Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1987 AĞUSTOS Cilt 30 Sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Çamardı (Niğde) alanındaki Oligosen-Miyosen göl çökellerinin fasiyes ve ortamsal nitelikleri
Cengiz Yetiş
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Bu incelemede, Çamardı (Niğde) alanındaki akarsu-gol çökelleri bölgesel ölçekte stratigrafik korelasyona yardımcı olmak üzere fasiyes ayırdı amacıyla incelenmiştir. inceleme alanı, Lütesîyen denizinin bölgeden çekilmesi sonucunda oluşan dağlar arası havza niteliğindeki Ecemiş Fay Kuşağının kuzey kesiminde yer almaktadır. Miyosen denizi transgresyonu ise Çamardı alanına erişememişti., Çamardı dolayında Çukurbağ Formasyonu olarak tanımlanan Oligosen yaşlı karasal kırıntılılar üste doğru Burç Formasyonu olarak tanımlanan Miyosen yaşlı, gol-bataklık ortamlarına ait çökellere geçerler. Paleosen yaşlı Karadağ Spiliti üzerine uyumsuz olarak gelen Çukurbağ Formasyonunda alttan üste doğru örgülü nehir ve düşük sinüslü menderesli nehir as fasiyesleri ayırtlanmıştır. Çukurbağ Formasyonunun üst kesimlerine doğru bölgesel tektonik ile uyumlu olarak havzanın çökmesi nedeniyle gölsel fasiyesler durulmuştur, Miyosen yaşındaki Burç Formasyonu alttan üste doğru başlıca göl, bataklık, delta ve düşük sinüslü menderesli nehir çekellerinden oluşmaktadır. Toplam 270 m* kalınlık ölçülmüştür. Miyosen denizi transgresyonunun Çamardı alanına erişememesi nedeniyle Ecemiş Fay Kuşağının kuzey kesiminde akarsu-göl çökelleri ile bunlar ilişik as fasiyeslerden oluşma Çamardı ve Burç Formasyonları çökelmiştir. 

 • deniz transgresyonu

 • stratigrafi

 • göl

 • bataklık

 • Ailen, P.A., 1981, Devonian lake margin environments and processes 3JL Shetland, Scotland, J. GeoL Soc. London, 138 (1), 144,

 • Blumenthal, M,M 1952, Toroslarda yüksek Aladag silsilesinin coğrafyası, stratigrafisi ve tektoniği hakkında yeni etüdler: MTA yayınları, Serâ Df , 6. 136 s

 • Collinson, JİD,, 1978, Alluvial sediments. In: Reading, H.G., (Ed.), Sedimentary Environments and Faciès, 15-60. Blackwell,

 • Gönoüoğlu, C, 1977. Geologie dm westlichen Niğde Massivs: Doktora tezi, Bonn* (Yayınlanmamış), 181 s,

 • Göncüoğlu, C, 1981, Niğde Masifinin Jeolojisi: Türkiye JeoL Kur. tç Anadolunun jeolojisi simpozyumu Tebliğ. Ankara, 16-19,

 • Görür, N. 1979, Karaisalı kireçtaşımn (Miyosen) sedimantolojisi: Türkiye JeoL Kur. Bült, 22/2, 227-234,

 • İlker, S., 1975, Adana baseni `kuzeybatısının jeolojisi ve petrol olanakları: T.P.A.O, Arama Arşiv No: 973 (Yayınlanmamış), Ankara, 63 s.

 • Kerey, ÎM., Yetiş, C,f Demirkol, C, 1985. Meandering plain deposits and marginal sea processes in the Upper Miocene Kuzgun Formation of the Adana Basin in Turkey: 6 th European regional meeting of Sedimentology, Abstracts, Spain, 217=218,

 • Kleyn, V.D,, 1970, Recommendation of Exploration for mineralization in the south western part of the Niğde-Çamardı massif: MTA Enstitüsü Eterleme Raporu,

 • Lüttig, G,, Steffens, P,, 1976, Explanatory notes for the paleogeographic atlas of Turkey from the Oligocène to the Pleistocene: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover, 64 s.

 • Metz, K., 1956, Aladag ve Karanfil dağının yapısı ve bunların Kilikya torosu tesmiye edilen batı kenarları hakkında malumat husulü için yapılan jeolojik etüd: MTA» Enst. Dergisi, 48, 63-75.

 • Okay, A.C., 1955, Niğde-Çamardı (Maden) ve Ulukışla arasındaki bölgenin jeolojisi* MTA Enstitüsü, Derleme Rap.

 • Schmidt, G.C, 1961, Stratigraphie nomenclature for the Adana region petroleum district VII: Pet« roleum Administration Bull, 6, 47-63,

 • Surdam, R,C, and Stanley, K.Ö., 1979. Lacustrine Sedimentation during the culminating phase of Eocene lake Cosiute, Wyoming (Green River Formation): Bull. Geol. Soc. Am, 80, 93410,

 • Ternek, Z., 1957, Adana havzasının Alt Miyosen (Burdi-galiyen) formasyonlan; Bunların diğer formasyonlarla olan münasebetleri ve petrol im* ikanlan: MTA Dergisi, Ankara, 49, 48-66.

 • Yalçm, M.N., ve Görün, N. 1984, Sedimantological evolution of the Adana başin: International symposium on the Geology of the Taıırus Belt, Ankara, 165472,

 • Yetiş, C, 1978 (a), Çamardı (Niğde ili) yakın ve uzak dolayının jeoloji incelemesi ve Ecemiş Yanlım Kuşağının Maden Boğazı-Kamışlı arasındaki özellikleri: 1st, Üniv. Fen Fakültesi Doktora Tezi (yayınlanmamış), 164 s.

 • Yetiş, C,f 1978 (b). Geology of the Çamardı (Niğde) region and the characteristics of the Ecemiş fault zone between Maden Boğazı and Kamışlı; Ist, Üniv. Fen Fakültesi Mecm. Seri B, 43, 4İ-6L

 • Yetiş, C, 1984. New Observation on the age of the Ecemiş fault: International symposium on the Geology of the Taurus Belt (1983), MTA • Ankara, 159464,

 • Yetiş, C. ve Demirkol, C*, 1984, Adana baseni kuzey - kuzeybatı kesiminin temel stratigrafisine ilişik bazı gözlemler: Türkiye JeoL Kur, 38, Bilimsel ve Teknik Kurultayı Bildiri Özetleri, Ankara, 594L

 • Yetiş, C. ve Demirkol, C.f 1984 b. Ecemiş Fay Kuşağının jeotektonik evrimi: Yerbilimleri, 11, 1-12.

 • Yetiş, C, Demirkol, C, Kerey, E., 1986, Adana havzası Kuzgun formasyonunun (Üst Miyosen) fasîyes ve ortamsal nitelikleri: Türkiye Jeo, Kur, Bült, 29, 81-96,

 • Yetiş, C. ve Demirkol, C, 1986. Adana baseni batı ke~ siminin detay jeolojik etüdü: MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etüdlerl Dairesi, Rapor (Ya* ymlanmamış), 187 s.

 • Doğu Pontidler`de (Kuzeydoğu Türkiye) Jura Volkanizması ve Jeotektoniği
  Osman Bektaş Aydin Ali Van Suat Boynukalin
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Doğu Pontidler`de liyas çekme gerilmesi tektonik rejimi ve buna eşlik eden bimodal (bazaitik-dasitik) volkanizmayla temsil edilir. Geniş bir magmatik zona sahip olan ark, güneyden kuzeye doğru yaklaşık D-B doğrultulu rift sistemleri ile parçalanmıştır, KD-GB ve KB-GD doğrultulu eşlenik doğrultu atıralı fay zonlarına bağlı olarak gelişmiş pull-apart havzaları kuzeyde ensialik (ark içi havzalar) güneyde ise ensimatik (yay gerisi havzalar) özelliktedir. Dogger ve Malm dönemleri tektonik ve magraatik aktivite yönünden son derece sakin olup ark içi ve ark gerisi bölgelerde karbonat platformu gelişimi söz konusudur. Alt Kretase de ise Gümüşhane`nin kuzeyinde ve güneyinde Doğu PontM simetrik ark içi ve ark gerisi subşidans havzaları türbidit ve olistostromlarla karakterize olurlar. Çekme gerilmelerinin sona erdiği bu dönemde pasif manto yükselmesinin durduğu buna bağlı olarak da soğuyan havza tabanlarının hızlı bir şekilde çöktüğü ve ofiyolitik olistostromal melanjin oluştuğu düşünülmektedir. Liyas volkanizması, arkı enine kat eden profil boyunca petrografik ve petrokim yasal yönden irdelenmiştir. Âna element kimyası ile Ti, K, Rb, Sr, Zr, Y gibi uyumsuz element içeriği kuzeyde (Sürmene) toleyitik/kalk-alkali, güneye doğru (Hamsiköy-Torul) yüksek K kalk-alkali ve Gümüşhane civarında yüksek K kalk-alkali/alkali volkanik provenslerin varlığını ortaya koymuştur. Gümüşhane-Torul yörelerindeki yüksek Al kalk-alkali ve alkali ark lavlarının evriminde magma karışımı ve buna bağlı olarak da FeO/MgO artışına paralel olarak çok az silis artışı gösteren (Fe) tipi (alkali) ile silis zenginlemesi gösteren (Si) tipi (kalk-alkali) magma oluşumu görüşüne yer verilmiştir. Arkın kuzeyindeki düşük TiO2 lı bazaltların güneye doğru dalan okyanus litosferi üzerindeki manto kamasının sulu ortamdaki kısmi ergimesiyle; güneydeki yüksek TiO2 H bazaltların ise (MORB-WPB) aynı manto kaynağının farklı ortamda (susuz ortamda) farklı kısmi ergimesiyle geliştikleri düşünülmektedir. Ark gerisi yüksek TiO2 lı bu bazaltlar Bayburt, Kelkit, Amasya yörelerindeki Liyas riftleşme dönemine ait ofiyolitlerin bazaltlarına karşılık gelirler. 

 • bazalt

 • ofiyolit

 • kalk-alkali

 • Gümüşhane

 • Adamia, SH.À., Lordkipanidze, M.B., Zakariadze, G.S.> 1977, Evolution of active continental margin as examplified by the Alpin history of the Caucasus :` Tectonophysics, 40, 183499,

 • Ağar, U.f 1977, DemirÖzü (Bayburt) ve Kose (Kelkit) bölgesinin jeolojisi : t.Ü, 36 s# Ofayinlanmamış),

 • Aydm, A,, Nur, A., 1982, Evolution of puU-apart basins and their scale : Teetonïes, 1/9M0?.

 • Bektaş, (X, 1983, Kuzeydoğu Pontid magmatik yaym daki (I) tipi granitik kayaçlar ve jeotektonlk konumlan : Türkiye JeoL Kur,, 37, Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurultayı, Bildiri özetleri, 49-50,

 • Bektaş, O,, 1984, Doğu Pontidierde Üst Kretase yaşlı şoşoniA volkanizma ve jeotektonik önemi : K-Ü. Derg., 3, 53-62.

 • Bektaş, O., Pelin, S. Korkmaz, S,, 1984, Doğu Pontid yay gerisi havzasında manto yükselimi ve poUjenetik ofiyolit olgusu : TürMye Jeol. Kur, Ketin Simpozyumu, 175-189,

 • Bektaş, Q*t 1986, Doğu Pontid arfcark gerisi bölgelerinde paleostres dağılımı ve çok saf halı riftleşme : MTA yayını, 103/104, 16^39.

 • Bergougnan, H., 1975, Relations entre les edifices pontique et taurique dans les Nord-East de I`ÂnadoHe : Bull Soc, Geol. Fr., 717, 10454057.

 • Blumenthal, M., 1948, Un aperçu de la géologie des chaînes nord Anadoliennes entre lova de Bo* lu et le Kızılırmak Inférieur : MTA Ensk, 13.

 • Brophy, J.G*, The Cold Bay Volcanic Center, Aleutiaa volcanic are* I implioations for the origin of Hialumina arc basalt : Contr, Min. Petrol. 93, 368480.

 • Burkart, B,, Self, S,, 1985, Extension and rotation of crustal blocks in northern Central America and effect on the volcanic arc : Geology, 13, 2246.

 • Cochran, J.R., 1983, A model for development of Red Sea : Am, Ass» of Petroleum Geologists Bull» 67, 41-69.

 • Dewey, J.F., Pitman, W.C, Ryan, W.B.F., Bonnin, J,, 1973, Plate tectonics and evolution of Alpine System: Geol Soc. Am, Bull 84, 31374180.

 • Dewey, J,F, 1977, Sutur zone complemties : a review to# M,W. Me EMnoy (Editor), the past distribution of continent : Tectonophysics, 40, 53-67.

 • Eren, M., 1983, Gümüşhane-Kale arasmm jeolojisi ve mlkrofasiyes incelemesi : Master tezi, Karadeniz Üniversitesi Yerbilimleri Fakültesi, 197 s.

 • Ferran, O.G., 1985, Volcanic and tectonic evolution of the northern Antartic Peninsula-late cenozoic to recent : Tectonophysic, 389-409

 • Green, T.H., Ringwood, A.E., 1968, Crystalization of basalt and andésite under high pressure hydrous conditions, Eart Planet. Sei. Lett,, 3, 480- 489.

 • Görür, N., Şengör, A.M.C, Akkök, R., Yılmaz, Y,} 1983, Pontidierde Neo-Tetis`in kuzey kolunun açılmasına ilişkin sedimentolojik veriler : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 26, 11-21.

 • Hofmann, A.W., 1979, Isotope and trace element geochemistry of the earths mantle, In : Lectures in Isotope Geology. E. Jager and J.C Hunziker, eds., 203-206, Springer-Verlag.

 • Ida, Y., 1983, Convection in the mantle wedge above the slab and tectonic processes in subdue-tion zones ; J. Geophys Res. S8t 7449-7456

 • Koyaguchi, T., 1986, Textural and compositional evidence for magma mixing and its mechanism, Abu volcano group, Southwestern Japon : Contr, Min. Petrol,, 93, 33-45.

 • Kuno, H., 1968, Diffcrentation of basalt magmas : In : Hess, H.H. (ed) Basalts, vol. 11, New York : Interscience, 623-88.

 • McKenzie, D.P., 1978, Some remarks on the develop« ment of sedimentary basins .: Earth Planetary Sei, Letters, 40, 25-32,

 • Miyashiro, A., 1974, Volcanic rock series in Island arcs and active continental margins : Am. J, Sei, 273, 321-335.

 • Mukhopadhyay, M,, 1984, Seismoteetonies of subduction and backarc rilting under the Andaman Sea : Tectonophysic 108, 229=239,

 • Mysen, B,0 1982, The role of mantle anatexis, in : Andésites R.S. Thorpe, ed. 489-522, Wiley,

 • Nebert, IC, 1961, KelMt çayı ve Kızılırmak (Kuzey Anadolu) nehirleri mecra bölgelerinin jeolojik yapısı : M.T.A. Derg. 57, 149.

 • Pearce, JJL, Camı, JJL, 1973, Tectonic setting of basic volcanic rooks determined using trace element analyses : Earth Planet Sei Lett.» 19, 290-300,

 • Peccerillo, A,, Taylor, SİL, 1975, Geochemistry of Upper Cretaceous volcanic rocks from the Pontic chain, northern Turkey : Bull Vol. Tome, 39/4, 143,

 • Pelin, S., 1977, Alucra (Giresun) güneydoğu yöresinin petrol bakımından jeolojik incelemesi : K.Ü. Yerbilimleri Fak. No, 13.

 • Perfit, MJL, Gust, D.Ä., Bence, A,E„ Arculus, RJ., Taylor, S.R., 1980, Chemical characteristics of island arc basalts : Implications for «nantie sources : Chem. Geol., 30, 227-256.

 • Sabine» P.A., Harrison, R.K., Lawson, R.L, »85, Classification of volcanic rocks of the British Isles on the total alkali oxide-silica diagram and the significance of alteration. British Geological survey Report, 17, No 4.

 • Saunders, A.D., Fornarl, DJ., Morrison, MA., 1982, The composition and emplacement of basaltic magmas produced during development of continental margin basins : The Gulf of California, Mexico : J. Geol Soc. London 139, 335446.

 • Seymen, t,, 1975, Kelkit vadisi kesiminde Kuzey Anadolu Fay Zonunun tektonik özelliği ı Î.T.Ü, Maden Fakültesi, 192 s.

 • Smedtey, P.L., 1986, The relationship between calestlkaMn© volcanism and

 • Şengör, A.M.C,, Yılmaz, Y,, Ketin, I, 1980, Remnants of a pre Late Jurassic ocean in northern Turkey : Fragments of a Permian Triassic PaleoTethys : Geol. Soc, Am. Bull., 91, 599-609.

 • Taner, R, 1977, Etude géologique et petrologique de la region Güneyce-iMzdere, située and sud de Riz© (Pontids orientales, Turquie) : Doktora tezi» Cenevre Üniv. 258 s,

 • Tanyolu, E,, 1986, Mu r nmsiE (Bayburt) doğu keşi minin jeolojisi ; 40, Türkiye Jeoloji Kur 2h 22,

 • Tash, K,, 1984, Hamsiköy (Trabzon) yöresinin jeolojisi : K*U. Dergisi, 3, 63-69*

 • Tamaki, ÎC, 1985, Two models of back-arc spreading : Geology, 13, 475478.

 • Thompson, R.N.f Morrison, M.A,, Dickm, A.PM Hendry, G.L., 1983, Continental flood basaltsarachnids rule O.K.? In: Continentel basalt and mantle xenoliths* C.J. Hawkesworth and MJ. Norry, eds, 158485.

 • Takel, S., 1972, Stratigraphical and volcanic history of Gümüşhane region, NE Turkey : Doktora tezi, College Univ. Londra,

 • Tokel, 8,, 1981, Plaka tektoniğinde magmatik yerleşimler ve jeokimya : Türkiye`den örnekler ; Yeryuvarı ve însan, 6/34, 53-65.

 • Tokel, S,, 1983, Liyas volkanitlerinin Kuzey Anadolu`- daki dağılımı jeokimyası ve kuzey tetis ada yayı sistemi evriminin açıklanmasmdaki öne« mi ı 37 Türkiye Jeol. Kur., 4243.

 • Trucotte, DJL, Emerman, SHL, 1983, Mechanism of active and passive rifting : Tectonophysics, 94,39-50.

 • Uyeda, S, Kanamori, M.f 1979, Back-arc opening and the mode of subduetion : Journal of Geophy* sical Research, 84, 10494061.

 • Uyeda, S., 1983, Comparative subductology : Episo< des, % 19-24#

 • Weaver, B.L., Tarney, J,, 183, Chemistry of the subcontinental mantle : inferences from Archa« ean and Protorozoic dykes and continental flood basalts, In : Continental basalts and mantle xenoliths, CJ., Hawkesworth and MJ. Norry, eds, 209-229.

 • Wilkinson, J.RG,, 1986, Classification and avaraga chemical compositions of commen basalts and andésites : J, Petrology, 27, 31-62,

 • Yalçmalp, B,, 1983, Sürmene-Aksu (Trabzon) yöresinin jeolojisi ve metalojenezi : Master tezi K,Ü. Yer Bilim, Fak.

 • Yamaoka, K., Yoshio, F., 1983, Stress estimate for the Highest Mountain system in Japon : Tectonics 2, 453473,

 • Yılmaz, Y,, 1972, Petrology and structure of the Gûmüşhane granite and surrounding rocks; north-eastern Anatolia : Doktora tezi, 260 s, (Yapnlanmamış)

 • Yılmaz, H., 1986, Olur (Erzurum) yöresinin jeolojisi : K.Ü Dergisi, 4, 23-43,

 • Zankl, H,, 1961, Magmatîsmus und Bauplen des os« topontisehen Gebiges im Querprofîl des Harşit-Tales Nordust Anatolien, Geologische Rudsehau, 51, 218-240.

 • Adıyaman Yöresi Üst Kretase Eosen İstifinin Sedimanter Jeolojisi ve Biyostratigrafisi (Foraminifer, Nannoplankton, Ostrakod)
  İbrahim Engin Meriç Fazli Yilmaz Oktay Hatice Vedia Toker İzver Tansel Mehmet Duru
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu araştırmada Güneydoğu Anadolu`nun litostratigrafik olarak bölümienmiş olan fakat, bijostratigrafi ve çökelme koşulları hakkında fazla bir veri bulunmayan Üst Kretase-Eosen yaşlı istifin Adıyaman çevresindeki sedimentolojik ve biyostratigrafik özellikleri incelenmiştir. Söz konusu özellikler Adıyaman batısında Taşlıyazı (Terbüzek), Toybelen (Tümrüz) ve Ardıçlı (Kerkiş), kuzeydoğusunda iseKayadibi (Pevrikan) yörelerinde ölçülen kesitler ile saptanmıştır.îstif, Adıyaman`ın yakın çevresinde altta Kastel Formasyonunun gri-yeşil boz renkli derin-denizel çamurtaşları üzerine, açısal uyumsuzlukla gelen kızıl renkli, devresel çökelmiş ve değişken kalınlıklı, karasal Antak (Terbüzek) Formasyonu ile başlar. Bu birim üzerine malzemesi ofiyolitîk bir kaynaktan taşınmış Loftuslalı ince bir plaj kırıntılı düzeyi gelir. Bu düzey karbonat artışı ile alg, bryozoer ve bentikforaminiferlerden oluşan bir karbonat çökeline (Besni Formasyonu) geçer. Kalınlığı yersel olarak 22-93m arasında değişen bu kireçtaşı Paleosen`de açık-denjzel -kalsitürbidit-çamurtaşı ardışımı tarafından (Germav Formasyonu) uyumlu olarak izlenir. Bu birim inceleme alanında en yaygın görülen litoloji olup,çökelmesini giderek daha da derinleşen havza-içi koşullarında, Lütesiyen sonlarına kadar sürdürmüştür. Bu zaman aralığında derin-denizel ortamda deniz altı kanalları boyunca çeşitli yoğunluk akıntılariyle çok keime egemendir. İstif, üstten Alt Miyosen yaşlı ve genelde kireç taşlarından oluşmuş Fırat Formasyonu ile örtülür.Ölçülü kesitler boyunca derlenen örneklerden, istifin üzerine geldiği Kastei Formasyonunun Alt Maestrihtiyen yaşlı Globotruncana stwartîformis ve Orta Maestrihtiyen yaşlı Globotrancana gausser. BesniFormasyonunun Üst Maestrihtiyen yaşlı Omphalocyclus macroporas-OrMtoides medlus; Germav Formasyonun da Daniyen yaşlı Globorotalia pseudobuïloides, Globorotalla trMdadensis?; Monsiyen yaşlı GIoborotalla undriata?, GïoborotaMa anguîata; Tanesiyen yaşlı Globorotalia pseııdomenardll, GloborotaMa ve lascoensis ve Miscellanea mlscella; îpresiyen yaşlı Globorotalia subbotinae ile Globorotalia formosaformosa? foraminifer zonlarını içerdiği saptanmıştır. Nannoplftnkton araştırmasıyla ise, Kastei Formasyonunun Alt-Orta Maestrihtiyen yaşlı Unlplanarlua tıifidus vE Germav Formasyonunun Daniyen yaşlı Cntclplacoliûıus tennis, CMasmolittıus danfeus; Monsiyen yaşlı EUipsoHthus maeeïiug, Fascïcwlitlius tpnpaniformîs; Tanesiyen yaşlı Discoastermultiradiatiïs; îpresiyen yaşlı TribracMatus contortus zonlanyla temsil edildiği ortaya konulmuştur.

 • foraminifer

 • çamurtaşı

 • kireçtaşı

 • Adıyaman

 • Beckman, J.P., EIrHeiny, I., Kernady, M,, Said, R.t âıVotti, V,, 1967, Standard Planktonic Zones in Egypt : First Inter. Conf, Planktonic Mio rofossik. 1, 93-103.

 • Bolli, M.H., 1951, The genus Globotruncana in in Trinidad, B.W.I. Jour, Palento, 25` 187499,

 • Bolü, M.H., 1958, The genera Praeglobotruncana, RotaMpora, Globotruncana and Abathomphalus in (the Upper Cretaceous of Trinidad : B.WJ., U.S. Nat, Mus, Bull., 215, 51-60,

 • Bolli, M.H., 1966, Zonation of Cretaceous to Pliocene marine sediments based of planktonic foraxninifera : Assoc« Venezulana GeoL Mineria Petrol, 9f 1, 3-32.

 • Bramtette, M.N., and Sullivan, F,R„ 1961, Coccolihoprodis and related nannoplankton of the early Tertiary in California, MicropaJeontology, 7f 129474,

 • Bukry, D., 1974, Phytoplankton stratigraphy of shore East Africa : D.S.D.P. Initial Repts., 25, 63S 646.

 • Bukry, D, ve Bramlette, M.N., 1970, Coccolith age determinations : D.S.D.P. Initial Repts*, 3» 589-611.

 • Bull, W.B., 1972, Recognation of alluvial-fan deposits in the stratigraphie records : In W*K. Hamblin and J,K. Rigby eds., Recognation of ancient Sedimentary environments : Soc. Bcon, Paleont, Mineral, Spec, Publ., 16,

 • Dalbiez, F., 1955, The genus globotruancana in Tunisia, Micropaleontology, 1, 161-17L

 • Dizer, A, ve Meriç, E., 1983, Kuzeybatı Anadoluda Üst Kretase-Paleosen biyostratigrafisi : M,T.A. Dergisi, 95-96, 149-163,

 • Douglas, R.G., 1969, Upper Cretaceous planktonic to raminifera in northern California, Part I» Systematics : Micropaleontology, 15 (2), 151« 209,

 • Ejel, F., 1967, Zones stratigraphiques du Paléogène et problem de la limite Eocène moyen Eocene supérieur dans la région de Damas (Syrie) •: Proceed. First Intern. Conf. planctonie Microfossils, 2, 175-181.

 • El-Nagar, Z.R., 1966, Stratigraphy and planktonk foraminîfera of the Upper Cretaoeous-Lower Tertiary succesion in the Esna-Idfu region, Nile Valley, Egypt : British Mus. Bull Geology Suppl, 2, 1-263,

 • Folk, R»L., 1962, Spectral subdivision of limestone types : In Ham, W.E., (Ed.) Classification of limestones : A.A,P#G, Mem. 1, 62-84,

 • Gökçen, N., 1977, Irmak-Hacibah-Mahmutlar (AnkaraYahşıyan) Üst Kretase-Paleojen istifinin biyostratigrafik incelemesi : Yerbilimleri, 3, 1-2, 129444, Ankara,

 • Haq, B.U,, 1971, Paleogene calcareous nannoflora, pt 1, The Paleocene of West central Persia and the Upper Paleocene-Eocenö of West Pakistan : Stoch, Contrib. eGol. 25, 1-56.

 • ïïay, W.W., 1964, Utilisation stratigraphiques des Discoastéridés pour la zonation du Paléocène et FEocène Inférieur Bur : Recherches Géologiques et Minières, Mém, 28, 885-889,

 • Luterbacher H,, 1975, Planktonic forammifera of the Paleocene and early Eocene, Passagno section : Schweiz, Paleont Abh.f 197, 57-67,

 • Martini, E.f 1971, Standard Paleogene calcareous nannoplankton zonation : Roma, Proa, Conf, 2nd, 2,739.

 • Martini, E,, 1976, Cretaceous to recent calcareous nannoplankton from the central Pasific Ocean : D,SJXP. Initial Repts,, 33, 384423.

 • Meriç, E., 1965, Kahta-Nemnıtdağı arasındaki bölgenin jeolojik ve paleontolojik etüdü : 1.Ü.F.R Mecm,, B, 30, 1-2, 55407, 1-20.

 • Mokier, H,P. ve Hay, W.W„ 1967, Calcareous ııannoplankton from Early Tertiary rocks at Pont Labau, France and Paleocene-Early Eocene correlations : J, Faleont, 41, 1505-1541,

 • Oisson, R.K., 1967 Early Tertiary planktonic foraminiferal zonation of New Jarsey : Proc, First, Inter. Conf* Plank. Microfossils, 2, 493-504.

 • Perch-Nielsen, K., 1971, Neue coccolithen aus dem Paleozän von Dänemark, der Bucht von Biskaya und dem Eozän der Labrador-See : Bull, GeoL Soc, Denmark, 21, 51-66.

 • Perch-Nielsen, K., 1972, Remarks on Late Cretaceous to Pleistocene coccoliths from the North Atlantio-In, D.S.DJP, Initial Repts., 12, 1003- 1069,

 • Pessagno, 1. Gr., 1967, Upper Cretaceous planktonic foraminifera from the Western Gulf Coastal Plain : Pateontograpr. Amer,, 5 (37), 245445, 48- 10L

 • Premoli-Silva, L ve Bolli, M*H., 1973, Late Cretaceous to Eocene planktonic foraminifera and stratigraphy of leg 15 sites in the Carribean Sea : D,S*D,P., Initial Repts., 15, 499-547.

 • Romein, Ä.J.T., 1977, Calcareous nannofossils from the Cretaceous-Tertiary boundary interval in the Barranco del Gredera (Caravaca, Proj. Murcia, SE Spain) : Proc. Kon. Ned, Akad. Wetensch 80, 256-279.

 • Romein, AXT.» 1979, Lineages in Early Paleogene calcareous nannoplankton : Utrecht, Microp, Bull., 22, 1-231.

 • Roth, P,H,, 1973, Calcareous nannofossils : D.S.D.P., Initial Repts,, 17, 695^707,

 • Sigal, J,, Raoult, J-Fv Magne, J. 1967, Le Crétacé et l`Eocène a faciès Tellien dans la zone du Kef Sidi Drls : Bull, Soc. géol, de France, 7 (9), 274-282.

 • Sungurlu, O., 1974, VI Bölge kuzey sahalarının jeolojisi : Türkiye İkinci Petrol Kongresi Bildirileri, 85-107, Ankara,

 • Tansel, L, 1980, Nallıhan ve dolayının biyostratigrafi incelemesi : Yerbilimleri, 54, 31-47, Ankara,

 • Toker, V., 1977, Haymana yöresinin (SW Ankara) planktonik foraminifer ve nannoplanktonlarla biyostratigrafik incelemesi : Doçentlik tezi, A.Ü.F.F., 155 s,

 • Toker, V., 1980, Haymana yöresi (GB Ankara) Nannoplankton biyostratigrafîsi : Türkiye JeoL Kur, Bült., 23, % 165478, 1-2,

 • Tuna, D,, 1973, VI Bölge litostratigrafi birimleri adlamasının açıklayıcı raporu : T.P.A.O., 1-130, Ankara.

 • Van Hinte, G.E., 1965, Some foraminifera and correlation of the type Campanian : Proc, Second West African micropaléontological Collogium, 86-88, Ibadan.

 • Varol, O,, 1983, Late Cretaceous-Paleocene calcareous naimofossils from the Kokaksu section (Zon^ gul-day, Northern Turkey) : N. Jb. Geol. Pa= laont. Abh, 3, 431460,

 • Wilson, JJL, 1975, Carbonate faciès in geologic history : Springerverlag, 471 p., Berlin, Heidelberg, New York,

 • Salihli Güneyinde Üste Doğru Kabalaşan Neojen Yaşlı Alüvyonel Yelpaze Çökelleri ve Gediz Grabeni`nin Tektonosedimanter Gelişimi
  Fuzuli Yağmurlu
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Salihli güneyinde yayılım gösteren kırıntılı Neojen tortulları, birbirlerinden düşük açılı uyumsuzluk yüzeyleri ile ayrılabilen, alt ve üst kırıntılı birimler şeklinde iki farklı yöntemsiz stratigrafi birimine bölünmüştür, Yöredeki kırıntılı Neojen İstifinin toplam kalınlığı İ500 metreye ulaşır, Menderes metamorfik Masifine ait kayalar, Gediz Grabeni`nin kuzey ve güney kesimlerinde yayılım gösterir. Yöredeki kırıntılı tortullar egemen olarak, üste doğru kabalaşan ve ardalanma gösteren devresel tortul düzeylerinden yapılır. Devresel düzeylerin kalınlığı 5-75 m, arasında olup, kendi içlerinde bileşim ve doku bir örnekliliği gösterir. Devresel düzeylerin kalınlığı yanal yönde ve kısa uzaklıklar içinde değişir. Alt ve üst kırıntılı birimlerin dokusal ve stratigrafi Özellikleri, alüvyona! yelpaze ortamında hızla gelişen bir tortul birikimini yansıtır. Her iki birimde Ölçülen tortul yapılar, egemen olarak güneyden kuzeye doğru gelişen bir beslenmenin varlığını belgeler, Gediz çöküntüsünün güney ve kuzey bölümlerinde yer alan tortul fasiyeslerin benzer olmayışı, graben açılarının başlangıçta asimetrik bir gelişme gösterdiğini yansıtır. Tektonfemamn ve subsidansın tortullaşma, dönemi boyunca asimetrik davranışı, çökme-tortullaşma ekseninin zaman İçinde aktif olan güney kenara doğru kaymasını sonuçlanmıştır. Mevsimsel koşulların yanısıra, havza ekseninin güneydeki temele doğru yer degiştirmesi, üste doğru kabalaşan tortul düzeylerin oluşumunu kararlayan en önemli etkenlerden biridir. Grabenin Neojen dolgusunu oluşturan kırıntılı tortulların depolanması ve ilgili fasiyeslerin dağılımı, büyük bölümüyle çöküntü alanını güneyden sınırlayan listrik şekilli büyüme faylarının kontrolünde gelişmiştir. Bu fayların denetiminde gelişen her çökme evresi, üste doğru kabalaşan devresel bir tortul düzeyi çökelmesini sonuçlanmıştır.

 • Menderes Masifi

 • alüvyon

 • Gediz Grabeni

 • Neojen

 • Alpan, T., 1977, SaMhM-Sart altm aramaları, MTA, Rap., (yayınlanmamış), Ankara,

 • Arpat, E, ve Bingöl, E., 1969, Ege Bölgesi graben sisteminin gelişimi üzerine düşünceler: MTA Derg,, 73, 1-10.

 • Çağatay, A, ve Arda, Ö., 1980, Altın içerikli Manisa* Salihli Şart konglomeralannıii ağır mineralleri: Jeoloji Müh. B©rg„ 10, 49-65,

 • Erol, O-, 1982, Bati Anadolu`nun genç tektoniğînia jeomorfolojik sonuçlan: Bati Anadolu`nun genç tektoniği ve volkanizması: Türkiye Jeo, loji Kur, yayını, 15-21.

 • Evirgen, M., 1979, Menderes Masifi kuzey kesiminde (Ödemiş, Bayındır, Turgutlu) gelişen metamorfîzma ve bazı ender paraj enezler: Türkiye Jeoloji Kur, Bülteni, 224, 109415.

 • İzdar, E,, 1969, Mendjeres kristalin masifi kuzey kısnunm jeolojik yapısı, petrografisi ve metamorfizması hakkında: Doç, tezi Ege Üniv. Yerb. Fak,, Bornova-îzmir.

 • Karamanderesi, Î,H. ve Yılmazer, S,, 1982, Gediz vadişinde genç tektonik olaylar ve buna bağlı jeotermal enerji olanakları* Türkiye Jeoloji Kurultayı, bildiri özetleri, s, 66.

 • Koçyiğit, A., 1984, Güneybatı Türkiye ve yakın dolayında levha içi yeni tektonik gelişmeler: Türkiye Jeol. Kur. Bül. 27/1, 147.

 • Steel, RX, Maehle, S., Nilsen, H., Roe, 3,L, and Spinnangr, A,, 1977, Coarsening-upward cycles in the alluvium of Hornelen Basin (Devonian) Norway, Sedimentary response * to tectonic events: Geol. Soc# of America Bull, v, 88, p. 11244134,

 • Şengör, À.M.C, 1982, Ege`nin neotektoııik evrimini yöneten etkenler: Batı Anadolu`nun genç tektoniği ve volkanizması, Türkiye Jeol. Kur, yayını, 59-72.

 • Yılmaz, H., 1986, Yeşilyurt (Alaşehir) sahasındaki uranyum belirtilerinin kökeni ve bunların depolanma sonrası aberasyonlarla tarihi: Türkiye Jeol, Kur. Bül t. 294, 43^53,

 • Armutlu Yarımadasında Kretase Paleosen İlişkisi
  Mustafa Simav Bargu Mehmet Sakinç
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Armutlu Yarımadası`nda, Karamürsel ile İznik Gölü arasında İcalan bölgede yapılan araştırmanın amacı, Kretase İle Paleosen birimleri arasındaki ilişkiyi kayaç özellikleri ve fosil topluluklarına göre saptamak ve elde edilen sonuçları bölgesel verilerle karşılaştırıp konuya açıklık getirmektir. Merdigöz Formasyonu ile üzerinde uyumlu olarak yer alan Dereköy Formasyonu bölgenin Fermiyer öncesi temelini oluşturan metamorfik birimlerdir. Bu temelin üzerinde uyumsuz olarak bulunan ve litik arenit, biyomikrit, killi biyomikrit gibi kayaçlardan oluşan Kokarca Formasyonu Üst Kretase (Mestriştiyen) sonlarına doğru derinleşen bir denizin çökelme ürünüdür. Bu birim, üzerinde uyumlu olarak bulunan ve Alt-Üst Paleosen (Daniyen-Tansiyen) yaşında olan kalsisiltit, biyomikrit, killi bîyomikrit, kumlu biyosparit ve biyosparit gibi kayaçlardan meydana gelen Yağhane Kireçtaşı ile dereceli geçişlidir. Yağhane Kireçtaşı gittikçe siğlasan bir denizde oluşmuştur. ;Kokarca Formasyonu ve Yağhane Kireçtaşı, doğu-batı doğrultusunda uzanan Kızderbent Andeziti ile uyumsuz olarak örtülmüştür. 

 • metamorfik

 • Yağhane Kireçtaşı

 • fosil

 • Armutlu Yarımadası

 • Abdüsselâmoğlu, M.Ş., 1959, Almacık Dağı ile Mudurnu ve Göynük civarının jeolojisi 1st. Üniv, Fen Fak. Monografileri, 14» 40^56,

 • Akartuna, MM 1962, Çaycuma-Devrek-Yenice^-Közcağız bölgesinin jeolojisi : îst, Üniv, Fen Fak, Monografileri, 17, 28-37.

 • Akartuna» M., 1968, Armutlu Yarımadası`nın jeolojisi :1st, Üniv, Fen Fak, Monografileri, 20, 42-58.

 • Altınlı, İE,, 1943, Bandırma-Gemlik arasındaki kıyı sıradağının incelenmesi : tst, Üniv, Fen Fakı Monografileri, 6, 99407,

 • Altınlı, LE,, 1951, Filyos Çayı batı kenarının jeolojisi :• 1st Üniv. Fen Fak. Mec, Seri B, 16, 159-174,

 • Altınlı, Î,E., 1965, Yenişehir havzasının jeolojik ve hidrojeolojik incelemesi : 1st. Üniv. Fen Fak, Mec, Seri B, 30, 40-42.

 • Altınlı, İE,, 1968, Izmit-Hereke Kumcadağ alanının jeoloji incelemesi : Maden Tetkik Arama Enst. Dergisi, 71, 1046,

 • Altınlı, Î.E., 1975a, Orta Sakarya`nın jeolojisi : Cumhuriyetin 50, yılı Yerbilimleri Kongresi, Maden Tetkik Arama Enst. yayınları, 11-25,

 • Altınlı, Î.E., 1975b, Sakarya Nehri`nin orta kesimindeki Kmlçay Grubunun çökelme ortamları sorunu : 1st, Üniv, Fen Fak. Mec, Seri B, 39, 229-236,

 • Altınlı, Î.E., ve Saner. S., .1971, Bilecik yakın dolayının jeoloji incelemesi : tst, Üniv. Fen Fak Mec. Seri B, 36, 949,

 • Altınlı, LE, ve Yetiş, C.f 1972, Bayırköy-Osmaneli alanının jeoloji incelemesi : 1st, Üııiv. Fen Fak* Meç. Seri B, 37, 544,

 • Bargu, S.f 1979, İznik^Yenişehir (Bursa) - Osmaneli (Bilecik) yöresinin jeolojisi : 1st, Üniv. Fen Fak. Genel jeoloji kürsüsü, doktora tezi, 209s.

 • Bargu, S. ve Sakınç, M., 1984, Armutlu Yarımada sı`nda Karamürsel ile iznik Gölü arasındaki kesimin doğal agrega potansiyelinin araştırılması ve değerlendirilmesi : TÜBİTAK, TBAG587, rapor, 206 s.

 • Baykal, F., 1943, Adapazarı-Kandıra bölgesinde jeoloji etüdler : 1st* Üniv. Fen Fak, Mec. Seri B, 8, 256-263,

 • Baykal, F., 1954, Eflâni-Ulus arasındaki Kretase-Tersiyer arazisi ve ekzotik bloklar (Kuzeybatı Anadolu) : 1st, Üniv* Fen Fak. Mec, Seri Bf 19, 193499,

 • Blumenthal, M., 1948, Bolu civan ile aşağı Kızılırmak mecrası arasındaki Kuzey Anadolu silsileleri« nîn jeolojisi ; Maden Tetkik Arama Enst. Dergisi, 13, 26-39.

 • Demirkol,E., 1977, Üzümlü-Tuzaklı (Bilecik) dolayının jeolojisi : TJK Bült, 20, 946,

 • Dizer, A,, 1968, Etude micropaléontologîque de nummulitique de Haymana Turquie : Revue de Micropaléontologîe, 11, 1347«

 • Dizer, A., 1971, La limite Crétacé-Tertiaire dans le bassin NW de la Turquie : Revue de Micropaléontologie, 14, 4347,

 • Dizer, A. ve Meriç, E.f 1983, Kuzeybatı Anadolu`da Üst Kretase-Paleosen bryostratigraflsi : Maden Tetkik Arama Enst. Dergisi, 955/96, 150463.

 • Erguvanlı, K,, 1949, Hereke pudungleri ile Gebze taşlannm inşaat bakımından etüdü ve civarlarının jeolojisi : 1st. Teknik Üniv, İnşaat Fak,, Doktora tezi, 89 s.

 • Erk, S,, 1942, Bursa ve Gemlik arasındaki mıntıkanın jeolojik etüdü : Maden Tetkik Arama Enst, Dergisi, Seri B, 9, 87471.

 • Eroskay, O., 1965, Paşalar Boğazı-Gölpazarı sahasının jeolojisi : 1st, Ünîv, Fen Fak, Mec, Seri B., 30f 148454.

 • Gökçen, S.L., 1976, Haymana güneyinin sedimantolojik incelemesi (SW Ankara) : Hacettepe Üniv. Yerbilimleri Enst., Doçentlik tezi, 192 s.

 • Gözübol, A.M., 1980, Geological investigation of the Mudurnu-Dokurcun-Abant area (Bolu province) and the structural behavior of the North Anatolian Transform Fault : 1st, Üniv, Fen Fak, Mec, Serî B, 45, 18-22,

 • Kaya, (X ve Dizer, A., 1984, Bolu kuzeyi Üst Kretase ve Faleojen kayalarının stratigrafi ve yapısı : Maden Tetkik Arama Enst. Dergisi, 97/98, 57-77,

 • Ketin, L, 1955, Zonguldak doğusunda Ovacuraa bölgesinin jeolojisi hakkında : 1st. Üniv, Fen Fak. Mec,# Seri B, 20, 147453.

 • Kipman, E,, 1974, Sakarya Çamdağ (Kestanepmar* Yassıgeçit köyleri arası) deniz çökeltisi demir cevherinin jeolojisi : 1st, Üniv, Fen Fak* Monografileri, 25, 2541,

 • Meriç, E, ve Görür, N,, 1980, Haymana-Polatlı havzasındaki Çaldağ Kireçtaşmın yaş konağı : Maden Tetkik Arama Enst. Dergisi, 93/94, 137- 141.

 • Saner, S„ 1980, Mudurnu-Göynük havzasının Jura ve sonrası çökelim nitelikleriyle paleöcoğrafya yorumlaması : TJK Bült,, 23, 39*52,

 • Saner, S„ Taner, 1, Aksoy, Z., Siyako, M. ve Burkan, K.A,, 1980, Safranbolu havzasının jeolojik ya pisi ve Tersiyer paleocoğrafyası : Türkiye Be» şînci Petrol Kongresi, 111422,

 • Stchepinsky, V,, 1941, Bursa vilayeti maden zenginlikleri hakkında : Maden Tetkik Arama Enst,, rapor no : 5080, 6 s,

 • Stchepinsky, V», 1942, Bursa İle Tercan arasındaki bölgenin mukayeseli stratigrafisi : Maden Tek kik Arama Enst. Mecmuası, 2/27, 290-306.

 • Tokay, M., 1952, Karadeniz Ereğlisi-Alaplı-KmltepeAlacaağzı bölgesi jeolojisi : Maden Tetkik Arama Enst, Dergisi, 42/43, 45-60,

 • Tokay, M., 1954, Filyos çayı ağzı-Amasra-Bartm-Közcajpz-Çayeuma bölgesinin jeolojisi : Maden Tetkik Arama Enst. Dergisi, 46/47, 6569,

 • Toker, V., 1973, Nallıhan-Bozkaya bölgesinde Üst Jura-Paleojen stratigrafisi : TÜBİTAK IV. Bilim Kongresi, Yerbilimleri Seksiyonu, Teb^ ligler, 1-7.

 • Yılmaz, Y. Tüysüz, O., Gözübol, A.M. ve Yiğitbaş, E., 1980, Abant (Bolu)-Dokurcun (Sakarya) arasında Kuzey Anadolu Fay zonunun kuzey ve güneyinde kalan tektonik birliklerin jeolojik evrimi : istanbul Yerbilimleri, 2, 239=261.

 • Yılmaz, Y., 1981, Sakarya kıtasının güney kenarının tektonik evrimi : istanbul Yerbilimleri, 1, 33- 52.

 • Jeotermal Rezervuarla İlgili Bir Matematiksel Model
  Nurkan Karahanoğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu yazıda, sıcak-su tipi jeotermal rezervuarlarının matematiksel modellenmesi açıklanmakta ve bir model öne sürülmektedir, Önerilen matematiksel model, üretim yapılan jeotermal sahada oluşabilecek ısı, basınç ve tasman değişikliğini saptayabilmektedir. Bu modelde jeotermal rezervuarda gözlenen sıvı akışı, ısı iletişimi ve gerilim dengesi, plastik olarak varsayılan gerilime-dayanım deformasyon ilişkisi kullanılarak diferansiyel denklemlerle ifade edilmiştir

 • jeotermal

 • diferansiyel denklem

 • deformasyon

 • Browadl, Jr., D, H„ Garg, SX, ve Prİtchett, J.W,, 1977, Governing equations for geothermal reservoirs: Water Resour, Res., 13, 6, 929-934.

 • Brutsaert, W., ve Çorapçıoğlü, M.Y., 1976, Pumping of aquifers with viseo-elastic properties: J. Hydr. Div.# ASCE, HY 11, 16634675.

 • Combarnous, M.A ve Bories, S.A., 1975, Hydrothermal convection in saturated porous media: Adv. in Hydrosdence, e& Van Te Chow, Academic Press, 10, 231-307.

 • Çorapçioglu, MX, 1976, Mathematical modelling of leaky aquifers with rheological properties: Proc, of Anaheim Symp., Dec 1976, 191-200,

 • Çorapçioglu, M.Y., ve Karahanoğlu, M, 1980, Simulation of geothermal production: în T, Nejat Veziroğlu, ed. Alternative Energy Sources II, New York, Hemisphere Publ, Co,, 19854918.

 • Çorapçioglu, MX, ve Üz, T., 1978, Constitutive equations for plastic deformation of porous materials: Powder Technology, 21, 269-274.

 • Erentöz, C, 1971, Jeotermal enerji araştırmaları üzerine bazı düşünceler: Türkiye L Jeotermal Enerji Simp,, Ankara, 13-20,

 • Faust, R.C., ve Mercer, J.W., 1975, Mathematical modelling of Geothermal systems: Proa, 2nd UN Symp, on the Development and Use of Geothermal Resources, San Francisco, California, 3, 16334642.

 • Faust, R.C./V6 Mercer, J*W,, 1979, Geothmnal reservoir simulation I, Mathematical models for liquid and vapor-dominated hydrothermal systems: Water Resour, Res,, 15, 1, 23-30,

 • Finol, A», ve Farouq Ali, 3.M,, 1975, Numerical simulation of oil production with simultaneous ground subsidence: SPEJ, (Oct 1975), 411-424,

 • Garg, S.K., ve Pritchett, J.W., ve Brownell, Jr., D.H., 1975, Transport of mass and energy in porous media: Proc 2nd UN Eymp. on the Develops ment and Use of Geothermal Resources, San Francisco, 3, 16514656.

 • Karahanoğlu, Nv 1983, Finite element simulation of hot-water type geothermal reservoirs: Doktora Tezi, ODTÜ, Ankara, 127s (yayımlanmamış).

 • Karahanoğlu, N., Doyuran, V., ve Akkaş, N., 1984, Finite element simulation of hot-water type geothermal reservoirs: J, of Vole, and Geothermal Res., 23, 357-382.

 • Kurtman, F., ve Şamilgİl, E.f 1975, Geothermal energy possibilities, their exploration and evaluation in Turkey: Proc* 2nd UN Symp, on the Development and Use of Geothermal Resources, San Francisco» California, 3, 447-457,

 • Lasseter, TJ, Witherspoon, P.A. ve Lippniann, MX, 1975, The numerical simulation of heat and mass transfer in multidimensional two phase geothermal reservoirs: Proc. 2nd UN Symp. on the Development and Use of Geothermai Resources, San Francisco, 3, 17154725,

 • Lewis, R.W,, ve Karahanoğlu, N„ 1981, Simulation of subsidence in geothermal reservoirs: in Lewis, R,W,, Morgan, K., ve Sehrefler, B,A„ ed., Numerical Methods in Thermal Problems, Proe. 2nd Int. Conf. in Venice: Swansea, Pineridge Press, II, 326-335*

 • Mendelson, A,, 1968, Plasticity: Theory and Application» McMillan Co,, New York.

 • Mercer, J.W*, Faust, R*a, ve Finder, G.F., 1974, Geothermal reservoir simulation: Proc* Conf. on Research for the Development of Geothermal Energy Resources, Pasadena, California, 256467,

 • Mercer, J,W„ Finder, G.F., ve Donaldson, I.G., 1975, A Gaİerkîn finite element analysis of the hydrothermal system at Wairakei, New Ze* aland: J. Geoph. Res., 80, 17, 26084621.

 • Narasimhan, T.N., ve Witherspoon, P.A., 1977, Numerical model for saturated-unsaturated flow in deformable porous media L Theory: Water Resour, Res., 13, 3, 657-664.

 • Şimşek, Ş., 1982, Geology, geochemistry and geothermal model of the Kizildere field: Proc, I, Turkish-Italian Seminar on Geothermal Energy, Ankara, 2, 1-25,

 • Şimşek, Ş,, ve Eroskay, O., 1983, DenMi-Kizildere alanının jeotermal enerji potansiyeli: Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi Bülteni, 5, 944,

 • Tezcan, K., 1971, Sarayköy-Kızıldere jeotermik enerji sahasında kuru buhar üretim imkanı: Türkiye I, Jeotermal Enerji Simp., Ankara, 89400,

 • Toronyi, R.M., ve Farouq Ali, S.M,, 1977, Two-phase two-dimensional simulation of a geothermal reservoir: SPEJ, -(June 1977), 171483.

 • Thomas, K.L., ve Pierson, R.G., 1978, Three-dimensional geothermal reservoir simulation: SPEJ, (April 1978), 151461.

 • Verruijt, A,, 1969, Elastic storage of aquifers: to Flow Through Porous Media: ed„ De Wiest, J.M., Academic Press, New York, 331-376,

 • White, D,E,, 1973, Characteristics of geothermal resources: Geothermal Energy, Resources, Production, Stimulation: ecL, Krager, P., and Otte, C, Stanford University Press, Stanford, California, 69-94,

 • White, D.E., Muffler, L,PJ„ ve TraesdelL A.H„ 1971, Vapor dominated hydrothermal systems compared with hotwater systems: Econ, GeoL, 66, 75-97,

 • Kuzeybatı Anadolu Yığışım Orojeni: Paleotetis`in Batı Kenet Kuşağı
  Şener Üşümezsoy
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Kuzeybatı Anadolu orojen kuşağı geç Triyas öncesi yaşlı yığışım orojeni kuşağım temsil eder. Bu kuşak derince aşınmış olup ada yayı yitim zonu kompleksi ve ofiyolit dilimleri geç Triyas sonrası çökel örtüsü altında yüzeylenmiş, metamorfik temel kayaçları olarak korunmuştur. Handeresi (Edremit) ve Karasu vadisi (Bilecik) başlıca granadiyorit ve yeşil kaya-yeşil şist komplekslerini içerir ki, bunlar Paleotetisin kuzeye dalımı ile kapanımı sırasında oluşmuşlardır. Granadiyorit ve yeşil kaya-yeşil şist kompleksi geç Triyas öncesi yay-hendek sistemi temsil eder. Bu derince aşınmış yay kompleksi (granadiyorit) ve yitim zonu kompleksi ve okyanusal kabuk dilimleri (yeşil kaya-yeşil şist kompleksi) birbiri üzerine kuzeye doğru bir dubleks thrust sistemi olarak bindirmiştir, Granadiyorit ve yeşil kaya-yeşil şist kompleksi bindirme kuşakları geç Triyasic yaşlı post orojenik kırıntılı çökellerle örtülmüştür.Bu yorum bizi Paleotetis kenedinin batı ucunun kuzeybatı Anadolu yığışım kuşağında yer aldığı düşüncesine götürür.

 • ada yayı

 • yitim zonu

 • ofiyolit

 • metamorfik kayalar

 • Granadiyorit

 • Adamla, S.A., Buadze V.l.- and Shavishvili I.D. 1977, The great Caucasus in the Phanerozoic A Geodynamic model. In S, Jankovk (ed) Me= tallojeny and Plate Tectonic in the NE Mediterranean Belgrad, 215, 229

 • Akdeniz, H,, 1986 Akhisar-GÖlmağra-Gördes^Smdırgı arasının Jeolojisi 224 p. Doktora tezi, Yayınlanmamış İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,

 • Altınlı, E., 1973 Orta Sakarya Jeolojisi : Cumhuriyetin 50. Yılı Yerbilimleri Kongresi Tebliğler, Ankara 15949L

 • Bargu, S,, 1982, The geology İznik, Yenişehir (Bursa) Osmaneli (Bilecik) area, İstanbul Yerbilimleri î: 191-234

 • Berberian, M., ve King GJCJP. 1981, Toward a paleogeography and tectonic evolution of Iran, aCn Jour of earth SCI, 18:210465.

 • Bingöl, E., 1976, Evolution geotectonique de l`Anatolue de l`ouest Bull Soc, GeoL Fr., 7, 18 : 235-254,

 • Bingöl, E„, 19§ 3 , Probable geotectonic evolution of ` Turkey between Precambrian and Jurassic, 37th Scientific and technical congress of the GeoL Soc, of Turkey, Abstract, 36-38.

 • Çoğulu, H.E, Delaloye, M. and Chessex, R,, 1965, Sur I age de de quelaues roches plutoniques a cides dans la repon d`Eskisehi^Turquie Arch. Sc. 18:692-699, Ceneve,

 • Dewey, J.F,, Pitman, W.C., III Ryan, V.B.F., and Bonnin J., 1973, Plate tectonics and `«the evolution of the Alpine System, GeoL Soc, Am, Bull. 84:3137-3180.

 • Dixon,-J.E.and Dimitriadis S., 1985, Metororphosed ophioUtiec rocks from the serbo-Macedonian Mossif,- near Lake Volvi, Northeast Greece, In : The geological evolution of Eastern,Mediteramen (Edited by Dixon J.E. and Robertson AJLF.) Spec, Publs. geol soc, 603 618,

 • Hsu, K.J., Nachev, I.K., -Vuchev. V.T. 1978, Geologic evolution of Bulgaria in the light of plate tectonic, Tectonophysics, 40:245-265,

 • Konak, H,t 1982, Simav dolayının Jeolojisi ve Metamorf Kayaçlarınm Evrimi, İstanbul Yerbilimleri, 3:313-337

 • Mitchell, AJH.G.„ 1981, Fhanerozoic plate boundaries in mainland SE Asia the Himalayas an Tibet, J, GeoL Soc. London, 138:109422,

 • Örtunali, ք 1973, Uludağ
 • Sarıbudak, MVSanver M., Ponat, E., 1387, Preliminary Paleomagnetic resblts of Lower Triassîc, Cretaceous and Eocene rocks of western Pontides, In Geotravers Project TÜBİTAK.

 • Stocklin, J., 1977, Structural correlation of the Alpine range between Iran And Central Asia Mem,, Soc, Geol. Fr> 8 : 333-353,

 • Şengor, A.M.C., ve Yılmaz, Y., 1981, Tethyan evolution of Turkey : A plate tectonic approach, Te& tonophyscis, 75 :181-241,

 • Şengör, A.M.C, Yılmaz, Y., and Sungurlu ք 1985» Tectonics of the Mediterranean Cimmerides : Nature and evolution of western termination of Paleotethys, In : Dixon, 5.E., and Robert* son A.H.F. (ed) The Geological ©volution of the Eastern Mediterranen» GeoL Soc, of London, Special Publication, 117-152,

 • Şengör, AJMLC, and Hsu, K.J., 1986, The Cimerides of Eastern Asia : History of the eastern end of Pateo Tethys. Mem,, Soc geol Fr.

 • Taponnier, P., Mattuer, M., Proust, F.f and Cassaigne* au, C, 1981, Mesozoic ophiolites and large scale tectonic movements in Afghanistan, Earth and Planetary Science Letters, 52 : 355- 371

 • Robertson, A.H.F. ve Dixon J.E. 1985, Introduction ge> ologlcal evolution of the Eastern Mediterranean, In Dixon J.E, and Robertson A.H.F. (eds) The Geological Evolution of the Eastern Mediterranean, Special Publication of Geological Society of London, 1-75,

 • Uyeda S., and Kanomati, .H.,1979, Back^arc opening f and the mode of subduction, J, Geophys. Res, 84: 10494061.

 • Üşümezsoy, Ş.,1982, Igneous and metamorphic geology and mineralization of Istranca region. Is» tanbul YerbiHmleri, 3 : 277-294.

 • Üşümezsoy, Ş.f 1984, (incelenmekte) Orogenic evolution of the Circuin Black Sea sture belts Tectonics,

 • Vai, G.B. 1979, Tracing the Hercynian structural zones across Neo Europe, a model for correlation purposes within : In Sass. F.P, (ed) IGCP, No : 5, Newsletter, 2, 104-108.

 • Yılmaz, Y., 1981, Sakarya Kıtası güney kenarının evrimi, İstanbul Yerbilimleri, 1 : 33-52,

 • Üşümezsoy, 1984, Karadeniz çevres[ eKned kuşakları, Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, 5. 141-142,

 • Üşümezsoy, Ş., 1983, Geological evolution of the Han^ deresi (Edremit) region and geotectonic set* ting of NW Anatolia, In 37, Sei. and Tech. Cong, of eGol. Soc, of Turkey, Abstracs, 87- 90,

 • Doğal Ametistin Kirlilik İçeriği ve Renklenmesi
  Rezan Birsoy
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Doğal ametist ve renksiz kuvarsların absorpsiyon spektraları analiz edilmiş ve bunlar kuvarsın yapısında yer alan demir, manganez ve antimon gibi kimyasal kirliliklere göre kıyaslanmıştır. Bu elementlerden ve doğal radyoaktivitenin 5500 A° absorpsiyon bandının ve doğal ametist kuvarsın renklenmesinde önemli rolü olduğu gözlenmiştir.

 • ametist

 • kuvars

 • manganez

 • antimon

 • radyoaktivite

 • Cohen, AJ, 1956, Colour centers in a-quartz called amethyst* American Mineralogist, 41, 874*891,

 • Cohen, AJ, and Hassan, F., 1974, Ferrous and feme ions in synthetic a-Wartz and natural amethyst, American Minaralogist. 59, 719-728.

 • Dexter, PJL, 1956 Absorption of light by atoms in so* lids. Physical Reviews, 101, 48-55,

 • Lehmann, G., 1971, The structure of ytllow colour centers in quartz, Physica Status Solidi (b), •48, K65-K67.

 • Lehmann, G,, 1975, On the color centers of Iran in amethyst And synthetic quartz, A discussion. American Mineralogist, 60, 735-737»

 • Lehmann, G,f and Bambauer, H.-U., 1973. Quartz crystals and their colors* Angew Chem. International Edition, 12, 283-291.

 • Lehmann, G,, and Moore, W.J., 1966, Optical and pramagnetic properties of iron in quartz. The journal of Chemical physics, 44, 17414747.

 • Müller, O, and Roy. R., 1974, Crystal chemistry of non-metalic materials, 4,the major ternary structural families springer Verlag, 486 sayfe.

 • Nassau, K, and Prescott B.E., 1977. Smoky, blue, greenish yellow, and other irradiation-related colors in quartz. Mîneralopcal Magazine, 41, 301412,

 • Schlesinger, M ve Cohen, AJ., 1966» Postulated structures causing the optical Colour center bands in amethhyst quartz. The Journal of chemical physis, 44, 3146-3148.

 • Taylor, D.H., Knoche L, and Granville W(C. 1948, Color Harmony ManuraL Descriptive color names dictianary, Wilhelm Ostwald System, Container Corporation of America Chicago. r rd edition.

 • Tavşanlı-Domaniç (Kütahya) volkanitlerinin özellikleri ve Batı Anadolu Senozoyik volkanizmasındaki önemi
  Halil Baş
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Tavşanlı-Domaniç volkanizması Orta-üst Miyosen`de dasit-riyolit şeklinde başlar; Pliyosence bunlarla ardalanmalı olarak andezit ve bazaltik andezitleri türetir. Kayaçların tümü subalkali niteliklidir. Volkanizma çöküntü havzası niteliğindeki görsel ortamda gelişmiştir. Grabenlerle ilgili Batı Anadolu volkanitleri esas olarak manto ve kabuk kökenli olarak iki grupta toplanır. İncelenen volkanitler kabuk kökenli gruba girerler. Kıta kabuğundan eriyik oluşmasının, grabenler altına yerleşen konveksiyon akımlarıyla ilgili olduğu düşünülmektedir. Konveksiyon akımları kıta kabuğundaki mevcut izotermleri yükselterek eriyik oluşturmaktadır.

 • andezit

 • Batı Anadolu

 • dasit-riyolit

 • Kütahya

 • Akat, Us Çağlayan, A, ve Ivak, M,, 1978, DursunbeyOrhaneli-Susurluk-Kepsut arasındaki bölgenin jeolojisi : MTA Rapor No ; 6618 (Yayınlanmamış).

 • Akdeniz, N, ve Konak, N., 1979 a, Simav-Emet-Dur.. sunbey-Demirci yörelerinin Jeolojisi : MTA Rapor No : 6547 (Yayınlanmamış),

 • Akdeniz, N, ve Konak, N., 1979 b, Menderes Masifi` nin Simav dolaylarındaki kaya birikimleri ve metabazik metaultramafik kayaların ko« numu : Türkiye Jeo. Kur, Bült,, 22/2, 175484,

 • Baş, H,, 1979, Petrologîsch und geochemische Unter suchungen an subrezenten Vulkaniten der nordanatolischen Störungszone (Abschnitt, Erzincan-Niksar), Türkei : Doktora tezi, Hamburg Üniversitesi, 116 s, (Yayınlanma« mis).

 • Baş, H,, 1983, Domaniç-Tavşanlı-Gediz-Kütahya yörelerinin Tersiyer jeolojisi ve volkanitierinin petrolojisi t MTA Rapor No : 7293 (Yayınlanmamış)

 • Baş, H., 1986, Domaniç-Tavşanlı-Gediz-Kütahya yöreterinin Tersiyer jeolojisi : Jeoloji Mühendis* ligi Dergisi, 27, 11-18,

 • Bingöl, E., 1976, Batı Anadolu`nun Jeotektonik evrimi : MTA Dergisi, B6t 14-34#

 • Boccaletti, M,, Manetti, P., Peeeerillo, A., 1974, Hypothesis on the plate tectonic evolution of the Carpato-Balkan arcs : Earth, Planet, Sei, Lett, 23, 193498,

 • Borsi, S,, Ferrara, G,, Innocenti F. ve Mazzuoli, R„ 1972 : Geochronology and-petrology of recent volcanics in the Eastern Aegean Sea : Bull Volcano!., 36/3, 473496.

 • Dewey, J.F., ve Şengör, A.M.C, 1979, Aegean and surrounding regions; Complex multi-plate and contimum tectonics in a convergent zone : Geol. Soc. Amer. Bull., 90, 84-92,

 • Ercan, T.f Dinçel, A,«ve Günay, E,, 1979, Uşak volkanitlerittin petrolojisi va plaka tektoniği açısından Ege BÖlgesi`ndeki yeri : Türkiye JeoL Kur, Bült,, 22/2, 185498.

 • Ercan, T., 1982, Kula yöresinin jeolojisi ve volkanitlerinin petrolojisi : istanbul Yer Bilimleri Dergisi/ 3, 77424,

 • Ercan, T,, Günay, E.f Baş, H,, 1983, Denizli volkanîtlerinin petrolojisi ve plaka tektoniği açısından bölgesel yorumu : Türkiye Jeol. Kur, Bült, 26/2, 153460.

 • Ercan, T, ve Günay, E,, İ984 a, Kuzeybatı Anadolu, Trakya ve Ege adalarındaki Oligo-Mîyosen yaşlı volkanİzmasmın gözden geçirilişi : TürMye Jeol. Kurultayı Bülteni (baskıda),

 • Ercan, T,, Günay, E. ve Savaşçın Y.t 1984 b, Simav ve çevresindeki Senozoyik yaşlı volkanizma* nın bölgesel yorumlanması : MTA Dergisi, 97/98, 86401.

 • Ercan, T,, Satır, M., Kreuzer, H., Türkecan A, Günay, E,, Çevikbaş, A., Ateş, M. ve Can, B., İ985, Baiî Anadolu Senezoyik volkanı tterine ait yani kimyasal, izotopik ve radyometrik verilerin yorumu : Türkiye Jeol. Kur, Bült., 28/2, 121436,

 • Eward, A,, 1965 Mineralogy and petrology of the Whakamaru ignimbrite in the Maraeti area of the Taupo volcanic zone, New Zealand J. Geol. Geophys,, 8, 611-677,

 • Fyfe, W.S,, 1978, The evolution of the carth% crust : Modern plate tectonics to ancient hot spot tectonics : Chem. Gaol, 23, 89414,

 • Foster, R., J., 1975, Physical Geology: Charles E, Merrill Publishing Company, Columbus, Ohio, 421 s.

 • Fytikas, M., Guiliani, O., Innocenti, F., Marineili, G, ve Mazzuoli, R., 1976, Geochronological data on recent magmatism of the Aegean Sea : Tectonophysics,, 31, 2944,

 • Green, T.H. ve Ringwood, A,E„ 1968, Genesis of the calc-aikaiine igneous rock suite : Contr Mineral and Petrol, 18, 105462.

 • Gottini-, V.G., 1968, The Tİ02 Fieguency in volcanic rocks: Geol. -Runsch., .57> 930-935.

 • Innocenti. F, ve Mazzuoli, R,f 1972, Petrology of the tzmlr-Karaburun volcanic area : Bull, Volcanol, 36/1, 83403.

 • InnocentL F., Manetti, P., Mazzuoli, R.f Peccerillo, A. ve Poli, G,, 1977, REE Distribution in Tertiary and Quaternary volcanic rocks from Central and Western Anatolia ı 6, Ege Ülkeleri Kol* lokyumu Tebliğler kitabi, İzmir (Baskıda),

 • Irvine, T.N., Baragar, W, A,, 1971, A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks : Canadian Journ, Earth Sei,, 8, 523=548,

 • Kaya, O,, 1972, Tavşanlı yöresi ofiyolit sorununun ana çizgileri : Türkiye Jeol/Kur. Bült,, 1, 26- 108.

 • Kaya, O., 1981, Batı Anadolu altabindirmesi; Utramafik birim ve Menderes Masİffnin jeolojik kch numu : Doğa Bilim Dergisi, 5, Atatürk Özel sayısı, 15*36*

 • Keller, J, ve Villan, R., 1972, Ryolitic ignimbrite in the region of Afyon (Central Anatolia) : Bull, Volcano,, 36, 342-358.

 • Köçyiğit, R,, 1984, Güneybatı Türkiye ve yakın dolayında levha içi yeni tektonik gelişim : TürJeol. Kur. Bült,, 271/1, 146,

 • Konak, N., 1982, Simav dolayının jeolojisi ve metamorf Sayaçların evrimi : istanbul Yer Bilinileri Derg.,1-2, 313-337,

 • Kuno, H., 1966/ lateral variation of basalt magma type across continental margins and island arcs : Bull-Volcanol., 29, 195422.

 • Lebküehner, R.F., 1957, Linyit bulunması muhtemel Ayvalı (Kütahya) sahasında yapılan jeolojik ve madencilikle ilgilj etüdlerin neticesi hakkında rapor : MTA Rapor No : 2984 (Yayınlanmamış).

 • Lebküchner, R.F., 1959, Seyitomer-Kütahya Neojen sahasında jeoloji ve linyit yatakları ile ilgili olarak yapılan etüdler hakkında rapor : MTA Rapor No: 2985 (Yayınlanmamış).

 • Maucher, A,, 1936, Seyîtömer linyit havzasının petrografik rapora : MTA Rapor No2; 108 (Yayınlanmamış).

 • Nebert, K., 1959, Anadolu`da sima magmatizmasına ait silis teşekkülleri : MTA Dergisi 53, 1-30.

 • Nebert, K.f I960, Tavşanlı batı ve kuzeyindeki linyit ihtiva eden Neojen sahasının mukayeseli stragtigrafisi ve tektoniği : MTA Dergisi, 54, 7-35.*

 • Nebert, K,, 1962, Serpantin kitleleri arasına sıkışmış bir Neojacı blokuna misal olmak üzere Alabarda (Tavşanlı) linyit bölgesi : MTA Dergisi, 58,-31-37.

 • Okay, A. 1981, Kuzeybatı Anadolu`da ofiolitlerin jeolojisi ve mavişist metamorfizması (TavşanlıKütahya) : Türkiye Jeo. Kur. Bült., 24/1, 85-

 • Pe, G.G. ve Gledhiü, A., 1975, Strontium isotope ratios in volcanic rocks, from the south eastern part of the Hellenic area : Lithos, 8, 209-214.

 • Peccerillo, A. ve Taylor, S.R., 1975, Geochemistry of Upper Cretaceous volcanic roks from the Pontide Chain, Northern Turkey : Bull, Volcanol, 39/4, 557=569,

 • Pecerillo, A, ve Taylan. S.R., 1976, Geochemistry of Eocene calcalkaline volcanic rocks from the Kastamonu area, Northern Turkey : Contr, Mineral Petrol., 68, 63-81,

 • Pekmezciler, S„ 1953, Seyitömer linyit havzası hakkında rapor : MTA Rapor No, 2025 (Yayınlanmamış).

 • Ringwood, A.E., 1975, Composition and petrology of the Earth`s mantle : MacGraw-Hiil, I no., New York, 6181.

 • Rittann., A. 1981, Vulkane und ihre Taetïgkeît, 3, Aufl.: Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 399 s,

 • Savaşçın, MX, 1978, Foça-tJrla Neojen volkanitleriilin mineralojik, Jeokimyasal incelenmesi ve yorumu : Doçentlik tezi, Ege Üniversitesi 65 s (Yayınlanmamış),

 • Savaşçın, M.Y., Birsoy, R. ve Dora, O.Ö., 1979, Bati Anadolu`daki genç magmatik evrime yeni yaklaşımlar : Türkiye Jeol, Kurultayı Bildi* ri Özetleri, s. 57,

 • Savaşçın, MX, 1981, Late Tertiary extentional tectonics and alkali basaltic magmatism in West-Anatolian coast : International symposium on the Hellenic arc and trench (H.EAT) özetler 90-91.

 • Savaşçın, M.Y,, 1982, Batı Anadolu Neojen magmatizmasmm yapısal ve petrografik öğeleri : «Batı Anadolu`nun genç tektoniği ve magmatizması» da : Türkiye Jeoloji Kurumu yayım, 22-38,

 • Swkins, F.V., Shase, G.G., ve Rapp R., 1974, The evolving earth : Mac Million Publishing Co, Inc., New York, 477 s.

 • Smith, H.J., 1977, The return of Whole-Mantle convection : Nature, 268, 687-688,

 • Streckeisen, A,, 1967, Classification and nomenclature of igneous rocks ; N, Jb. Mineral Abh.,107, 144-240

 • Takran, JML, 1972 Geologie, Petographie und Geochemie der Magmatite süilich von Ardestan (Zentral Iran) : Doktora tezi Hamburg Üniversitesi, 176 s, (Yayınlanmamış).

 • Taylor, S.ït ve White, A.J.R., 1966, Trace element abundances in andésites : Bull Volcano,, 29, 172494.

 • Taylor, 5.R. ve MacLennan, SJVL, 1979, Discussion on chemistry, thermal gradients and evolution of the lower continental crust : Geol, Soc, London, 136, 497-500.

 • Tezcan, A.K, 1979, Geothermal studies, their present status and conrribution to heat flow conto* uring in Turkey : Springer Verlag, Berlin, Heidelberg.

 • Von der Breuer, G., 1955, Seyitömer 10, sondajının damar profilinin mikropalontolojik tetkiki ; MTA Rapor No : 2339 (Yayınlanmamış),

 • Yılmaz, Y. ve Şengör, A.M.C., 1982, Eğedeki kabuk evrimi ve neo-magmatizmamn kökeni : Türkiye Jeol, Kur, Bildiri Özetleri, 64-65,

 • Washington, H.8., 1894, On the basalts of Kula : Amer. Jour. Sei, 48, 144423,

 • Yoder, H.S., 1970, Experimental petrology contemporaneous rhyolite and basalt : Annual Report of Direktor Geophysical Laboratory Canegie Institution, 141-145,

 • Zanettin, B., 1984, Proposed new chemical classification of volcanic rocks: Episode, 7/4, 19- 20.

 • Tartışma-Yanıt: Aladağlar`da Paleokarstlaşmaya Bağlı Pb-Zn Mineralizasyonu
  Ahmet Ayhan Mustafa Çevrim Wolfram Echle
  PDF Olarak Görüntüle

  Tartışma: Makaleye konu olan, bölge Zamantı kurşun çinkokuşağının batı bölümünde yer almaktadır. Bu bölgedeki tüm yatak ve zuhurlar Ayhan (1983) çalışması ile ele alınmış ve yatakların bölgesel konumu, yantaş ilişkileri, birincil ve ikindi cevherleşme evreleri ile kökeni açıklanmış, yatakların ikincil cevherleşmesinde etkin olan karstlaşma evrelerinin olasılı yaşlar irdelenmiştir, Aladağlar Bölgesinin sadece Tekneli, Göktepe ve Delikkaya yataklarını kapsayan bölümünü inceleyen Çevrim ve diğerleri (1986) `nın çalışması ise nisbeten dar bir alanda, bizzat yataklarda ve bunların çok yakın çevrelerinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın sınırlı bir bölgede yürütülmesi ve bölgesel ölçekteki kokensel irdelenmelerin dikkate alınmaması nedeniyle, kekem konusunda önemli yanılgılara düşülmüştür.

  Yanıt: Tartışma konusu yayınımıza (Çevrim ve diğerleri, 1986), Ayhan`ın (1987) yorum ve eleştirilerine yanıtımızda, verilen ölçüleri aşmamak ve tartışılan makalemizin içeriğine bağlı kalabilmek için, eleştiri konusu hususlar kısmen değişik sırada ele alınıp, yayınımızın ana konusuyla doğrudan ilgisi olmayan yorumlar göz önûnde bulundurulmamıştır,

 • Zn-Pb mineralizasyonu

 • karstlaşma

 • Aladağ

 • Ayhan, A,, 1983, Aladağ (Yahyalı-Çamardı) yöresi, karbonatlı çinko-kurşun yatakları: Türkiye JeoL Kur. Bült.t 26, 2, İ074

 • Ayhan, AM 1984, Genetic Comparison of ead-zinc deposits of Central Taurus: Tekeli, O, ve Goncüoğlu, M.G., ed*s, geology o fthe Taurus belt`de, 33S-342.

 • Ayhan, A., 1986, Tekneli (Çaraardı-Niğde) kurfun-çinko yatakları ve bleischweif oluşumu île bazı jeokimyasal incelemeler: S,Ü, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Dergisi, Sayı 1, (Basımda).

 • Ayhan, A., ve Lengeranlı, Y,, 1986, Yahyalı-Demirkazık (Aladağlar Yöresi) arasının tektonostratigra« fik Özellikleri: TMMOB Jeoloji Müh, Odası Derg,, Sayı 27, (Basımda).

 • Boni, M,, 1979, Zur Palaeogeograp Me, Mineralogie und Lagerstaettenkuııde der Paleokarst-Erza in Süd-West Sardinien (Inlesiente-Suİcis): Doktora tezi, Heidelberg, 260 S.

 • Çevrim, M., 1984, Die Zink-Blei-Vererzungen des Aladağ-Gebietes/Türkei mit Betrachtungen zur Faleokarst-entwicklung: Doktora Tezi, Aachen, 184 S,

 • Çevrim, M,, Eefal, W, ve Friedrich, G, 1986, Aladağlarda paleokarstlaşmaya bağlı Zn-Pb miners lizasyonu; Türkiye JeoL Kur, Bült, 29, İ, 2742.

 • Jennmgs,, J.N., 1972, Karst: An introduction to systematic geomorphology; vol. 7, The MJ.T. Press,, Cambridge, Massachussetts and London, 241 S,

 • Kuşçu, M», 1983, Göktepe-Ermenek (KONYA) yöresinin jeolojisi ve Fn-Zn yatakları : Doktora tezi, Selçuk Üniversitesi, 181 S., yayınlanmamış.

 • Langny, Ph. ve Rouvier, H., 1976, Les gisements Pb-Za en roches earbonatées sons inconformité: gisements dans des paléokarst, Mem. h. Se» GéoL France, 7, 57-69,

 • Qmnlan, J,F», 1972, Karst related mineral deposits and possible criteria for the recognition of paleokarst: A review of preservable characteristics of Holocene and older karst terranes, 24 th IGC, Sect, 6, Montreal, 156468,

 • Tekeli, O„ 1981, Toroslarda, Aladağ offiyolitli melanjımn özellikleri: Türkiye JeoL Kur. Bült,, 24/1, 5743,

 • Tekeli, O., Aksay, A., Ürgün, B.M., ve Işık, A,, 1984, Geology of the Aladağ Mountains: Tekeli, Ö, ve Göncüoglu, M.C., eds., geology of the taurus belt`de Ankara, 143-158.

 • Alp, C, 1980, M.T.A, Enstitüsü raporu (yayınlanmamış)

 • Amstutz, G.C., Ramdohr, P., El Baz, F. ve Park, W.C., 1964, Diagenetic behaviour of sulfides, -in: AMSTUTZ, G.C. : Sedimentology and ore genesis. : Development in Sedimentology 2. -Elsevier, Amsterdam, 65-90,

 • Ayhan, A,, 1983, Aladağ (Yahyalı-Çamardı) yöresi karbonatlı, çinko-kurşun yatakları : Türkiye Jeol. Kur, Bült,, 26, 2, 107416.

 • Ayhan, A., 1984, Genetic comparison of lead-zinc deposits of Central Taurus : TEKELİ, O, ve GÖNCÜÖÖLU, M.C. : Geology of the Taumst belt, 335-342,

 • Ayhan, A., 1987, Tartışma (Aladağlarda paleokarst* laşmaya bağlı Zn-Pb mineralizasyonu), bu sa* yıda.

 • Çevrim, M., 1984, Die Zink-Blei-Vererzungen • des Aladağ-Gebietes/Türkei mit Betrachtungen zur Paläokarstentwicklung : Doktora tezi, Aachen Teknik Üniversitesi, 184 S.

 • Çevrim, M., ECHLE, W., Friedrich, G,, 1986, Ala* dağlarda paleokarstlaşmaya bağlı Zn-Pb mineralizasyonu : Türkiye Jeol, Kur. Bült., 29, 1, 2742.

 • Echle, W. ve Çevrim, M., 1985, Umwandlungsvor* gänga und hydrogeochemische Prozesse im Karstbereich : Bericht an die Deutsche For* schungsgemeinschaft, 51 S; (yayınlanmamış),

 • El Aref, M.M. ve Amstutz, G.C., 1983, Lead-zinc deposits along Red Sea coast of Egypt-New observations and genetic models on the oe* currences of Urn Gheig, Wizr, Essel and Zug el Bohar : Monograph Series on Mineral Deposits, 21, 103 S.

 • Kasig, W., 1982, sözlü açıklamalar (RWTH Aachen, Jeoloji Enstitüsü),

 • Özgül, N.f 1976, Toroslarm bazı temel özellikleri ; Türkiye JeoL Kur4 Bült., 19, İ, 65-78.

 • Quinlan, J.F,, 1972, Karst-related mineral deposits and possible criteria for the recognition of paieokarst : A rewiew of presenvable characteristics of Holocene and older karst terra* nes : - 24. th. Int, Geol. Cong., Montreal, Sect 6, 156468.

 • Smirnov, S.S., 1954, Die Oxidationszone sulfidischer Lagerstätten : Akademie Verlag, Berlin, 312 S

 • Tartışma-Yanıt: Antalya Neojen Havzasının Stratigrafisi
  Hatice Vedia Toker Ergün Akay
  PDF Olarak Görüntüle

  Tartışma: Antalya Neojen havzasının stratigrafisi konulu makalede (Akay ve dig. 1985) Nannoplanktonlarla ilgili kısım kanımca hatalı yapılmıştır. Nannoplankton zonları Martini (1971), Bukry(1981), Ellis (1982), Toker (1984) tarafından tanımlananlara göre çok farklı şekilde kullanılmıştır.

  Yanıt: Antalya Neojen havzasının stratigrafisi» yayılım stratlgrafik kesitlerinde, spesiyeslere kadar uzanan kesik kesik dikey ince çizgiler, spesiyeslerin hangi örneklerde bulunduğunun kolayca anlaşılabilmesi için kullanılmıştır. Yoksa, stratigrafik kesitierdeki spesiyeslerin, kesik kesik ince çizgiler boyunca var olması gerektiği anlamında kullanılmamıştır. Ayrıca örnek numaralarının karşı hizasındaki kaim kısa çizgi, yalnızca bu noktada spesiyesîn varlığını belirtmektedir. Stratigrafik kesitlerde, örneklerdeki spesiyeslerin varlığı bu kurallar içerisinde değerlendirildiğinde metindeki birçok eleştirel cümlenin tartışılmasına gerek kalmamaktadır.

 • Nannoplankton

 • Neojen

 • Antalya

 • Akay, E., Uysal, S, Poisson, A„ Cravatte, J., Müller, K,, 1985, Antalya Neojen havzasının stratigrafisi TJ.K. Bült, 28/2, 105419, 1985,

 • Bukry, D,, 1981, Pacific coast coccolith stratigraphy between point conception and Cabo conientes : Leg 63 : D.S.D.P. 63 (1), 445-471.

 • Ellis, C.H., 1982, Deep Sea Drilling Project Leg 60 : D#S,D,P, 60,

 • Martini, E,f 1971, Standart Tertiary and Quaternary calcareous nannoplankton zonation, Proc. IL Planktonic Conf., Roma, 739-803.

 • Toker, V., 1984, Nannoplankton`larla Korkuteli yöresi (KB, Antalya) Miyosen biyostratigrafisi : TÜBİTAK, T.B.A.G. - 499 nolu Proje, (yayınlanmamış).

 • Varol, O., 1982, Calcareous nannofossils from the Antalya Basin, Turkey : N, Jb. Geol. Paleont, Mh, 244-256.

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle