Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1970 NİSAN Cilt 13 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Petrol Arama Amacıyla Uygulanan (Offshore Drilling) Tekniği Hakkında
Kemal Lokman
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Tebliğde, petrol arama amacı ile memleketimizde de uygulanan "Offshore-Drilling", deniz içinde sondaj yapma ameliyesinin bütün dünyadaki önemi ve bu hususta bütün milletlerin ve dev petrol şirketlerinin astronomik rakamlarla ifade edilebilen, muazzam yatırımlar sarfetmek suretiyle denizlerde petrol ve tabiî gaz araması yaptıkları ve bu uğurda şirketlerin birbiriyle olan amansız ve merhametsiz rekabetleri ve çalışmasının müsbet, menfi sonuçları açıklanmıştır. Fakat bu Offshore-Drilling ameliyesine takaddüm eden ve bu ameliyenin yapılabilmesi için lüzumlu ve zaruri olan, karada yapılmış jeolojik etüdlerden başka, ayrıca Marine Seismic ve Marine Gravity demlen deniz sismiği ve deniz gravimetresinin nelerden ibaret olduğu aydınlatılmıştır. Türkiye`de, ilk defa yapılan gerek deniz gravimetresinin ve deniz sismik ameliyelerinde ve gerekse Offshore-Drilling deniz içinde petrol arama sondaj ameliyesinin her safhasında hazır bulunmak suretiyle bütün ameliyeleri yakından takip eden birisi sıfatı ile bu ameliyelerin tekniği, her aydının anlayabileceği bir dille anlatılmıştır. Halen, denizaltı karalarının jeolojisi, stratigrafisi, petrografisi ve paleontolojisi hakkında çok kıymetli ve paha biçilmez enformasyonları temin eden deniz içinde açılan Seyhan No. 1 kuyusu 4066 metre derinliğe indirilebilmiş ve kuru olarak sonuçlanmış bulunan bu deniz kuyusu memleketimizde petrol arama amaciyle karada açılan 700 küsur kuyunun en derini sayılmakta olup 26 milyon liraya mal olmuştur. İlk deniz sondajımızın kuru olarak sonuçlanmasına rağmen memleketimizde Offshore-Drilling deniz içi sondajından vazgeçilmiş değildir. 1970 başlarında iki veya üç adet belki de daha fazla bu çeşit deniz sondaj kuyusunun açılması öngörülmüş olduğu memnuniyetle öğrenilmiş bulunmaktadır. 

 • deniz içinde sondaj

 • petrol

 • doğalgaz


 • Lokman, K. (1970). Petrol Arama Amaciyle Memleketimizde Uygulanan

 • Yeraltı Enerji Kaynaklarımızın Tesbitinde Jeofizik Çalışmalar ve Bu Çalışmaların Memleket Kalkınmasında Daha Etkili ve Verimli Hale Getirilmesi
  Sirri Kavlakoğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: "Yeraltı enerji kaynaklarımızın tespitinde jeofizik çalışmalarımız ve bu çalışmalarımızın memleket kalkınmasında daha etkili ve verimli hale getirilmesi" adlı tebliğde yeraltı enerji kaynaklarımızdan, petrol, tabiî gaz ve jeotermal yatakların jeofizik değerlendirilmeleri ele alınmıştır. Sondajlı aramalardan önce muhtemel sahalara ait jeofizik-jeolojik modelin ortaya konması gerektiği üzerinde durulmuştur. Memleketimizin gerek petrol, gerek tabiî gaz ve gerekse jeotermal yataklarının muhtemelen geniş sahaları kapladıkları işaret edildikten sonra, bunların biran önce jeofizik araştırmalarının yapılıp jeofizik-jeolojik modellerinin meydana getirilmesi lüzumu belirtilerek bu enerji kaynaklarının en seri şekilde memleket hizmetine sunulabileceği ifade edilmiştir. Halen memleketimizdeki bütün jeotermal ve kapalı bölgelerdeki petrol ve tabiî gaz yataklarının tespiti bir devlet müessesesi tarafından yapılmaktadır .Müessesenin jeofizik yönden bu aramaları ilmin ve tekniğin bütün icaplarını kullanarak yaptığını, yapılan araştırmalara ve saha çalışmalarına istinaden gösterilmiştir. Petrol ve tabiî gaz araştırmalarının gizliliği dolayısiyle bu konulara mecburen az yer verilmiş, jeofizik değerlendirmeler yönünden hepsini kaplayabildiği, araştırmalar ve aramaların açıklanmasında bir sakınca olmadığı için jeotermal yataklar üzerinde geniş mukayeseler yapılmış, araştırmalar ve aramalardan bahsedilmiş ve günün konusu haline gelmiş olan jeotermal enerji akiferleri üzerinde bilhassa durulmuştur. Sarayköy - Denizli bölgesinde, adı geçen devlet müessesesi tarafından, Türkjeolog ve jeofizikçilerinin üç yıl sürekli olarak yapmış oldukları araştırmalar sonunda bir jeotermal akifer keşfedilmiştir. Aynı müsbet zihniyetin sonucu olarak bu müessesenin 25 yıl önce Raman petrol sahasını keşfettiği anlatılmıştır. Yeraltı enerji kaynaklarının değerlendirilmesinde aramalara paralel, araştırılmaların da yapılmasının şart olduğuna değinilerek, jeotermal akiferlerin jeofizik modellerinin ortaya konmasında önemi olan bir araştırmadan bahsedilmiş ve bu, ehemmiyetine binaen detaylı olarak yayınlanmıştır. Bu araştırmaya göre, akifere dolan meteorik ve juvenil suların akiferde ortak bir yüzey meydana getirecekleri gösterilmiş, bunun yerinin ve şeklinin ne olacağı, suyun sınır hızının sızıntı yüzeyine doğru artacağı teorik olarak gösterilmiştir. Bunlar lâboratuvar tecrübeleri ile de doğrulanmıştır. Sonuç olarak, petrol, tabiî gaz ve jeotermal enerji yataklarının memleket hizmetine bir an önce verilmesi için;

  1- Jeofizik ekipmanın çoğaltılması,

  2- Veya dışardan ekipman kiralanması, gerektiği üzerinde durulmuş, ancak konunun hassasiyeti ve döviz harcamalarına mâni olmak bakımından bizzat ve en iyi şekilde yapabildiğimiz gerekçesiyle jeofizik malzemenin dışardan getirilmesi üzerinde durulmuştur. Bir adım daha atarak yedek elektronik malzeme ithal edilmek suretiyle memleketimizde bazı jeofizik cihazların yapımına gidilebileceği ve böyle bir sanayiin nüvesinin de halen atılmış olduğu iddia edilmiştir.  

 • jeofizik-jeolojik model

 • jeotermal yataklar

 • Sarayköy - Denizli bölgesi

 • Türkiye Genel Enerji Raporu, Eylül 1968, Ankara.

 • J. Gougel: Le Régime Thermique De L`eau Souterraine, Paris 1953.

 • K. Tezcan: Denizli . Sarayköy jeotermal enerji araştırmaları gravite rezistivite etütleri raporu, M.T.A. Enstitüsü, 1966.

 • S. Kavlakoğlu: Jeotermik enerji kaynağı jeotermal akiferler hakkında yeni bir görüş, Sarayköy sahası için uygulama, Ankara 1968.

 • F. Seitz: The modern theory of Solids McGraw-Hill, London 1940.

 • W. L. Russell: Principles of petroleum Geology, McGraw-Hill, London 1951.

 • P. L. Lyons: Geophysical case histories, V.H.1956. The Society of Exploration Geophysicists.

 • J. R. Wait: Overwoltage Research and Geophysical Applications, 1959.

 • J. A. Strotton, Electromagnetic Theory, 1941.

 • E. T. Whittaker, A. Course of Modern Analysis, 1940.

 • J. Fourier, Analytical theory of Heat.

 • Muskat, Morris, The Mow of Homogeneous Fluids through Porous Media, McGraw-Hill, New-York, 1937.

 • Muskat, Morris, The seepage of water through Dams with vertical Faces, Physics, 6, 402-415, 1935.

 • G. Marinelli, L`énergie Géothermique en Toscane Extrait des Annales de la Société Géologique, 1963.


 • Kavlakoğlu, S. (1970). Yeraltı Enerji Kaynaklarımızın Tespitinde Jeofizik Çalışmalarımız ve Bu Çalışmalarımızın Memleket Kalkınmasında Daha Etkili ve Verimli Hale Getirilmesi . Türkiye Jeoloji Bülteni , 13 (1) , 14-43 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/54242/735037

 • Dünya`da ve Türkiye`de Jeotermik Enerji Durumu
  Muammer Çetinçelik
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: "Kırmızı Huy" adı da verilen (Jeotermik Enerji), volkanizma ve ona bağlı olaylar ile tezahür etmektedir. Orijininin Arz`ın konstitüsyonuna ilişkin olduğu sanılmaktadır. Nisbeten yeni ve az bilinen bir saha olan jeotermik enerjinin tatbikatı, büyük ekonomik ve endüstriyel bir gelişme vâdetmektedir. Bu yazıda; dünyanın bâzı kısımlarında ve Türkiye`de bu yeni enerji kaynağından faydalanmak için yararlanılan teknolojik imkânlara ve jeotermik enerji kaynakları sahalarını keşfetmek ve değerlendirmek için kullanılan tekniklerin komplikasyon ve çeşitliliğine de değinilmiştir.  

 • Jeotermik Enerji

 • volkanizma

 • Türkiye

 • ALONSO, H., FERNANDEZ, G., GUİZA, J.: Power generation in Mexico from geothermal Energy. (World Power Conference, 1968, Moskova, S.S.C.B.)

 • ARMSTEAD, H. C. H.: Geothermal Energy. (Energy International Review, 1966, Brüksel - Belçika).

 • ARMSTEAD, H. C. H.: Geothermal heat costs. (Energy International Review, 1969, Brüksel - Belçika).

 • BOZZA, G.: Sull’origine della termolita nelle acque e nel vapore endogeno: (Report, Larderello, 1961, İtalya).

 • ÇETİNÇELİK, M.: Türkiye`de jeotermal enerjiden faydalanma imkânları. (Türkiye II. Bilim Kongresi Tebliği, 1969, Ankara).

 • ERENTÖZ, C. TERNEK, Z. : Türkiye`de termomineral kaynaklar ve jeotermik enerji etüdleri. (M.T.A. Enstitüsü Dergisi, No. 70, 1968, Ankara).

 • EVRARD, P.: La recherche et le développement de l`énergie géothermique. (Revue Universelle des Mines, No. 11, 1964, Liège - Belçika).

 • FACCA, G., TEN DAM, A.: Geothermal Power economics. (Booklet, 1964, Los Angeles, Kaliforniya . A.B.D.).

 • FACCA, G., TONANİ, F.: Theory and Technology of a geothermal field. (Report, 1964, Napoli - İtalya).

 • FACCA, G., McNİTT, J. R.: Request from the Government of Turkey to the United Nations Special Fund for a pre-investment survey of geothermal Energy Resources in Western Turkey (1966).

 • KAVLAKOĞLU, S.: Jeotermik enerji kaynağı jeotermal akiferler hakkında yeni bir görüş. Sarayköy sahası için uygulama. (Türkiye II. Enerji Kongresi Tebliği, 1968, Ankara).

 • LEARDINI, T., TONGIORGI, E.: Utilization of geothermal energy in Italy. (World Power Conference, 1968, Moskova - S.S.C.B.).

 • MATHIEZ, J. P.: Investigations recevor necessary to evaluate the capacity of a geothermal field, (Report., Compagnie Générale de Géophysique, 1965, Paris - Fransa).

 • MCKENZIE, G. R., SMITH, J. H.: Progress of geothermal energy development in New Zealand. (World Power Conference, 1968, Moskova S.S.C.B.).

 • SCHOLES, W. A.: Geothermal Power for North Chile. (Energy International Review, Vol: 7, No. 2, 1970).

 • TEN DAM, A.: Aspects techniques et économiques de l`énergie géothermique. (Geologie en Mijnbou, 1966, Hollanda).

 • Reports., United Nations Conference on New Sources of Energy. (1961, Roma - İtalya).

 • Report of the United Nations Technical Assistance Mission on Geothermal Resources in Turkey, 1966.

 • Jeotermal Enerji (M.T.A. Enstitüsü, Tanıtma Serisi Broşürü No. 1, 1970).

 • Italy`s Geothermal Plants. (Energy International Review, Vol: 7, No. 1, 1970).


 • Çetinçelik, M. (1970). Dünya`da ve Türkiye`de Jeotermik Enerji Durumu . Türkiye Jeoloji Bülteni , 13 (1) , 44-58 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/54242/735039

 • Asbest (Amyant)
  W. J. Van Biljon
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu konu benim için, sadece asbest üzerinde çalışmış olmam dolayısiyle değil, fakat asbesti en enteresan ve en karışık endüstriyel minerallerden birisi olarak kabul ettiğim için çok ilgi çekicidir. Asbestin mineralojisi, özellikleri, kaynakları ve sınıflandırılması hakkında pek çok yazı yazılmıştır. Bugün daha ziyade bu enteresan madenin orijini üzerinde durmak istiyorum, çünkü eğer bir madeni aramak niyetinde iseniz bilhassa asbest için o yatağın kaynağını bilmek çok lüzumludur.  

 • asbest

 • serpantin asbest

 • amfibol asbest


 • Bıljon, W. J. V. (1970). Asbest (Amyant) . Türkiye Jeoloji Bülteni , 13 (1) , 59-71 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/54242/735043

 • Ceylanpınar - Rasülayn Karstik Kaynaklarının Teşekkülü
  T.yilmaz Oldaç
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Güneydoğu Türkiye`de, Suriye sınırında yer alan dünyanın en büyük karstik kaynaklarının meydana gelişi, fazla incelenmemiş bir konudur. 1967 yılı yaz aylarında, DSİ Yeraltısuları Dairesi için bölgenin hidrojeolojik etüdünü yaparken, kaynakların teşekkülü de bizi yakından ilgilendirdi. Burada çalışmalarımızın, yalnız bu kaynakların meydana gelişine ait olan kısmını münakaşa edeceğiz.  

 • Karstik Kaynaklar

 • Eosen kalkerleri

 • Ceylanpınar

 • D. J. BURDON, C. SAFADI: Ras-el-ain: The Great Karst spring of Mesopotamia Journal of Hydrology, V. 1, No. 1, March 1963.

 • Étude Des Ressources En Eaux Souterraines De la Jezireh Syrienne, FAO/FS: 17/SYR.

 • Ceylânpınar Ovasının Yeraltısuyundan Sulanmasına Ait Plânlama Raporu, DSt, 1961.

 • T. Yılmaz OLDAÇ: Ceylânpınar - Viranşehir Plânlama Kademesinde Hidrojeolojik Etüd, 1967.


 • Oldaç, T. Y. (1970). Ceylânpınar - Râsülayn Karstik Kaynaklarının Teşekkülü . Türkiye Jeoloji Bülteni , 13 (1) , 72-106 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/54242/735047

 • Termonükleer Petrol
  Muammer Çetinçelik
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu yazıda, atom enerjisinin barışçı maksatlar için kullanılmasıprogramı dahilinde uygulanan yeraltı nükleer patlamalarıyla petrol ve tabiî gazüretimi konusunda dünyada yapılan muhtelif denemeler ve çalışmalar gözdengeçirilmektedir.

 • Termonükleer petrol

 • atom enerjisi

 • sondaj


 • Çetinçelik, M. (1970). Termonükleer Petrol . Türkiye Jeoloji Bülteni , 13 (1) , 107-119 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/54242/735050

 • Kuzey Anadolu Taşkömürü Havzası (Tektonik Yapısı)
  Mahmut Şükrü Gök
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Kuzey Anadolu Taşkömür Havzası hakkında hazırlanmış olan bu yazıda havzanın kısa tarihçesinden bahsedilerek 100 senelik bir devrede (1865-1965) havzadan 176.515.113 ton tüvönan kömür istihsal edildiği, havzanın yayılma sahasının Türkiye yüz ölçüsüne nisbetle %1,3 olduğu belirtilelerek kömür havzasının coğrafik durumunun bir panoraması yapılmıştır. Buna paralel olarak havzada işletme ve arama hudutları ile işletme mıntıkaları hakkında kısa malûmat verilmiştir. Jeolojik durum ayrı bir konu olarak işlenmiş olup havzanın tabiî bir hudut olarak Filyos Çayı vadisi tarafından doğu ve batı kömür havzalarına ayrıldığı beynelmilel stratigrafik bölüme göre örtü tabakalarındaki pencerelerde karbon stampları, örtü tabakaları da dâhil olmak üzere, katlara ait kısa izahatlarla yetinilmiş ve karbon tabakalarının ihtiva ettiği karakteristik bitki fosillerinin katlara yayımı ile ilgili bir cetvel verilmiştir. Kömür havzasının tektonik yapısı özetlenerek bu konu ile ilgili problemler üzerinde durulmuş, havza tektoniği ve yayılma sahaları ile ilgili yazılardan kısa özetler yazımıza aynen ithal edilmiştir. Havzanın hiç olmazsa halen çalışmakta olan sahalarının tektonik problemlerini çözmek ve istikbalde yapılacak plânlamalara ışık tutmak gayesiyle çalışılan yerlere ait tektonik gül diyagramları çizilmiş, havzanın tektonik yapısında kıvrılmaların iki safhada olduğu belirtilmiştir. Batı Kömür Havzasına ait sıralanmış kesitler yardımiyle hem örtü tabakasının altında karbon arazisinin devamı imkânları, hem de gül diyagramları ile elde edilmiş tektonik yapının örtü tabakaları altında devamı imkânları üzerinde bazı görüşler ileri sürülmüştür. Mevcut donelerin ışığı altında da havzanın güneyinde aramalar yapıldığı takdirde örtü tabakalarının altında işletilebilir derinliklerde yeni rezervler mevcudiyeti imkânları tartışılmıştır. Havzanın şimalinde deniz altında rezerv bulma imkânları incelenmiş ve denizaltı rezervlerinin azlığı belirtilmek istenmiştir. Fay istikametlerine göre çizilmiş olan gül diyagramlarına paralel olarak derelerin istikametlerine göre de gül diyagramları çizmek suretiyle yeraltı tektonik durumu ile yerüstü morfolojisi arasında bir bağıntı kurmak istenmiştir.Genel düşünceler başlığı altındaki Türkiye ile dünya enerji kaynaklarından istifade durumu tetkik edilerek, Türkiye`nin yeri tesbit edilmiş ve Türkiye için yenikömür rezervleri bulunması zorunluğu belirtilmeye çalışılmıştır. Madencilik işinin riskli bir iş olması göz önünde tutularak aramalar için devlet yardımının lüzumlu olduğu ve Çatalağzı - Göbü arasında EKİ Müessesesince yeni bir ocak açılması ile ilgili çalışmalar yapılacağı belirtilmiştir. Havzanın 1966 yılbaşı itibariyle 1.355.946 milyon ton rezervi olduğu, bunun%17`sinin görünür, %20`sinin muhtemel, %23`ünün ise mümkün rezerve tekabül ettiği belirtilmiştir.

 • Kuzey Anadolu Taşkömür Havzası

 • gül diyagramları

 • Tektonizma


 • RALLİ G.: Le Bassin Houiller d`Héraclée La Flare du Culm at du Houiller Moyen, İstanbul 1933.

 • PATİJN R.S.H.: a) Şimalî Anadolu Kömür Havzası Zonguldak - Kozlu sahası jeolojisi [The jeology of the Zonguldak . Kozlu area of the North Anatolian Coal Field]. Maden Mecmuası 1953-54, No. 20/21, S. 1. b) Das Steinkoklenbecken Vom Zonguldak ., Kozlu am Schwarzenmeer (Türkei), Glüchauf 1954, No. 51/52, S. 1659.

 • PATİJN R. S. H.: Kandili - Armutçuk Bölgesinin Jeolojisi [The Geology of the Kandilli - Armutçuk Coal Field]. Maden Mecmuası 1953-54, No. 20/21, S. 21 ve 25.

 • PATİJN R. S. H. : Göbü Karboniferinde jeolojik bir araştırma [A. Geological research in the Carboniferous of Göbü]. Maden Mecmuası 1953-54, No. 20/21, S. 29 ve 34.

 • ARNİ P.: Şimalî Anadolu Garbî Kömür Havzasındaki madencilik hakkında yeni jeolojik noktai nazarlar [Neue geologische gesichtspunkte für den Bergbau um Westlichen Steinkoklenbecken Nordanatoliens]. M.T.A. 1939, Sayı: 4, S, 46 ve 55.

 • GRANCY W. S.: Anadolu Kömür Havzası şark kısmında bugüne kadar yapılan istikşaflar ve neticeleri [Überblick über die bisherigen Aufschlussarbeiten und Ergebnisse im östlichen Anatolischen Steinkoklenbecken]. M.T.A. Mecm. 1939, No. 4, S. 64 ve 75.

 • ARNİ P.: Amasra Taşkömür Havzasında bir r Bagheadkennel kömürü zuhuru ve müsmir karbonun stratigrafisi hakkında bâzı mülâhazalar [Ein vorkommen von bagheadkennelkohle im steinkoklenbezirk Amasra und einige Bemerkungen zur Stratigraphie des Productiven Karbons]. M.T.A. Mecm. 1941, No. 4/25, S. 481 ve 492.

 • ARNİ P.: Şimalî Anadolu taşkömür formasyonundaki ateşe mütehammil kil [Über feuerfesten ton inder Nordanatoliscken Steinkoklenformation]. M.T.A. Mecm. 1942, No. 1/26, S. 76 ve 90.

 • OKAY A. C.: Zonguldak’ın Kozlu serisine ait Çaydamar kömürü üzerinde mikroskopla yapılan kalitatif petrografik etüd [Mikroskopische pische qualilativ-Petrographische Untersuchung der Kohle aus dem Flöz Çay der Kozlustufe von Zonguldak]. M.T.A. Mecm. 1944, No. 1/31, S. 137.

 • EGERAN N.: Türkiye`de yeni yapılan jeolojik ve tektonik etüdlerin Alp tektonik bilgileri üzerindeki tamamlayıcı tesirleri [Contribution apportie aux connaissance sur la tectonique Alpine par les études géologiques et tectoniques effectuées récemment en Turquie]. M.T.A. Mecm. 1945, No. 2/34, S. 319 ve 327.

 • EGERAN N. (1945): Ereğli - Zonguldak Kömür Havzasının yaygınlığı üzerinde jeolojik imkânlar [Possibilités geologiques de l`extension du Bassin Houiller d`Ereğli - Zonguldak]. M.T.A. Mecm. No. 2/34, S. 364-367, Ankara.

 • EGERAN N. (1945): Türkiye maden yataklariyle tektonik birlikler arasındaki müna sebetler [Relation entre les unités tectoniques et les Giles métallifères de Turquie]. M.T.A. Mecm. No. 1/35, S. 40 ve 44.

 • EGERAN N. - LAHN E.: Kuzey ve Orta Anadolu`nun tektonik durumu hakkında not [Note on the tectonic position of the Northern and Central Anatolia]. M.T.A. Mecm. 1951, No. 41, S. 23 ve 28.

 • TOKAY M. (1952): Contribution à l`étude géologique de la région comprise entre Ereğli, Alaplı, Kızıltepe et Alacaağzı [Karadeniz Ereğlisi Alaplı - Kızıltepe - Alacaağzı Bölgesi jeolojisi (Özet)]. M.T.A. Mecm. 1952, No. 42/43, S. 35, Ankara.

 • ZİJLSTRA G.: Erosion of the Namurien during the WestphaJion B-C in the Zonguldak Coal Field (Turkey). M.T.A. Mecm. 1952, No. 42/43, S. 121.

 • ZİJLSTRA G.: Some Topographic Basins near Zonguldak. (Turkey). M.T.A. Mecm. 1952, No. 42/43, S. 123.

 • TOKAY M.: Filyos Çayıağzı - Amasra - Bartın - Kozcağız - Çaycuma Bölgesinin jeolojisi. M.T.A. Mecm. 1954/55, No. 46/47, S. 58.

 • ERENTÖZ C.: Türkiye jeolojisi üzerine genel bir bakış. M.T.A. Mecm. 1956, No. 48, S. 37.

 • YAHŞIMAN K.: Azdavay kömürlerinin stratigrafik yaşı hakkında. M.T.A. Mecm. 1956, No. 48, S, 140.

 • GÖKSU E.: Zonguldak - Kokaksu boksitleri. M.T.A. Mecm. 1958, No. 50, S, 81.

 • WAGNER-GENTİS: Kuzey Anadolu`nun üst vizeen goniatites`leri. M.T.A. Mecm. 1958, No. 50, S. 103.

 • YAHŞIMAN K.: New Carboniferous Megaspores from the Zonguldak and Amasra Coal Basin. M.T.A. Mecm. 1959, No. 53, S. 101.

 • ERGÖNÜL Y.: The Carboniferous Megaspores from the Zonguldak and Amasra coal basin and their stratigraphical values. M.T.A. Mecm. 1959, No. 53, S, 109.

 • YAHŞIMAN K.: Amasra Kömür Havzasının yeni spor florası. M.T.A. Mecm. 1960, No. 55, S. 34.

 • ERGÖNÜL Y.: Amasra Havzasında kömürdü karbonifer seviyelerinin palinolojik tetkiki. M.T.A. Mecm. 1960, No. 55, S. 43.

 • YAHŞIMAN K.: Some Megaspores from the Amasra (Zonguldak) Coal Basin. M.T.A. Mecm. 1961, No. 57, S. 82.

 • ERGÖNÜL Y.: New Megaspores Observed in the Amasra Productive Carboniferous Basin. M.T.A. Mecm. 1961, No. 57, S. 89.

 • TOKAY M.: Amasra Bölgesinin jeolojisi ve karboniferde gravite yoluyla bazı kayma olayları. M.T.A. Mecm. 1962, No. 58, S. 1.

 • TOKAY M.: Geological structure of the Amasra coal field (Zonguldak Turkey) CENTO Symponsium on coal held in Zonguldak, Turkey. December 1961, S, 113.

 • TOKAY M.: The geology of the Amasra region with special reference to some carboniferous gravitational gliding phenamena. M.T.A. Mecm. 1962, No. 58, Freign-Edition S. 1.

 • GREGOR B. ve ZİJDERVELD D. A.: Amasra (Kuzey Anadolu) Permieninin paleomagnetizması. M.T.A. Mecm. 1965, No. 65, S. 54.

 • EGERAN N.: Tectonique de la Turquie et Relations entre les Unités Tectoniques et les gites Métalliféres de la Turquie Nancy 1947.

 • Türkiye ve madencilik (Taşkömürü Havzamız). M.T.A. Mecm. 1936, No. 5, S. 3.

 • ARNİ P.: Zur Stratigraphie der Kreide-Scheichten Ostlich Ereğli.

 • ARNİ P.: Zum besuch der bohrung I. Kilimli. M.T.A. Mecm. 3 Februar 1939.

 • ARNİ P.: Amasra Taşkömürü Havzasının jeolojisi ve kıymeti hakkında rapor, 1937- 1940. M.T.A. Ankara, Rapor No. 1266, Rapor tarihi: 2 Mayıs 1941.

 • ARNİ P.: Amasra - Tarlaağzı taşkömür mıntakasının jeolojisi ve kıymetlendirilmesine müteallik ilk ikmal raporu, 1937 - 1940 -1941. M.T.A. Ankara, Rapor No. 1274, Rapor tarihi: 20.7.1941.

 • ARNİ P.: Amasra Kömür Havzasına ait kısa rapor, 1940. M.T.A. Ankara, Rapor No. 1315, Rapor tarihi: 27.12.1940.

 • ZİJLSTRA G: Kireçlik ve Kirenlik`teki karbonifer penceresi (Boutonnière) hakkında rapor. M.T.A. Ankara, Rapor No. 1621, Rapor tarihi: 15.5.1948.

 • EGEMEN R. - PEKMEZCİLER S.: Amasra taşkömür teşekkülü hakkında jeolojik rapor,14-28.8.1944. M.T.A. Ankara, Rapor No. 1636, Rapor tarihi: 23.2.1945.

 • PEKMEZCİLER S. - EGEMEN R. . CİERPİCZ S. - PİENİAZEK J.: Ateşe mukavim kil yatakları hakkında rapor, 8-23.1.1946. M.T.A. Ankara, Rapor No. 1657, Rapor tarihi: 25.1.1946.

 • PEKMEZCİLER S.: Sümerbank tarafından Filyos`ta kurulacak olan Ateşe Dayanır Tuğla Fabrikasına lüzumlu olan ham maddeler için M.T.A. Enstitüsü tarafından yapılan arama ve tetkikler hakkında rapor. M.T.A. Ankara, Rapor No. 1736, Rapor tarihi: 6.4.1947.

 • ZİJLSTRA G.: Kireçlik - Alacaağzı Bölgesi hakkında rapor [On the carboniferous of Kireçlik - Alacaağzı]. M.T.A. Ankara, Rapor No. 1824, Rapor tarihi: 1948.

 • PATİJN J.: Zonguldak Kömür Havzasında 1948 yazında yapılan jeolojik araştırmalar hakkında rapor. M.T.A. Ankara, Rapor No. 1826, Rapor tarihi: Mart 1948.

 • ZİJLSTRA G.: Çamlı ile Değirmenağzı arasındaki karbonifer arazisinin sathının kontur haritası [A contour - map of the surface of the carboniferous between Çamlı and Değirmenağzı]. M.T.A. Ankara, Rapor No. 1827, Rapor tarihi: Nisan 1949. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, V. III, No. 1, 1951.

 • ZİJLSTRA G,: Zonguldak ile Kozlu arasındaki bölge hakkında preliminer rapor. M.T.A. Ankara, Rapor No. 1877, Rapor tarihi: 15.3.1951.

 • PATİJN J.: Zonguldak Kömür Havzasında 1950 yazında yapılan jeolojik araştırmalar hakkında rapor. M.T.A. Ankara, Rapor No. 1878, Rapor tarihi: Mart 1951.

 • ZİJLSTRA G.: Çaydamar Ocağındaki 34111 sayılı Başyukarı hakkında rapor. M.T.A. Ankara, Rapor No. 1903, Rapor tarihi: 24.8.1951.

 • ZİJLSTRA G.: Kozlu`daki Çaydamar hakkında rapor. M.T.A. Ankara, Rapor No. 1904, Rapor tarihi: 21.9.1951.

 • PATİJN J.: 1949 yazında Zonguldak Kömür Havzasında yapılan jeolojik çalışmalar hakkında rapor. M.T.A. Ankara, Rapor No. 1914. Rapor tarihi: 1.4.1950.

 • PATİJN J.: Kandilli ve Armutçuk`ta yapılmış olan 13, 14 ve 15A numaralı sondajların izahı. M.T.A. Ankara, Rapor No. 1918, Rapor tarihi: 24.8.1950.

 • ZİJLSTRA G.: Kozlu`nun SW`inde yeni bir sondaj yeri hakkında rapor. M.T.A. Ankara, Rapor No. 1920, Rapor tarihi: 5.4.1951.

 • ZİJLSTRA G.: Değirmenağzı ile Kozlu arasındaki bölge (Virancık deresi) hakkında rapor. M.T.A. Ankara, Rapor No. 1929, Rapor tarihi: Mayıs 1950.

 • ZİJLSTRA G.: Çataldere yakınında fayların durumu. M.T.A. Ankara, Rapor No. 1932, Rapor tarihi: Mart 1950.

 • ZİJLSTRA G.: Kozlu Bölgesi —300 m seviyesi haritası (Büyük Damar, Acılık, Çay ve bazı faylar). M.T.A. Ankara, Rapor No. 1933, Rapor tarihi: 19.11.1951.

 • ZİJLSTRA G.: Kesmeli ve Büyükdamar kömür damarlarının bir kısmının prognozı. M.T.A. Ankara, Rapor No. 1934, Rapor tarihi: 15.11.1951.

 • ZİJLSTRA G.: İncivez Bölgesi jeolojisi. M.T.A. Ankara, Rapor No. 1937, Rapor tarihi: 4.4.1950.

 • ZİJLSTRA G.: 1, 2, 16, 17, 18, 19 No.`lu Kireçlik - Alacaağzı ve 20 No.`lu Kozlu sondajlarının jeolojik enterpresyonu. M.T.A. Ankara, Rapor No. 1945, Rapor tarihi: 20.2.1952.

 • PATİJN J.: Göbü`de karbonifer araştırması [Research on the carboniferous of Göbü]. M.T.A. Ankara, Rapor No. 1946, Rapor tarihi: Kasım 1951.

 • ZİJLSTRA G.: Taşkesen. M.T.A. Ankara, Rapor No. 1947, Rapor tarihi: 23.12.1950.

 • PATİJN J.: 1951 yazında Zonguldak Kömür Havzasında yapılan jeolojik araştırmalar hakkında rapor. M.T.A. Ankara, Rapor No. 1967.

 • ZİJLSTRA G.: Azdavay karbonifer teşekkülleri hakkında rapor. M.T.A. Ankara, Rapor No. 2033.

 • JAUL WEIR COMPANY: Türkiye`nin Karadeniz Bölgesinde işletmeye açılmamış maden kömürü yatakları hakkında rapor [Report on undeveloped bituminous coal field in the Black Sea Area of Turkey]. M.T.A. Ankara, Rapor No. 2264, Rapor tarihi: 24.11.1954.

 • STACH E. - PİCKHARDT W.: Alacaağzı - Çavuşağzı arasındaki taşkömür bölgesi hakkında rapor [Bericht über das steinkoklengebiet von Alacaağzı bis Çavuşağzı]. M.T.A. Ankara, Rapor No. 2362, Rapor tarihi: 22.11.1955.

 • FRATSCHNER W.: Azdavay kuzeyinde kömür istihsal mıntıkası 12.9 - 24.11.1954 arasında yapılan etüdler hakkında rapor [Das kohlenführende gebiet Azdavay - Nord bericht über aufnahmen von 12.9. bis 24.11.1954]. M.T.A. Ankara, Rapor No. 2406, Rapor tarihi: 5.5.1955.

 • FRATSCHNER W.: Azdavay sondajlarına ait nihaî rapor ve mütalâa [Schlussbericht und beurteilung über die bohrarbeiten in Azdavay]. M.T.A. Ankara, Rapor No. 2408, Rapor tarihi: 7.3.1956.

 • PİCKHARDT W.: Kesmeli damarının jeolojik durumu [Geologische Stellung des flözes Kesmeli]. M.T.A. Ankara, Rapor No. 2421, Rapor tarihi: 25.4.1956.

 • ZİMMER E.: M.T.A. Enstitüsü tarafından Azdavay`daki kömür sahasında yapılan etüdü hulâsa eden rapor [Zusammerfaasender bericht über die Untersuchung des Karbon-gebietes von Azdavay durch das M.T.A. Enstitüsü]. M.T.A. Ankara, Rapor No. 2448, Rapor tarihi: 29.8.1956.

 • PİCKHARDT W.: 30.3.1957 tarihinden 10.4.1957 tarihine kadar devam eden ve Kandilli - Kireçlik`e yapılan arazi seyahati hakkında rapor [Bericht über die gelädereise nach Kandilli - Kireçlik vom 30.3. bis 10.4.1957]. M.T.A. Ankara, Rapor No. 2524, Rapor tarihi: 20.4.1957.

 • PİCKHARDT W.: Kireçlik - Kirenlik Namurien profili [Das Namur-Profil von Kireçlik - Kirenlik]. M.T.A. Ankara, Rapor No. 2940, Rapor tarihi: 10.4.1957.

 • TAN T.: Azdavay Kömür Yatakları Arama İşletmesi [The exploratory on Azdavay Coal Field]. Maden Mecmuası 1953-54, No. 20/21, S. 102 ve 106.

 • BEN AYYAT İ.: Yeryüzü enerji durumuna bir bakış. Mühendis ve Makine, Ocak 1965, ait : 8, Sayı: 90, S. 163.

 • GÖK M. Ş.: Dünya kömür madenciliği, Madencilik, 1962, Sayı: 9, S. 586.

 • PİLGER A. - HANNAK W. - FENCHEL W. - ADLER R.: Einige Grundlagen der Tektonik 1 Clausthaler Tektonische Hefte.

 • PİLGER A. - FENCHEL W. - ADLER R.: Statistische Methaden in der Tektonik I. Clausthaler Tektonische Hefte 2.

 • PİLGER A. - MARTİNİ H. J. - FENCHEL W. - ADLER R.: Einige Grundlagen der Tektonik II. Clausthaler Tektonische Hefte 3.

 • PİLGER A.: Der Tektonische Bau des Ruhrkarbons Bergbau. Rundschau 1956, Heft 8, S, 400.

 • Gök, M. Ş. (1970). Kuzey Anadolu Taşkömür Havzası (Tektonik Yapısı) . Türkiye Jeoloji Bülteni , 13 (1) , 120-145 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/54242/735053

 • Asbest Yataklarının Teşekkülü, Asbest Aramalarında Değerlendirme Esasları ve Türkiye`deki Asbest Yatakları
  Z. M. Eliferovich
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bükülebilen ve sağlam lifler halinde bulunan bir grup mineralin adına asbest denir. Asbest minerallerinin, çok ince lifler haline gelmeleri, liflerinin uzunluğu, elastikiyeti, sağlamlığı, asit ve bazlara karşı kimyasal mukavemeti, yüksek hararet derecelerine karşı dayanıklılığı, ses absorbsiyon kabiliyeti, sıcaklık ve elektrik akımına karşı izolasyon kabiliyeti, sanayideki en önemli değerini sağlamaktadır. Halen asbest, üç binden fazla eşyanın yapımında kullanılmaktadır. Asbestli çimento, otomobil, traktör, gemi, kimya, plâstik ve havacılık sanayiinde, elektroteknikte çok önemli bir rol oynamaktadır. 

 • Asbest

 • serpantin

 • amfibol

 • Türkiye


 • Eliferovich, Z. M. (1970). Asbest Yataklarının Teşekkülü, Asbest Aramalarında Değerlendirme Esasları ve Türkiye`deki Asbest Yatakları . Türkiye Jeoloji Bülteni , 13 (1) , 146-158 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/54242/735057

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle