Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1973 ŞUBAT Cilt 16 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Kuzeydoğu İrlanda Kompozit İntrüzyonlarının Oluşumu
Orhan Akman
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Mourne bölgesindeki granit masifini çevreleyen Tersiyer yaşlı bir kompozit intrüzyon, konik dayk karakterinde olup, farklı iki cins magmanın birbiri ardı sıra ve aynı yere enjekte edilmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. İntrüzyonun dış kısmını meydana getiren ve orta kısmından daha önce enjekte olduğu görülen magma, bazallik bileşime sahiptir ve doleritleri oluşturmuştur. Orta kısım ise granitik yapılı granefirlerden teşekkül etmiştir.

 • Granit

 • Kompozit İntruzyon

 • Dolerit

 • Akıman, O-, 1971, The petrology and geochemistry of the Tertiary dyke-swarm associated with the Mourne Mountain granites, Northern Ireland: (Neşredilmemiş doktora tezi), Durham Üniversitesi, 131 s.

 • Ault, W.U., Eaton, J-P., ve Richter, D.H-. 1961, Lava temperatures in the 1959 Kilauea eruption and cooling lake: Bulk Geol. Soc- Amer., Vol- 72, 791-794.

 • Bailey, E-B-, Clough, C.T., Wright, W.B., Richey, J-E-, ve Wilson G V., 1924; Tertiary and post-Tertiary geology of Mull, Loch Aline end ObarK Mem. Geol. Surv. Scot, 445 s.

 • Bailey, E-B-, Clough, C.T., Wright, W.B., Richey, J-E-, ve Wilson G V., ve McCallien, WJ., 19*56, Composite minor intrusions, and the Slieve Gullion complex, Ireland: Liverpool and Manchester Geol. Jour.» Vol* 1, 466-601.

 • Blake, D.H., Elwell, R.W.D., Gibson, L, Skelhorn, R.R., ve Walker, G.P-L;, 1965, Some relationships resulting from the intimate association of acid and basic magmas: Quart. Jour. Geol. Soc. Load., Vol. 121, 31-50,

 • Cook, A-H-, ve Murpihy, T., 1952, Measurements of gravity in Ireland; Gravity Survey of Ireland north of a line Sligo-Dundalk: Dublin Inst Adv. Studies, Geophys- Mem., Vol. 2, kısım 4,

 • Egan, F.W., 1901, Geological Survey 1 inch to 1 mile map of Ireland, Sheet 60.

 • Harker, A., 1904, The Tertiary Igneous Rocks of Skye: Mem. Geol. Surv. U.K-, 481 s.

 • Hawkes, L., 1945, The Gardiner River rhyolite-basalt complex: Geol- Mag., Vol- 82, 182-184.

 • Holmes, A., 1931, The problem of the association of acid and basic rocks in centra! complexes: Geol. Mag. Vol, 68, 241-255.

 • Jagger, T A., 1947, Origin and development of craters: Mem. Geol- Soc. Amer., Vol. 21, 502 s.

 • Kennedy, W.Q., 1901, On composite lava flows: Geol. Mag., Vol. 68, 106-181.

 • Larsen, E-S., 1929, The temperatures of magmas: Amer, Mineral-, Vol- 14, 81-94.

 • Patterson, E M., 1946, Age relationships in a Mourne granite quarry-a geological note: Jour. Irish Natural., Vol. 8, 120-124.

 • Richey, EE., 1927, The structural relations of the Mourne granites: Quart. JourGeol. Soc. Lond., Vol. 83, 653-688.

 • Richey, EE., 1909, The dykes of Scotland: Edinburgh Geol. Soc. Trans-, VoL 13, 419-432.

 • Richey, EE., ve Thomas, HEE, 1930, The geology of Ardnamurchan, North-West Mull and Coll: Mem. Geol. Surv. UJG, 393 s.

 • Tomkeieff, S.I., ve Marshall, C.E., 1935, The Mourne dyke-swarm: Quart- Jour. Geol Soc. Lond., Vol- 91, 251-292.

 • Wager, L.R., ve Bailey, EB-, 1953ı, Basic magma chilled against acid magma: Nature, Vol. 172, 68-70.

 • Wilcox, R E-,, 1944, Rhyolite-basalt complex on Gardiner River, Yellowstone Park, Wyoming: Bull. GeoL Soc. Amer-, Vol. 55, 1047-1080.

 • Gürgenyayla (Domaniç) Granodiyoritik Kütlesinin Radyometrik Yaşı
  Gürol Ataman
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Gürgenyayla granodiyoriti üzerinde alman üç arazi örneğinden elde edilen beş laboratuvar örneği üzerinde Rb-Sr metodu ile yapılan radyometrik yaş tayininde 45 MX lik bir yaş ölçülmüştür. Bu yaş arazi gözlemlerine dayanılarak paleozoyiksonu bir jeosenklinal malzemesinin palinjenezinden oluşan granodiyoritîk bir kütlenin son gençleşme yaşı Eosen olarak yorumlanmıştır. Granodiyoritik malzemenin, bir jeosenklinal malzemesinden itibaren oluşabileceğini düşündüren düşük bir ilksel ( 8 7Sr/ 8 6Sr) 0 oranı bulunmuş ve bu oranın Kuzeybatı Anadolu jeosenklinalindeki çeşitli granodiyoritik kütlelere ortak olabileceği görüşü öne sürülmüştür.  

 • granodiyorit

 • radyometrik yaş tayini

 • jeosenklinal

 • Gürgenyayla

 • Atamanı G-» 1972 a, Ankara`nın Güneydoğusunda granitik-granodiyoritik kütlelerden Cefahk dağın radyolojik yaşı hakkında ön çalışma. Hac. Fen ve Müh. Bült. (Baskıda)

 • Atamanı G 119^2 b, Orhaneli granodiyoritik kütlesinin radyometrik yaşı. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, Cilt XV-2*

 • Faure G. ve Hurley P.M., I`9ß3, Isotopic composition of strontium in oceanic and continental basalt Application to the origin of Igneous Rocks. J« Petrol., 4: 31-5

 • Hölzer H., Ii9â, Beyce 14/4 ve Simav 71/1 paftalarının jeolojik löveleri raporu* M-T.A. Rap. no. 236© (neşredilmemiş).

 • Kaaden, G. van der, I960, Anadolunun Kuzeybatısında yer alan rnetamorfik olay* larla magmatik faaliyetler arasındaki yaş münasebetleri. M.T.A. Bült,-62 : löuSH.

 • Kalafatçıoğlu A., 1964, Balıkesir-Kütahya arasındaki bölgenin jeolojisi. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, IX : 46-62.

 • Peterman, Z.E; Hedge, CE; Coleman, R.G. ve Snavely, P.D. 1©@7, 86Sr/ 8 7Sr ratios in zone eugeosynclinai sedimantary rocks and their bearing on the origin of granitic magma in orogenic belts. Earth and Plant. Sei. Lett., 2 : 433-439.

 • Weingart W., 1654, 06/2, 0&/4 (Sivrihisar) ve OT/l ve 57/3 (Ankara) paftalarının jeolojik haritası hakkında rapor MXÂ . (neşredilmemiş)

 • Kazılarda Çatlak Etkisinin Kinematik Modellerle Araştırılması
  Kemal Erguvanli Richard E. Goodman
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Çeşitli jeolojik ve mühendislik problemlerin kinematik ve deformasyon şekillerini gözlemek amacıyla bir çok tipte model kullanılmaktadır. Kinematik modeller temel jeolojik verilerin yorumlanmasında yararlı olmaktadır. Bunlarla çatlaklı kaya kütlelerinin muhtemel hareket şekilleri gözlenebilmektedir. Bu çalışmada model, özel şekilde hazırlanmış malzemeyle yapılmış ve daire kesitli tünellerde, tünel çapı ile çatlak aralığı arasındaki ilişkiler ve kırılmalar araştırılmıştır.

 • Kinematik modeller

 • Sonlu Elemanlar Metodu

 • Kazılara Çatlak Etkisi

 • elastisite teorileri

 • Barton, N., 1960, A Low Strength Material for Simulation of the Mechanical Properties of Intact Rock Mechanics Models: Imperial College Rock Mechs. Progress Report, no. % 38-Tl

 • Cîoos, H.,. 1680, Zur Experimentailen Tectonic: Die Naturwissenschaften^ vol. 18, 741-747.

 • Currie, J.B., 1986, Expérimentai Structural Geology: Earth Sei. Rev., Vol. X no. 1, 51-67.

 • Dahl, D. - Voight, B. y 1970, Isotropie and Anisotropie Plastic Yield Associated With Cylindrical Underground Excavations. Large Permanent Underground Openings: Symp. Proceed. 106-110

 • Daubree, A., 18719, Etude Synthétique de géologie experimentate, Dunod, Parisde Rouvray, A., Goodman, RJE., Drozd, Kv Heuze, F.E., Brekke; T-L,,, Analysis and Model Studies of Underground Opennings in Jointeci Rock: U.S. Army Corps of Engineers, Omaha District, Technical Report ée Sitter, L.U., lööö, Structural Geology* Chapter-», Mc-Graw-HilL, London.

 • jFumagiHb E., JôflS, Model Simulation of Rook Mechanics: Problems in Rock iMech. In Eng. Practice, Zienkiewics and Stagg, ed., J. Wiley and Sons, New York.

 • Goodman, RE., and Heuze, RE,, 1971, Thrfeè-Dimensional Stability Analysis of Rock Cuts for the Lieft Spillway of Auburn Dam, Final report to U.S. Bureau of Reclamation, 2 Vols., Denver, Colorado, Contract ,14-O6-]>6900.

 • Hall, J. 1S15, On the Vertical Position and Convolution of Certain Strata and Their Relation with Granite: Trans. Royal Society, Edinborough vol. 7, T9-1O84

 • iHbbbsi, D.W., 1966, Scale odel Studies of Strata Movements Around Mine Roadways, Apparatus, Techniques and Some Preliminary Results: Int. J. Rock. Mech. Min. Sei., Vol. 3, 101-127

 • Hubbert, M.K., 1037, Theory of Scale Models as Applied to the Study of Geologic Structures: Bull. GeoL Soc Afru Vol.

 • Krsmanovic, D. and Milic, S. 1004, Model Experiments on the Pressure Distribution in Some Cases of a Discontium: Rock. Mech. ßnd Eng. Geol. SuppL I

 • Obert, L. and Duvall, W.I. 1987, Rock Mechanics and the Design of Structures in Rock: Chapter 10, J. Wiley and Sons, New York.

 • Rengers, N. and Müller, L. 1970, Kinematische Versuche an Geomechanischen Modellen: Rock Mechanics, Supplementum I, -20-31

 • Stïmpson, B. 1970, Modelling Materials for Engineering Rock Mechanics: Int. J. Rock Mech. Min. Sei, Vol. 7, 77-121, London.

 • Terzaghi, K. 1946; Introduction to Tunnel Geology: Proctor and White, Roçk Tunneling with Stee! Supports, Commercial Shearing and Stamping Co., Ohio.

 • Ankara Yahşıhan Bölgesinde Üst Kretase-Alt Tersiyer Sedimentasyonu
  Teoman Nuriddin Norman
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Elmadağ doğusu ile Kırıkkale arasında yer alan Yahşihan bölgesinde azamikalınlığı 4000 metreye yaklaşan Üst Kretase-Alt Tersiyer yaşlı sedimentlerle çeşitli sediment yapıları (oygut, oluk, çarpma izleri... v-s. ile sualtı heyelanları ve olistostromlar) tesbit edilerek incelenmiştir. Bahis konusu jeolojik zamanlarda bu bölgede NNE-SSW doğrultusunda uzanan ve uzun ekseni genellikle SSW yönüne dalan bir basenin mevcut olduğu, yamaçlardan inen paleo-akıntı, olistostrom ve sualtı heyelanlarından tabana ulaşanların eksen boyunca dönerek aktıkları anlaşılmaktadır. 

 • olistostrom

 • sualtı heyelanları

 • paleo-akıntı

 • Yahşihan bölgesi

 • Abbate, E-, Bortolotti, V. ve Passerini, P., 1970ı, Olistostromes and olistoliths: Sedimentary Geology, 4* s. 521-558.

 • Boıırna, R.H., ve Brouwer A., U9O4,. Turbidites (264 s.): Elsevier, Amsterdam.

 • Crowed, J.C, 1965, Directional current structures from the Pre-AIpine Flyschw Switzerland: Bull. Geol. Soc. Amer., 66, s. 13B1-1984.

 • Dott, Jr., R.H., 19613, Dynamics of subaquacous gravity-depositional processes Bull. Amer. Assoc Petrol. Geol,, 47, s. 104-12

 • Dzulynski, S., ve Walton, EX, 1965, Sedimentary features of flysch and greywackes (247 s.): Developments in sedimentology, no. Y, Elsevier, Amsterdam.

 • Fiske, R.S., ve T. Matsuda, 186)4, Submarine equivalents of ash flows in Tokîwa Formation, Japan: Amer. Jour. Sei,, 262, s. 76-106.

 • Flores, G., 18S8, Evidence of slump phenomena (olistostromes) in areas of hydrocarbon exploration in Sicily^: 5th World Pet. Congr. Proc. New York Section 1, paper IS, 2Q9-275.

 • Gökçen, S.L., 1971, Keşan bölgesi türbiditlerinde siklik sedimentasyon: Hacettepe Fen ve Müh. Bil. Derg., 1, s. 26-40.

 • Jones, O.T., 1937, On the sliding or slumping of submarine sediments in Denbighshire, North Wales, during the Ludlow period: Quart, Jour. Geol. Soc. London, 85, s. 38I5-S82.

 • Jones, O.T.,1958, On submarine slumping in the Lower Ludlow rocks of Nortf* Walea: Geol. Mag., 80, s. 220-221.

 • Kuenen, PH.HM 1955, Signigicant Features of Graded Bedding: Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol., 37, s. 1044-1066

 • Kuenen, PH.HM 1857, Longitudinal fillings of oblong sedimentary basins: Geol, Mijnbouw, ser. IS* s. 1*88-186.

 • Kuenen, PH.HM 1960, Problems concerning source and transport of flysch sediments-: Geol. Mijnbouw, ser. 2ft, s. 3QB-339.

 • Kuenen, PH-Hv 1867, Emplacement of flysch-type sand beds: Sedimentologyr O, S. 203-243.

 • Ksiazkiewicz, M.,, 1958, Submarine slumping in the Carpathian FlysGh: Ann. soc« geof. Pologne, 28, s. 123-150.

 • Middleton, G.V.V 1S1 86, Experiments on density and turbidity currents, I. Motion of the heads Canadian Jour. Earth Sei., S, s. 523-546,

 • Moore, D.G., 1061, Submarine slumps: J. Sed. Pet, 31, s. 343-S©7

 • Ä$urphy, MA-, ve Schlanger S.O«, 1©Ô2, Sedimentary structures in Ilhas and Sao iSebastiao Fonnasions (Cretaceous), Reconcavo Basin, Brazil: Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol., 46, s. 4S7-477,.

 • Norman, T.N., 196O Azimuth of Primary Linear Structures in Folded Strata^ Geol. Mag., 87, no., 4, s. 308-343.

 • Norman, T.N.,1968, İngiltere`nin `Göller Bölgesindeki Ludlovien yaşlı Paleo-akıntslann yönleri: TJ.K. Bül., 8, no. 1-2.

 • Norman, T.N.,188®, A method so study the distribution of heavy-mineral grain abundance in a turbsdite: Sedimentology, 18, s. 263-280,

 • Norman, T.N.,1W2 a, Ankara Doğusunda Yahşıhan Bölgesinde Üst Kretase-Alt Tersiyer yaşlı arazînin jeolojisi (Tez):: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeol. Müh. Böl. Ankara.

 • Norman, T.N.,1972 b, Ankara Yahşıhan Bölgesinde Üst Kretase-Alt Tersiyer istifinin stratigrafisi: Türkiye Jeol. Kur. !Bült. cilt XV-2 s.

 • Pettijohn, FJ., 1067, Sedimentary Rocks (689 s.): Harper, New York.

 • Pettijohn, FJ., ve Potter P.E., U9S4, Atlas and Glossray of Primary Sedimentary Structures. 353- s.

 • Pettijohn, FJ., Potter P.E., ve Siever R., 1072, Sand and Sandstone «00 s«, Springer-Verlag, Berlin.

 • Rigo De Righi, M. ve Cortesinl A.., 1064, Gravity tectonics in foothills structure belt of SE Turkey: Bull, Amer. Assoc. Petrol. Geol., 48, s. 1911-1987.

 • Sanders, J.E., 1956, Orienta! phenomena produced by sedimentation from turbidity currents and in subaqueous slope deposits?: `Jour. Sed. Pet, 26, s* 178.

 • Seilacher, A., 1962, Paleontologica! studies on turbidite sedimentation and erosion: Jour. Geol., 70, s. 227-234.

 • Walker, R.G., 1967, Turbidite sedimentary structures and their relationship to proximal and distal depositional environments^ Jour. Sed, Pet, 37# s. 25-4.8,

 • Walker, R.G.,1970, Review of the geometry and faciès organisation of turbidites and turbidite-bearing basins: Geol. Ässoc. Canada, Spec paper no. 7, S. 219.251.

 • Williams, E., 19i8O, Intra-stratal flow and convulute folding: Geological Magazine, 97, •s. 208-214.

 • Ankara Yahşıhan Bölgesinin Eosen`den Sonraki Tektonik Gelişmesi
  Teoman Nuriddin Norman
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Eosen`den sonra, muhtemelen Oligosende oluşan Alpin paroksizma esnasında, genellikle doğuya devrik kıvrımlar meydana gelmiş, bunları sırasıyla bindirme ve sağ yönlü doğrultu atımlı faylar izlemiştir. Başlangıçta KB-GD doğrultusunda olan bir kompresyon çiftinin zamanla K-G doğrultusuna kaydığı, ayrıca bütün bu sürede pozitif yönlü bir makaslama çiftinin de mevcut olduğu anlaşılmaktadır.

 • olistostrom

 • Ofiyolitli melanj

 • sağ yönlü doğrultu atımlı fay

 • Yahşihan Bölgesi

 • Ketin, İ ve Canıtez, N., 1972, Yapısal Jeoloji: İ.T.Ü. Kütüphanesi; yaym no. 869, İstanbul.

 • Norman, T.N., 1972. Ankara Yahşıhan bölgesinde Üst Kretasë - Ait Tersiyer istifinin stratigrafisi: TJ.K. Bülteni; Ci it 15, sayı 2, s.

 • Norman, T.N., 19173., Ankara Yahşıhan bölgesinde Üst Kretase - Alt Tersiyer sed.îmentasyonu: TJJL Bülteni, ciît 16, sayı 1, s.

 • Tufanbeyli Dolayının (Doğu Toroslar) Kambriyen ve Tersiyer Kayaları
  Necdet Özgül Sait Metin Ethem Göğer İmren Bingöl Ergenekon Osman Baydar Burhan Erdoğan
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Çalışma alanı Toros orojenik kuşağının doğu kesiminde Adana ilinin yaklaşık 140 km kuzeyinde Tufanbeyli (Mağara) ilçesi dolayını kapsar. Bölgede Kambriyen`den Tersiyerce kadar bütün sistemleri temsil eden kaya-stratigrafi birimleri yer almaktadır. Kaya stratigrafi birimlerinin tümü Formasyon derecesinde adlandırılmıştır. Soğanlı dağı Formasyonu dışında kalan diğer bütün kaya birimleri inceleme alanının bazı kesimlerinde normal stratigrafi konumlarında eksiksiz olarak görülebilmektedir. Ayrı bir çökelme havzasında oluştuğu düşünülen ve Jura yaşta kireçtaşı ve değişik kaya türlerini kapsayan Soğanlı dağı Formasyonu faylı dokanakla Üst Kretase yaşta Yanıktepe Kireçtaşı`nın üzerinde durmaktadır. Bunun yanında inceleme alanının bazı kesimlerinde uyumsuzluklar nedeniyle önemli kaya birimi eksiklikleri göze çarpmaktadır. Dar bir alan içinde görülen bu farklı durum uyumsuzluk öncesi aşınmalarla açıklanmıştır. Uyumsuzluklar açışız veya çok düşük açılıdırlar. Kambriyen-Lütesiyen zaman aralığında oluşmuş kaya birimleri tek bir fazı yansıtan birbirlerine benzer şekilde kıvrımlanmış ve faylanmıştır. Bu özellikleriyle, bölgenin Kambriyen`den Lütesiyen sonuna kadar düşey salınım hareketlerinin etkisi altında kaldığı ve bölgede Kambriyen-Lütesiyen zaman aralığında orojenik hareketlerin etkin olmadığı anlaşılmaktadır. Lüteslyen`den sonra bölge büyük kıvrım ve itki faylarının gelişmesini doğuran sıkışma tektoniği etkisi altında kalmıştır. Kıvrım eksenleri ve faylar genellikle KD-GB gidişlidîr. İtilme yönü çoğunlukla GD dan KB`yadır. İnceleme alanında Oligosen ve Miyosen saptanamadığından bölgeyi Lütesiyen`den sonra etkilemiş olan orojen faz veya fazlarına değin bilgi toplanamamıştır. İnceleme alanı Kambriyen`den Lütesiyen sonuna kadar genellikle sığ, sıcak,, litoral-sublitoral ortam koşullarının hakim olduğu ve düşey salınım hareketlerinin etkin olduğu duraysız bir şelf özelliği gösterir. Magmatizma ve volkanizma Lütesiyen sonuna kadar yer almamıştır. Bu özellikleriyle bölge miyojeosenklînal koşullarını yansıtmaktadır.

 • Toros orojenik kuşağı

 • Kambriyen tersiyer kayaları

 • miyojeosenklinal

 • litoral-sublitoral ortam

 • Abdüsselamoğlu, Ş., 18S0, Yukarı Seyhan Bölgesinde Doğu Torosîariîi Jeolojik Etüdü; M.T*Â. Derleme, No. 2068.

 • Arpat, E. ve Özgül N-, 1972, Orta Toroslar`da Geyik Dağı yüresinde Kaya Euzulfariı: M.T.A. Berg., Sayı 7®. sayfa: 30-35.

 • Atan, R., 1969, Eğribucak-Karacaören (Hassa)-Ceylanlı-Dazevleri (Kırıkhan) arasındaki Amanos Dağlarının Jeolojisi: MXA. Yayını, No. 139, 85 s.

 • Bîumenthal, M., M., 1944, Kayseri-Malatya arasındaki Toros`un Permokarbonifen: MXA. Derg., No. 1/31, s. 105-133,

 • Brunn J.BU Dumont J.F., Graciansky P. eh. de, Gutnic M., Juteau Thv Marcoux J., Monod O., Poisson A., 1971, Outline of the geology of the westerrf Taurids (Geology and History of Turkey`den): Petroleum exploration societf of .Libya, pp. 325-262.

 • Dean; W., T. ve Monod, O., 19`7fOb The lower Paleozoic Stratigraphy and Faunas of the Taurus mountains near Beyşehir, Turkey, I. Stratigraphy: BuIS^ Brit. Mus. (Mat Hist), Geol., Vol. 1®, No, 8, pp. 411-420.

 • Dernirlitaşlı, E-, 1867, Pmarbaşı-Sarız-Mağara civarının jeoloji raporu: MXA -Derleme, No. 1085.

 • Ketin, î., 106% Güneydoğu Anadolu`nun Kambrien teşekkülleri ve bunların Öoğü Iran Kambrieni ile mukayesesi: JMLT.A* Derg«, Sayı €©, s. 75-87.

 • Özgül, N., 1971; Orta Toroslarm kuzey kesiminin yapısal gelişiminde blok hareket`- leriniii`önemb TJJC. Bülteni, cilt XIV, sayı 1, s. «5-10İ.

 • Özgül N., Metin S., Dean W. T., 1972J, Doğu Toroslarda Tufânbeyli ilçesi (Adana) dolayının Alt Paleozoik Stratigrafisi: MJÎA* İ)erg^ sayı 79, (Baskıda).

 • Ünsalaner, C. ; . I94ö, Alaylıdağ ve Beydağ sıradağları arasındaki bölgenin Üsi Devon faunası: M.T.A. Derg-, sayı 34, sayfa 401-406.

 • Türkiye`nin Akdeniz Bölgesinde Bulunan Alt Paleozoik Faunası Üzerinde Müşahedeler
  İsmail Yalçinlar
  PDF Olarak Görüntüle

  Özet: Toros Dağlarının Akdenize doğru çıkıntı teşkil ettiği Anamur, Ovacık-Silifke kesiminde, bilhassa, Brachiopoda, Cephalopoda, Trilobita ve Graptolita fosillerinden müteşekkil zengin bir fauna ile temsil edilen Alt Paleozoik, yazarın 196S ve1084 yıllarındaki incelemeleri sırasında meydana çıkarılmıştır. Adı geçen bu favnabis bölgede, ilk defa, fosilli Tremadosiyen» ayrıca Ordovisiyen ve Silüriyen serilerinin tespitine ve bu seriler içinde muhtelif stratigrafik seviyelerin ayrılmasına imkân vermiştir. Tremadosiyen`i Silüriyenden ayıran kalın konglomera tabakalarının bulunuşu, bir diskordansın mevcudiyetini göstermektedir. Bölgedeki Alt Paleozoik formasyonları; Kaiedoniyen Orojènèzinden müteessir olmuştur. Fosilli Devoniyen, denizel ve kontinantal Karbonifer formasyonları da bölgede oldukça gelişmiş bulunmaktadır. Bu formasyonlar Hersiniyen Orojenezi sırasında deformasyonlara uğramışlar ve ayrıca, Alpen Orojenezinin geniş ölçüde etkisi altında kalmışlardır.

 • Alt Paleozoik faunası

 • konglomera

 • Toros Dağları

 • Btomienthal«»; M-, 19S1, Recherches géologiques dans le Taurus occidental dans* I

 • ÎEgeran, E.N., et Lahn, Ev 1*9418, Türkiye jeolojisi: Ankara.

 • Erentöz, C.„ 1906, Contribution à la stratigraphie de la Turquie. BulL M.T.A. No. 66

 • Furonp R., l®53t, Introduction à la Géologie et à l`Hydrogéologie de la Turquie: Mem. Museum National d`Hist. Naturelle, Sr. C. Sciences de Ias !Terre, t III, fâsc 1, p. 1-128. Paris.

 • Tchïhatcheft» P. de, 1867, Asie Mineure: Géologie, I, Paris.

 • Yalçınlar, İ., 1865> Graptolite series belonging to Silurian found in the mediterranean1 region of Turkey: Publ. of Géogr. Inst Univ. Istanbul,-ftp. 36.

 • Yalçınlar, İ.,1064, Les douches du Paléozoïque inférieur dans la Turquie` méridionale: Publ. Inst. Géogr- Univ. İstanbul, No. `30.

 • Yalçınlar, İ.,ISS®, Recherches structurales et géomorphologsques dans certains1 rnässifjs calédoniens de la Turquie: Review öf öeogr. Inst. UriiV*- istanbül (International edition, 1985-6®) No. 11.

 • M.TÄ. ïnst, 18*1.1948, Carte géologique de Turquie au 1:800.000 ème,. Änkärai — , , 3)960^1904, Carte géologique de Turquie au 1^00.000 éme, Ankara-

 • Türkiye Pectinidae`leri Hakkında
  Özcan Yazlak
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Türkiye Neojen Lameilibranchiata faunasına ait bazı Pecten türlerinin, Pectenpseudobeudanti DEP- et ROM., Pecten pseudobeudanti rotundata SCHAF., Pectenkochi LOG., Pecten corsicanus DEP. et ROM., Pecten subbenedictus FONT.,Pecten jossiingi SMITH, Pecten revolutus MICH., Pecten aduncus EICH., Pectendunkeri MAYER, Pecten praebenedictus TOUR., Pecten jacobaeus LINNE sistematik incelenmesi sunulmaktadır.

 • Pectinidae

 • Türkiye

 • Bauzâ. Rullân, I., 1950, Contribuciön al conocimiento paleontolögico del Neögeno balear. Bol, de la Real Soc. Espanola de Hist. Nat-, t XLVIII, No 2# Madrid.

 • Bauzâ. Rullân, I., 1951, Contribuciones a la paîeontoîogîa del Neögeno de Mallorca* Pectinidos (Segunda parte) Bol, de la Real Soc. Espanola de Hist* Nat. t. XLIX, Madrid.

 • Brocchi, G.B., 1814, Conchiologia fossile subappennina con osservazioni geologiche sugli Appennlnî et sul suolo adiacente. Milano.

 • Bucquoy, E., Dautzenberg, Ph., et Doîlfus. G., 1889, Les mollusques marins du Roussillon, t. II. P&löcypodes. Paris.

 • Cemlli-Irelll, S,, 1910, Fauna maîacologıa Mariana. Paleontographica ItalicaVol. XII, He. partie. Pisa.

 • Csepreghy-Meznerics, L, 1954, Helvetische und tortonische fauna aus dem östlichen Cserhatgebirge. Ann. Inst. g^ol. Hongrie, t. 41, fasc. 4. Budapest.

 • Csepreghy-Meznerics, L,I960, PectinidÖs dû Nöogâne de la Hongrie et leur importance stratigraphique. M^m. Soc. g6ol France. Nouv. ser. No. 92, T. XXXIX, 58 p., 35 p|. Paris,

 • Depfiret, Ch. et Roman, F„ 1912, Monographic des Pectinidos nOogönes de I’Europe et des regions voisines. Genre Pecten. M^m. soc. gOo). de France. Mem. Not 26, Paris.

 • Dollfus, G. et Dautzenberg, Ph. 1920, Conchyhologie du Miocene moyen du Bassin de la Loire. MOm. Soc, gOol. de France, t. XXII, No: 27. Paris*

 • d`Eilchwald, E., 1859, Lethaea Rossica ou PalOontologi de la Russie. Vol. Ill* Stuttgart.

 • Fontannes, F., 1878, Etudes stratigraphiques te palOontologiques pour servir a 1’histoire de la pOriode tertiaire dans le bassin de Visan (Vaucluse)* Lyon.

 • Ferreira, O. da V., 1952, Os Pectinideos de Miocenicos de Algrave. Com. Sen/, gdol. Portugal, Lisboa. L 32.

 • Friedberg, W., 1930, Mieczaki Miocenskie ziem Polskich, Vol. II. fasc. 2 (Lameli ibranchiata). Soc. Geolog. de Pologne. Cracovie.

 • Fuchs, Th. 1883, Beitrage zur Kenntnîs der Miocanfauna Aegyptens ünd detLybischen Wfiste. Paleontographica, Vol. XXX, Cassel.

 • Hörnes, M., 1870; Die fossilien Mollusken des Tertiar-Beckens von Wien. IIpartie: Bivalves. Abhandl. d.K.K. Geol. Reichsanstalt, IVe Vol., Wied

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle