derg., 8, 29-35,

 • Yılmaz, Y., 1972. Petrology and structure of the Gümüşhane granite and surrounding rocks: Doktora Tezi, Londra Univ., ingiltere, 260 s* (Yayımlanmamış).

 • Yılmaz, Y., 1974-a. Geology of the Gümüşhane granite (•Petrography): İstanbul Üniv. Fen Fak, Mecm. B., 39, 157472,

 • Yılmaz, Y., 1974-b. Geochemical study of the Gümüşhane granite: İstanbul Üniv. Fen Fak. Mecm., B. 39, 173-203.

 • Yılmaz, Y., 1974-c. History of crystallization of the Gümüşhane granite: İstanbul Üniv. Fen Fak, Mecm. B, 39, 205-210.

 • Yılmaz, Y., 1984, Türkiye`nin jeolojik tarihinde magmatik etkinlikler ve tektonik evrimle ilişkisi: Türkiye jeoloji Kurumu Ketin Simpozyumu Kitabı, 63-81.

 • Wager, L.R., 1960, The major element variation of the Layered series of the Skaergaard intrusion: Journal of Petrology, 1, 364-398.

 • White, AJ.R. ve Chappel, B.W., 1977. Ultrametamorphism and granitoid genesis: Tectonophysiscs, 43, 7-22.

 • Zanettin, B.5 1984, Proposed new chemical classification of volcanic rocks: Episodes, 7/4, 19-20,

 • Zanki, H,, 1961. Magmatismus und bauplan des Ostpontischen Gebirges im Querprofil des HarşitTales, NE Anatolin: Geol. Rdsch,, 51, 218-239.

 • Niksar (Tokat) Yöresinde Kretase/Tersiyer Geçişinin Litostratigrafik ve Biyostratigrafik Özellikleri
  Nurdan İnan Turan Haluk Temiz
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Niksar (Tokat)`ın güneydoğusundaki Erencik sırtı ve yakın yöresinde yüzeylenen Erencik formasyonunda Kretase/Tersiyer geçişinin sürekli olduğu saptanmıştır. Erencik formasyonu, sanmsı-gri renkte ince-orta katmanlı killi kireçtaşından oluşmuştur. Tabandan tavana doğru, Intraklastlı biyosparitler, Miliolidaeli biyospaıitler ve Fosillimikritler olarak üç farklı mikrofasiyes ayırdedilmiştir. Formasyonun tabanındaki Üst Maestrihtiyen`i temsil eden karakteristik bentik foraminiferleri (Topluluk I) içeren tabakaları, Laffîttelna bibensis Marie, Lafflttelna aftbibensis Marie, Idalina aff, sınjarîca Grimsdale, Scandonea aff. samnitka De Castro, Rotalîa cf, perovalisTerquem» Kathina cf. delseota Smout, Anomallna sp., Eponides sp,, Planorbulina sp. (Topluluk II) bentik foraminiferlerini içeren tabakalar izler. Önemli bulunmuş türlerin sistematik tanımlarının verildiği bu seviyelerin yaşı Daniyen olmalıdır. Erencik formasyonu, Üst Maestrihtiyen-Daniyen yaş aralığında, resif önünden-lagüne dönüşen bir ortamın ürünüdür. 

 • Kretase/Tersiyer geçişi

 • biyosparit

 • mikrit

 • Tokat

 • Barka, A,, 1984. Kuzey Anadolu Fay Zonundaki bazı Neojen-Kuvaterner Havzalarının jeolojisi ve tektonik evrimi: Ketin simpozyumu, 209-227.

 • Beckman J.P., Boili, H,M., Kleboth, P., Decinıan, F,P,, 1982, Micropaleontology and biostratig- ^ raphy of the Campanian to Paleocene of the Monte Giglio, Bergamo Province, Italy; Memorie di Scienze Geologiche, 35, 119472, Padova.

 • Berggren, W,A,, 1974, Paleocene benthonie foraminifera! biostratigraphy and paleoceology of Libya and ^ Mali: Micropaleontology, 2Ö/4,449-465,

 • Blanc, P., 1975. Contribution a l`étude du genre Laffitteina, Elphidiidé du Crétaecé terminai: Revue de Micropaléontologie, 18/2, 61-68, Paris,

 • Blanc, P ve Collins, J,R, 1975, Etude micropaleontologique et paléoécologique du Maastrichtien de n Cézan-Lavardnes (Gers, S. Ö. France): Palaeontographica A, Bd. 148, 4-6, 109-131, 23-26, Stuttgart.

 • Blumenthal, M.M., 1950. Beitreage zur Geologie des Landschaften am Mittleren und untern Yeşilmnak j. (Tokat, Amasya, Havza, Erbaa, Niksar): M,TAE, Yayınlan, Seri D, No: 4, Ankara,

 • Brönnimann P. and Wirtz, A., 1962. New Maastrİchtian Rotaİiids from Iran and Libya: EcL Geol, Helv,, p., 519-528, Spain.

 • Caus, E,, 1986. Particularidades de la fauna (macroforaminiferos) del Cretacico superior pirenaico: Paleontologia ı evolucio, 20, 115-123, Italy.

 • Caus, E., 1988, Upper Cretaceous larger föramimfera: Paleontological distribution: Revue de Paléobiologie, Vol. Spec. No. % Benthos 86, 417-419.

 • Colombo, F. ve Caus, E.? 1984, El Ferciario inferior marino (llerdiente) del cap de salou (Tadrragona, NE Espana): Re vista Espanola de Micropaleon toiogia, 16, 367-380.

 • Dizer, A. ve Meriç, E,, 1981, Kuzeybatı Anadolu`da Üst Kretase-Paleosen Wyostratigrafisi: M^T.A.E. r * Derg., 95/96, 149464,

 • Drobne, K„ 1974» Les grandes miüoiides des cocuches palêocenes de la Yougoslavie du nord ouest: Slovenkska Akad, Znanosti Um, 17/3, 129-183, Ljubljana.

 • Ehrenberg, CG*, 1839, Die infusionthierehen als vollkommene Organismen: 547 s„ 64 Levha, Leipzig

 • Flügel, E., 1977. Fossil algae: 375 s., 119 şekil, 32 levha, SpMnger-Verlag, Berlin Heidelberg

 • Grimsdale, T.F., 1952, Cretaceous and Tertiary foraminifera from the middle east: British Museum (Nat. Hist.) Bull Geol., 1/8, 221-248.

 • Henson, Ï.R.S., 1950, Cretaceous and Tertiary reef formations and associated sediments in the Middle East: Bull Am. Ass. Petrol. Geol., 34, 215- 238.

 • înan, N., 1987, Bentik foramlniferlerle Tecer kireçtaşı formasyonunun kronostratigrafik incelemesi: Cumhuriyet Univ., Mühendislik Fak. Derg», Yerbilimleri, 4/1, 23-29.

 • inan, N., 1988, Sur la presence de Smoutina eruysi Drooger dans le Maastrichtien supérieur de Sivas (Est de la Turquie): Revue de Paléobiologie, 7/2, 467-475, Geneve.

 • Lamarck, J.B., 1804, Suite des memories sur les fossiles des environs de Paris: Museum Nat. Hist,, 5, 179488, Paris.

 • Marie, P., 1946. Sur Laffitteina bibensis et Laffitteina monodi nouveau genre et nouvelles espèces de fo» raminiféeres du Montien: Soc. Geol. France, Bull, sér 5, tome 15, (1945), fasc. 7-8, p. 430. Paris,

 • Meriç, E„ 1985. Loftusia anatolica Meric`in, Neo-Tetis içindeki yayıhmı: T.J.K., Bttlt., 28/1.

 • Meriç, E. ve Tansel, î,, 1987, Haymana Havzasında (Orta Anadolu) Laffitteina bibensis Zonunun stratigrafik yayıhmı: Cumhuriyet Univ., Mühendislik Fak,, Derg,, Yerbilimleri, 4/1, 87- 95.

 • Neumann, M., 1958. Revision des Orbitoidides du Cretace et de Eocene en Aquitaine occidentale: Mem, Soc, GeoL France, No.83, Paris.

 • Örçen, S., 1989, Muınzur Dağlarının Akitaniyen Paleokolqjisi ve Paİeocografyası: T,PJ,D, Bült, 1/3, 201-211.

 • Öztürk, A., 1973, Havza-Ladik-Taşova Bölgesinde yer alan Kuzey Anadolu Pay Zonunun sistematik etüdü: Doktora tezi, A.Ü.F.F., 109 s,

 • Öztürk, A., 1979. Ladik-Destek yöresinin stratigrafisi: TJ.K, Bttlt., 22, 27^34

 • Samuel, O., Borza, K., Köhler, E„ 1972, Microfauna and lithostratigraphy of the Paleogene: Geologicky Ustav Dİonyza S tura, Bratislava,

 • Schlumberger, C. ve Munier-Chalmas, E., 1884, Note sur les Miliolidëes trématophorées: Soc. Geol. France, Bull, 3/12, 629-630.

 • Schwager, C, 1876, Saggio di una classificazione dei Foraminiferi avuto riguardo aile loro famiglie naturali: R. Comitato Geol. Italia, Bull, 7/11-12, 475-485.

 • Serra-Kiel, J., Robador, A,, Samso, MJ M Tosquella, J,, 1990. The biostratigraphy and environmental distribution of bentbonic foraminifera: Introduction to the Early Paleogene of the South Pyre« nean basin. IGCP project N. 286, Early Paleogene Benthos, October, 16-20, 69-74.

 • Seymen, L, 1975, Keltik vadisi Kesiminde Kuzey Anadolu Fay Zonunun Tektonik Özelliği: Doktora Tezi, LT.Ü. Maden Fak. Yayını,

 • Tambareau, Y., 1972. Thanetien supérieur et Illerdien inférieur des petites Pyrenees du plantaurel et des Chainoss audois: Trav, Lobor, Geologie-Petrol, . Univ. Paul. Sabatier, 1/2, p. 377. Toulouse.

 • Temiz, H., 1989, Niksar (Tokat) güneydoğusunda Kuzey Anadolu Fay Zonunun jeolojik ve tektonik özellikleri: Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü.

 • Terlemez, t ve Yılmaz, A., 1980. Ünye-OrduKoyulhisar-Reşadiye arasında kalan yörenin stratigrafisi: TJ.K. Bült, 23/2, 179492.

 • Terquem, O., 1982, Les foraminiferes de l`Eocene des environs de Paris: Soc. GeoL France, Mém» 3,3/ 2, 1493.

 • Terzioğlu, N., 1986, Reşadiye-Gölköy ve Koyulhisar arasındaki Tersiyer-Kuvaterner yaşlı volkanitlerinin genel stratigrafik özellikleri: Cumhuriyet Univ., Müh, Fak, Dergisi, Yerbilimleri, 3/1, 3- 13.

 • Tutkun, Z. ve İnan, S., 1982. Niksar-Erbaa (Tokat) yöresinin jeolojisi: Karadeniz Teknik Üniv, s Yerbilimleri Derg., 2/1-2, 51-68.

 • Türkiye Stratigrafi Komitesi, 1986, Stratigrafi Sınıflama ve Adlama Kuralları: Maden Tetikik ve Arama Genel Müdürlüğü, Ankara.

 • Vella, P., 1957. Studies in new Zealand Foraminifera: New Zeland Geol, Survey, Paleont, Bull., 28, 1- 64,

 • Villatte, J., 1962, Etude stratigraphique et paléontologique du Montieen des Petites Pyrenees du plantaurel: C.N.R.S., p. 331, Toulouse.

 • Hatay Altın Yataklarının Jeokimyasal Olarak İncelenmesi
  Doğan Aydal Mehmet Bülbül
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışmada, Hatay-Kisecik köyü çevresindeki altınlı kuvars ve sülfid damarları ile bu damarların çevresinde oluşan alterasyon zonlan ve yan kayaçların jeokimyasal özellikleri ayrıntılı olarak incelenmiştir. Yapılan çalışma sonucu, altınca zengin süifıd damarlarının ve kuvars damarlarının etrafındaki alterasyon zonlarının çeşitli hidroteraıal ürünlerce zenginleştiği, hatta, çok düşükte olsa yer yer altın ve gümüş içerdikleri belirlenmiştir. Aynı durum, daha azalan değerlerde, bu damarlara yan kayaç konumunda bulunan diyabaz daykları ve gabrolarda da gözlenmiş, ancak bu kayaçlann altın ve gümüş içerdikleri belirlenmiştir. Altınca zengin kuvars ve süifıd damarları, nadir toprak elementleri ve iz element kapsamı bakımından da, oldukça farklıdır. Mevcut ortak elementlerdeki miktar farklılıklarının yamsira, sülfid damarlarının değişen miktarlarda Sc, Co,Rh, Cd, In, Sn, Sb, I, Cs, Ba, Hf, Ta, W, ir, Pt, La» Ce, Pr, Tb, Ho, Yb ve U içerdiği, buna karşılık, altınlı kuvars damarlarında mevcut Br, Rb, Y, Zr, Nb, Gd, Tm, Po, Cu, Sr, Th, Pa ve Fr`un sülfid damarlarında olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca kuvars, arsenopirit, kalkopirit, sfalerit ve pirit içinde nabit veya dissémine olarak bulunan altın tanelerinde yapılan analizlerde, altın tanelerinin saf olmadığı, toplam 38 elementi, değişen çeşit ve miktarlarda içerdikleri belirlenmiştir. Çeşitli jeolojik ve minerolojik farklılıkların yanısıra jeokimyasal olarak belirlenen bu farklılıklar da göz önüne alındığında çalışılan alandaki altınlı kuvars damarları ile süifıd damarlarının değişik kaynaklardan gelmiş olabilecekleri sonucuna varılmıştır. 

 • süifıd damarları

 • kuvars damarları

 • altın yatakları

 • Hatay

 • Alpan, T., 1985, Hatay altın aramaları prospeksiyon raporu: M.T.A. rapor no: 7982, 34 S,

 • Aslaner, M,, 1973. Iskenderun-Kinkhan bölgesindeki ofiyolitlerin jeoloji ve petrografisi: M.T.A. yayınları No: 150, 71 S.

 • Aydal, D,, 1989. Doğan Ocak (Kisecik-HATAY) Altınlı Kuvars Damarının Minerolojik ve Jeokimyasal olarak incelenmesi: Selçuk Üni. Mim. Müh, Fak. Dergisi, 4/2, 26-40.

 • Aydal, D., 199 L Gold deposits in the Southeast part of the Kızıldağ ophiolite, Hatay-Turkey: Terra Nova, yayında, (Yayım safhasında).

 • Boyle, R.W., 1979. The geochemistry of Gold and its deposits: Canada GeoL Survey. Bull, 280, 584 S,

 • Çoğulu, H.R, 1973. Hatay Kızıldağ masifinin oluşumu hakkında yeni buluşlar: Cumhuriyetin 50, yılı Yerbilimleri Kongresi, M.T.A. yayınları, 410- 424.

 • Çoğulu, BLE, 1974. Hatay bölgesindeki ultrabazik tektonikler ve tabakalı peridotitler: M.T.A, Derg., 83, 185493.

 • Delaloye, L., Pişkin, Ö., Selçuk, H., Vuagnat, M. ve Wagner, L, 1980. Geological section through the Hatay ophiolite along the Mediterranean Coast, Southern Turkey: Ofioliti, 5 (2/3), 205-216.

 • Dubertret, L., 1953. Geologie des roches vertes du NW de la Syrie at du Hatay (Turquie): Notes Mem. Moyen orient, 6, 277 S,

 • Erendil, M., 1984, Petrology and structure of the upper crustal units of the Kızıldağ ophiolite (Turkey): Tekeli, O. and Göncüoğlu, C. Co. eds. International symposium on the geology of the Taurus belt, de. 269-284, Ankara

 • Erickson, D.B., 1940. Report on the geology of Hatay, Turkey M.T.A, Rapor No: 1118, 24 s. (Yayımlanmamış).

 • Molly, E.W., 1955, Hatay`da yapılan altın aramaları hakkında rapor: M.T.A. Rapor no: 2323, 26 s. (Yayımlanmamış).

 • Rheid, I ve Jackson, H.R., 1981, Oceanic spreading rate and crustal thickness: Marine Geophysics Res., 5, 165473.

 • Romieux, J., 1942, Hatay`da yapılan istikşaf raporu: M.T.A. rapor no: 1426, 43 S. (Yayımlanmamış).

 • Selçuk, H., 1981. Etude Géologique de la partie méridionale du Hatay (Turquie): Doktora Tezi, University of Geneve, 116 S. (Yayımlanmamış),

 • Tekeli, O. ve Erendil, M,, 1986, Kızıldağ oflyoliüerinin jeoloji ve petrolojisi: M.T.A. Derg., 107, 33-49.

 • Vuagnat, M, ve Çoğulu, H.E., 1967, Quelques reflexions sur le massif babique, ultrabasique du Kızıldağ, Hatay, Turquie: Seances S.P.H.N. 2/3, 210-216, Geneve.

 • Welton, E.J., 1984, SEM Petrology Atlas: American Association of Petroleum Geologists, 237 S,

 • Wijkerslooth de P», 1942, Jeolojik Hatay seyahati: M.T.A. rapor no: 1085, 24 S. (Yayımlanmamış),

 • Triyas Yaşlı Laleköy Formasyonunun Konodont Faunası (Karaburun, İzmir)
  Ufuk Koca İsmet Gedik Aynur Balcioğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Laleköy Formasyonu Karaburun Yanmadası Mesozoyik karbonat istifinde kırmızı renkli pelajik karbonatlarla özgülleşir. Formasyon Geç Anisiyen yaşlı konodont faunasını içerir: Chirodella dinodoides, Crathognathoduskochi, Diplododella triassica, Enantiognathu. ziegleri, Gladigondolella tethydis» Hîbbardellamagnîdentata» Neogondolella constricia» N. cf* bifurcata, N. ci cornuta, Neohindodella triassîca, vePrioniodina (Flabellignathus) spp.

 • konodont faunası

 • karbonat istifi

 • pelajik karbonat

 • İzmir

 • Balcıoğlu, A., (1990). Karaburun Yarımadası (İzmir) Laleköy Formasyonu konodontları: D.E.Üniv, , Jeoloji Müh, Bölümü, Bitime Ödevi, 21 s.

 • Brinkmann, R„ Rende!, B. ve Trick, P. (1967). İzmir yöresinde Pelajik Triyas: Ege Üniv, Fen Fak, İlmi Rap. Ser. 37, 1-3,

 • Brinkmann, R„ Flügel, E., Jacobshagen» V., Lechner, H., Rendel, B. ve Trick, P. (1972). Trias, Jura und Unterkreide der Halbinsel Karaburun (WAnatolien): Geologie et Palaentontologie, 6, 139-150,

 • Düzbastılar, M,K. (1978). Karaburun Yarımadasının Stratigrafisi hakkında: Ege Üniv* Fen Fak. Seri A, II, SJk., 333-356,

 • Fishers A. G. (1966)* The Lofer cyclothems of the Alpine Triassic: Bull Kansas GeoL Surv., 169, 107-149,

 • Gümüş, H„ (1971), Karaburun Yarımadasının orta kısmının jeolojisi (İzmir): Ege Üniv» Fen Fak, Seri A, İlmi Rap» Ser, 100, 146,

 • Karaisalı-Çatalan-Eğner Yöresi (KB Adana) Alt-Orta Miyosen Yaşlı Denizaltı Yelpazelerinin Planktonik Foraminifer Biyostratigrafisi
  Atike Nazik Kemal Gürbüz
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışmada; Karaisalı-Çatalan-Eğner yöresinde yüzeylenen Alt-Orta Miyosen yaşlı türbiditik Cingöz Formasyonundaki planktonik foraminiferler ilk kez incelenmiştir. Planktonik foraminiferler denizaltı yelpaze çökelieri olarak tanımlanan seriler içerisinde bulunmaktadır. Ayrıca bu denizaltı yelpazelerinin gelişimi üzerine bazı ilk gözlemler de verilmiştir. Bu seri içerisinde 14 planktonik foraminifer türü saptanarak 3 biyozon ayırtlanmıştır. Alt Miyosen: Praeor«balina glomerosa cıırva Zonu, Orta Miyosen: Orbulina suturalis ve Globorotalia mayerî Zonları ile temsil edilmektedir. Bu planktonik foraminifer biyozonlan dünyanın bazı bölgelerinde ve Türkiye`de yapılan önceki çalışmalarla deneştirilmiştir. Cingöz Fomasyonunun tabanındaki Kaplankaya Fomıasyonu ile düşey geçişli olduğu kesimlerde Alt Miyosen yaşlı ostrakodlar da saptanmıştır.

 • Planktonik foraminifer

 • denizaltı yelpaze çökelleri

 • ostrakod

 • Adana

 • Bolü, H.M., 1957, Planktonic foraminifera from the Oligocène Miocene Cipero and Lengua fonnations of Trinidad, B.W.I. Bull U.S. Mus,, 215» 97-123,

 • Bollix H,M„ 1966» Zonation of Creteceous to Pliocene marine sediments based on planktonic foraminifera, Boletin Information» Asociacion Venezolana de Geolqgia, Mineria y Petroleo., 9(1), 3-32.

 • Bolli, H.M., 1970. The foraminifera of Sites 23-31, Leg 4, Initial Rep, Deep Sea Drill, Proj, 4, 577-643

 • Bolli, H.M., and Pi*emoli-Silva5 L, 1973, Oligocène to Recent planktonic foraminifera and stratigraphy of the leg 15 sites in the Caribbean Sea, Initial Rep. Deep Sea Drill, prqj, 15, 475-97.

 • Bolli, ELM,, Saunders, J.B. and Perch Nielsen, K,, 1985. Plankton stratigraphy 328 p.

 • Görür, N., 1979. Karaisalı Kireçtaşmm (Miyosen) sedimantolojisi, TJJC. Bült., 22/2, 227-234,

 • İlker, S,, 1975, Adana Baseni kuzeybatısının jeolojisi ve petrol olanakları, TPAO arama, Arşiv no: 973, 63 s, Ankara (Yayınlanmamış),

 • Jenkins, D.G., 1960. Planktonic foraminifera from the lakes entrance oil shaft, Victoria» Australia, Mic» ropaleontology, 6, 345-71.

 • Jenkins, D.G., 1966, Planktonic foraminiferal zones and new taxa from the Danian to Lower Miocene of New Zealand. N.ZJ, Geol, Geophys*, 8, 1088» 1126,

 • Jenkins, D.G,, 1967. Planktonic foraminiferal zones and new taxa from the Lower Miocene to the Pleistocene of New Zeland, N.ZJ. GeoU Geophys., 10, 1064-78,

 • Jenkins, D.G., 1971, New Zeland Cenozoic planktonic foraminifera, Paleontol. Bull. N.Z., GeoL, Surv., 42, 1-278

 • Jenkins, D,G*, 1975, Cenezoic planktonic foraminiferal biostratigraphy of the southwestern Pacific and Tashman Sea. DSDP Leg 29, Initial Rep, Deep Sea Drill Frog* 29, 449-67.

 • Jenkins, D.G», 1978, Neogene planktonic foraminifers from DSDP Leg 40 sites 360 and 362 in the Southeastern Atlantic. Initial Rep. Deep Sea Drill ft-oj., 40, 723-39.

 • Kennet J.P., 1973, Middle and Late Cenozoic planktonik foraminiferal biostratigraphy of the southwest Pacific, DSDP Leg 21, Initial Rep. Deep Sea Drill. Proj-, 21, 575-640.

 • Ludbrook, N.H., and Lindsay, J,M„ 1969» Tertiary foraminiferal zones in south Australia, Proceedings First International Conference on planktonic Microfossils, Geneva, 2, 366-75,

 • Nazik, A« ve Toker, V., 1986. Karaisalı yöresi Orta Miyosen istifinin fbraminifer biyostratigrafisi, MTADerg., no: 103/104, 139450.

 • Özer, B., Duval, Bi.» Courrier, P„ Letouzey, J., 1974. Antalya, Mut Adana Neojen havzaları Jeolojisi, Türkiye II. Petrol Kongresi, Türkiye Petrol Jeologları Derneği, Ankara, 57-84.

 • Shanmugam, G. and Moioia, R.J., 1988. Submarine fans; Characteristics, models, classification, and reservoir potential Earth Sei. Rev., 24: 383-428,

 • Schmidt G.C., 1961. Stratigraphie nomenclature for the Adana region petroleum district VII, Petroleum Administration Bull., 6,47-63, Ankara

 • Şafak, Ü. ve Gökçen, NU 1991. Planktik foraminifer zonlamasma Doğu Akdeniz Provensinden Bir Örnek: Mut Havzası Tersiyer istifi. Türkiye Jeoloji Bülteni, C34:L

 • Temek, Z., 1957, Adana Havzasının Alt Miyosen (Burdigaliyen) fonnasyonları, bunların diğer fonnasyonlarla olan münasebetleri ve petrol imkanları, M.T*A, Derg,, Sayı:%9, 48-66, Ankara

 • Toker, V., 1985. Korkuteli Yöresi Miyosen nannoplankton biyostratigrafisi, K4T,Ü, Derg., Jeoloji 4 (1-2): 9-21.

 • Ünlügenç, U.C., Kelling, G., Williams, G. and Demirkol, C, 1991. Tectono-Stratigraphic Analyses of Late Cenozoic Basins in Southern Turkey, Abstract. EUG VI Bienal Meeting, Strasbourg, 1991.

 • Yalçın, N.M., ve Görür, NU 1984, Sedimentological evolution of the Adana Basin, International Symposium on the Geology of the Taurus Belt, 165- 172, Ankara.

 • Yetiş, C. ve Demirkoi, C, 1986, Adana Baseni Batı Kesiminin Detay Jeoloji Etüdü. M.T.A. Raporu, No: 8037, Adana.

 • Yetiş, C, Demirkol, C, Lagap, H. ve Ünlügenç, U.C., 1987. 1/100.000 ölçekli açınsama nitelikli Türkiye Jeoloji Haritası Serisi, Kozan N-34 paftası, MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etüdleri Dairesi (Baskıda)

 • Çiniyeri-Küre Bölgesi (Menderes Masifi) Metamorfik Kayalarında Rutilin Kökeni ve Fluviyal Sedimanların Rutil İçeriği
  Ali Haydar Gültekin
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: İnceleme alanı Tire (İzmir)`in doğusunda, Menderes Masifinin Çini yeri ile Küre arasındaki kesiminde yer alır. Bölgede, yerel olarak çok sayıda kuvars damarıyla kesilmiş olan masife ait metamorfık birimler alttan üste doğru gözlü gnays, disten-granat şist, granatanika şist ve mermerlerden oluşmaktadır. Yapılan petrografik ve kimyasal incelemeler, disten-granat şist ve kuvars damarlarının detritik sedimanlarda yataklanan rutiller için önemli bir kaynak kaya olduğunu göstermiştir. Rutil yüksek dereceli metamorfık kayalar içinde detritik olmaktan çok metamorfık kökenlidir ve oksijen basıncı ile kayaç kimyasal bileşiminin bir fonksiyonu olarak oluşmuştur. İnceleme sahasında granat ve rutil ağır mineral konsantrelerinin önemli bir kısmını oluşturur. Rutil -0,149+0,077nun fraksiyonunda daha fazla derişmiş olup bu fraksiyondaki ortalama içeriği % 1,33`dür. Bütün fraksiyonlar için toplam görünür rezerv 2 milyon ton olarak saptanmıştır. Fluviyal orjinli sedimanların detaylı tane boyu analizleri bunların ortalama kaba kum boyutunda olduğunu gösterir.

 • fluvyal sedimanlar

 • rutil

 • granat

 • Menderes Masifi

 • Akdeniz, N. ve Konak, N., 1979, Menderes Masifinin Simav dolaylarındaki kayabkimleri ve metabazik, metaultramaflk kayaların konumu: Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 22» 175-183,

 • Akkök, R., Satır, M. ve Şengör, A.M.C., 1984, Menderes Masifinde tektonik olayların zamanlaması ve sonuçları: Türkiye Jeoloji Kurumu, Ketin Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 93-94,

 • Beveridge, A., 1960. Heavy minerals in lower Tertiary formations in the Santa Cruz Mountains, California: Journal of Sedimentary Petrology, 30/4. 513-537,

 • Dağ, N„ 1988. Gördes pegmatoidlerinin mineralojik ve jeokimyasal incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi, doktora tezi (Yayınlanmamış), 142 sayfa

 • Force, ER,, 1976. Metamorphic source rocks of titanium placer deposits-A geochemical cycle: Geological survey Professional paper, B6-B13.

 • Force, E*R., 1980. The provenance of rutile. Journal of Sedimentary Petrology 50/2, 485-488,

 • Graciansky, P., 1965. Menderes Masifinin güney kıyısı boyunca (Türkiye`nin SW`si) görülen metamor» fızma hakkında açıklamalar: M*T. A. Dergisi, 64.

 • Gültekin, A.H., 1990. Menderes Masifi (Çiniyeri-Küre Bölgesi) piaser rutil yatakları: Doktora tezi (yayınlanmamış), I.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • Kwak, T.AJP,, 1968. Ti in biotite and muskovite as an indication of metamorphic grade in aimandineamphibolite faciès rocks from Sudbury, Ontario* Geochimica et Cosmochimica Acta, 32, 1220- 1229.

 • March, S.P., Sheridan, D.M., 1976. Rutile in Precamrian sillimanite-quartz gneiss and related rocks, East-Central Front Range, Colorado: Geological Survey Professional paper, 1959, G1-G17.

 • Pettijohfi, FJ., 1941. Persistence of heavy minerals and geologic age: Journal of Geology, XL1X, 610- 625.

 • Rogerds, JJ.W., Dawson, R.E., 1958, Size distribution of zircon and tourmaline grains in some samples of the Lissie Formation: Journal of sedimentary Petrology, 12,3

 • Schulung, R.D., 1962, Türkiye`nin güneybatısındaki menderes migmatit kompleksinin petrolojisi, yaşı ve yapısı hakkında: M.T.A. Dergisi, 58,17-83.

 • Tecer formasyonunda (Sivas) Kretase-Tersiyer Geçişine Paleontojik Mineralojik ve Jeokimyasal Yaklaşımlar
  Hüseyin Yalçin Nurdan İnan Turan
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Tecer Formasyonu karbonat kayaçlarında Kretase-Tersiyer (K-T) sınırı dereceli geçişlidir. Bu geçiş fosilsiz olup, litolojik, mineralojik ve jeokimyasal verilerle ayırt edilebilmektedir, K-T geçişinin alt kesimlerinde en Üst Maestrihtiyen`i, üst kesimlerinde Daniyen`i temsil eden tipik fosiller gözlenmektedir. Kireçtaşından oluşan Üst Maestrihtiyen`in karbonat minerali kalsit, kil fraksiyonunun ana mineralleri ise illit ve klorittir. Gerek K-T geçişinde, gerekse Daniyen Monsiyen-Tanesiyen geçişlerinde dolomit ortaya çıkmaktadır. Paleosen`de simektit ve 14S-14C egemen kil mineralleridir. Üst Kretase ile karşılaştırıldığında, Paleosen`e ait karbonat minerallerinde ortalama Mg, Fe, Cr, Ni ve Zn miktarları artmaktadır. Ayrıca, karbonat-olmayan artık fraksiyonun Fe, Cr, Co ve Zn içeriklerinin de Paleosen`de daha bol bulunduğu saptanmıştır.

 • Kretase-Tersiyer geçişi

 • kalsit

 • kil

 • Sivas

 • Alvarez, W., 1986, Toward a theory of impact crises: EOS, American Geophysical Union, 67,649-658.

 • Alvarez, LAV., Alvarez, W,, Asaro, F. ve Michel, H.V,, 198(1 Extraterrestrial cause of the CretaceousTertiary extinction: Science, 208, 1095-1108.

 • Atwood, D,K. ve Fry, H.M., 1967. Strontium and manganese content of some coexisting calcites and dolomites: Amer. Min., 52, 1530-Ï535.

 • Bayhan, H„ 1980, Güneş-Soğucak (Divriği-Sivas) yöresinin jeolojik, mineralojik ve metalojenik incelenmesi: H,Ü. Yerbilimleri Enst., Doktora Tezi, 206 s,

 • Bozkaya, Ö., ve Yalçın, H., 1991, Hekimhan doğu ve güney kesimindeki Üst Kretase-Tersiyer birimlerin mineralojisi-ve jeokimyası: Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, 6, 234-252.

 • Folk, R.L,, 1968. Petrology of Sedimentary Rocks: Hempill`s, Austin-Texas, 170 p.

 • Gündoğdu, M.N. ve Yılnıaz, O., 1983, Kil mineralojisi yöntemleri; I, Ulusal Kil semp., Bildiriler, Ç.Ü., Adana, s. 319-330.

 • İnan, N., 1987. Bentik foraminiferlerle Tecer kireçtaşı formasyonunun krono-stratigrafık incelenmesi: C.Ü. Müh, Fak. Dergisi, Seri A, Yerbilimleri, 4/1, 23-28.

 • înan S,, 1988. Tecer kireçtaşı formasyonunun yapısı hakkında bir yorum: C.Ü. Müh, Fak. Dergisi, Seri, A Yerbilimleri, 5/1, 49-56,

 • înan, S. ve İnan N., 1987, Tecer kireçtaşı formasyonunun stratigrafik tanımlanması: C,Ü, Müh, Fak. Dergisi, Seri A, Yerbilimleri, 4/1, 1242,

 • inan, N. ve inan, S,, 1990. Gürlevik kireçtaşlannm (Sivas) özellikleri ve Önerilen yeni isim; Tecer formasyonu: Türkiye Jeoloji Bülteni, 33/1, 51-55,

 • Kurtman, F., 1973, Sivas-Hafik-Zara ve İmranlı bölgesinin jeolojik ve tektonik yapısı: MTA Dergisi, 80, 1-32,

 • Pingitore, N.E., 1978, The behaviour of Zn 2 + and M n2 + during carbonate diagenesis: Theory and applications, J. Sediment, Petrol, 48, 799-814,

 • Renard, M,, 1972, Interprétation des teneurs en stronitium des carbonates du Lutetian supérieur, a Saint-Vaast-Les-Mello (Oise), Mise en évidence de la valuer de cet élément comme indicateur des conditions de diagenésis et de sédimentations des carbonates: Bull, Inf, Géol. Bass,, Paris, 34, 19- 29.

 • Olur (Erzurum) Yöresinin Stratigrafisi
  Cevdet Bozkuş
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: İnceleme alanında» Permo-Karbonifer`den günümüze kadar çeşitli fasiyeslerde gelişmiş kaya birimleri yüzeyler. Bunlardan olası yaşı Permo-Karbonifer olan asit mağmatitler inceleme alanının temelini oluşturur. Bu temel üzerine açılı uyumsuzlukla, volkanotortul nitelikli ve sığ denizel bir ortamda oluşmuş Liyas-Alt Maim istifi gelir. Bu da Üst Jura-Alt Kretase kireçtaşları ile uyumlu olarak üzerlenir. Alt Kretase ortalarında (Hotriviyen) ortamın ani derinleşmesiyle oluşan Hotriviyen-Kaınpaniyen flişi, Üst Jura-Alt Kretase karbonatları üzerine uyumlu olarak gelmiştir. Üst Kretase sonuna doğru Üst Kampaniyen piroklastini volkanitlerle, Alt Maastrihtiyen ise pelajik karbonatlarla temsil edilmektedir. Böylece, Lîyas`da başlayan denizel çökelme, Üst Kretase sonuna kadar kesintisiz devam etmiştir. Eosen, tabanda sığ denizel kırıntılılarla başlar ve üste doğru volkano-tortul istiflerle son bulur. Oligosen ise, karasal kırıntılılar ve bazik volkanitlerle temsil edilir. Bu birimler, yörede yaygın olan Pliyo-Kuvaterner volkanitleri ile uyumsuzlukla örtülür. 

 • fliş

 • pelajik karbonat

 • volkano-tortul istif

 • Erzurum

 • Altınlı, LE,, 1969, Oltu-Ölur-Narman dolaylarının jeolojik iacQlemesi: T.P.A.O Rapor No: 449, Ankara

 • Baykal» F., İ950, Öltu-Göle-Ardahan-Çıldır bölgesinin jeolojik ana çizgileri: M.T.A. Rap, No: 1928, Ankara,

 • Bay dar ve Diğ, 1969, Yusufeli-Öğdem-MadenköyTortum gölü ve Ersis arasında kalan bölgenin jeolojisi: M.T.A, Rap. No: 5202, Ankara.

 • Bozkuş, C, 1990. Oltu-Narman Tersiyer havzasının kuzeydoğusunun (Kömürlü) stratigrafisi: TJ#B, Cilt: 33, sayı: 2, Ankara.

 • Çoğulu, E., 1975, Gümüşhane ve Rize bölgelerindeki petrolojik ve jeokronometrik araştırmalar: İTÜ Kütüphanei No: 1034, 112 s., İstanbul

 • Erentöz, C, 1954, Aras havzasının jeolojisi: TJ.K. Bült, 5, 1-54, Ankara.

 • Engin, O, ve Engin, T,, 1964, Erzurum-Oltu çevresindeki Oligosen çökellerinin jeolojisi hakkında rapor: MTA Rap, No: 123, Van.

 • Gattinger, TG„ 1956. Trabzon, Rize, Gümüşhane, Erzurum, Artvin ve Kars jeolojik löve, İkmal ve revizyon çalışmaları: M.T.A. Rap, No: 2380, Ankara,

 • Ketin, L, 1983, Türkiye jeolojisine genel bir bakış: I.T.Ü. kütüphanesi, Sayı: 1259, 595 s,, İstanbul,

 • Lahn, E., 1939. Karasu-Çoruh arasındaki mıntıkada yapılan jeolojik araştırma: M.T.A. Rap. No: 838, Ankara,

 • Lange, S., 1967. Erzurum-Oltu-Balkaya linyit havzasına ait jeolojik rapor: M,T,A, Rap, No: 122, Ankara.

 • Özsayar, T., Pelin, S,, Gedikoğlu, A., 1981, Doğu Pontidlerde Kretase: K.T.Ü, Derg, Cilt: 1, Sayı: 2, 65-114 s,, Trabzon

 • Şengör, A,M,C. ve Yılmaz, Y,, 1983. Türkiye`de Tetîsln evrimi: Levha tektoniği açısından bir yaklaşım: TJK Yer bilimleri özel dizisi, 75 s., Ankara,

 • Tokel, S., 1977, Doğu Karadeniz Bölgesinde Eosen yaşlı kalkalkalen andezitler ve jeotektonizma: TJ..K Bült, 20-1, 49-54 s., Ankara,

 • Yılmaz, H., 1985. Olur (Erzurum) yöresinin jeolojisi: K.T.Ü. Der, 4, 23-43 s., Trabzon.

 • Yılmaz, Y., 1981. Türkiye`nin jeolojik tarihinde mağmatik etkinlik ve tektonik evrimle ilişkisi: TJK Ketin sempozyumu, 63-81 s., Ankara,

 • Yüksel, V, 1972, Kars havzasının genel jeolojisi ve petrol imkanları: M,T,A, Rap. No: 5517, Ankara.

 • Olur (Erzurum) Yöresindeki Üst Jura-Alt Kretase Yaşlı Kireçtaşlarının Biyostratigrafisi
  Mahmut Tunç
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Yörede yüzeyleyen Üst Jura-Alt Kretase yaşlı titonik fasiyesindeki peiajik kireçtaşları oldukça bol Calpionellid içermektedir. Bu kireçtaşlarının Calpionellidlere dayalı biyostratigrafısini yapmak ve Jura-Kratase sınırı ile kat sınırlarını saptamak amacıyla, yörede 3 adet ölçülü stratigrafi kesiti alınmıştır. 500 m. kalınlıktaki birimden derlenen örneklerin sedimantolojik ve petrolojik incelemeleri sonucunda, dokularının mikrit olduğu saptanmıştır. Paleontolojİk ve biyostratigrafık incelemeler sonucunda da, birimin yaşının Titoniyen-Hotriviyen (?) olduğu saptanmış ve yeni bir Calpionellid türü olan Crassîcollaria remanei n. sp.W bulunmuştur, Birim içerisinde Crassıcollaria intermedia (Üst Titoniyen`in altı), Calpionella alpına (Üst Titoniyen`in üstü), Calplonelk elliptica (Alt Beniyasiyen) ve Calpionellopsis sîmpIex-Calpionellopsis oblonga (Üst Berriyasiyen) biyozonları ayırtlanarak diğer çalışmalarda M biyozonlarla karşılaştırılmıştır. Titonik fasiyesteki bu kireçtaşları, pontid kuşağında yer alan benzerleriyle karşılaştırılmıştır. Jura-Kretase sınırı ise, Calpionella elliptica Cadisch türünün ortaya çıkış düzeyi olan 185`inci metre olduğu saptanmıştır. 

 • mikrit

 • pelajik kireçtaşı

 • Calpionellid

 • biyostratigrafi

 • Erzurum

 • Allemann, F., Catalano, R„ Fares, F, ve Kemane, J. m 1971. Standart Calpionellid zonation (Upper Tithonian - Valanginian) of Western Mediterranean province: Proc, II, plankt, conf,, Roma 1970, 2, 1337-40.-

 • Allemann, F,, Grun, W. ve Wiedmann, J., 1975, The Berriasian of Caravaca (Prov, of Murcia) in the subbetic zone of Spain and its improtance for defining this stage and the Jurassic-Cretaceous boundary; Colloque sur la limite Jurassique - Crétacé, Lyon, Neuchâtel, sept. 1973» Mem. Bur. Rech, geol, minieres, 86, 14=22,

 • Altınlı, I.E., 1969. Oltu - Olur - Narman dolaylarının jeolojik incelemesi. T.P.A.Ö rapor no: 449. Ankara.

 • Baydâr, O. ve diğerleri, 1977. 1/50.000 ölçekli Türkiye jeoloji haritası serisi, Tortum - G 47a paftası, M.T.A. yayınlan, Ankara,

 • Bonet, F., 1956, Zonifıcacion microfaunistica de las calizas cretâcicas del Este de Mexico. Bol Assoc. Mex. GeoL Petrol, 8, 389-488. Or: Int. Geol. Congr., Rep. 20th Sess. (Mexico). 1956.

 • Borza, K., 1979. Die stratigraphische Vervendung von Calpionelliden in der Weskarpaten, Proc. Xth Congr. Carpato - Balkan, geol. assoc. 1973, 31- 35.

 • Catalano, R. ve Liguori, V, 1971, Faciès a Calpionelle della Sicilia Occidentale. Proc. II. Plankt. Conf., Roma, 1970, 1. 167-210.

 • Colom, G,, 1965. Essais sur la biologie, la distribution géographique et stratigraphique des Tintinnoidiens fossiles. Eclog. Helv. 58, 319-334.

 • Doben, K., 1963, Ueber Calpionelliden an der Jura/ Kreide - Grenze. Mitt. Bayer, Staatssamml. Paleontol. hist, Geol., 3, 35-50.

 • Erentöz, C. ve Ketin, U 1961. 1/500,000 ölçekli Türkiye jeoloji haritası Kars paftası. M.T.A. yayınları, Ankara.

 • Ertunç, A,, 1980, Çoruh havzası olası baraj yerleri, göl alanları ve tünel güzergahlarının mühendislik jeolojisi. Doçentlik tezi, E.I.I, idaresi yayınlan, Ankara,

 • Fares, F. ve Lasnier, L, 1970, Les Tintinnoidiens fossiles, leur position stratigraphique et leur répartition en Algérie du Nord. Sec. Micropal. Conf, Rome, 539-553.

 • Ketin, t, 1949. Artvin bölgesinin jeolojik etüdü hakkında memuar. M.T.A. Rap. No: ,2308, Ankara,

 • Pop, G., 1974* Les zones de Calpionellidés Tithonique - Valanginiennus du silion de Resita (Carpates méridionales). Rev. Roumaine Geol, Geophys, Geogr,, 18, 109-125,

 • Pop? G., 1976. Tithonian - Valanginian Calpionellid zones from Cuba, Dari vSeama Sedint., 62 (1974- 75), 237-266.

 • Remane, J,, 1969a. Les ppsibilités actuelles pour une utilisation stratigraphique de Calpionelles (Proto zoa îneertae Sedis, Ciliata (?))• Proc. 1st Inter, Cont Piankt. Mierofossils, Geneva, 1967, % 574-587

 • Remane, J.$ 1971. Les Calpioneiies, Protozoaires planctoniques des mers mésogéennes de l`époque secondaire, Ann, Guebhard, 47,1-25,

 • Remane, J. 1986. 12 Calpionellids, Plankton stratigraphy, h 1032» Cambridge University, 555-572.

 • Simonovic* R„ 1972. Yusufeli - Öğdem - Madenköy - Tortum gölü ve Ersis arasındaki bölgenin jeolojisi. M.T.A, Rap. No: 5202, Ankara,

 • Trejo, M,, 1980. Distribution estribution de los Tintinîdos Mesozoicos Mexicanos. Rev, Inst. Mex, Pew 12, 443,

 • Tunç, M., 1979. Ankara civarında Calpionellerin stratigrafik dağılımları ve Akdeniz basenine ait diğer çalışmalarla karşılaştırılması. TÜBİTAK VL Bilim Kongr.Tebl. 71-79

 • Tunç, M,, 1980, Çayırhan (Beypazarı) ile Seben (Bolu) arasında kalan ve Aladağ çay boyunca olan bölgenin stratigrafisi. A,Ü, Fen Fak. Doktora Tezi (Yayınlanmamış).

 • Tunç, M.» 1991. Aktaş (Kızılcahamam) yöresindeki pelajik kireçtaşlarımn biyostratîgrafısi. T J.K. BüL, 34, 2, 27-43.

 • Yılmaz, HU 1985. Olur (Erzurum) yöresinin stratigrafisL K.Ü. Derg, JeoL, 4, 1-2, 23-41.

 • Çangal Metaofiyoliti Dere Kumu Örneklerinin Cu-Zn Jeokimyasal Prospeksiyonu: Lineer Diskriminant Analizi
  Fuat Derya Yavuz
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bakır-Çinko cevherleşmesi açısından umutlu olarak değerlendirilen Çangal Metaofiyolitinin 60 kilometre karelik bir kesiminde, dere kumu Cu-Zn jeokimyasal prospeksiyonu sonuçları irdelenmiştir. İnceleme alanı içinde yaygın bir kayaç topluluğu olarak yer alan metalav ve metapelitlerde Cu ve Zn frekans dağılımları konsantrasyon açısından birbirine benzemektedir, Bu iki farklı litoloji içinde söz konusu elementlerin ayrımını belirlemek üzere lineer diskriminant analiz tekniğinin temel prensipleri test istatistiği ile birlikte mevcut verilere uygulanmıştır. Yöntemin, araştırılması yapılan sahada birincil konumdaki elementi ve değişkenler arasındaki ilişkinin varlığını ortaya koyması açısından, jeolojik gözlemler ile uyumlu olduğu belirlenmiştir.

 • Bakır-Çinko cevherleşmesi

 • lineer diskriminant analiz tekniği

 • metalav

 • Çangal Metaofiyoliti

 • Amiek, DJ. ve Walberg, HJ,, 1975, Introductory Multivariate Analysis: MeCutehan Publishing Corporation, Berkeley, 301 s,

 • Cacoullos, T, ve Styan, G.P.H., 1973. A Bibliography of Discriminant Analysis: In: T. Cacoullos (Ed.). Discriminant Analysis and Applications, Academic Press, 375-434 s.

 • Chapman, R.P., 1975. Data Processinf Requirements and Visual Representation for Stream Sediment Exploration Geochemistry Surveys: J. Geochem, Explor., 5, 409-423 p.

 • Davis, J*C, 1986, Statistics and Data Analysis in Geology: Second Edition, John Wiley and Sons, 646 s.

 • Duda, R,O. ve Hart, P.E., 1973. Pattern Classification and Scene Analysis: John Wiley and Sons, 482 s,

 • Howarth, R.J., 1983, Statistics and Data Analysis in Geochemical Prospecting: Elsevier Scientific Publishing Company, 437 s.

 • Kırıkoğlu, MLS,, 1987, Çangal Metaofiyolitinin Jeokimyasal Prospeksiyonu: ÎTÜ YBKK Uyg-Ar Araştırına Projesi, 129 s

 • Meisel, W.S.? 1972, Computer-Oriented Approaches to Pattern Recognition: Academic Press, New York, 250 s.

 • Saenz, G. ve Pingitore, N.B., 1989. Surface Organic Geochemical Prospecting for Hydrocorbons: Multivariate Analysis: J, Geochem. Explor.? 34, 337-349 s.

 • Tüysüz, O., 1985. Kargı Masifi ve Dolayındaki Tektonik Birliklerin Ayırdı ve Araştırılması: İTÜ* Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Doktora tezi, 431 s

 • Yılmaz, O., 1979, Daday-Devrekani Masifi Kuzeydoğu Kesimi Metamorfitleri: H.Ü. Yerbilimleri Enstitüsü, Doçentlik Tesd, 234 s.

 • Yılmaz, Y, ve Tüysüz, O.? 1984, Kastamonu-BoyabatVezirköprü-Tösya Arasındaki Bölgenin Jeolojisi: MTA Raporu, 275 s.

 • Yılmaz, O. ve Kınkoğlu, M.S., 1985. Çangal Metaofıyoliti Karadere Metabazitindeki Cu, Co, Zn, Cr ve Ni Anomalileri: Türkiye Jeoloji Kur, BüL, 28, 159-166 s.

 • Yılmaz, Y. ve Şengör, A.M.C., 1985. paleo-tethypı Ophiolites in Northern Turkey: Petrology and Tectonic Setting: Ofioliti, 10 (2/3), 485-504 s.

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle