Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1992 AĞUSTOS Cilt 35 Sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
İç Anadolu Üst Maestrihtiyen`inde Yeni Bir Cins (Foraminifer) ve Türü: Postomphalocyclus Meriçi
Nurdan İnan Turan
PDF Olarak Görüntüle

Öz: İç Anadolu Üst Maestrihtiyen`inde (Malatya, Sivas, Niksar), Postomphalocyclus yeni cinsi (Foraminifer) tanımlanmıştır. Yeni cins, kavkısının sadece bir tarafında bulunan lateral locaları nedeniyle, Omphalocyclus evoiusyonunda bir basamak olarak düşünülmüştür.

 • Postomphalocyclus

 • Foraminifer

 • Omphalocyclus evoiusyonu

 • İç Anadolu

 • Bozkaya, Ö., 1991, Hekimhan güneyi (KB Malatya) Üst Kretase-Tersiyer yaşlı sedimanter istifin mineralojik-petrografik ve jeokimyasal incelenmesi: C.Ü. Fen Bilimleri Ens., Yüksek Linas Tezi, 227 s,, Sivas

 • Bronn, H.G., 1853, Lethae Geognosüca, vierte Periode. Kreide-Gebirge. Aufl, Stuttgart, Deutschland. E. Schweizerbart, Bd, 2,1M15 (1851-52), p.95,

 • Cushman, J.A. , 1933, Cushman Lab, Foram. Res,, Spec. Publ., Sharon, Mass,, 4S 296-97.

 • Hottinger, L., 1981, Fonctions de la Disposition alternante des loges chez foraminiferes et la structure d`Omphalocycius: Cahiers de Micropaléontologie, 4,45-54,

 • İnan, N,, 1988a, Sur la presence de Smoutina cruysi Drooger dans le Maastrichtien supérieur de Sivas (Est de la Turquie): Revue de Paléobiologie, 7/2,467-475.

 • İnan, N., 1988b, Cuneolina ketini (Foraminifcrc) n.sp. du Maastiichtien d`Anatolie Gentele (Turquie); Revue dePaléobioiogie, 7/2,327-333,

 • İnan, N. ve înan, S., 1990, Gürievik kireçtaşlarmın (Sivas) özellikleri ve önerilen yeni isim: Tecer Formasyonu: Türîdye Jeoloji Bülteni, 33/1,51-56,

 • İnan, N,, Kurt, î. ve Demirbaş, M,, 1992, Kretase-Paleosen geçişinde yeni paleoitolojik bulgular: İğdir kireçtaşı (Koyulhisar-Sivas): 45. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, 28.

 • İnan, N. ve Temiz, H. , 1992, Niksar (Tokat) yöresinde Kretase/Tersiyer geçişinin litoslratigrafik ve biyosffatigrafik özellikleri: Türkiye Jeoloji Bülteni, 35/1, 39-47.

 • İnan S. ve İnan, N,, 1987, Tecer kireçtaşı Formasyonunun stratigrafık tanımlaması: G* Ü* Müh, Fak, Dergisi, Yerbilimleri, 4/1,12-22,

 • Küpper, K., 1954, Notes on Upper Cretaceous Larger R> raminifera* İL Genera of the subfamily Örbîtoidinae with remarks on the microspheric generation of Orbitoides and Omphalocyclus: Cushman Found, Foram, Res., Contr., 5/4,179-184,

 • Lamarck, JJB, 1816, Histoire naturelle des animaux sans vertèbres. Verdiere, Paris, France, tome % p. 197,

 • Leymerie, A., 1851, Mémoire sur un nouveau type Pyrénéen. Soc. GéoL France Mém», sér, 2, vol 4, p. 177- 202,

 • Meriç, E., 1964, Qrbitoididaelerin çoğalması hakkında: MTA Enstitüsü Dergisi, 63, 22-28.

 • Meriç, E,f 1967a, An aspect of ömphaiocyclus macropoms (Lamarck): Micropaleontology, 13/6,369-380

 • Meriç E., 1967b, Sur quelques Loftusiidae et Orbitoididae de la Turquie: Rev. Fae. Sei, Univ, 1st, Sér, B, 32 (1- 2), 1^58,

 • Meriç, E., 1980» Pseudomphalocyclus blumenthali, a new genus and species from the Upper Maastrichtian of southern Turkey: Micropaleontology, 26/1,84-89

 • Meriç, E., 1987 Adıyaman yöresinin biyostratigrafik incelemesi: Türkiye 7, Petrol Kongresi: 141-153

 • Meriç, E., Oktay, F.Y., Toker, V,, TanseL t ve Duru, M., 1987, Adıyaman yöresi Üst Kretase-Eosen istifinin sedimanter jeolojisi ve biyostratigrafisi (foraminifer, nannoplankton, ostraeod): TJK Bült, 30/2,19- 33.

 • Neumann, M», 1958, Révision des Orbitoidés de Crétacé et de TEocéne en Aquitaine occidentale: Soc. GéoL France, Mém., 83,1-174.

 • Quenstedt, F.A., 1879, Petrefactenkunde Deutschlands. Korallen (Röhren-und Sternkorallen). Leipzig: Fues`s Verlag, voL 6 (1881), 8,337-496.

 • Renz, H.H. 1955, Some Upper Cretaceous and Lower Tertiary foraminifera from Aragua and Guarico, Vene« zuela: Micropaleontology, 1/1,52-71.

 • Silvestri, A., 1908, Fossiii cretacei della contada Calsasaeco presso Termini Imerese Palermo): Palaeontop. Italica, 14,121-170.

 • Sirel, E. Dağer, Z, ve Sözeri, B., 1986, Some biostratigraphic and paleogeographic observations on the Cretaceous/Tertiary boundary in the Haymana Polatlı region (Central Turkey): Lecture Notes in Earth Sciences Vol. 8, Global Bio-Events, 385-396.

 • Temiz, H„ 1989, Niksar (Tokat) güneydoğusunda Kuzey Anadolu Fay Zonunün Jeolojik ve tektonik özellikleri: C.Ü. Fen Bilimleri Ens., Yüksek Lisans Tezi.

 • Vredenburg, E.W., 1908, The Cretaceous Orbitoides of India: GeoL Survey, Ree., 36,171-213.

 • Dirmil (Burdur) ve Güneyindeki Tektonik ve Neootokton Birimlerin Stratigrafisi ve Ortamsal Yorumu
  Şükrü Ersoy
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu incelemede Güneybatı Anadolu`da, Dirmil (Burdur) ve onun güneyinde yer alan 560 km2lik bir alanın stratigrafisi incelenmiş ve tortullaşma ortamı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bölgedeki çökel kayaçlar, tektonik dilimler halinde bulunan yaşlı çökeller (Üst Triyas-Eosen) ile Neojen ve sonrası yaşlı genç çökeller olmak üzere iki gruba ayrılmıştır, Yaşlı çökeller ortamsal olarak kabaca Üst Triyas-Liyas döneminde neritik, Jura-Üst Kretase döneminde yarı pelajik ve pelajik, Üst Kretase sonundan itibaren kırıntı fasiyeslidir. Genç çökeller ise başta gölsel olmak üzere çeşitli karasal fasiyeslerde temsil edilir.

 • neritik fasiyes

 • pelajik fasiyes

 • neootokton

 • Burdur

 • Bernoulli, D„ Graciansky, P. eh. de ve Monod, P (1974), The extension of the Lycian nappes (SW Turkey) in to the southeastern Aegean is Lands. Eclogae Geogl. Helv. 67,39-90.

 • Biju Duval, B., Dercourt, J. ve Le Pichon, X. (1977), From the Tethys ocean to the Mediterranean seas: a plate tectonic model of the evolution of the western alpine system: Ed. Technip. 143-64

 • Bremmer, H. (1971), Geology of the Coastel regions of SW Turkey: Geology and History of Turkey: Angus S. Campbell, The Petr. Exp, Soc* of Libya Tripoli. 257-73.

 • Brinkmann, R, (1967), Die Südflanke des MenderesMassivs bei Milas, Bodrum und Oren: Fac, Sei. Ege Üniv„ Sei. Rept. no. 4342 p.

 • Brunn, J.H., Graciansky, P. Ch, De,, Gutnic, M# , Juteau, Th„ Lefévre, R„ Marcoux, J,5 Monods O. ve Poisson, A. (1970), Structures majeures et correlations stratigraphiques dans les Taurides Occidentales: Bull. Soc. GeoL ftance (7), 12,3,515-24.

 • Brunn, JJL, Argyriadis, L, Marcoux, J., Monod, 0.; Poisson, A. ve Ricou, L.E. (1975), Antalya`nın ofiyolit naplarimn orjini lehinde ve aleyhindeki kanıtlar. Cumhuriyetin 50 yılı Yerbilimleri Kong, Özel Bası, MTA, 58-70,

 • Colin, HJ . (1962), Fethiye-Antalya-Kaş-Finike (Güneybatı Anadolu) bölgesinde yapılan jeolojik etüdler. MTA Enst. Derg., 59,19-61.

 • Çağlayan, A.M., Öztürk, E.M., Öztürk, Z.,Sav, A,, Akat* U. (1980), Menderes Masifi güneyine ait bulgular ve yapısal yorum. Jeo. Müh, Derg,, 10,9-17.

 • Dumont, J*E, Gutnic, M., Marcoux, h, Monod, O. ve Poisson, A. (1972), Le Trias des Taurides occidentales (

 • Erakman, B., Alkan, H. (1986), Kalkan-Elmah-YeşilovaAcıpayam-Fethiye arasının jeoloji ve pe» ol olanaklan. TPAO Raporu (yayınlanmamış),

 • Ercan, T„ Günay, E.; Türkecan, A. (1982), Bodrum yarımadasının jeolojisi, MTA Enst. Derg., 97-98, 21-23.

 • Ersoy, Ş. (1989), Fethiye (Muğla)-Gölhisar (Burdur) arasında Güneydağı ile Kelebekli Dağ ve dolaylarının jeolojisi. Doktora Tezi (Yayınlanmamış). İÜ. Fen Bilimi Ens., 246 s.

 • Graciansky, P. ch. de, (1968), Teke Yarımadası (Likya) To roslarının üst üste gelmiş ünitelerinin stratigrafisi ve Dinaro-Toroslar`daki yeri. MTA Enst, Derg., 71, 73-93,

 • Gutnic, M., Monod, O, Poisson, A., Dumont, J.F, (1979), Geologie Des Taurides Occidentales (Turquie) Mem# Soc, GeoL Fr., N. Ser., 58437.

 • Kaaden, G. v.d ve Metz, K. (1954), Datça-Muğla-Dalaman Çayı

 • Marcoux, J, (1978), A scenario for the both of a new ocean realm. The Alpine Neo-Tethys 10th. Long, of Sedim. Abstracts, II, 419-420.

 • Monod, O. (1977), Recherches géologiques dans les Taurus Occidental au Sud de Beyşehir: These DocL. d`Etat, Orsay, 432 s. (yayınlanmamış).

 • Orombelli, G., Lozej, O.P. ve Rossi, L.A. (1967), Preliminary notes on the Datça peninsula (SW Turkey), Lincei-Rend, Se, Fis. Mat. e. nat. XLII, 830-841.

 • Önalan, M. (1979), Elmalı-Kaş (Antalya) arasındaki bölgenin jeolojisi. Doktora Tezi, İÜFF Mono|p*afiIeri29,

 • Özgül, N. (1976), Toroslarm bazı temel özellikleri, TJK Bült. 19,65-78.

 • Özkaya, N. (1981), Fethiye Yöresi Jeolojisi ve Petrol olanaktan. TPAO Raporu no. 1564,80 s.

 • Özkaya t (1990), Origin of the allochthons in the Lycien belt, Southwest Turkey, Tectonophysics, 177, .. 367-379.

 • Phiilippson, A, (1915), Reisen und Forschurgen im Westlichen Kleinaisen S; Karlen Sudlichdes maander und das Westhichen Lykien Erg. Heft, 183, zu petermanns mitteilungeft, Gotha, 135 s.

 • Poisson, A, (1977), Recherches Géologiques dans les Taurides occidentales (Turquie). These dock d`etat, Université Paris, Xl-Örsay, 795.

 • Poisson A. ve Sarp, H* (1985), La zone De Kızılca« Çorakgöl un example de Sillon intra-platfomie A la Marge Externe Du Massif Du Menderes, Sixth colloguim on Geology of the Aegean Region, İZMİR, 555-564.

 • Poisson, A, (1985), The extension of the Ionian trough in to southwestern Turkey, In: Dixon, J.E, and Robertson, A.HJF. (eds,)* The Geological Evolution of the Eastern Mediterranean no. 17, Blackwell Seien. Pub. Oxford, 241-249.

 • Richard, F, (1967), Découverte d`un horizon a Microcode um dans la série carbonate Crétacé-Tertiaire de Göçek (province de Muğla, Turquie) CR*Acad, ScL, Paris, 264,1133-36.

 • Ricou, L,E„ Argyriadis, L ve Marcoux, J, (1975), L`Axe calcaire du Taurus un dignement de fenêtres araboafricains sous des nappes radiolaritiques, ophioli üques et métamorphiques; Bull. Soc. GeoL Fr. Ser. 7,17,1024-1044

 • Ricou, LJEL ve Marcoux, J. (1980), Organisation générale et roe structural des radiolarites et ophiolîtes du système alpino-méditerranean, Bull. Soc. Geol. Fr. 22, 1-14,

 • Selçuk, HL, Örçen, S*, Bilgin, Z.R., Şenel, M. ve Durukan, E. (1985), Keller (Burdur-Dirmil) Tektonik Penceresi. Türkiye Jeo, Kurult (Tebliğ Özetleri), 9.

 • Şenel, M., Arbas, A., Bilgi, C, Bilgin, Z.R., Dinçel, M,A„ Durukan, E., Erkan, M., Karaman, T., Kaymakçi, H,, Örçen, Sn Selçuk ve Şen, M,A, (1986), Gömbe Akdağı`nın stratigrafisi ve yapısal özellikleri. Kaş-Antalya. Türkiye Jeoloji Kurultayı, (Bildiri Özetler), 5 L

 • Şengör, AM.C. ve Yılmaz, Y, (1981), Teüıyan evolution of Turkey. A plate tectonic approach. Tectonophysics, 75,181-241.

 • Üşümezsoy, Ş. (1987), Kuzeybatı Anadolu Yığışımı Orojeni: Paleotetisln bati kenet kuşağı. Türkiye JeoL KurultBüİL, 30,53-62.

 • Kütahya Turanocağı ve Ortaocak Manyezit Bölgeleri Sondaj Verilerinin Jeoistatistiksel Yöntemlerle Değerlendirilmesi
  Gürkan Yersel Can Ayday
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Kümaş`a ait 2 adet manyezit sahasında yapılan sondajların jeokimyasal verilerinin istatistiksel açıdan değerlendirilmesi yapılmıştır. Manyezit sahalarına özgü veriler istatistiksel açıdan birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Kullanılan değişkenler MgO, SiO2? CaO, Fe2O3 ve A^Oa`tür, Bu tip çalışmalarda verilerin çokluğu göz önünde bulundurularak bilgisayar programları ile jeoistatistiksel yorumlamalar yapılmaktadır. Sahalarda elde edilen verilerin aritmetik ortalama, standart sapma, değişim katsayısı bulunmuş ve değişkenler arasındaki ilişkinin ortaya konmasına çalışılmıştır, Otokorelasyon analizi ile sondajlarda ve kroskorelasyon analizi ile sondajlar arasında kimyasal veriler yönünden benzerlik bulunup bulunmadığı araştırılmıştır. Sahalara özgü veriler f-test ve t-test analizleri ile sahaların ayni topluma ait olup olmadıkları kullanılarak sınanmıştır.

 • Manyezit

 • Otokorelasyon analizi

 • kroskorelasyon analizi

 • f-test ve t-test analizleri

 • Davis, J.C, 1973, Statistics and Data Analysis in Geology, John Wiley and Sons, Inc.» 550 s.

 • Demirhans M,, 1974, Kütahya-llıca Ortaocak ve Turanocağı Kuzeybatı Magnezit Sahaları Etüd Raporu, MTA Genel Müdürlüğü, Rp. No 7533 (Yayımlanmamış), 26 s. Ankara

 • Erdem, M., 1987, Sondaj Karotİanmn Bilgisayar Yöntemi ile Korelasyonu, A.Ü.Müh.Mim, Fakültesi, Maden Müh. Bölümü* Bitirme Ödemi (Yayımlanmamış), 24 s. Eskişehir,

 • Okay, A., 1981» Kuzeybatı Anadolu`daki Ofiyoliüerin jeolojisi ve Mavişist Metamorfizması (TavşanlıKütahya), TJK Bülteni, Cüt 24, Sayı 1, 85-94, An» kara

 • Öncel, Z. ve Denizci, Rs 1982, Eskişehir Bölgesi Lületaşı ve Magnezit Etüdleri Raporu, MTA Genel Müdürlüğü Rp, No, 1567, 3. Cilt (Yayımlanmamış), Ankara,

 • Petrascheeh, W.E. ve Pohl, W., 1982» Lagerstattenlehre, Suttgart, 341 s.

 • Zile (Tokat) Yöresinin Stratigrafisi
  Mehmet Akyazi Mahmut Tunç
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışmada, Zile (Tokat) yöresinin ayrıntılı stratigrafisi ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışma alanının temelini oluşturan Turhal Metamorfitleri, düşük derece metamorfizma ürünleri olan, mikaşist, kalkşist, epidotşist, milonit-gnays, metakumtaşlan ve metakuvars kumtaşlarından oluşan Permo-Triyas yaşlı matriks ile bu matriks içerisinde yüzer durumda bulunan, metamorfizma öncesi havza kenarından taşınmış Permiyen yaşlı mermer bloklarından oluşmuştur. Kırmızı-pembe renkli kireçtaşlarından oluşan, Üst Jura- Alt Kretase yaşlı Carcurum Formasyonu, bu temel kayalarını açılı uyumsuzlukla üzerlemektedir. Çalışma alanında geniş yüzlekler halinde gözlenen, Hacılar Formasyonu, Carcurum Formasyonu, üzerinde açılı uyumsuzlukla yer almaktadır. Killi kireçtaşı fasiyesindeki Savcı Üyesi ile kumlu kireçtaşı fasiyesindeki Kayganlı Üyesi`nden oluşan bu formasyona ait örneklerin paleontolojik ve biyostratigafik incelemeleri sonucunda, Globotruncana havnnensis, Gansserina gansseri ve Âbathomphalus nıayaroensis olmak üzere üç adet planktonik^Jpramİnifer biyozonu ayırtlanmıştır. Lütesiyen trasgresyonunun ürünleri olan Çekerek Formasyonuma ait birimler, Hacılar Formasyonu üzerinde açısal uyumsuzlukla yer almaktadırlar. Taban konglomerasıyla başlayan ve kumtaşı, killi kireçtaşı ile devam eden bu birimin üzerine de yeni açısal uyumsuzlukla, sığ deniz fasiyesi ürünleri olan; jipsli, tebeşirli ve tüflü kiltaşlarından oluşan Pliyosen yaşlı Kemerkaş Formasyonu gelmektedir. Çalışma alanında gözlenen en genç birimler ise» Kuvatemer yaşlı taraça çakıllarıdır. Bölgenin jeolojik evriminde Laramiyen, Anadolu ve Pireniyen fazlan oldukça önemli rol oynamışlardır. Bu tektonik hareketlerle KD-GB doğrultulu kıvrımlanmalar ve bu kıvrım eksenlerine koşut sürüklenimler gözlenmiştir.

 • mikaşist

 • milonit-gnays

 • mermer

 • Tokat

 • Alp, D., 1972, Amasya yöresinin jeolojisi: Î.Ü. Fen Fak, Monografileri, Sayı; 22, s, 10 L

 • Barr, R T,, 1972, Cretaceous biostratigraphy and Planetonic Foraminifera of Libya: Micropaleontology, 18, s. 1-49.

 • Baykal, F., 1947, Zile -Tokat- Yıldızeli bölgesinin jeolojisi: î. Ü* Fen Fak, Mecmuası, Seri B, c.XIÏ, sayı: 3, S.19L

 • Bcckman, J, P., Eİ-Heiny, L, Kerdaııy, M,, Said, R., Viotü, C, 1967, Standard Planctonic zones in Egypt: First Internat Planetonic Microfossils, l, 1-106,

 • Bolü, M, H., 1959, Planctonic Foraminifera from the Cretaceous of Triniddad: Bull, Amer. Pal., 36,257-277.

 • Boili, M. H., 1966, Zonation of Cretaceous to Pliocene marine sediments ebased on Planctonic Foraminifera: Assoc. Venezolana GeoL Mineria Petrol, 9,3-32.

 • Biumenthal, M/M,, 1950, Beitrage zur géologie der landschaften am miitelcren und unteren Yeşilırmak; MX A, yay. seri. D., No. 4, s. 183.

 • Dalbiez, F,, 1955, The genus Giobotruncana in Tunisia: Micropaleon tology 1,161-171.

 • Douglas, R. G,, 1967, Upper Cretaceous biostratigraphy of Northern California: First Intern, Conf. Planctonic Microfossils, 2,126-152.

 • Douglas, R. G., 1969a, Upper Cretaceous Planctonic Foraminifera Northern California: Parti- Systematiks: micropaleontology, 15,151-209,

 • El-Naggar, Z/ÏL, 1966, Stratigraphy an Planctonic Foraminifera of the Upper Cretaceous-Lower Tertiary succession in the Esna-Idfu region Nile Valley Egypt: British Mus. Bull Geology suppL 2,263p.

 • Folk, R. L., 1968, Petrology of sedimantary rocks: Hissupils Bookstror, Austin Tex* p,170.

 • Gökçe, A., 1983, Turhal Antimon Yataklarının Maden Jeolojisi: H, Ü. doktora tezi.

 • Koçyiğit, A., 1979, Tekneli bölgesinin (Tokat güneyi) tektonik özelliği: T.A.B.G., Proje no: 262, s. 63.

 • Mohler, H,P, ve Wade, M., 1966, Calcareous nannofosils from Nal`chik (NW Caucasus). Eel. GeoL Helv,, 59, (1) 379-399.

 • Okay, C, 1955, Sivas ile Tokat arasındaki bölgenin jeolojisi: 1. Ü. Fen Fak» Mecmuası, Seri B, G*XX, sayı: 1- 2, s. 95-108.

 • Özcan, A., Erkan, A., Keskin, A,, Keskin, E., Oral, A., Özer, S., Sümengen, M.f Tekeli, O., 1980, Kuzey Anadolu Fayı ile Kırşehir Masifi arasının temel jeolojisi: M.T.A. Enst. Rapor No: 6722, s. 139 (yayınlanmamış).

 • Passegno, E. A,, 1967, Upper Cretaceous stratigraphy and micropaleontology of south-central Puerto Rico. Micropaleontology, s, 349-368.

 • Seymen, 1,1975, KeMt Vadisi kesiminde Kuzey Anadolu Fay zonunun tektonik özelliği, LT.Ü, Yay., s. 192.

 • Tatar, Y», 1983, Yıldızeli Subaşı K vü yöresinde tektonik incelemeler: TJ*K, bülteni, 4, 3-15.

 • Toker, V., 1977, Haymana yöresinin (SW Ankara) PJanktonik Foraminifera ve Nannoplanktonlarm Biyostratigrafık incelemnesi: (Doçentlik tezi) 59-92, Ankara

 • Tunç, M., 1980, Çayırı (Beypazarı) ile Seben (Bolu arasında kalan ve Aiaa, *ay boyunca olan bölgeni^ straügıafisi: A.Ü. hen Fak., doktora tezi (yayınlanmamış)

 • Tunç, M.. 19 ` Seben (^ ..ora) yöresindeki Üst Kretase ,, mm li>ü^tratigrafi incelemesi: C.Ü Müh. Fak. . BİL Derg,, 1, s. 19-30.

 • Yılmaz A., 1980, Tokat ile Sivas arasındaki bölede ofiyolitlerin kökeni, iç yapısı ve diğer bilimlerle ilişkisi A.Ü, Fen Fakültesi Jeolojisi Kürsüsü, doktora tezi, s 136 (yayınlanmamış).

 • Yılmaz, A., 3981, Tokat Ue Sivas arasındaki bölgede ofryolitli kaoşjğm iç yapısı ve yerleşme yaşı: TJ.K. Bült. 24/l,s.31-38. • Şerefköy (Muğla-Yatağan) Geç Miyosen’ine Ait Bir Felis cf. Catus (Carnivora, Mammalia) Buluntusu
  Feral Arslan
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Muğla ili Yatağan ilçesine bağlı Şerefköy fosil yatağında Felîs ef* catus Linnaeaus`a ait sol alt çene parçası bulunmuştur. Bulunan fosilin ayrıntılı tanımı yapılmış ve diğer Felis türleri ile karşılaştırılmıştır.

 • Felis türleri

 • fosil

 • Muğla

 • Arambourg, C ve Piveteau, J., 1929, Les vertébrés du Pontien de Salonique: Ann, de Paleontol, 18,120- 129.

 • Arslan, F., 1986, Çanakkale ve çevresi Carnivora fosilleri Paleontoloji, biyostratigrafî, paleoekolojî ve paleocoğrafya: Doktora tezi» 179 s, İzmir (basılmamış),

 • Atalay, Z,, 1980, Muğla-Yatağan ve yakın dolayı karasal Neojen`inin stratigrafi araştırması: Türkiye Jeol. Kur. BüİL,C23,93-99.

 • De Beaumont, G., 1961, Recherches sur Felis attica Wagner du Pontien eurasiatique avec quelques observations sur les genres Pseudaelurus Gervais et Proailurus FiUiol: Nouv, Archives Mus., E6,17- 45, Lyon,

 • De Beaumont, G., 1978, Notes complémentaires sur quelques Felidae (Carnivora): Arc, Sa, 31, F.3, 211-227, Genf;

 • Becker-Platen, J.D., 1970, Lithosiratigraphische Untersuchungen in Kanozoikum Südwest-Anatolians (Türkei): Beih. GeoL Jb„ 97,1-244.

 • Becker-Platen, J,B„ Sickenberg, O, ve Tobien, H., 1975, Vertebraten-Lokalfaunen der Türkei: Geol. Jb„ B 15,47-100, Hannover,

 • Erentöz, L, ve Öztemür, C, 1964, Aperçu général sur la stratigraphie du Néogene de la Turquie et observations sur des limites inférieure et supérieure: InsL,

 • Gaudry, A., 1862-65, Animaux fossiles et Geologie de l`Attigue: Paris.

 • Kaya, T., 1991, Muğla yöresindeki Geç Miyosen yaşlı memeli faunasındaki Perissodactyla bulguları; Suat Erk Jeoloji Sempozyumu, Ankara

 • Kittl, E,, 1887, Beitrage zur Kenntnis der fossilefP Säugetiere von Maragheh in Persien: L Camivoren. Ann. K.K, nat., 2317-338, Wien,

 • Martin, L.Dn 1972, The microtine rodents of the mulİen assemblage from the Pleistocene of north central Nebreska: Bull. Univ. Nebraska State Mus., 9,171A 182.

 • Ozansoy, F,, 1951, Muğla Ponsiyeni memeli faunası: Türkiye Jeol. Kur, Bttlt., 3,1,147-152.

 • Ozansoy, F., 1965, Etudes des gisements continentaux et des mammifères du Cenozoique de Turquie: Meq Soc. GéoL France, N.S.44,102,1-92, Paris.

 • Pilgrim, G JE., 1931, Catalogue of the Pontien Camivora of Europa in the Department of Geology: British Museum London, 1-174, London.

 • Philippson, A., 1910-15, Reisen und Forschungen i# westlichen Kleinasien: Heft V, Peterm, Mitt., Erganz,, 39.

 • Schmidt-Kitüer, N., 1976» Raubtiere Aus dem Jungtertiär Kleinasien: Palaeontographica, Abt. A. Band 155» München,

 • Schulte, J.R. ve Howard, EJ3„ 1935, The fauna of Burnet Cave, Guadalupe mountains, New Mexices: Proc. Acaî Nat., Sei., 87,273^298.

 • Sickenberg, O. ve Tobien, H., 1975, Säugerfaunen des späten Pliozäns und von der Grenze Pliozän^ Pleistozän aus Anatolien (Türkei): Mtt. Quartär Komm, Akad. Moskau.

 • Simpson, G.G., 1945f The principles of classification and a classification of mammals: Bull. Amer, Mus, Nat, Hist, 95,1-350.

 • Ünay, E„ 1977» Çatakbağyaka Üst Miyosen Steneofiberleri (Rodenüa, Mammalia): Türkiye Jeol, Kur. Bült.} 20,69-72, Ankara.

 • Ünay, E., 1978, Sarıçay (Türkiye) Anchitheriumlu faunasında Pliospalax primitivus n. sp. (Rodenti* Mammalia) ve Anomalomys gaudryi Gaillard: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 21,121-128, Ankara.

 • Rahmanlar (Selendi-Manisa) Cu-Pb-Zn Yatağının Çevresindeki Volkanitlerin Petrojenetik İncelenmesi
  İlyas Özkan Nuhoğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Batı Anadolu bölgesinde dağınık alanlarda yüzlek veren volkanitlerden Rahmanlar (Selendi-Manisa) Cu-Pb-Zn yatağı civarındaki volkanitler cevherleşmenin jenetik oluşumu bakımından son derece önemlidir. İnceleme alanında iki bölgede yüzlek veren volkanitler lav akıntıları ve aglomeralar şeklinde gözlenirler. Alkalen özellikteki Küçüksoğanlı volkanitleri çoğunlukla dasit ve biraz da riyodasitik kayaçlardan; kalkalkalen özellikteki Rahmanlar volkanitleri ise birbirleri ile grift halde bulunan genelde bazalt ağırlıklı bazaltik andezit, trakiandezit ve andezitik kayaçlardan oluşmuştur. Çalışma alanındaki volkanitlerin plaka tektoniği açısından yorumu yapıldığında: İlk kez Miyosen`de (Orta Miyosen?) ortaya çıkan Küçüksoğanlı volkanitleri (dasitik) kıta kabuğu ürünleri olup kaim Menderes Masifinin anatektik olaylar sonucu derinlerde erimesiyle ve Baü Anadolu`da oluşmaya başlayan sıkışma tektoniği (yitim zonu) sonucu gelişen graben sistemlerinin çatlaklarından yükselerek yeryüzüne çıkması ile oluşmuştur. Daha sonraki duraksamada İşlin sediment istifi (Havza oluşumu) ile tektonik rejim değişerek bazaltik ve biraz da andezitik volkanizma ile Rahmanlar volkanitleri meydana gelmiştir.

 • bazalt

 • dasit

 • riyodasit

 • Manisa

 • Akdeniz, N. ve Konak R, 1911, Simav-Emet-Tavşanlı« Dursunbey-Demirei yörelerinin jeolojisi MTA Rap. No, 6547,

 • Akdeniz, N., ve Ercan» T., 1988, Akhisar (Manisa) bölgesi Liyas volkanitlerinin erken Mesezoyik volkanizmasının Ege Denizi çevresindeki yayılımı, Türkiye Jeoloji Kurumu Bül, C.31,33-46.

 • Armbrustmacher» TJ# ve Hedge, CİL,1982, Genetic imlicMon of minorelement and Sr-isotope geochemistry of alkaline rock complexes in die West Mountains Area, Fremant and Custer Counties, Colorado; Contr* Min, Petr, 79,424-435.

 • Baş, H.,1987, Tavşanlı-Domaniç (Kütahya) volkanitlerinin özellikleri ve Batı Anadolu Senezoyik volkanizmasınm Önemi, Türkiye Jeoloji Kurumu Bül, C, 30,67-80,

 • Bingöl, E., 1976, Batı Anadolu`nun jeotektonik evrimi MTA Dergisi, 86,14-34,

 • Borsi, S,, Ferrera, G,, Innocenté F., ve Mazzuoli R., 1972, Geochronoiogy and petrology of recent Volcanics in the Eastern Aegean Sea., Bull. Volcano! 36/3,473- 496.

 • Candan, O., 1989, Petrology, and mineralogy of the region located between Demirci-Boriu towns, DEÜ, FBE/ Jeo-89, Ar-0.57, Doktora tezi, Bomova^zmir,

 • Cox, K.G., Bell, J,D,, ve Pankhurt RJ,, 1979, The interpretation of igneus rocks, George Allen and Unwin Ltd. London 540P.

 • Dewey, J.F., ve Şengör, AMC, 1979, Aegan and suiroiinding regions; Complex multi plate and continuum tectonics in a convengent Zone» GeoL Soc. Bull, m, 84-92.

 • Dora O.ք ve Savaşçın, M.Y., 1981, AMbey-Ivfeden Adası (Ayvahk) bölgesi magneüzması,- Tübit^ VII. Bilim Kong. 11^35.

 • Dora, Ö.Ö., 1981, Menderes masifinde petroloji ve feldpat incelemeleri. RÜ. Yerbilimleri Derg. V. 7,54-63.

 • Ercan, T,, Dinçel, A,, Metin S,, Türkecan A# , ve Günay E., 1978, Uşak yöresindeki Neojen havzalannm jeolojisi, Türkiye Jeoloji Kurumu Bül. 21,97406.

 • Ercan, T,, Dinçel, A,, ve Günay E., 1979, Uşak volkanitlerinin petıolojisi ve plaka tektoniği açısından Ege Bölgesindeki yeri. Türkiye Jeoloji Kurumu Bült, V,, 22,185498,

 • Ercan, T,, 1982, GöMes volkanitleri, Türkiye Jeoloji Kurumu Bült. V, 26,41-48,

 • Ercan, T., Türkecan, A., Dinçel, A., ve Günay, E,, 1982 a, Kula-Selendi dolaylarının jeolojisi, MTA Dergi No.99.

 • Ercan T,, Savaşçın M.Y., ve Günay, E., 1982 b, GedizSimav-Emet yöresindeki volkanitlerin petrolojisi, MTA Dergi No. 99.

 • Ercan, T.f ve Öztunalı, ä, 1983, The Agean Region petrology and original implication of the Cenosoic volcanites around Demirci-Selendi (Manisa) area. H. Ü. Yerbilimleri, 10,1-15.

 • Ercan, T„ Türkecan, AM Dinçel, A,, ve Erdoğan, G., 1983, Kula-Selendi (Manisa) dolaylarının jbolqjisi, Jeoloji Müh. Derg. 17,3-29.

 • Ercan, T., Günay, E., Akyürek, B.f Türkecan, A,, Çevikbaş, A., ve diğerleri, 1984, Ayvalık yöresinin jeolojisi ve magmatik kayaçlarm petrolojisi, Jeo. Müh, Derg, 20,47-60,

 • Ercan, T,, Satir, M., Kreuzer, H,, Türkecan, AM Günay, E», Çevikbaş, A., Ateş, M., ve Can, B., 1985, Batı Anadolu Senezoyik volkaniüerine ait yeni kimyasal izotopik ve radyometrik verilerin yorumu, Türkiye Jeoloji Kurumu BüiL, 28/2,121-136.

 • Foster, RJ # İ 1975, Physical Geology, Charlase Merilli Publishing Company, Clumbuş, Chio, 421 s,

 • Gottini, V,, 1969, Serial character of the volcanic rocks of PanteUeria. Bull Vol. 33,818-827,

 • Hamilton , W.U. ve Strickland, H.E., 1841, On the geology of Western part on Asia Minar, transaction of the Geol. Soc. of London 2,6.

 • Innocenti, FM Manetti, P., Mazzuoli, R„ Peccerülo, A,f Poli, G., 1977, Distribution in Tertiary and Quaternary volcanic rocks from Central and Western Anatolia» 6, Ege Ülkeleri Kollokyumu Tebliğler Kitabı, İzmir.

 • Irvine, TH., Baragar, W1.ÂM 1971, A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks. Can, Jour, Earth. Sei, 8,523-M8,

 • Kaya, O., 1981, Batı Anadolu alta bindirmesi, uitramafik birim ve Menderes Masifim jeolojik konumu, Doğa Bilim Derg,, 5, Atatürk Özel Sayısı, 15-36,

 • Kaya, O. Batı Anadolu Mesozoyik Sonu ofiyolit dağılım kupğmm doğu bölümü (Domaniç-Tavşanh-Gediz enine kesit). TÜBİTAK Rapor No. 102 (yayınlanmamış).

 • Kaya, O., ve Savaşçın, M.Y., 1981, Petrologic significance of the Miocene volcanic rocks in Menemen, West Anatolia Aegean Earth Sienee, 1,45-58.

 • Koçyiğit, R., 1984, Güneybatı Türkiye ve yakın dolayında levha içi yeni tektonik gelişim., Türkiye Jeoloji Kurumu Bült 27/1,1-16~

 • Kocaefe, SJ , ve Ataman G., 1982, Batı Anadolu`nun aktüel tektoniği. ELÜ. YerbiL No. 9,149-162,

 • Kun, N., 1988, Çine dolayının petrografisi ve Menderes Masifinin güney kesimine ait petrografik bulgular. DEÜ Müh. Fak., M«WJeo, Yayım, 86, ARÖOJ Bornova/İzmir,

 • Kuno, H# , 1960, High-alumina bazalt Petrol, I., 121- 145.

 • McDonald, G.A., ve Katsuım, t., 1964, Chemical compasiüon of Hawaian lavas. Petrol, 5,82-113.

 • Nockolds, S.R., 1954, Average chemical compasiüons of some igneus rocks, Geol Sos. Amer. Bl, 65, 1Q07-1032P.

 • Nuhoğlu, L, 1992, Rahmanlar (Selendi-Manisa) yöresinin Steatipafisi ve tektoniği, İsparta Mühendislik Haftası (yayında),

 • PerceriUo, A.t Taylor, J.R., 1976, Geohemistry of Eocene Calcalkaline volcanic rocks from Kastamonu area, Northern Turkey Cantrib, Mineral Petrol, 5 63-81.

 • Pe-Piper, G., Panagos, A,, ve Varnavas, S., 1981a,, The volcanic rocks of Melioloni (Lacris, Greece): N.J., Miner. Abh, 143,102-111.

 • Ritmann, A,, 1981, Vulkane und ihre tae tigkeit., 3. Aufl.^ Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 399 s.

 • Savaşçın, M, Y., 1974, Bau Anadolu andezit ve bazalt jenezi sorununa katkılar, Türkiye Jeoloji Kurumu Bült. 17,1,87472

 • Savaşçın, M, Y. 1979, Foça-Urla Neojen volkanitlerinin mineralog jik jeokimyasal incelenmesi ve kökensel yorumu. Doçentlik tezi, E.Ü. Yerbilimleri Fak., 64 p.P, (yayınlanmamış).

 • Savaşçın, M, Y.1981, Late Tertiary extentional tectonics and alkali bazaltic magnetism in West Anatolian coastal zone., International symposium on the Hellenic Arc, and Tmnch (H.E.A.T.) Proceeding, Vol ÏÏ, P. 183-212 (Athens 1981-1982).

 • Savaşçın, M, Y. 1982, Batı Anadolu Neojen magmatizmasmm yapısal ve petrografik öğeleri

 • Savaşçın, M,Y# , ve Dora, (XÖ., 1979, An approch to the young magmatik evulation of Western Anatolia. Fbrstsch mm., V. 57/1,132-133.

 • Savaşçın, MX, and Güleç, N., 1990, Neogene volcanism of Western Anatolian, ffiSCA Publication Nr. 3

 • Şengör, A,M.C. ve Yılmaz, Y., 1981, Tethyan evolution of Turkey a plate tectonic approach. Tectonophysics, 75,181-241.

 • Tezcan, A.K., 1979, Geotermal studies, their present statu# and contribution to heat flow controuring in Turkey. Springer Velag, Berlin Heidelberg.

 • Tilley, C.E., ve Muir, D„ 1967, Tholeiite and tholeiitic series, Geol, mag. 104. 337-743,

 • Turner, I.J., ve Verheogen, L,, 1960, Igneus and metamo^ phic pedology McGraw-HUl, Newyork.

 • Yılmaz, H„ 1977, Beğenler-Geçtin köylerinin kuzeybatı yöresi (Gördes) stratigrafik, tektonik ve petrografik incelenmesi. Ege Ün. Fen. Fak. Derg, A, 1,2,143k 169.

 • Yümaz, Y., ve Şengör, A.M.C., 1982, Ege`deki kabuk evrimi ve neo. magnetizmasmLn kökeni. Türkiye Jeoloji Kurumu bildiri özetim 64-65,

 • Wu Liren, Yuan Chao, S., Xlangsen, Z.t Migzhe, Z., Dahe, X,, Zunhua, L., Sikun, R, Kegin, X,, ve H# ichu, R., 1983, Progress in researches on volcanok^ gy and chemistry of the Earth`s interior in China. XVIII. General Assembly of Hamburg,

 • Zanettin, B, s 1984, Proposed new chemical classification of volcanic rocks., Episodes 7/4,19-20,

 • Pertek-Demürek (Tunceli) Skarn Tipi Manyetit ve İlişkili Bakır Cevherleşmeleri
  Ahmet Sağiroğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Pertek Demürek`te skarn tipi Fe ve damar tipi Cu cevherleşmeleri bulunmaktadır. Skarn tipi Fe cevherleşmeleri kuvarslı diyorit-Keban mermerleri kontaklarında ve genellikle skarn oluşukları ile beraber bulunurlar. Kuvarslı diyorit sokulumu Keban Metamorfiklerinin Yüksekova Karmaşığı üzerine bindirmesinden sonra gelişmiş ve her iki birimi de kesmiştir. Skarnlaşma exoskarn ve endoskarn şekillerinde gelişmiştir. Skarn zonlarında cevher minerali olarak manyetit baskındır. Pirit daha az oranlarda ve kalkopirit ise çok az oranlarda bulunur, Bakır cevherleşmeleri Yüksekova Karmaşığı iferispdéki 14.5 m, kalınlığında ve silisifiye kmk ve çatlak zonlarında ağsı sıvamalar şeklinde bulunmaktadır. Bu cevherleşmeleri oluşturan hidroteımal çözeltiler kuvarslı diyoritten veya sokulum sırasında yan kayaçlardan türemiş olmalıdırlar. Bakır cevherleşmelerinin primer mineral topluluğukalkopirit+pirit şeklindedir. Yüzeye yakın kısımlarda limonit, bornit, idait, nabit bakır ve kovellin-kalkosin ikincil olarak gelişmiştir,

 • kalkopirit

 • Kuvarslı diyorit sokulumu

 • Skarn tipi manyetit

 • bornit

 • Altınlı, E., 1963,1:500 000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası» Erzurum, MTA Ankara, 138 s

 • Asutay, HJ., 1985S Baskil çevresinin jeolojik ve petrografik incelenmesi, A,(X Doktora tezi (yayınlanmamış). 156 s.

 • Avşar N,, 1983, Elazığ yakın kuzeydoğusunda stratiğrafik ve paleontolojik araştırmalar, F.Ü. Fen Bil. Ens,» doktora tezi, (yayınlanmamış), 84 s.

 • Bingöl, A.E, 1984, Geology of the Elazığ area in the Eastern Taurus region, Geology of the Taurus Belt, Ed: Tekeli, O. ve Göncüoğlu, M.C.f def MTA Ankara, 209-216.

 • Naz H., 1979» Elazığ-Palu dolayının jeolojisi, TPAO raporu no: 1360, (yayınlanmamış).

 • Picot, P. ve Johan, Z.» 1982, Atlas of ore minerals» Elsevier, Amsterdam» 458 s,

 • Ramdohr, P*, 1980, The ore minerals and their intergrowths» 2c, Pergamon Press, Oxford, 1205 s.

 • Ribbe» P.H., 1974, (ed.), Sulfide mineralogy, Min.Soc. Am» short course notes, c* 1, Lithocrafters, Michigan, 198 s.

 • Sağıroğlu» A,, 1986, Kızıldağ-Elazığ cevherleşmelerinin özellikleri ve kökeni, Jeoloji Mühendisliği, 29,13- 21.

 • Şaşmaz, A,, 1987, Billurik Dere (Elazığ) cevherleşmelerinin özellikleri ve kökeni, FÜ Fen Bil. Enst* Yüksek lisans tezi, (yayınlanmamış).

 • Tuna, E., 1979, Elazığ-Palu-Pertek dolayının jeoloji ince« lemesi, TPAO raporu No: 1362 (yayınlanmamış).

 • Yazgan, E.» 1984, Geodynamic evolution of the Eastern Taurus region Geology of the Taurus Belt, ed: Tekeli, O. ve Göncüoğlu, M.C.`de, MTA, Ankara.

 • Ulukışla-Çamardı (Niğde) Magmatitlerinin Petrografisi ve Jeokimyası
  Halil Baş Necdet Poyraz Dieter Jung
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Ulukışla-Çamardı çevresinde geniş bir alanda yayılım gösteren Ulukışla Çamardı magmatitleri güneyde Bolkarlar, doğuda Ecemiş koridoru kuzeyde Niğde masifi ve batıda Tuz gölü havzası ile sınırlıdır. Üst Kretasede bölgede kuzeye dalımlı bir dalma-batma zonu ve buna bağlı olarak okyanusal kabuk üzerinde magmatik yay gelişmiştir. Magmatitleri sokulum, subvolkanik, volkanik kayaçlar oluşturmaktadır. Volkanitlerin saha görünümleri lav akıntısı, pillow lav, akıntı breşi, dayk, tüf-tüfit şeklindedir. Volkanitler yer yer sedimanter kayaçlarla ardalanmalıdır. Magmatik kayaçlar diyorit-gabro, monzonit, bazalt-andezit, latitbazalt-latitandezit, laut, trakit bileşimlidir. Kayaçların kimyasal bileşimleri bunların magmatik yay ürünü olduklarını ve kısmen de mantodan etkilendiklerini göstermektedir.

 • dayk

 • monzonit

 • trakit

 • Niğde

 • Asutay, H,L, 1987, Baskil (Elazığ)çevresinin jelojisi ve Baskil magmatitlerinin petrolojisi: MTA Derg, 107,49^72

 • Atabey, E., 1988, 1:100,000 ölçekli açınsama nitelikle Türkiye jeoloji haritaları serisi, Kozan J19 paftası: MTA Genel Mdl, yayını, 12 s

 • Baş, E., Ayhan, A, ve Atabey» E,, 1986, Ulukışla-Çamardı (Niğde) volkanitlerinin bazı petroiojik ve jeokimyasal özellikleri: Jeoloji Müh. Derg., 26,27-34.

 • Baş, H. ve Temur, S.t 1991, Çiftehan^Koçak-Elmalı (Ulukışla-Niğde) yöresi demir, barit ve bakır oluşumlan: TÜBİTAK proj. No: TBAG 907,99 s

 • Blumenthal M, 1956, Yüksek Bolkardağın kuzey kenan bölgesinin ve batı uzantısının jeolojisi: MTA yayım, seri Ds 7» 179 s*

 • Chervais J.W*, 1982, Ti-V plots of the petrogenesis of modern and ophioMc tovas: Earth, and Planet Sei. Lett, 59,101418

 • Çevikbaş, A, ve Öztunalı, Ö., 1991» Ulukışla-Çamardı ÇNiğde) havzasının maden yatakları: Jeoloji Müh. Derg, 39,2240

 • Çevikbaş, A. ve Öztunalı, Ö. s 1992, Ulukışla Çamardı (Niğde) havzasının jeolojisi: 45. Türkiye Jeol. Kurultayı BüdM Özet» 58-59

 • Demirtaşlı E., Bilgin, A.Z. Erenler» D# , IşM ^ D.f Sanlı, V.» Selim, M. ve Turan» N.» 1973, Bolkar Dağlarının Jeolojisi: Cumhuriyetin 50, yılı Yerbilimleri Kong, Tebliğler Kitabı, 42-57

 • Demirtaşlı E. Turan, NL, Bilgin, A. Z. ve Selim» M.» 1983» Geology of the Bolkar Mountains: Geology of the Taurus Belt, Internat Symposium» Ankara» 125-142

 • Garcia, M., 1978, Criteria of the ancient volcanic arcs: Earth Sei. Rev. 14,147-165.

 • Görür, N., Oktay, F.Y., Seymen. 1. ve Şengör» A.M.C, 1984: Paleotectonic evolution of Üıe Tuzgölü basin complex, Central Turkey: Dkon» J,E. ve Rober son, A.H.F., cd.? sedimantery record of o NeoTethyan closure. The geological evolution of the Eastern Mediterranean, special puplication of the GeoL Soc, 17`de; Blackwell Sei. Puplic, Oxford, 77-111

 • Haskin, L.A., 1984, Petrogenetic modelling-use of rare earth elements; Henderson, P.f Ed., Rare earth geochemistry de: Elsevier, Amsterdam, 115-152.

 • Henderson, R, 1984, General geochemical properties and abundances of the rare earthelements; Henderson, P., Ed., Rare earth geochemistry de: Elsevier, Amsterdam, 1-32.

 • Irvine, T. ve Barağa W,R A 1971, A guide to the classification of the common volcanic rocks: Canad. J. Earth ScL, 8,523-548

 • İşler, F., 1988, Çiftehan (Niğde) voücanitierînin minerolojik, petrografik ve jeokimyasal incelemesi: Türkiye Jeol. Kurl. Bült., 31,29-36.

 • Jakes ve White, AJ-.Rvl972> Mojor and trace element abundance in volcanic rocks of orogenic areas: Bull. GeoL Soc. America, 83,29-39,

 • Joplin, O.A., 1968, The shoshonite association: a review: J. GeoL Soc, AusL, 15,275-294

 • Ketin, İ, ve Akarsu, L, 1965, Ulukışla Tersiyer havzasının Jeolojik etüdü hakkında rapor: TPAO raporu No: 339 (yayınlanmamış).

 • Momson, G.M., 1980, Characteristics and tectonic setting of the shoshonite rock assocation: Lithos, 13,97- 108

 • Mullen, E.D., 1983, MnQ/TiQ C a minor element discriminant for basaltic rocks of oceanic environment and its implications for petrogenesis: Earth planet. Sei, Lett, 62? 53-62

 • Oktay, F.Y., 1982, Ulukışla ve çevresinin stratigrafisi ve jeolojik evrimi: Türkiye JeoL Kur, Büit, 25, 15- 24

 • Özçelik, M., 1985, Malatya güneydoğusundaki Maden mağmatik kayaçlanmn jeolojisi ve teknotik ortamına jeokimyasal bir yaklaşım: Türkiye Jeol. Kur. Biüt, 28,19-34.

 • Pearce» J,A., 1975, Basalt geochemistry used to investir gate post tectonic environment on C)^rus: Tectonophysics, 25,41-67.

 • Pearce, J.A.» ve Cann, J.R., 1973, Tectonic setting of basic rocks determined using trace element analyses: Earth and Planet Sei, Lett, 19,290-300.

 • Peccerillo, A. ve Taylor, S.R., 1975, Geochemistry of Upper Cretaceous volcanic rocks from Pontic Chein, Northern Turkey: Bull. Volcano!; 39,557-569.

 • Prinz, M. 1967, Geochemistry of basaltic rocks, race elements, Hess, H.H. ve Poldervaart, A., ed,, Trace elements, Basalts da: Poldervaart Treatise on rocks of basaltic composition, Vol. 1, New York, 320- 345.

 • Streckeisen, A., 1967, Classification and nomenclature of igneous rocks: NJb. Mineral Abh., 107,144-220

 • Şengör, A.M.C ve Yılmaz, Y., 1981, Tethyan evolution of Turkey; A plate tectonic approach: Tectonophysics, 75,181-241

 • Taylor, S.R., 1969, Trace element chemistry of andésites and associated calc-alkaline rocks: In Procceddings of the andésite conference, State of Oregon, Dept of Geo. and Min., ındL Bull, 65,43-63

 • Taylor, S.R, ve White, A.J.R., 1969, Trace elent abuadances in andésites: Bull Volcano!,, 29,172-194.

 • Vallance, T.G., 1974, Spilitic degradation of a tholeiitic basalt: J. Petrol. 15,79-96

 • Wedepohl, K.H., 1975, The contribution of chemical data to assumption about the origin of magmas from the mande: Fortschritt. Minerai., 52 (2), 141472

 • Winchester, J.A, ve Floyd, P.A., 1977* Geochemical discrimination of different mapna series mû their diffe* rentiation products using immobile elements: Chemical GeoL, 20,325-343

 • Yazgan, E,, 1983, Geodynamic evolution of the Eastern Taurus region: Geology of the Taurus belt Internat Symposium, Ankara, 199-208.

 • Yetiş, C, 1978, Çamardı (Niğde ili) yakın ve uzak dolayının jeoloji incelemesi ve Ecemiş yanlım kuşağının Madenboğazı-Kamışlı arasındaki Özellikleri. Doktora tezi: İstanbul Ün*, 164 s. (yayınlanmamış)

 • Yetiş, C, 1983» New observations, on the age of the Ecemiş fault: Geology of the Taurus belt» Internat. Symposium, Ankara, 159-164

 • Ankara Güneyindeki Eymir Gölü`nün Batimetresi ve Taban Sedimanları
  Tevfik Kemal Türeli Teoman Nuriddin Norman
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Ankara`nın 15 kilometre güneyinde yer alan gömük menderesti eski bir nehrin kalıntısı olan Eymir Gölü`nün batimetresi ve taban sedimanları incelenmiştir. Göl tabanı hemen hemen düz olup, kenarları çanak şekillidir, Göl ortalarındaki en derin kısım 5,5 m olup, uçlara doğru yavaş yavaş sığlaşmaktadır. Taban çamurları, tabandan 20 cm. derinliğe kadar, muhtemelen biyolojik aktiviteden dolayı sedimanter yapılar içermemektedir. Sedimanlar gölü, özellikle her iki uçtan, asılı yük halinde doldurmaktadır. Gölün GB ve KD uçlarında tabanda silt hakimdir. Ayrıca alüvyon yelpazelerinin göl kıyılarına ulaştığı kenar kısımlarda kumlu çakıl, kum ve kumlu sitli dar zonlar bulunmaktadır. Geniş göl çukurunun ortasında yer alan sedimanlar çok ince süt ve kil boyutundadır. Tane boyu dağılımında boylanma parametresi "kötü/çok kötü" olup, yamukluk ve basıklık parametre değerleri göl içerisinde yersel değişiklikler göstermektedir. Mineroloji, yakın çevredeki litolojik özellikleri yansıtmaktadı. Taban sedimanlarındaki organik madde oranının gölün ortalarına doğru gidildikçe arttığı saptanmıştır,

 • batimetri

 • taban sedimanları

 • silt

 • Ankara

 • Başar, M,, 1970, Eymir Gölü çevresinin morfolojik, jeolojik ve bitki durumu hakkında: Jeomorfoloji Dergisi., 2,100-112.

 • Biscaye, P.E., 1965, Mineralogy and sedimentation of recent deep sea clay in the Atlantic Ocean and adjacent seas and oceans: GSAB., 76,803-832.

 • Çalgın, R., Pehlivanlıoğlu, H., Ercan, T., Şengün, M,, 1973, Ankara civarı jeolojisi hakkında rapor: MTA Rap. No; 6487

 • Erol, Ö., 1956, Ankara güneydoğusundaki Elma Dağı ve çevresinin jeoloji ve jeomorfolojisi üzerine bir araştırma: MTA yayınlan., D*9S Ankara,

 • Folk, R.L., 1980, Petrology of Sedimantary Rocks: Texas Hempiil`s, 182 s

 • Hamblin, W.K., 1962, X-ray radiography in the study of structures in the homogenous sediments: Jour» Sed, Petr., 32,201-210.

 • Johns, W.Ü., Grim, R.B., Bradley, W.F., 1954, Quantitative estimations of clay minerals by diffraction methods, Jour. Sed. Petr., 24,242-251.

 • Lahns E., 1948, Türkiye Göllerinin Jeolojisi ve Jeomorfolojisi hakkında bir etüd: MTA yayınları., B. 12, Ankara.

 • Müller, G„ 1967, Methods in Sedimentary Petrology: Heidelberg, 122 s,

 • Salomon, C.W., 1936, Ankara`nın su vaziyeti: Yüksek Ziraat Enstitüsü Çalışmaları., 20, Ankara.

 • Shepard, F.F., 1954, Nomenclature based on sand-silt-clay ratios: Jour Sed. Petr., 24,151458.

 • Thomas, D.L., 1972, Distribution composition and characteristics of the surfieial sediments of Lake Ontorio: Jour. Sed. Petr., 42,66-84

 • Türeli, T.K., 1985, Bathymetry and Bottom Sediments of Lake Eymir, South of Ankara: ODTÜ yüksek Msans tezi: 65 s,

 • Twenhofel, W.M., 1953, The sediments of Lakes Florence and Lucy, Central Florida: Jour, Sed, Petr,, 23, 272-279,

 • Bolkardağı Yöresi (Ulukışla/ Niğde) Çinko-Kurşun Yataklarının Jeokimyasal İncelemesi
  Sedat Temur
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Üst Permiyen-Triyas yaşlı Alt mermerler ve Bolkardağı mermerlerinin içinde yer alan Zn-Pb yatakları stratabaund ve epijenetik karakterlidir. Üst Paleosen - Alt Eosen yaşlı ve hidrotermal kökenli yatakların sülfürlü cevher damarlarında gözlenen ana mineraller pirit, galenit ve sfalerittir.` Sülfürlü cevher Örneklerinin yüksek Sb ve Ag konsantrasyonları ile Zn/Pb oranları yatakların hidrotermal kökenli ve oldukça yüksek oluşum sıcaklığına sahip olduklarını yansıtmaktadır. Konsantre pirit örneklerinin yüksek Co, Ni, Ti,Cu ve As değerleri ile Co/Ni oranlan ve Co-Ni-Mn ilişkileri, konsantre sfalerit örneklerinin yüksek Mn, Cu ve Fe ve konsante galenit örneklerinin düşük Sb değerleri de bu sonucu doğrulamaktadır. Ham sülfidli cevher örneklerinin Fe-Si, Ti-Fe, Cr-Fe, Si-Ca, Cr-Si, Cd-Zn, Âg-Pb ve Sb-Cu element çiftleri ile konsantre pirit örneklerinin Co-Ni, Co-Ti, Co-As, Ni-Ti} Ni-As ve Ti-As element çiftlerinin arasında kuvvetli derecede korelasyon ilişkisi bulunmaktadır.

 • çinko kurşun yatakları

 • sfalerit

 • pirit

 • galenit

 • Acar, E, ve Akınca, O., 1975, Harşit-Köprübaşı (Tirebolu) Cu-Pb-Zn Madenfnde Zn-Cd oransal bağlantısının istatistik yöntemlerle saptanması; Türkiye JeoL Kur, Bült,, 18, 1, 85-86

 • Al-Bassam, K.S., Hak, J, ve WatMnson, D.H., 1982, Con« tributîon to the origin of the Serguza lead-zinc-pyrite deposits, Northern Irak; Mineralium Deposita» 17, 133^149

 • Aslaner, M,, 1977, Türkiye bakır-çinko-kurşun yataklannın jeolojisi ve bölgesel smıflamasıyla plaka tektoniği yönünden Mclelenmesi; K.T.Ü. YayınL, No. 85, 70s.

 • Ayhan, A,, 1983, Aladağ yöresi karbonatlı Pb-Zn yataklarının kökeni: Türkiye Jeol. Kur# BttlL. 26, 2, 103-116,

 • Ayhan, A., Küpeli, Ş, ve Amstutz, G*C, 1992, Atatepe (Feke-Adana) yataklarının bitişiğindeki pirit oluşumlan; MTA Derg#î 113, (baskıda).

 • Baş, H, ve Temur, S,, 1992, Çiftehan-Koçak^Elmalı (Ulukışla-Niğde) yöresi demir, bant ve bakır oluşumlan; Türkiye Bil. ve Tek. Araş. Kur, projesi, Proje no: TBAG^007,100s.

 • Blumenthal, M.M.- 1956, Yüksek Bolkardağ`ın kuzey bölgelerinin ve uzantılarının jeolojisi; Maden Tet. Ar, EnsL Yay,, Seri D, No 7,179 s.

 • Cornalius, S, ve Hurlbut, J.R,, 1982, Mnemloji; (Çev, K, İnan ve E, Tanyolu), Doyuran Matbaası, İstanbul, 2, 315 s.

 • Çalapküİu, F., 1978, Bolkardağ bölgesinin jeolojik evrimi; Türkiye JeoL Kur. 32 Bilimsel ve Teknik Kurultayı Bildiri Özetleri, 7-8.

 • Çalapkulu, F., 1978 a, Bolkardağı Pb^Zn-Ag-Au Maden yatakları; Türkiye Jeol. Kur. 32. Kurultayı Bildiri Özetleri, 58-59

 • Çalapkulu, F., 1980, Horoz Granodiyoriti`nin jeolojik incelemesi; Türkiye JeoL Kur, Bült., 23,1? 59-68.

 • Çalapkulu, F., 1981, Les observation sur la tectonique des plaques dans la Region de Bolkardağ (Turquie); Sixth colloquium on Geology of the Aegean Region, Pin Reis International Contribution Series, PubL No: 2, Second ed. (Ed: E, Izdar ve R Nakoman). 81-97.

 • Çevrim, M„ Echle, W. ve Friedrich, G„ 1986, Aladağlar`da paleokarslaşmaya bağlı Zn-Pb mineralizasyonu; Türkiye Jeol. Kur, Bult,, 29,1,27-42

 • Demirtaşlı, E., Bilgin, Z,, Erenler, R, Işıklar, S., Sanlı, D#î Selim, M, ve Turhan, NM 1973, BoMr Dağlan`mn jeolojisi; Cumhuriyetin 50, yılı Yerb. Kong., Maden Tet ve Ara. Enst Der.5 12,42-67,

 • Gül, N. ve Erler, A,5 1983, Masif sülfîd yataklarmdıüd piritlerin karakteristik iz element içerikleri; Türkiye Jeol Kur. BOİL, 26,2,145-152.

 • Gümüş, A., 1964, Important lead-zinc deposits of Turkey; Sympsium on mining geology and the base metals, UNESCO, Ankam, 155465.

 • Hak, J. ve Novak, F„ 1970, Zoning and vertical extent <& the ore mineralization in the Kutna Hora ore district Problems of hydrotermal ore deposition; The origin, evolution and control of ore-forming fluids (Ed.: Z. Pauba ve M. Stemprok), E, Scnweizerbart`sche Verlagbuchhandlung, Stuttgart, 164-167.

 • Hoagland, A.D., 1976, Appalachian zinc-lead deposits; Handbook of strata-bound and stratiform ore deposit* (Ed.: K. H. Wolf), Elsevier, Amsterdam, 6,495-534.

 • İşgüden, O„ 1970, Bolkardağ Maden sahası tektonik etüdü; Etibank Raporu, Rap. No 463,125 s.

 • Kuşçu, M., 1983, Göktepe-Ermenek (Konya) yöresinin jeolojisi ve Pb-Zn yataktan; Selçuk Ünlv, Fen BÜ. Enst. Doktora Tezi, Konya, 181 s.

 • Lambert, I. B., 1976, The MeArthur zinolead-silver deposits, Features, metallogenesis and comparisons with some other stratiform ores; Handbook of strata-bound and stratiform ore deposits (Ed.: K,H, Wolf), Elsevier, Amsterdam, 6,535-585

 • Mercer, W,, 1976, Minor elements in metal deposits in sedimantary rocks, A review of the recent literature; Hand» book of strata-bound and stratiform ore deposits (Ed.: K.R Wolf), Elsevier, Amsterdam, 4,396-425.

 • Önal, M, Tuzcu, N. ve Helvacı, C, 1991, Geological setting, mineralogy and origin of the Cafana (Malatya) ZB Pb sulfide and carbonate deposit, eastern AnatoHa, Tur« key; International Earth Sciences Congress on Aegean Regions (Ed: MY. Savaşçın and A.H. Erond), V-l, 52- 59.

 • Raiswell, R, ve Plant, J., 1980, The incorporation of trace elements into pyrite during diagenesis of black shafak Yortehire, England; Econ. GeoL, 75,684-699,

 • Temur, S,, 1986, Horzum (Kozan-Adana) yöresi piritli ZnPb yataklarının jeolojik, petrografik ve jenetik incele« mesi; Selçuk Üniv. Fen Bil. Enst, Doktora Tezi, 253 s

 • Temur, S., 1989, Bolkardağı (Ulukışla-Niğde) yöresi ZnPb yataklarının incelenmesi; Selçuk Üniv. Araş. FoÄ Projesi, No: 659,120 s,

 • Temur, S,, 1991, Bolkardağı (Ulukışla-Niğde) yöresi Zn» Pb yataklarının jenetik özellikleri; Çukurova Üniv. Müh.-Mim, Fak. Jeo. Mühen. Böl, Ahmet Acar Jeoloji Sempozyumu, Bildiriler, 191498

 • Temur, S,, 1991a, Bolkardağı (Ulukışla-Niğde) yöresi ZnPb yataklarının mineralojik incelemesi: Maden Tet. Ara. Derg., 112,74-81

 • Udupaşa, G., 1984, Iron sulfides in sediniantary rocks, Some occurences in Romania; Syngenesis and epigenesis in the formation of mineral deposits (Ed»# A# Wauschkuhn, C, Kluth ve R.A, Zimmerman!^ Springer-Verlag, Berlin, 28-35.

 • Wedepohl, K.H, vc Brehler, B., 1969, Zinc; Handbook of geochemistry (ed.: K.H. Wcdcpohl), Spfinger» Verlang, Berlin, 30,108 s

 • Wedepohl, K.E, Sahi, K, ve Doe, B.R., 1970, Lead; Handbook of geochemistry (Ed: K.H. Wedepohl), SpringerVertag,Berlin,82, Ills.

 • Avnik (Bingöl) Metamorfik Manyetit Oluşuklarının Jeokimyası, Jeoistatistiksel İncelenmesi ve Kökenlerinin İrdelenmesi
  Hüseyin Çelebi
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Avnik`te yer alan metamorfik manyetit oluşuklarının incelendiği bu araştırmada, özellikle demir grubu iz element biriklerinden, istatistiksel dağılımlarından ve ilişkilerinden yararlanılarak yatağın kökeninin tartışılması amaçlanmaktadır. Jeokimyasal inceleme sonuçları Sn`in 33, Fe`in 13, Pb`nin 10 V ve Mo`nin 6, Cr ve Ni`in de 2 defa Clarke değerlerine göre zenginleştiklerini, buna karşın Al`in 48, Cu`ın 6, Mg`un 4, Ti`ın 3 ve Mn`ın da 2 defa seyreldiklerini göstermiştir. Burada özellikle Cr ve Ni`in zenginleşmeleri magmatik intruziv oluşum tezini desteklemektedir. Elementlerin istatistiksel dağılımlarında, Cr, Mo ve V dışında, tüm elementlerde logaritmik normal dağılım gözlenmiştir. Bu sonuç da magmatik kökeni destekleyen önemli bir ipucu sayılmaktadır. Korelasyon ve regresyon analizleri Co-Zn, Pb-Zn, Cr-(Ni+V) ve Mo-Mo/Sn ile Mg-Mg/Co çiftleri arasında belirgin pozitif korelasyonlar vermektedir. Bu ilişkilerde magmatik bir ayrışma da gözlenmektedir, Çıkan bu sonuçlar doğrultusunda Avnik apatitli manyetit yatağı intrüziv magmatik bir yatak olarak tanımlanmıştır.

 • manyetit

 • magmatik intruziv oluşum

 • Jeokimya

 • Bingöl

 • Ahrens, L,H., 1954a, The lognormal distribution of the elements (1), Geochim. et Cosmochim. Acta 5,49-73

 • Ahrens, L.HL, 1954b, The lognormal distribution of the elements (2), Geochim. et Cosmochim, Acta 6, 121-131

 • Ahrens, L*H, 1966, Element distribution in spesific igneous rocks-VIII, Geochim. et Cosmochim. Acta 30,109-122.

 • Çelebi, H., 1986, Die Genese der Magnetit-Apatit-Lagerstaette Avnik, Prov, Bingöl/Ost-Türkei und ihre wirts- ^ chaftsgeologische Bewertung, 214 s» yayınlanmamış doktora tezi? Berlin Tetaıik Üniversitesi,

 • Çelebi, H, 1989, Ansätze zur rohstoffwirtschaftlichen Bewertung der Magnetit-Apatit-Lagerstätte Avnik/ÖstTürkei.Erz-metaU 42 (2), 78-85.

 • Çelebi, HL, 1992, Geochemie des metamorphen Fluorapatits von Avnik, Ost-Türkei. Chemie der Erde 52,115429.

 • Clarke,EW,ve Washington, HLS„1924, The composiüon of the earth`s crust Mason, B* ve Moore, CB,, 1985, Gnmdzüge der Geochemie`de: Enke Verl., Stut^art, 340 s

 • David, M,, 1977, Geostatisücal ore reserve estimation. Elsevier ScientJPubLCamp.3d.2, Amsterdam, 364 s

 • DPT (Devlet Planlama Teşkilatı yayınliynn), 1988, Demir Çelik Hammaddeleri, DPT yayın no,: 2126, Ankara, 250 s.

 • Erdoğan, B„ I9825 Bitlis MasiJïnde Avnik (Bingöl) yöresinin jeolojisi ve yapısal özellikleri. Yayınlanmamış doçentlik tezi, 106s„ Dokuzeylüİ Üniv,, İzmir.

 • Erdoğan, B. ve Dora, O, (X 1983, Bitlis Masifi apatitli demir yataklarının jeolojisi ve oluşumu, TJK Bülteni, C. 26, 133-144.

 • Erdoğan, B,, Dora, O. Ö., ve Helvacı, C, 1981, Avnik (Bingöl) yöresi apatitli demir yataklarının jeolojisi ve oluşumu. Yayınlanmamış rapor, Dokuzeylül Univ., İzmir, 80 s,,

 • Frietsch, R,, 1978, On the magmatic origin of the iron ore of Kirana type. Econ. Geol. 73,478-485.

 • Frutos, J. J. ve Oyurzun, M. J., 1975, Tectonic and geochemical evidence concerning the genesis of El Laco magnetite lava flow deposits, Chile. Econ. Geol. 70, 988-990.

 • Goldschmidt, V, M„ 1937, The principles of distribution of chemical elements in minerals and rocks. Rosier, H, J, ve Lange, H., 1976. Geochemische Tabellen`de: Enke Verl., Stuttgart, 674 s.

 • Hegemann, E ve Albrecht, F„ 1954, Zur Geochemie oxydischer Eisenerze. Chemie der Erde 7,81-103,

 • Helvacı, C, 1983 Bitlis Masifi Avnik (Bingöl) Bölgesi metamorfik kayalarının petrojenezi, TJK Bülten, C, 26, 117-132.

 • Helvacı, C, 1984a, Bitlis Masifi Avnik (Bingöl) yöresi apatitli demir yataklarının oluşumu, Jeol, Müh, 19,33-51

 • Helvacı, C, 1984b. Apatit-rich iron ore deposits of the Avnik (Bingöl) region, southeastern Turkey. Econ. Geol. 79,354-371.

 • Helvacı, C. ve Griffin, W, L,, 1983a, Rb-Sr geochnonology of the BiUis Massif. Avnik (Bingöl) area, S,E, Turkef. GeoL Soc* London Spec. PubL 13,225-265

 • Helvacı, C. ve Griffin. W. U, 1983b. Metamorphie feldspatization of metavoleanics and granitoids, Avnik Area, Turkey. Cotr. Miner. Petrol. 83,309-319

 • Mason, B., ve Moore, C B., 1985, Grundzüge der Geochemie. Ferdinand Enke Veri, Stuttgart, 340 s.

 • Ringwood, A. E., 1955, The principles governing trace element distribution during magmatic crystallization Geochim, et Cosmochim. Acta 7 part I: The influence of electronegativity, 189-202.

 • Rodionov, D. A., 1964, Distribution functions of the element and mineral content of igneous rocks. Schroll, HI, 1976, Analytische Geochemie ll`de: Enke Verl., Stuttgart, 374 s.

 • Rosier, H, J, ve Lange, H., 1976, Geoehemisehe Tabellen, Enke Veri,, Stuttgart, 675 s.

 • Scharbert, H, G„ 1984, Einführung in die Petroiogie und Çjğochemie der Magmatite I. Franz Deuticke Verl., Wien, 312 s

 • SchrolL, E,, 1976, Analytische Geosehemie II. Enke Verl., Stuttgart, 374 s,

 • Smirnov, S, I„ 1963, Statistical distribution of the concentrations of elements in natural waters. Schroll, E., 19%, Analytische Geochemie ITdeiEnke Verl,?Stuttgart,374 s

 • Taylor, S.R., 1964, Aundance of chemical elements in the continental crust: a new table. Mason, B, ve Moore, C B., 1985. Grundzüge der Geochemie`ae: Enke VerL, Stuttgart, 340 s.

 • Wedepohl, K, H., 1956, Untersuchungen zur Geochemie#s Bleis. Geochïm. et Cosmochim. Acta 10,69-148.

 • Whittaker, E. ve Muntus, R, s 1970, Ionic radii for use in geochemistry. Rosier, H, J, ve Lange, H., 1976, Geochemische Tabellen`de: Enke Verl5 Stuttgart, 675 s

 • Young, E. Y., Myers, A. T., Munson, E., L., 1969, Mineralogy and geochemistry of fluorapatite from Cerro de Mercado, Durango/Mexico. US Geol Survey Prof, P 650-D, 84-93.

 • Bayburt ve Kop Dağları (KB Erzurum) Yöresindeki Calpionellid Biyozonları (Üst Jurasik-Alt Kretase)
  Aşkin Burşuk
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışmada Bayburt İli doğusu ile Kop Dağları`nda yüzeyleyen ve Üst Titonîyen-Valanjiniyen zaman aralığını simgeleyen Calpionellidae Familyası incelenerek biyozonlar ayırtlanmış ve "Standart Calpionellid Zonlan" ile karşılaştırılmıştır. Doktora ve Doçentlik çalışmalarımda ölçülen stxatipafi kesitlerinden elde edilen örnekler incelenerek: Crassîcollarîa, Calpionella, Calpionellopsis ve Caipioneilites olmak üzere dört adet Menzil Zonu; Crassicoİİaria intermedia (A), Caipionella alpına (B)? Calpionella elliptica (C), Calpionellopsis simpIex-Calpionellopsisablonga (D) ve Calpionellites darderi (E) olmak üzere beş adet Bolluk Zonu; AJ-A2-A-J* Bj-B2? D1-D2-D3 ve %"E^2 olmak üzere de on adet Alt Zon ayırtlanmış ve tanımlanmıştır. Calpionellid biyozonlarının saptanmasında, bu grubun filojenetik evrimi önemli olduğundan biyozonlardaki tür toplulukları belirtilirken, türlerin değişen özelliklerine de değinilmiştir. Telhisin çeşitli bölgelerinde bugüne kadar yapılan çalışmalar bir dünya haritası üzerinde gösterilmiştir. Bu araştırmada, Calpionellites darderi (E) Bolluk Zonu ilk olarak Ej-E2 alt zonlanna bölünerek incelenmiş v* Tethis`deki bazı lokaliteler ile çalışma alanındaki biyozonları karşılaştıran bir tablo hazırlanmıştır. Planktik fosillerden olan Calpionellidlerin Tethis`deki paleocoğrafik dağılımından, bu grubun batiyal zonun derin ve ılık sularda yaşadıkları anlaşılmaktadır. 

 • Standart Calpionellid Zonları

 • Planktik fosiller

 • biyozon

 • Bayburt

 • Ağralı, B.-Akyol, E., 1965S Preuves palynologiques de l`existanee du Dogger dans le region de Bayburt» Bull Min. Res, Exp. InsL Turkey, n. 65, p.45-57

 • Ağralı, B.-Akyol, E., 1966, Etude palynologique de ttois veines de Charbon dans le Jurassique de KeMtBayburt. BulL Jeol. Sec, Turkey, vJO, n.1-2, PJ59-162

 • Allemann, F„ 1970, Bemasian Calpionellids in Southern Spain, Abs. IL Plank, Conf, s Rome 1970

 • Allemann, F.-Catalano R.-Fares, F.-Remane, J.? 1971, Standard Calpionellid Zonation (Upper TithonianValanginian) of the Western Mediterranean rovinca Province. Proceed. II. Plank. Conk, Roma 1970, v.H,p,1337-1340.

 • Allemann, EfGrün, W.,Wiedmann, J.1973, The Bemasian of Caravaca (Prof, of Murcia) in the subbetic zone of Spain and its importance for defining this stage and the Jurassic-Cretaceous boundary. Coll, Limite Jurass.-Cret., Lyon, Neuchatel, Mem, B.R.G,M., 14- 22.

 • Altınlı, EM 1943^ Etude Géologique de la chaîne cotiere entre Bandırma Gemlik, Rev. Fas* Sei. Univ, Istanbul, v,VIII, p. 1*76

 • Azema, J.^Magne, J,#Signai, J.f 1966, Sur le presence du genre Colomiella Bonet (Calpionelles) dans Test des Cordillères Betiques, Espagna méridionale, CR.Acad, Sc. Paris, Ser. D, L263, p.1062-1064

 • Badaluta, A,, 1973, Biostratigraphie des formations du Tithonique-Valanginien et la Limite JurassiqueCrétacé dans le Banat occidentale (Roumanie)* Coll. Limite Juras.-Cret., Lyon, Neuchatel, Mem. B.R.G.M., p.23-28

 • Bassoullet, J,PvBergougnan, H^Enay, R,, 1975, Reparution des faunes et faciès Liasiques dans l`est de la Turquie, region du Haut Euphrate. CR,Acad. Se. Paris, t,280, Ser.D, pJ83-586

 • Bernouilli, DvHsü, K.J., 1978, Genesis of the Tethys and the Mediterranean. Init, Rep, of the Deep Sea Drill. Proj,, v.XLII, n.IVf p.943-949

 • Bonet, F., 1956, Zonification microfaunistica de las calizas Cretacicas del este de Mexico. Boll. Asoc, Mex* Gologos Petroleros, v, VIII, n,7-8, p.3

 • Borm, K,, 1965,, 1965, Das vorkommen der Gattung Chitinoidelia Doben, 1962 im Oberjura der Westkarpaten, GeoL Sbor„ v.XVI, n,L 1, p.3-5

 • Borza, KL, 1969, Die mikrofazies und mikrofossilen des Öberjuras und der Unterkreide der Klippenzone der Westkarpaten, Verl. Slov. Akad, Vied. Bratislava, 302 pp,

 • Brönnimann, P., 1953» On the occurence of Calpionellids in Cuba. Eel. GeoLHelv., v.46, p.263-268

 • Burşuk, A., 1979, Kop Dağlarında İkinci Zaman Mikropaleontolojisi. Doçentlik tezi» K.T.Ü, Matbaası, Tmbzon.

 • Burşuk, A., 1973, Bayburt Yöresi`nin mikropaleontolojik ve stratigrafik irdelemesi. Doktora tezi, K.T.Ü. Matbaası, Trabzon

 • Burşuk, A., 1981, Aşkale-Baykurt Yöresinde (KB Erzurum) Calpionellid Biyozonlan* K.T.Ü* Yer Bil. Derg,, Jeoloji, Cilt I, sayı 1, s, 21-28

 • Cadisch, J,, 1932, Ein beitrag zum Calpionellen problem. GeoL Rund,, Band XXIII, p,241-257

 • Catalano, R.,Liguori, V., 1970, Faciès a Calpionelle délia Sicilia Occidentale. Proceed. IL Plank. Conf., Roma 1970, v.l,p.l67-209.

 • Colacicchi, R., 1964, Le faciès di transizione délia Marsica nord-Orientale: I. Serie délia serra sparvera a délia Rocca di Chiarano. Geol, Rom,, v.III, p.93-124

 • Colom, G., 1934, Estudios sobre las Calpionelas. BoL Soc. Esp.His.Nat., tXXXIV, Lam. XXX-XXXÏÏ, p.39-388.

 • Colom, G,, 1948, Fossil Tintinnids loricated Infusoria of the order of the Oligotricha. Journ-Paleont., v.22, n.2, p.233-263.

 • Colom, G,, 1955, Jurassic-Cretaceous pelagic sediments of the Western Mediterranean zone and the Atlantic area, MicropaleonL, v.l, n,2, p. 109-124.

 • Colom, G^Castany, GvDeiga, M,Df , 1954, Microfaunes pelaguique (Calpionelles, Fissuriens) dans le NE de la Berberle. Bull, Soc, GeoL Fr„ Ser, 6, t,3, p.517- 534.

 • Cuvillier, J. Barreyre, M., 1964, Presence de Tintinnoidiens dans le Viseen des Asturies, Rev» Micropaleont., v.7,n.l,p.80-81.

 • Delga, M,D.,Gutnic, M., 1966, Calpionelles du Taurus sud-Anatolien (Turquie). C.R. Acad. Se, Paris, Ser. D, t.262, p. 18364839.

 • Delga, MD., Jaffrezo, M, 1973, Reflexions sur les Calpionelles de Test des Pyrenees Françaises, Rev, Micropaleont.» v.15, n.2» p.57-62,

 • Doben, IL, 1963, Über Calpionelliden an der Jura/Kreide grenze. Mitt. Bayer. StaatsammL Paiaeont Hist. Geol., v.3,p.35-50.

 • Dodona, E.,Meço, S. Xhomo, A., 1973, La limite Jurassique-Cretace en Albanie possibilité actuelle de son etude, Colt Limite Juras.-Cret., Lyon, Neuehatel, Mem, B,RG,M., p,29-38,

 • Dragastan, Ö.jMutiu, R. Vinogradov, C, 1973, Les zones micropaleontologiques et la limite JurassiqueCretace dans les Carpates Orientales (Monts de ttoghimas) et dans la plate-forme Mœsienne. Cool. Limite Juras.-Cret s Lyon, Neuchatel, Mem. B.R.G.M., p. 187-203.

 • Dufaure, P., 1958, Contribution a l`étude stratigraphique et micropaleontologique du Jurassique et du Neocomien de L`Aquitaine a la Provence, Rev, Micropaleont., v.l,n,2fp.87-115.

 • Echols, J.R.^Fowler, A,G*, 1973, Agglutinated tintinnid loricae from some Recent and Late Pleistocene shelf sediments. Micropaleont., v,19, n.4f p.431-443

 • Edgell, H,, 1967, Calpionellid Stratigraphy and the Jurassic-Cretaceous boundary in south-east Iran. Coll. Juras. Luxemburg, 1967, Mem. B,R*G*M», (1971),p.231-247.

 • Eicher, D.L., 1965, Cretaceous Tintinnids from the Western interior of the United States. Micropaleont» v,llfn.4,p.449-456.

 • Fares, F. Lasnier, J., 1971, Les Tinünnogdiens fossiles, leur position stratigraphique et leur reparution en Algérie du nord. Proceed. IL Plank, Conf, Roma 1970, Sec. Micropaleont,, p.539-554.

 • Filipescu, M.G., Dragastan, CX, 1963, Resturi de Tintinnidae in depozitele Tithonice si Neocominene din R.P.Romina» Acad* Rep. Popul. Romîne, SecGeol. Geogr., v.8, p.333-356.

 • Filipescu, M.G., Dragastan, O., 1970, Une novelle espèce de Tmünnopsella du Valanginien Calâtes Meridionales-Banat (Roumanie). Rev. Micropaleont,, V.12, n.4f p.234-236.

 • Gattinger, T.E., 1961, 1/500000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası* M.T.A, Yayınları, Ankara

 • Gianotti, A,, 1958, Deux faciès du Jurassique Supérieur en Sicile. Rev. Micropaleont., v.l, p.38-51.

 • Hegarat, G.^Remane, J., 1968, Tithonique Supérieur et Beniasien de L`Ardeche et de L`Hérault correlation des ammonites et des Calpionelles. Geob. (Fac.Sc.Lyon), n.l, p.7-70.

 • Hennés, J.J., İ966, Tintinnids from the Silurian of the Betic Cordilleris, Spain, Rev, Micropaleont., v.8, n.4,p.211-214.

 • Jansa, L.F. Remane, J. Ascoli, P*, 1980, Calpionellid and Foramirüferal-Ostracod biostratigraphy at the Jurassic-Cretaceous boundary, offshore Eastern Canada, Riv. ItaL Paleont, n.86, p.67-126.

 • Keün, L, 1950, Bayburt Bölgesinin Jeolojisi hakkında. LÜ.EF. Mecm.? Seri 3, Cilt XVI, Sayı.2.

 • Ketin, L, 1950, Erzincan-Aşkale arasındaki sahanın (1/ 100000 lik 46/4 ve 47/3 paftalarının) jeolojisine ait memuar. 22 Ekim 1950 MXA. Raporu, Ankara.

 • Lupu, M., 1974, Observatii privid limita JurassicCretacic, studiata pe baza asociatiilor de Tintinnide, in provincia Pinar del Rio (Cuba). Inst. GeoL Geofiz, Dari Seama Şedintolor, Roman, (1975), v.61, n.4,p.l61-179.

 • Murgeanu, G.-Filipescu, M., 1937, Sur la présence des Calpionella dans les dépots Jurassiques et Crétaciques de Roumanie. CR.Inst. Géol. Roum., n.2, p.50-54.

 • Nemmi, L.-Salaj, J., 1973, Le Berriasien de Tunisie. Succession de faunes d`Ammonites, de foraminiferes et de Tintinnoidiens. Coll. Limite Juras.-Cret,, Lyon, Neuchatel, Mem. B.R.G.M., p.58-67.

 • Otkun, G,, 1942. Anadolu`da birkaç Liyas yatağmın paleontolojik tetkiki, M.T.A. Dergisi, n.8, Seri B, Sayfa41.

 • Pop, G., 1976, Tithonian-Valanginian Calpionellid Zones from Cuba, Inst, GeoL Geofiz, Dari Seama Şedintolor, Roman, (1974-1975), v,62, p,237- 266.

 • Prestat, B,, 1970, Presence du Colomiella Bonet (Calpionellidae) dans le Crétacé Inférieur de Somalie et d`Iran, 4, Collog, Africain micropaléont., 1970, Nice, Lab. Géoi. Sédiment. Univ. (1973), p.314- 316.

 • Remane, J., 1962, Zur Calpionellen Systematik, Neue Jb* GeoL Palaeont Mh„ 1962, v.I, p.8-24.

 • Remane, J., 1963, Les Caipionelies dens les couches de passage Jurassique-Cretace da le fosse Vocontienne, Trav, Lab, GeoL Grenoble, n,39, p,25-82,

 • Remane, J., 1964, Untersuchungen zur Systematik und Stratigrahie den Calpionellen in den Jura-Kreide Ip-enz schicten des Vocontischen Troges, Palaeontographiea (A), v,123, p,l-57

 • Remane, J,, 1964, Über zwei interessante deformations typen bei Calpinellen-Gehaeusen (Protozoa Tintinniana?), Neue Jb, GeoL Palaeont» Mh„ 1964, v,II, p.664-672.

 • Remane» L» 1967» Les Possibilités actuelles pour une utilisation straügraphique des Caipionelles (Protozoa Incertae sedis» Giliata?), Proceed, L Intern, Conf, Plank, Microfossils, Geneva 1967» v.11, p, 559- 573.

 • Remane» h, 1971» Les Caipionelles: Protozoaires planetoniques des mers Mesogeennes de l`Epoque Secondaire. Ext Ann, Gueb,, 47 année, p, 369-393

 • Remane, J., 1985, Calpionellids. Plankton Stratigraphy, ni, 1032, p.555-572, Cambridge University.

 • Sayyab, A,, 1967, Stratigraphy of the Cretaceous-Jurassic contacts at Iraq and neighbouring area. Coll. Juras, Luxemburg., 1967, Mem. B.R.G.M., n.75, p,695- 700.

 • Seyed-Imami, K,, 1973, Jurassic-Cretaceous boundary in Iran. Coll. Limite Juras.-Gret, Lyon, Neuchatel, Mem,, B,R,G,M„ p,77-83.

 • Tansel» I., 1980, Nallıhan ve dolayının biyostratigrafi incelemesi. Hacettepe Ünive. Yer.BiLEns, Yaym Organı, c.5-6, s,31-47,

 • Thıerstein^ H,R„ 1973, Calcareous nannoplankton biostratigraphy at the Jurassic-Cretaceous boundary. Coll. Limite Juras,~Cret„ Lyon, Neuchatel, Mem. B,R,G,M„ p,S4~94.

 • Toker, Y„ 1975, Sorgun Çayı boyunca Nallıhan Bölgesi Kretase stratigrafisi. TÜBİTAK V, Bilim Kongr, Tebliğ Özetleri, 29 Eylül-2 Ekim 1975, İzmir, s,266«267

 • Trejo, M,, 1973, Les Tintinidos Mesozoicos de Mexico. Coll. Limite Juras. -Cret., Lyon, Neuchatel, Mem, B,R.G.M„p,95~104.

 • Trejo, ML, 1980, Distribucion estratigrafica de los Tintinnidos Mesozoicos Mexicanos. Rev. Inst Mex, Pet.,v.l2,p.4-13.

 • Vassœvitch, N., 1936, Les roches a Calpionella Lorenz du Caucase et de la Crimée, CM, Somm, Sean. Soc. GeoL Famce.pjeS-169.

 • Vincent, E., 1980, Calpioneliid from the Upper Jurassic and Neocomian of Deep Sea Drilling Project site 416, Moroccan Basin, Eastern North Atlantic. Init. Rep, of the Deep Sea Drill, Proj., v.L, n.IV, p.439- 465.

 • Vyalov, Ö.S.-Linetskaya, L,V,, 1960, Fossil Infusoria from the Mesozoie of the Carpathians. (Translation! of) Doklady Akademii Nauk SSSR, v.131, n.6, 1960.P.1407-1409.

 • Wedding, H,, 1963, KeMt hatü jeolojisine ait düşünceler ve Kelkit-Bayburt (Gümüşhane) çevresindeki Jura stratigrafisi, M,T,A, Mecm#î s,6i s sah,30-37

 • Ordu-Ünye-Fatsa-Aybastı Yöresindeki Altın Aramalarına Çok Değişkenli İstatistik Yöntemlerinin Uygulanması ve Jeokimyasal Yorumu
  Necati Tüysüz
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Epitermal altın açısından potansiyel bir bölge olan Ordu-Ünye-Fatsa-Aybastı arasındaki kısımda daha önce saptanan alterasyon sahalarından alman 165 kay aç örneğinin analiz sonuçları irdelenmiştir. 11 elementin analizi yapılmıştır, Bu çalışmada, analiz sonuçlarına regresyon ve Ana Bileşenler Analizleri gibi çok değişkenli istatistiksel yöntemler uygulanarak anomali sahalarının belirlenmesi ve cevherleşmeler dışında bu anomalilere etki eden yan kayaç faktörünün etkisinin yok edilmesi amaçlanmıştır, Yan kayaç faktörünün dışlanmadığı ilk durumda, altının hiçbir elemente bağlı olmaksızın tek fazda ve sadece Fatsa-Tepeköy civarında oluştuğu görülmüştür. Ancak, regresyon analizleri sonucu yan kayaç faktörü veri setinden ayrıldığında, altının 3 ayrı fazda ve başka yörelerde de yoğunlaştığı anlaşılmıştır. Altın Fatsa-Zaviköy`de 2 ayrı fazda, ilk olarak bazı metallerle birlikte ikinci olarak da epitermal olarak oluşmuştur. Altın, Tepeköy`de ise aynı şekilde baz metallerle birlikte bulunurken, ayrıca muhtemelen geç evre silis damarlarına bağlı olarak da oluşmuştur. Bu sahalara ek olarak Korgan yöresinde de bir anomali sahası belirlenmiştir.

 • altın

 • regresyon

 • silis damarları

 • epitermal

 • Bonham, G, F., Rogers, P. J, ve Ellwood, DJ,, 1987, Cathchment basin analysis applied to surficial geochemical data, Gobeguid Highlands, Nova Scotia: J. Geochem, Explor., 29 (1-3), 259-278.

 • Çınar, S., Yazıcı, E.N., Doksanbir, T., Boğuşlu, M,, Genç, t, Yağcı, A,, Yıldırım, K., 1987, OrduUlubey-Perşembe-Fatsa`yörelerinin jeolojisi ile maden zuhurlarına ilişkin rapor: MTA Rap* No (8452), (yayınlanmamış).

 • Draper, N. R. ve Smith, H., 1966 Applied regression analysis: Wiley, New York, NY, 407 s.

 • Gaxrett, R.G., 1989, The chi-square plot, a tool for multivariate outlier recognition: J, Geochem. Explor,, 32 (1-3), 319-342.

 • Gedikoğlu, A,, 1978, Harşit Granit Karmaşığı ve Çevre Kayaçlan (Giresun-Doğankent): Doçentlik tezi, K.T.tX Trabzon (yayınlanmamış).

 • Gedikoğlu, A., Pelin, S, ve Özsayar, T,, 1982, Gölköy (Ordu) Yöresinde Bir Paleokaldera ile Cevherleşmelerin Konumu Arasındaki İlişkiler: K.Ü. Yer Bil. Der., cilt 2, sayı 1-2,117-130.

 • İğdır, İ. ve Kahraman, î., 1974, Ordu-Fatsa-Zaviköy yöresinin 1/10,000 ölçekli jeoloji raporu: M.T.A. Derleme No. 6786,57 s. (yayınlanmamış).

 • Marcotte, D* ve Fox, J.S., 1990, The Schcfferville area: multivariate analysis and variography used to enhance interpretation of lake sediment geochemical data: J.Geoehem, Explor,, 38,247-263.

 • Rose, A.W., Dahlberg, E.G. ve Keith, M.L., 1970, A multiple regression technique for adjusting background values in stream sediment geochemistry: Econ. GeoL, 65 (2), 156-165.

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle