Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

2000 AĞUSTOS Cilt 43 Sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Büyükbelen (Faraşa - Yahyalı - Kayseri) Demir Cevherinin Oluşumu
Şuayip Küpeli İsrafil Kayabali
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Büyükbelen demir cevheri, otokton lateritler ve kırmızı renkli topraklardan oluşur. Lateritik profilde ince (5-10 cm) hematitik ve kaim (5-15 m) götitik seviyeler ayırt edilir. Ayrışma zonundaki küçük çaplı (1 dm - 7 m) endokarstik boşluklar içerisinde de yarı otokton toprağımsı limonitler ve kolloform yapılı götitler çökelmiştir. Cevherin yapısal ve dokusal özellikleri esas olarak götit, silisli bileşenler (kuvars, opal - CT) ve hematit tarafından belirlenmektedir. Hematitler genellikle özşekilli kristal toplulukları, götitler ise böbreğimsi, kabuğumsu yapılar içerisinde gözlenen ışınsal yapılı ince lifsi kristal demetleri şeklindedirler. Lateritik demir cevheri ortalama % 49.71 Fe2O3, % 30.75 SiO2, % 3.12A12O3, % 0.42 K2O, % 0.11 Na2O ve % 0.09 CaO içermektedir. Ana kayaç (çört + pelajik kireçtaşı), laterit (hematitik ve götitik seviyeler) ve kırmızı renkli toprak numunelerinin mineralojik bileşimleri aşağıda sunulmuştur. Çört: kuvars, kalsit, opal-CT, hematit, amorf madde; pelajik kireçtaşı: kalsit, kuvars, opal-CT, illit, hematit, amorf madde; laterite ait hematitik kesim: hematit, ferrihidrit, kuvars, opal-CT, illit, kaolinit, amorf madde; götitik kesim: götit, ferrihidrit, kuvars, amorf madde; kırmızı renkli toprak: kuvars, opal-CT, kalsit, montmorillonit, illit ve amorf madde bileşimindedir. Cevherin jeolojik, mineralojik, yapısal ve dokusal özellikleri ile jeokimyası demirin Üst Kretase yaşlı çört arakatkılı pelajik karbonatlardan türediğini göstermektedir. Pliyo-Kuvaterner süresince etkili olan lateritik ve kısmen de karstik süreçler sonucunda anakayaç bünyesindeki demir, ıslak peryodlar süresince sarımsı kahve renkli bir ayrışma ürünü veren götit oluşumu sonucunda serbestleşmiştir. Daha sonra kurak dönemlerde dehidratasyona uğrayan götitlerden de kırmızımsı kahve renkli hematitler türemiştir.

 • Süperjen demir

 • laterit

 • götit

 • hematit

 • karst

 • Doğu Toroslar

 • Büyükbelen

 • Faraşa

 • Banerji, P.K., 1982, Lateritization processes; Challenges and opportunities, episodes, 3, 16- 20.

 • Bardossy, G.Y., 1981, Paleoenvironments of laterites and lateritic bauxites-effect of global tectonism on bauxite formation; Proc. First international seminar on lateritization processes (Trivandrum), Oxford and IBH publishing Co., New Delhi, 287-294.

 • Baykul, A. ve Yaman, S., 1993, Doğu Toroslar`da bir demir şapka; Aşılık (Saimbeyli-Adana) demir yatağı. Doğa-Türk Yerbilimleri Derg., 2, 61-68.

 • Blatt, H., Middleton, G. ve Murray, R., 1980, Origin of Sedimentary Rocks: Prentice-hall. Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 782 s.

 • Cukrov, F.V., 1980, On transformation of iron oxides in chemogenic eluvium in tropical and subtropical regions. Proc. Firs international seminar on lateritization processes, (Trivandrum), Oxford and IBH publishing Co., New Delhi, 11- 14.

 • Drits, V.A., Sakharov, B.A., Salyn, A.L. ve Manceau, A., 1993, Structural model for ferrihydrite: Clay Minerals, 28, 185-208.

 • Guilbert, J.M., ve Park, C.F., 1986, The geology of ore deposits; W.H. Freeman and Company, New York, 985 s.

 • Küpeli, Ş., 1991, Attepe (Mansurlu-Feke) yöresi demir yataklarının jeolojik, petrografik ve jenetik incelemesi: Doktora tezi, S.Ü. Fen Bilimleri Enst., 227 s., (yayımlanmamış), Konya.

 • Küpeli, Ş., 1996, Faraşa (Yahyalı-Kayseri) yöresi demir yataklarının incelenmesi: SÜAF projesi, 92/126, 55 s. (yayımlanmamış), Konya.

 • Küpeli, Ş., Kayabalı, L, Arslan, M. ve Saka, H.A., 1997, Doğu Toroslar`da otokton, güncel lateritik bir oluşum : Büyükbelen (Faraşa-Yahyalı) demir zuhuru: MTA Derg., 121, s (yayımda).

 • Lelong, F., Tardy, Y, Grandin, G., Trescases, JJ. and Boulange, B., 1976, Pedogenesis, chemical weathering and processes of formation of some supergene ore deposits: Volf, K.H. Ed., Handbook of stratabound an stratiform deposits, New York, Elsevier, 6, 93-173.

 • Mason, B. and Moore, C.B., 1982, Principles of geochemistry : John Wiley and Sons, Hong Kong, 344 s.

 • Norton, S.A., 1973, Laterite and bauxite formation: EconGeol., 68, 353-361.

 • Önder, E., 1978, Kayseri-Yahyalı-Faraşa Aşılık demir madeni jeolojisi: MTA Rap., 1656 (yayımlanmamış), Ankara.

 • Özgül, N., 1976, Toroslarm bazı temel jeoloji özellikleri: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 19, 1, 65-78.

 • Schwertmann, U., 1998, Goethite and hematite formation in the presence of clay minerals and gibbsite at 25 oC : Soil Sci. Soc. Am. Jour., 52, 288-291.

 • Schellman, W., 1981, Considerations on the definition and classification of laterites; Pore. First international seminar on lateritization processes, (Trivandrum), Oxford and IBH publishing Co, New Delhi, 1-10.

 • Schellman, W, 1983, A new defination of laterite; Natural resources and development, 18, 1-7.

 • Schellman, W, 1986, On the geochemistry of laterites, Chem. Erde, 45, 39-52.

 • Singer, A. and Müller, G, 1983, Diagenesis and argillaceous sediments, Diagenesis in sediments and sedimentary rocks, 2 (Ed. Lansen, G. and Chilingar, G.A) : Elsevier scientific publishing company, Amsterdam-Oxford-New York, 572 s.

 • Tardy, Y., Trolard., F., Roquin, C, and Novikoff, A., 1990, Distribution of hidrated and dehidrated minerals in lateritic profiles and landscapes: Geoc. Eart Surf. Min. Formation, 2 th International Symposium, 2-8.

 • Tekeli, O., 1980, Toroslarda Aladağlar`m yapısal evrimi: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 23, 11-14.

 • Tekeli, O. ve Erler, A., 1980, Aladağ ofıyolit dizisindeki diyabaz dayklarmm kökeni: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 23, 1, 15-20.

 • Trolard, F. and Tardy, Y, 1987, The stabilities of gibbsite, boehmite, aluminous goethites and aluminous hematites in bauxites, ferricrete and laterites as function of water activity, temparature and partide size: Geochim, Cosmoc. Açta, 51,9457957.

 • Trolard, F. and Tardy, Y, 1989, A model of Fekaolimite, Al-goethite, Al-hematite equilibria in laterites: Clay Minerals, 24, 1-21.

 • Weaver, C.E., 1989, Clays, muds and shales: Developments in sedimentology 44., Elsevier, Amsterdam, 819 s.

 • Çayırbağı-Meram (Konya) Manyezitlerinin Kökeni Üzerine
  Afet Tuncay
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışmada, Konya bölgesi manyezitleri jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal olarak incelenmiş ve buna göre kökenleri, oluşum koşulları belirlenmiştir. Üst Kretase yaşlı serpantinitlerin ayrışması sonucu oluşan manyezitler, kriptokristalen dokuludur. Manyezitler, birincil manyezitler ve bunları kesen ikincil manyezitler olarak ikiye ayrılmışlardır. Birincil manyezitler daha sert ve genellikle konkoidal kırılmalı iken, ikincil olanlar silis içermediklerinde daha yumuşaktır. Bir üçüncü manyezit ise, Neojen çökeller içerisinde yüzeysel koşullarda, Miyosen`de oluşmuş manyezittir. Manyezitlerin oluşumu, ofîyolitin bölgeye yerleşimi sırasında Üst Kretase sonlarında başlamış, Miyosen`de devam etmiş ve günümüzde de devam etmektedir. Oflyolitlerin, altta bulunan karbonatlı kayaçlarm üzerine bindirmesiyle bir ısı artışı olmuş ve bu ısı da CO2 çıkışına neden olmuştur. Bundan başka hidrotermal ve yüzeysel kökenli CO2`li sular da manyezit oluşumunda etkili olmuştur. Bu CO2`i içine alan sular, serpantinitlerin içerisinde yukarı doğru tektonik kırıklar boyunca dolaşarak, serpantiniti ayrıştırmış ve Mg+2 iyonunu çözerek hareketlendirmiştir. CO2 taşıyan su, çözünmüş olan Mg+2 iyonu ile birleşerek, büyük kırıklarda damar, değişik yönlerde gelişen küçük çatlak aralarında stokverk cevheri çökeltmiştir. 

 • Damar

 • manyezit

 • serpantinit

 • stokverk

 • Johannes, W., 1969. Siderit-Magnesit mischkristallbilldung im system Mg2+-Fe2+-CO3 2 -C12 2 -H2O. Contr. Mineralogy and Petrology., 21,311-318.

 • Kaaden, G., 1964. Konya ve Eskişehir yakınlarındaki manyezit zuhurlarının prospeksiyonu. M.T.A. rapor No: 3451.

 • Özcan, A., Göncüoğlu, C, Turhan, N., Şentürk, K.? Uysal, Ş. ve Işık, A, 1990. Konya-KadmhanıIlgm dolayının temel jeolojisi. M.T.A. rap. no: 9535.

 • Tuncay, A, 1998. Çayırbağı-Meram (Konya) manyezitlerinin jeolojik, mineralojik ve ekonomik özelliklerinin araştırılması. İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 167 s.

 • Yeniyol, M., 1979. Yunak (Konya) dolayı manyezitlerin oluşum sorunları, değerlendirilmeleri ve yöre kayaçlarm petrojenezi. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Doktora Tezi, 175 s.

 • Zedef, V., 1994. Origin Of Magnesite In Turkey,A Stable Isotope Study.University of Glosgow. 175s (Doktora tezi, yayımlanmamış).

 • Geç Jura Yaşlı Karbonat Platformunun Litofasiyes Özellikleri ve Evrimi, Uluçayır Yöresi (Bayburt, Doğu Pontidler)
  Mehmet Ziya Kirmaci
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Geç Jura-Erken Kretase yaşlı platform karbonatlan Doğu Pontidlerde yaygın olarak yüzeylenir; Uluçayır (Bayburt) yöresinde, Geç Jura yaşlı kısmı yüzeylenen bu karbonatlar altı farklı litofasiyeste gelişmiştir. Bu litofasiyesler alttan üste doğru: 1- Erken Jura yaşlı çökeller üzerine uyumlu olarak gelen ve kıyıya yakın, transgresif özellikli ve karadan türeme kırıntı girdisinin etkin olduğu bir şelf ortamında çökelmiş olan kumtaşı-kumlu kireçtaşı litofasiyesi; 2- Kumtaşı-kumlu kireçtaşı litofasiyesi ile kısmen yanal geçişli olan ve karadan türeme kırıntı girdisinin olmadığı yüksek enerjili sığ bir şelf ortamındaçökelmiş olan kabataş litofasiyesi; 3- Kara ile bağlantısı olmayan bir denizaltı yapısal yükselti üzerinde çökelmiş olan pelajikoolitik tanetaşı-istiftaşı litofasiyesi; 4- Maksimum su derinliğinin ışık zonu ile sınırlı olduğu bir denizaltı yapısal yükselti üzerinde çökelmiş olan istiftaşı litofasiyesi (kondanse pelajik kireçtaşı istifi); 5- Kondanse pelajik kireçtaşı istifi üzerine kısmen uyumsuz olarak gelen ve yüksek enerjili sığ bir şelf ortamında çökelmiş olan oolitik tane taşı litofasiyesi; ve 6- Sığ ve yüksek enerjili bir şelf ortammda (olasılılıkla resif gerisi) çökelmiş olan intraklastlı tanetaşı-istiftaşı litofasiyesi şeklinde bir dizilim gösterir. Uluçayır (Bayburt) yöresinde, platform karbonat istifin düşey yönde böyle farklı litofasiyeslerde gelişmiş olması öncelikle çökelme ortamında ve çökelme koşullarında meydana gelen değişikliklerin bir sonucudur. Bu değişikliklerin meydana gelmesinde tortulaşma ile eş yaşlı gerilmeli tektonik hareketler birinci derecede rol oynamıştır. Deniz seviyesindeki göreli değişimler ve epirojenik hareketler ise, çökelme koşullarının belirlenmesinde etkili olmuştur.

 • Bayburt

 • Doğu Pontidler

 • Karbonat platformu

 • Litofasiyes

 • Uluçayır yöresi

 • Bates, R.L. and Jackson, J.A., 1980, Glossary of geology, American Geological Instute, Virginia, pp. 749.

 • Bernoulli, D. and Jenkyns, H.C.,1974, Alpine, Mediterranean and Central Atlantic Mesozoic facies in relation to the early evolution of the Tethys. In: modern and ancient geosynclinal sedimentation (Ed. by R.H. Dott and R.H. Shaver), Society of Economic Paleontologists and Minerralogists, Special. Publication No. 19, 129-160.

 • Boggs, S. Jr., 1995, Principles of sedimentology and stratigraphy, Prentice Hall, New Jersey, pp. 774

 • Burgess, C. J., 1979, The development of Lower Jurassic carbonate tidal flat, Central High Atlas, Morocco.2: diagenetic history, Journal of Sedimentary Petrology, 39 (2), 413-428.

 • Einsle, G., 1992, Sedimentary basins: evolution, facies. and sediment budget, Springer-Verlag, Berlin, pp. 482.

 • Elmas, A., 1995, Kop dağı (Bayburt-Erzurum) dolayının jeolojisi: Bir yayönü havzasının evrimi, Türkiye Petrol Jeologları Derneği Bülteni, 6 (1), 19-37.

 • Gedik, L, Kırmacı, M.Z., Çapkmoğlu, Ş., Özer, E. ve Eren, M., 1996, Doğu Pontidlerin jeolojik evrimi, KTÜ, Jeoloji Müh. Böl. 30. Yıl Sempozyumu, Korkmaz, S., ve Akçay, M., KTÜ, Trabzon, Bildiriler, Cilt II, 654-677.

 • Görür, N., Şengör, A. M. C, Akkök, R. ve Yılmaz, Y, 1983, Pontidlerde Neo-Tetis`in kuzey kolunun açılmasına ilişkin sedimantolojik veriler, Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 26, 11-20.

 • Flügel, E., 1982, Microfacies analysis of limestones, Springer-Verlag, Berlin, pp. 633.

 • Harris, P.M., Kendall, C.ST.C. and Lerche, I., 1985, Carbonate cementation- brief review. In: Carbonate cements (Edits. By: Schneidermann, N. And Harris, P.M.), ), Society of Economic Paleontologists and Minerralogists, Special. Publication No. 36, 81-95.

 • Jenkyns, H. C, 1971, Tht ^^esis of condensed sequences in the Tethyan ^arassic. Lethaia, 4, 327-352.

 • Jenkyns, H. C, 1972, Pelagic

 • Jenkyns, H. C, 1974, Origin of red nodular limestones (Ammonitido Rosso, Knollenkalke) in the Mediterranean Jurassic: a diagenetic model. In: Pelagic Sediments: On Land and Under the Sea (Ed. by KJ. Hsü and H. C. Jenkyns), Special Publications of International Association of Sedimentologists, 1, 249-271.

 • Kırmacı, M.Z., 1992, Alucra-Gümüşhane-Bayburt yörelerindeki (Doğu Pontid güney zonu) Üst Jura-Alt Kretase yaşlı Berdiga kireçtaşmm sedimantolojik incelemesi. KTÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü., Trabzon, Doktora Tezi, 256 s., (Yayınlanmamış).

 • Kırmacı, M. Z., 1996, Üst Jura-Alt Kretase yaşlı Berdiga kireçtaşı`ndaki (Doğu Pontidler, KD Türkiye) ooidler, Türkiye Petrol Jeologları Derneği Bülteni, 6 (1), 1-17.

 • Kırmacı, M. Z., 1998, Uluçayır (Bayburt) yöresinde, Üst Jura-Alt Kretase yaşlı Berdiga kireçtaşındakî kondanse sekansın gelişimi ve sedimantolojik önemi, Türkiye Cumhuriyeti`nin 75. Yılında Fırat Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. Yılı Sempozyumu, Elazığ, Bildiri Özleri, 74-75.

 • Kırmacı, M.Z., (baskıda), Uluçayır (Bayburt) yöresinde, Geç Jura yaşlı platform karbonatlarında gözlenen kondanse istifin sedimantolojik gelişimi ve sekans stratigrafısindeki önemi, Türkiye Cumhuriyeti`nin 75, Yılında Fırat Üniversitesi`nde Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. Yılı Sempozyumu, Elazığ, Bildiriler kitabı.

 • Longmann, N. W., 1980, Carbonate diagenetic textures from nearshore diagenetic environments. * American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 64 (4), 461-487.

 • Loutit, T. S., Hardenbol, J., Vail, RR. and Baum, G.R., 1988, Condensed sections: the key to age dating and correlation of continental margin sequences. In: Sea-level changes: an integrated approach (Eds. B. S. Kendall, C. G .St C, Posamentier, H., Ross, C. A. and van Vagoner, J.). Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, Special Publication, 42, 183- 215.

 • Nicosia, U., Conti, M. A., Farinacci, A., Altmer, D. and Koçyiğit, A., 1991, Western Anatolia ammonitico rosso type sediments. Depositional history and geodynamic meaning, Estratto da Geologica Romana, V XXVII, 101-110.

 • Özer, E., 1984, Bayburt (Gümüşhane) yöresinin jeolojisi ve mikrofasiyes incelemesi, KÜ. Jeoloji Dergisi, 3(1-2), 77-89, Trabzon.

 • Pelissie, T., Peybernes et Rey J., 1984., Les grands foraminiferes benthiques du Jurassique moye/superiuer du sud-ouest de la France (Aquitaine, Causses, Pyrenees). Interet biostratigraphique, Paleoecologique et paleobiogeographique, Benthos`83; 2nd Int. Symp. Benthic Foraminifera (Pau, April 1983), 479-489.

 • Selwood, B. V, Sheherd, T. J., Evans, U. R. and James, P., 1989, Origin of late cements in oolitic reservuar facies: a fluid inclusion and isotopic study (Mid-Jurassic, Southern England), Sedimentary Geology, 61, 223-237.

 • Strasso; A,, 19S6* OuMs m Pkvbeck Ilmesfoiaes (lowennost Cretaceous) of the Swiss and French Jura, Sefimratofog^ 33*111-721,

 • Tabla, K., 199% Gimişhaaae-Baybuıt yörierîııde Üst Jina-Aft Kretase yaşlı kariMmafiı istiflerin staatigrafifc, palerooğrafîk ve mikr©pale©îitolojik incelenmesi, KTÛ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Doktoım tezi, 223 s..,

 • Tardu, T. ve Baysal, E., 1995, MSequeaacew stialigımfi prensipleri, Ozan SMîgorM Bilim, Eğitim ¥€ Yaırdım Vakfi, Eğitima Yayınlan. Ânlkara^ 1, 365 s.

 • Tonrent, J, and Schweatmama^ ti., 1987., Iıafluenos of hematite on the coloor of led bads. Journal of Sedimentary Petrology, 57, ĞSl-`öSö.

 • Tucker, M. E.3 1984, Calcitic, aoLgonitic and mixed calcitk-aragonitic ooids from the midProterozoic Belt Sepergroup, Montana, y, 31,627-644,

 • Tiackar, M, E, md Wright, V. R, 1992, Scieaitiîîc PP. 482

 • Tucker^ MIL, 1994, Sedimenfaıy petrology.` An intodedtieii to the origin of sediraeatary tocks, BlackweM Scioıtific Pöblic^tîojıs.9 London, pp. 260.

 • Varol, B.. ve Tekin, E., 1989, Pelajik oolitlerin elektron mikmskobisi; Bilecik fonnasyonu`ndan bir örnek, iç-batı Anadolu, Türkiye Petrol Jeologları Derneği Bülteni, İ (3), 229-235.

 • Varol B. ve Tunay G., 1996, Kondanse istiflerin tanımı ve iç yapısı; Beyşehir-Hoyran napmdan bir örnek. MTA Dergisi, 118, 23-34.

 • Wilson, J, L., 1975, Carbonate faeies in geologic history, Springer-Verlagg Berlin, pp. 471.

 • Pazarcık Volkanitinin (Yıldızeli - Sivas) Mineralojik - Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri
  Musa Alpaslan
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Anatolid ve Pontid kuşağı arasında gerçekleşen kıtasal çarpışmadan sonra gelişen çarpışma sonrası havzalar içerisinde yaygın bir şekilde volkanik ürünler gözlenmektedir. Bu volkanik ürünler Yıldızeli yöresinde de geniş alanlarda yüzeylemektedir. Pazarcık volkaniti, Alt Paleosen-Eosen yaşlı sedimanter kayaçlarla ardışıklı biçimde gelişen bazaltik ve andezitik bileşimli lav akıntıları ile bunların piroklastik eşleniklerinden olulmaktadlr. Bazaltlar, mikroskopik olarak hipokristalin porfîrik-pilotaksitik doku göstermekte olup, fenokristal olarak plajiyoklaz, klinopiroksen ve olivin içermektedir. Andezitler, hipokristalin porfîrik doku göstermekte olup hornblend ve plajiyoklaz fenokristalleri içermektedir. Ana element verileri, Pazarcık volkanitinin kısmen alkalen, çoğunlukla da kalkalkalen karakterde olduğunu göstermektedir. MORBf a göre normalize edilmiş element profili, Pazarcık volkanitinin büyük iyon yarıçaplı elementler (K, Rb, Ba ve Sr)açısından önemli ölçüde zenginleştiğini, Ti ve Y açısından ise tüketildiğini belirtmektedir. İz element verilerine dayalı jeotektonik ortam ayırtman diyagramı, Pazarcık volkanitinin plaka içi bir karaktere sahip olduğunu göstermektedir. Pazarcık volkanitinden elde edilen mineralojik-petrografık ve jeokimyasal veriler bölgesel jeolojik konumla birlikte değerlendirildiğinde bu volkanitin evrimi için şöyle bir model ileri sürülebilir: Pontidler ve Anatolidler arasındaki çarpışmayı izleyen evrede bölgede oluşan gerilmeli tektonik rejim altında üst mantonun düşük dereceli bölümsel ergimesi sonucunda oluşan magma yüzeye çıkarken kalınlaşmış kıtasal kabuk kayaçları tarafından kirletilmeye uğratılmıştır.

 • Pazarcık volkaniti

 • Yıldızeli

 • çarpışma sonrası volkanizma

 • kirlenme

 • Alpaslan, M., 1993, Yıldızeli yöresi (Sivas batısı) Metamorfitlerinin Petrolojik Özellikleri, C.Ü. Fen Bilimleri Enst., Doktora Tezi, Sivas , 359 s.

 • Alpaslan, M., 1997, Çakmak trakit-porfirinin mineralojik-petrografik ve jeokimyasal özellikleri, Ç.Ü. Geosound, SayI: 30,

 • Alpaslan, M. ve Terzioğlu, N., 1998, Pontidlerde çarpışma sonrası volkanizmaya bir örnek: Sürmeli Volkaniti (Talova-Amasya), C.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri A: Yerbilimleri, 15, 1, 13-20

 • Alpaslan, M. and Boztuğ, D., 1997, The co-existence of the syn-COLG and post-COLG plutons in the Ylldlzeli (West of Sivas), Turkish Journal of Earth Sciences,

 • Alpaslan, M., Guezou, J.C., Bonhomme, M. ve Boztuğ, D., 1996, Yıldızeli Metasedimanter Grubu içerisindeki Fmdıcak Metamorfıtinin metamorfizması ve yaşı, Türkiye Jeoloji Bülteni, 39, 17-27

 • Baker, B.H. ve McBirney, A.R., 1985; Liquid fractionation. Part III: Geochemistry of zoned magmas and the compositional effects of liquid fractionation. J. Volcanol. Geotherm. Res., 24, 55-81

 • Boztuğ, D., Yılmaz, S. and Alpaslan, M., 1996, The Karaçaylr syenite, N of Sivas: A peraluminious and post-collisional alkaline pluton in the Easternmost part of KIrlehir Block, Central Anatolia, Turkey, C.U. Bull. Faculty of Engineering. Series A: Earth Sciences, 13, 1, 141-153

 • Boztuğ, D., Debon, F.jnan, S., Tutkun, S.Z., Avcı, N. and Kesgin, Ö., 1997, Comparative geochemistry of four plutons from the CretaceousPaleogene Central Anatolian alkaline province (Divriği region, Sivas, Turkey). Turkish Journal Of Earth Sciences, 6, 95-115

 • Boztuğ, D., Yağmur, M., Otlu, N., Tatar, S. and Yeliltal, A., 1998, Petrology of the post-collisional, within-plate Yıldızdağ Gabbroic pluton, Yıldızeli-Sivas region, Turkish Journal of Earth Sciences, 7, 37-51

 • Büyükönal, G., 1986, Yozgat yöresi volkanitlerinin asal ve iz elementlerinin dağılımı, MTA Dergisi, 105-106

 • Cater, J.M.L., Hanna, S.S., Ries, A.C. and Turner, P., 1991, Tertiary evolution of the Sivas basin, Central Turkey, Tectonophysics, 195, 135-149

 • Dellaloğlu, A.A., Tüysüz, O. ve Kaya, H.İ., 1992, Kalecik (Ankara)-Eldivan (Çankırı)-Yapraklı, İskilip (Çorum) ve Devrez çayı arasındaki alanın jeolojisi ve petrol olanakları, TPAO Arşivi, Rapor no: 3194, 241 s.

 • Ekici, T, 1997, Yozgat batoliti Yozgat güneyi kesiminin petrolojisi, C.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek lisans tezi, 72 s. (yayımlanmamış)

 • Ekici, T. ve Boztuğ, D., 1997, Anatolid-Pontid çarpışma sisteminin pasif kenarında yer alan Yozgat batolitinde sin-COLG ve post-COLG granitoyid birlikteliği, Çukurova Üniversitesinde jeoloji Mühendisliği eğitiminin 20. YI1I sempozyumu, Geosound, 30/2, 519-538

 • Erler, A. and Göncüoğlu, M.C., 1996, Geologic and tectonic setting of the Yozgat batholith, Northern Central Anatolian Crystalline Complex, Turkey, Inetrnational Geology Review, 38, 714-726

 • Edwards, C, Menzies, M. and Thirwall, M., 1991, Evidence from Muriah, Indonesia, for the interplay supra-subduction zone and intra-plate processes in the genesis of the potassic alkaline magmas, Journal of Petrology, 32, 3, 555-592

 • Floyd, P.A., 1983, Composition and petrogenesis of the Lizard complex and pre-orogenic basaltic rocks in Southwest England. In: Hancock, P.L. (ed.) The Variscan fold belt in the British Isles. Hilger, Bristol, 130-152

 • Gençalioğlu-Kuşçu, G. and Floyd, P.A., 1995, Preliminary data on petrography and geochemistry of dacites and rhyodacites from Saraykent region, Yozgat, Central Anatolia, Turkey, IESCA Proceeding, p: 399-414

 • Govindaraju, K., 1989, 1989 compilation of working values and sample description for 272 geostandarts: Geostandarts newsletter, 13, 1-113

 • Göncüoğlu, M.C., Toprak, V., Kuşçu, L, Erler, A. ve Olgun, E., 1991, Orta Anadolu batı kesiminin jeolojisi. TPAO Proje Rap. No: 2909, 140 s. (yayımlanmamış)

 • Göncüoğlu, M.C., Dirik, K., Erler, A. ve Yalınız, K., 1994, Orta Anadolu Masifinin Doğu Bölümünün Jeolojisi, Bölüm 4: Orta Anadolu Masifinin Sivas Baseni ile ilişkisi, ODTÜTPAO Proje Rap., 135 s. (yayımlanmamış)

 • Görür, N., Oktay, F.Y., Seymen, İ. and Şengör, A.M.C., 1984, Paleotectonic evolution of the Tuzgölü basin complex, Central Turkey: Sedimentary record of a Neotethyan closure. In: Dixon J.E. and Robertson A.H.F. (eds), The geological evolution of the Eastern Mediterranean, Blackwell Sci. PubL, Edinburgh, 467-482

 • Görür, N., Tüysüz, O. and Şengör, A.M.C., 1998, Tectonic evolution of the Central Anatolian basins. Inter. Geology Review, 40, 831-850

 • Hawkesworth, C.J., O`Nions, R.K., Pankhurst, R.J., Hamilton, P.J. and Evensen, N.M., 1977, A geochemical study of island arc and back arc tholeiites from the Scotia Sea. Earth. Planet. Sci. Lett., 36, 253-262

 • Hoernle, K. and Schminke, H.U., 1993, The role of partial melting in the 15 Ma geochemical evolution of Gran Canada: A blob model for the Canary hotspot. J. Petrol., 34, 599-626

 • Irvine, T.N. and Baragar, W.R.A., 1971, A guide to the geochemical classification of the common rocks. Can. J. Earth Sci., 8, 523-548

 • İlbeyli, N. and Pearce, J.A., 1997, Petrogenesis of the collision-related central Anatolian Granitoids, Turkey, EUG-9, Strasbourg, France, 23-27 March 1997, Symposium 55: Post-collisional magmatism, Abstracts, p. 502

 • Kerr, 1959, Optical Mineralogy, McGraw Hill, New York, 442 s.

 • Ketin, İ., 1966, Anadolunun tektonik birlikleri, MTA Dergisi, 66, 20-34

 • Kuşçu, G., ve Floyd, P.A., 1998; Magma mingling in Saraykent volcanics: mineral chemistry evidence, Third International Turkish Geology Symposium, abstracts, 160

 • Le Maitre, R.W., 1989, A classification of igneous rocks and glossary of terms. Blackwell, Oxford, 193 pp.

 • McCullogh, M.T. and Gamble, J.A., 1971, Geochemical and geödynamic constraints on subduction zone magmatism. Earth and Planet. Sci. Lett., 102, 358-374

 • Meschede, M., 1986, A method of discriminating between different types of mid-ocean ridge basalts and continental tholeeites with the NbZr-Y diagram. Chem. Geol, 56, 207-218

 • Özcan, A., Erkan, A., Keskin, A., Oral, A., Özer, S., Sıimengen, M. ve Tekeli, O., 1980, Kuzey Anadolu fayı-Kırşehir masifi arasının temel jeolojisi: MTA Rap. No: 6722, 139 s (yayımlanmamış)

 • Pearce, J.A., 1982, Trace element characteristics of lavas from destructive plate boundaries. In: orogenic andesites and related rocks, R.S.Thorpe (ed), 525-548

 • Pearce, J.A., 1983, Role of the sub-continental litosphere in magma genesis at active continental margins. In: Hawkesworth CJ and Norry MJ (eds), Continental basalts and mantle xenolithss. Shiva, Nantwitch, p. 230-249

 • Pearce, J.A., Bender, J.F., de Long, S.E., Kidd, W.S.F., Low, P.J., Güner, Y, Şaroğlu, F., Yılmaz, Y, Moorbath, S. and Mitchell, J.G., 1990 Genesis of the collision volcanism in Eastern Anatolia, Turkey. Journal of Geotherm. Res, 44, 189-229

 • Peccerillo, A. and Taylor, S.R, 1976 Geochemistry of Eocene calc-alkaline rocks from the Kastamonu area, Northern Turkey. Contrib. Mineral. Petrol, 58, 63-81

 • Perry, F.V, Baldridge, W.S. and DePaola, D.S, 1987 Role of asthenosphere and litosphere in the genesis of Late Cenosociz basaltic rocks from the Rio Grande Rift and adjacent regions of the southwestern United States, J. Geophys. Res, 92, 9193-9213

 • Sun, S.S, 1980 Lead isotopic study of young volcanic rocks from mid - ocean ridges, ocean islands and island arcs, Phil. Trans. R. Soc. London, A297, 409-45

 • Şengör, A.M.C. ve Yılmaz, Y, 1981 Tethyan evolution of Turkey: A plate tectonic approach, Tectonophysics, 75, 181 -241

 • Thompson, R.N, Morrison, H.A, Hendry, G.L. and Parry, S.J, 1984, An assesment of the relative, roles of crust and mantle in magma genesis: an elemental approach. Phil. Trans. R. Soc. London, A310, 549-590

 • Terzioğlu, N, 1984, Ordu güneyindeki Eosen yaşlı Bayırköy volkanitlerinin jeokimyası ve petrolojisi, C.Ü. Mühendislik Fak. Dergisi, Seri-A Yerbilimleri, 1,43-60

 • Tüysüz, O. ve Dellaloğlu, A, 1992, Çankırı havzasının tektonik birlikleri ve havzanın tektonik evrimi, Türkiye 9. Petrol Kongresi Bildirileri, p. 333-349

 • Tüysüz, O, 1993, Karadenizden Orta Anadoluya bir jeotravers: Kuzey Neo-tetisin tektonik evrimi, TPJD Bülteni, 5/1, 1-33

 • Tüysüz, O, Dellaloğlu, A. and Terzioğlu, N, 1995, A magmatic belt within the Neo-tethyan suture zone and its role in the tectonic evolution of northern Turkey, Tectonophysics, 243, 173-191

 • Vernon, R.H, 1986, K-feldspar megacrysts in granites: Phe^ocrysts, not prophyroblasts, Earth Science Reviews, 23, 1-43

 • Weaver, B.L, 1991, The origin of ocean island basalt end-member compositions: trace elements and isotopic constraints. Earth Planet. Sci. Lett, 104,381-397

 • Weaver, B.L. and Tarney, J, 1984, Empirical approach to estimating the composition of the continental crust, Nature, 310, 575-57

 • Wilson, M, 1989, Igneous petrögenesis, Unwyn Hyman, London, 465 pp.

 • Winchester, J.A. and Floyd, P.A, 1977, Geochemical discrimination of different magma series and their differentiation products using immobile elements. Chem. Geol., 20, 325-343

 • Yılmaz, A., 1980, Tokat ile Sivas arasındaki bölgede ofıyolitlerin kökeni, iç yapısı ve diğer birimlerle ilişkisi: A.Ü. Fen Fakültesi Jeoloji Kürsüsü, Doktora Tezi, 136 s. (yayımlanmamış)

 • Yılmaz, A. ve Ercan, T, 1984, Tokat ile Sivas arasında yer alan Yıldızdağ gabrosunun petrokimyasal özellikleri, Jeoloji Mühendisliği, 20, 11-16

 • Yılmaz, A., Uysal, Ş., Yusufoğlu, H., Ağan, A., Kallioğlu, A., İnal, A., Aydın, N., Bedi, Y, Havzaoğlu, T., Göç, D., İnal, E., Erkan, E., 1994, Akdağ Masifi (Sivas) ve dolayının jeoloji incelemesi, MTA Derleme rapor no: 9721, 49s. (yayımlanmamış)

 • Yılmaz, Y ve Tüysüz, O., 1984, KastamonuBoyabat-Vezirköprü-Tosya arasındaki bölgenin jeolojisi (Ilgaz-Kargı masiflerinin etüdü). MTA Rap., 275 s. .

 • Yılmaz Y, Gürpınar, O., Yıldırım, M., Genç, Ş.C., Elmas, Ö.F., Terzioğlu, N., Çalışkan, B.A., 1993, Tokat masifi ve yakın çevresinin jeolojisi, TPAO Rap. No: 3390, 429 s. (yayımlanmamış).

 • 12 Kasım 1999 Düzce Depremi ve Bölgesel Tektonik Anlamı
  Süha Özden Orhan Tatar Bekir Levent Mesci Fikret Koçbulut Salih Zeki Tutkun Bülent Doğan Oktay Tüvar
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: 12 Kasım 1999`da yerel saatle 1857 `de Kuzey Anadolu Fay zonunun batı kesiminde Bolu, Düzce, Kaynaşlı ve çevresini etkileyen büyük şiddetli bir deprem olmuştur. Oldukça geniş bir alanda hissedilen bu depremde, 800`ün üzerinde insan yaşamını yitirmiş, 2500 civarında insan yaralanmış ve 1500`ün üzerinde bina hasar görürken, inşaatı halen devam etmekte olan Bolu Tüneli ve viyadükleri de depremden etkilenmiştir. USGS verilerine göre depremin episantırı, 40.768 kuzey enlemi ile 31.148doğu boylamının kesiştiği, Düzce ili güneyinde Çınarlı köyünün K-KD`suna düşmektedir. Odak derinliği 14 km ve aletsel büyüklüğü Ms=7.2 olan bu deprem, yaklaşık D-B doğrultulu ve sağ yanal atımlı ana yer değiştirme düzlemi boyunca, C?ölyakaile Kaynaşlı doğusuna kadar uzanan bir yüzey kırığı oluşturmuştur. Aletsel dönemlerde doğudan batıya doğru devam eden ve değişik depremlerle kırılan Kuzey Anadolu Fay Zonu`nun Bolu ile Düzce arasında kırılmayan bölümü üzerinde meydana gelen bu deprem sonucu 30 km uzunluğunda, yer yer 1 km genişliğinde bir alana yayılan yüzey kırığı oluşmuştur. Bu yüzey kırığı boyunca 380 cm`ye varan sağ yanal ötelenmeler belirlenmiştir. Yüzey kırığı, tüm uzanımı boyunca iki ayrı yerde, 1-2 km`lik atlamalar (stepover) yapmakta, bir ana ve iki yan segment`den oluşmaktadır. Yüzey kırığı boyunca oluşan yanal ötelemelerin yanı sıra, yer yer büyük heyelanlar ve 4-5 metreye kadar ulaşan çökmeler de belirlenmiştir. Batıda Gölyaka ile Doğuda Dipmahallesi arasında uzanan Düzce depremi yüzey kırığı üzerinde, bir doğrultu atımlı faylanmada çoğunlukla izlenebilen, ana koldan ayrılıp tekrar birleşen küçük kırıkların (anastomosing structures) yanı sıra, daha çok sıkıştıran büklümlerin (restrainingbend) egemen olduğu alanlarda basınç sırtlarının varlığı saptanmıştır. Bununla beraber, yersel alanlarda küçük ölçekli çöküntü gölleri (sag ponds) ve sıvılaşma yapıları da (liquefactions) izlenmiştir. 

 • Aktif tektonik

 • Düzce Depremi

 • Düzce fayı

 • Kuzey Anadolu Fayı

 • Ambraseys, N. N. and Finkel, C. F., 1991, Longterm seismicity of Istanbul and the Marmara sea region, Terra Nova, 3, 527-539.

 • Ambraseys, N. N. and Finkel, C. F., 1995, The seismicity of Turkey and adjacent areas, Eren Ltd. Istanbul, ISBN, 975-7622-38-9, 240 p.

 • Aydm, M, Serdar, H., Şahintürk, Ö., Yazman, M, Çokuğraş, R., Demir, O., Özçelik, Y, 1987, Çamdağ (Sakarya) - Sünnicedağ (Bolu) yöresinin jeolojisi. TJK Bülteni, 30, 1, 1-15.

 • Barka, A. A., 1996, Slip distribution along the North Anatolian Fault associated with the large earthquakes of the period 1939-to 1967. BSSA, 86, 5, 1238-1254.

 • Blumental, M. M, 1948, Bolu civarı ile Aşağı Kızılırmak mecrası arasındaki Kuzey Anadolu silsilelerinin jeolojisi. MTA Enstitüsü, seri B, No 13, 265 s.

 • Emre, Ö., Duman, T.Y., Awata, Y, Yoshioka, T. Ve Doğan, A., 1999 a, 17 Ağustos 1999 Doğu Marmara depremi yüzey kırığı: Eş zamanlı üçlüfaylanma örneği. ATAG-3, Bildiri Özleri Kitabı, s. 4.

 • Emre, Ö., Duman, T.Y, Doğan, A., Ateş, Ş., Keçer, M, Erkal, T., Özalp, S., Yıldırım, N., Güner, N., 1999 b, 12 Kasım 1999 Düzce depremi saha gözlemleri ve ön değerlendirme raporu. MTA Genel Müdürlüğü, 18 s

 • Ketin, İ., 1969, Kuzey Anadolu fayı Hakkında. MTA Dergisi, 72, 1-28.

 • Koçyiğit, A., 1990, Tectonic setting of the Geyve Basin: Age and Total displacement of the Geyve fault zone. METU journal of pure and applied sciences. V 31, no 1-3, 81-104.

 • Komut, T. ve Ikeda, Y, 1999, 17/08/1999 Kocaeli depremi yüzey kırığının arazi incelemesi. ATAG-3, Bildiri Özleri Kitabı, sayfa 11, Sivas.

 • Öztürk, A., İnan, S., ve Tutkun, S.Z., 1984, AbantYeniçağ (Bolu) yöresinin stratigrafisi. C.Ü. Müh. Fak. Dergisi., Seri A, Yerbilimleri, cilt 1, sayı 1, sayfa 1-18.

 • Şaroğlu, R, Emre, Ö. ve Boray, A., 1987. "Türkiye`nin diri fayları ve depremsellikleri. MTA raporu 8174, 394 s.

 • Şaroğlu, E, Emre, Ö. ve Kuşçu, L, 1992, Türkiye Diri Fay Haritası. MTA Yayını.

 • Şengör, A.MC, 1980, Türkiye Neotektoniğinin esasları. TJK Konferanslar serisi 2, 40 sayfa.

 • Isparta ve Burdur Dolaylarının Tektono-Stratigrafik Özellikleri (GB Türkiye)
  Mehmet Erkan Karaman
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu yazının amacı, Güneybatı Türkiye`de Güney Toros Orojenik kuşağının jeolojik evrimi ve bölgenin tektono-stratigrafik özelliklerinin incelenmesidir. İncelenen alanın stratigrafık birimleri, otokton ve allokton kökenli olmak üzere başlıca iki gruba ayrılabilir. Otokton birimlerin en yaşlısı Kretase yaşlı karbonat istifidir ve bunlar en alttan üste doğru başlıca ikiye ayrılır. (1)Söbüdağ fin (Senamoniven-Türoniyen), (2) Senirce fim (Orta Maastrihtiyen). Tüm Kretase yaşlı kaya birimleri, uyumsuz olarakAlt Tersiyer yaşlı detriîik sedimentlerle örtülmüş olup, bunlar en alttan üste doğru, (1) Kızılkırmafm (Üst Pal eosen-Alt Eosen), (2) Kayıöyfm (Orta Eosen) dir. Diğer Tersiyer yaşlı sedimentler ise aşağıdaki formasyonlardan oluşmuşlardır. (3) Yazırfin (Akitaniyen), (4) Ağlasun fin (Burdigaliyen), (5) Gönen fin (Orta-Üst Miyosen), (6) Burdur fin (Üst Miyosen-Pliyosen), (7)Gölcük fim (Pliyosen), (8) Karaçal fin (Kuvaterner), (9) Yakaköy Traverteni (Kuvaterner). En üstte ise Kuvaterner yaşlı alüvyonlar ve birikinti konileri yer alır. Volkaniklerden meydana gelen Gölcük formasyonu gec Miyosen-erken Pliyosen yaşlıdır. Bölgenin allokton kökenli kaya birimi olan İç Toros Napı ikiye ayrılır. Bunlar 81) Gökçebağ ofiyolitli melanjı, (2) Akdağ kireçtaşı birimidir. Tüm bu allokton birimler bölgeye ilk kez Kretase-erken Paleosen `de yerleşmişlerdir. 

 • otokton

 • allokton

 • tektono-stratigrafik

 • Güneybatı Türkiye

 • Acar,A., 1975, İsparta`nın kuzey bölgesindeki jeolojik gözlemlen Atatürk Üniversitesi yayınları, Erzurum.

 • Akbulut, A., 1977, Etudie geologiqued`une partie du Taurus occidental au sud d`Eğirdir (Turquie): These de 3 eme cycle Üniversite Paris-Sud, Orsay.

 • Blumenthal, M., 1947, Geologie der Taurusketten im Hinterland von Seydişehir und Beyşehir: Min. Res. Expl. of Turkey, Publ., D.2, Ankara.

 • Demirkol,C.5 1984, Geology and tectonics of the region south of Çay (Afyon), Geology of the auras Belt. Int. Symp. 69p. Ankara.

 • Dumont.J.R, Uysal,Ş., Şimşek, Ş., Karamanderesi,I.H. ve Letouzey, J., 1979, Güneybatı Anadolu`da grabenlerin oluşumu: M.J.A. Enst. Dergisi, No 9, 7-17, Ankara.

 • Dumont,J.F., 1976, İsparta kıvrımı ve Antalya naplarmm orijini. M.T.A. Dergisi, 86, 56-57.

 • Görmüş,M., ve Karaman,M.E., 1992, Facies changes and new stratigraphical paleontological data in the Cretaceous Tertiary boundary around Söbüdağı (Çünür-Isparta): Çukurova Üniv. Geosound (Yerbilimleri) Dergisi, 21, 43-57, Adana.

 • Gutnic,M., 1977, Geologie du Taurus du Psidien Au nord df İsparta (Turquie). Academie de Versailles Üniversite de Paris-Sud Faculte des Sciences d`Orsay.

 • Gutnic,M., Monod,O., Poisson,A. ve Dumont,J.F., 1979, Geologie des Taurides occidentales (Turquie): Mem. Soc. Geol. France, N.5, 58, 112p.

 • Karaman.M.E., 1986, Burdur dolayının genel stratigrafisi: Akd. Üniv. İsparta Müh. Fak. Dergisi, No 2, 23-36, İsparta

 • Karaman,M.E., 1988, İsparta Gölcük Volkanizması, Türkiye 12. Jeomorfoloji Bil. ve Teknik Kurultayı, Bildiri Özl. kitabı 30-32, Ankara.

 • Karaman,M,E., Meriç,E., ve Tansel, L, 1988, Çünür (İsparta) dolaylarında Kretase-Tersiyer geçiti: Akdeniz Üniv. Isp.Müh.Fak.Dergisi Sayı 4, İsparta

 • Karaman.M.E., 1990, İsparta güneyinin temel jeolojik özellikleri: Türkiye Jeol. Bülteni, Cilt.33, s.57-67 Ankara

 • Karaman, M.E., 1994, Isparta-Burdur arasının jeolojisi ve tektoniği: Türkiye Jeol Bülteni, Sayı. 2, Cilt. 37, s. 119-134 Ankara.

 • Kazancy.N. ve Karaman,M.E., 1988, Gölcük (İsparta Pliyosen volkaniklastik istifinin sedimontolojik özellikleri ve depolanma mekanizmaları: Akd. Üniv. Jeoloji Müh. Dergisi, No 4, İsparta.

 • Koçyiğit,A.,1982, İsparta büklümünde (Baty Toroslar) Toros karbonat platformunun evrimi. Türkiye Jeol.Kur.Bült, 24, 15-23, Ankara.

 • Koçyiğit,A., 1983, Hoyran gölü (İsparta büklümü) dolayının tektoniği: Türkiye Jeol. Kur. Bülteni, 26, 1-10, Ankara.

 • Koçyiğit,A., 1984, Güneybatı Türkiye ve yakın dolayında levha içi yeni tektonik gelişim: Türkiye Jeol.Kur. Bülteni, C.27, 1-16, Ankara.

 • Lefevre,C, Bellon,M., Poisson,A.,1983, Presence de Leucitites occidentales, Turquie: R.Acad. Sc. Paris,297,l 1,367-372.

 • Özgül,N., 1976, Toroslarm temel jeolojik özellikleri, Türkiye Jeol.Kur.Bülteni 91/1, 65-78.

 • Özgüner, A.. M., 1979, Burdur gölü ve Keçiborlu dolaylarının jeolojisi raporu. M.T.A. Genel Müd. Raporlary (unprinted), Ankara.

 • Öztürk,A., 1982, Tectonics of Dinar-Sandıklı-Işıklı region: Communications of Faculty of Science, Univ. of Ankara, C 1, No 25, 1-58, Ankara.

 • Perajes,E., 1942, Sandıklı Dinar, Burdur, İsparta, ve E?irdir bölgesinde yapılan jeolojik löveler hakkında rapor. M.T.A. Enst.Derleme Rap. Nd. 1130, Ankara.

 • Price, S., 1989, Sedimentation and neotectonics of the Burdur basin, SW Turkey . University of Leicester, UK, (PhD thesis).

 • Price,S. and Scott, B., 1989, A revised lithostratigraphy and sedimentology of the Pliocene Burdur Formation, S W Turkey,: Bulletin of the Technical Univ. of Istanbul, Vol.42, Number: 1, Istanbul.

 • Price,S. and Scott, B., 1991, Pliocene Burdur basin, SW Turkey: tectonics, seismicity and sedimentation. Journal of Geological Society, London, Vol. 148, 345-354.

 • Poisson,A., 1977, Recherches geologique dans les Taurides occidentales These Doct. d`etat Orsay, N. 1902.

 • Poisson,A., Akay,E., DumontJ.F. ve Uysal,Ş., 1984, The İsparta angle: In Geology of the Taurus belt, International symp. Ankara

 • Rahaghi, A., 1978, Paelocene biostratigraphy of some parts of Iran, National Iranium Oil Company, Geological Laboratories. Publication No:7,l-65, 1-41.

 • Sarıiz,K., 1985, Keçiborlu kükürt yataklarının oluşumu ve yörenin jeolojisi: Anadolu Üniv. Müh. Mim. Fakültesi Yayınları No 22, Eskişehir.

 • Sirel E and Acar Ş,1982,Praebullalveolina,a new foraminiferal genus the Upper Eocene of the Afyon anda Çanakkale region (West of Turkey), Eclogae geol.Helv.75(3), 821-879.

 • Şenel, M., 1984, Discussion on the Antalya nappes: Geology of the Taurus belt, Int. Symp., 11-16, Ankara

 • Şenel,M., Serdaroğlu, M., Kengil,R., Üniverdi,M. and Gözler,M.Z.,1983, Teke Torosları güneydoğusunun jeolojisi. M.T.A. Derg.,95/96, 13- 14, Ankara.

 • Waldron, J.W., 1982, Structural history of the İsparta angle, SW turkey. Evol.Eastern mediterranean, Int.Meet Geol.Soc.London, Edinburg, Abs.,lllp.

 • Wedding, H., 1966, Burdur`un güneyindeki kömür zuhurları: Die Kohlenvorkommen südlich Burdur: M.T.A. Enst. Rap. Ankara, (unprinted).

 • Wedding, H., and Inque, E., 1967, Report on the lignite Neuring Pliocene strata around Burdur city: M.T.A. Enst. Rep. 1-11, Ankara, (unprinted).

 • Yalçın, A., 1993, Burdur Karaçal dolayının jeolojisi ve mühendislik özellikleri: S.Demörel Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış), Y.Lisans tezi, İsparta.

 • Yalçmkaya,S., 1989, Isparta-Ağlasun (Burdur) dolaylarının jeolojisi.Y.Ü. Fen Bilimleri Enst. Doktora tezi, İstanbul.

 • Yalçmkaya.S., Ergin.A., Afşar.Ö.P. ve Taner.K., 1986, Batı Toroslarm jeolojisi: M.T.A Genel Müdürlü?ü, İsparta Projesi Raporu, Ankara, (unprinted))

 • Yıldız,A. ve Toker,V., 1991, Çünür köyü yöresindeki(Isparta kuzeyi) Üst Kretase-Eosen yaşlı birimlerin planktik foraminiferler ile biyostratigrafık incelemesi. Türkiye Jeol.Kur.Bült., 34/2, 43-58

 • Yeşilçay (Ağva-KD istanbul) Yöresi Geç Kuvaterner İstiflenin Mikrofaunası ve Sedimantolojisi
  İbrahim Engin Meriç İlyas Erdal Kerey Cemal Tunoğlu Niyazi Avşar B. Çağri Önal
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Araştırma "Melen Projesi" kapsamında Yeşilçay (Ağva) ilçesi güney ve güneybatısında, Yeşilçay (Ağva Deresi) ve Göksu Dere kuzey alanlarında yapılmış olan sondajlara ait karot örneklerinin içermiş olduğu foraminifer ve ostrakod faunası ile Kuvaterner istifinin sedimentolojik özelliklerinden yararlanılarak çökelme ortamını ve ekolojisini aydınlatmak amacını taşır.

 • Yeşilçay

 • Mikrofauna

 • Melen Projesi

 • Bonaduce G., Ciampo, G., Masoli, M., 1975, Distribution of Ostracoda in the Adriatic Sea, Pubblicazioni Delia Stazione Zoologica di Napoli, 40, 1, 154 s.

 • Cimerman, F. ve Langer, M. R., 1991, Mediterranean foraminifera. 118 s., 93 levha, Ljublyana.

 • Elliott, T., 1974, İnterdistributary bay sequences and their genesis. Sedimentology, 21, 611-622.

 • Emre, Ö., Görür, N., Erkal, T., îslamoğlu, Y., Sakmç, M., Keçer, M. ve Akkor, R., 1999, Sakarya Deltası`nm oluşumu ve Karadeniz`de en Geç Pleyistosen-Holosen deniz seviyesi değişimleri. Türkiye denizlerinde Jeoloji-Jeofizik araştırmaları, Workshop V, 51-55, 24-25 Mayıs 1999, MTA, Ankara.

 • İslamoğlu, Y. Tchrpalyga, A. L., 1998, Marmara Denizi`nde mollusk toplulukları ile saptanan Neoeuxiniyan-Holosen`deki ortamsal değişiklikler. TJB, 41 (1), 55-62.

 • Kerey, İ. E., 1988, Sedimentology of the Chatsworth Grit Sandstone in the Goyt-Chapel en le Frith Area in England. The Journal of Fırat University, 3 (2), 77-91, Elazığ.

 • Kerey, İ. E., Yetiş, C. ve Demirkol, C, 1985, Meandering plain deposits and marginal sea processes in the Upper Miocene Kuzgun Formation ao the Adana Basin in Turkey. Lerida, İspanya, 6 th European regional meeting of sedimentology, 217-218

 • Kraus, M. J., 1987, Integration of channel and floodplain suites, 11. Vertical relations of alluvial paleosols. Jour. Of Sed. Petrology, 57 (4), 602- 613.

 • Krstic, N., 1963, Ostracoda fron the Neogene in North-western Bulgaria: I. Tortonian Ostracoda, Geologie de Bulgaria, Serie Paleontologic, V, p. 5-75.

 • Krstic, N., 1976, The Ostacod Genus Tyrrhenocythere, Sixth Inter. Ostracod Symposium, Saalfelden, Proceedings, pp. 395- 405.

 • Loeblich, Jr. A. R. ve Tappan, H.,1988Foraminiferal genera and their classification. Von Nostrand Reinhold Comp., New York, 970 s., 842 levha.

 • Meriç, E. ve Sakmç, M., 1990, Foraminifera İstanbul Boğazı güneyi ve Halic`in Geç Kuvaterner (Holosen) dip tortulları, 13-41, 1-7, (Ed, E. Meriç), İstanbul.

 • Meriç, E. ve Avşar, N, 1997, İstanbul ve yakın çevresi Geç Kuvaterner (Holosen) bentik foraminifer faunası. Yerbilimleri, 31, 41-65, Adana.

 • Meriç, E., Yanko, V. ve Avşar, N., 1995, İzmit Körfezi (Hersek Burnu-Kara Burun) Kuvaterner istifinin foraminifer faunası. İzmit Körfezi Kuvaterner istifi (Ed. E. Meriç), 103- 151,İstanbul.

 • Meriç, E., Şamlı, A. C. ve Avşar, N. 1996, Hali, Geç Kuvaterner (Holosen) istifi foraminifer topluluğu ve ortamsal özelliklerde gözlenen değişimler. Sualtı bilim ve teknolojisi toplantısı bildiriler kitabı, 187-192, 12-13 Aralık 1998, İstanbul

 • Meriç, E., Kerey, İ, E., Avşar, N., Tunoğlu, C, Taner, G., Kapan-Yeşilyurt, S., Unsal, İ. ve Rosso, A., 1998, İstanbul Boğazı yolu ile Marmara DeniziKaradeniz bağlantısı hakkında yeni bulgular. Sualtı bilim ve teknolojisi toplantısı bildiriler kitabı, 82-97, 12-13 Aralık 1998, İstanbul

 • Remane, A., 1958, Die Biologie des Blackwassers. In: Thienemann, A: Die Binnenge wasser. Einzeldarstellungen aus der limnologie und ihren Nachbagabieten, Stuttgart, 22: 1-348.

 • Sgarella, F. and Moncharmont-Zei, M., 1993 Benthic foraminifera of the Gulf of Naples (Italy), systematic and autoecology, Bulletion della Societa Paleontologica Italiana. 32 (2), 145-264,1-26.

 • Sissingh, W., 1972, Late Cenozoic Ostracoda of the South Aegean Island Are, Utrecht Micropaleontological Bulletins, 6, 187 s.

 • Stancheva, M., 1989, Taxonomy and biostratigraphy of the Western Black Sea Shelf, Geologica Balcanica, 19.6, 3-39, Sofia,

 • Şamlı A. C, 1995, Haliç güncel çökellerinin mikropaleontolojik incelemesi. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 69 s,, 4 levha, İstanbul.

 • Şamlı, A. C.? 1996, Haliç (İstanbul) Holosen dip çökellerinin bentik foraminifer faunası. TJB, 39 (2), 87-102, Ankara.

 • Tshepalyga, A., 19995, Pliyo-Pleyistosen Karadeniz havzaları ve bunların Akdeniz ile ilişkileri. İzmit Körfezi Kuvaterner istifi. (Ed. E. MERİÇ), 303-311, İstanbul

 • Tunoğlu, C, 1984, İncipmarı-Kurtkuyusu (Sinop batısı) yöresi Neojen`inin Ostrakod Biyostratigrafîsi, H. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Müh. Tezi, s 1-173.

 • Tunoğlu, C, 1999, Recent Ostracoda association in the Sea of Marmara, NW Turkey, Yerbilimleri, 21, s 63-91.

 • Tunoğlu, C. ve Gökçen, N., 1991, İncipmarıKurtkuyusu (Sinop batısı) Üst Miyosen istifinin ostrakoda biyostratigrafısi, TJB, 34/1, s 37-43, Ankara.

 • Tunpğlu, C. ve Gökçen, N., 1997, Ppntion Ostracodes of the Sinop Arca, Black Sea Coast of Turkey, Revue De Micropaleontologie, 40, 4, s 347-367

 • Uffenorde, H., 1972, Okologie unde jahreszeitliche vertçilung rçzentçr bçnthonischer Ostracoden des Limski kanal bei Rovinj (nördliche Adria). Göttingen Arbçiten zur Geologie und Palçontologie, 13, Göttingen, 121 pp.

 • Ünal, A., 1996, Gelibolu Yarımadası Neojen istifinin ostrakod biyostratigrafısi, H. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Müh. Tezi, 160 s.

 • Yanko, V., 1989, quaternary foraminifera of the southern seas of the USSR (Pontian-Caspian Region) (Classification, ecology, biostratigraphy, history of development, indicator of environmet). D. Sc. Dissertation, Moscow University, 2, 924 s.

 • Yanko, V., 1990, Stratigraphy and ppaleogeogrephy of the marine Pleistocene and Holocene deposits of the southern seas of the USSR, Mem.Soc. GeoL It, 44, 167487,

 • Yanko, V, and Troitskaja, T., 1987 Late Quaternary foraminifera of the Black Sea, Moscow, Ills,

 • Küçükdere (Havran-Balıkesir) Epitermal Altın Damarının Özellikleri
  Ali Riza Çolakoğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışmada Balıkesir ilinin batısında bulunan Küçükdere (Havran) altın damarının yapısal-dokusal özellikleri ve altın damarı ile çevre kayaçların özellikleri incelenmiştir. Altın damarı, porfîrik dokulu andezitik bir kütle içerisinde, K45°D doğrultulu olarak bulunur. Dokusal özelliklerine göre altın damarı, `andezit parçalı breşik damar1, `breşik damar`, `bantlı damar` ve`masif karbonat` olarak dört tipe ayırtlanmıştır. Bir boşluk içerisinde oluşmuş damarda küçük boşluklar, kokart, tarak, bantlı vebreşik doku yaygın doku çeşitleridir. Ayırtlanan damar tiplerinden `bantlı damar`, altın içeriği açısından en zengin olanıdır. Damarda altın ve gümüş ana ekonomik metal olup Hg, As, Sb, Cu, Pb, Zn gibi elementler düşük konsantrasyonlarda bulunur. Damar ve çevresinde silisleşme, killeşme, serisitleşme ve propilitleşme yaygın bozunma türleridir. 

 • Küçükdere

 • altın

 • cevherleşme

 • yapı-doku

 • jeokimya

 • Akyürek, B. ve Soysal, Y., 1978, Kırkağaç-Soma (Manisa), Savaştepe-Korucu-Ayvalık (Balıkesir), Bergama (izmir) civarının jeolojisi. M.T.A. Enst. Derleme Rap. no.6432, yayınlanmamış.

 • Bingöl, E., Akyürek, B. ve Korkmazer, B., 1973, Biga yarımadasının jeolojisi ve Karakaya formasyonunun bazı özellikleri: Cumhuriyetin 50. yılı Yerbilimleri Kongresi Tebliğleri Kitabı, 70- 76, ANKARA

 • Çolakoğlu, A.R., 1993, Küçükdere (HavranBalıkesir) Altın Damarının Mineralojik ve Petrografik İncelenmesi. H.Ü. Jeoloji Müh. Böl. Yük. Müh. Tezi. 62s. (yayınlanmamış).

 • Dowling, K. ve Morrison G., 1989, Application of quartz textures to the classification of gold deposits using North Queensland examples: Econ. Geol. Mon. 6, p. 1048.

 • Ercan, T., Günay, E. ve Türkecan, A., 1984, Edremit Korucu yöresinin Balıkesir Tersiyer stratigrafisi, magmatik kayaçlarm petrolojisi ve kökensel yorumu: T.J.K. Bült., 27, 1, 21-30.

 • Ercan, T, Ergül, E., Akçaören, E, Çetin, A., Granit, S. ve Asutay, J. 1990, Balıkesir- Bandırma arasının Jeolojisi, Tersiyer Volkanizmasınm Petrolojisi ve bölgesel yayılımı: M.T.A. Derg., 110, 113-130.

 • Heald, P., Foley, N.K. ve Hayba, D.O., 1987, Comparative Anatomy of Volcanic-Hosted Epithermal Deposits: Acid-Sulfate and Adularia-Sericite Types. Econ. Geol. Vol.82., p.1-27.

 • Kutina, J. ve Sedlackova, J., 1961, The role of replacement in the origin of some cockade textures. Econ. Geol. 56: p.149-176.

 • Tüprag, 1991, Küçükdere altın damarı şirket içi raporu (Yayınlanmamış).

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle