Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1961 MART Cilt 7 Sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
ÖNSÖZ
E. N. Egeran
PDF Olarak Görüntüle
Türkiye`de Magmatik Faaliyet
İhsan Ketin
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Bu makalede Türkiye`deki magmatik olaylar, özellikleri ve yayılışları bakımından olduğu gibi, kimyevi ve mineralojik bileşimleri ile kronolojik gelişmeleri yönünden de izah edilmektedir. Magmatik faaliyet, Plutonizma, Denizaltı Volkanizması ve Yerüstü Volkanizması olmak üzere üç büyük grup halinde incelenmiştir. Bu gruplar da ayrıca bileşimleri ve zaman bakımından takip ettikleri sıraya göre tasvir olunmuşlardır. Bu arada misal olarak intruzyon zamanları kesin olan teşekküller alınmıştır.  

 • Magmatik faaliyet

 • Plutonizma

 • Türkiye


 • ALTINLI, E. (1946): Geologie des Vilayets Ordu-Giresun. Rev. Fac. Sc. Univ. d`İstanbul, Serie B, Tome XI, Fasc. 3.

 • AYAN, M. (1959): Contribution à l`étude pétrographique et géologique de la région située au nord-est de Kaman (Turquie). Thèse, Fac. Sc. Univ. Nancy, Tome II.

 • AYGEN, T. (1956): Etude géologique de la région de Balya. Publ de l`Inst. M.T. A. S. D, No. 11, Ankara.

 • BAYKAL, F. (1.943): La géologie de la région de Şile (Bithynie-Anatolie). Monographie de la Fac, Sc. Univ. d`İst. No. 3, İstanbul.

 • BLUMENTHAL, M. (1955): Géologie des Hohen Bolkardağ, seiner nördlichen Randgebiete und westlichen Ausläufer. Veröff des Inst, M. T. A., Serie D, No. 7, Ankara.

 • BLUMENTHAL, M. (1955): (1958): Der Vulkan Ararat und die Berge seiner Sediment-umrandung. Rev. Fac. Sc. Univ. d`Ist., XXIII, 3-4, Istanbul.

 • BORCHERT, H. (1958): Die Chrom- und Kupfererzlagerstätten des initialen

 • BORCHERT, H. (1959) : Das Ophiolitgebiet von Pozantı und seine Chromerzlagerstättea. Veröff. des Inst. M. T. A., No. 104, Ankara

 • BORCHERT, H. (1960) : Die Chromitvorkommen in der Umgebung von Yeşilova-Burdur. Veröff des Inst. M. T. A., No. 105, Ankara.

 • BORCHERT, H. (1960) : Die Chromitvorkommen im Peridotitmassiv westlich von Acipayam-Denizli. Veröff des Inst. M. T. A.. No. 106, Ankara,

 • CHAPUT, E. (1936) Voyages d`études géologiques et géomorphogéniques en Turquie, Paris.

 • DUBERTRET, M. (1955): Géologie des roches vertes du nord-ouest de la Syrie et du Hatay (Turquie). Notes et Mémoires sur le Moyen-Orient, Tome VI, Paris.

 • FRECH, F. (1914): Der Vulkanismus Kleinasiens und sein Verhältnis zum Gebirgsbau. Peterm, Mittl., 60, Jahrgang.

 • HELKE, A. (1955): Beobachtungen an türkischen Minerallagerstätten. Neues Jahrb. Mineral Abh. 88/1, Stuttgart.

 • HIESSLEITNER, G. (1955): Neue Beiträge zur Geologie chromerzführender Peridotitserpentine des südanatolischen Taurus, M. T. A. Bull. No. 46/47, Ankara.

 • KAADEN, G. V. d. (1959): Age relations of magmatic activity and of metamorphic processes in the northwestern part of Anatolia-Turkey. M. T. A. Bull, No. 52, Ankara.

 • KETİN, İ. (1950): Über die tektonischen Ergebnisse defd Gelände -auf nahme des Gebietes Ergani-Eğil in SO-Anatolien. Rev. Fac. Sc. Univ. d’Ist., B, XV/2, İstanbul.

 • KETİN, İ. (1951): Über die Geologie der Gegend von Baykurt im NO-Anatolien, Rev. Fac. Sc. Univ. d’Ist XVI/2, İstanbul.

 • KETİN, İ. (1956): On the geology of Yozgat region and the tectonic features of the central-Anatolien massif (Kırşehir-Crystallines). Bull. Geol. Soc. Turkey, Vol. VI, No. 1, Ankara.

 • KETİN, İ. (1959): Über Alter und Art der kristallinen Gesteine und Erzlagerstätten in Zentral-Anatolien. Berg. und Hüttenm, Monatshefte, 104, Heft 8.

 • LAHN; E. (1945): Le Volcanisme néogène et quaternaire en Anatolie. Türk Coğr. Dergisi, Yıl III, Sayı 7-8.

 • PAMİR, H. N. (1951): Mount Tendürük. Rev. Fac. Sc, Univ. d`Ist., XVI/1, İstanbul.

 • PHILIPPSON, A. (1913): Das Vulkangebiet von Kula, in Lydien, die Katakekaumene der Alten, Peterm Mittl., Jahrg. 59.

 • YALÇINLAR, İ. (1950): Les vertébrés du Miocène supérieur à l`Est de Kayseri (Turquie). Rev. Fac. Sc. Univ. d`Ist. Série B, Tome XV, Fac, 3, Istanbul.

 • Ketin, İ. (1961). Türkiye`de Magmatik Faaliyet . Türkiye Jeoloji Bülteni , 7 (2) , 1-33 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/52556/691524 Kapak Resmi İndir MAKALE DOSYALARI Tam Metin 195 867 0 Dergi Anasayfası Arşiv Cilt: 6 Sayı: 2 Cilt: 7 Sayı: 1 Cilt: 7 Sayı: 2 Cilt: 8 Sayı: 1-2 Cilt: 9 Sayı: 1-2

 • "Fliş ve Molas" Terimleri ve Bunların Kullanılışı
  Felix P. Bentz
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Gerek jeolojik literatürde ve gerekse Türkiye`ye ait olarak yayınlanan haritalarda sık sık rasladığımız Fliş terimi Kretase ve Tersiyer devirlerinde vücude gelmiş çeşit çeşit sedimentler için kullanılmaktadır. Jeolojik etüdlerin büyük bir kısmının Avrupa`da yetişmiş jeologlar tarafından yapılmış bulunması hasebiyle bu neticeye pekte hayret etmemek icab eder. Amerikan jeologlarını ise bu vaziyet bir miktar şaşırtmakta ve terimi kullanmakta biraz çekingen davranmalarına sebep olmaktadır, ki bununda, ilerde işaret olunacağı gibi, haklı sebepleri vardır. Şurası muhakkak ki, fliş terimi eskiden de yanlış kullanılarak karışıklıklara yol açmış ve problemi hassasiyetle inceleyen birçoklarını terimden tamamen vazgeçilmesi fikrinin müdafaasına sevketmiştir. Ancak, biz bugün hâlâ Alpler tipi jeoloji ile ilgili yayınlarda bu terimin kullanıldığını görmekteyiz ve daha mühim olanı, gereği gibi tarif edilip anlaşıldığı takdirde bu tip sahalarda fliş teriminin pek kesin bir mâna ve değer taşıyacağını de tahmin ediyoruz. Binaenaleyh, konuşmamızın hedefi Fliş teriminin tarifini ve kullanılışını bazı noktalardan tenkit etmek ve faydaları hakkında birkaç misal göstermektir. Molas terimi umumiyetle fliş terimine bağlandığından ve bunları birbirinden ayırmak işi az çok şaşırtıcı gözüktüğünden konuşmamızda her iki terim de ele alınmıştır.

 • fliş

 • molas


 • DE SITTER, L. U. (1956): Structural Geology, McGraw-Hill Book Company, Inc., New York,

 • DUNBAR, C. O. and RODGERS, J. (1957): Principles of Stratigiaphy. John Wiley & Sons, Inc., New York.

 • EARDLEY, A. J. and WHITE, M. G. (1947): Flysch and Molasse. Bull Geol Soc» America, Vol.58, No. 11.

 • GIGNOUX, M. (1955): Stratigraphie Geology. (English translation from the fourth French edition, 1950) W. H. Freeman and Company, San Francisco.

 • KRUMBEIN, W.G. and SLOSS, L.L. (1958): Stratigraphy and Sedimentation. W. H. Freeman and Company, San Francisco.

 • KUENEN, PH. H. and CAROZZI, A. (1953): Turbidity currents and sliding in geosynclinal basins of the Alps, Journal of Geology. Vol. 61, No. 5, pp. 363-373.

 • LOMBARD, A. (1956): Géologie Sédimentaire, Les Séries Marines, Masson et de Paris. METZ, K. (1957): Lehrbruch der tektonischen Geologie, Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart.

 • PETTIJOHN, F. J. (1957): Sedimentary Rocks (Second Edition), Harper. & Brothers, New York.

 • TERCIER, J. (1948): Le Flysche dans la sédimentation alpine, Eclogae Geol, Helvetiae. Vol. 40, No. 2. (1947), pp. 163-198.

 • Bentz, F. P. (1961). Fliş ve Molas Terimleri ve Bunların Kullanılışı . Türkiye Jeoloji Bülteni , 7 (2) , 34-56 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/52556/691526

 • Ankara Bölgesinin Tektonik Gelişmesi
  Oğuz Erol
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Prof. Dr. İ. KETİN tarafından, esas itibariyle basılmış eserlere dayanılarak hazırlanmış olan «Türkiye`de başlıca orojenez safhaları» adlı orijinal sentezi T. J. K. nun Şubat 1959 Ankara toplantılarında dinlemiş ve münakaşalara iştirak ederek. Prof. İ. KETİN`in bu sentezine faydalı olacağını ümit ettiğim neşredilmemiş bazı müşahedeleri izah etmiştim. İşte bu not, Ankara civarına ait neşredilmemiş veya neşrolunduğu halde dikkati çekmemiş müşahedelerin temin edebildiklerimi¹ bir araya toplamak ve bu malûmatın kaynaklarını belirtmek maksadiyle hazırlanmıştır.

 • orojenez safhaları

 • tektonik

 • Ankara


 • AKARSU, İ. (1959): Ankara Bölgesi Polatlı ve civarının petrol jeolojisi. M.T.A. Berg. No. 52, Ankara.

 • BAYKAL, F. (1943): Kırıkkale-Kalecik ve Keskin-Balâ mıntakalarındaki jeolojik etüdler. M.T.A. Report No. 1448. (Unpublished).

 • BİLGÜTAY, U. (1957): Hasanoğlan civarının jeolojik etüdü. M.T.A. Report No. 2617, Ankara. (Unpublished).

 • BAILEY, E. B. & McCALLIEN (1950): Ankara Melanjı ve Anadolu şariyajı. (The Ankara Mélange and the Anatolian Thrust). M.T.A. Mecm. No. 40, Ankara. Nature, Vol 166, No. 4231 (1950), London.

 • BAILEY, E. B. & McCALLIEN(1953): Serpentine lavas, the Ankara Mélange and the Anatolian Thrust. Trans. Roy. Soc. Edinburgh, Vol LXII, PL II.

 • CHAPUT, E. (1931a): Ankara Mıntakasının 1/135 000 mikyasında jeoloji haritasına dair İzahat. (Notice explicative de la Carte Géologique au 1/135 000 de la région d`Ankara), İst. Darülf. Geol. Enst. Neşr., Sayı 7. İstanbul.

 • CHAPUT, E. (1931b): Türkiye`nin tektonik tarihçesine umumi bir bakış (Tercüme eden, Hâmit Nafiz). (Esquisse de révolution tectonique de la Turquie). İst. Darülf. Geol. Enst. Neşr., Sayı 6. İstanbul.

 • CHAPUT, E. (1936): Voyages d`études géologiques et géomorphogéniques en Turquie, Mêm. de l`Inst. Fr. d`Archéol. de Stamboul II, Paris. (Türkiye`de jeolojik ve jeomorfojenik tetkik seyahatleri T. Çeviren Ali Tanoğlu). İ. Ü. Yay. 324, Edeb. Fak. Coğr. Enst. Neş., II, İstanbul, 1947.

 • ERK, S. (1956): Ankara Bölgesinin Petrol İhtimalleri. (Probabilité de la présence du pétrole aux environs d`Ankara). M. T. A. Report No. 2608. (Unpublished).

 • EROL, O. (1951a): Elmadağı-Evciler Ağılları Memeli fosil yatağı. (Şenyürek, Gökdere (Elmadağı) makalesine ek), A. Ü. D. T. C. Fak. Derg, IX. 1-2, Ankara. (The Mammalian fossil bed of Elmadağ-Evciler Ağılları, (Appendix in: Şenyürek, A note on Gökdere (Elmadağ) fauna). Rev, Fac. de Lang. d`Hist. et de Géogr. Tome IX, No. 1-2, Ankara.

 • EROL, O. (1951b): Ayaş Dağları ve Mürted Ovası`nm kuzey bölümlerinin jeolojisi, M.T.A. Report No. 2456, Ankara, (Unpublished).

 • EROL, O. (1952): Ankara kuzeyinde Mire ve Aydos Dağları Bölgesinin jeolojisi hakkında ön rapor. M.T. A. Report No. 2457, Ankara. (Unpublished).

 • EROL, O. (1953a): Çankırı-Sungurlu-Tüney arasındaki Kızılırmak havzasının ve Şabanözü civarının jeolojisi hakkında rapor. M.T.A. Report No. 2026, Ankara, (Unpublished).

 • EROL, O. (1953b): A note on the geology of the Mammalian fossil bed of Elmadağı-Evciler Ağılları. Belleten, Vol XVI, No. 64, Ankara.

 • EROL, O. (1954 a): Ankara ve civarının jeolojisi hakkında rapor. (Kızılcahamam güneyi; Ankara, Haymana, Balâ, Kırıkkale, Çubuk çevresi; Keskin kuzeyi). M.T.A. Reprt No. 2491, Ankara. (Unpublished).

 • EROL, O. (1954b): Elmadağı`nın Küçükyozgat-Karacahasan Memeli hayvan fosil yatakları. A. Ü. D. T. C. Fak. Derg., C XII. S. 1-2, Ankara.

 • EROL, O. (1955a): Ankara, Haymana, Aydos Dağı arasındaki bölgenin jeomorfolojisi, (Doçentlik tezi), Ankara. (Unpublished).

 • EROL, O. (19556): Köroğlu -Işık Dağları volkanik kitlesinin orta bölümleri ile Beypazarı-Ayaş arasındaki Neojen havzasının jeolojisi hakkında rapor, M.T.A. Report No. 2279, Ankara. (Unpublished).

 • EROL, O. (1955c): Kalecik - Hasayaz -Termeçay civarı jeolojisi hakkında rapor. M.T.A. Report No. 2310, Ankara. (Unpublished).

 • EROL, O. (1955d): On the Geomorphology of Elmadağı. (SE of Ankara, Turkey). T. C. Derg. Y. XII, s. 13-14. (Rev. de Géogr. Turquie. An., XII. No.13-14) İstanbul.

 • EROL, O. (1956a): Ankara güneydoğusundaki Elmadağı ve çevresinin jeoloji ve jeomorfolojisi üzerinde bir araştırma. M.T.A. Em, Yay., Ser. D, No, 9 Ankara. (A study of the geology and geomorphology of the region SE of Ankara in Elmadağı and its surroundings.) Publ. of the Mining Res, and Expl. Inst. of Turkey, Ser. D, No. 9, Ankara.

 • EROL, O. (1956b): W. Weingart 56/2, 56/4 (Sivrihisar) ve 57/1, 57/3 (Ankara) paftalarının jeolojik haritası hakkında raporuna ait korelâsyon revizyonu raporu. M.T.A. Report No. 2473, Ankara. (Unpublished).

 • EROL, O. (1957a): Elmadağı`nın Küçükyozgat-Karacahasan Memeli hayvan fosil yatakları hakkında yeni notlar. A. Ü. D. T. C. Fak. Derg., CXV, s. 1-3, Ankara,

 • EROL, O. (1957b): The Mammalian fossil beds of Küçükyozgat-Karacahasan of Elmadağı (SW of Ankara, Turkey), Rev. Fac. Lang. Hist, Géogr. T. XV, No, 1-3, Ankara.

 • EROL, O. (1958): Kalecik-Zile arasındaki 41/3, 41/4, 42/3, 42/4, 43/3 numaralı paftalar sahasının jeolojik revizyon ve korelâsyonu hakkında rapor, M.T.A. Report No. 2647, Ankara. (Unpublished).

 • KETİN, İ. (1959): Türkiye`nin orojenik safhaları. M.T.A. Derg. No. 53, (The orogenic evolution of Turkey.) M.T.A. Bull. No, 53.

 • LAHN, E. (1949): Orta Anadolu`nun jeolojisi hakkında. (On the Geology of Central Anatolia). Türk. Jeol. Ku, Bül., C II, No. 1, Ankara.

 • LEONHARD, R. (1915): Paphlagonia, Reisen und Forschungen in Nördlichen Kleinasiens Berlin.

 • LEUCHS, K. (1938): Anadolu`nun jeolojik tekâmülü. (Çeviren, M. Özuygur). (Geologische Entwicklung von Anatolien). Y.Z.E. Derg. C. 5, S. 2 (10), 1946, Ankara.

 • LEUCHS, K. (1939): İç Anadolu Tersiyer arazisinin taksimi hakkında. (Çeviren, Ş. Birand). (Beiträge zur Tertiärgliederung in Inneranatolien) Y.Z.E. Derg. No. 2, 1944, Ankara.

 • LEUCHS, K. (1940): Junge Gebirgsbildung und vulkanische Tätigkeit imm Gebiete von Ankara, Min. Geol. Ges. in Wien. 32 Bd, 1939, Wien.

 • LEUCHS, K. (1943): Der Bauplan von Anatoliens. N. Jhrb. Miner. etc. 1943, Abt B, H 2/3.

 • LOKMAN, K. & LAHN, E. (1946): Haymana bölgesinin jeolojisi. (Géologie de la Région de Haymana), M,T.A. Derg. No. 2/36, Ankara.

 • NEBERT, K. (1958): İç Anadolu`nun en genç jeolojik-tektonik olayı hakkında bir etüd: Ankara Vilâyetinin (Kayı-Bucuk) civarındaki Wallachien orojenez safhasının ispatı. M.T.A. Derg. No. 50, Ankara. (Ein Beitrag zum jüngsten geologisch-tektonischen Werdegang Inneranatoliens-Nachweis der Wallachischen Orogenphase im Vilâyet Ankara—Bei Kayı-Bucuk). M.T.A. Bull. No. 50, Ankara.

 • OZANSOY, F. (1955): Sur les gisements continentaux et les Mammifères du Néogène et du Villafranchien d`Ankara (Turquie). C.R.S. Acad. Sci., T. 240, p. 992-994, Paris.

 • OZANSOY, F. (1957a): Kuzey Amerika Tersiyer Kronolojisinin Eurasia ve dolayısiyle Türkiye`ye tatbiki. M.T.A. Derg. No. 49, Ankara. (Positions stratigraphiques des formations continentales du Tertiaire de l`Eurasie au point de vue de la chronologie nord-américaine), M.T.A. Bull. No 49, Ankara.

 • OZANSOY, F. (1957b): Türkiye Tersiyer Memeli faunaları ve stratigrafik revizyonları. M.T.A. Derg. No. 49, Ankara. (Faunes de Mammifères du Tertiaire de Turquie et leurs révisions stratigraphiques). M.T.A. Bull. No. 49, Ankara.

 • OZANSOY, F. (1958): Etudes des gisements continentaux et des Mammifères du Cenozoïque de Turquie, Thèse présentée à la Faculté des Sciences de l`Universitê de Paris.

 • RUPPRECHT, K. H. (1957): Ankara`ya su temini konusunda şehrin kuzey havalisinde yapılan 1/25 000 ölçekli jeolojik löve ile hidrojeolojik etüdler hakkında rapor. (Zur Wasserversorgung von Ankara — Geologische Kartierung 1/25 000 Ankara-Nord und hydrogeologische Untersuchungen), M.T.A. Report No. 5222. Ankara. (Unpublished).

 • SALAMON-CALVI, W. (1940): Ankara civarında jeolojik geziler. (Geologische Wanderungen bei Ankara). M.T.A. Mecm. No. 3/20 - 4/21, Ankara.

 • SANIR, F. (1942): Mürtet Ovası`nın jeomorfolojisi (Habilitasyon tezi). Ankara. (Unpublished).

 • ŞENYÜREK, M. S. (1951): Gökdere (EJmadağı) faunasına dair bir not. (A note on Gökdere (Elmadağı) Fauna). A.Ü.D.T.C. F. Derg., -C. IX, Sayı 1-2, Ankara.

 • ŞENYÜREK, M. S. (1952a): A study of the Pontian fauna of Gökdere (Elmadağı), southeast of Ankara, Belleten, Vol. XVI, No. 64, Ankara.

 • ŞENYÜREK, M. S. (1952b): Türk Tarih Kurumu 3 Aralık 1951 tarihli olağanüstü toplantısı. Kazılar. Belleten, C,.XVI, Sayı 63, Ankara.

 • ŞENYÜREK, M. S. (1953a) : A note on a new species of Gazella from the Pontian of Küçükyozgat. Rev. de la Fac. de Lang., d`Hist, el de Géogr., Tome XI, No. 1, pp, 1-16, Ankara.

 • ŞENYÜREK, M. S.(1953b): Küçükyozgat`ta bulunan Gazella capricornis Rodler ve Weithofer`e ait bir boynuz, (A horn-core of Gazella capricornis Rodler and Weithofer found at Küçükyozgat), Türkiye Jeol. Ku. Bült. C. IV, No. 2, Ankara.

 • ŞENYÜREK, M. S. (1953c): Horn-Cores of Oioceros from the Pontian of Küçükyozgat. Belleten, Vol XVII, No. 68, Ankara.

 • ŞENYÜREK, M. S. (1954a): A Study of a skull of Promephitis from the Pontian of Küçükyozgat. Belleten, Vol. XVIII, No. 71, Ankara.

 • ŞENYÜREK, M. S. (1954b): A study of the remains of Crocuta from the Küçükyozgat district.) A. Ü. D. T. C. Fak Derg., XII. 3-4, Ankara.

 • ŞENYÜREK, M. S. (1954c): Pontien çağda Ankara civarında yaşamış olan bir Ceylân türü, 9, Coğ. Haf. Konf. 24, XII, 1954.

 • ŞENYÜREK, M. S. (1956): Elmadağı`nda bulunan fosil hayvanlar. (Zafer, 3 Ağustos 1956), Ankara.

 • ŞENYÜREK, M. S. (1957): A new species of Epimachairodus from Küçükyozgat. Belleten,: Vol XXI, No. 81, Ankara.

 • ŞENYÜREK, M. S.(1960): Ankara Üniversitesinde muhafaza edilen fosil fil kalıntılarına dair bir not. (A note on the remains of fossil Elephants preserved in the University of Ankara). Belleten, Vol. XXIV, No. 96, Ankara.

 • THENIUS, E. (1949): Über die Säugetierfauna aus dem Unterpliozän von İlhan bei Ankara (Türkei), Sitz. Öster. Ak. Wis. Math, Kl. Abt, I, Bd. 158, Heft 9/10, Wien.

 • THENIUS, E. (1959): Wirbeltierfannen. (Handbuch der stratigraphischen Geologie. III. Bd, Tertiär. 2. Teil. Wirbeltierfannen). Ferdinand Erke, Stuttgart.

 • TÜRKÜNAL, M. (1958): Ankara`nın kuzeybatısında Karalar köyü civarında bulunan Alt Kretase Ammonitleri hakkında. (Note on some Lower Cretaceous Ammonites from Karalar Köyü, northwest of Ankara). M.T.A, Bull. No. 50 Ankara.

 • WEINGART, W. (1954): 56/2, 56/4 (Sivrihisar) ve 57/1, 57/3 (Ankara) paftalarının jeolojik haritası hakkında rapor. (Rapport über die geologische Kartierung der Kartenblaetter 56/2, 56/4 (Sivrihisar) und 57/1, 57/3 (Ankara)), M. T. A. Rept. No. 2248, Ankara. (Unpublished).

 • Erol, O. (1961). Ankara Bölgesinin Tektonik Gelişmesi . Türkiye Jeoloji Bülteni , 7 (2) , 57-85 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/52556/691533

 • Himmetdede Civarının Jeolojik ve Hidrojeolojik Etüdü
  Kemal Erguvanli
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu etüd Himmetdede ve civarına içme ve bilhassa sulama suyu temini gayesiyle yapılmıştır. Bölgenin stratigrafik, litolojik ve tektonik durumu incelenmiş, yeraltı suları araştırılmıştır. Bu araştırmalar sonunda sondaj yerleri gösterilmiş ve yapılan 6 sondajdan 5 inde müspet sonuç alınmıştır. 

 • Himmetdede

 • Jeoloji

 • Hidrojeoloji


 • CHAPUT, E. (1936): Voyages d`études géologiques et géomorphogéniques en Turquie. Paris.

 • EGERAN, N. & LAHN, E. (1951): Kuzey ve Orta Anadolu`nun tektonik durumları hakkında not. (Not on the tectonic position of the Northern and Central An tolia). M. T. A. Bull. No. 41, Ankara.

 • ERGUVANLI, K. (1959): Kırşehir kuzeyinde Seyfe Ovasının hidrojeolojik etüdü. (Hydrogeology of the Se fe Plain in Northern Kırşehir, Central Anatolia, Turkey). Institute of Hydrogeology Technical University of Istanbul, Publ. No. 4.

 • LAHN, E. (1919): Orta Anadolu`nun jeolojisi. (On the geology of Central Anatolia). Bull. Geol. Soc, of Turkey, Vol. II, No. 1, Ankara.

 • M.T.A.: Himmetdede civarının 1/100 000 ölçekli jeolojik haritası, Ankara (unpublished).

 • STCHEPINSKY, V. (1912): Kırşehir-Boğazlıyan çayı bölgesinin jeolojisi ve maden kaynakları. (Géologie et ressources minérales de la région de Kırşehir-Boğazlıyan çayı) M. T. A. Bull. No. 28/3, Ankara.

 • Erguvanlı, K. (1961). HİMMETDEDE CİVARININ JEOLOJİK VE HİDROJEOLOJİK ETÜDÜ . Türkiye Jeoloji Bülteni , 7 (2) , 86-107 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/52556/691537

 • Pseudovermiporella`nın Türkiye`deki Zuhuru Hakkında
  Ahmet Suat Erk Utarit Bilgütay
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Uzun senelerden beri tetkik ettiğimiz, Türkiye`nin Karbonifer ve Permien formasyonlarına ait muhtelif cins tabakalar içinde, şimdiye kadar yapılan neşriyatta raslamadığımız mikroproblematik birçok mikrofosillere raslamaktayız. Bunların bir kısmı filogenetik olarak bazı mevcut ve malûm genuslara veya familyalara atfedilebiliyorsa da, elimizde olmıyan birçok sebeplerle derinleştiremediğimiz araştırmalarımızdan dolayı, bugünkü bilgilerimiz içinde durumu muhafazada devam ediyoruz. İşte bunlar arasında Alt ve bilhassa Orta Permien tabakaları içinde biri Vermiporella`larla mukayese edilebilecek, bir diğeri de bir Mikroforaminifera veya basit Alglere atfedilebilecek iki mikrofosile sık sık rasgelmekte idik. Bundan bir sene evveline kadar, birkaç eski neşriyat müstesna, bunları aydınlatacak bir rapor elde edemedik idi. Nihayet Irak Petrol Kumpanyasından G. F. Elliot, son senelerde neşrine başladığı fosil Algler üzerindeki çalışmaları serisinden olarak, elimizde mebzul bulunan bu Alglerden bahseden yazısını okuyarak bu karanlık noktayı da aydınlatabildik. Bu yazımızda Türkiye`de mostralanan Permien içinde sık sık raslanan bu Alglerden bahsedeceğiz.

 • Pseudovermiporella

 • Alg

 • Türkiye


 • ELLIOTT, F. G. (1958): Fossil Microproblematica from the Middle East; Micropaleontology, Vol. 4, No. 4, pp. 419-428, pis. 1 3.

 • ERK, A. S. (1941): Sur la presence du genre Codonofusiella Dunb. et Skin. dans le permien de Bursa (Turquie), Eclo. Geol. Helvetia, Vol. 34, No, 2.

 • ERK, A. S. (1942); Etude géologique de la région entre Gemlik et Bursa (Turquie).

 • ERK, A. S. (1959): Observation on some Tethian Microfauna from Permian.

 • Erk, A. S. & Bilgütay, U. (1961). Pseudovermiporella`nın Türkiye`deki Zuhuru Hakkında . Türkiye Jeoloji Bülteni , 7 (2) , 113-118 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/52556/691541

 • Amasra Kömür Havzasının Westfaliyen D-C Seviyelerinde Yeni Palinolojik Tetkikler
  Kazim Yahşiman
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Etüd materyeli M. T. A. Enstitüsünün Amasra Karbonifer Havzasında yapmış olduğu kömür sondajlarından elde edilmiştir. Bu palinolojik etüd neticesinde Westfalien D-C seviyelerinde bir yeni pollen cinsive dört yeni pollen türü ile bir megaspor spesiesi bulunmuştur:

  l - Biharisporites perfectus n. sp.

  2- Foveolatipollenites ergönüli n. sp.

  3 -Zonalosporites lahiatus n. sp.

  4 - İbrahimipollenites macroreticulatus n. sp.

  5 - Crassiletipollenites heteroornatus n. gen., n. sp.

  Bunların ayrı ayrı izahları aşağıda yapılmış ve stratigrafik olarakkıymetlendirilmiştir. 

 • Kömür

 • Palinoji

 • Westfalien

 • Amasra


 • ARNOLD, C. A. (1950); Megaspores from the Michigan Coal Basin. Contr. Mus. Paleont. Univ. Mich., Vol V, No. 5, pp. 59-111.

 • BENNIE, I. & KIDSTON, R. (1886): On the occurrence of Spores in the Carboniferous formation of Scotland. Proc. Royal Phys. Soc. Edinb., Vol. IX.

 • BONET, M. C. & DIJKSTRA, S. J. (1956): Megasporas Carboniferas de la Camocha. Instituto de Investigaciones Geologicas Lucas Mallada, Madrid.

 • BHARDWAJ, C. D. & KREMP, G. (1955): Die Sporen führung der Velener Schichten des Ruhrkarbons. Geol. Jb., Band 71, pp. 51-61, 1 Taf., 5 Tab., Hannover.

 • BHARDWAJ, C. D. (1957): The Spore flora of Velener Schichten (Lower Westphalian D) in the Ruhr coal measures, Paleontographica, Abt. B, Vol. 102, Liefg. 4-6, pp. 110-138, Stuttgart.

 • BHARDWAJ, C. D. (1957): The Palynological investigations of the Saar Coals. Paleontographica, Abt. B, Vol. 101, Liefg, 5~6, pp. 73-125, Stuttgart.

 • CHALONER, W.G. (1951): On Spencerisporites, gens nov., and S. karezewskii (Zerndt), the isolated spores of Spencerites insignis Scott, Ann, Mag. Nat, Hist,, T. IV, Ser. 12, pp. 861-873, London.

 • CHALONER, W.G. (1952): On Lepidocarpon Waltoni, spe n. from the Lower Carboniferous of Scotland, Ann. Mag, Nat, Hist,, T, V, Ser. 12, pp. 572-582, Pl. 1, London.

 • CHALONER, W.G. (1953): Anew species of Lepidostrobus containing unusual Spores, Geol. Mag., pp. 90, 97-110, Pl. 2.

 • CHALONER, W.G. (1953): On the Megaspores of four species of Lepidostrobus, Ann. of Bot. n.s., T. XVII, pp. 263-293, Pl. 8.

 • CHALONER, W.G. (1954): Mississippian Megaspores from Michigan and adjacent States. Contr. Mus. Paleont. Univ. Mich. Vol. XII, No. 3, pp. 23-35.

 • DIJKSTRA, S. J. & Van VIERSSEN TRIP, P. H. (1946): Eine monographische Bearbeitung der Karbonischen Megasporen etc. Med, Geol. Sticht., Ser. C-III-I, pp. 1-101, Maastricht.

 • DIJKSTRA, S. J. (1949): Megaspores and some other fossils from the Aachenian (Senonian) in South Limburg, Netherlands, Med. Geol. Sticht. New Ser. Vol. III, pp. 19-33, Maastricht.

 • DIJKSTRA, S. J. (1949): La signification stratigraphique de Spores, Soc. Geol. de Belgique, T. LXXII, fascicule special,

 • DIJKSTRA, S. J. (1950): Carboniferous Megaspores in Tertiary and Quaternary deposits of SE England, Ann. Mag. Nat, Hist. London, SeR. 12, Vol. III, pp. 865-877.

 • DIJKSTRA, S. J. (1951): Wealden Megaspores and their stratigraphical value, Med. Geol. Sticht. New Ser. Vol. V, pp. 7-21, Maastricht.

 • DIJKSTRA, S. J. (1932a): Megaspores of the Turkish Carboniferous and their strAtigraphical value. Int. Geol. Congr. Report XVIII th. Session, part X, Proc. of Sect. J. pp. 1l.-17.

 • DIJKSTRA, S. J. (1952b): New Carboniferous Megaspores from Turkey. Ann. Mag. Nat Hist. London, Ser. 12, Vol. V, pp. 11-17.

 • DIJKSTRA, S. J. (1952c): The stratigraphical value of Megaspores, 3. Congr. Strat. Geol. Carb., Heerlen, pp. 163-168.

 • DIJKSTRA, S. J. (1955): The Megaspores of the Westphalian D and C. Med. Geol. Sticht. New ser. 8 pp. 5-11.

 • DIJKSTRA, S. J. (1955a): La correlation des veines de charbon par les Mégaspores. Publ. Ass. Etud. Paléont. Brux., No. 21, Hors Sér., Vol. VIII, pp. 107-119.

 • DIJKSTRA, S. J. (1955b): Megaspores Carboniferas Espanolas y su empleo en la correlacion estratigrafica (with English summary). Etudios Geol., No. 27, 23 Vol XI, pp. 277-354, Madrid.

 • DIJKSTRA, S. J. (1956): Some Brazilian Megaspores, Lower Permian in age, and their comparison with Lower Gondwani Spores from India. Med. Geol. Sticht,, New Ser., Vol. IX, p. 6, Maastricht.

 • DIJKSTRA, S. J. (1956): Lower Carboniferous Megaspores. Med. Geol. Sticht., New Ser. Vol. 10, pp. 5-18.

 • DIJKSTRA, S. J. (1958): On a Megaspore-bearing Lycopod strobilus. Acta Botanica Neerlandica, 7, pp. 217-222.

 • DIJKSTRA, S. J. & PIERART, P. (1957): Lower Carboniferous Megaspores from the Moscow Basin. Med. Geol. Sticht., New Ser., Vol. XI, pp. 5-19.

 • ERGÖNÜL, Y. (1959): The Carboniferous Megaspores from the Zonguldak and Amasra coal basin and their stratigraphical values. M. T. A. Bull. No. 53, Ankara.

 • ERGÖNÜL, Y. (1950): Amasra Havzasında Kömürlü Karbonifer seviyelerinin Palinolojik tetkiki. M. T. A, Bull No. 55, Ankara.

 • HÜEG, O. A., BOSE, M. N. & MANUM, s. (1955): On double walls in fossil Megaspores. Nytt Magasin for Botanikk, Vol. IV, pp. 101-107.

 • HORST, U. (1955): Die Sporae dispersae des Namurs von Westoberschlesien und Mährich-Ostrau. Palaeont., Vo.l LXCII, pp. 138-236.

 • İBRAHİM, A. C. (1933): Sporenformen des Agirhorizontes des Ruhr-Reviers. Dissertation Th. Berlin, 1932, 46 S, 8 Pl. Konrad Triltsch, Wurzburg.

 • KALIBOVA, M. (1951): Megaspores of the Radnice Coal Measure Zone of the Kladno-Rakovnik Coal Basin. Geol. Surv. Czechoslovakia, 18 (Pal.), 21-83, PL 5-8, Prague.

 • PREM SINGH in SURANGE, K. R., PREM SINGH & P. N. SRIVASTAVA (1953): Megaspores from the West Bokaro Coalfield (Lower Gondwana) of Bihar. The Palaebotanist, Vol. II, pp. 9-17.

 • POTONIÉ, R. & KREMP, G. (1955): Die sporae des Ruhrkarbons. Abdruck aus Paleontographica. Teil I und II Sonder. Bd. 98 und 99, Abt. B., Hannover.

 • POTONIÉ, R. & KREMP, G. (1956): Die Sporae dispersae des Ruhrkarbons. Teil III, Paleont., Abt. B, 100, Liefg. 4-6, 61-21, Stutgart.

 • POTONIÉ, R. (1956-1958): Synopsis der Gattungen der Sporae dispearse I u. II.- Beivh Geol. Jb. 23, 21, Hannover.

 • PIERART, P. (1955): Les Mégaspores contenues dans quelques couches de houille du Westf. B et C aux charbonnages Limburg, Meuse. Publ. Ass, Etud. Brux,, N0. 21 Hors Sér., Vol VIII,

 • PIERART, P. (1956): Quelques Mégaspores contenues dans les charbons stéphaniens des Bassins de Blanzy et de Décazeville. Bull. Soc. Belge. Géol. t. LXIV, fasc. 3, pp. 587-599, 6 pl.

 • PIERART, P. (1957): Note préliminaire sur les Mégaspores du Westphalen C supérieur en Campine Belge, Paläont. Z., 31,1/2, 46-52, Stuttgart.

 • ROUSSEAU, A. (1938): Etude de quelques types de Spores du Westphalien C. Bull, Mus. Roy, Hist. Nat, Belg., T. XIV, No. 33, pp. 1-6.

 • SAHABI, Y. (1936): Recherches sur les spores des Houilles Françaises, Diss. pp. 1-62, Lille.

 • SOMMER, F. W. (1953): Os Megasporos do carvao de Santa çatarına e seu aproveitamento na çorrelaçao das Camadas. Div. GeoL Min., Nota Preliminares E Estudos. No. 73 pp. 1-3, Rio de Janerio.

 • STACH, E. U. & ZERNDT, J. (1931): Die sporen in den Flamm-Gasflammund Gaskohlen der Ruhrkarbons. Glückauf, 67, pp. 1118-1124, Essen.

 • SCHOPF, J. M. (1938): Spores from the Herrin (No. 6) Coal Bed in Illinois, Rept. Invesiig, III Geol. Surv., No. 50: 1-55.

 • TRIPATHI, B. A. (1952): A Note on Megasporos from Lower Gondwana Coal of Umaria Coalfield, District Sabdol (Vindhya Pradesh). Current Science, Vol.-21, pp. 308-309.

 • TREVEDI, B. S. (1953): Megaspores and other plant remains from Lower Gondwana of Singrauli Coalfield, District Mirzapur, U. P.Jour, Indian Bot. Soc. Vol. XXXII, pp. 70-85, Banglore.

 • TRINDADE, N. M. (1954): Megaspores de carvao Gondwanico do Rio Grando de Sul. E sua aplico em correlaçoes estratigraficas. . Div. Geol. Min., Notas Preliminares EEstudos, No. 78, pp. 1-6, Rio de Janeiro.

 • VICHER, C. A. (1934): Über Abortiverscheinungen bei fossilen Sporen und ihre phylogenetische Bedeutung. Arb. Inst. Paläobot. Petrogr. Brennst, 5, 87-96, Preuss. Geol. L. -A., Berlin.

 • YAHŞIMAN, Kâzım (1956): Azdavay kömürlerinin stratigrafık yaşı hakkında M. T. A. Derg,, Sayı 43 s. 140, Ankara.

 • YAHŞIMAN, Kâzım (1959): Zonguldak ve Amasra kömür havzasında yeni Karbonifer Megasporları. M. T. A. Derg. Sayı 53, s. 100, Ankara.

 • YAHŞIMAN, Kâzım New Carboniferus Megaspores from the Zonguldak and Amasra col bassin. M.T.A. Bull. No. 53 p. 102, Ankara.

 • YAHŞIMAN, Kâzım (1960)New Spore Flora from the Amasra Coal Basin. - M. T. A. Bull. No. 55, Ankara.

 • YAHŞIMAN, Kâzım & ERGÖNÜL, Yaşar (1958): Amasra (Tarlaağzı) E.K.İ. Galerisindeki kömür damarlarının sporolojik etüdü ve korelasyonu. M.T.A.Derg., Sayı 51, s. 42, Ankara.

 • YAHŞIMAN, Kâzım & ERGÖNÜL, Yaşar (1959): Permian Megaspores from Hazru (Diyarbakır). M.T.A. Bull. No. 53, p. 94, Ankara.

 • ZERNDT, J. (1930): Petrografine badania weglia z Podladu «Izabella» W Trzebini. Przegladu Gorniezo-Putniczaga Dabroww Goru Humiezego, 14-5 Tafeln.

 • ZERNDT, J. (1932): Megasporen aus den Zwickauer und Lugau-Ölsnitzer Karbon. Jahresber. Berg-und Hüttenwesen in Sachsen, 9-16 Tafeln, Freiberg. —(1934): Les Mégaspores du Bassin Houiller Polonais I Bull.. de l`Acad.` Pol des Sci, et des Lettres,, Trav. GêoL, 1-56, 32 Pl., Krakau.

 • ZERNDT, J. (1937): Les Mégaspores du Bassin Houiller Polonais. II , Bull de l`Acad, Pol des Sci. et des Lettres, 1-78, 241-278, Krakau.

 • ZERNDT, J. (1938): Di Einung von Megasporen als Leitfossilen. II. Carbon, Congr. Heerlen 1935, Compte Rendu 3,1711-1732, Maastricht.

 • ZERNDT, J. (1939):Sporowozdanie z badan Megaspore. Przyczynki do GeologiiPolski 1-4.

 • ZERNDT, J. (1940)Megasporen des Saarkarbons. Palentographica, 84, Abt. B, 133-150. Tafeln 9-13, Stuttgart.

 • Yahşıman, K. (1961). Amasra Kömür Havzasının Westfalien D-C Seviyelerinde Yeni Palinolojik Tetkikler . Türkiye Jeoloji Bülteni , 7 (2) , 119-130 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/52556/691546

 • Amasra Üst Karboniferinde Yeni Pollen Cinsleri ve Türlerinin Palinolojik Tavsifleri
  Yaşar Ergönül
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu yazıda Üst Karbonifer kömürlerinin ihtiva ettiği mikro bitki fosilleri (spor ve pollen) incelenmiştir. Mevzuubahis palinolojik çalışma neticesinde iki yeni pollen cinsi ile altı yeni tür bulunmuş ve tavsifleri yapılıp, stratigrafik olarak kıymetlendirilmiştir. Etüd edilen kömür numuneleri M.T.A. Enstitüsünün Amasra Karbonifer Havzasında yapmakta olduğu sondajlardan toplanmıştır, birkaç kömür numunesi de tektonik kuvvetlerle sürüklenerek yersel olarak Üst Kretase üzerine binmiş olan Beycuma-Kabalaklar Karbonifer mostralarından tedarik edilmiştir. 

 • Palinoji

 • Pollen

 • Üst Karbonifer

 • Amasra


 • ARNOLD, G. A. (1950): Megaspores from the Michigan Coal Basin. Contr. Mus. Paleont. Univ. Mich., Vol. V, No. 5, pp. 59-111.

 • BENNIE, I. & KIDSTON, R. (1836): On the occurrence of Spores in the Carboniferous formation of Scotland, Proc. Royal Phys, Soc, Edinb., Vol IX.

 • BONET, M. C. & DIJKSTRA, S. J. (1936): Megasporas Carboniferas de la Camocha, Intituto de Investigaciones Geologicas Lucas Mallada, Madrid.

 • BHARDWAJ, C. D. & KREMP, G. (1955): Die Sporen Führung der Velener Schichten des Ruhrkarbons, Geol. Jb., Band 71, pp. 51-61, 1 Taf., 5 Tab.,fHannover.

 • BHARDWAJ, C. D. (1957): The Spore flora of Velener Schichten (Lower Westphalian D) in the Ruhr coal measures. Paleontographica, Abt. B, Vol. 102, Liefg. 4-6, pp. 1I0438, Stuttgart.

 • BHARDWAJ, C. D. (1957): The Palynological Investigations of the Saar Goals, Paleontographica, Abt. B, Vol. 101, Liefg. 5-6, pp. 73-125, Stuttgart.

 • CHALONER, W. G. (1951): On Spencerisporites, gen, nov3 and S. karczewskii (Zerndt), the isolated spores of Spencerites însignls Scott, Ann, Mag. Nat. Hist., T. IV, Ser. 12, pp. 861-873, London.

 • CHALONER, W. G. (1952): On Lepidocarpon Waltoni, sp, n. from the Lower Carboniferous of Scotland. Ann. Mag. Nat. Hist., T. V., Ser. 12, pp. 572-582, Pl. 1 London.

 • DIJKSTRA, S, J. & Van VIERSSEN TRIP, P. H. (1946): Eine monographische Bearbeitung der Karbonischen Megasporen etc. Med. Geol. Sticht., Ser. C-III-I, pp. 1-101, Maastricht,

 • DIJKSTRA, S. J. (1949): Megaspores and some other fossils from the Aachenian (Senonian) in South Limburg, Netherlands, Med. Geol.. Sticht. New Ser., Vol III, pp. 19-33, Maastricht

 • DIJKSTRA, S. J. (1949): La signification stratigraphique de Spores, Soc. Geol. de Belgique, T. LXXII, fascicule special

 • DIJKSTRA, S. J. (1950): Carboniferous Megaspores in Tertiary and Quaternary deposits of SE England. Ann. Mag. Nat. Hist. London, Ser. 12, Vol. Ill, pp. 865-877.

 • DIJKSTRA, S. J. (1951): Wealden Megaspores and their stratigraphical value. Med. Geol. Sticht. New Ser., Vol. V, pp. 7-21, Maastricht,

 • DIJKSTRA. S. J (1952a): Megaspores of the Turkish Carboniferous and their stratigraphical value, im. Geol.. Congr. Report XVIII th. Session, part X, Proc. of Sect. J. pp. 11-17.

 • DIJKSTRA, S. J. (1952b): New Carboniferous Megaspores from Turkey. Ann. Mag. Nat. Hist. London, Ser. 12, Vol. V, pp. 102-104.

 • DIJKSTRA, S. J. (1952c): The stratigraphical value of Megaspores. 3, Congr. Strut. Geol. Carb. Heerfeiv pp. 163-168.

 • DIJKSTRA, S. J. (1955): : The Megaspores of the Westphalian D and C. Med.Geol. Sticht. New- Ser. 8, pp. 5-11.

 • DIJKSTRA, S. J. (19S5a): La correlation des veines de charbon par les Mégaspores, Publ. Ass. Etud. Paléont. Brux., No. 21, Hors Sér., Vol VIII, pp. 197-119.

 • DIJKSTRA, S. J. (1955b): Megaspores Carboniferas Espanolas y su empleo en la correlation estratigrafica (with English summary). Etudios Geol., No. 27S 28, Vol. XI, pp. 277-354, Madrid.

 • DIJKSTRA, S. J. (19S6): Some Brazilian Megaspores, Lower Permian in age, and their comparison with Lower Gondwana Spores from India. Med. Geol. Sticht.. New Ser., Vol. IX, p. 6, Maastricht.

 • DIJKSTRA, S. J. (1956): Lower Carboniferous Megaspores, Med. Geol. Sticht., New Ser. Vol.10, pp. 5-18.

 • DIJKSTRA, S. J. (1958): On a Megaspore-bearing Lycopod strobilus. Ada Botanka Neerlandica, 7, pp. 217-222.

 • DIJKSTRA, S. J. & PIERART, P. (1957): Lower Carboniferous Megaspores from the Moscow Basin. Med. Geol. Sticht. New Ser., Vol. XI, pp. 5-19.

 • ERGÖNÜL, Y. (1959): The Carboniferous Megaspores from the Zonguldak and Amasra coal basin and their stratigraphical values. M. T. A. Bull. No. 53, Ankara.

 • ERGÖNÜL, Y. (1960): Amasra Havzasında Kömürlü Karbonifer seviyelerinin Palinolojiktetkiki. M. T. A. Bull. No. 55, Ankara.

 • HÜEG, O. A., BOSE, M. N. & MANUM, S. (1955): On double walls in fossil Megaspores. Nytt. Magasin for Botanikk, Vol. IV, pp. 101-107.

 • HORST, U. (1955): Die Sporae dispersae des Namurs von Westoberschlesieu und Mährich-Ostrau. Palaeont., Vol. LXCII, pp. 138-236.

 • İBRAHİM, A. C.(1933) : Sporenformen des Agirhorizontes des Ruhr-Reviers. Dissertation Th. Berlin, 1932, 46 S5 8 PL Konrad Trlitsch. Wurzburg.

 • KALIBOVA, M. (1951): Megaspores of the Radnice Goal Measure Zone of the Kladno-Rakovnik Coal Basin. Geol.. Sun. Czechoslovakia, 18 (Fal.), 21-83, PL 5-8, Prague.

 • PREM SINGH in SURANGE, K. R., PREM SINGH & P. N. SRIVASTAVA (1953): Megaspores from the West Bokaro Coalfield (Lower Gondwana) of Bihar, The Palaebotanist,, Vol II, pp. 9-17.

 • POTONIÉ, R. & KREMP, G. (1955): Die Sporae des Ruhrkarbons, Abdruck aus Paleontographica. Teil 1 und II Sonder, Bd. 98 und 99, Abt. B, Hannover.

 • POTONIÉ, R. & KREMP, G. (1956): Die Sporae dispersae des Ruhrkarbons. Teil III, Paleontl. Abt. B, 100, Liefg. 4-6, 61-21, Stuttgart.

 • POTONIÉ, R. (1956, 1958): Synopsis der Gattungen der Sporne dispersae. I u. II. - Beich. Geol. Jb., 23, 21, Hannover.

 • PIERART, P. (1955): Les Mégaspores contenues dans quelques couches de houille du Westf. B et C aux charbonnages Limburg, Meuse, Publ. Ass. Etud. Brux., Nos 21, Hors Sér., Vol VIII, pp. 125-142.

 • PIERART, P. (1956): Quelques Mégaspores contenues dans les charbons stéphaniens des Bassins de Blanzy et de Décazeville. Bull. Soc, Belge, Géol. t LXIV, fasc. 3, pp. 587-599, 6 pl.

 • PIERART, P. (1957): Note préliminaire sur les Mégaspores du Westphalien C supérireur en Campine Belge, Paläont. Z., 31,1/2, 46-52, Stuttgart.

 • ROUSSEAU, A. (1938): Etude de quelques types de Spores du Westphalien C. Bull. Mus, Roy. Hist. Nat. Belg., T. XIV, No, 33, pp. 1-6.

 • SAHABI, Y, (1936): Recherches sur les spores des Houilles Françaises, Diss. pp. 1-62, Lille.

 • SOMMER, F. W. (1953): Os Megasporos do carvao de Saata catarina e seu aproveitamento na çorrelaçao das Camadas. Div. Geol. Min. Nota Preliminares E Estudos, No 73, pp. 1-3, Rio de Janeiro.

 • STACH, E. U, & ZERNDT, J. (1931): Die Sporen in den Flamm- Gasflammıınd Gaskohlen der Ruhrkarbons, Glückaufs 67, pp. 1118-1124, Essen.

 • SCHOPF, J. M. (1988): Spores from the Herrin (No, 6) Goal Bed in Illinois, Rept. Investig. III. Geol. Surv., No. 50: 1-55.

 • TRIPATHI, B. A. (1952): A Note on Megasporos from Lower Gondwana Coal of Umarla Coalfieldş District Sabdol (Vindhya Pradesh). Current Science, Vol. 21, pp. 308-309.

 • TREVEDI, H S. (1953): Megaspores and other plant remains from Lower Gondwana of Singrauli Coalfield, District Mirzapur, U.P, Jour. Indian Bot. Soc. Vol. XXXII, pp. 70-85, Bangalore.

 • TRINDADE, N. M. (1954): Megasporos do carvao Gondwanico do Rio Grando do SuL. e sua apîîcao em correlaçoes estratigraficas, Div. Geol. Min., Notas Preliminares E Estudos, No. 78, ppe 1-6, Rio de Janeiro.

 • WICHER, G. A. (1934): Über Abortiverscheinungen bei fossilen Sporen und Ihre phylogenetische Bedeutung. Arb. Inst. Paläobot. Petrogr. Brennst, 5, 87-96, Preuss. Geol. L. -A. Berlin.

 • YAHŞIMAN, Kâzım (1956): Azdavay kömürlerinin stratigrafik yaşı hakkında. M. T. A. Derg. Sayı 48, s. 140, Ankara.

 • YAHŞIMAN, Kâzım (1959): Zonguldak ve Amasra kömür havzasmda yeni Karbonifer Megasporları. M. T. A. Derg,, Sayı 53, s. 100, Ankara.

 • YAHŞIMAN Kâzım New Carboniferous Megaspores from the Zonguldak arid Amasra coal basin. M. T.A. Bull No. 53, p. 102, Ankara.

 • YAHŞIMAN, Kâzım (1960) : New Spore Flora from the Amasra Coal Basin. - M. T. A. Bull. No. 55, Ankara.

 • YAHŞIMAN, Kâzım & ERGÖNÜL, Yaşar (1958): Amasra (Tarlaağzı) E. K. İ. Galerisindeki kömür damarlarının sporolojik etüdü ve korelâsyonu. M.T.A.Derg. Sayı 51, s. 42, Ankara.

 • YAHŞIMAN, Kâzım & ERGÖNÜL, Yaşar (1959): Permian Megaspores from Hazru (Diyarbakır), M.T.A. Bull. No. 53, p. 94, Ankara.

 • ZERNDT, J. (1930): Petrograficzne badania weglia z Podladu «Izabella» W Trzebini. Przegladu Gorniczo-Putnicsaga Dabrow Goru Humiezego, 1-4, 5 Tafeln.

 • ZERNDT, J. (1932): Megasporen aus den Zwickauer und Lugau-Ölsnitzer Karbon. Jahresben Berg- und Hüttenwesen in Sachsen, 9-16, 4 Tafeln, Freiberg.

 • ZERNDT, J. (1934): Les Mégaspores du Bassin Houilier Polonais. I. Bull de l`Acad. Pol des Sci. et des Lettres, Trav. Géol. 1-56, 32 TL, Krakau.

 • ZERNDT, J. (1937): Les Mégaspores du Bassin Houilier Polonais. II Boil, de l`Acad, Pol. des Sci. et des Lettres, 1-78, 241-278, Krakau.

 • ZERNDT, J. (1938): Die Eignung von Megasporen als Leitfossilien. II. Carhon, Congr. Heerlen 1935, Compte Rendu 3,1711-1732, Maastricht.

 • ZERNDT, J. (1939): Sporowozdanie z badan Mcgaspore. Przyczynki do Geologii Polski, 1-4.

 • ZERNDT, J. (1940): Megasporen des Saarkarboris. Paleontographica, 84, Abt. B, 133-150. Tafeln 9-13, Stuttgart.

 • Ergönül, Y. (1961). Amasra Üst Karboniferinde Yeni Pollen Cinsleri ve Türlerinin Palinolojik Tavsifleri . Türkiye Jeoloji Bülteni , 7 (2) , 131-144 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/52556/691550

 • Çayırova Pencere Camı Fabrikası Arazisi Jeolojik Etüdü
  Galip Otkun
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Etüdü yapılan arazi, Marmara mıntakasının Kocaeli Bölgesinde ve Tuzla ile Gebze istasyonları arasında, Çayırova mevkiindedir. Kısmen Teknik Bahçıvancılık Enstitüsüne ve kısmen de Devlete ait araziyi içine alan etüd sahamız takriben 5 km2 dır. Bu arazi, kuzeyde İstanbul-İzmit karayolu ve İsmail ağılı, güneyde Marmara denizi ve Etibank`ın trafo istasyonu, doğuda Kanço tepe ve devamı hattı, batıda kısmen Marmara denizi ve Federal Truck Şirketi arazisi ile çevrelenmiştir. Bu bölge karayolundan İstanbul`a 37 km mesafededir. Haydarpaşa-İzmit demiryolu ve karayolu, birbirlerine yakın olarak sahamızı batıdan doğuya kat ederek iyi bir nakil imkânı sağlarlar. Bu bakımdan Fabrika arazisine karadan kolaylıkla gidildiği gibi ayrıca motor ve kayıkla denizden de ulaşılabilir.  

 • Jeolojik Etüd

 • Çayırova


 • ALTINLI, İ. E. (1951): Kayışdağı Bölgesinin Jeolojisi. İst. Üni. Fen Fak. Mec. Seri B, Cilt 16, Sayı 2, İstanbul.

 • OKAY, A. C. (1947: Geologische und Petrographische des Gebietes zwischen Alemdağ, Karlıdağ in Kocaeli, İst. Üni. Fen Fak. Mec. Seri B, Cilt 12, Sayı 4, İstanbul.

 • PAECKELMANN, W. (1925): Beitraege zur Kenntnis des Devons am Bosporus, insbesondere in Bithynien. Abh. Preuss. Geol. L. A. N. F. 98, Berlin.

 • PAECKELMANN, W. (1932):. Neue Beitraege zur Kenntnis der Geologie etc. der Umgebung von Konstantinopel. Abh. Preuss, Geol. L. A. N. F. 142, Berlin.

 • PAECKELMANN, W. (1938): Geologie von Konstantinopel. Abh. Preuss. Geol. A. N. F. 168. Berlin.

 • Otkun, G. (1961). Çayırova Pencere Camı Fabrikası Arazisinin Jeolojik Etüdü . Türkiye Jeoloji Bülteni , 7 (2) , 145-171 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/52556/691552

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle